"EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME"

Transkript

1 "EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME n NYE ANVENDELSESFORMER FORSLAG TIL GENANVENDELSE n PR SENTATION OG BED MMELSE

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Vinderprojekter Søgaard Hovedgaard 6 Børnelejr for udsatte børn på Langeland Sejersgaard 10 Kontorer i laden på Sejersgård i Bjergager Ulstrup slot 14 Sportsfiskerakademi ved Gudenåen Herberger 18 For vandreturister langs Hærvejen Hvoruptorp Torvelade 22 Specialbutikker i torvehal ved Ålborg Øvrige projekter Klarupgaard 26 Ungdoms- og forskerboliger ved Ålborg Universitet Inspiratoriet 28 Kreativt lærings- og procescenter på Samsø Hølund 30 Pusterum for børn og unge Jensgaard 32 Erhvervsboliger til aktive seniorer Convivendi 34 Fremtidens Boligform Dominicussens Gård på Als 36 Økonomisk/juridisk model for genanvendelse Himmeltvedgaard 38 Indsætningshuse Lille Pederstrup 40 Mini-erhvervscenter for anderledes virksomheder Dorthealyst 42 Skovbegravelsesplads Tjærby 44 Den ny landsby Bæredygtig turisme ved Thy 46 Logis 48 Robuste rammer i en foranderlig tid Lundgaard 50 Det private ældrehjem Rodsteenseje 52 Nye funktioner 3

3 19 forslag til genanvendelse præsentation og bedømmelse 4 Introduktion Fonden Realdanias konkurrence Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer er nu afsluttet. Af de oprindelige 234 ideforslag fra konkurrencens første runde, blev 20 ideer udvalgt til en yderligere bearbejdning. Af disse har Realdania modtaget 19 konkurrenceforslag, hvoraf Realdanias bedømmelseskomite har udpeget fem vindere. Realdania takker for alle de indsendte konkurrenceforslag og ønsker vinderne tillykke. Alle projekterne fortjener opmærksomhed, idet de såvel individuelt som samlet repræsenterer en bred vifte af ideer til genanvendelse af bevaringsværdige landbrugsejendomme. Det er Realdanias håb, at konkurrencens resultater vil bidrage til, at andre aktører ejere, rådgivere, investorer og myndigheder vil gøre brug af de mange gode ideer og i stigende grad fokusere på og udnytte det enorme potentiale, som ligger gemt i de mange overflødiggjorte landbrugsbygninger overalt i det åbne land. Hans Peter Svendler Fonden Realdania Oktober 2004 Bedømmelse I bedømmelsen er der lagt vægt på, at projekterne overbevisende transformerer det oprindelige ideoplæg til en fysisk og funktionel virkelighed, som udtrykker respekt for helheden og for bygningernes historiske grundlag. Ligeledes har det været en forudsætning, at projekterne set i et bredt perspektiv - viser klare holdninger til, hvorledes gamle landbrugsbygninger konverteres til nybyggeri, som kan inspirere til fortsat brug af den bygningskulturelle arv. Endelig er der lagt vægt på projekternes forretningsmæssige koncept og økonomiske bæredygtighed i forhold til de estimerede anlægsog driftsomkostninger. Som udgangspunkt er projekterne bedømt efter følgende kriterier i ikke prioriteret rækkefølge: 1. Forslagets anvendelses- og idemæssige indhold dets muligheder for at føre nyt liv og nye aktiviteter til en bevaringsværdig gård ejendom. 2. Forslagets koncept de samlede arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. 3. Forslagets originalitet dets evne til at anvise nye løsningsforslag af arkitektonisk, teknisk eller planlægningsmæssig art, der kan optimere mulighederne for udnyttelse af bevaringsværdige gårdejendomme. 4. Forslagets respekt for ejendommens bevaringsværdier herunder evnen til at føre nyt til gammelt. 5. Forslagets helhed dets behandling af en bevaringsværdig gårdejendom som et samlet anlæg i sammenhæng med dets omgivelser. 6. Forslagets bæredygtighed sandsynligheden for at der kan skabes en økonomisk bæredygtig drift af stedets aktiviteter. 7. Forslagets økonomi sandsynligheden for at forslaget kan realiseres indenfor de angivne økonomiske rammer med vægt på fornuftig anlægsøkonomi.

4 Bedømmelseskomite Jørgen Nordqvist Direktør i Bygningskulturelt Råd, formand for bedømmelseskomiteen Christian Andersen Arkitekt MAA, Fonden Realdania Jacob Fischer Landskabsarkitekt, GHB Landskab Christian Gjersøe Projektudvikler, Nordkranen Per Kruse Arkitekt MAA, Institut for Arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen i Aarhus Steen Reventlow-Mourier Proprietær Konkurrencesekretær Kasper Danielsen, Arkitekt MAA og Mette Lindberg, Cand. Comm., Advice Group. Bedømmelseskomiteens generelle bemærkninger Bedømmelseskomiteens forventninger til 2. bedømmelsesrunde har på baggrund af de præmierede idekoncepter været yderst optimistiske, idet samtlige ideoplæg var præget af engagement, vision og ide. Det må imidlertid erkendes, at forventningerne ikke er blevet indfriet fuldt ud. De 19 projektforslag rangerer fra visionære opfølgninger til egentlige forringelser, hvor udvikling og realisering af de ellers så indlysende og klare ideer fra 1. bedømmelsesrunde kun i begrænset omfang slår igennem. Det skal endvidere bemærkes, at en afgørende faktor for projekternes succes er deres økonomiske bæredygtighed. Hvis ikke der kan skabes en fornuftig drift og især en realistisk sammensætning af projektets finansiering, vil selv den bedste forretningside få svært ved at overleve. Bedømmelseskomiteen bemærker i den forbindelse, at man i flere af projekterne med fordel kan genoverveje de økonomiske forudsætninger - herunder hvordan såvel anlægssom driftskapitalen kan sikres til en fornuftig pris. Samlet set, er det dog bedømmelseskomiteens opfattelse, at flertallet af projekterne repræsenterer et stort engagement og at der ligger en væsentlig arbejdsindsats bag. Projekterne repræsenterer en palette af gode og iderige forslag til genanvendelse af overflødiggjorte gårdejendomme. De fleste projekter uanset den konkurrencemæssige placering fortjener således en realisering enten direkte i bearbejdet form eller som erfaringsgrundlag for lignende initiativer. 5

5 Søgaard Hovedgård Børnelejr for udsatte børn på Langeland Vinderprojekt Projektgruppe Kenneth Reece, Foreningen Børnelejren på Langeland Exners Tegnestue, Århus Dansk Handikap Idræts Forbund Midt Energi Projektbeskrivelse Foreningen Børnelejren på Langeland omdanner Søgaard Hovedgaård hvis historie kan føres tilbage til 1673 og de omkringliggende arealer til et kreativt fristed, hvor især handicappede og socialt dårligt stillede børn kan komme på gratis ophold. Projektet sigter på at bevare Søgårds kvaliteter for eftertiden i skikkelse af et levende forsamlingssted, der både kan danne ramme om oplevelser for besøgende langvejs fra og for beboerne i lokalområdet. Det er hensigten, at anerkendte organisationer på børneområdet skal kunne bruge lejren uden beregning, og finansiere børnenes ophold ved at ansøge Foreningen Børnelejren på Langeland om tilskud til ophold, forplejning, m.v. Driften er baseret på støtte fra offentlige og private fonde, offentlige myndigheder, medlemskaber, indsamlinger samt salg af sponsorater til virksomheder. Istandsættelsen af Søgård skal udføres med respekt for de gamle bygningers historie, udtryk og byggeteknik, således at mest muligt af det oprindelige bevares. Gården ændrer ikke karakter i kraft af sin nye funktion, den nye funktion indpasses derimod i de eksisterende forhold på en måde, der drager nytte af det stedlige miljøs kvaliteter. På den måde skabes en institution, der tilbyder helt andre kvaliteter end de gængse. 6 Ankomst fra nord ad Søgårdsvej, temahaverne tillader kig ind i anlægget.

6 Klippede hække i forskellig højde og former, som også danner spændende rum udenfor hækkene. Princip for beskyttelse af glaskonstruktionen i ladens gymnastiksal. Ribber opbygget foran glasset danner en transparent struktur, der beskytter mod bolde osv. Staldbygning, plan loftsetage. Tværsnit, staldbygning. Staldbygning, plan stueetage. Tværsnit, staldbygning. 7

7 Søgaard Hovedgård Vinderprojekt Børnelejr for udsatte børn på Langeland Bedømmelse Børnelejren på Langeland er et yderst tiltalende og sympatisk projekt indlejret i et indlysende bevaringsværdigt gårdanlæg. Den arkitektoniske bearbejdning fra helhed til detalje er en forbilledlig transformation af det idemæssige koncept, hvor nyt følsomt og djærvt føjes til gammelt. Projektets musikalitet virkeliggøres i disponeringen af planerne, der udgøres af tre bygningsmæssige satser. Meget dygtigt har man valgt at tilpasse funktionerne til karakteren af hver enkelt bygning og understreger dermed, at hver sats fortsat har sin egen karakter. Bearbejdningen af udearealerne demonstrerer kvalificeret ideen med at sammenbinde bygning og landskab i en inspirerende variation af rumlige oplevelser, som på en og samme gang adskiller og sammenføjer nærmiljøerne. Det er imidlertid bedømmelseskomiteens opfattelse, at projektet ville vinde yderligere ved en mere behersket og strammere bearbejdning af udearealerne eksempelvis ved, at gårdspladsen fastholdes i sin oprindelige funktion som åbent areal. De viste aktiviteter kunne sandsynligvis placeres i de områder, som omgiver gårdanlægget, ligesom anlægget vil vinde ved en udlugning i de dekorative elementer. Aksonometri af staldbygningen Alt i alt repræsenterer projektet mange eksemplariske tiltag. Projektet er for en stor del båret af initiativtagernes engagement, det bør derfor sikres, at projektet også i det lange perspektiv er bæredygtigt og kan opnå de forudsatte offentlige og private tilskud. 8

8 Søgård Hovedgård med de to hovedankomstretninger fra Søgårdsvej indtegnet. Aktivitetshus/lade tværsnit Aktivitetshus/lade stueetage, plan Aktivitetshus/lade længdesnit Aktivitetshus/lade indskudt plan 9

9 Sejersgård Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager Vinderprojekt Projektgruppe Lars Nikolaisen & Lars Nikolai Bock, Arkitekt MAA, ejere Nikolaj Hyllestad, Arkitekt MAA/PAR, Malling Keld Abrahamsen, Ingeniør, Århus Per Jensen, Revision, Skanderborg Projektbeskrivelse Ved at etablere kontorsiloer i 1800-tals laden på Sejersgård, skal der skabes nye arbejdsmuligheder i landsbyen Bjerager. Samtidig er projektet et konkret bud på, hvordan man kan vende den fremherskende tendens, hvor landbefolkningen søger til de større byer af erhvervsmæssige årsager. Mange har vænnet sig til at betragte pendlertrafik som en selvfølge og i alt for mange forslag til landsbyudvikling placeres klyngehuse eller tæt/lav bebyggelse, hvor der før lå en gård med en enkelt bolig. Landsbyens kultur og struktur bliver derved brudt op, og pendlertrafikken øges. Der ødelægges det, der oprindelig skulle beskyttes eller udvikles: nemlig den oprindelige landsby med sin kultur og sin egenart af huse, gårde, beboere og arbejdspladser. Sejersgård ligger som en brik i en båndby, der absolut ikke vil profitere fra det hul, der står tilbage, hvis gården forsvinder. En bevaring af gården gennem etablering af kontorenheder i landsbyens nærmiljø vil styrke landsbyens aktivitet og bidrage til at forstærke og fastholde båndbyens struktur og rum, som yderligere synliggøres ved genetableringen af det nærliggende åløb. Perspektiv set fra ladens midte ned gennem køreloen mod øst. 10

10 Store glasarealer i siloernes underetage sikrer, at rummene drager fordel af såvel direkte dagslys (direkte sol og almindelig himmellys) som reflekteret dagslys. Solstråler vil principielt kunne gennemskinne laden og siloer over længdeaksen diagonalt fra den ene ende til den anden. 11

11 Sejersgård Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager Vinderprojekt Bedømmelse På baggrund af en klar holdning til og definition af restaurering og instaurering samt et forbilledligt analysearbejde synliggøres en følsom fortolkning af måder, hvorpå der kan skabes nyt liv i en uddateret bygning; hvordan man kan erstatte gammelt med nyt; og hvorledes man kvalificeret kan tilføre nyt til gammelt. Med stor respekt for gårdens kulturelle værdier, nærmer projektet sig et arkitektonisk svendestykke i, hvordan en bevaringsværdig ejendom håndteres og bearbejdes uden at miste sin sjæl. 1. Længdeafstivende konstruktion reetableres 2. Gavle forstærkes 3. Lastfordelende spær 4. Isolering og udluftning 5. Hovedfag med skråtstillede stolper bibeholdes 6. Lysbånd ikke vist Med præcise modulære takter og et gedigent materialevalg er det lykkedes at fremstille et indemiljø, der på eksemplarisk vis sammenkædes med både gårdmiljøet, fremtidige dispositioner på gården, og selve landsbyen. Initiativet er et løft ikke blot til en enkel ejendom men til hele byen. 12

12 Det anses desuden for godtgjort, at hele eller dele af gårdanlæggets øvrige bygninger på sigt skal rives ned, så der kun bevares det, der er værd at bevare på det pågældende sted. Kontorprojektet er driftsmæssigt troværdigt jævnfør det stigende behov for og ønske om fleksibilitet i arbejdslivet med hjemmearbejdspladser og moderne teknologi. Projektet udmærker sig desuden ved at fremstille sammenhængen mellem idé og økonomi på en klar og præcis måde. Situationsplan 13

13 Parkering Ulstrup Slot Vinderprojekt Sportsfiskerakademi ved Gudenåen Projektgruppe Carl W. Friis & Christian Marquard, ejere, Ulstrup Slot Niels Christian Andersen & Martin Wiehe Esbensen, Søren Andersen Arkitekter A/S Projektbeskrivelse På Ulstrup Slot forvandles en tom hestestald til et moderne anlæg med overnatningsfaciliteter, konferencelokale, kontor, bibliotek og reception til brug for et Sportsfiskerakademi. Morten Toft, Gudenå Sportsfiskerpark, Sportsfisker Skoletjeneste og -akademi Projektet er en del af en større sammenhæng, som indgår i Hvorslev Kommunes kulturplan Et af kulturplanens mål er at etablere et Natur- og kulturcenter ved Gudenåen, hvor et videns- og uddannelsescenter for sportsfiskere på Ulstrup Slot vil blive et omdrejningspunkt. Sportsfiskerparken består af 3 dele: Sportsfiskerakademi på Ulstrup Slot, et rekreativt område ved Gudenåen og en skoletjeneste. Det overordnede arbejde med Sportsfiskerparken drives af en arbejdsgruppe bestående af Hvorslev Kommune, Danmarks Sportsfiskerforbund, Randers Handelsskole, Nørgaards Højskole i Bjerringbro og endelig Ulstrup Slot som ejer af lokaliteten for akademiet. Sportsfiskerakademiet Ulstrup Slot Borde og bænke Ulstrup Station Sportsfiskerparkens Skoletjeneste Ny sti Ny put & take sø Parkering Ny bro Lergravsøen Oversigtskort 14

14 Ny bro Lergravsøen Det gennemgående gang Biblioteket B A Plan 1 1. Grejdemonstration og opbevaring 2. Seminar/konferencerum 3. Administration/bibliotek 4. Reception/opholdsrum 5. 7 stk. enkeltværelser 6. Depot 2 C 3 B A C Sydfacade Snit 15

15 Parkering Ulstrup Slot Vinderprojekt Sportsfiskerakademi ved Gudenåen Bedømmelse Projektet, der tager udgangspunkt i den fredede hestestald, demonstrerer en lydhørhed overfor stedets og bygningens karakter, synliggjort i en respektfuld og uprætentiøs bearbejdning af helheden. Hestestaldens ydre berøres minimalt, mens interiøret opdeles i de for funktionaliteten nødvendige rumligheder. Med udgangspunkt i noget af det allerbedste ferskvandsfiskeri i Danmark, er projektet som ide højaktuel og en perspektivfuld projektløsning, der kan blive en bæredygtig model for lignende initiativer på andre lokaliteter med bevaringsværdige gårdanlæg. Projektet er en minimalistisk løsning i et fredet hus og fremstår så enkel, at det nærmer sig det banale. Det er således bedømmelseskomiteens opfattelse, at det arkitektoniske spændingsfelt mellem nyt og gammelt bør revurderes med henblik på en funktionel og æstetisk bearbejdning af forslagets ankomstforhold, plandisposition og rumlige sammenhænge, herunder også sammenhængene mellem inde- og uderummene. Det skal bemærkes, at der er et misforhold mellem de høje anlægsomkostningerne og den konkrete ombygning. Til gengæld er projektet usædvanlig billigt i drift og vurderes derfor at have en god bæredygtighed. Seminarrummet 16

16 Ny bro Lergravsøen Sprængt isometri 1. Den oprindelse bygningsstruktur 2. Ny installationskerne 3. Nye belægninger 4. Ny boksstruktur 5. Den oprindelse tagkonstruktion 1. Den oprindelige bygningsstruktur 2. Ny installationskerne 3. Nye belægninger 4. Ny boksstruktur 5. Den oprindelige tagkontruktion

17 Herberger For vandreturister langs Hærvejen Vinderprojekt Projektgruppe Andreas Blinkenberg, Arkitekt MAA, Risskov Jørgen Toft Jessen, Arkitekt MAA, Haderslev Projektbeskrivelse I projektet genanvendes ikke blot én, men 10 navngivne bevaringsværdige gårde langs Hærvejen - fra Viborg i nord til Kliplev i syd - til herberger for pilgrimme, vandreturister, cyklister og ryttere. Et herberg består af et eller flere primitive soverum, toilet/baderum samt køkkenniche med spiseplads. Ekstra soverum med køjesenge etableres i tidligere staldbygninger. De gamle stuehuse anvendes til ophold og overnatning med det inventar, der nu engang hører til gården. Der skal således ikke ske indvendig modernisering til nutidig luksuriøs standard, idet der lægges vægt på en sammenhæng mellem den udvendige og indvendige restaurering. Vedligeholdelse og drift af herbergerne forankres i lokale kulturhistoriske foreninger, private initiativer og menighedsråd. I projektet tages udgangspunkt i en restaurering af Gl. Ladegaard (ca. 1825), der udgør en prototype for et herberg med de funktioner, der naturligt kan indpasses i en bevaringsværdig gårdejendom. På arealerne omkring gården foreslås en teltplads for cyklister samt folde til heste for langtursryttere. 18 Situationsplan, Gl. Ladegaard

18 Hald hovedgård Kragelund Hulmosegård Ølgård Mejlund Ellegård Gl. Ladegaard Immervad Gl. Kro Bruhnsgård Kiplev 19

19 Herberger For vandreturister langs Hærvejen Vinderprojekt Bedømmelse Konceptet i projektet hænger ualmindeligt godt sammen og er baseret på en fremragende og reproducerbar ide, der skønnes af have et stort potentiale i Danmark. Med sit low-cost koncept rammer projektet både tidsånden og den omsiggribende interesse for udeaktiviteter og friluftsliv, og lægger sig op ad et udviklingssikret vandreferie-fænomen, som allerede findes i flere europæiske lande. Derudover udmærker projektet sig ved en særegen forståelse for formidlingen af den bygningskulturelle arv - bevæger man sig ad Hærvejsruten, vil man samtidig være på en bygningshistorisk dannelsesrejse fra gård til gård igennem det jyske landskab. Projektet baserer sig på ydmyge og minimalistiske løsninger tilpasset de enkelte gårdes arkitektoniske karakteristika. Forudsætningen for projektets succes er, at samtlige herberger etableres dog anses den skitserede bolig ikke som en nødvendig del af projektet. Forslag til etablering af sovepladser i de gamle båse i kostalden. Den eksisterende gulvkonstruktion bibeholdes. De gamle båse bevares og vil fungere som en naturlig opdeling af sovesalen. Båsene fungerer samtidig som søjler for bygningens bjælkelag. Anlægsomkostningerne er små og beløber sig til under kr pr. kvadratmeter - et bæredygtigt grundlag for gennemførelsen. En række relevante interessenter, fx Friluftsrådet, kunne desuden gøres interesserede i at støtte herbergsprojektet. Projektet vil dog være helt afhængig af en stor fremmedfinansiering, idet driften af et herberg ikke umiddelbart giver grundlag for forrentning af en lånefinansieret ombygning/indretning. 20

20 Sydlænge, nordfacade. Sydlænge, sydfacade Plan, Gl. Ladegaard 21

21 Hvoruptorp Torvelade Specialbutikker i torvehal ved Ålborg Vinderprojekt Projektgruppe Ulrik Holst Jensen, ejer, Vestbjerg Margrethe Brandt & Henrik Ottesen, Konsulenter, Ålborg Amts Landboforening Kræn Ole Birkkjær, Arkitekt MAA, Dansk Landbrugsrådgivning, Århus Projektbeskrivelse I landlige omgivelser tæt på mark og sø omdannes den gamle bevaringsværdige lade til et unikt indkøbsmarked for hele Nordjylland. Torveladen muliggør, at lokale fødevareproducenter kan sælge direkte til forbrugerne. Målgruppen er kvalitetsbevidste kunder, der ønsker at komme tæt på producenten for at få bekræftet, at fødevarerne er fremstillet på baggrund af en høj prioritering af sundhed, dyrevelfærd og miljøvenlige foranstaltninger. Det er indkøbsstedet for den travle familie, som fx ønsker kasser med forskellige produkter med tilhørende opskrifter, og for specialistkunden som har god tid og gerne vil gå på opdagelse for at finde de helt rigtige varer. Fælles for brugere af Torveladen er et ønske om et alternativ til eksisterende indkøbsmuligheder som Føtex, Brugsen og Bilka. Torveladen fastlægger kriterier for varegrupper, stande og aktiviteter, så stedet ikke udvikler sig til et kræmmermarked med et produktudbud af svingende kvalitet. Der indrettes desuden café og restaurant med udsyn over torvehallens arealer og der udbydes en bred vifte af underholdende og oplysende arrangementer. 22 Situationsplan

22 Indretning af Torveladen med stadepladser Opstalt af vestgavl Snit 23

23 Hvoruptorp Torvelade Specialbutikker i torvehal ved Ålborg Vinderprojekt Bedømmelse Et perspektivrigt projekt, der udmærker sig ved en ualmindelig gennemarbejdet forretningsidé og en veldokumenteret økonomi. Konceptet kendes fra Saluhallerne i både Sverige og Finland, hvor det med succes er anvendt i bymæssige sammenhænge i modsætning til her, hvor ideen om en kortere proces fra jord til bord, appellerer til de mennesker, som gerne forlader byen for at køre ud til gårdbutikker og oplevelser tæt på producenterne. Helhedsplanen er enkel og klar. Ladebygningens karakteristiske trækonstruktioner fritlægges og rytterlyset i hele bygningens længde forstærker oplevelsen af det gigantiske rum. De øvrige bygningsmæssige indgreb begrænser sig til portpartierne og cafe/restaurant-arealerne og selve ladebygningen fremtræder i eksteriøret stort set uberørt. Skitse af sløjfemetode til opbygning af stadepladser Fleksibiliteten og mulighederne i ladebygningen er næsten ubegrænsede, en kvalitet som i det fremlagte projekt savnes udfoldet i langt højere grad, end tilfældet er. De planmæssige og disponeringsmæssige tiltag og detailbearbejdningen omkring portpartierne virker ikke overbevisende og der savnes en diskussion af de bevaringsmæssige og nybygningsmæssige tiltag herunder koblingen mellem ide og arkitektur. Interiør fra Torveladen Trods de påpegede mangler vurderes demonstrationsværdien i konceptet som overbevisende. 24

24 Denne ladeprofil med skråstolper i gulv, gav en fri ydervæg og meget egnet til såvel Langlo som Tværkørsel. Stande kan være i midterzonen. Denne ladetype blev bygget i en m bred rummelig profil, med Længdekørsel i midten. En ladeprofil med en god rationel udnyttelsesgrad. Stande kan være langs ydervægge. Indretningsplan, 1. sal (restaurant). Indretningsplan 25

25 Klarupgaard Ungdoms og forskerboliger ved Ålborg Universitet Projektgruppe Knud Just, ejer Anna Dorthe Hansen, Arkitekt MAA Kræn Ole Birkkjær, Arkitekt MAA Jan Kjær Madsen, Landskabsarkitekt & Karen Jørgensen, Økonomi & Jura, Dansk Landbrugsrådgivning, Århus HH Soft Consult, Bygherrerådgivning Projektbeskrivelse For at genskabe det liv, som gennem århundreder har karakteriseret det lille samfund, hvor man boede og arbejdede på hovedgården Klarupgaard, indrettes 27 forsker- og ungdomsboliger i de tidligere driftsbygninger. Klarupgaards geografiske placering 4 kilometer øst for Aalborg, samt nærheden til Aalborg Universitet og erhvervsvirksomheder i dette område, gør det nærliggende at koncentrere sig om boliger, der opfylder behovet hos studerende, forskere og ansatte i forsknings- og erhvervsmiljøet. Projektet går ud på at udvikle en funktionel bolig, der uafhængigt af sine ydervægge på en enkel måde kan indpasses i de eksisterende bygninger. De fleksible indsætningsboliger, kan med behørig hensyntagen til bygningernes tålegrænser tilpasses varierende ønsker til en nutidig og individuelt præget boligform. Mulighederne for fagligt og socialt samvær, adgang til udendørs kvaliteter så som frisk luft, lys, natur og friluftsaktiviteter samt plads og åbne vidder er åbenlyse goder. Ejendommens historie, det unikke miljø og den bynære placering gør boligerne til et godt alternativ til lejlighederne i byen. Boligplaner Fællesfaciliteter 26

26 Bedømmelse Projektet er et godt eksempel på, hvordan man genbruger en gård, der er integreret i den bymæssige sammenhæng. Projektet rummer flere idemæssige kvaliteter og gården fremstår velholdt, velbevaret og med gode proportioner. Forretningskonceptet er sundt og der kan med stor sandsynlighed dannes et konstruktivt forskningsog læremiljø for undervisere, ph.d ere, og andre forskere på Klarupgaard. Projektet savner dog en holdningsmæssig beskrivelse og diskussion omkring det bygningsmæssige i forhold til, hvordan nyt føjes til gammelt i den givne sammenhæng. Eksempelvis kunne den ellers interessante genetablering af gårdspladsen som den aktive del af udearealerne, have været understreget i den bygningsmæssige bearbejdning. Ligeledes kunne gangarealerne i boligfløjene have været disponeret, så der bliver direkte adgang fra hver enhed til gårdspladsen. Hermed svækkes den arkitektoniske bearbejdning, som i øvrigt præges af helhedstænkning mellem udearealer og bygningsanlæg. Situationsplan Opstalt af sydgavle og gårdsplads Tværsnit gennem boliglænger og gårdsplads 27

27 Inspiratoriet Kreativt lærings- og procescenter på Samsø Projektgruppe Carsten Bruun Henriksen & Cecil Rye Olsen, ejere, Samsø Pluskontoret A/S Arkitekter, Århus Schønherr Landskabsarkitekter MAA MDL, Århus Rambøll A/S, Rådgivende Ingeniør, Århus Samsø Energiselskab Smba, rådgivning Krogh & Thomsen, Revision, Samsø Samsø Teknisk Forvaltning Projektbeskrivelse Med udgangspunkt i den bevaringsværdige firelængede gård, Ærøsminde (1932), udvikles et kreativt lærings- og procescenter. Der fokuseres på sammenhængen mellem det eksisterende gårdanlægs bygninger og uderum, og centerets aktivitetsindhold, mellem rum og mennesker og mellem mennesker og natur. Med respekt for Ærøsmindes historiske, arkitektoniske og landskabelige værdier opbygges fire kreative procesrum: Tidsrummet, Hjerterummet, Tomrummet og Legerummet. De forskellige temarum udfolder hver for sig forskellige kvaliteter i mennesket. Inspiratoriet er et laboratorium, hvor deltagerne igennem workshops inspireres og skaber innovative produkter, projekter og processer. Et refugium, hvor børn, unge og gamle skaber ny indsigt og får friske perspektiver på livet. Målgruppen er danske og skandinaviske virksomheder, men andre grupper fra skoler, institutioner, humanitære organisationer, sportsklubber og kunstkredse kan også benytte de kreative procesrum på stedet. Situationsplan Legerummet 28

28 Bedømmelse Et spændende og inspirerende projekt med et meget idealistisk forretningskoncept, der sandsynligvis kan inspirere andre selvudviklingscentre. Projektet vurderes dog som snævert og svagt i forhold til en mere generel udbredelse, idet det er en spændende ide på lige netop den ø, med lige præcis de personer bag. De visionære ideer omkring de fire rum udfoldes ikke med arkitektonisk gennemslagskraft i bearbejdningen af gårdanlæggets forskelligartede længer. Det relativt store antal kvadratmeter, der tilsyneladende behøves for at indfri de funktionelle fordringer i ideoplægget, afføder en yderst presset indretning og lægger bånd på den rumlige og sprudlende arkitektoniske bearbejdning, som kunne koble ide og virkelighed sammen. Tidsrummet De interiøre overgange fra én længe til en anden virker ureflekterede og slører fortællingen om det gamle anlæg. Sammenhængen mellem ankomsten og check-in via gavlen i laden, og ankomsten til værelsesfløj m.v. er funktionelt uafklaret. Det fjerde temarum Tomrummet virker uforløst, men det er sandsynligt, at dette kunne have fundet sin ophøjede mening i sammenhæng med den ny urtehave. Det forretningsmæssige koncept vurderes dog som værende både troværdigt og bæredygtigt. Legerummet Snit Snit 29

29 Hølund Pusterum for børn og unge Projektgruppe Henriette Høgsbro & Carl Christian Pedersen, ejere Bente Søgaard Pedersen & Vicki Banch Frederiksen, konsulenter, Bygnings- og Maskinkontoret i Nordjylland Kræn Ole Birkkjær, Dansk Landbrugsrådgivning, Århus Projektbeskrivelse På Hølund indrettes det nedlagte gårdanlæg til et hjemligt fristed for børn og unge, der trænger til et pusterum fra deres hverdag. Hølund skal være et sted for børn og unge, som har sociale vanskeligheder hjemme, men som har et hjem, der trods alt er værd at bygge på. Disse børn og unge skal have et frirum på landet og kan i perioder bo på Hølund. Det store stuehus indrettes med et rummeligt og tværgående køkken, grovkøkken/bryggers, spisekammer og stuer. Indretningen skal underbygge vigtigheden af, at der i samspil med børnene bliver lagt stor vægt på madens betydning for trivsel, velvære og tryghed, men også synliggøre stuehusets tidligere funktioner og aktiviteter. I kostalden indrettes fem små simple lejligheder/ værelser. Den særprægede svinestald med saddeltag, beliggende øst for stuehuset ombygges til musik- og teaterhus. Situationsplan 30

30 Bedømmelse Et sympatisk projekt, der er båret af et stærkt socialt engagement hos initiativtagerne. Helhedsplanen er kreeret med omtanke og udearealerne er velplanlagte med en stor og oplevelsesmæssig rigdom og funktionalitet. En værdig ramme med bevaringsholdninger til de eksisterende udearealer dygtigt konverteret til de nye anvendelsesformer. Projektets svaghed ligger i den interiørmæssige bearbejdning, som er så forsigtig, at tilføjelser og ombygninger ikke indgår i den helhedsmæssige bearbejdning med samme rumlige, funktionelle og formmæssige gennemslagskraft, som i øvrigt kendetegner projektet. Der er imidlertid ingen tvivl om, at de bygningsmæssige indgreb er yderst nænsomme, men pusterummet savnes i den arkitektoniske bearbejdning af de enkelte længer. Fugleperspektiv Den daglige drift er baseret på offentlig brugerbetaling og vurderes at have en fornuftig bæredygtighed. Projektet kan gennemføres med begrænset fremmedfinansiering. Snit, gymnastik/værksted Snit, gårdsplads 31

31 Jensgård Erhvervsboliger til aktive seniorer Projektgruppe Niels Skou, ejer Tegnestuen Klint Arkitekter MAA, Vejle Ole Klaaborg, Landskabsarkitekt, Kolding Jørgen Ganshorn, Restaureringsarkitekt, Middelfart Projektbeskrivelse På Jensgård indrettes boliger til erhvervsaktive seniorer. Med udgangspunkt i, at mange ældre ønsker at skrue ned for tempoet og i den forbindelse etablerer sig som selvstændige i deres egne hjem, skabes en række moderne og overskuelige bolig- og erhvervsfaciliteter i den fredede længe på Jensgård. Her tilbydes frisk luft i skønne omgivelser, kontakt og fællesskab med andre ligesindede og en komfortabel ramme i noget, der ligner det gamle landsbysamfund. I de omkringliggende bygninger indrettes desuden en række fælles erhvervsog fritidsaktiviteter. Bedømmelse Ideoplægget præsenterer en god ide, som givetvis kunne være aktuel i den konkrete sammenhæng og som ide eksporteres til andre bevaringsværdige landejendomme med en attraktiv infrastrukturel beliggenhed. Projektet rejser imidlertid diskussionen om, hvorvidt det kan være ønskeligt, at de ældre erhvervsdrivende stort set er af samme professionelle kategori, eller om der i den fysiske udformning skulle præsenteres muligheder for en langt større divergens i fagene. Der kan siges for eller imod, men kort sagt savner projektet en større gennemskuelighed i den holdningsmæssige tilgang. Kontormiljø på 1. sal 32 Opholdsrum og køkken i stueplan

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken.

Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken. Fonden Realdania udskrev i september 2003 idékonkurrencen»bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer«til fordel for landets bygningshistoriske arv. Første del af konkurrencen er nu afsluttet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Steder at stoppe op. 78 Herberger langs Hærvejen

Steder at stoppe op. 78 Herberger langs Hærvejen Herberger langs Hærvejen Steder at stoppe op Stilen er simpel på herberget Nørrelide i Jelling. Væggene står rå og nøgne, uden isolering eller pynt, og rummets 24 senge er simple køjesenge. Men man skal

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Dommerbetænkning. Indbudt totalrådgiverkonkurrence. Skjødtgården i Vestrup Ombygning af historisk gårdanlæg til beboelsesformål

Dommerbetænkning. Indbudt totalrådgiverkonkurrence. Skjødtgården i Vestrup Ombygning af historisk gårdanlæg til beboelsesformål Dommerbetænkning Indbudt totalrådgiverkonkurrence Skjødtgården i Vestrup Ombygning af historisk gårdanlæg til beboelsesformål 1. Konkurrencens baggrund Et udviklingshold bestående af Randersegnens Boligforening,

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Svar: Spørgsmål 2: Svar:

Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Svar: Spørgsmål 2: Svar: Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Den herregård hvor jeg søger støtte er en standard gård, med stuehus med to længer og en lade. Stuehuset er erklæret bevaringsværdig, men udbygningerne er ikke. I forbindelse

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Transformation af Gl. Estrup vandmølle

Transformation af Gl. Estrup vandmølle Transformation af Gl. Estrup vandmølle OPGAVEFORMULERING Afgang forår 2014 Katrine Mølgaard Olsen 2012653 Arkitektskolen Aarhus Vejleder: Lars Nicolai Bock Herregårde De danske herregårde har været vigtige

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa NORDIC r Prise fra Din drømmebolig? 0.00 5 7.3 Kr. 1 rdig æ f le *) Nøg g i l bo *) Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa Nordics boligkoncept Villa Nordic

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNEN BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDEJENDOMME

EVALUERING AF KAMPAGNEN BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDEJENDOMME Oxford Research A/S, februar 2012 EVALUERING AF KAMPAGNEN BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDEJENDOMME Udarbejdet af Oxford Research A/S Forfatter: VAC Sidst gemt: 02-02-2012 14:38:00 Sidst udskrevet: 02-02-2012 14:39:00

Læs mere

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g 2603.2010 I vores nye hule er der en lampe som kun kan lyse når solen skinner. - så når lyset i hulen går ud, prøver

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Fremtiden i Sjelle. Workshop den 23. oktober kl ca. 16 i forsamlingshuset

Fremtiden i Sjelle. Workshop den 23. oktober kl ca. 16 i forsamlingshuset Fremtiden i Sjelle Hvordan skaber vi grundlaget for liv og lyst i Sjelle? Bylauget arbejder for at bevare Sjelle som en landsby med sit eget særpræg hvor den historiske og kulturelle identitet kan ses

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere