"EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME"

Transkript

1 "EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME n NYE ANVENDELSESFORMER FORSLAG TIL GENANVENDELSE n PR SENTATION OG BED MMELSE

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Vinderprojekter Søgaard Hovedgaard 6 Børnelejr for udsatte børn på Langeland Sejersgaard 10 Kontorer i laden på Sejersgård i Bjergager Ulstrup slot 14 Sportsfiskerakademi ved Gudenåen Herberger 18 For vandreturister langs Hærvejen Hvoruptorp Torvelade 22 Specialbutikker i torvehal ved Ålborg Øvrige projekter Klarupgaard 26 Ungdoms- og forskerboliger ved Ålborg Universitet Inspiratoriet 28 Kreativt lærings- og procescenter på Samsø Hølund 30 Pusterum for børn og unge Jensgaard 32 Erhvervsboliger til aktive seniorer Convivendi 34 Fremtidens Boligform Dominicussens Gård på Als 36 Økonomisk/juridisk model for genanvendelse Himmeltvedgaard 38 Indsætningshuse Lille Pederstrup 40 Mini-erhvervscenter for anderledes virksomheder Dorthealyst 42 Skovbegravelsesplads Tjærby 44 Den ny landsby Bæredygtig turisme ved Thy 46 Logis 48 Robuste rammer i en foranderlig tid Lundgaard 50 Det private ældrehjem Rodsteenseje 52 Nye funktioner 3

3 19 forslag til genanvendelse præsentation og bedømmelse 4 Introduktion Fonden Realdanias konkurrence Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer er nu afsluttet. Af de oprindelige 234 ideforslag fra konkurrencens første runde, blev 20 ideer udvalgt til en yderligere bearbejdning. Af disse har Realdania modtaget 19 konkurrenceforslag, hvoraf Realdanias bedømmelseskomite har udpeget fem vindere. Realdania takker for alle de indsendte konkurrenceforslag og ønsker vinderne tillykke. Alle projekterne fortjener opmærksomhed, idet de såvel individuelt som samlet repræsenterer en bred vifte af ideer til genanvendelse af bevaringsværdige landbrugsejendomme. Det er Realdanias håb, at konkurrencens resultater vil bidrage til, at andre aktører ejere, rådgivere, investorer og myndigheder vil gøre brug af de mange gode ideer og i stigende grad fokusere på og udnytte det enorme potentiale, som ligger gemt i de mange overflødiggjorte landbrugsbygninger overalt i det åbne land. Hans Peter Svendler Fonden Realdania Oktober 2004 Bedømmelse I bedømmelsen er der lagt vægt på, at projekterne overbevisende transformerer det oprindelige ideoplæg til en fysisk og funktionel virkelighed, som udtrykker respekt for helheden og for bygningernes historiske grundlag. Ligeledes har det været en forudsætning, at projekterne set i et bredt perspektiv - viser klare holdninger til, hvorledes gamle landbrugsbygninger konverteres til nybyggeri, som kan inspirere til fortsat brug af den bygningskulturelle arv. Endelig er der lagt vægt på projekternes forretningsmæssige koncept og økonomiske bæredygtighed i forhold til de estimerede anlægsog driftsomkostninger. Som udgangspunkt er projekterne bedømt efter følgende kriterier i ikke prioriteret rækkefølge: 1. Forslagets anvendelses- og idemæssige indhold dets muligheder for at føre nyt liv og nye aktiviteter til en bevaringsværdig gård ejendom. 2. Forslagets koncept de samlede arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. 3. Forslagets originalitet dets evne til at anvise nye løsningsforslag af arkitektonisk, teknisk eller planlægningsmæssig art, der kan optimere mulighederne for udnyttelse af bevaringsværdige gårdejendomme. 4. Forslagets respekt for ejendommens bevaringsværdier herunder evnen til at føre nyt til gammelt. 5. Forslagets helhed dets behandling af en bevaringsværdig gårdejendom som et samlet anlæg i sammenhæng med dets omgivelser. 6. Forslagets bæredygtighed sandsynligheden for at der kan skabes en økonomisk bæredygtig drift af stedets aktiviteter. 7. Forslagets økonomi sandsynligheden for at forslaget kan realiseres indenfor de angivne økonomiske rammer med vægt på fornuftig anlægsøkonomi.

4 Bedømmelseskomite Jørgen Nordqvist Direktør i Bygningskulturelt Råd, formand for bedømmelseskomiteen Christian Andersen Arkitekt MAA, Fonden Realdania Jacob Fischer Landskabsarkitekt, GHB Landskab Christian Gjersøe Projektudvikler, Nordkranen Per Kruse Arkitekt MAA, Institut for Arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen i Aarhus Steen Reventlow-Mourier Proprietær Konkurrencesekretær Kasper Danielsen, Arkitekt MAA og Mette Lindberg, Cand. Comm., Advice Group. Bedømmelseskomiteens generelle bemærkninger Bedømmelseskomiteens forventninger til 2. bedømmelsesrunde har på baggrund af de præmierede idekoncepter været yderst optimistiske, idet samtlige ideoplæg var præget af engagement, vision og ide. Det må imidlertid erkendes, at forventningerne ikke er blevet indfriet fuldt ud. De 19 projektforslag rangerer fra visionære opfølgninger til egentlige forringelser, hvor udvikling og realisering af de ellers så indlysende og klare ideer fra 1. bedømmelsesrunde kun i begrænset omfang slår igennem. Det skal endvidere bemærkes, at en afgørende faktor for projekternes succes er deres økonomiske bæredygtighed. Hvis ikke der kan skabes en fornuftig drift og især en realistisk sammensætning af projektets finansiering, vil selv den bedste forretningside få svært ved at overleve. Bedømmelseskomiteen bemærker i den forbindelse, at man i flere af projekterne med fordel kan genoverveje de økonomiske forudsætninger - herunder hvordan såvel anlægssom driftskapitalen kan sikres til en fornuftig pris. Samlet set, er det dog bedømmelseskomiteens opfattelse, at flertallet af projekterne repræsenterer et stort engagement og at der ligger en væsentlig arbejdsindsats bag. Projekterne repræsenterer en palette af gode og iderige forslag til genanvendelse af overflødiggjorte gårdejendomme. De fleste projekter uanset den konkurrencemæssige placering fortjener således en realisering enten direkte i bearbejdet form eller som erfaringsgrundlag for lignende initiativer. 5

5 Søgaard Hovedgård Børnelejr for udsatte børn på Langeland Vinderprojekt Projektgruppe Kenneth Reece, Foreningen Børnelejren på Langeland Exners Tegnestue, Århus Dansk Handikap Idræts Forbund Midt Energi Projektbeskrivelse Foreningen Børnelejren på Langeland omdanner Søgaard Hovedgaård hvis historie kan føres tilbage til 1673 og de omkringliggende arealer til et kreativt fristed, hvor især handicappede og socialt dårligt stillede børn kan komme på gratis ophold. Projektet sigter på at bevare Søgårds kvaliteter for eftertiden i skikkelse af et levende forsamlingssted, der både kan danne ramme om oplevelser for besøgende langvejs fra og for beboerne i lokalområdet. Det er hensigten, at anerkendte organisationer på børneområdet skal kunne bruge lejren uden beregning, og finansiere børnenes ophold ved at ansøge Foreningen Børnelejren på Langeland om tilskud til ophold, forplejning, m.v. Driften er baseret på støtte fra offentlige og private fonde, offentlige myndigheder, medlemskaber, indsamlinger samt salg af sponsorater til virksomheder. Istandsættelsen af Søgård skal udføres med respekt for de gamle bygningers historie, udtryk og byggeteknik, således at mest muligt af det oprindelige bevares. Gården ændrer ikke karakter i kraft af sin nye funktion, den nye funktion indpasses derimod i de eksisterende forhold på en måde, der drager nytte af det stedlige miljøs kvaliteter. På den måde skabes en institution, der tilbyder helt andre kvaliteter end de gængse. 6 Ankomst fra nord ad Søgårdsvej, temahaverne tillader kig ind i anlægget.

6 Klippede hække i forskellig højde og former, som også danner spændende rum udenfor hækkene. Princip for beskyttelse af glaskonstruktionen i ladens gymnastiksal. Ribber opbygget foran glasset danner en transparent struktur, der beskytter mod bolde osv. Staldbygning, plan loftsetage. Tværsnit, staldbygning. Staldbygning, plan stueetage. Tværsnit, staldbygning. 7

7 Søgaard Hovedgård Vinderprojekt Børnelejr for udsatte børn på Langeland Bedømmelse Børnelejren på Langeland er et yderst tiltalende og sympatisk projekt indlejret i et indlysende bevaringsværdigt gårdanlæg. Den arkitektoniske bearbejdning fra helhed til detalje er en forbilledlig transformation af det idemæssige koncept, hvor nyt følsomt og djærvt føjes til gammelt. Projektets musikalitet virkeliggøres i disponeringen af planerne, der udgøres af tre bygningsmæssige satser. Meget dygtigt har man valgt at tilpasse funktionerne til karakteren af hver enkelt bygning og understreger dermed, at hver sats fortsat har sin egen karakter. Bearbejdningen af udearealerne demonstrerer kvalificeret ideen med at sammenbinde bygning og landskab i en inspirerende variation af rumlige oplevelser, som på en og samme gang adskiller og sammenføjer nærmiljøerne. Det er imidlertid bedømmelseskomiteens opfattelse, at projektet ville vinde yderligere ved en mere behersket og strammere bearbejdning af udearealerne eksempelvis ved, at gårdspladsen fastholdes i sin oprindelige funktion som åbent areal. De viste aktiviteter kunne sandsynligvis placeres i de områder, som omgiver gårdanlægget, ligesom anlægget vil vinde ved en udlugning i de dekorative elementer. Aksonometri af staldbygningen Alt i alt repræsenterer projektet mange eksemplariske tiltag. Projektet er for en stor del båret af initiativtagernes engagement, det bør derfor sikres, at projektet også i det lange perspektiv er bæredygtigt og kan opnå de forudsatte offentlige og private tilskud. 8

8 Søgård Hovedgård med de to hovedankomstretninger fra Søgårdsvej indtegnet. Aktivitetshus/lade tværsnit Aktivitetshus/lade stueetage, plan Aktivitetshus/lade længdesnit Aktivitetshus/lade indskudt plan 9

9 Sejersgård Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager Vinderprojekt Projektgruppe Lars Nikolaisen & Lars Nikolai Bock, Arkitekt MAA, ejere Nikolaj Hyllestad, Arkitekt MAA/PAR, Malling Keld Abrahamsen, Ingeniør, Århus Per Jensen, Revision, Skanderborg Projektbeskrivelse Ved at etablere kontorsiloer i 1800-tals laden på Sejersgård, skal der skabes nye arbejdsmuligheder i landsbyen Bjerager. Samtidig er projektet et konkret bud på, hvordan man kan vende den fremherskende tendens, hvor landbefolkningen søger til de større byer af erhvervsmæssige årsager. Mange har vænnet sig til at betragte pendlertrafik som en selvfølge og i alt for mange forslag til landsbyudvikling placeres klyngehuse eller tæt/lav bebyggelse, hvor der før lå en gård med en enkelt bolig. Landsbyens kultur og struktur bliver derved brudt op, og pendlertrafikken øges. Der ødelægges det, der oprindelig skulle beskyttes eller udvikles: nemlig den oprindelige landsby med sin kultur og sin egenart af huse, gårde, beboere og arbejdspladser. Sejersgård ligger som en brik i en båndby, der absolut ikke vil profitere fra det hul, der står tilbage, hvis gården forsvinder. En bevaring af gården gennem etablering af kontorenheder i landsbyens nærmiljø vil styrke landsbyens aktivitet og bidrage til at forstærke og fastholde båndbyens struktur og rum, som yderligere synliggøres ved genetableringen af det nærliggende åløb. Perspektiv set fra ladens midte ned gennem køreloen mod øst. 10

10 Store glasarealer i siloernes underetage sikrer, at rummene drager fordel af såvel direkte dagslys (direkte sol og almindelig himmellys) som reflekteret dagslys. Solstråler vil principielt kunne gennemskinne laden og siloer over længdeaksen diagonalt fra den ene ende til den anden. 11

11 Sejersgård Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager Vinderprojekt Bedømmelse På baggrund af en klar holdning til og definition af restaurering og instaurering samt et forbilledligt analysearbejde synliggøres en følsom fortolkning af måder, hvorpå der kan skabes nyt liv i en uddateret bygning; hvordan man kan erstatte gammelt med nyt; og hvorledes man kvalificeret kan tilføre nyt til gammelt. Med stor respekt for gårdens kulturelle værdier, nærmer projektet sig et arkitektonisk svendestykke i, hvordan en bevaringsværdig ejendom håndteres og bearbejdes uden at miste sin sjæl. 1. Længdeafstivende konstruktion reetableres 2. Gavle forstærkes 3. Lastfordelende spær 4. Isolering og udluftning 5. Hovedfag med skråtstillede stolper bibeholdes 6. Lysbånd ikke vist Med præcise modulære takter og et gedigent materialevalg er det lykkedes at fremstille et indemiljø, der på eksemplarisk vis sammenkædes med både gårdmiljøet, fremtidige dispositioner på gården, og selve landsbyen. Initiativet er et løft ikke blot til en enkel ejendom men til hele byen. 12

12 Det anses desuden for godtgjort, at hele eller dele af gårdanlæggets øvrige bygninger på sigt skal rives ned, så der kun bevares det, der er værd at bevare på det pågældende sted. Kontorprojektet er driftsmæssigt troværdigt jævnfør det stigende behov for og ønske om fleksibilitet i arbejdslivet med hjemmearbejdspladser og moderne teknologi. Projektet udmærker sig desuden ved at fremstille sammenhængen mellem idé og økonomi på en klar og præcis måde. Situationsplan 13

13 Parkering Ulstrup Slot Vinderprojekt Sportsfiskerakademi ved Gudenåen Projektgruppe Carl W. Friis & Christian Marquard, ejere, Ulstrup Slot Niels Christian Andersen & Martin Wiehe Esbensen, Søren Andersen Arkitekter A/S Projektbeskrivelse På Ulstrup Slot forvandles en tom hestestald til et moderne anlæg med overnatningsfaciliteter, konferencelokale, kontor, bibliotek og reception til brug for et Sportsfiskerakademi. Morten Toft, Gudenå Sportsfiskerpark, Sportsfisker Skoletjeneste og -akademi Projektet er en del af en større sammenhæng, som indgår i Hvorslev Kommunes kulturplan Et af kulturplanens mål er at etablere et Natur- og kulturcenter ved Gudenåen, hvor et videns- og uddannelsescenter for sportsfiskere på Ulstrup Slot vil blive et omdrejningspunkt. Sportsfiskerparken består af 3 dele: Sportsfiskerakademi på Ulstrup Slot, et rekreativt område ved Gudenåen og en skoletjeneste. Det overordnede arbejde med Sportsfiskerparken drives af en arbejdsgruppe bestående af Hvorslev Kommune, Danmarks Sportsfiskerforbund, Randers Handelsskole, Nørgaards Højskole i Bjerringbro og endelig Ulstrup Slot som ejer af lokaliteten for akademiet. Sportsfiskerakademiet Ulstrup Slot Borde og bænke Ulstrup Station Sportsfiskerparkens Skoletjeneste Ny sti Ny put & take sø Parkering Ny bro Lergravsøen Oversigtskort 14

14 Ny bro Lergravsøen Det gennemgående gang Biblioteket B A Plan 1 1. Grejdemonstration og opbevaring 2. Seminar/konferencerum 3. Administration/bibliotek 4. Reception/opholdsrum 5. 7 stk. enkeltværelser 6. Depot 2 C 3 B A C Sydfacade Snit 15

15 Parkering Ulstrup Slot Vinderprojekt Sportsfiskerakademi ved Gudenåen Bedømmelse Projektet, der tager udgangspunkt i den fredede hestestald, demonstrerer en lydhørhed overfor stedets og bygningens karakter, synliggjort i en respektfuld og uprætentiøs bearbejdning af helheden. Hestestaldens ydre berøres minimalt, mens interiøret opdeles i de for funktionaliteten nødvendige rumligheder. Med udgangspunkt i noget af det allerbedste ferskvandsfiskeri i Danmark, er projektet som ide højaktuel og en perspektivfuld projektløsning, der kan blive en bæredygtig model for lignende initiativer på andre lokaliteter med bevaringsværdige gårdanlæg. Projektet er en minimalistisk løsning i et fredet hus og fremstår så enkel, at det nærmer sig det banale. Det er således bedømmelseskomiteens opfattelse, at det arkitektoniske spændingsfelt mellem nyt og gammelt bør revurderes med henblik på en funktionel og æstetisk bearbejdning af forslagets ankomstforhold, plandisposition og rumlige sammenhænge, herunder også sammenhængene mellem inde- og uderummene. Det skal bemærkes, at der er et misforhold mellem de høje anlægsomkostningerne og den konkrete ombygning. Til gengæld er projektet usædvanlig billigt i drift og vurderes derfor at have en god bæredygtighed. Seminarrummet 16

16 Ny bro Lergravsøen Sprængt isometri 1. Den oprindelse bygningsstruktur 2. Ny installationskerne 3. Nye belægninger 4. Ny boksstruktur 5. Den oprindelse tagkonstruktion 1. Den oprindelige bygningsstruktur 2. Ny installationskerne 3. Nye belægninger 4. Ny boksstruktur 5. Den oprindelige tagkontruktion

17 Herberger For vandreturister langs Hærvejen Vinderprojekt Projektgruppe Andreas Blinkenberg, Arkitekt MAA, Risskov Jørgen Toft Jessen, Arkitekt MAA, Haderslev Projektbeskrivelse I projektet genanvendes ikke blot én, men 10 navngivne bevaringsværdige gårde langs Hærvejen - fra Viborg i nord til Kliplev i syd - til herberger for pilgrimme, vandreturister, cyklister og ryttere. Et herberg består af et eller flere primitive soverum, toilet/baderum samt køkkenniche med spiseplads. Ekstra soverum med køjesenge etableres i tidligere staldbygninger. De gamle stuehuse anvendes til ophold og overnatning med det inventar, der nu engang hører til gården. Der skal således ikke ske indvendig modernisering til nutidig luksuriøs standard, idet der lægges vægt på en sammenhæng mellem den udvendige og indvendige restaurering. Vedligeholdelse og drift af herbergerne forankres i lokale kulturhistoriske foreninger, private initiativer og menighedsråd. I projektet tages udgangspunkt i en restaurering af Gl. Ladegaard (ca. 1825), der udgør en prototype for et herberg med de funktioner, der naturligt kan indpasses i en bevaringsværdig gårdejendom. På arealerne omkring gården foreslås en teltplads for cyklister samt folde til heste for langtursryttere. 18 Situationsplan, Gl. Ladegaard

18 Hald hovedgård Kragelund Hulmosegård Ølgård Mejlund Ellegård Gl. Ladegaard Immervad Gl. Kro Bruhnsgård Kiplev 19

19 Herberger For vandreturister langs Hærvejen Vinderprojekt Bedømmelse Konceptet i projektet hænger ualmindeligt godt sammen og er baseret på en fremragende og reproducerbar ide, der skønnes af have et stort potentiale i Danmark. Med sit low-cost koncept rammer projektet både tidsånden og den omsiggribende interesse for udeaktiviteter og friluftsliv, og lægger sig op ad et udviklingssikret vandreferie-fænomen, som allerede findes i flere europæiske lande. Derudover udmærker projektet sig ved en særegen forståelse for formidlingen af den bygningskulturelle arv - bevæger man sig ad Hærvejsruten, vil man samtidig være på en bygningshistorisk dannelsesrejse fra gård til gård igennem det jyske landskab. Projektet baserer sig på ydmyge og minimalistiske løsninger tilpasset de enkelte gårdes arkitektoniske karakteristika. Forudsætningen for projektets succes er, at samtlige herberger etableres dog anses den skitserede bolig ikke som en nødvendig del af projektet. Forslag til etablering af sovepladser i de gamle båse i kostalden. Den eksisterende gulvkonstruktion bibeholdes. De gamle båse bevares og vil fungere som en naturlig opdeling af sovesalen. Båsene fungerer samtidig som søjler for bygningens bjælkelag. Anlægsomkostningerne er små og beløber sig til under kr pr. kvadratmeter - et bæredygtigt grundlag for gennemførelsen. En række relevante interessenter, fx Friluftsrådet, kunne desuden gøres interesserede i at støtte herbergsprojektet. Projektet vil dog være helt afhængig af en stor fremmedfinansiering, idet driften af et herberg ikke umiddelbart giver grundlag for forrentning af en lånefinansieret ombygning/indretning. 20

20 Sydlænge, nordfacade. Sydlænge, sydfacade Plan, Gl. Ladegaard 21

21 Hvoruptorp Torvelade Specialbutikker i torvehal ved Ålborg Vinderprojekt Projektgruppe Ulrik Holst Jensen, ejer, Vestbjerg Margrethe Brandt & Henrik Ottesen, Konsulenter, Ålborg Amts Landboforening Kræn Ole Birkkjær, Arkitekt MAA, Dansk Landbrugsrådgivning, Århus Projektbeskrivelse I landlige omgivelser tæt på mark og sø omdannes den gamle bevaringsværdige lade til et unikt indkøbsmarked for hele Nordjylland. Torveladen muliggør, at lokale fødevareproducenter kan sælge direkte til forbrugerne. Målgruppen er kvalitetsbevidste kunder, der ønsker at komme tæt på producenten for at få bekræftet, at fødevarerne er fremstillet på baggrund af en høj prioritering af sundhed, dyrevelfærd og miljøvenlige foranstaltninger. Det er indkøbsstedet for den travle familie, som fx ønsker kasser med forskellige produkter med tilhørende opskrifter, og for specialistkunden som har god tid og gerne vil gå på opdagelse for at finde de helt rigtige varer. Fælles for brugere af Torveladen er et ønske om et alternativ til eksisterende indkøbsmuligheder som Føtex, Brugsen og Bilka. Torveladen fastlægger kriterier for varegrupper, stande og aktiviteter, så stedet ikke udvikler sig til et kræmmermarked med et produktudbud af svingende kvalitet. Der indrettes desuden café og restaurant med udsyn over torvehallens arealer og der udbydes en bred vifte af underholdende og oplysende arrangementer. 22 Situationsplan

22 Indretning af Torveladen med stadepladser Opstalt af vestgavl Snit 23

23 Hvoruptorp Torvelade Specialbutikker i torvehal ved Ålborg Vinderprojekt Bedømmelse Et perspektivrigt projekt, der udmærker sig ved en ualmindelig gennemarbejdet forretningsidé og en veldokumenteret økonomi. Konceptet kendes fra Saluhallerne i både Sverige og Finland, hvor det med succes er anvendt i bymæssige sammenhænge i modsætning til her, hvor ideen om en kortere proces fra jord til bord, appellerer til de mennesker, som gerne forlader byen for at køre ud til gårdbutikker og oplevelser tæt på producenterne. Helhedsplanen er enkel og klar. Ladebygningens karakteristiske trækonstruktioner fritlægges og rytterlyset i hele bygningens længde forstærker oplevelsen af det gigantiske rum. De øvrige bygningsmæssige indgreb begrænser sig til portpartierne og cafe/restaurant-arealerne og selve ladebygningen fremtræder i eksteriøret stort set uberørt. Skitse af sløjfemetode til opbygning af stadepladser Fleksibiliteten og mulighederne i ladebygningen er næsten ubegrænsede, en kvalitet som i det fremlagte projekt savnes udfoldet i langt højere grad, end tilfældet er. De planmæssige og disponeringsmæssige tiltag og detailbearbejdningen omkring portpartierne virker ikke overbevisende og der savnes en diskussion af de bevaringsmæssige og nybygningsmæssige tiltag herunder koblingen mellem ide og arkitektur. Interiør fra Torveladen Trods de påpegede mangler vurderes demonstrationsværdien i konceptet som overbevisende. 24

24 Denne ladeprofil med skråstolper i gulv, gav en fri ydervæg og meget egnet til såvel Langlo som Tværkørsel. Stande kan være i midterzonen. Denne ladetype blev bygget i en m bred rummelig profil, med Længdekørsel i midten. En ladeprofil med en god rationel udnyttelsesgrad. Stande kan være langs ydervægge. Indretningsplan, 1. sal (restaurant). Indretningsplan 25

25 Klarupgaard Ungdoms og forskerboliger ved Ålborg Universitet Projektgruppe Knud Just, ejer Anna Dorthe Hansen, Arkitekt MAA Kræn Ole Birkkjær, Arkitekt MAA Jan Kjær Madsen, Landskabsarkitekt & Karen Jørgensen, Økonomi & Jura, Dansk Landbrugsrådgivning, Århus HH Soft Consult, Bygherrerådgivning Projektbeskrivelse For at genskabe det liv, som gennem århundreder har karakteriseret det lille samfund, hvor man boede og arbejdede på hovedgården Klarupgaard, indrettes 27 forsker- og ungdomsboliger i de tidligere driftsbygninger. Klarupgaards geografiske placering 4 kilometer øst for Aalborg, samt nærheden til Aalborg Universitet og erhvervsvirksomheder i dette område, gør det nærliggende at koncentrere sig om boliger, der opfylder behovet hos studerende, forskere og ansatte i forsknings- og erhvervsmiljøet. Projektet går ud på at udvikle en funktionel bolig, der uafhængigt af sine ydervægge på en enkel måde kan indpasses i de eksisterende bygninger. De fleksible indsætningsboliger, kan med behørig hensyntagen til bygningernes tålegrænser tilpasses varierende ønsker til en nutidig og individuelt præget boligform. Mulighederne for fagligt og socialt samvær, adgang til udendørs kvaliteter så som frisk luft, lys, natur og friluftsaktiviteter samt plads og åbne vidder er åbenlyse goder. Ejendommens historie, det unikke miljø og den bynære placering gør boligerne til et godt alternativ til lejlighederne i byen. Boligplaner Fællesfaciliteter 26

26 Bedømmelse Projektet er et godt eksempel på, hvordan man genbruger en gård, der er integreret i den bymæssige sammenhæng. Projektet rummer flere idemæssige kvaliteter og gården fremstår velholdt, velbevaret og med gode proportioner. Forretningskonceptet er sundt og der kan med stor sandsynlighed dannes et konstruktivt forskningsog læremiljø for undervisere, ph.d ere, og andre forskere på Klarupgaard. Projektet savner dog en holdningsmæssig beskrivelse og diskussion omkring det bygningsmæssige i forhold til, hvordan nyt føjes til gammelt i den givne sammenhæng. Eksempelvis kunne den ellers interessante genetablering af gårdspladsen som den aktive del af udearealerne, have været understreget i den bygningsmæssige bearbejdning. Ligeledes kunne gangarealerne i boligfløjene have været disponeret, så der bliver direkte adgang fra hver enhed til gårdspladsen. Hermed svækkes den arkitektoniske bearbejdning, som i øvrigt præges af helhedstænkning mellem udearealer og bygningsanlæg. Situationsplan Opstalt af sydgavle og gårdsplads Tværsnit gennem boliglænger og gårdsplads 27

27 Inspiratoriet Kreativt lærings- og procescenter på Samsø Projektgruppe Carsten Bruun Henriksen & Cecil Rye Olsen, ejere, Samsø Pluskontoret A/S Arkitekter, Århus Schønherr Landskabsarkitekter MAA MDL, Århus Rambøll A/S, Rådgivende Ingeniør, Århus Samsø Energiselskab Smba, rådgivning Krogh & Thomsen, Revision, Samsø Samsø Teknisk Forvaltning Projektbeskrivelse Med udgangspunkt i den bevaringsværdige firelængede gård, Ærøsminde (1932), udvikles et kreativt lærings- og procescenter. Der fokuseres på sammenhængen mellem det eksisterende gårdanlægs bygninger og uderum, og centerets aktivitetsindhold, mellem rum og mennesker og mellem mennesker og natur. Med respekt for Ærøsmindes historiske, arkitektoniske og landskabelige værdier opbygges fire kreative procesrum: Tidsrummet, Hjerterummet, Tomrummet og Legerummet. De forskellige temarum udfolder hver for sig forskellige kvaliteter i mennesket. Inspiratoriet er et laboratorium, hvor deltagerne igennem workshops inspireres og skaber innovative produkter, projekter og processer. Et refugium, hvor børn, unge og gamle skaber ny indsigt og får friske perspektiver på livet. Målgruppen er danske og skandinaviske virksomheder, men andre grupper fra skoler, institutioner, humanitære organisationer, sportsklubber og kunstkredse kan også benytte de kreative procesrum på stedet. Situationsplan Legerummet 28

28 Bedømmelse Et spændende og inspirerende projekt med et meget idealistisk forretningskoncept, der sandsynligvis kan inspirere andre selvudviklingscentre. Projektet vurderes dog som snævert og svagt i forhold til en mere generel udbredelse, idet det er en spændende ide på lige netop den ø, med lige præcis de personer bag. De visionære ideer omkring de fire rum udfoldes ikke med arkitektonisk gennemslagskraft i bearbejdningen af gårdanlæggets forskelligartede længer. Det relativt store antal kvadratmeter, der tilsyneladende behøves for at indfri de funktionelle fordringer i ideoplægget, afføder en yderst presset indretning og lægger bånd på den rumlige og sprudlende arkitektoniske bearbejdning, som kunne koble ide og virkelighed sammen. Tidsrummet De interiøre overgange fra én længe til en anden virker ureflekterede og slører fortællingen om det gamle anlæg. Sammenhængen mellem ankomsten og check-in via gavlen i laden, og ankomsten til værelsesfløj m.v. er funktionelt uafklaret. Det fjerde temarum Tomrummet virker uforløst, men det er sandsynligt, at dette kunne have fundet sin ophøjede mening i sammenhæng med den ny urtehave. Det forretningsmæssige koncept vurderes dog som værende både troværdigt og bæredygtigt. Legerummet Snit Snit 29

29 Hølund Pusterum for børn og unge Projektgruppe Henriette Høgsbro & Carl Christian Pedersen, ejere Bente Søgaard Pedersen & Vicki Banch Frederiksen, konsulenter, Bygnings- og Maskinkontoret i Nordjylland Kræn Ole Birkkjær, Dansk Landbrugsrådgivning, Århus Projektbeskrivelse På Hølund indrettes det nedlagte gårdanlæg til et hjemligt fristed for børn og unge, der trænger til et pusterum fra deres hverdag. Hølund skal være et sted for børn og unge, som har sociale vanskeligheder hjemme, men som har et hjem, der trods alt er værd at bygge på. Disse børn og unge skal have et frirum på landet og kan i perioder bo på Hølund. Det store stuehus indrettes med et rummeligt og tværgående køkken, grovkøkken/bryggers, spisekammer og stuer. Indretningen skal underbygge vigtigheden af, at der i samspil med børnene bliver lagt stor vægt på madens betydning for trivsel, velvære og tryghed, men også synliggøre stuehusets tidligere funktioner og aktiviteter. I kostalden indrettes fem små simple lejligheder/ værelser. Den særprægede svinestald med saddeltag, beliggende øst for stuehuset ombygges til musik- og teaterhus. Situationsplan 30

30 Bedømmelse Et sympatisk projekt, der er båret af et stærkt socialt engagement hos initiativtagerne. Helhedsplanen er kreeret med omtanke og udearealerne er velplanlagte med en stor og oplevelsesmæssig rigdom og funktionalitet. En værdig ramme med bevaringsholdninger til de eksisterende udearealer dygtigt konverteret til de nye anvendelsesformer. Projektets svaghed ligger i den interiørmæssige bearbejdning, som er så forsigtig, at tilføjelser og ombygninger ikke indgår i den helhedsmæssige bearbejdning med samme rumlige, funktionelle og formmæssige gennemslagskraft, som i øvrigt kendetegner projektet. Der er imidlertid ingen tvivl om, at de bygningsmæssige indgreb er yderst nænsomme, men pusterummet savnes i den arkitektoniske bearbejdning af de enkelte længer. Fugleperspektiv Den daglige drift er baseret på offentlig brugerbetaling og vurderes at have en fornuftig bæredygtighed. Projektet kan gennemføres med begrænset fremmedfinansiering. Snit, gymnastik/værksted Snit, gårdsplads 31

31 Jensgård Erhvervsboliger til aktive seniorer Projektgruppe Niels Skou, ejer Tegnestuen Klint Arkitekter MAA, Vejle Ole Klaaborg, Landskabsarkitekt, Kolding Jørgen Ganshorn, Restaureringsarkitekt, Middelfart Projektbeskrivelse På Jensgård indrettes boliger til erhvervsaktive seniorer. Med udgangspunkt i, at mange ældre ønsker at skrue ned for tempoet og i den forbindelse etablerer sig som selvstændige i deres egne hjem, skabes en række moderne og overskuelige bolig- og erhvervsfaciliteter i den fredede længe på Jensgård. Her tilbydes frisk luft i skønne omgivelser, kontakt og fællesskab med andre ligesindede og en komfortabel ramme i noget, der ligner det gamle landsbysamfund. I de omkringliggende bygninger indrettes desuden en række fælles erhvervsog fritidsaktiviteter. Bedømmelse Ideoplægget præsenterer en god ide, som givetvis kunne være aktuel i den konkrete sammenhæng og som ide eksporteres til andre bevaringsværdige landejendomme med en attraktiv infrastrukturel beliggenhed. Projektet rejser imidlertid diskussionen om, hvorvidt det kan være ønskeligt, at de ældre erhvervsdrivende stort set er af samme professionelle kategori, eller om der i den fysiske udformning skulle præsenteres muligheder for en langt større divergens i fagene. Der kan siges for eller imod, men kort sagt savner projektet en større gennemskuelighed i den holdningsmæssige tilgang. Kontormiljø på 1. sal 32 Opholdsrum og køkken i stueplan

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken.

Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken. Fonden Realdania udskrev i september 2003 idékonkurrencen»bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer«til fordel for landets bygningshistoriske arv. Første del af konkurrencen er nu afsluttet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere