Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt"

Transkript

1 1 Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt Center for Bevægeapparatlidelser Silkeborg Centralsygehus og Afdelingen for Folkesundhed, Århus Amt 2006

2 2 Indledning Baggrund. Uspecifikt lænderygbesvær er en af de hyppigste årsager til besøg hos egen læge, udgør ca. 1/8 af samtlige sygemeldinger (ca pr. år), og er den tilstand i bevægeapparatet, som giver anledning til det længste sygefravær (36 uger i gennemsnit). Udgifterne til sygedagpenge er stadigt stigende og de afledte omkostninger af sygemeldinger er betydelige. Det uspecifikke lænderygbesvær har ikke nogen entydig organisk baggrund. Fysiske og psykiske belastninger synes at kunne vedligeholde lændesmerter ligesom angst og usikkerhed overfor, hvad smerterne er udtryk for, og hvad smerter kan udvikle sig til. En multidisciplinær indsats, som omfatter grundig somatisk udredning, grundig afdramatiserende information om tilstanden, opretholdelse af normal fysisk aktivitet og forebyggede foranstaltninger overfor fysiske og psykosociale forhold på arbejdspladsen, kan påvirke forløbet og prognosen, således at stigmatisering i sygerollen, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet reduceres (1-12). På Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus, er etableret Center for Bevægeapparatlidelser (CfB) som forsøg fra den i en op til 4-årig periode. Det samlede mål med etableringen af centret har været 1. at sikre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet 2. udvikle samarbejdsmodeller og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, 3. udvikle partnerskabsaftaler og 4. formidle viden om uspecifikke lænderygbesvær til professionelle og borgere i lokalområdet. Der gennemføres en randomiseret undersøgelse af sygemeldte med subakut lænderygbesvær, inklusionskriterium er, at man er sygemeldt fra arbejde 4-12 uger. Patientindtag til undersøgelsen er påbegyndt og indtil nu indgår 175 personer i undersøgelsen. Der stiles mod, at 350 sygemeldte inkluderes til indsats og kontrol, og dette forventes nået februar Der pågår opfølgning efter ½ og 1 år efter 1. undersøgelse, og der er planlagt opfølgningsundersøgelser efter 2 og 5 år. CfB har ved overskydende kapacitet fra september 2005 undersøgt patienter med lænderygbesvær, der har været sygemeldt fra ledighed eller været sygemeldt i mere end 12 uger. Denne patientgruppe er karakteriseret ved større funktionsnedsættelse i form af kronisk lænderygbesvær eller flere sygdomme og lavere funktionsevne afspejlet i en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har været muligt at tilbyde en tværfaglig indsats til denne gruppe og indenfor de eksisterende rammer at praktisere en koordinerende indsats i forhold til den sygemeldte, arbejdsplads, kommuner, A-kasser, revalideringsinstitutioner, praktiserende læger og sygehus. Vi ønsker nu at gennemføre en randomiseret undersøgelse af effekten af den tværfaglige og koordinerende indsats, som den praktiseres i CfB i forhold denne gruppe. Formål. At undersøge om en tværfaglig og koordinerende indsats har betydning for tilbagevenden til arbejdsmarkedet for sygemeldte med kronisk lænderygbesvær og sygemeldte uden arbejdspladstilknytning. Målgruppe. Personer år, der er sygemeldt mere end 4 uger fra ledighed eller har været sygemeldt mere end 12 uger fra arbejde på grund af lænderygbesvær. Deltagere skal være bosiddende i én af de 7 kommuner, der er medfinansierende til CfB. Sygemeldte med svær psykisk sygdom eller rygoperation indenfor det seneste år kan ikke indgå i projektet. Projekt organisering Projektet gennemføres på Center for Bevægeapparatlidelser, Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus. Patienter, der af egen læge er henvist til Den Fælles Rygvisitation på

3 3 Silkeborg Centralsygehus, findes som tidligere af overlæge Ole Kudsk Jensen og indkaldes til undersøgelse på Center for Bevægeapparatlidelser. Sygemeldte fra ledighed i mere end 4 uger, inkl. alle kontanthjælpsmodtagere, og sygemeldte i mere end 12 uger fra arbejde som følge af lænderygbesvær kan indgå. Den sygemeldte udfylder ved 1. undersøgelse spørgeskema, udarbejdet til CfB projekt 1. Efter undersøgelse af reumatolog og fysioterapeut, foretages randomisering til kontrol og interventionsgruppe. Egen læge og kommunal sagsbehandler orienteres pr. brev om resultatet af den helbredsmæssige udredning, og om patienten tilhører kontrol- eller interventionsgruppe, og hvad dette indebærer mht. det videre forløb, specielt med hensyn til varetagelse af ansvar for sygemelding. Interventionsgruppen tilbydes tværfaglig koordinerende indsats fra CfB, der starter med en samtale med koordinator. På baggrund af denne tilrettelægges handleplan. De sygemeldte afsluttes når de helbredsmæssige forhold vedrørende rygsmerterne er afklarede og der er lagt handleplan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Der foretages opfølgende undersøgelse ½, 1, 2 og 5 år efter 1. undersøgelse på CfB. Interventionen. Indsatsen fra CfB indeholder en reumatologisk og fysioterapeutisk undersøgelse og udredning. Det indebærer reumatologisk udredning og opfølgning samt fysioterapeutisk indsats. Fysioterapeut foretager undersøgelse af, hvorvidt der findes smertelindrende øvelser, og instruerer evt. i disse, og yder hjælp til implementering af fysisk aktivitet. Patienten kommer til kontrol hos fysioterapeuten efter 14 dage. Efter undersøgelse hos reumatolog og fysioterapeut foretages randomisering. Kontrolgruppen afsluttes efter kontrolbesøg ved fysioterapeut 14 dage senere, eller når den reumatologiske/lægelige udredning er afsluttet. Interventionsgruppen tilbydes en koordinerende samtale. Denne samtale afdækker uddannelses- og arbejdshistorie, sociale og familiære forhold, aktiviteter, psykisk velbefindende og tanker om sygdommen herunder dens betydning for hverdagslivet. På baggrund af denne samtale lægges sammen med den sygemeldte en handlingsplan. Denne plan kan omfatte indsats fra det tværfaglige team, der består af socialmediciner, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver og reumatolog. Tilbuddet tilrettelægges individuelt efter behov. Udgangspunktet for indsatsen at bane vej for til størst mulig deltagelse i hverdagslivet på baggrund af ikke-sygeliggørende information, opretholdelse af normal fysisk aktivitet samt indsats i forhold til psykosociale forhold, der synes at kunne påvirke forløbet. Indsatsen kan i forhold til den enkelte variere fra konsultation og rådgivning, til samtaleforløb, herunder også indsats fra fysioterapeut, med hjælp til fysisk aktivitet. Den medarbejder der gennemfører den 1. koordinerende samtale vil være gennemgående kontaktperson og deltage i opfølgning på den sygemeldtes arbejdsplads, samtaler med jobcenter, kommunal sagsbehandler, revaliderings institutioner, egen læge, familie og andre relevante aktører i den sygemeldtes liv. Kontakt med de kommende jobcentre og socialforvaltning vil stå centralt både for de, som er sygemeldt i mere end 12 uger, og de, som ikke har tilknytning til en arbejdsplads. Alle teammedarbejdere er uddannet i kommunikation og den tværfaglige indsats foregår indenfor en systemisk forståelsesramme med udgangspunkt i den sygemeldtes opfattelse af sin situation herunder sygdomsbekymring og tanker om sygdommens betydning for deltagelse i arbejdslivet. Sygdomsbekymring og somatisering håndteres med støtte i TERM metoden. Tidsplan Randomisering påbegyndes Der inkluderes min. 2 pr. uge mere hvis kapaciteten tillader det. Samlet indtag på 160 personer forventes nået Data og analyse Der indsamles spørgeskema oplysninger ved 1. undersøgelse og ½, 1, 2 og 5 år efter 1. undersøgelse. Registerdata vil opnås fra sygesikringsregister (sundhedsydelser), kommunedata (sygefraværslængde) og landspatientregistret.

4 4 Effektmål er tilbagevenden til arbejde, tabte arbejdsdage, arbejdsmarkedstilknytning, funktionsevne, selvvurderet helbred, smerter, tilbagefald, forbrug af sygedagpenge og kontanthjælp og sundhedsydelser og sygedagpenge. Finansiering Projektet kan finansieres indenfor CfB s nuværende økonomiske rammer og kræver ikke udvidelse af medarbejderstaben. Finansieringen indeholder ikke midler til det videnskabelige analysearbejde. Projektdeltagere, organisation og baggrund Ledende Amtssocialoverlæge Claus Vinther Nielsen, ph.d. har været ansvarlig for centrets etablering, og er ansvarlig for dette projekt med hensyn til den videnskabelige del. Center for Bevægeapparatlidelser er organisatorisk placeret under den medicinske afdelingsledelse på Silkeborg Centralsygehus. Den daglige ledelse varetages af reumatologisk overlæge Ole Kudsk Jensen og ledende ergoterapeut Tora Dahl, MPH, som også indgår i projektgruppen. Den løbende dataindsamling varetages i centret af medarbejderne. Der er etableret en administrativ styregruppe bestående af amtssocialoverlæge Claus Vinther Nielsen, ph.d. og ledende overlæge, Ulrich Fredberg, Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus samt repræsentanter for sygehusledelsen, Center for Bevægeapparatlidelser samt repræsentanter for kommunerne og Center for Bevægeapparatlidelser. Den faglige følgegruppe udgøres af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, kommuner og faggrupper fra den primære sundhedssektor. Projektgruppen indgår desuden i et nationalt rygnetværk med involverede forskere og praktikere etableret i samarbejde med 3F. Referencer 1. Akutte korsryggsmerter. Tverrfaglige kliniske retningslinjer , Nasjonalt Ryggnettverk, Formidlingsenheten. Oslo. 2. Bendix T. Ondt i ryggen. Ugeskr Læger 2001;37 3. Carter JT, Birrell LN Eds. Occupational Health Guidelines for the management of low back pain at work. Evidence review and recommendations. London: Faculty of Occupational Medicine, 2000 (www.facoccmed.ad.uk). 4. Hoogendoorn WE, van Poppel MNM, Koes BW, Bouter LM. Physical load during work and leisure time as risk factors for back pain. Scand J Work Environ Health 1999; 25: Indahl A. Low Back Pain A Functional Distrubance. Physiology and Treatment (thesis).centre for Orthopaedics, National Hospital, University of Oslo, Oslo, Norway Loisel P, Abenheim L, Durand P, Esdail JM, Suissa S, Gosselin L et al. A population-based, randomized clinical trial on back pain management. Spine 1997;22: Loisel P, Durand MJ, Berthelette D, Vézina N, Baril R, Gagnon D et al. Disability Prevention. New Paradigm for the Management of Occupational Back Pain. Dis Manage Health Oudcomes 2001;9(7): Karjalainen K, Malmivaara A, van Tulder M, Roine R, Jauhiainen M, Hurri H, Koes B. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low back apin among woking age adults (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, Oxford:Update Software. 9. Ont i ryggen ont i nacken. En evidensbasered kunskapssammanställning. Volym I og II. Stockholm: SBU, 2000.

5 5 10. Waddell G. Risk factors for low back pain. In Waddell G (Ed). The Back Pain Revolution. Edinburgh: Churchill Livingstone, Schonstein E, Kenny DT, Keating J, Koes BW. Work conditioning, work hardening and functional restoration for workers with back and neck pain (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, Oxford: Update Software. 12. De europæiske guidelines.for kronisk lænderygbesvær

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte.

Læs mere

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter.

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter. !! "#$ Resume Ved Regionssygehuset i Silkeborg gennemføres et flerårigt projekt, som har til formål at forbedre funktionsevne og arbejdsfastholdelse af sygemeldte arbejdstagere med uspecifikke lidelser

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Arbejdsmedicin Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Af Marianne Borritz, Bo Netterstrøm og Nanna Eller Biografi Marianne Borritz er afdelingslæge, speciallæge i arbejdsmedicin. Hun har skrevet

Læs mere

Gennemgang af udvalgte TTA initiativer. Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola

Gennemgang af udvalgte TTA initiativer. Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola Gennemgang af udvalgte TTA initiativer Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola Gennemgang af danske TTA initiativer der er reproducerbare Nedenstående oversigt er en gennemgang af i alt 14 TTA initiativer/projekter.

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

reumatologisk rehabilitering

reumatologisk rehabilitering Inspiration til bedre reumatologisk rehabilitering Tværfaglig rehabilitering Veje frem, når du skal tilbage 2 Rehabilitering for mennesker med ondt i led, ryg og muskler S. 3 Inspiration til bedre reumatologisk

Læs mere

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Et projekt og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers,

Læs mere

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA)

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) af sygemeldte med længerevarende smertegener fra bevægeapparatet. Jørgen Kilsgaard, Kiropraktor, MPH (1) David Sherson, Cand.Med., Speciallæge (2) Ute

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning sendes til: Ellen Pedersen Projektkonsulent Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for

Læs mere

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter.

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Masterprojekt ved uddannelsen: Master i Rehabilitering Syddansk Universitet Forfatter: Gitte Østergård

Læs mere

Forløbsprogram for hjertekarsygdom

Forløbsprogram for hjertekarsygdom Forløbsprogram for hjertekarsygdom Fokus på rehabilitering efter blodprop i hjertet og svær hjertekrampe 3. udgave revideret oktober 2012 Opdateret januar 2013 1 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET 2014 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af generaliserede

Læs mere

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge forløbsprogrammerne for KOL, T2DM og AKS i Silkeborgklyngen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 De kommunale opgaver i forløbsprogrammerne

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstit OM INDHOLDET AF DENNE PJECE INDHOLD De senere års udvikling i beskæftigelsen

Læs mere