Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013"

Transkript

1 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud: Rikke Leander, EUC Nordvestsjælland Tanja Ferslev, ZBC Laila Hansen, Selandia CEU Hanne Skovgaard Sørensen, UCR Ivar G. Frederiksen, VEU-center Vestsjælland Camilla Brøgger, VEU-center Vestsjælland (referent) Anne Samuelsen, RTS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Status på projektet overordnet (Ivar). 3. Forandringsteorien, er vi på rette vej? 4. Partnerskabsbudgetter, vedhæftet denne dagsorden. 5. Status på arbejdet i udviklingsgrupperne. Kort oplæg fra hver tovholder. Hvad skal hver enkelt skole levere af gennemførte IKV er? 6. Resultatet af evalueringen af kvalificeringsforløbet. 7. Brugerevaluering. Vi skal drøfte, hvordan vi evaluerer de enkelte IKV er. 8. Orientering om den nedsatte referencegruppe. 9. Eventuelt 10. Dato for næste møde og afholdelsessted. Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. Ad pkt. 2 - Status på projektet overordnet Udviklingsarbejdet Udviklingsarbejdet skal i gang - vi skal udvikle redskaber, metoder og procedurer mv. og konkrete IKV er. Der er strategisk forankring jf. styregruppemøde med cheferne. 1

2 Udviklingsgruppen til kvalificeringsforløbet er erstattet af tovholdergruppen, som blev nedsat på kvalificeringsforløbet. Annette og Charlotte er derfor ikke med længere. Erfadag (MBU) Der var meget fokus på effektmåling på 1. erfadag. MBU havde udsendt skabelon, som der skulle tages udgangspunkt i - der var ikke plads til konkrete informationer om hvert enkelt projekt. Ser frem til 2. erfadag MBU har lovet der bliver mere erfaringsudveksling. Tilbagemeldinger på 1. erfadag: Det var spild af tid for andre end projektlederne der var ikke erfaringsudveksling. Deltagerne boblede og ville gerne fortælle om projekterne der var bare ikke afsat tid til det på dagen. Skive var interessant, men de havde heller ikke gjort, som MBU havde bedt om. Det havde været interessant at udveksle erfaring og kvalificere arbejdet i projektet og på skolerne. Forandringsteorien og seance for medarbejdere samt Jobcentre og A-kasser Forandringsteorien var med på styregruppemødet. De pointerede det vigtige i at afholde en seance for faglærere, jobcentre og A-kasser omkring IKV. Enten to arrangementer eller et fælles. Elsebeth Petersen fra MBU kunne inviteres - man kunne derved tage IKV på det lavpraktiske plan. Hun er dog meget på den tekniske del - men er det ikke på det tekniske område udfordringerne ligger??? Det merkantile er jo godt med på IKV-området. Den store del her er de mere boglige fag, som er nemmere at gå til. Rikke synes det rykkede på Sørup, da faggrupperne satte sig sammen. Hvad må man og hvad må man ikke. EUC NVS er i gang med at erfaringsudveksle og højne niveau for ansatte, så alle ved besked omkring IKV. Blandt mødedeltagerne er der enighed om, at Jobcentre og A-kasser er vigtige at få inviteret til en seance. NVNJ er ind over IKV-området. Jobcentrene ved noget om det, men der er stadig en uklarhed, hvad IKV egentlig måles imod (erfaring mod AMU-mål). Vi glemmer lidt anden aktør (dem Jobcentrene bruger ift. aktiveringen af ledige). Invitationen målrettes og Jobcentrene opfordres til at invitere anden aktør med IVAR. To seancer: 1. - Jobcentre, A-kasser, anden aktør, 3F, FOA, HK, Krifa, repræsentanter fra Erhvervsråd og DI salgs og informationsarbejde. Hvordan gi r det mening for dem? Tænk som Jobcentermedarbejder ift. ledige. - Det skal pustes op i NVNJ-regi Ivar koordiner med NVNJ IVFR - Spot på Jobcenter-medarbejder Hvor længe gider du se på den samme borger (jf. spot Hvor længe gider du stå sidst i køen ). - Tillidsrepræsentanter, A-kasser m.fl. gør ikke noget, selv om de er informeret.informationer kommer ikke videre. HK er mere målrettet. - En GVU-plan varer 6 år. Alt behøver ikke blive lavet indenfor ledighedsperioden 40 uger synes Jobcentrene er meget. Inviter jobcentermedarbejder fra NVNJ en som har en god historie IVAR - Laila har erfaring med aflivning af uddannelse på kort tid.man skal have ERFARING for at få en uddannelse på kort tid. - Seancen skal afholdes på et jobcenter IVFR - Vi skal være neutrale som uddannelsesinstitutioner ift. hvem vi inviterer til mødet IVAR. 2

3 - Ide: Efterfølgende et lille skriv til DI s hjemmeside IVAR. - Invitationen tages op på næste møde i august seancer skal afholdes i oktober IVAR Faglærere og sekretærer det handler om at blive bedre internt. Faglærerdag blande på tværs af skolerne. HUSK sekretærerne til seancedagen. Effekterne af dette behøver ikke kunne ses i projektperioden det er langsigtede effekter. TUP2012-Førfasen en integreret del af IKV i AMU Ivar deltager i møde i august for koordinering af de to TUP-projekter. De fokuserer på førfasen, opsøgende arbejde i virksomheden, ledige mv. TUPVAK har et effektmål ift. A-kasser m.fl. derfor er denne del også relevant. Ivar koordinerer med Troels, så Før-fasen også er repræsenteret på seancerne, så vi ikke inviterer til for mange arrangementer IVAR. Hjemmeside Partnerbudgetter lægges på intranettet Camilla. Faglærere oprettes på intranettet efter behov giv besked til Camilla opretter ALLE. Dialogforum lader vi ligge. På den åbne side hvem står for IKV på de enkelte skoler IVAR/Camilla Kvalificeringsforløb Fotos af gruppernes plancher fra kvalificeringsdagene ligger på intranettet. Videoer Der er to målgrupper: Ledige og medarbejdere på uddannelsesinstitutioner, A-kasser, Jobcentre og virksomheder, som kun har et overordnet kendskab til IKV, og hvad en IKV kan bruges til (se Jens Steen Larsens oplæg til produktion af videoer). - Videoer redigeres. Vises på seance-dagene IVFR - Videoer bør vises på info-skærme på Jobcentrene. Tease borgerne evt. et kort klip. De kan identificere sig med dem i videoerne. - Det skal promoveres lille folder, infomøder. - Tanja-film skal bruges ift. medarbejderne. Jens Steen Larsen arbejder videre - gode ideer modtages gerne send til Ivar ALLE Ad pkt. 3 Forandringsteorien, er vi på rette vej? Vi skal i gang med metoder, redskaber mv. samt gennemførelse af IKV. Strategisk sikring er vigtig: Selandia havde inviteret direktørerne til møde. Der er stor forskel på IKV-området fra afdeling til afdeling. Der er nogle brancher, som ikke bruger det så meget, men IKV er noget vi har ALLE steder. Vi kan komme og coache lærere. TUPVAK er inviteret til møde i august, hvor faglærerne mødes. 3

4 Ad pkt. 4 Partnerskabsbudgetter, vedhæftet denne dagsorden Partnerbudgetter er udsendt med dagsorden. Kvalificeringsforløbet er differenceret ift. antal deltagere fra den enkelte partnerinstitution. Grøn søjle/finansieret budget: Udvikling, erfaringsudvekling mm. er budgetteret med totalt 231,50 AT pr. partner 30 timer tilbageholdes som buffer så hver enkelt partner skal regne med 200 AT. Uddybning af budget: Udviklingstimer 1 AT finansieret og 1 AT medfinansiering. Status på økonomien sendes til tovholderne samt styregruppen. Styregruppen består af følgende medlemmer: Hans Gustav Christensen (UCR), Sten Josiassen (RTS), Jan Bagge/Solveig Jensen (ZBC/VEU-center Øst og Øerne), John Vinsbøl (Selandia/VEU-center Vestsjælland), Rikke Leander (EUV NVS) Ad pkt. 5 Status på arbejdet i udviklingsgrupperne. Kort oplæg fra hver tovholder. Hvad skal hver enkelt skole levere af gennemførte IKV er? Rikke (EUC NVS): Rikke har talt med kolleger og Jens Kronborg. De/EUC NVS er opmærksom på, at de ikke er så opmærksomme på området. De gør sig klar til fokus på voksen-fokus. Elsebeth Petersen (MBU) er bestilt til EUC-NVS. Først samles en faglærer fra hver afdeling i et par timer. Faglærerne skal forstå deres rolle. Hvad må man og hvad må man ikke. Det skal håndteres på skolerne. Ugen efter kommer Elsebeth, hvor de samme deltagere kommer. Der stilles skarpt på det lavpraktiske. EUC NVS har en procedure (GVU, udleveret på kvalificeringsforløbet). Der er langt fra første kontakt til gennemførelsen. Proceduren skal være så bred, så alle kan køre på den og alligevel skal den være konkret. Målet er at EUC NVS skal blive bedre til IKV på beskæftigede. Rikke vil gerne i TUPVAK have fokus på hvad projektet kræver af dokumentation/information ift. Virksomhedssiden (skabelon/blanket) IVAR/Camilla Dokumentation: Virksomhedens navn, CVR-nummer, uddannelsesplan, kontaktperson evt. medarbejdere, hvilke metoder, redskaber der er brugt. Gem skolernes interne procedurer som dokumentation. Det er de samme oplysninger, der sendes til afrapporteringen. Hanne Meget i tråd med det Rikke siger der er dog ikke fastsat datoer for arrangementer. Planen er et halvdags/heldagsmøde for faglærere efter sommerferien. Det strategiske niveau er opmærksom på, at der skal ske noget. Det er skrøbeligt, når kun en medarbejder er involveret og som snart går på pension. 4

5 Laila Eva Rosengren og Laila deltager på faglærerdagen i august afventer pt. dato for mødet. HG, det grønne område, kokke- og tjener samt transport gennemfører IKV på Selandia. Mekaniker og smed gennemfører få IKV er. Tanja GVU-procedure forligger og finpudses hele tiden. Der er etableret Center for EUD-enkeltfag. ZBC har søgt MBU om at få lov at køre AMU-mål på C-niveau. CPH-Vest og Aalborg kører på AMU-mål. Gennemfører IKV ift. EUD - ikke så meget imod AMU-mål. Loven er ændret til IKV op til 5 dage. Højtuddannede falder ikke ind under GVU. Procedurer der arbejdes med: Hvordan vejledes de ind i kompetencecentret samt tværfagligt samarbejde på SSI og mad til mennesker. Medlemmer i tovholdergruppen Bør Charlotte inviteres med til tovholdermøderne som VEU-centerrepræsentant. Tilbagemelding: Det er ikke relevant, de er repræsenteret i styregruppen. Ad pkt. 6 Resultatet af evalueringen af kvalificeringsforløbet. Positive tilbagemeldinger. Gode dage ingen kommentarer. Det gode må gerne kopieres til andre arrangementer/projekter IVAR. Evalueringen er også sendt til Jens Steen Larsen og styregruppen. Ad pkt. 7 - Brugerevaluering. Vi skal drøfte, hvordan vi evaluerer de enkelte IKV er. Brugeren skal evaluere IKV en. Der skal laves en evaluerings-guide. Bodil Husted og Kirstine Ipsen er evaluator på projektet (begge tidligere ansat hos Argo). Forskel på evalueringsskema: Skema: Spørgsmål på papir/afkrydsning. Guide: overordnede emner. Evalueringen af den IKV edes oplevelser af processen ( IKV ede ( beskæftigede (7 virksomheder) og gerne 1 ledig) Det er intervieweren, der noterer svar til projektet for en kvalificeret evaluering. Kvantitativ evaluering. (intervieweren er ikke den, der gennemfører IKV en, det skal være en ekstern ) Hvis I har input giv Ivar besked ALLE. Ivar har møde med Bodil inden sommerferien. Guide forventes færdig medio august. Skolerne har projektperioden (frem til 28/2) til at gennemføre IKV erne. Det er 7 virksomheder i alt i projektet. Det er tankevækkende, at vi siger 7 virksomheder pr. skole ville være et problem at gennemføre indenfor de 5

6 beskæftigede. Ad pkt. 8 Orientering om den nedsatte referencegruppe Referencegruppe er nedsat. Arbejdsgiver, arbejdstager og forskningsområdet er repræsenteret. Kommissoriet: Gruppen skal inspirere og sparre. Komme med input fra hverdagen og være kompetent indenfor AMU-området. Referencegruppen består af følgende medlemmer: Helle Jürgensen, terminalchef, Arla Slagelse: Gør det meget i uddannelse. Arla er godt nok ikke en SMV. Mette Rye Andersen, regionskonsulent,3f. Kristina Mariager-Andersen, Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet. Søren Johansen, konsulent, Jobcenter Slagelse: Er projektkoordinator i NVNJ. Charlotte Skøtt, VEU-Center Øst og Øerne Helle Søgaard, VEU-center Vestsjælland Camilla Brøgger, projektsekretær Ivar G. Frederiksen, projektleder Ad pkt. 9 Eventuelt Intet Ad pkt. 10 Dato for næste møde og afholdelsessted. Næste møde afholdes den 19. august 2013 kl på Selandia CEU. 6

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Referat fra IOP-Tønder

Referat fra IOP-Tønder Referat fra 8. møde IOP-følgegruppe Opstart af Lokalt Uddannelses Udvalg for Industrioperatører Torsdag den 3. april 2014 kl. 10.00 i mødelokalet på EUC Syd, Plantagevej 35, Tønder Deltagere: Karin Søndergaard,

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere