LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4"

Transkript

1 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft (ikke opdateret) Februar

2 Figur 1: Fuldtidsledige i Randers (brutto) Tabel 1 Randers feb-11 jan-12 feb-12 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 7,5 6 6,6 Kilde: Danmarks Statistik Figur 2: Fuldtidsledige i Østjylland (brutto) Figur 1 og tabel 1: Fuldtidsledige i Randers i bruttotal. Der er fra januar til februar sket en stigning, men ledigheden er lavere end for et år siden. Antallet af aktiverede kontant- og dagpengemodtagere er i 2012 lavere end samme tidspunkt i Tabel 2 Østjylland feb-11 jan-12 feb-12 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 6 5,3 5,8 Kilde: Danmarks Statistik Figur 2 og tabel 2: Fuldtidsledige i Østjylland i bruttotal. Der har fra januar til februar været en stigning i ledigheden, men niveauet er lavere end i februar Kilde: Danmarks statistik Bruttoledigheden februar

3 Figur 3: Fuldtidsledige i Midtjylland (brutto) Tabel: 3 Midtjylland feb-11 jan-12 feb-12 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 6,1 5,2 5,7 Kilde: Danmarks Statistik Figur 3 og tabel 3: Fuldtidsledige brutto. Ledigheden er steget fra januar til februar. Men ledigheden i Midtjylland er lavere i februar 12 end i februar 2011 Figur 4: Fuldtidsledige i Danmark (brutto) Tabel 4 Hele landet feb-11 jan-12 feb-12 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 6,7 6 6,4 Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 og tabel 4: Fuldtidsledige brutto. Ledigheden er steget lidt fra januar 12 til februar 2012, men er lavere end i februar Kilde: Danmarks statistik Bruttoledigheden februar

4 Figur 5: Udviklingen i bruttoledigheden endelige tal 2007 maj 2011 Kilde: Danmarks statistik Figur 5: figuren viser udviklingen i bruttoledigheden i Randers, Midtjylland og Hele landet. Indekset er beregnet på baggrund af de endelige ledighedstal fra Danmarks Statistik. Bruttoledigheden februar

5 Figur 6: Bruttoledigheden i Randers fordelt på køn Figur 8: Bruttoledigheden i Randers fordelt på matchgrupper Figur 7: Bruttoledigheden i Randers fordelt på alder Figur 6: Ledigheden har fra krisens start ramt mændene hårdest, men i efteråret 2011 var kvindeledigheden i en periode højere end mændenes. Det skyldes en stigning i antallet af forsikrede ledige mænd. Inden for den sidste måned er mændenes ledighed steget yderligere, mens kvindernes er faldt lidt. Figur 7: Ledigheden er steget for alle tre aldersgrupper. Procentvis har den største stigning været for de unge, efterfulgt af seniorerne. Figur 8: Der har været mindre stigninger i alle kategorier i den sidste måned. Både procentvis og antalsmæssigt har der været den største stigning for de forsikrede ledige. Bruttoledigheden februar

6 Figur 9:Udviklingen i antal langtidsledige i Randers Figur 10: Udviklingen i langtidsledigheden i Randers, Midtjylland og Landet som helhed. Figur 11: Langtidsledige som andel af bruttoledige i de enkelte a-kasser i Randers oktober og november 2011 Figur 9 og 10 viser udviklingen i langtidsledigheden i Randers. Der var sidst i 2011 en let stigning i antallet, men fra starten af 2012 falder langtidsledigheden igen. Figur 11 viser andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledige i de enkelte a-kasser. Det er interessant, at 3F ikke har den højeste andel langtidsledige, når 3F området har været hårdt ramt af ledighed. Langtidsledigheden februar

7 Figur 12 Tilgang og afgang forsikrede ledige Figur 12 viser påbegyndte og afsluttede a-dagpengeforløb, samt status ultimo måneden. Fra december til januar har både tilgang og afgang af forsikrede ledige været stigende. Men stigningen i afsluttede forløb har været svagere end stigningen i tilgangen. Der er fortsat flere påbegyndte forløb end afsluttede. Figur 13: Tilgang og afgang arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Figur 13 Viser tilgang og afgang af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er i december flere der er stoppet i end der er begyndt, så der været et nettofald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2012 har tilgangen været større end afgangen. Tilgang og afgang af ledighedsforløb januar

8 Figur 14 Bruttoledige fordelt på a-kasser i Randers Figur 14 viser de forsikrede ledige i Randers opgjort i fuldtidspersoner brutto fordelt på udvalgte a-kasser. Der har i nogle a-kasser været tilgang i den sidste måned. Procentvis er tilgangen størst i NNF og Byggefagene (11,4%). De a-kasser der har oplevet det største fald, er, FOA og Danske Sundhedsorganisationer (-7,5% og -5,8%). Den største tilgang målt i personer tegner 3F sig for (61). Brutto ledige fordelt på udvalgte a-kasser februar

9 Figur 15 Det gennemsnitlige daglige antal stillinger på jobnet i Randers Figur 15: Viser det gennemsnitlige antal ledige stillinger i Randers opslået på jobnet. Jobnet er ikke et fuldstændigt billede af efterspørgselen på arbejdskraft, men må ses som en indikator for udviklingen på arbejdsmarkedet. Figuren viser en meget lav efterspørgsel på arbejdskraft, som efterhånden har stået på i mere end et år. I 4. kvartal 2011 ligger niveauet på det hidtil laveste punkt for hele periode siden I første kvartal 2012 var der i gennemsnit 100 stillinger, hvilket er en stigning i forhold til de to foregående kvartaler. Efterspørgselen på arbejdskraft 1. kvartal

10 Figur 16: Antal personer på arbejdsfordeling i Randers Figur 16 viser samtlige personer på arbejdsfordeling i Randers. I 2009 var der mange på fordeling. I 2010 skete der et betydeligt fald og i 2011 har der kun været få på fordeling. Hen over sommeren var der ingen på fordeling, mens der i efteråret igen er kommet nogle få på fordeling. I december var i alt 19 personer på fordeling. Fra starten af 2012 har der været en forholdsvis kraftig stigning, og niveauet svarer i februar til februar Arbejdsfordelinger februar

11 Figur 17 Ministermål 1 Figur 17: viser udviklingen i ministermål 1. Målet drejer sig om at begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven til fuldtidspersoner i december De første måneder har der været en svag stigning i arbejdskraftreserven, der indtil nu har ligget lidt over målet. Figur 18 Ministermål 2 Figur 18: Viser udviklingen i ministermål 2. Målet drejer sig om at begrænse tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesydelser til 475 i december I februar 2012 er tilgangen inden for det seneste år været på 571 personer. Målet opgøres løbende som antal nytilkomne i den aktuelle måned og de foregående 11 måneder. Tallet for december 2012 vil således rumme den samlede tilgang i Ministermål februar 2012 beskæftigelsesplan

12 Figur 19 Ministermål 3 Figur 19: viser udviklingen i ministermål 3. Målet drejer sig om at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse. Målet er at begrænse antallet til unge i december Der har i januar og februar været en stigning i det samlede antal. Stigningen skyldes hovedsageligt flere kontant- og a- dagpengemodtagere. For de fleste andre ydelser er antallet stort set uændret. Der har dog været et større fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Figur 20 Ministermål 4 Figur 20: Viser udviklingen i ministermål 4. Målet drejer sig om at få indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund i beskæftigelse, så antallet på offentligforsørgelse kan begrænses mest muligt. Målet er at antallet i december 2012 skal være på 999. I de to første måneder ligger det samlede antal på offentlig forsørgelse over målet. Ministermål februar 2012 beskæftigelsesplan

13 Figur 21 Udviklingen i det gennemsnitlige antal sygedagpenge sager over 52 uger Figur 21 viser udviklingen i det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger. Det er jobcentrets mål, at antallet i 2012 er under 220 sager i gennemsnit. Antallet ligger i uge 16 noget over målet, men der har ellers i en længere periode været en positiv udvikling. Kilde: jobcentret Figur 22 Udviklingen i sygedagpengesager 5 52 uger uger Figur 22 Viser antallet af sygedagpenge mellem 5 og 52 uger. Det er jobcentrets mål, at antallet af sager skal ligge under Fra starten af året var antallet af sager over målet, men udviklingen i årets første 16 uger har været positiv. Kilde: jobcentret Jobcentrets mål

14 Figur 23: Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsessager over 18 måneder Figur 23 viser det gennemsnitlige antal ledighedsydelsessager over 18 måneder. Jobcentret har et mål om, at det gennemsnitlige antal sager skal være under 75. Udviklingen har været positiv i de første 12 uger, men niveauet ligger i øjeblikket over målet. Kilde: Jobcentret Jobcentrets mål

15 Figur 24 Den udenlandske arbejdskraft i Randers fordelt på geografisk baggrund. Tabel 5 Top 10 over beskæftigede udenlandske borgere i Randers. Antal beskæftigede udenlandske borgere Polen 192 Rumænien 96 Tyskland 72 Ukraine 60 Bosnien-Hercegovina 58 Storbritannien 52 Litauen 51 Norge 47 Thailand 43 Letland 34 Figur 24 viser den udenlandske arbejdskraft i Randers fordelt på geografiske områder. 42% kommer EU/EØS/EFTA og 38% kommer fra 3. lande. Blandt borgere fra 3. lande er det især borgere fra Ukraine, Bosnien-Hercegovina og Thailand. Udenlandsk arbejdskraft december 2011 Tabel 5 viser top 10 over udenlandske borgere med beskæftigelses i Randers. Polske borgere udgør den største enkeltgruppe. Kilde: jobcentret 15

16 Tabel 6: Udenlandske borgeres opholdsgrundlag dec-10 dec-11 Opholdsgrundlag i alt Erhverv Lønarbejde og selvst. erhv. (EU) Lønarbejde og selvst. erhv. (Udenfor EU) Positivlisten og jobkortordningen 11 6 Specialister 0 0 Trainee 0 0 Green Card 1 8 Beløbsordningen Koncernopholdstilladelse 4 0 Øvrige ophold til erhverv Opholdsgrundlag til studie Uddannelse Praktikanter Øvrige ophold til studier 6 9 Øvrige med lønindkomst Tabel 6 viser opholdsgrundlaget for de udenlandske borgere i Randers. Udenlandsk arbejdskraft december

17 dec-10 dec-11 ændring Branche i alt % Landbrug, skovbrug og fiskeri % Råstofindvinding 0 0 0% Industri % Energiforsyning 1 1 0% Vandforsyning og renovation 1 1 0% Bygge og anlæg % Handel % Transport % Hoteller og restauranter % Information og kommunikation % Finansiering og forsikring 3 3 0% Tabel 7 Udenlandsk arbejdskraft i Randers fordelt på brancher Tabel 7 viser hvilket brancher den udenlandske arbejdskraft i Randers er beskæftiget i. Fra december 2010 december 2011 har der været en stigning i beskæftigede personer på 8 %. Der er især kommet flere i beskæftigelse i byggebranchen og inden for information og kommunikation. Ejendomshandel og udlejning % Videnservice % Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service % Offentlig administration, forsvar og politi % Undervisning % Sundhed og socialvæsen % Kultur og fritid % Andre serviceydelser mv % Uoplyst aktivitet % Udenlandsk arbejdskraft december

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere