Det store TTA-projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det store TTA-projekt"

Transkript

1 Udvidet projektbeskrivelse Det store TTA-projekt November 2009 Det store TTA-projekt Udvidet projektbeskrivelse November 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af projektet Målgruppen Projektets koordinering og servicering Beskrivelse af projekt- og kontrolkommuner Overordnet tidsramme for projektkommuner og kontrolkommuner Økonomi Forebyggelsesfondens tilsagn og tilskud Tilsagn beregnet ud fra estimerede omkostninger pr. kategori-2-sag Oversigt over deltagende kommuner Særligt om TTA-uddannelsen Praktiske forhold vedrørende uddannelsen TTA-uddannelsens indhold Samarbejdet mellem TTA-Koordinator, TTA-Team og Klinisk Enhed TTA-Koordinatorens rolle TTA-Teamets rolle Klinisk Enheds rolle Samarbejdsrelationer mellem TTA-aktørerne Særligt om kontakt med og inddragelse af arbejdspladsen Særligt om inddragelsen af den sygemeldtes egen praktiserende læge Forsøgsbekendtgørelse Evaluering Den deltagende kommunes pligter Kontaktinformationer

3 1. Indledning Denne projektbeskrivelse henvender sig primært til de kommuner, der af Forebyggelsesfonden er udvalgt til at deltage i Det store TTA-projekt. Projektbeskrivelsen er overordnet. Der er sendt detaljerede informationer vedrørende visse af nedenstående afsnit til de deltagende kommuner. Såfremt der kommer opdateringer eller justeringer vil disse knytte sig til de mere detaljerede informationer, der er indeholdt i den projektmappe, der er fremsendt til kommunerne. 2. Generel beskrivelse af projektet At være langtidssygemeldt indebærer ikke kun en helbredsmæssig risiko. Langtidssygemeldte har også en øget risiko for at miste arbejdet og at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Derfor har mange langtidssygemeldte ikke kun deres helbred at bekymre sig om. Sociale og økonomiske problemer opstår ofte i kølvandet på langtidssygefravær. Mange langtidssygemeldte har behov for hjælp til at komme ud af den vanskelige situation, så de fortsat kan opleve at have et meningsfuldt liv på arbejdsmarkedet. Trepartsaftalen om nedbringelse af sygefravær af 29. marts 2008 indeholder en række initiativer med det formål at forbedre Tilbage Til Arbejdet (TTA). Forslag 37 i denne aftale omhandler iværksættelsen af Det store TTA-projekt, hvor gode erfaringer fra mindre undersøgelser skal implementeres i stor skala. Særligt tre tiltag har erfaringsmæssigt vist at give effekt i forhold til at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdet for sygemeldte. De tre tiltag er: En tværfaglig afklaring En øget koordinering En tidligere indsats Det store TTA-projekt indeholder disse tre tiltag. Projektet bygger på erfaringerne fra en række mindre danske og udenlandske TTA-forsøg. Indsatsen fokuserer på langtidssygemeldte borgere, der visiteres til kategori 2 efter gældende visitationsguide. Visitationen indebærer, at det videre forløb for kategori 2 sager overgår til en såkaldt TTA- Koordinator. Dette vil typisk være en erfaren sagsbehandler, der via projektet modtager en solid efteruddannelse. TTA-Koordinatoren bliver omdrejningspunktet for koordination mellem de relevante aktører, herunder arbejdsgiver, sundhedsvæsenet, herunder især den sygemeldtes praktiserende læge, fagforbund, a-kasser samt det såkaldte TTA-team og den kliniske enhed, jfr. nærmere nedenfor. Ud fra erfaringer fra tidligere forsøg vurderes det, at en TTA-Koordinator (eller flere TTA- Koordinatorer afhængig af befolkningsgrundlaget) selv vil kunne håndtere ca. halvdelen af de sager, 3

4 der visiteres til kategori 2 alene ved koordinering. For den anden halvdel af de sager, der visiteres til kategori 2, er der behov for en tværfaglig indsats. De kommuner, der deltager i projektet, skal etablere et såkaldt TTA-team og indgå aftale med en klinisk enhed. TTA-teamet skal mindst bestå af én psykolog samt én person, der har en baggrund og erfaring med arbejdsfysiologi og rehabilitering, for eksempel en fysioterapeut eller en ergoterapeut. Kommunen kan vælge at ansætte personer i det enkelte jobcenter til at indgå i TTA-team-funktionen. Kommunen kan også vælge at indgå aftale med anden aktør om levering af de krævede kompetencer. TTA-teamet vil også via projektet modtage en efteruddannelse. Den kliniske enhed skal kunne levere lægefaglig rådgivning og udredninger inden for følgende specialer: Psykiatri samt et af følgende specialer: arbejdsmedicin/socialmedicin/almen medicin. Kommunen skal indgå aftale med en anden aktør, der skal levere disse kompetencer til projektet. Der er mulighed for, at de deltagende kommuner kan indgå aftale med en anden aktør, der leverer såvel TTA-team som den kliniske enhed. Som beskrevet ovenfor er der fra tidligere forsøg gode erfaringer med en tidlig, koordineret indsats. Disse komponenter integreres med Det store TTA-projekt i de deltagende kommuner: Den tidlige indsats opnås ved, at de deltagende kommuner senest efter 8 ugers sygefravær visiterer til TTA-indsatsen og dermed til TTA-Koordinatoren. TTA-Koordinatoren har herefter ansvaret for at koordinere indsatsen. TTA-Koordinatoren vil gennem sin TTA-efteruddannelse, der stilles til rådighed gennem projektet, få en række redskaber og værktøjer til at håndtere mødet med den langtidssyge borger og til at koordinere indsatsen. En del af koordinationen består i at inddrage den tværfaglige indsats i form af psykologiske, arbejdsfysiologiske og lægelige kompetencer, der med deres indsats leverer den tværfaglige komponent til projektet. En anden del består i at koordinere i forhold til arbejdspladsen, borgerens praktiserende læge, A-kasse, faglige organisationer og andre sociale- og sundhedsmæssige aktører. 3. Målgruppen I forhold til de fleste andre, tidligere gennemførte TTA-projekter, der især har omhandlet langvarigt sygefravær pga. muskel- og skeletbesvær, gælder der det særlige ved Det store TTA-projekt, at det kommer til at omfatte sygemeldte med mange forskellige slags helbredsproblemer. Det vil være således, at alle langtidssygemeldte, der visiteres til kategori 2, automatisk visiteres til at modtage den særlige TTA-indsats, uanset årsag til sygefraværet. Baggrunden for at tage udgangspunktet i de personer, der visiteres til kategori-2 er, at disse ofte har en kompleks eller diffus helbredsproblematik, og at der ofte for disse personer er risiko for hel eller delvis udstødelse af arbejdsmarkedet. Når en borger er blevet visiteret til kategori 2 og dermed til TTA-Koordinator bliver denne borger hos TTA-Koordinatoren uanset statusskift undervejs i processen. Omvendt gælder det, at personer, der ikke i første omgang visiteres til kategori 2, ikke sidenhen kan visiteres til TTA- Koordinator og TTA-indsatsen. Dette skyldes flere forhold, herunder hensynet til de midler, der er 4

5 afsat til indsatsen samt hensynet til, at det både undervejs og efterfølgende skal være muligt at evaluere indsatsen. 4. Projektets koordinering og servicering Det er Forebyggelsesfonden, der giver tilsagn om støtte til de deltagende kommuner. Det er ligeledes Forebyggelsesfonden, der udbetaler penge i henhold til 4 delregnskaber, som de deltagende kommuner skal indsende til Forebyggelsesfonden. Forebyggelsesfonden har også myndighed til at vurdere, om en kommune ikke efterlever de krav, der er stillet som betingelse for tilsagn, samt hvilke konsekvenser dette i givet fald skal have. Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der planlægger projektet, udvikler redskaber og værktøjer til TTA-Koordinatorer, TTA-teams og kliniske enheder samt sørger for uddannelse af TTA-Koordinatorer, TTA-Teams og kliniske enheder. Det er samtidig NFA, der har ansvaret for at koordinere projektet samt ansvaret for proces- og effektevalueringen. NFA har til det formål oprettet et projektsekretariat, der i løbet af projektet bliver kontaktorgan for de deltagende kommuner. Hver deltagende kommune får en fast kontaktperson i Projektsekretariatet. 5. Beskrivelse af projekt- og kontrolkommuner Forebyggelsesfonden udvælger såvel projekt- som kontrolkommuner til Det store TTA-projekt. Projektkommunerne indgår fuldt ud i Det store TTA-projekt i 2 år fra april 2010 til april Projektkommunerne skal have alle de i projektbeskrivelsen krævede organisationselementer klar forud for igangsættelse af projektet. Projektkommunerne skal herudover følge projektbeskrivelsen, bidrage til projektets evaluering samt sikre at TTA-Koordinatorer samt TTA-teammedlemmer og medlemmer af den kliniske enhed deltager i TTA-uddannelsen. Kontrolkommunerne indgår fuldt ud i Det store TTA-projekt i et år fra april 2011 til april Der er kun begrænsede formelle rammer for kontrolkommunerne i projektets første år. Dog skal kontrolkommunerne bl.a. indgå beredvilligt i evalueringstiltagene samt lade relevante medarbejdere deltage i et kursus i visitation, som NFA arrangerer og betaler, samt sikre, at der efterfølgende bliver visiteret til kategori 2 efter den på kurset gennemgåede visitationspraksis, der svarer til gældende visitationsguide. Visitationen til kategori 2 skal ske senest efter 8 ugers sygefravær. Fra april 2011 indgår kontrolkommunerne fuldt ud i projektet og skal således opfylde de betingelser, som er beskrevet ovenfor under projektkommuner. 5

6 6. Overordnet tidsramme for projektkommuner og kontrolkommuner Projektkommuner Kontrolkommuner 7. september 2009 Ansøgningsfrist for interesserede kommuner Primo november 2009 Tilsagn om deltagelse og støtte fra FBF til Projektkommunerne Tilsagn om deltagelse fra april Status som kontrolkommune indtil april 2011 Februar og marts 2010 Uddannelse af TTAkoordinatorer og TTAteams Primo april 2010 Igangsættelse af TTAprojektet Februar og marts 2011 Uddannelse af TTAkoordinatorer og TTA-teams i Kontrolkommuner Primo april 2011 Kontrolkommuner indtræder fuldt ud i TTAprojektet. April 2012 TTA-projektet afsluttes Oktober evaluering ligger klar November 2012 National konference om Det store TTA-projekt 6

7 7. Økonomi 7.1. Forebyggelsesfondens tilsagn og tilskud Forebyggelsesfonden giver til hver enkelt deltagende kommune tilsagn om en øvre ramme for tilskud ud fra de posteringer, der fremgår af den økonomiske model nedenfor. På NFAs hjemmeside er der en oversigt over, hvor mange nye langvarige sygedagpengesager, der var i alle landets kommuner i Af tidligere undersøgelser fremgår det, at i gennemsnit ca. 25 pct. af de langvarige sygedagpengesager visiteres til kategori 2. Disse tal er dog kun vejledende i forhold til kommunernes visitation. Konjunkturændringen har for eksempel betydning, og der vil være varationer i de enkelte kommuner i forhold til, hvor mange sager, der visiteres til kategori 2. Derfor er det kommunernes begrundede estimat over, hvor mange sager, der forventes visiteret til kategori 2, der er blevet lagt til grund for fastsættelsen af tilsagnsrammen. Tilsagnsrammen er ikke nødvendigvis det samme som det tilskud, der konkret vil blive udbetalt til kommunerne. Som hovedregel vil selve tilskuddet, der udbetales bagudrettet til kommunerne, tage udgangspunkt i kommunens regnskabsaflæggelser over, hvor mange sager, der faktisk er visiteret til kategori 2 i projektperioden. Det ovenfor nævnte tilsagn udgør dog den øvre ramme for tilskuddet. Derfor øges tilskuddet ikke, hvis der bliver visiteres flere sager til kategori 2 end estimeret. Hvis en kommune har visiteret væsentligt færre sager til kategori 2 end estimeret er der mulighed for en nærmere drøftelse med Forebyggelsesfonden om, hvorvidt der er en tilstrækkelig og fornuftig begrundelse for den lavere grad af visiterede sager. I disse situationer er det en mulighed, at Forebyggelsesfonden kan vurdere, om der på trods af de færre kategori-2-sager kan ydes yderligere tilskud. Den oprindelige tilsagnsramme er dog selvfølgelig fortsat den øvre ramme. Det skal yderligere bemærkes, at der skal aflægges revisorpåtegnet regnskab ved det afsluttende regnskab, for de faktiske afholdte udgifter i henhold til tilsagnsposterne i den økonomiske model nedenfor. Forebyggelsesfonden tilbageholder 15 procent af det samlede tilsagn indtil NFA har modtaget alt det nødvendige materiale til evalueringen Tilsagn beregnet ud fra estimerede omkostninger pr. kategori-2-sag I en kommune med 680 sygefraværssager over 8 uger, hvilket erfaringsmæssigt fører til ca. 170 kategori-2-sager, ser regneeksemplet ud som følger (i noterne angives uddybende forklaringer): TTA-Koordinator 1 2 TTA-Koordinatorer kr. Driftomkostninger kr. Særlige omkostninger kr. TTA-Koordinator i alt kr. TTA-team-kompetencer 5 7

8 1 psykolog kr. 1 person m. fysiologisk uddannelse/erfaring, ex. en fysioterapeut kr. Driftomkostninger kr. Særlige omkostninger kr. TTA-kompetencer i alt kr. Lægefaglige kompetencer (klinisk enhed) 10 Speciallægeerklæringer, undersøgelser og afklarende samtaler mellem borger og speciallæge 11 Ugentlig konference 12 Hotline 13 Arbejdspladsbesøg 14 Driftomkostninger 15 Særlige omkostninger 16 Lægefaglige kompetencer (klinisk enhed) i alt Estimerede omkostninger for 170 kategori-2-sager i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Estimeret tilskud pr. kategori-2-sag I forlængelse af ovenstående beregningseksempel følger det, det estimerede tilskud pr. kategori-2- sag er kr. ( /170) Estimeret tilskud pr. kategori-2-sag: kr. Note 1: TTA-Koordinatorene forudsættes at være ansat i det enkelte jobcenter. Udgifter til TTA- Koordinatorene dækker over lønudgifter og projektrettede udgifter. Note 2: Beløbet dækker estimerede lønomkostninger, inkl. pension, pr. år for to TTA-Koordinatorer. Note 3: Hermed forstås udgifter knyttet til afholdelse af møder, rejseomkostninger, virksomhedsbesøg mv. Note 4: Med særlige omkostninger forstås først og fremmest indsamling og indberetning af data, der skal anvendes til procesevaluering og effektvurdering af det store TTA-forsøg. Note 5: Hver enkelt deltagende kommune kan vælge, om kommunen selv vil ansætte de kompetencer, der kræves af et tværfagligt TTA-team, eller om kommunen vil indgå kontrakt med en anden aktør, der kan levere de krævede kompetencer. Note 6: Beløbet dækker estimerede lønomkostninger, inkl. pension, pr. år for en psykolog. Note 7: Beløbet dækker estimerede lønomkostninger, inkl. pension, pr. år for en fysioterapeut. 8

9 Note 8: Hermed forstås udgifter knyttet til afholdelse af møder, rejseomkostninger, virksomhedsbesøg mv. Note 9: Med særlige omkostninger forstås først og fremmest indsamling og indberetning af data, der skal anvendes til procesevaluering og effektvurdering af det store TTA-forsøg. Note 10: Estimatet bygger på de forventede ydelser, som den kliniske enhed skal levere ved en kapacitet på 680 langvarige sygefraværssager i en kommune. De endelige procedurer for samarbejdet mellem TTA- Koordinator, TTA-team og den kliniske enhed er endnu ikke fastlagt. Dette udviklingsarbejde vil pågå i efteråret Det vil dog være mulighed for visse lokale variationer, fx at kompetencerne fra TTA-teamet og den kliniske enhed leveres af samme anden aktør. Note 11: Det forudsættes, at der afsættes ca. 12 timer ugentligt til speciallægeerklæringer, undersøgelser og afklarende samtaler med sygdomsramte borgere. Hvis der i den enkelte kommune er mulighed for at indrette sig således, at borgerens tværfaglige udredning (læge, psykolog og fysioterapeut/ergoterapeut) og afkonferering med TTA-Koordinator kan finde sted samme dag, er dette også en mulighed. Ydelserne skal leveres i 45 uger pr. år. Note 12: Det forudsættes, at der hver uge skal afholdes 3 timers konference mellem TTA-Koordinator og TTA-team. Til konferencen skal den kliniske enhed levere lægefaglig ekspertise inden for såvel somatiske årsager til sygefravær (fx speciallæge i almenmedicin, arbejdsmedicin eller socialmedicin) som psykiske årsager (speciallæge i psykiatri). Der er åbenhed overfor en vis variation imellem de enkelte kommuner. Hvis der i den enkelte kommune er mulighed for at indrette sig således, at borgerens tværfaglige udredning (læge, psykolog og fysioterapeut/ergoterapeut) og afkonferering med TTA-Koordinator kan finde sted samme dag, er dette også en mulighed. I beregningen indgår, at der i ca. 25 pct. af konferencerne skal deltage en psykiater. Ydelserne skal leveres i 45 uger pr. år. Note 13: TTA-Koordinator skal have adgang til at rådføre sig med kompetencerne i den kliniske enhed ca. 1 time pr. dag i 45 uger pr. år. Note 14: Det estimeres, at den kliniske enhed skal indgå i 10 arbejdspladsbesøg ud af de 170 sager, der visiteres til TTA-Koordinatoren. Note 15: Hermed forstås udgifter knyttet til afholdelse af møder, rejseomkostninger, virksomhedsbesøg mv. Note 16: Med særlige omkostninger forstås først og fremmest indsamling og indberetning af data, der skal anvendes til procesevaluering og effektvurdering af det store TTA-forsøg. 9

10 8. Oversigt over deltagende kommuner Følgende kommuner er af Forebyggelsesfonden udvalgt til at deltage i Det store TTA-projekt: Projektkommuner Frederiksberg Esbjerg Silkeborg Skanderborg Århus København Gribskov Høje Taastrup Roskilde Hvidovre Ballerup/Herlev Gladsaxe Kontrolkommuner Slagelse Åbenrå Viborg Vallensbæk/Ishøj Nyborg Hedensted Fredericia Nordfyn 9. Særligt om TTA-uddannelsen I forbindelse med Det store TTA-projekt tilbyder NFA i samarbejde med en række specialiserede aktører en særligt TTA-uddannelse til medarbejdere i kommunen samt kommunens TTAsamarbejdspartnere (TTA-team og den kliniske enhed). For projektkommunerne finder uddannelsen sted i februar og marts 2010, for kontrolkommunerne i februar Nedenfor beskrives praktiske og indholdsmæssige forhold omkring uddannelsen Praktiske forhold vedrørende uddannelsen Det forventes, at kommunerne sikrer, at de rette personer deltager i uddannelsen. Det betyder, at TTA-Koordinatorerne, psykologen fra TTA-Teamet og personen med den arbejdsfysiologiske kompetence i TTA-Teamet (eksempelvis en fysioterapeut) skal deltage i 3 ugers uddannelse. Forventeligt bliver det således, at der bliver 4 dages undervisning på kursusstedet med én tvungen ugentlig overnatning. De resterende dage er det op til kursisten og dennes arbejdsgiver, om vedkommende vil/skal overnatte på kursusstedet. Om fredagen er der ikke undervisning, men deltagerne får hjemmeopgaver. I nogle kommuner men ikke i alle spiller virksomhedskonsulenterne en vigtig rolle, når det gælder arbejdet med langtidssygemeldte. Derfor er der på uddannelsen afsat i alt 2 dage, hvor der fokuseres skarpt på kontakt med og besøg på arbejdspladsen. Det forventes derfor, at kommunerne sikrer, at virksomhedskonsulenterne deltager disse dage. 10

11 Medlemmerne af de kliniske enheder forventes også at deltage i visse dele af uddannelsen. Det forventes, at de deltager på første dag sammen med de kommunale samarbejdspartnere, som de kommer til at indgå i et konkret samarbejde med i projektperioden. Herudover arrangeres der en heldagskonference for de kliniske enheder, som de også forventes at deltage i. Endelig forventes de kliniske enheder at deltage i yderligere én dag på uddannelsen, hvor der gennem konkrete cases og samarbejdsøvelser skal trænes TTA-samarbejde i de specifikke samarbejdsrelationer, der kommer til at være i kommunerne i projektperioden. TTA-uddannelsen foregår på 4 hold. Et hold består af ca. 20 TTA-Koordinatorer og ca. 20 medlemmer af TTA-teamet. Hold 1 starter mandag den 1. februar 2010 og uddannelsen består af 3 moduler (uge 5, 6 og 9). Hold 2 starter mandag den 8. februar 2010 og uddannelsen består af 3 moduler (uge 6, 9 og 10). Hold 3 starter mandag den 1. marts 2010 og uddannelsen består af 3 moduler (uge 9, 10 og 11). Hold 4 starter mandag den 8. marts 2010 og uddannelsen består af 3 moduler (uge 10, 11 og 12). Der er undervisning mandag til og med torsdag i alle ugerne. Fredagene skal bruges til opgaveløsning og selvstudium. Uddannelsen af hold 1 og 2 foregår i Jylland. Uddannelsens uge 5, 6, 9 og 10 foregår på Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop. Uddannelsen af hold 3 og 4 foregår på Sjælland. Uge 9 og 12 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde. Uge 10 og 11 på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby. Der vil blive afviklet tilsvarende uddannelse i 2011 for Kontrolkommunerne. Der vil blive informeret nærmere om dette. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø betaler for Udvikling af uddannelsen Udvikling og tryk af uddannelsesmateriale Undervisere og oplægsholdere på uddannelsen De deltagende kommuner skal selv betale for øvrige udgifter, herunder Transport, ophold og forplejning for deltagerne fra kommunerne samt disses samarbejdspartnere Kommunens udgifter til dette vil afhænge af flere forhold, herunder om kommunen beslutter, at deltagerne kan/skal overnatte mere end den ene tvungne ugentlige overnatning. Det vil også afhænge af, hvad kommunen konkret har aftalt med sin samarbejdspartner (TTA-Team og Klinisk Enhed) TTA-uddannelsens indhold Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har ansvaret for udvikling og afholdelse af TTAuddannelsen. NFA har lavet konkrete samarbejdsaftaler med følgende parter: Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI), Psykiatrifonden, Center for Arbejdsmarkedsfastholdelse (CAF), INCITA, PPclinic og KIApro. 11

12 Holdet bag uddannelsen har mange års erfaring med arbejdet med tilbagevenden til arbejdet. Holdet udgøres samtidig af aktører med en omfattende erfaring med tværfagligt samarbejde. Uddannelsens udfærdigelse er i skrivende stund (november 2009) stadig under udvikling. Men blandt de elementer, der får en placering i uddannelsen indgår: Bio-psyko-social forståelsesramme Kontakt med og inddragelse af den sygemeldtes arbejdsplads TTA-Koordinatoren som tovholder TTA-Koordinatorens rolleskift Psykiske helbredsproblemer og TTA Fysiske helbredsproblemer og TTA Psykologens udredningsværktøjer og metoder Fysioterapeutens (eller ergoterapeutens ell. lign) udredningsværktøjer og - metoder Undervisning i aktuel lovgivning af relevans for TTA TTA-Teamet og aktive tilbud Stresshåndtering Smertehåndtering Psyko-edukation Gruppeforløb Koordinering med Arbejdsskadestyrelsen Kontakt med og inddragelse af fagforbund Kognitive metoder i mødet med en skrøbelig person Kontakt med og inddragelse af A-kasse Screenings-værktøj for TTA-Koordinator Inddragelse af praktiserende læge Brug af telefonisk hot-line hos Klinisk Enhed Udarbejdelse af en fælles, tværfaglig TTA-plan Ligeværdigt og koordineret tværfagligt samarbejde Evaluering indsamling af data og interview Uddannelsen skal overordnet sikre, at de relevante TTA-aktører i Det store TTA-projekt er klædt på til at varetage TTA opgaven. Uddannelsen lægger vægt på, at koordinator, teams og kliniske enhed tilegner sig redskaber, som kan betegnes som fælles sprog. Det fælles sprog skal lette kommunikationen og forståelsen mellem de involverede fagligheder til støtte for den sygemeldte og dennes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Uddannelsen lægger vægt på, at deltagerne tilegner sig vigtige principper i samarbejdet med arbejdspladser og den rolle, der følger med det at samarbejde med sygemeldtes arbejdsplads. Uddannelsen vil understøtte, at koordinatorer, fysioterapeuter, psykologer og læger bliver fortrolige med arbejdspladskontakt og det at se arbejdspladsen som en konstruktiv intervention i et sygdomsforløb. Uddannelsen vil indeholde en række cases og eksempler, der illustrerer, hvordan løsninger kan skabes i fællesskab af TTA-aktører og den sygemeldte. Der vil blive vekslet mellem teori og træning og med mulighed for at den enkelte deltager er opmærksom på egen udviklingszone. 12

13 10. Samarbejdet mellem TTA-Koordinator, TTA-Team og Klinisk Enhed TTA-Koordinatorens rolle Man kan kort beskrive TTA-Koordinatoren som en person, der skal facilitere og understøtte en tryg og vedholdende TTA-proces. TTA-Koordinatoren skal gennem en aktiv kommunikation sikre samarbejde mellem de involverede aktører og sikre, at der skabes flow i borgerens bevægelse imod tilbagevenden til arbejde. Der kan nævnes en række hovedopgaver hos en TTA-Koordinatorer: At facilitere kommunikation og overensstemmelse mellem den sygemeldte borger, det tværfaglige team, de klinisk-medicinske eksperter og arbejdspladsen At sikre involvering af den sygemeldte borger i TTA-processen At understøtte udviklingen af individorienterede TTA-handlingsplaner At koordinere implementeringen og overvågningen af arbejdspladsbaserede TTA-initiativer. At identificere mulige barrierer og ressourder i forhold til succesfuld TTA At træffe afgørelse i sygedagpengesagerne At sikre opfølgning I samarbejde med NFA at sikre dataindsamlingen for så vidt angår de oplysninger, der indsamles i kommunerne TTA-Koordinator-funktionen fordrer både solide faglige kompetencer og gode sociale færdigheder. Afhængig af kultur og beslutningsprocesser er det vigtigt, at TTA-Koordinatoren ikke bare er ansvarlig for TTA-processen, men også har den nødvendige autoritet til at udfylde sin rolle. Det kræver anseelse i organisationen og evnen til at kommunikere og forhandle på tværs af aktørerne i TTA-processen. TTA-Koordinatorens virke i Det store TTA-projekt vil være forankret i de enkelte jobcentre. TTAkoodinatoren vil således udgøre en specialfunktion, der skal sikre flow i den sygemeldte borgers tilbagevenden til arbejde. TTA-Koordinatoren adskiller sig dermed fra de eksisterende sagsbehandlere ved med afsæt i den enkelte sygemeldte borgers behov at have en udfarende og koordinerende funktion mod virksomheder og sundhedssystemets aktører. TTA-Koordinatoren vil i en dansk kontekst kunne være medvirkende til at sikre koordineringen mellem de relevante aktører og sikre fælles mål omkring den enkelte afklaringssag. Samtidig kan TTA-Koordinatoren styrke kontakten til arbejdspladsen og koordinere de arbejdsrelaterede initiativer TTA-Teamets rolle Borgere, der er langvarigt sygemeldte fra deres arbejde, har ofte en række forskellige behov for udredning, rehabilitering og TTA-plan. Erfaring fra tidligere TTA-projekter peger på, at de bedste TTA-resultater opnås ved brug af tværfaglige teams, der består af professionelle med forskellig faglig baggrund, som gennem et ligeværdigt samarbejde og sparring yder en helhedsorienteret og fokuseret indsats for at hjælpe borgeren tilbage til arbejdet. 13

14 Man kan kort definere et tværfagligt TTA-team som en gruppe af professionelle med samme mål, men med specifikke og unikke kompetencer, der komplementerer hinanden, så de sammen kan løse en kompleks udfordring, som de hver for sig ikke ville kunne løse med et lige så godt resultat. TTA-Teamet består i Det store TTA-projekt af en psykolog og en person med arbejdsfysiologisk kompetence og erfaring, eksempelvis en fysioterapeut. I det følgende beskrives teamet for en nemheds skyld som bestående af en psykolog og en fysioterapeut. TTA-Teamet kan i projektet forankres organisatorisk på flere forskellige måder. De deltagende kommuner kan vælge at ansætte teamet i det enkelte jobcenter. Der er også mulighed for at kommunen indgår aftale med en anden aktør, der leverer TTA-Teamet til projektet. Endelig er der mulighed for, at kommunen kan indgå aftale med anden aktør, der leverer såvel TTA-Team som Klinisk Enhed (jfr. om Klinisk Enhed ndf. afsnit 10.3.) som en samlet pakke. I Det store TTA-projekt er der afsat tid og penge til, at der pr. 170 kategori 2 sager i kommunen afsættes et TTA-Team (en psykolog og en fysioterapeut) på fuld tid. Det forventes, at de deltagende kommuner sikrer, at TTA-Teamet dedikerer sin fulde tid til kommunens kategori 2 sager, herunder afsætter tid til aktive tilbud. TTA-Teamet skal i første omgang sikre en ordentlig udredning af den sygemeldte borger. Teamet skal kortlægge ressourcer og barrierer, skabe ro og overblik samt foranstalte den rette vejledning og rådgivning og handling. Det bestræbes, at alle de sygemeldte, der af TTA-Koordinatoren visiteres til TTA-Teamet skal mødes med såvel psykologen som fysioterapeuten. Dette skyldes flere forhold. For det første er det vigtigt og nødvendigt at have en fast struktur for TTA-Teamets inddragelse. For det andet har en psykolog og en person med arbejdsfysiologisk kompetence en rolle at spille i næsten alle sager, uanset diagnose. For det tredje er det for personer med psykiske helbredsproblemer lettere at acceptere at skulle mødes med en psykolog, hvis der automatisk foreligger en struktur, der anviser, at alle personer, der skal igennem TTA-Teamet skal tale med såvel en psykolog og en fysioterapeut. For så vidt angår fysioterapeuten, vil denne have en rolle at spille, også i de situationer, hvor der udelukkende er tale om en psykisk helbredsproblemstilling, ex. i form af vejledning om motion. Udover udredningen af den sygemeldte skal TTA-Teamet sammen med TTA-Koordinatoren og Klinisk Enhed lægge TTA-handlingsplaner for den sygemeldte. Herudover skal TTA-Teamet i vidt omfang indgå i kontakten med arbejdspladsen. Dette skal også ske i samarbejde med TTA-Koordinatoren, og i de kommuner, hvor man har denne organisatoriske konstruktion eventuelt også i samarbejde med virksomhedskonsulenten. Endelig skal TTA-Teamet tilbyde rådgivning og understøttelse af den sygemeldte. Dette vil ske såvel individuelt som for grupper af sygemeldte. Dette vil kunne dreje sig om forløb vedrørende smertehåndtering, stresshåndtering, fysiske øvelser, psykoedukation, aktivitetstræning m.v. Disse tiltag skal i videst muligt omfang tilrettelægges som aktive tilbud til den sygemeldte Klinisk Enheds rolle Klinisk Enhed indgår i et tæt samarbejde med TTA-Teamet og TTA-Koordinator, men ligger som udgangspunkt organisatorisk adskilt fra kommunen. Klinisk Enhed består af 14

15 speciallægekompetencer i psykiatri samt speciallægekompetencer i arbejds-, social- eller almenmedicin. Anden aktør kan levere disse kompetencer alene eller i en samlet pakke sammen med kompetencerne i TTA-Teamet (jfr. om TTA-Teamet ovf. afsnit 10.2.). Den tidsmæssige opgavefordeling mellem den kliniske enheds psykiater og enhedens arbejds- /social- eller almenmediciner vil afhænge af flere forhold, herunder befolkningsgrundlaget. Projektets ramme er dog, at psykiateren dækker mindst pct. af den tid, der er afsat til den kliniske enhed. Klinisk Enhed har til opgave at sikre, at der ikke er helbredsmæssige årsager som hindrer, at borgeren helt eller delvis kan begynde at vende tilbage til arbejdet. Den medicinske ekspertise skal også afklare, om der er særlige helbredsmæssige forhold, som der skal tages hensyn til ved fx en gradvis tilbagevendelse til arbejdet. Klinisk Enhed vil i de sager, der visiteres til dette indgå i en tværfaglig udredning sammen med TTA-Teamet. Herudover vil der være nogle (alvorlige) sager, der skal starte hos Klinisk Enhed. Dette kan for eksempel dreje sig om alvorlige psykiske helbredsproblemer, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at en sygemeldt forud for andet mødes med projektets psykiater. TTA-Koordinatoren har en daglig telefonisk hotline til Klinisk Enhed. Herudover er der i projektet afsat tid og penge til, at Klinisk Enhed i et vist omfang skal deltage i virksomhedsbesøg, samt hvor det er relevant at have kontakt til den sygemeldtes egen praktiserende læge Samarbejdsrelationer mellem TTA-aktørerne Visitationen til TTA-projektet sker ved den indledende jobcentervisitation til kategori 1, 2 og 3. Alle kategori-2 sager visiteres til TTA-projektet og dermed til TTA-Koordinator. TTA-Koordinator skal i TTA-projektet arbejde med et værktøj, der guider koordinatoren til at vurdere, hvordan det fremadrettede forløb skal være i hver enkelt sag. En stor del af sagerne skal TTA-Koordinatoren selv kunne håndtere gennem egne samtaler med den sygemeldte, koordinering med arbejdspladsen, a-kassen, praktiserende læge, fagforbund og det øvrige social- og sundhedssystem. TTA-Koordinatoren skal sammen med borgeren lægge en TTA-plan, sikre opfølgning og igangsætte relevante tilbud til den sygemeldte. En sag kan selvfølgelig skifte karakter undervejs, og i dette tilfælde vil TTA-Koordinatoren kunne inddrage TTA-Teamet og Klinisk Enhed. Herudover er der mulighed for, at TTA-Koordinatoren kan benytte sin telefoniske hotline til Klinisk Enhed for at få hjælp til den indledende screening. Endelig er der mulighed for, at TTA-Koordinator kan tage en del af disse TTA-K klarer dem selv - sager med på den ugentlige tværfaglige konference, der afvikles sammen med TTA-Team og Klinisk Enhed, hvor særlige problemstillinger i sagen kan diskuteres, og hvor det kan besluttes, om der skal igangsættes en tværfaglig indsats, og i givet fald hvilken. Selv om TTA-Koordinatoren som udgangspunkt selv tager sagen, skal der være indbygget en fleksibilitet, der gør, at koordinatoren eksempelvis kan bede TTA-Teamets fysioterapeut om at tage med ud på en arbejdsplads, uanset om den sygemeldte er blevet udredt af TTA-Teamet. I en del af sagerne vil værktøjet indikere, at der er behov for inddragelse af TTA-Teamet. I disse sager sker udredningen af den sygemeldte i TTA-Teamet i et tæt samarbejde med TTA- 15

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering DET STORE TTA-PROJEKT Proces-, effekt- og økonomisk evaluering Det store TTA-projekt Proces-, effekt- og økonomisk evaluering NFA-rapport Titel Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering.

Læs mere

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering DET STORE TTA-PROJEKT Proces-, effekt- og økonomisk evaluering Det store TTA-projekt Proces-, effekt- og økonomisk evaluering NFA-rapport Titel Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering.

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte.

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere