SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup"

Transkript

1 ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal m 2 Pris Kontantpris kr ,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup) mellem Odense og Trekantområdet God eksponering med synlighed fra E20, Bogensevej og Gl. Hovedvej Grundens anvendelsesmuligheder er reguleret af tinglyst lokalplan nr. 47 Industri, værksted, lager, engros, oplag m.m. Planlagt adgang (år 2014/2015) til Industrivej via rundkørsel ved Gl. Hovedvej Side 1 af 10

2 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Matr.nr. KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse AREALER Grundareal OFFENTLIG VURDERING Industrivej 20, Grønnemose 5560 Aarup 37 Etterup By, Rørup 34 Hækkebølle By, Rørup Assens Erhvervsgrund Grund til industri, værksted, lager m.m m², heraf vej 0 m². År 2011 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE Facadegrund / erhvervsgrund på samlet m² med god eksponeringsværdi og synlighed fra både E20, Bogensevej og Gl. Hovedvej. Grunden er beliggende direkte ud til den eksisterende pendlerplads ved afkørsel 55, Aarup. Der er planlagt forlængelse af Industrivej til ny rundkørsel ved Gl. Hovedvej, således adgangsforholdene til grunden er optimale fra både Gl. Hovedvej og fra E20. Forlængelsen af Industrivej og den nye rundkørsel er planlagt for anlæggelse i år 2014 / Grunden er reguleret af tinglyst lokalplan nr se særskilt pkt. Side 2 af 10

3 SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr Moms: Salget er i henhold til lov nr. 520 af 12/6/2009 om ændring af merværdiafgift momspligtigt. Den udbudte pris er excl. moms. Momsen andrager 25% af købesummen eller kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Anslået kapitalbehov kr LIKVIDITET: ØVRIGE FORHOLD Der henvises til særskilt bilag. EKSPROPRIATION: Køber gjort bekendt med, at Vejdirektoratet forventes at foretage midlertidige ekspropriationer på en del af arealet i forbindelse med udvidelse af motorvejsnettet (det 3. spor). Køber opfordres til at gøre sig bekendt hermed. MILJØ / FORURENING / V2-KORTLÆGNING: Matr.nr. 34 Hækkebølle By, Rørup er V2-kortlagt - det vil sige der er konstateret forureningen på grunden - jfr. særskilt pkt. I henhold til skøde fra Assens Kommune til nuværende sælger med overtagelsesdag , er det aftalt mellem parterne (Assens Kommune og køber), at forureningen ikke på noget tidspunkt må få økonomiske konsekvenser for køber, så længe ejendommen benyttes til det formål som ejendommen er erhvervet til. BYGGEPLIGT / TILBAGEKØBSRET: Sælger har fået givet en frist på 3 år fra for påbegyndelse af byggeriet og 5 år for færdiggørelse. Assens Kommune ønsker ikke at gøre brug af sin tilbagekøbsret. Ved salg til 3. mand vil fristen for byggepligt bliver overført til ny køber. Side 3 af 10

4 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD Ejendommen er beliggende i byzone Ejendommens forhold er reguleret af tinglyst lokalplan nr. 47, der bl.a. omhandler følgende: Anvendelse: Delområde 1: Området må kun anvendes til lettere industri-, værksteds-, entreprenør-, lager-, engros- og oplagsvirksomhed og lignende. Der må ikke drives detailhandel i området. Der må kun udøves virksomhed som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, forurening eller lugt. Virksomheder skal overholde de til enhver tid gældende vejledende støjgrænser for blandet bolig og erhvervsområder, område type 3 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 /1984; 55/45/40 db(a). I skel mod bebyggelsen ved Gl. Hovedvej skal de vejledende støj grænser for område type 5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 overholdes; 45/40/3 5 db(a). Området må endvidere anvendes til forretnings- og kontorvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv eller som kan indpasses i området. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der etableres én bolig i forbindelse med en virksomhed, såfremt den bebos af virksomhedens ejer eller det dokumenteres, at tilstedeværelsen af en person (vagtmand, portner el.lign.) udenfor normal arbejdstid er nødvendig af hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden eller af sikkerhedsmæssige årsager. Ved opførelse af evt, bolig skal sikres at de på opførelsestidspunktet gældende støjgrænser for vej- og trafikstøj kan overholdes. Der må kun opføres / indrettes virksomheder eller anlæg, som ikke med fører særlige gener i form af forurening. Virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter bør ikke placeres i lokalplanområdet. Tilladelsesmyndigheden kan kun tillade placering af disse virksomhedstyper, hvor det på baggrund af en konkret vurdering af forureningsrisikoen kan godtgøres, at placeringen kan finde sted uden at tilsidesætte miljømæssige hensyn. Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystem, hvor der er særlig risiko for grundvandsforurening. Side 4 af 10

5 Bebyggelsens omfang: Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3,5 m³ pr. m² grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 40% af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste og fremspring. Bygningshøjden må ikke overstige 10,0 m over terræn. Dog kan antenner, skorsten o. lign. bygningsdele opføres i en større højde. Ovennævnte er alene et ekstrakt af lokalplanen. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE Nr.: Lyst: Indhold: Dokument om naturgas/anlæg m.v Dokument om 5 undersøgelsesboringer, vedr. 3BL, 1Q Lokalplan nr Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v., forkøbsret EL, VAND OG VARME EL: El vil blive leveret fra Energi Fyn. Køber afholder selv tilslutningsafgift. VAND: Vand vil blive leveret fra privat alment vandforsyning. Køber afholder selv tilslutningsafgift. KLOAK: Afløb til offentligt spildevandsanlæg - Assens Forsyning A/S. Køber afholder selv tilslutningsafgift. VARME: Ejendommen vil blive opvarmet med naturgas. Køber afholder selv tilslutningsafgift. Side 5 af 10

6 MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING FORURENING V2 NIVEAU Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Matr.nr.: 37 Etterup By, Rørup: Ved søgning den over forurenede grunde fremkommer ingen oplysninger om ejendommen. Oplysningerne i databasen er fremkommet ved amtets historiske kortlægning af virksomhedstyper, der erfaringsmæssigt kan have forurenet jord og grundvand. Databasen indeholder derfor såvel grunde, som er påvist forurenet, som grunde under mistanke og en række grunde, hvor der arbejdes på en afklaring af historiske oplysninger eller undersøgelsesresultater. Matr.nr.: 34 Hækkebølle By, Rørup: Ved søgning den er det oplyst, at ejendommen V2-kortlagt den (tidligere asfaltfabrik). Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten:.. Chlorerede opl.midl... Olie.. Olieprodukter.. Phenol Side 6 af 10

7 DRIFTSUDGIFTER år 2012 Ejendomsskatter (år 2012) kr Jordflytning kr. 22 Rottebekæmpelse kr. 84 Driftsudgifter år 2012, i alt anslået kr Bemærkninger: Når ny ejendom opføres, bemærkes det, at Assens Kommune ikke opkræver dækningsafgift for erhvervsejendomme. HANDELSOMKOSTNINGER KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Momsrefusion (fradragsprocent 100,00) kr Handelsomkostninger anslået inkl. momsrefusion kr BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: Schmiedmann Odense A/S, Herluf Trollesvej 15, 5220 Odense SØ Att.: Martin Thorup Andresen tlf.: , mobil: , Side 7 af 10

8 FOTO - KORTBILAG Matr.nr. 37 Etterup By, Rørup Matr.nr. 34 Hækkebølle By, Rørup Side 8 af 10

9 Planlagt forlængelse af Industrivej og etablering af rundkørsel Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198 Sags nr. 1198 Strandvejen 328 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere