VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET Som ny medarbejder i Kriminalforsorgen, byder vi dig samtidig velkommen i Fængselsforbundet. Fængselsforbundet er den fagforening, der varetager det uniformerede personales interesser. Vi har lavet denne introduktionsmappe for at præsentere os selv og give dig så mange oplysninger som muligt, som har betydning for dit medlemskab af Fængselsforbundet og dit ansættelsesforhold i Kriminalforsorgen. Mappen indeholder langt fra alt det du er nødt til at vide, så derfor vil du også få en mængde information af Direktoratet for Kriminalforsorgen, den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten fra Fængselsforbundets lokalafdeling på dit nye tjenestested. Kim Østerbye Forbundsformand 1

2 INDHOLDFORTEGNELSE Om Fængselsforbundet... 3 Forbundskontoret... 3 Information fra Fængselsforbundet... 5 Kontakt til Fængselsforbundet... 5 Tillidsrepræsentanter... 5 Arbejdsløshedskasse... 5 Lønforhold... 6 Gruppelivsordninger... 6 Behandlings- og sundhedsforsikring... 6 Anmeldelse af arbejdsskader... 7 Bisiddervirksomhed... 8 Advokatbistand... 8 Voldsoffercirkulæret (hærværk mod private ejendele)... 8 Arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde... 9 Private forbindelser med indsatte... 9 Tjenestemændenes Låneforening... 9 Tjenestemændenes forsikring... 9 Ferieboliger Forbrugsforeningen Takstblad

3 Om Fængselsforbundet Fængselsforbundet er en upolitisk organisation, som organiserer det uniformerede personale i Kriminalforsorgen. Det er blandt andet fængselsbetjentelever, fængselsbetjente, værkmestre, afdelingsledere, overvagtmestre, arrestforvarere samt personalet i anstalterne i Grønland og i arresthuset på Færøerne. Endvidere er Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening en afdeling under Fængselsforbundet. Forbundet har i alt 22 lokalafdelinger. Der er ca medlemmer ansat i den uniformerede gruppe Fængselsforbundet, som dermed er den største personaleorganisation i Kriminalforsorgen. I Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening er der ca. 80 medlemmer. Fængselsforbundet, som har eksisteret siden 1913, arbejder for at sikre medlemmerne så gode lønog arbejdsvilkår som muligt, ligesom vi yder støtte til medlemmerne ved forskelligartede faglige problemer. Forbundet deltager tillige løbende i den kriminalpolitiske debat, for at søge indflydelse og påvirke politiske initiativer til gavn for medlemmerne. Beslutninger træffes i Forbundsledelsen, i Hovedbestyrelsen og på Kongressen. Hovedbestyrelsesmøder holdes ca. fire gange om året og består af forbundsledelsen samt de 22 formænd i lokalafdelingerne. Kongressen holdes hvert andet år og i den deltager et antal delegerede i forhold til afdelingernes antal medlemmer. Fængselsforbundet er medlem af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), som er den største af de statslige hovedorganisationer. OAO er medlem af Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), der forhandler overenskomster og andre overordnede aftaler. Nedenfor vises skematisk opbygningen af din faglige organisation. CFU Ca medl. OAO Ca statsansatte medl. SKAF Ca medl. 46 organisationer AC Ca medl. 22 organisationer Fængselsforbundet Ca medl. 22 afdelinger Fængselsforbundet er desuden medlem af LO, som er den største sammenslutning af faglige organisationer på lønmodtagersiden i Danmark. Forbundskontoret Adresse: Ramsingsvej 28A, st. th., 2500 Valby, tlf: Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09:00-15:00, fredag kl. 09:00-14:00. Onsdag er telefonerne lukkede. 3

4 Fængselsforbundets daglige ledelse består af en forbundsledelse med 1 forbundsformand, 1 forbundskasserer samt 4 forbundssekretærer. På forbundskontoret er der desuden ansat en sekretariatschef, to sekretærer og en presse- og kommunikationschef. Forbundsformand Kim Østerbye Forbundskasserer Ina Rasmussen Forbundssekretær René Larsen Forbundssekretær Heidi Ingemann Olsen Forbundssekretær Bo Yde Sørensen Forbundssekretær Bente Benderska Sekretær Birthe Larsen Sekretær Pia Nyemann Sekretariatschef Hanne Elbaum Presse- og kommunikationschef Søren Gregersen 4

5 Information fra Fængselsforbundet Fængselsforbundet udgiver medlemsbladet FÆNGSELSFUNKTIONÆREN, der udkommer 10 gange om året. Bladet sendes med posten til alle medlemmer og kan også læses på hjemmesiden På hjemmesiden kan du også finde nyheder, som løbende opdateres, ligesom du kan finde andre brugbare informationer om Forbundets organisering, vedtægter, aktuelle satser for løn- og pension, etc. Du kan tilmelde dig en nyhedsservice via et tilmeldingsfelt, så du automatisk får nyhederne sendt til en selvvalgt . Kontakt til Fængselsforbundet Alle henvendelser til Fængselsforbundet skal ske via din lokalafdeling. Der kan du som oftest få svar på dine spørgsmål og opståede problemer. Hvis en sag skal forelægges forbundet, sker det ved at lokalafdelingen fremsender sagen. Forbundskontoret behandler som altovervejende hovedregel ikke henvendelser direkte fra medlemmer. Tillidsrepræsentanter I forbindelse med det første skolemodul bydes du velkommen i Fængselsforbundet af en repræsentant fra Forbundskontoret, som vil orienterer dig om forbundet og vores arbejde. Her vil du kunne indmelde dig i Fængselsforbundet, ligesom du vil blive vejledt i indmeldelse/overflytning til vores arbejdsløshedskasse (Min A-kasse). Efter indmeldelse i Fængselsforbundet er de lokale tillidsrepræsentanter til din rådighed med hjælp, råd og vejledning, hvis der skulle opstå problemer. Arbejdsløshedskasse Som forbund under hovedorganisation Offentligt Ansattes organisation (OAO) har medlemmer af Fængselsforbundet tilhørsforhold til Min A-kasse. Min A-kasse Regionskontor: Ramsingsvej 28A, 1. th., 2500 Valby Min A-kasse Syd (middelfart) Telefon: Min A-kasse Nord (Århus) Telefax: Min A-kasse Aalborg Hjemmeside: Åbningstider: Mandag og tirsdag fra kl / Onsdag er der lukket / Torsdag fra kl / Fredag fra kl Optagelse eller overflytning skal ske direkte til A-kassen. Hvis du allerede er medlem af en A-kasse, skal du overføres til Min A-kasse, og det er meget vigtigt at kontrollere at du bliver OVERFØRT. Du skal ikke udmeldes af din gamle A-kasse og indmeldes i Min A-kasse. Hvis dette sker, mister du dine opnåede rettigheder til at modtage ydelser. Brug derfor overflytningsblanketten, og kontrollér, at indmeldelsesdatoen er den dag du oprindeligt blev indmeldt i en A-kasse. 5

6 Lønforhold Under den 3-årige uddannelse vil du modtage SU i de perioder hvor du er på skole. I de perioder hvor du er i praktik i fængslerne modtager du fuld løn. Lønnen udbetales bagud indtil fastansættelsen, hvorefter du bliver forudlønnet. Alt praktisk vedrørende din løn, administreres af dit lokale tjenestesteds bogholderi/økonomikontor. Du er tillige omfattet af aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Som fængselsbetjentelev aflønnes du efter løngruppe 1 og ved fastansættelsen aflønnes du efter løngruppe 2. Basislønnen er opdelt i 2 satser for henholdsvis en sats for hovedstaden (København og Nordsjælland) og en for provinsen (øvrige Danmark). Som værkmesterelev aflønnes du efter løngruppe 2, hvis du ikke har en relevant faglig uddannelse, og løngruppe 3, hvis du har en relevant faguddannelse. Ud over lønnen får du særlige ydelser for at arbejde på ubekvemme tidspunkter typisk aften/nat/søn-og helligdage. Satserne fremgår også af lønoversigten på forbundets hjemmeside. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne om fx udbetaling af overarbejde eller betaling for andet arbejde, idet det kan påvirke vilkårene for at modtage SU samt det reducerede A-kasse kontingent. Gruppelivsordninger Som ansat i Kriminalforsorgen og medlem af Fængselsforbundet, er du omfattet af to gruppelivsordninger. Som ansat i Kriminalforsorgen er du omfattet af Gruppelivsaftale nr mellem Finansministeriet, Centralorganisationernes Fællesudvalg og Forenede Gruppeliv. Ordningen har en dødsfaldsdækning på kr ,00 + børnesum på kr ,00 for gruppemedlemmer som efterlader børn under 21 år. Derudover er der en dækning på kr ,00 ved kritisk sygdom. Ved børn under 18 år er der en dækning på kr ,00 ved kritisk sygdom. I skrivende stund er der uklarhed om hvorvidt du er dækket af Gruppelivsaftale nr i SUperioderne. Orientér dig hos administrationen på dit tjenestested. Som medlem af Fængselsforbundet er du tillige omfattet af Gruppelivsaftale nr mellem Fængselsforbundet og Forenede Gruppeliv med en dødsfaldsdækning på kr ,00. I SU-perioderne er du omfattet af Gruppelivsaftale nr , idet Fængselsforbundet indbetaler kontingentet. På hjemmesiden kan du læse om de nærmere regler omkring kritisk sygdom, præmiefritagelse, udbetaling og fortsættelsesforsikring, ligesom du kan læse hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at begunstige en anden end din/dine retsmæssige arvinger. Behandlings- og sundhedsforsikring Fængselsforbundets medlemmer kan tilkøbe sig en behandlingsgaranti, der sikrer behandling/operation på privathospital indenfor 10 dage. Fængselsforbundet har gennem forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S indgået aftale med Privathospitalet Mølholm i Vejle (med en mindre filial i København) om en behandlings- og sundhedsforsikring. 6

7 Privathospitalet Mølholm er ejer af Mølholm Forsikring. Dette indebærer, at forsikringsselskabet kan garantere, at en behandling eller et operativt indgreb finder sted indenfor 10 hverdage efter, at den endelige diagnose er stillet. Forsikringen kan tegnes af alle forbundets medlemmer, og kan endvidere udvides til også at omfatte ægtefælle/samlever samt børn under 21 år. Diagnoser, som er stillet før forsikringens ikrafttræden, er ikke dækket af forsikringen. Ligeledes er senere tilkomne følgetilstande til de stillede diagnoser heller ikke dækket. Når den forsikrede har været omfattet af gruppeforsikringen i 1 år, er sygdomme/lidelser opstået før forsikringstiden dog også omfattet. Forsikringen kan ved pensionering videreføres til det 70. år med uændret præmie. Ved udtræden af Fængselsforbundet, det være sig i forbindelse med fratræden fra Kriminalforsorgen eller ved orlov ophører forsikringen, men det vil dog være muligt at tegne en fortsættelsesforsikring med en præmie, som aftales særskilt med Forsikringsselskabet. Hvis du ønsker at tilmelde dig forsikringen kan dette ske ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket, som skal fremsendes til Fængselsforbundet. Tilmeldingsblanket kan findes på Fængselsforbundets hjemmeside. Blanketten skal sendes til Fængselsforbundet i udfyldt stand. Anmeldelse af arbejdsskader Hvis du bliver udsat fore en ulykke i tjenesten eller pådrager dig en erhvervsbetinget lidelse, skal dette anmeldes til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadesstyrelsen. Anmeldelsen foretages ved at udfylde en Tilskadekomstblanket, som du kan få af den lokale ledelse. Du kan få hjælp af din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. I henhold til Arbejdsskadeforsikringsloven har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykker. Praktiserende læger og speciallæger har pligt til at anmelde hvis de mener, at der kan være tale om en erhvervsbetinget lidelse. Men du, din arbejdsmiljørepræsentant, fagforeningen eller andre kan også anmelde en arbejdsskade/-ulykke. Det koster et administrationsgebyr at anmelde en arbejdsskade. Dette administrationsgebyr bliver din arbejdsgiver eller dennes forsikringsselskab pålagt at betale. Du skal derfor ikke afholde dig fra at anmelde en skade fordi der skal betales et administrationsgebyr og hellere én anmeldelse for meget end én for lidt. Det kan koste dyrt ikke at anmelde en arbejdsskade. Det er vigtigt, at man på blanketten afkrydser, om man ønsker sagen behandlet med henblik på eventuel erstatning. Hvis man krydser af i "Nej" rubrikken, videresendes blanketten ikke til Arbejdsskadestyrelsen, men bliver lagt i personalesagen og vil således ikke føre til erstatning for varigt mén efter skaden, eller eventuelt andre erstatninger, dækning af udgifter til lægebehandling, medicin m.v.. Det skal derfor anbefales, at man krydser af i "Ja" rubrikken og at man samtidigt giver Arbejdsskadestyrelsen samtykke til at indhente og videregive oplysninger til brug for sagens behandling. Derudover er det meget vigtigt at beskrive hændelsesforløbet så fyldestgørende som muligt. En ulykke defineres i arbejdsskadeforsikringsloven som: en tilfældig, af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefra kommende indvirkning på legeme, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge". Er du i tvivl, så kontakt din lokalafdeling og eventuelt din arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsulykker skal anmeldes snarest muligt dog senest 9 dage efter skaden er sket, undtaget fra denne 9-dages regel er skader der har medført sygefravær i mere end 5 uger, her skal skaden senest 7

8 anmeldes 9 dage efter arbejdet er genoptaget. Hvis skaden først viser sig på et senere tidspunkt, skal skaden som hovedregel anmeldes senest 1 år efter ulykken er sket. Anmeldte arbejdsskader kan genoptages indenfor 5 år efter skaden er sket, hvis der er en væsentlig forværring af skaden. Det er meget vigtigt, at der udfyldes en blanket til Arbejdsskadestyrelsen det er ikke nok at udfylde skemaet der omhandler Tilskadekomst i tjenesten. Hvis der er tvivlsspørgsmål, så kontakt din lokale afdeling af forbundet. Bisiddervirksomhed Ifølge tjenestemandsloven er du som tjenestemand i statens tjeneste underlagt en række pligter som eksempelvis arbejdspligt, tavshedspligt, vidnepligt, lydighedspligt m.v. Hvis ansættelsesmyndigheden skønner, at en tjenestemand har overtrådt disse regler eller regler i straffelovgivning og særlovgivning samt de af Kriminalforsorgen fastsatte interne regler m.v., kan ansættelsesmyndigheden tage skridt til at indlede en disciplinærsag/tjenestemandssag mod den pågældende. Som udgangspunkt kan man herefter forvente, at blive indkaldt til en tjenstlig samtale, herunder en tjenstlig afhøring. I de fleste af disse situationer vil man kunne møde med en bisidder, som kan bistå én ved samtalen/afhøringen. Bisidderen kan eksempelvis være en advokat, en tillidsrepræsentant, den faglige organisation eller andre. Den der forestår samtalen/afhøringen (som normalt vil være en overordnet på tjenestestedet), må efter forvaltningsloven kun tilsidesætte valg af bisidder i tilfælde, hvor der kan henvises til væsentlige offentlige eller private interesser. Med andre ord bør forhørslederen kun undtagelsesvis nægte den pågældendes valg af bisidder. Kommer man i en situation som beskrevet ovenfor bør man således hurtigst muligt kontakte sin tillidsmand eller lokalafdelingsbestyrelsen. Der henvises i øvrigt til Kriminalforsorgens Administrative Regelsamling kapitel 6, hvor Kriminalforsorgens cirkulære om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer m.v. er optrykt. Advokatbistand Fængselsforbundet har mulighed for at yde medlemmerne advokatbistand, hvis der opstår situationer der kræver dette. Det kan være i forbindelse med f.eks. arbejdsskadesager, men også i andre tilfælde, at forbundet dækker udgifter til en advokat. Forbundet foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og ofte bliver sagerne sendt til juridisk vurdering hos forbundets faste advokater, inden der træffes beslutning om sagsanlæg. Fængselsforbundet yder kun advokatbistand til forhold som er opstået i forbindelse med tjenesten. Voldsoffercirkulæret (hærværk mod private ejendele) Som ansat i Kriminalforsorgen kan man komme i situationer, hvor der udøves hærværk mod ens private ejendele mens tingene er på eller ved tjenestestedet. Typiske sager omkring dette kan være hærværk mod ens private bil. 8

9 Kriminalforsorgen har fastsat retningslinier for, hvorledes man skal forholde sig hvis en sådan situation opstår, og efter retningslinierne skal en ansat som får stjålet eller ved hærværk får ødelagt private ejendele, der befinder sig på institutionens område, og hvor det med fornøden sikkerhed må anses for godtgjort, at en indsat har begået forholdet, i samråd med institutionen straks anmelde sagen til politiet (inden 24 timer). Man skal herefter søge om erstatning hos Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Til brug for ansøgning om erstatning hos Erstatningsnævnet skal der anvendes et særligt skema, der kan rekvireres hos det lokale politi. Erstatningsnævnet skal have modtaget ansøgningen senest 2 år efter gerningstidspunktet. Hvis Erstatningsnævnet meddeler afslag på ansøgning om erstatning for skaden, forelægges erstatningsspørgsmålet med tjenestestedets indstilling for Direktoratet for Kriminalforsorgen til afgørelse. Arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde På alle Kriminalforsorgens tjenestesteder hvor forbundets medlemmer er repræsenteret, går vi aktivt ind i arbejdet med at tilvejebringe et godt og sikkert arbejdsmiljø. Har du spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurdering eller arbejdsskader så kontakt arbejdsmiljørepræsentanten i dit område. Arbejdsmiljø er et højt prioriteret indsatsområde for Fængselsforbundet. Private forbindelser med indsatte Som fængselsfunktionær må du ikke indlade dig i økonomiske eller personlige forbindelser med nuværende eller tidligere indsatte. Du må heller ikke modtage noget fra nuværende eller tidligere indsatte. Du har som fængselsfunktionær pligt til at indberette (til din nærmeste overordnede) hvis du har forbindelser af ovennævnte art. Tjenestemændenes Låneforening Som tjenestemand kan du optage lån i Tjenestemændenes Låneforening, der afdrages ved løntræk. Som prøveansat kan der, efter sidste skoleophold i din prøvetid og mindst 1 års medlemskab af Fængselsforbundet, lånes op til kr ,00. Efter fastansættelse kan der lånes op til ca. et halvt års grundløn. Du kan læse mere om lånetyper og afdragstid på Ansøgning om lån sker på et ansøgningsskema, der udleveres af din lokale tillidsrepræsentant, eller som kan hentes på Det udfyldte skema skal altid afleveres udfyldt, underskrevet og bilagt lønseddel til din tillidsrepræsentant, som skal godkende ansøgningen og videresende den til Fængselsforbundet. Tjenestemændenes forsikring Gennem sit medlemskab af Forsikringsagenturforeningen, kan Fængselsforbundet tilbyde vores medlemmer adgang til at tegne forsikringer gennem Tjenestemændenes forsikring. Forsikringsdækningen hører til blandt markedets bedste og der kan opnås store besparelser ved at samle sine forsikringer her. Præmierne opkræves i månedlige rater over lønnen. Forsikringerne tegnes af et korps af forsikringstillidsmænd, der alle har hovederhverv inden for de etater Forsikringsforeningen betjener. Ved at kontakte foreningens hovedkontor på Ramsingsvej 28, på Tlf: kan du få oplyst hvem der er forsikringstillidsmand netop i dit område. I øvrigt henvises til hjemmesiden 9

10 Ferieboliger Fængselsforbundet råder over to af Forsikringsagenturforeningens ferieboliger, der er beliggende henholdsvis ved Nr. Fjand i Vestjylland, og i Kramnitze ved Rødby på Lolland. Husene udlejes via forbundskontoret primært til medlemmer, der er kunder hos Tjenestemændenes Forsikring. Alle øvrige medlemmer af forbundet har mulighed for at komme i betragtning til ledige perioder i husene. Du kan læse mere om sommerhusene og se billeder fra ferieboligerne på vores hjemmeside Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så bliver du også orienteret løbende om evt. ledige uger. I ferieperioderne, hvor der ofte er flere ansøgere til hver uge, foretager forbundskontoret lodtrækning. Ansøgningsperiode og blanket bliver annonceret i fagbladet Fængselsfunktionæren. Forbrugsforeningen Forbrugsforeningen er organisationernes egen indkøbsforening, hvor statsansatte medlemmer kan foretage indkøb i en lang række forretninger, indenfor næsten alle brancher. Der tilskrives bonus hvert år i januar måned. Forbrugsforeningen er landets største indkøbsforening og den har stor udbredelse geografisk. Man kan i foreningens indkøbsguide se hvilke forretninger i lokalområdet, der giver rabat til Forbrugsforeningens medlemmer. Ordningen er nærmere beskrevet i det materiale som du har fået udleveret ved indmeldelsen. Indmeldelse sker til Forbrugsforeningen, Knabrostræde 12., 1210 K. Tlf: , på hjemmesiden Du kan få yderligere information på 10

11 Takstblad 2013 (Betalinger markeret med * er fradragsberettiget) Kontingent til Fængselsforbundet (*) Fra : 332,00 kr. mdl. Kontingent til forbundets lokalafdelinger (*) Varierer fra afdeling til afdeling, men ligger typisk mellem 45,00 og 200,00 kr. mdl. Gruppeliv Fængselsforbundet (aftale nr ): Kriminalforsorgen (aftale nr ): (modsvares delvist af ydelse fra Kriminalforsorgen) 30,00 kr. mdl. 108,35 kr. mdl. A-kasse (Min A-kasse) (*) Uden efterlønsbidrag 443,00 kr. mdl. Mølholm forsikring: 2.165,00 kr. årligt Leje af Ferieboliger Uge: Fjand: Kramnitze ,00 kr. pr. uge 2.000,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.100,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.500,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.700,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.100,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.000,00 kr. pr. uge Priserne er incl. strømforbrug 11

VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET

VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET Som ny medarbejder i Kriminalforsorgen byder vi dig velkommen i Fængselsforbundet. Fængselsforbundet er den fagforening, der varetager det uniformerede personales interesser.

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 27. MAJ 2015 1 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD... 3 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD... 3 3. MEDLEMSKAB... 3 4. IND- OG

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2017 1 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD... 3 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD... 3 3. MEDLEMSKAB... 3 4. IND- OG

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN PERSONALEKONTORET NOTAT Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Til Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Bente Benderska Allan Kjær Brian Hedensted Mette Frets Nielsen

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Gennemgang af regnskab 2012 og budgetforslag 2013-2015. Fængselsforbundets HB-møde Middelfart 22. og 23. april 2013

Gennemgang af regnskab 2012 og budgetforslag 2013-2015. Fængselsforbundets HB-møde Middelfart 22. og 23. april 2013 Gennemgang af regnskab 2012 og budgetforslag 2013-2015 Fængselsforbundets HB-møde Middelfart 22. og 23. april 2013 Indtægter Regnskab 2012 Budget 2013 (godkendt feb.2012) -Revideret budget 2013 Budget

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 5 1. Aftalens

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Arbejdsskade MTR ITR OFTR FF

Arbejdsskade MTR ITR OFTR FF Arbejdsskade Sikre relevante rapporter/notitser lægges på chartek Sikre registrering af vold og trusler, og videregive oplysninger til ITR (Ulykke/erhvervssygdom) Være behjælpelig med indsamling af relevant

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 17. MARTS 2016 STATENS TJENESTEREJSEFORSIKRING. kring. forsi

AARHUS UNIVERSITET 17. MARTS 2016 STATENS TJENESTEREJSEFORSIKRING. kring. forsi STATENS TJENESTEREJSEFORSIKRING kring forsi 1 SELVFORSIKRING Aarhus Universitet er selvforsikret, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 Selvforsikring betyder, at Aarhus Universitet

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere