VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET Som ny medarbejder i Kriminalforsorgen, byder vi dig samtidig velkommen i Fængselsforbundet. Fængselsforbundet er den fagforening, der varetager det uniformerede personales interesser. Vi har lavet denne introduktionsmappe for at præsentere os selv og give dig så mange oplysninger som muligt, som har betydning for dit medlemskab af Fængselsforbundet og dit ansættelsesforhold i Kriminalforsorgen. Mappen indeholder langt fra alt det du er nødt til at vide, så derfor vil du også få en mængde information af Direktoratet for Kriminalforsorgen, den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten fra Fængselsforbundets lokalafdeling på dit nye tjenestested. Kim Østerbye Forbundsformand 1

2 INDHOLDFORTEGNELSE Om Fængselsforbundet... 3 Forbundskontoret... 3 Information fra Fængselsforbundet... 5 Kontakt til Fængselsforbundet... 5 Tillidsrepræsentanter... 5 Arbejdsløshedskasse... 5 Lønforhold... 6 Gruppelivsordninger... 6 Behandlings- og sundhedsforsikring... 6 Anmeldelse af arbejdsskader... 7 Bisiddervirksomhed... 8 Advokatbistand... 8 Voldsoffercirkulæret (hærværk mod private ejendele)... 8 Arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde... 9 Private forbindelser med indsatte... 9 Tjenestemændenes Låneforening... 9 Tjenestemændenes forsikring... 9 Ferieboliger Forbrugsforeningen Takstblad

3 Om Fængselsforbundet Fængselsforbundet er en upolitisk organisation, som organiserer det uniformerede personale i Kriminalforsorgen. Det er blandt andet fængselsbetjentelever, fængselsbetjente, værkmestre, afdelingsledere, overvagtmestre, arrestforvarere samt personalet i anstalterne i Grønland og i arresthuset på Færøerne. Endvidere er Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening en afdeling under Fængselsforbundet. Forbundet har i alt 22 lokalafdelinger. Der er ca medlemmer ansat i den uniformerede gruppe Fængselsforbundet, som dermed er den største personaleorganisation i Kriminalforsorgen. I Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening er der ca. 80 medlemmer. Fængselsforbundet, som har eksisteret siden 1913, arbejder for at sikre medlemmerne så gode lønog arbejdsvilkår som muligt, ligesom vi yder støtte til medlemmerne ved forskelligartede faglige problemer. Forbundet deltager tillige løbende i den kriminalpolitiske debat, for at søge indflydelse og påvirke politiske initiativer til gavn for medlemmerne. Beslutninger træffes i Forbundsledelsen, i Hovedbestyrelsen og på Kongressen. Hovedbestyrelsesmøder holdes ca. fire gange om året og består af forbundsledelsen samt de 22 formænd i lokalafdelingerne. Kongressen holdes hvert andet år og i den deltager et antal delegerede i forhold til afdelingernes antal medlemmer. Fængselsforbundet er medlem af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), som er den største af de statslige hovedorganisationer. OAO er medlem af Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), der forhandler overenskomster og andre overordnede aftaler. Nedenfor vises skematisk opbygningen af din faglige organisation. CFU Ca medl. OAO Ca statsansatte medl. SKAF Ca medl. 46 organisationer AC Ca medl. 22 organisationer Fængselsforbundet Ca medl. 22 afdelinger Fængselsforbundet er desuden medlem af LO, som er den største sammenslutning af faglige organisationer på lønmodtagersiden i Danmark. Forbundskontoret Adresse: Ramsingsvej 28A, st. th., 2500 Valby, tlf: Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09:00-15:00, fredag kl. 09:00-14:00. Onsdag er telefonerne lukkede. 3

4 Fængselsforbundets daglige ledelse består af en forbundsledelse med 1 forbundsformand, 1 forbundskasserer samt 4 forbundssekretærer. På forbundskontoret er der desuden ansat en sekretariatschef, to sekretærer og en presse- og kommunikationschef. Forbundsformand Kim Østerbye Forbundskasserer Ina Rasmussen Forbundssekretær René Larsen Forbundssekretær Heidi Ingemann Olsen Forbundssekretær Bo Yde Sørensen Forbundssekretær Bente Benderska Sekretær Birthe Larsen Sekretær Pia Nyemann Sekretariatschef Hanne Elbaum Presse- og kommunikationschef Søren Gregersen 4

5 Information fra Fængselsforbundet Fængselsforbundet udgiver medlemsbladet FÆNGSELSFUNKTIONÆREN, der udkommer 10 gange om året. Bladet sendes med posten til alle medlemmer og kan også læses på hjemmesiden På hjemmesiden kan du også finde nyheder, som løbende opdateres, ligesom du kan finde andre brugbare informationer om Forbundets organisering, vedtægter, aktuelle satser for løn- og pension, etc. Du kan tilmelde dig en nyhedsservice via et tilmeldingsfelt, så du automatisk får nyhederne sendt til en selvvalgt . Kontakt til Fængselsforbundet Alle henvendelser til Fængselsforbundet skal ske via din lokalafdeling. Der kan du som oftest få svar på dine spørgsmål og opståede problemer. Hvis en sag skal forelægges forbundet, sker det ved at lokalafdelingen fremsender sagen. Forbundskontoret behandler som altovervejende hovedregel ikke henvendelser direkte fra medlemmer. Tillidsrepræsentanter I forbindelse med det første skolemodul bydes du velkommen i Fængselsforbundet af en repræsentant fra Forbundskontoret, som vil orienterer dig om forbundet og vores arbejde. Her vil du kunne indmelde dig i Fængselsforbundet, ligesom du vil blive vejledt i indmeldelse/overflytning til vores arbejdsløshedskasse (Min A-kasse). Efter indmeldelse i Fængselsforbundet er de lokale tillidsrepræsentanter til din rådighed med hjælp, råd og vejledning, hvis der skulle opstå problemer. Arbejdsløshedskasse Som forbund under hovedorganisation Offentligt Ansattes organisation (OAO) har medlemmer af Fængselsforbundet tilhørsforhold til Min A-kasse. Min A-kasse Regionskontor: Ramsingsvej 28A, 1. th., 2500 Valby Min A-kasse Syd (middelfart) Telefon: Min A-kasse Nord (Århus) Telefax: Min A-kasse Aalborg Hjemmeside: Åbningstider: Mandag og tirsdag fra kl / Onsdag er der lukket / Torsdag fra kl / Fredag fra kl Optagelse eller overflytning skal ske direkte til A-kassen. Hvis du allerede er medlem af en A-kasse, skal du overføres til Min A-kasse, og det er meget vigtigt at kontrollere at du bliver OVERFØRT. Du skal ikke udmeldes af din gamle A-kasse og indmeldes i Min A-kasse. Hvis dette sker, mister du dine opnåede rettigheder til at modtage ydelser. Brug derfor overflytningsblanketten, og kontrollér, at indmeldelsesdatoen er den dag du oprindeligt blev indmeldt i en A-kasse. 5

6 Lønforhold Under den 3-årige uddannelse vil du modtage SU i de perioder hvor du er på skole. I de perioder hvor du er i praktik i fængslerne modtager du fuld løn. Lønnen udbetales bagud indtil fastansættelsen, hvorefter du bliver forudlønnet. Alt praktisk vedrørende din løn, administreres af dit lokale tjenestesteds bogholderi/økonomikontor. Du er tillige omfattet af aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Som fængselsbetjentelev aflønnes du efter løngruppe 1 og ved fastansættelsen aflønnes du efter løngruppe 2. Basislønnen er opdelt i 2 satser for henholdsvis en sats for hovedstaden (København og Nordsjælland) og en for provinsen (øvrige Danmark). Som værkmesterelev aflønnes du efter løngruppe 2, hvis du ikke har en relevant faglig uddannelse, og løngruppe 3, hvis du har en relevant faguddannelse. Ud over lønnen får du særlige ydelser for at arbejde på ubekvemme tidspunkter typisk aften/nat/søn-og helligdage. Satserne fremgår også af lønoversigten på forbundets hjemmeside. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne om fx udbetaling af overarbejde eller betaling for andet arbejde, idet det kan påvirke vilkårene for at modtage SU samt det reducerede A-kasse kontingent. Gruppelivsordninger Som ansat i Kriminalforsorgen og medlem af Fængselsforbundet, er du omfattet af to gruppelivsordninger. Som ansat i Kriminalforsorgen er du omfattet af Gruppelivsaftale nr mellem Finansministeriet, Centralorganisationernes Fællesudvalg og Forenede Gruppeliv. Ordningen har en dødsfaldsdækning på kr ,00 + børnesum på kr ,00 for gruppemedlemmer som efterlader børn under 21 år. Derudover er der en dækning på kr ,00 ved kritisk sygdom. Ved børn under 18 år er der en dækning på kr ,00 ved kritisk sygdom. I skrivende stund er der uklarhed om hvorvidt du er dækket af Gruppelivsaftale nr i SUperioderne. Orientér dig hos administrationen på dit tjenestested. Som medlem af Fængselsforbundet er du tillige omfattet af Gruppelivsaftale nr mellem Fængselsforbundet og Forenede Gruppeliv med en dødsfaldsdækning på kr ,00. I SU-perioderne er du omfattet af Gruppelivsaftale nr , idet Fængselsforbundet indbetaler kontingentet. På hjemmesiden kan du læse om de nærmere regler omkring kritisk sygdom, præmiefritagelse, udbetaling og fortsættelsesforsikring, ligesom du kan læse hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at begunstige en anden end din/dine retsmæssige arvinger. Behandlings- og sundhedsforsikring Fængselsforbundets medlemmer kan tilkøbe sig en behandlingsgaranti, der sikrer behandling/operation på privathospital indenfor 10 dage. Fængselsforbundet har gennem forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S indgået aftale med Privathospitalet Mølholm i Vejle (med en mindre filial i København) om en behandlings- og sundhedsforsikring. 6

7 Privathospitalet Mølholm er ejer af Mølholm Forsikring. Dette indebærer, at forsikringsselskabet kan garantere, at en behandling eller et operativt indgreb finder sted indenfor 10 hverdage efter, at den endelige diagnose er stillet. Forsikringen kan tegnes af alle forbundets medlemmer, og kan endvidere udvides til også at omfatte ægtefælle/samlever samt børn under 21 år. Diagnoser, som er stillet før forsikringens ikrafttræden, er ikke dækket af forsikringen. Ligeledes er senere tilkomne følgetilstande til de stillede diagnoser heller ikke dækket. Når den forsikrede har været omfattet af gruppeforsikringen i 1 år, er sygdomme/lidelser opstået før forsikringstiden dog også omfattet. Forsikringen kan ved pensionering videreføres til det 70. år med uændret præmie. Ved udtræden af Fængselsforbundet, det være sig i forbindelse med fratræden fra Kriminalforsorgen eller ved orlov ophører forsikringen, men det vil dog være muligt at tegne en fortsættelsesforsikring med en præmie, som aftales særskilt med Forsikringsselskabet. Hvis du ønsker at tilmelde dig forsikringen kan dette ske ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket, som skal fremsendes til Fængselsforbundet. Tilmeldingsblanket kan findes på Fængselsforbundets hjemmeside. Blanketten skal sendes til Fængselsforbundet i udfyldt stand. Anmeldelse af arbejdsskader Hvis du bliver udsat fore en ulykke i tjenesten eller pådrager dig en erhvervsbetinget lidelse, skal dette anmeldes til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadesstyrelsen. Anmeldelsen foretages ved at udfylde en Tilskadekomstblanket, som du kan få af den lokale ledelse. Du kan få hjælp af din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. I henhold til Arbejdsskadeforsikringsloven har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykker. Praktiserende læger og speciallæger har pligt til at anmelde hvis de mener, at der kan være tale om en erhvervsbetinget lidelse. Men du, din arbejdsmiljørepræsentant, fagforeningen eller andre kan også anmelde en arbejdsskade/-ulykke. Det koster et administrationsgebyr at anmelde en arbejdsskade. Dette administrationsgebyr bliver din arbejdsgiver eller dennes forsikringsselskab pålagt at betale. Du skal derfor ikke afholde dig fra at anmelde en skade fordi der skal betales et administrationsgebyr og hellere én anmeldelse for meget end én for lidt. Det kan koste dyrt ikke at anmelde en arbejdsskade. Det er vigtigt, at man på blanketten afkrydser, om man ønsker sagen behandlet med henblik på eventuel erstatning. Hvis man krydser af i "Nej" rubrikken, videresendes blanketten ikke til Arbejdsskadestyrelsen, men bliver lagt i personalesagen og vil således ikke føre til erstatning for varigt mén efter skaden, eller eventuelt andre erstatninger, dækning af udgifter til lægebehandling, medicin m.v.. Det skal derfor anbefales, at man krydser af i "Ja" rubrikken og at man samtidigt giver Arbejdsskadestyrelsen samtykke til at indhente og videregive oplysninger til brug for sagens behandling. Derudover er det meget vigtigt at beskrive hændelsesforløbet så fyldestgørende som muligt. En ulykke defineres i arbejdsskadeforsikringsloven som: en tilfældig, af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefra kommende indvirkning på legeme, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge". Er du i tvivl, så kontakt din lokalafdeling og eventuelt din arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsulykker skal anmeldes snarest muligt dog senest 9 dage efter skaden er sket, undtaget fra denne 9-dages regel er skader der har medført sygefravær i mere end 5 uger, her skal skaden senest 7

8 anmeldes 9 dage efter arbejdet er genoptaget. Hvis skaden først viser sig på et senere tidspunkt, skal skaden som hovedregel anmeldes senest 1 år efter ulykken er sket. Anmeldte arbejdsskader kan genoptages indenfor 5 år efter skaden er sket, hvis der er en væsentlig forværring af skaden. Det er meget vigtigt, at der udfyldes en blanket til Arbejdsskadestyrelsen det er ikke nok at udfylde skemaet der omhandler Tilskadekomst i tjenesten. Hvis der er tvivlsspørgsmål, så kontakt din lokale afdeling af forbundet. Bisiddervirksomhed Ifølge tjenestemandsloven er du som tjenestemand i statens tjeneste underlagt en række pligter som eksempelvis arbejdspligt, tavshedspligt, vidnepligt, lydighedspligt m.v. Hvis ansættelsesmyndigheden skønner, at en tjenestemand har overtrådt disse regler eller regler i straffelovgivning og særlovgivning samt de af Kriminalforsorgen fastsatte interne regler m.v., kan ansættelsesmyndigheden tage skridt til at indlede en disciplinærsag/tjenestemandssag mod den pågældende. Som udgangspunkt kan man herefter forvente, at blive indkaldt til en tjenstlig samtale, herunder en tjenstlig afhøring. I de fleste af disse situationer vil man kunne møde med en bisidder, som kan bistå én ved samtalen/afhøringen. Bisidderen kan eksempelvis være en advokat, en tillidsrepræsentant, den faglige organisation eller andre. Den der forestår samtalen/afhøringen (som normalt vil være en overordnet på tjenestestedet), må efter forvaltningsloven kun tilsidesætte valg af bisidder i tilfælde, hvor der kan henvises til væsentlige offentlige eller private interesser. Med andre ord bør forhørslederen kun undtagelsesvis nægte den pågældendes valg af bisidder. Kommer man i en situation som beskrevet ovenfor bør man således hurtigst muligt kontakte sin tillidsmand eller lokalafdelingsbestyrelsen. Der henvises i øvrigt til Kriminalforsorgens Administrative Regelsamling kapitel 6, hvor Kriminalforsorgens cirkulære om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer m.v. er optrykt. Advokatbistand Fængselsforbundet har mulighed for at yde medlemmerne advokatbistand, hvis der opstår situationer der kræver dette. Det kan være i forbindelse med f.eks. arbejdsskadesager, men også i andre tilfælde, at forbundet dækker udgifter til en advokat. Forbundet foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og ofte bliver sagerne sendt til juridisk vurdering hos forbundets faste advokater, inden der træffes beslutning om sagsanlæg. Fængselsforbundet yder kun advokatbistand til forhold som er opstået i forbindelse med tjenesten. Voldsoffercirkulæret (hærværk mod private ejendele) Som ansat i Kriminalforsorgen kan man komme i situationer, hvor der udøves hærværk mod ens private ejendele mens tingene er på eller ved tjenestestedet. Typiske sager omkring dette kan være hærværk mod ens private bil. 8

9 Kriminalforsorgen har fastsat retningslinier for, hvorledes man skal forholde sig hvis en sådan situation opstår, og efter retningslinierne skal en ansat som får stjålet eller ved hærværk får ødelagt private ejendele, der befinder sig på institutionens område, og hvor det med fornøden sikkerhed må anses for godtgjort, at en indsat har begået forholdet, i samråd med institutionen straks anmelde sagen til politiet (inden 24 timer). Man skal herefter søge om erstatning hos Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Til brug for ansøgning om erstatning hos Erstatningsnævnet skal der anvendes et særligt skema, der kan rekvireres hos det lokale politi. Erstatningsnævnet skal have modtaget ansøgningen senest 2 år efter gerningstidspunktet. Hvis Erstatningsnævnet meddeler afslag på ansøgning om erstatning for skaden, forelægges erstatningsspørgsmålet med tjenestestedets indstilling for Direktoratet for Kriminalforsorgen til afgørelse. Arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde På alle Kriminalforsorgens tjenestesteder hvor forbundets medlemmer er repræsenteret, går vi aktivt ind i arbejdet med at tilvejebringe et godt og sikkert arbejdsmiljø. Har du spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurdering eller arbejdsskader så kontakt arbejdsmiljørepræsentanten i dit område. Arbejdsmiljø er et højt prioriteret indsatsområde for Fængselsforbundet. Private forbindelser med indsatte Som fængselsfunktionær må du ikke indlade dig i økonomiske eller personlige forbindelser med nuværende eller tidligere indsatte. Du må heller ikke modtage noget fra nuværende eller tidligere indsatte. Du har som fængselsfunktionær pligt til at indberette (til din nærmeste overordnede) hvis du har forbindelser af ovennævnte art. Tjenestemændenes Låneforening Som tjenestemand kan du optage lån i Tjenestemændenes Låneforening, der afdrages ved løntræk. Som prøveansat kan der, efter sidste skoleophold i din prøvetid og mindst 1 års medlemskab af Fængselsforbundet, lånes op til kr ,00. Efter fastansættelse kan der lånes op til ca. et halvt års grundløn. Du kan læse mere om lånetyper og afdragstid på Ansøgning om lån sker på et ansøgningsskema, der udleveres af din lokale tillidsrepræsentant, eller som kan hentes på Det udfyldte skema skal altid afleveres udfyldt, underskrevet og bilagt lønseddel til din tillidsrepræsentant, som skal godkende ansøgningen og videresende den til Fængselsforbundet. Tjenestemændenes forsikring Gennem sit medlemskab af Forsikringsagenturforeningen, kan Fængselsforbundet tilbyde vores medlemmer adgang til at tegne forsikringer gennem Tjenestemændenes forsikring. Forsikringsdækningen hører til blandt markedets bedste og der kan opnås store besparelser ved at samle sine forsikringer her. Præmierne opkræves i månedlige rater over lønnen. Forsikringerne tegnes af et korps af forsikringstillidsmænd, der alle har hovederhverv inden for de etater Forsikringsforeningen betjener. Ved at kontakte foreningens hovedkontor på Ramsingsvej 28, på Tlf: kan du få oplyst hvem der er forsikringstillidsmand netop i dit område. I øvrigt henvises til hjemmesiden 9

10 Ferieboliger Fængselsforbundet råder over to af Forsikringsagenturforeningens ferieboliger, der er beliggende henholdsvis ved Nr. Fjand i Vestjylland, og i Kramnitze ved Rødby på Lolland. Husene udlejes via forbundskontoret primært til medlemmer, der er kunder hos Tjenestemændenes Forsikring. Alle øvrige medlemmer af forbundet har mulighed for at komme i betragtning til ledige perioder i husene. Du kan læse mere om sommerhusene og se billeder fra ferieboligerne på vores hjemmeside Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så bliver du også orienteret løbende om evt. ledige uger. I ferieperioderne, hvor der ofte er flere ansøgere til hver uge, foretager forbundskontoret lodtrækning. Ansøgningsperiode og blanket bliver annonceret i fagbladet Fængselsfunktionæren. Forbrugsforeningen Forbrugsforeningen er organisationernes egen indkøbsforening, hvor statsansatte medlemmer kan foretage indkøb i en lang række forretninger, indenfor næsten alle brancher. Der tilskrives bonus hvert år i januar måned. Forbrugsforeningen er landets største indkøbsforening og den har stor udbredelse geografisk. Man kan i foreningens indkøbsguide se hvilke forretninger i lokalområdet, der giver rabat til Forbrugsforeningens medlemmer. Ordningen er nærmere beskrevet i det materiale som du har fået udleveret ved indmeldelsen. Indmeldelse sker til Forbrugsforeningen, Knabrostræde 12., 1210 K. Tlf: , på hjemmesiden Du kan få yderligere information på 10

11 Takstblad 2013 (Betalinger markeret med * er fradragsberettiget) Kontingent til Fængselsforbundet (*) Fra : 332,00 kr. mdl. Kontingent til forbundets lokalafdelinger (*) Varierer fra afdeling til afdeling, men ligger typisk mellem 45,00 og 200,00 kr. mdl. Gruppeliv Fængselsforbundet (aftale nr ): Kriminalforsorgen (aftale nr ): (modsvares delvist af ydelse fra Kriminalforsorgen) 30,00 kr. mdl. 108,35 kr. mdl. A-kasse (Min A-kasse) (*) Uden efterlønsbidrag 443,00 kr. mdl. Mølholm forsikring: 2.165,00 kr. årligt Leje af Ferieboliger Uge: Fjand: Kramnitze ,00 kr. pr. uge 2.000,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.100,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.500,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.700,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.100,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.000,00 kr. pr. uge Priserne er incl. strømforbrug 11

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere