VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL FÆNGSELSFORBUNDET Som ny medarbejder i Kriminalforsorgen, byder vi dig samtidig velkommen i Fængselsforbundet. Fængselsforbundet er den fagforening, der varetager det uniformerede personales interesser. Vi har lavet denne introduktionsmappe for at præsentere os selv og give dig så mange oplysninger som muligt, som har betydning for dit medlemskab af Fængselsforbundet og dit ansættelsesforhold i Kriminalforsorgen. Mappen indeholder langt fra alt det du er nødt til at vide, så derfor vil du også få en mængde information af Direktoratet for Kriminalforsorgen, den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten fra Fængselsforbundets lokalafdeling på dit nye tjenestested. Kim Østerbye Forbundsformand 1

2 INDHOLDFORTEGNELSE Om Fængselsforbundet... 3 Forbundskontoret... 3 Information fra Fængselsforbundet... 5 Kontakt til Fængselsforbundet... 5 Tillidsrepræsentanter... 5 Arbejdsløshedskasse... 5 Lønforhold... 6 Gruppelivsordninger... 6 Behandlings- og sundhedsforsikring... 6 Anmeldelse af arbejdsskader... 7 Bisiddervirksomhed... 8 Advokatbistand... 8 Voldsoffercirkulæret (hærværk mod private ejendele)... 8 Arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde... 9 Private forbindelser med indsatte... 9 Tjenestemændenes Låneforening... 9 Tjenestemændenes forsikring... 9 Ferieboliger Forbrugsforeningen Takstblad

3 Om Fængselsforbundet Fængselsforbundet er en upolitisk organisation, som organiserer det uniformerede personale i Kriminalforsorgen. Det er blandt andet fængselsbetjentelever, fængselsbetjente, værkmestre, afdelingsledere, overvagtmestre, arrestforvarere samt personalet i anstalterne i Grønland og i arresthuset på Færøerne. Endvidere er Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening en afdeling under Fængselsforbundet. Forbundet har i alt 22 lokalafdelinger. Der er ca medlemmer ansat i den uniformerede gruppe Fængselsforbundet, som dermed er den største personaleorganisation i Kriminalforsorgen. I Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening er der ca. 80 medlemmer. Fængselsforbundet, som har eksisteret siden 1913, arbejder for at sikre medlemmerne så gode lønog arbejdsvilkår som muligt, ligesom vi yder støtte til medlemmerne ved forskelligartede faglige problemer. Forbundet deltager tillige løbende i den kriminalpolitiske debat, for at søge indflydelse og påvirke politiske initiativer til gavn for medlemmerne. Beslutninger træffes i Forbundsledelsen, i Hovedbestyrelsen og på Kongressen. Hovedbestyrelsesmøder holdes ca. fire gange om året og består af forbundsledelsen samt de 22 formænd i lokalafdelingerne. Kongressen holdes hvert andet år og i den deltager et antal delegerede i forhold til afdelingernes antal medlemmer. Fængselsforbundet er medlem af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), som er den største af de statslige hovedorganisationer. OAO er medlem af Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), der forhandler overenskomster og andre overordnede aftaler. Nedenfor vises skematisk opbygningen af din faglige organisation. CFU Ca medl. OAO Ca statsansatte medl. SKAF Ca medl. 46 organisationer AC Ca medl. 22 organisationer Fængselsforbundet Ca medl. 22 afdelinger Fængselsforbundet er desuden medlem af LO, som er den største sammenslutning af faglige organisationer på lønmodtagersiden i Danmark. Forbundskontoret Adresse: Ramsingsvej 28A, st. th., 2500 Valby, tlf: Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09:00-15:00, fredag kl. 09:00-14:00. Onsdag er telefonerne lukkede. 3

4 Fængselsforbundets daglige ledelse består af en forbundsledelse med 1 forbundsformand, 1 forbundskasserer samt 4 forbundssekretærer. På forbundskontoret er der desuden ansat en sekretariatschef, to sekretærer og en presse- og kommunikationschef. Forbundsformand Kim Østerbye Forbundskasserer Ina Rasmussen Forbundssekretær René Larsen Forbundssekretær Heidi Ingemann Olsen Forbundssekretær Bo Yde Sørensen Forbundssekretær Bente Benderska Sekretær Birthe Larsen Sekretær Pia Nyemann Sekretariatschef Hanne Elbaum Presse- og kommunikationschef Søren Gregersen 4

5 Information fra Fængselsforbundet Fængselsforbundet udgiver medlemsbladet FÆNGSELSFUNKTIONÆREN, der udkommer 10 gange om året. Bladet sendes med posten til alle medlemmer og kan også læses på hjemmesiden På hjemmesiden kan du også finde nyheder, som løbende opdateres, ligesom du kan finde andre brugbare informationer om Forbundets organisering, vedtægter, aktuelle satser for løn- og pension, etc. Du kan tilmelde dig en nyhedsservice via et tilmeldingsfelt, så du automatisk får nyhederne sendt til en selvvalgt . Kontakt til Fængselsforbundet Alle henvendelser til Fængselsforbundet skal ske via din lokalafdeling. Der kan du som oftest få svar på dine spørgsmål og opståede problemer. Hvis en sag skal forelægges forbundet, sker det ved at lokalafdelingen fremsender sagen. Forbundskontoret behandler som altovervejende hovedregel ikke henvendelser direkte fra medlemmer. Tillidsrepræsentanter I forbindelse med det første skolemodul bydes du velkommen i Fængselsforbundet af en repræsentant fra Forbundskontoret, som vil orienterer dig om forbundet og vores arbejde. Her vil du kunne indmelde dig i Fængselsforbundet, ligesom du vil blive vejledt i indmeldelse/overflytning til vores arbejdsløshedskasse (Min A-kasse). Efter indmeldelse i Fængselsforbundet er de lokale tillidsrepræsentanter til din rådighed med hjælp, råd og vejledning, hvis der skulle opstå problemer. Arbejdsløshedskasse Som forbund under hovedorganisation Offentligt Ansattes organisation (OAO) har medlemmer af Fængselsforbundet tilhørsforhold til Min A-kasse. Min A-kasse Regionskontor: Ramsingsvej 28A, 1. th., 2500 Valby Min A-kasse Syd (middelfart) Telefon: Min A-kasse Nord (Århus) Telefax: Min A-kasse Aalborg Hjemmeside: Åbningstider: Mandag og tirsdag fra kl / Onsdag er der lukket / Torsdag fra kl / Fredag fra kl Optagelse eller overflytning skal ske direkte til A-kassen. Hvis du allerede er medlem af en A-kasse, skal du overføres til Min A-kasse, og det er meget vigtigt at kontrollere at du bliver OVERFØRT. Du skal ikke udmeldes af din gamle A-kasse og indmeldes i Min A-kasse. Hvis dette sker, mister du dine opnåede rettigheder til at modtage ydelser. Brug derfor overflytningsblanketten, og kontrollér, at indmeldelsesdatoen er den dag du oprindeligt blev indmeldt i en A-kasse. 5

6 Lønforhold Under den 3-årige uddannelse vil du modtage SU i de perioder hvor du er på skole. I de perioder hvor du er i praktik i fængslerne modtager du fuld løn. Lønnen udbetales bagud indtil fastansættelsen, hvorefter du bliver forudlønnet. Alt praktisk vedrørende din løn, administreres af dit lokale tjenestesteds bogholderi/økonomikontor. Du er tillige omfattet af aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Som fængselsbetjentelev aflønnes du efter løngruppe 1 og ved fastansættelsen aflønnes du efter løngruppe 2. Basislønnen er opdelt i 2 satser for henholdsvis en sats for hovedstaden (København og Nordsjælland) og en for provinsen (øvrige Danmark). Som værkmesterelev aflønnes du efter løngruppe 2, hvis du ikke har en relevant faglig uddannelse, og løngruppe 3, hvis du har en relevant faguddannelse. Ud over lønnen får du særlige ydelser for at arbejde på ubekvemme tidspunkter typisk aften/nat/søn-og helligdage. Satserne fremgår også af lønoversigten på forbundets hjemmeside. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne om fx udbetaling af overarbejde eller betaling for andet arbejde, idet det kan påvirke vilkårene for at modtage SU samt det reducerede A-kasse kontingent. Gruppelivsordninger Som ansat i Kriminalforsorgen og medlem af Fængselsforbundet, er du omfattet af to gruppelivsordninger. Som ansat i Kriminalforsorgen er du omfattet af Gruppelivsaftale nr mellem Finansministeriet, Centralorganisationernes Fællesudvalg og Forenede Gruppeliv. Ordningen har en dødsfaldsdækning på kr ,00 + børnesum på kr ,00 for gruppemedlemmer som efterlader børn under 21 år. Derudover er der en dækning på kr ,00 ved kritisk sygdom. Ved børn under 18 år er der en dækning på kr ,00 ved kritisk sygdom. I skrivende stund er der uklarhed om hvorvidt du er dækket af Gruppelivsaftale nr i SUperioderne. Orientér dig hos administrationen på dit tjenestested. Som medlem af Fængselsforbundet er du tillige omfattet af Gruppelivsaftale nr mellem Fængselsforbundet og Forenede Gruppeliv med en dødsfaldsdækning på kr ,00. I SU-perioderne er du omfattet af Gruppelivsaftale nr , idet Fængselsforbundet indbetaler kontingentet. På hjemmesiden kan du læse om de nærmere regler omkring kritisk sygdom, præmiefritagelse, udbetaling og fortsættelsesforsikring, ligesom du kan læse hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at begunstige en anden end din/dine retsmæssige arvinger. Behandlings- og sundhedsforsikring Fængselsforbundets medlemmer kan tilkøbe sig en behandlingsgaranti, der sikrer behandling/operation på privathospital indenfor 10 dage. Fængselsforbundet har gennem forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S indgået aftale med Privathospitalet Mølholm i Vejle (med en mindre filial i København) om en behandlings- og sundhedsforsikring. 6

7 Privathospitalet Mølholm er ejer af Mølholm Forsikring. Dette indebærer, at forsikringsselskabet kan garantere, at en behandling eller et operativt indgreb finder sted indenfor 10 hverdage efter, at den endelige diagnose er stillet. Forsikringen kan tegnes af alle forbundets medlemmer, og kan endvidere udvides til også at omfatte ægtefælle/samlever samt børn under 21 år. Diagnoser, som er stillet før forsikringens ikrafttræden, er ikke dækket af forsikringen. Ligeledes er senere tilkomne følgetilstande til de stillede diagnoser heller ikke dækket. Når den forsikrede har været omfattet af gruppeforsikringen i 1 år, er sygdomme/lidelser opstået før forsikringstiden dog også omfattet. Forsikringen kan ved pensionering videreføres til det 70. år med uændret præmie. Ved udtræden af Fængselsforbundet, det være sig i forbindelse med fratræden fra Kriminalforsorgen eller ved orlov ophører forsikringen, men det vil dog være muligt at tegne en fortsættelsesforsikring med en præmie, som aftales særskilt med Forsikringsselskabet. Hvis du ønsker at tilmelde dig forsikringen kan dette ske ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket, som skal fremsendes til Fængselsforbundet. Tilmeldingsblanket kan findes på Fængselsforbundets hjemmeside. Blanketten skal sendes til Fængselsforbundet i udfyldt stand. Anmeldelse af arbejdsskader Hvis du bliver udsat fore en ulykke i tjenesten eller pådrager dig en erhvervsbetinget lidelse, skal dette anmeldes til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadesstyrelsen. Anmeldelsen foretages ved at udfylde en Tilskadekomstblanket, som du kan få af den lokale ledelse. Du kan få hjælp af din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. I henhold til Arbejdsskadeforsikringsloven har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykker. Praktiserende læger og speciallæger har pligt til at anmelde hvis de mener, at der kan være tale om en erhvervsbetinget lidelse. Men du, din arbejdsmiljørepræsentant, fagforeningen eller andre kan også anmelde en arbejdsskade/-ulykke. Det koster et administrationsgebyr at anmelde en arbejdsskade. Dette administrationsgebyr bliver din arbejdsgiver eller dennes forsikringsselskab pålagt at betale. Du skal derfor ikke afholde dig fra at anmelde en skade fordi der skal betales et administrationsgebyr og hellere én anmeldelse for meget end én for lidt. Det kan koste dyrt ikke at anmelde en arbejdsskade. Det er vigtigt, at man på blanketten afkrydser, om man ønsker sagen behandlet med henblik på eventuel erstatning. Hvis man krydser af i "Nej" rubrikken, videresendes blanketten ikke til Arbejdsskadestyrelsen, men bliver lagt i personalesagen og vil således ikke føre til erstatning for varigt mén efter skaden, eller eventuelt andre erstatninger, dækning af udgifter til lægebehandling, medicin m.v.. Det skal derfor anbefales, at man krydser af i "Ja" rubrikken og at man samtidigt giver Arbejdsskadestyrelsen samtykke til at indhente og videregive oplysninger til brug for sagens behandling. Derudover er det meget vigtigt at beskrive hændelsesforløbet så fyldestgørende som muligt. En ulykke defineres i arbejdsskadeforsikringsloven som: en tilfældig, af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefra kommende indvirkning på legeme, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge". Er du i tvivl, så kontakt din lokalafdeling og eventuelt din arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsulykker skal anmeldes snarest muligt dog senest 9 dage efter skaden er sket, undtaget fra denne 9-dages regel er skader der har medført sygefravær i mere end 5 uger, her skal skaden senest 7

8 anmeldes 9 dage efter arbejdet er genoptaget. Hvis skaden først viser sig på et senere tidspunkt, skal skaden som hovedregel anmeldes senest 1 år efter ulykken er sket. Anmeldte arbejdsskader kan genoptages indenfor 5 år efter skaden er sket, hvis der er en væsentlig forværring af skaden. Det er meget vigtigt, at der udfyldes en blanket til Arbejdsskadestyrelsen det er ikke nok at udfylde skemaet der omhandler Tilskadekomst i tjenesten. Hvis der er tvivlsspørgsmål, så kontakt din lokale afdeling af forbundet. Bisiddervirksomhed Ifølge tjenestemandsloven er du som tjenestemand i statens tjeneste underlagt en række pligter som eksempelvis arbejdspligt, tavshedspligt, vidnepligt, lydighedspligt m.v. Hvis ansættelsesmyndigheden skønner, at en tjenestemand har overtrådt disse regler eller regler i straffelovgivning og særlovgivning samt de af Kriminalforsorgen fastsatte interne regler m.v., kan ansættelsesmyndigheden tage skridt til at indlede en disciplinærsag/tjenestemandssag mod den pågældende. Som udgangspunkt kan man herefter forvente, at blive indkaldt til en tjenstlig samtale, herunder en tjenstlig afhøring. I de fleste af disse situationer vil man kunne møde med en bisidder, som kan bistå én ved samtalen/afhøringen. Bisidderen kan eksempelvis være en advokat, en tillidsrepræsentant, den faglige organisation eller andre. Den der forestår samtalen/afhøringen (som normalt vil være en overordnet på tjenestestedet), må efter forvaltningsloven kun tilsidesætte valg af bisidder i tilfælde, hvor der kan henvises til væsentlige offentlige eller private interesser. Med andre ord bør forhørslederen kun undtagelsesvis nægte den pågældendes valg af bisidder. Kommer man i en situation som beskrevet ovenfor bør man således hurtigst muligt kontakte sin tillidsmand eller lokalafdelingsbestyrelsen. Der henvises i øvrigt til Kriminalforsorgens Administrative Regelsamling kapitel 6, hvor Kriminalforsorgens cirkulære om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer m.v. er optrykt. Advokatbistand Fængselsforbundet har mulighed for at yde medlemmerne advokatbistand, hvis der opstår situationer der kræver dette. Det kan være i forbindelse med f.eks. arbejdsskadesager, men også i andre tilfælde, at forbundet dækker udgifter til en advokat. Forbundet foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og ofte bliver sagerne sendt til juridisk vurdering hos forbundets faste advokater, inden der træffes beslutning om sagsanlæg. Fængselsforbundet yder kun advokatbistand til forhold som er opstået i forbindelse med tjenesten. Voldsoffercirkulæret (hærværk mod private ejendele) Som ansat i Kriminalforsorgen kan man komme i situationer, hvor der udøves hærværk mod ens private ejendele mens tingene er på eller ved tjenestestedet. Typiske sager omkring dette kan være hærværk mod ens private bil. 8

9 Kriminalforsorgen har fastsat retningslinier for, hvorledes man skal forholde sig hvis en sådan situation opstår, og efter retningslinierne skal en ansat som får stjålet eller ved hærværk får ødelagt private ejendele, der befinder sig på institutionens område, og hvor det med fornøden sikkerhed må anses for godtgjort, at en indsat har begået forholdet, i samråd med institutionen straks anmelde sagen til politiet (inden 24 timer). Man skal herefter søge om erstatning hos Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Til brug for ansøgning om erstatning hos Erstatningsnævnet skal der anvendes et særligt skema, der kan rekvireres hos det lokale politi. Erstatningsnævnet skal have modtaget ansøgningen senest 2 år efter gerningstidspunktet. Hvis Erstatningsnævnet meddeler afslag på ansøgning om erstatning for skaden, forelægges erstatningsspørgsmålet med tjenestestedets indstilling for Direktoratet for Kriminalforsorgen til afgørelse. Arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde På alle Kriminalforsorgens tjenestesteder hvor forbundets medlemmer er repræsenteret, går vi aktivt ind i arbejdet med at tilvejebringe et godt og sikkert arbejdsmiljø. Har du spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurdering eller arbejdsskader så kontakt arbejdsmiljørepræsentanten i dit område. Arbejdsmiljø er et højt prioriteret indsatsområde for Fængselsforbundet. Private forbindelser med indsatte Som fængselsfunktionær må du ikke indlade dig i økonomiske eller personlige forbindelser med nuværende eller tidligere indsatte. Du må heller ikke modtage noget fra nuværende eller tidligere indsatte. Du har som fængselsfunktionær pligt til at indberette (til din nærmeste overordnede) hvis du har forbindelser af ovennævnte art. Tjenestemændenes Låneforening Som tjenestemand kan du optage lån i Tjenestemændenes Låneforening, der afdrages ved løntræk. Som prøveansat kan der, efter sidste skoleophold i din prøvetid og mindst 1 års medlemskab af Fængselsforbundet, lånes op til kr ,00. Efter fastansættelse kan der lånes op til ca. et halvt års grundløn. Du kan læse mere om lånetyper og afdragstid på Ansøgning om lån sker på et ansøgningsskema, der udleveres af din lokale tillidsrepræsentant, eller som kan hentes på Det udfyldte skema skal altid afleveres udfyldt, underskrevet og bilagt lønseddel til din tillidsrepræsentant, som skal godkende ansøgningen og videresende den til Fængselsforbundet. Tjenestemændenes forsikring Gennem sit medlemskab af Forsikringsagenturforeningen, kan Fængselsforbundet tilbyde vores medlemmer adgang til at tegne forsikringer gennem Tjenestemændenes forsikring. Forsikringsdækningen hører til blandt markedets bedste og der kan opnås store besparelser ved at samle sine forsikringer her. Præmierne opkræves i månedlige rater over lønnen. Forsikringerne tegnes af et korps af forsikringstillidsmænd, der alle har hovederhverv inden for de etater Forsikringsforeningen betjener. Ved at kontakte foreningens hovedkontor på Ramsingsvej 28, på Tlf: kan du få oplyst hvem der er forsikringstillidsmand netop i dit område. I øvrigt henvises til hjemmesiden 9

10 Ferieboliger Fængselsforbundet råder over to af Forsikringsagenturforeningens ferieboliger, der er beliggende henholdsvis ved Nr. Fjand i Vestjylland, og i Kramnitze ved Rødby på Lolland. Husene udlejes via forbundskontoret primært til medlemmer, der er kunder hos Tjenestemændenes Forsikring. Alle øvrige medlemmer af forbundet har mulighed for at komme i betragtning til ledige perioder i husene. Du kan læse mere om sommerhusene og se billeder fra ferieboligerne på vores hjemmeside Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så bliver du også orienteret løbende om evt. ledige uger. I ferieperioderne, hvor der ofte er flere ansøgere til hver uge, foretager forbundskontoret lodtrækning. Ansøgningsperiode og blanket bliver annonceret i fagbladet Fængselsfunktionæren. Forbrugsforeningen Forbrugsforeningen er organisationernes egen indkøbsforening, hvor statsansatte medlemmer kan foretage indkøb i en lang række forretninger, indenfor næsten alle brancher. Der tilskrives bonus hvert år i januar måned. Forbrugsforeningen er landets største indkøbsforening og den har stor udbredelse geografisk. Man kan i foreningens indkøbsguide se hvilke forretninger i lokalområdet, der giver rabat til Forbrugsforeningens medlemmer. Ordningen er nærmere beskrevet i det materiale som du har fået udleveret ved indmeldelsen. Indmeldelse sker til Forbrugsforeningen, Knabrostræde 12., 1210 K. Tlf: , på hjemmesiden Du kan få yderligere information på 10

11 Takstblad 2013 (Betalinger markeret med * er fradragsberettiget) Kontingent til Fængselsforbundet (*) Fra : 332,00 kr. mdl. Kontingent til forbundets lokalafdelinger (*) Varierer fra afdeling til afdeling, men ligger typisk mellem 45,00 og 200,00 kr. mdl. Gruppeliv Fængselsforbundet (aftale nr ): Kriminalforsorgen (aftale nr ): (modsvares delvist af ydelse fra Kriminalforsorgen) 30,00 kr. mdl. 108,35 kr. mdl. A-kasse (Min A-kasse) (*) Uden efterlønsbidrag 443,00 kr. mdl. Mølholm forsikring: 2.165,00 kr. årligt Leje af Ferieboliger Uge: Fjand: Kramnitze ,00 kr. pr. uge 2.000,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.100,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.500,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.700,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.100,00 kr. pr. uge ,00 kr. pr. uge 2.000,00 kr. pr. uge Priserne er incl. strømforbrug 11

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

BDO S PENSIONSORDNING

BDO S PENSIONSORDNING BDO S PENSIONSORDNING 2 PENSIONSORDNING I BDO Alle medarbejdere over 18 år, som arbejder 8 timer ugentligt og 416 timer årligt eller derover, er omfattet af BDO s pensionsordning. Medarbejderen indtræder

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige

Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige sundhedsforsikring Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige Men vi har måttet sande, at samfundet ændrer sig, og behovet for behandling bliver større og større. Gabet vokser mellem danskernes efterspørgsel

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere