Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan"

Transkript

1 Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision Åben Side 1 af 11

2 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har ansvaret for grunduddannelsen og hovedforløbet. Følgende specialefag på hovedforløbet kan læses på Roskilde Handelsskole: Kontoruddannelse med speciale Revision Kontoruddannelse med speciale Administration Kontoruddannelse med speciale Offentlig administration Kontoruddannelse med speciale Spedition og shipping Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Detailuddannelse med speciale Blomsterdekoratør Finans (den obligatoriske del) Afdelingens ledelse: Afdelingens administration: Ulla Sørensen Uddannelseschef Peter Sandhoff Uddannelsesleder Eva Riisgaard Olsen Tlf.: Susanne Schultz Tlf.: Eleverne er altid velkomne i administrationen, hvor vi kan hjælpe med en lang række praktiske forhold i forbindelse med skolegangen her på Roskilde Handelsskole. Administrationen er placeret i bygning Side 2 af 11

3 Erhvervsuddannelsen Kontoruddannelse med specialet revision er for elever, der gerne vil arbejde med formidling, service og revision i forbindelse med revisionsopgaver. Eleven lærer at varetage opgaver ud fra en forståelse af revisionsvirksomheden både som rådgiver og som kontrolfunktion. En revisor er ligeledes i kontakt med mange mennesker, og skal derfor være udadvendt og serviceminded. Roskilde Handelsskole ønsker at gøre undervisningen praksisnær. Det betyder bl.a., at de valgfri specialefag tager udgangspunkt i elevens og praktikvirksomhedens behov. Uddannelsen gennemføres i et konstruktivt samarbejde mellem eleven, den uddannelsesansvarlige/sted og skolen. Uddannelsens faglige indhold er planlagt, så det til enhver tid opfylder love og bekendtgørelser. Vi benytter eksterne undervisere fra branchen for at få en så praksisnær undervisning som muligt. Målet med udannelsen Den uddannede kan udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service og revision i forbindelse med virksomhedens revisionsopgaver. Den uddannede har lært at varetage sine opgaver ud fra en forståelse af revisionsvirksomheden såvel som rådgiver som kontrolfunktion. Eleven lærer at udføre arbejdet under anvendelse af gældende retslige regler, revisionsprotokoller, revisionslovgivningen mv. og i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedure og kvalitetskrav. Kompetencemål alle vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen varetage funktioner i forbindelse med en revisionsvirksomheds revisions- og rådgivningsopgaver udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service og revision i forbindelse med virksomhedens revisionsopgaver varetage opgaver ud fra en forståelse af revisionsvirksomheden som rådgiver og kontrolfunktion varetage opgaver under anvendelse af gældende regler for revision Side 3 af 11

4 Adgangskrav Man kan starte på specialet, når der er gennemført et grundforløb fra en handelsskole og bestået følgende fag: Dansk Niv. C Erhvervsøkonomi Niv. C Engelsk* Niv. D 2.fremmedsprog* Niv. E Informationsteknologi Niv. C Salg og service Niv. D Samfundsfag Niv. D *Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau D Der skal endvidere være indgået en uddannelsesaftale med et praktiksted. Der er løbende optag, men det anbefales at påbegynde praktikforløbet mellem maj og 1. september, da fagene afvikles i efterårssemestret. Der findes en oversigt over undervisningsmodulerne på skolens hjemmeside. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter Ny Mesterlære (ikke at forveksle med praktikadgangsvejen) Ny mesterlære en mulighed for at påbegynde en erhvervsuddannelse uden at have et adgangsgivende grundforløb. For et merkantilt forløb vil varigheden være op til 3 år, hvoraf det første år går med at erhverve færdigheder der svarer til hovedforløbets adgangskrav. For elever med de rette forkundskaber behøver den indledende del ikke vare et år. Kan kundskaber svarende til hovedforløbets adgangskrav nås på f. eks 12 uger vil det samlede forløb vare 2 år og 12 uger. Indledningsvis skal eleven realkompetencevurderes og der skal udarbejdes en uddannelsesplan, der fastlægger hvilke opgaver virksomheden har ansvaret for og hvilke dele skolen har ansvaret for. Når niveauerne er nået udarbejder virksomhed og skole en praktisk opgave der skal afspejle om eleven har opnået de nødvendige kompetencer til at påbegynde hovedforløbet. (svarende til gærdehøjderne til hovedforløbet). Der skal kun gives karakterer hvis eleven følger fag på skolen. Den praktiske prøve skal bedømmes af en repræsentant fra skolen (f. eks kontaktlæreren)og virksomheden (f. eks. den oplæringsansvarlige). Eleven får et bevis for gennemført praktisk oplæring, jf. 53, stk. 5 i hovedbekendtgørelsen. Når målene er nået og den praktiske prøve er gennemført er eleven klar til at påbegynde hovedforløbet på lige fod med andre elever Side 4 af 11

5 Indhold i specialefagene Det 2-årige hovedforløb er struktureret som en vekseluddannelse, der både foregår på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole. Den teoretiske del består af følgende elementer: Bundne specialefag 5 uger (+ 1 uges introduktion for hg-elever, dette modul kan afvikles på en anden skole afhængig af elev antal, eksempelvis Lyngby eller Ålborg) Valgfrie specialefag 1,2 4 uger Fagprøve 1 uge De fem bundne speciale fag er følgende: Bogføring og registrering, vejledende uddannelsestid 1 uge Målet er, at eleven opnår kendskab til grundlæggende regnskabsbegreber Krav til virksomhedens bogføring Eleven skal opnå et grundlæggende kendskab til såvel lovmæssig regulering som driftsøkonomiske krav til virksomhedens regnskabsaflæggelse Eleven skal opnå kendskab til årsregnskabslovens opbygning og begrebsramme og sammenhængen til regnskabsvejledninger Eleven skal opnå kendskab til de mest hyppige og anvendte nøgletal Eleven skal kunne de grundlæggende krav til virksomhedens bogføring i relevante love og tilhørende bekendtgørelser, herunder krav til kontoplaner til såvel eksternt som internt brug Eleven skal kunne foretage bogføring og opstille årsregnskab i overensstemmelse hermed lovmæssige krav Eleven skal beherske afstemning af kasse, bank og giro og beherske afstemning af debitor, kreditor og mellemregning Eleven skal opnå kendskab til begrebet god bogføringsskik og dets konsekvenser Skat, moms og afgifter, vejledende uddannelsestid 1 uge Målet er, at eleven opnår et overordnet kendskab til offentlige skatter og afgifter ved erhvervsbeskatning i Danmark Skat o Eleven skal opnå kendskab til opbygningen af det danske skattesystem, herunder klageadgang fra skatteankenævn til højesteret. o Eleven skal desuden opnå et overordnet kendskab til: Centrale bestemmelser i Statsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven Beskatningsformer i Danmark Principper for fradragsberettigede udgifter og skattepligtige indtægter Forskellene mellem fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede omkostninger Beskatning af almindeligt forekommende personalegoder og skattefri godtgørelse Afgrænsning mellem lønmodtager og erhvervsdrivende Moms o Eleven skal opnå kendskab til momssystemets opbygning og centrale bestemmelser, herunder fritagelsesbestemmelser og konsekvenser af manglende momspligt. o Eleven skal kunne redegøre for krav til grundbilag og registreringer o Eleven skal kunne udarbejde momsregnskab samt afstemning heraf o Eleven skal kunne foretage afregning Side 5 af 11

6 Afgifter o Eleven skal opnå kendskab til reglerne for almindeligt forekommende afgifter for virksomheder herunder energiafgifter o Eleven skal kunne redegøre for dokumentationskrav o Eleven skal kunne opgøre refusion o Eleven skal kunne foretage afregning Revision 1, vejledende uddannelsestid 1 uge Målet er, at eleven opnår kendskab til revisors rolle og ansvar i forhold til kunder, myndigheder og øvrige interessenter, at eleven opnår kendskab til revisionens formål og indhold o Eleven skal opnå et overordnet kendskab til revisors rolle, herunder: Opnå kendskab til grundlæggende lovmæssig regulering, herunder lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer Opnå kendskab til revisors arbejdsopgaver generelt, herunder også fordeling af opgaver og ansvaret for henholdsvis ledelse og revisor Opnå kendskab til revisor ansvar, herunder straf- erstatnings- og disciplinæransvar. o Eleven skal opnå et overordnet kendskab til revisorprocessen, herunder: Opnå kendskab til centrale begreber og principper herunder systemrevision og substansrevision, væsentlighed, risikovurdering samt revisionsmål Opnå kendskab til de grundlæggende principper for systemrevision og intern kontrol og deres betydning for revisors planlægning, udførelse og rapportering Opnå kendskab til revisorprocessens elementer Opnå kendskab til betydningen af revisionsinstrukser og arbejdspapir Opnå kendskab til de forskellige transaktionstyper o Eleven skal opnå kendskab til de forskellige former for revisor rapportering og deres målgruppe og indhold herunder: Management letter Revisionsprotokol Revisionspåtegning, herunder forbehold og supplerende oplysninger Påtegning i ikke-revisions tilfælde o Eleven skal opnå kendskab til revisionens formål og indhold af revisionsprocessen, herunder: Opnå kendskab til identifikation af væsentlige og kritiske områder Opnå kendskab til sammenhæng mellem løbende revision (going koncern) og statusrevision og hvilken betydning, det har for revisionen og revisors pligter Opnå kendskab til en overordnet revisionsplan Opnå kendskab til formål med og krav til indhold af revisionsinstrukser Eksternt regnskab 1, vejledende uddannelsestid 1 uge o Eleven skal opnå kendskab til hvilken regulering årsregnskabet er underlagt i Danmark og hvordan et regnskab læses Side 6 af 11

7 o Eleven skal opnå kendskab til lovmæssig regulering for f.eks. kriterier for indtægtsregistrering, omkostningsregistrering og kriterier for aktivering / passivering, kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber o Eleven skal opnå kendskab til lovmæssig regulering for værdiansættelse af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver, herunder anvendelse af op-, ned- og afskrivninger o Eleven skal opnå kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek o Eleven skal opnå kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af diverse elementer af omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger o Eleven skal opnå kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved nominelle og effektive rentefods metode o Eleven skal opnå kendskab til oplysningskravene med hensyn til eventualforpligtelser, garantiforpligtelser. Kautioner m.m. o Eleven skal opnå kendskab til ledelsesberetninger og dennes brug i et regnskab o Eleven skal kunne anvende regnskabsvejledninger, herunder Danske Regnskabsvejledninger (DR) o Eleven skal kunne anvende Internationale Standarder (IAS) o Eleven skal opnå kendskab til relevant særlovgivning om aflæggelse af årsregnskab o Eleven skal ved læsning af et regnskab kunne analysere resultat, dækningsbidrag, likviditet, udvikling mv. o Eleven skal kunne sammenligne nøgletalsberegninger ved anvendelse af forskellige værdiansættelsesmetoder o Eleven skal kunne vurdere regnskabet ud fra kendskab til betydningen af egenkapital / fremmedkapital, herunder kort- / langfristet gæld o Eleven skal kunne beregne de mest hyppige og anvendte nøgletal o Eleven skal kende samspillet med forskellige nøgletal o Eleven skal kunne finde oplysninger som kan udledes af de forskellige nøgletal o Eleven skal kende til hvordan revisor og virksomhed kan bruge nøgletal i det daglige arbejde o Eleven skal kende til fordele og ulemper ved brug af nøgletal Revision 2, vejledende uddannelsestid 1 uge o Eleven skal kunne foretage revision inden for udvalgte områder. Heri indgår, at eleven skal opnå kendskab til formål, herunder væsentlighed og risiko, at eleven skal kunne foretage system- og substansrevision og at eleven skal kunne de grundlæggende principper og stikprøveudvælgelse / statistisk principper Eleven skal kunne foretage revision inden for likvide midler, herunder også kunne foretage kasseeftersyn Eleven skal kende til materielle anlægsaktiver Eleven skal kunne foretage revision inden for varebeholdninger, herunder også kunne foretage lageroptælling Eleven skal kunne foretage revision inden for løn og gager Eleven skal kunne foretage revision indenfor tilgodehavender, herunder kunne udarbejde saldomeddelelser Eleven skal kunne anvende elementer vedrørende revisionsprocessen og medvirke ved udarbejdelse af revisionsinstruks o Eleven skal opnå kendskab til hvordan forskellige former for revisor rapportering bruges i hverdagen, herunder: Management letter Revisionsprotokol Side 7 af 11

8 Revisionspåtegning, herunder forbehold og supplerende oplysning Påtegning i ikke revisions-tilfælde De valgfrie specialefag er følgende: Virksomhedsbeskatning, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge Målet er, at eleven kan medvirke ved skatteberegning og opgørelse af den skattepligtige indkomst for personligt drevne virksomheder (PSL), incl. virksomhedsskatteordningen (VSO) og kapitalafkastordningen (KAO). Skatteberegningerne skal i første omgang foretages manuelt, men eleven skal efterfølgende have mulighed for at lave en elektronisk efterkontrol af sine beregninger. Eleven skal opnå kendskab til de væsentlige elementer i kapitalafkastordningen, herunder kapitalafkastgrundlag, konjekturudligning mv., kunne foretage beregning af skat for personer som anvender kapitalafkastordningen, kende de væsentlige elementer i virksomhedsskatteordningen, herunder opgørelse af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, hæverækkefølge og rentekorrektion, kunne foretage beregning af skat for selvstændige erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsskatteordningen, opnå kendskab til fordele/ulemper ved de 3 beskatningsformer (PSL, VSO, KAO) så sammenligning kan foretages kende til konsekvenserne, hvis en person ophører med brugen af VSO. Udvidet regnskab, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge Målet er, at eleven opnår grundlæggende kendskab til regnskaber aflagt efter årsregnskabsloven og i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis. Årsregnskaber Eleven skal opnå et grundlæggende kendskab til behandling af leasede genstande, opgørelse af igangværende arbejder efter produktionskriteriet, udarbejdelse af pengestrømsopgørelser, reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber begrebet udskudt skat Udvidet regnskabsanalyse Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til metoder til analyse af indtjeningsniveau/udvikling, LARS-F analyse knæk et regnskab Bogføring i praksis, avanceret vejledende undervisningstid 3 dage Målet er, at eleven kan anvende edb-baserede økonomistyrings- og regnskabssystemer til bogføring samt på baggrund heraf kunne generere relevant regnskabsinformation, herunder til at udarbejde og analysere budgetter. Anvendelse og bogføring i økonomisystemer Elven skal opnå kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer, og kunne foretage registreringer og dokumentation herfor, kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser opnå kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem Side 8 af 11

9 Regnskabsinformation Eleven skal kunne anvende et økonomistyringssystem til at udarbejde relevante dækningsbidragsanalyser, budget og foretage budgetopfølgning, nøgletal relevante regnskabsrapporter Løn og lovgivning, niveau avanceret, varighed 1 uge Deltageren arbejder med de mest anvendte former for beregning og opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling, indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn- og gageberegninger samt afstemning af lønregnskabet efter løn- og gageberegning, herunder foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgørelse. Samarbejde i grupper i virksomheden, varighed 2 dage Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser. Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet. Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål. Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer. Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden. Fordeling af specialefag på skoleperioder Åben revision Et åbent hold for alle revisionselever. De planlagte moduler for dette forløb er følgende: For elever som påbegynder uddannelsen 2009 Skoleåret for Obligatoriske moduler Modul Modul 1 Revision 1 Uge Modul 2 Bogføring og registrering Uge Modul 3 Skat, moms og afgifter Uge Modul 4 Eksternt regnskab 1 Uge Modul 5 Revision 2 Uge For elever som påbegyndte uddannelsen 2008 Skoleåret for Obligatoriske moduler Modul Modul 4 Eksternt regnskab 1 Uge Modul 5 Revision 2 Uge Side 9 af 11

10 Valgfrie moduler Modul Virksomhedsbeskatning Uge Udvidet regnskab, 3 dage Uge Bogføring i praksis, 3 dage Uge Samarbejde i grupper i vriksomheden, 2 dg Uge Løn og lovgivning, 1 uge Uge Virksomhedsbeskatning, 3 dage Uge Fagprøven aftales individuelt i det sidste halve år af elevens uddannelsesaftale. Undervisningstiden er i tidsrummet Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Der undervises i gennemsnit i 30 lektioner om ugen. Den resterende tid er til hjemmearbejde, læsning til fagene, løsning af opgaver og projektarbejde. Det skal beregnes at der i tilfælde af gruppearbejde skal bruges tid på skolen ud over undervisningstiden. Bedømmelsesplan Ved afslutning af et specialefag afgives der en afsluttende standpunktskarakter efter 7 trinsskalaen. Ved mere end 20% fravær i et specialefag skal faget tages om. Fagprøve Den teoretiske del afsluttes inden for uddannelsens sidste halve år med en fagprøve. Der udarbejdes et projekt, hvor teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen inddrages. Målet er en samlet evaluering af de opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer. Projektet skal forsvares over for en vejleder og en ekstern censor. Der bliver afgivet en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige fremstilling efter 7 trinsskalaen. Fagprøven skal løses individuelt. Den enkelte elev får tilknyttet en vejleder, som kan bruges som sparringspartner i forløbet og som endvidere vil foretage den endelige vurdering af den afleverede opgave, herunder deltage i eksaminationen sammen med en ekstern censor. For at bestå fagprøven skal eleven have opnået en samlet karakter på mindst 02. Skolen skal tilbyde elever som ikke består fagprøven en ny eksamen, hvori indgår det tidligere udarbejdede projekt. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade at eleven deltager i yderligere en eksamen. Eleven skal have fire dage fri fra arbejde til at skrive fagprøven, hvilke dage aftales individuelt med den enkelte arbejdsgiver samt en dag til aflevering af opgaven samt eksamen. Arbejdsgiveren modtager elevrefusion for skriveugen. Emnevalg o Fagprøven skal behandle et emne inden for et eller flere af specialefagene, som den teoretiske del af uddannelsesforløbet har behandlet. Det forventes at fagprøven har et omfang på ca sider + bilag. Der gøres opmærksom på, at vurderingen af det afleverede projekt beror på kvalitet og ikke kvantitet. Problemformulering og afgrænsning o Forud for selve udarbejdelsen af det skriftlige projekt skal der udarbejdes en problemformulering og en afgrænsning, der skal godkendes af vejlederen. Vejledning o Hver elev vil have mulighed for løbende vejledning af det skriftlige projekt. Vejledningen vil foregå ved, at der til vejleder fremsendes spørgsmål / materialer via e Side 10 af 11

11 mail, hvorefter vejleder efterfølgende vil tage kontakt med henblik på en diskussion. Der er ca. en time individuel vejledning til hver elev. Aflevering o Fagprøven skal afleveres i 3 eksemplarer til uddannelsessekretær Eva Riisgaard Olsen på Roskilde Handelsskole. Ved personlig aflevering vil eleven få udleveret en kvittering for afleveringen. Hvis en elev vælger at sende fagprøven med posten anbefales det at gøre det rekommanderet, da der ellers ikke er en kvittering for afsendelse/modtagelse. Klage over eksamen o Eleven kan indgive klage til skolen om forhold vedrørende eksamen inden 2 uger efter karakteren er blevet meddelt eleven. Eleven skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Udstedelse af skole- og uddannelsesbevis Kort tid inden uddannelsesaftalens ophør får eleven tilsendt et skole- og uddannelsesbevis. På skolebeviset vil samtlige eksamens- og standpunktskarakterer fremgå Side 11 af 11

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision Lokal undervisningsplan for Kontoruddannelse med specialet Revision I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Spedition Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15 Vejen til revisor Uddannelsesplan 014/15 Vores visioner Vision: Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for virksomheder, som ønsker en kompetent

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2012/13

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2012/13 Vejen til revisor Uddannelsesplan 0/3 Vores visioner Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for både mindre og mellemstore virksomheder og de større

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2010/11

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2010/11 Vejen til revisor Uddannelsesplan 00/ Vores visioner Kunder Beierholm er det oplagte valg for både mindre og mellemstore virksomheder og de større selskaber i Danmark, som ønsker en kompetent og personligt

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning 1 2. Fagets formål og relevans for EUD 2 3. Undervisningens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere