19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende"

Transkript

1 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således, at de samlet tilvejebringer yderligere indtægter til Landskassen svarende til ca. 2,5 mio. kroner, der skal øremærkes til behandling af ludomani og oplysning om ulemperne ved at spille hyppigt samt EM 2006/95: Forslag til landstingsbeslutning om at der på Landstingets Finanslov for 2007 afsættes 2,5 mio. kr. til behandling af ludomaner samt til forebyggelsesarbejde mod ludomani. Afgivet til forslagenes 2. behandling Landstingets Sundhedsudvalg har under behandlingen bestået af: Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut (formand) Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut Sundhedsudvalget konstaterer indledningsvis, at der er et betydeligt sammenfald i indholdet af de to beslutningsforslag. Begge beslutningsforslag indebærer således, at der afsættes 2,5 mio. kr. til behandling af ludomani og til oplysnings-/forebyggelsesarbejde i relation til ludomani. J.nr /06EM-LABU &

2 Sundhedsudvalget bemærker endvidere, at Landsstyret erklærer sig enig med forslagsstillerne i, at der er behov for at opprioritere såvel behandling som information vedr. ludomani. Informationstiltag/forebyggelse For så vidt angår den informerende/forebyggende indsats, er det Landsstyrets opfattelse, at denne opgave må løses af Paarisa under bevillingen på Sundhedsområdets konto Sundhedsudvalget konstaterer, at der på forslaget til finanslov for 2007 er afsat 9, 886 mio. kr. til Paarisa, hvilket i forhold til indeværende års finanslovbevilling udgør en forøgelse på kr. En del af Paarisa s bevilling er øremærket til forskellige formål, herunder bl.a. selvmordsforebyggelse. Der er dog ikke på Paarisa s bevilling øremærket midler til forebyggelse af ludomani. Landsstyret har imidlertid stillet Landstinget i udsigt, at der i 2007 vil blive gennemført en informationskampagne vedr. ludomani. Sundhedsudvalget må således antage, at Landsstyret vurderer, at den planlagte kampagne kan finansieres inden for den foreslåede bevillings rammer uden en nedprioritering af andre forebyggelsesindsatser, som indgår i folkesundhedsprogrammet. Behandling Hvad angår behandling af ludomani, konstaterer Sundhedsudvalget, at et meget stort antal personer har problemer med afhængighed af spil, men at næsten ingen behandles for denne afhængighed, til trods for de eksisterende behandlingsmuligheder i Qaqiffik. Paarisa s undersøgelse af spil og spillevaner fra februar 2006 dokumenterer således, at godt 650 personer på landsplan selv erkender, at de har et spilleproblem. Hertil kommer et langt større antal, som kun har en delvis erkendelse heraf. På Qaqiffik er der imidlertid til dato kun behandlet mellem 7 og 10 personer for ludomani ikke om året, men i alt. Der synes således at være et meget stort behov for information, ikke bare om ludomani men også om behandlingsmulighederne. Landsstyret planlægger da også at afvikle en informationskampagne i J.nr /06EM-LABU &

3 Henset til, at den nævnte undersøgelse dokumenterer, at et meget stort antal personer har problemer med afhængighed af spil, må Sundhedsudvalget antage, at den informationskampagne, som planlægges afviklet i 2007, vil øge efterspørgslen på behandling betydeligt. I forslag til finanslov for 2007 er der til behandling af alkoholmisbrugere og øvrige afhængighedsproblemer afsat ca. 4,4 mio. kr. til dækning af 240 behandlinger og 350 familiebehandlinger. Dette er en mindre aktivitetsnedgang i forhold til Med mindre der er grund til at antage, at der i 2007 vil være en mindre efterspørgsel på behandling af andre afhængighedsproblemer (hvilket Sundhedsudvalget ikke er bekendt med skulle være tilfældet) må det således konstateres, at den foreslåede bevilling ikke tager højde for en øget efterspørgsel af behandling for ludomani. Finansiering Hvad endeligt angår spørgsmålet om finansiering, foreslås det i EM 2006/88 at lotteriafgiften og automatspilsafgiften hæves, således at de yderligere tilvejebringer en merindtægt på ca. 2,5 mio. kr. Sundhedsudvalget konstaterer, at den nuværende afgift på lotteripræmier er på 15 % af den del af den enkelte præmie, som overstiger 200 kr. Der skal dog ikke betales lotteriafgift, hvis årets samlede præmiesum er på kr. eller derunder. Afgiften påhviler arrangøren. Lotteripræmien er derimod skatte- og afgiftsfri for modtageren. Lotteriafgiften blev senest reguleret i april Afgiften indbragte i 2005 Landskassen en indtægt på knap 7,4 mio. kr. Automatspilsafgiften udgør for gevinstgivende automatspil i dag kr. for den første, kr. for den anden og kr. for hver af de efterfølgende spillemaskiner. For ikke gevinstgivende automatspil udgør afgiften kr. for det første, kr. for det andet, og kr. for hvert af de efterfølgende automatspil. Da overskuddet ved driften af spillemaskinerne er skattepligtig, er automatspilsafgiften fradragsberettiget. Automatspilsafgiften blev senest reguleret 30. november Afgiften indbragte i 2005 Landskassen en indtægt på knap 11,5 mio. kr. Sundhedsudvalget har endvidere noteret sig, at Benchmarkingudvalget i sin rapport om det grønlandske skatte- og afgiftssystem har foretaget en vurdering af lotteri- og automatspilsafgifterne. Benchmarkingudvalget foreslår, at driften af spillemaskiner gøres til en offentlig monopolopgave, således at overskuddet oppebæres af Landskassen. Hvis ikke man er rede til at tage dette J.nr /06EM-LABU &

4 skridt, anbefaler Benchmarkingudvalget, at man strammer beskatningen af spillemaskiner gennem en afgift på bruttospilleindtægten. Det fremgår således af Benchmarkingudvalgets forslag og bemærkninger, at udvalget ikke finder, at de nuværende afgifter sikrer Landskassen en rimelig andel af overskuddet på befolkningens spillelyst. Det fremgår samtidig, at der savnes en nærmere undersøgelse af indtjeningsforholdene på spillemaskineområdet. Benchmarkingudvalget oplyser dog, at man i forbindelse med en afgiftsforhøjelse i 1999 skønnede, at den enkelte ejers årlige indtjening på spillemaskiner i f.eks. Nuuk kunne løbe op i en halv til en hel million kroner. Endelig har Sundhedsudvalget noteret sig, at Landsstyret i et 36 svar afgivet den 13. september 2006 angiver at være principielt enig i Benchmarkingudvalgets forslag vedr. inddragelse af en rimelig del af den (over-)indtjening, der opnås på spillemaskiner. Der foreligger ikke estimater over, hvor store sociale udgifter ludomani påfører samfundet. Sundhedsudvalget er derfor afskåret fra at forholde sig til, hvorvidt de spilleafgifter, Landskassen med den nuværende regulering oppebærer, står i et rimeligt forhold til de udgifter, afhængighed af spil påfører samfundet. Under alle omstændigheder finder Sundhedsudvalget det dog rimeligt, at Hjemmestyret anvender en passende del af afgiftsprovenuet på at bekæmpe afhængighed af spil. Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt en opprioritering af behandlingsindsatsen mod ludomani bør finansieres gennem en (øremærket) forøgelse af hhv. lotteriafgiften og automatspilsafgiften. Sundhedsudvalget har noteret sig, at Landsstyret advarer mod øremærkede afgiftsforhøjelser. For bevillingsgiver kan øremærkede afgiftsforhøjelser fremstå, som en nem måde at finansiere et ønsket tiltag. Bevillingsgiver slipper således for at skulle finde kompenserende besparelser. Men netop derfor er der en risiko for, at den ene øremærkede afgiftsforhøjelse fører den anden med sig, hvilket vil kunne medføre et urimeligt højt skatte- og afgiftstryk. Et flertal i Sundhedsudvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut tilslutter sig denne principielle betragtning. Et mindretal i Sundhedsudvalget bestående af Demokraterne kan ikke tilslutte sig denne betragtning og mener, at merbevillingen skal finansieres af en øremærket afgiftsforhøjelse. J.nr /06EM-LABU &

5 Et flertal i Sundhedsudvalget bestående af Siumut, Atassut og Demokraterne finder det yderst vigtigt, at der sættes fokus på problematikken omkring ludomani og mener, at der bør afsættes midler til behandling af dette. Indstillinger Et flertal i Sundhedsudvalget bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit indstiller således med ovenstående bemærkninger Forslag til landstingsbeslutning om at der på Landstingets Finanslov for 2007 afsættes 2,5 mio. kr. til behandling af ludomaner samt til forebyggelsesarbejde mod ludomani til forkastelse i sin nuværende form. Et mindretal i Sundhedsudvalget bestående af Atassut og Demokraterne indstiller forslaget til vedtagelse. Et flertal i Sundhedsudvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut indstiller Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således, at de samlet tilvejebringer yderligere indtægter til Landskassen svarende til ca. 2,5 mio. kroner, der skal øremærkes til behandling af ludomani og oplysning om ulemperne ved at spille hyppigt til forkastelse i sin nuværende form. Et mindretal i Sundhedsudvalget bestående af Demokraterne indstiller forslaget til vedtagelse. J.nr /06EM-LABU &

6 Jens Lars Fleischer Formand Godmand Rasmussen Juliane Henningsen Astrid Fleischer Rex Vittus Mikaelsen J.nr /06EM-LABU &

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 16. november 2012 EM/2012/S2 FM2012/52 BETÆNKNING afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Medlem afnaalakkersuisutfor Erhverv

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Undersøgelse af spil og spillevaner

Undersøgelse af spil og spillevaner Undersøgelse af spil og spillevaner J. nr. 46.34 Direktoratet for Sundhed, Paarisa Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelse og spil og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere