t: KOVDn PerKristiansen I Tifi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001"

Transkript

1 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi M llevejl7 Fax DAN S KE REVISORER I REViSION 4140 Borup I i IT S 1{ CVR-jir ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31. december 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: Bestvre1sesnÆteninc... 1 RevisionspÆtegning... 2 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse 1. januar december... 5 Balance pr. 31. december Noter

3 Ledelsesp tegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt Ærsrapporten for perioden 1. januar december 2012 for Dansk Center vedrorende Alkoholisme og andre Afhngighedssygdomme.. Arsrapporten aflgges i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at Ærsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1.januar- 31. december2012. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hłje Taastrup, den 21. februar 2013 Bestyrelsen John Kastrup Formand Thyra Słndergaard Nstformand Marja Torring Rebecca Egekvist

4 DEN UAFHIENGIGE RE VISORS ERKLJERINGER Pªtegning pa ªrsregnskabet Vi har revideret Ærsregnskabet for Dansk Center vedrorende Alkoholisme og andre Athngighedssygdomme for perioden 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter rsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for rsregnskabet Foreningens ledelse bar ansvaret for udarbejdelsen af et Ærsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Ledelsen bar endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vsent1ig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Ærsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifłlge dansk revisorlovgivning. Dette knever, at vi overholder etiske krav samt planhegger og udforer revisionen for at opn hłj grad af sikkerhed for, om rsregnskabet er uden vsentlig fej linformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opnæ revisionsbevis for belob og oplysninger i rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger athnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentlig fej linformation i rsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et Ærsregnskab, der giver et retvisende billede. Form let hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens vaig af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmssige skon er rimelige samt den samlede pnesentation af Ærsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnæede revisionsbevis er tilstnekkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen bar ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at Ærsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar december 2012 i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Borup, den 21. februar 2013 Slyio Jevision ApS Per Kristiansen Registreret revisor Medlem affsr - Danske Revisorer

5 Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet for Dansk Center vedrłrende Alkoholisme og andre Afhengighedssygdomme for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med Ærsregnskabslovens bestemmelser for seiskaber i regnskabsklasse B. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste r og aflgges i danske kroner. Generelt om indregning og mating Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Tndtgter indregnes i resultatopgłrelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes vrdiregu1eringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsverdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgłrelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnæ rets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsier som folge af wndrede regnskabsmessige skon af belłb, der tidligere har vret indregnet i resultatopgłrelsen. Aktiver indregnes i balancen, nær det er sandsynligt at fremtidige łkonomiske fordele vii tilflyde seiskabet, og aktivets vrdi kan males p lideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nær det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii frag seiskabet, og forpligtelsens vrdi kan males p lideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt. Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over lłbetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tilhg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle belob. Ved indregning og m ling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden Ærsregnskabet aflgges, og som be- eller afkrfter forhold, der eksisterer pa balancedagen. RESULTATOPG RELSEN Generelt Nettoomsatning Nettoomstning best r af offentlige tilskud, kontingenter samt donationer med fradrag af proj ektomkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til saig, rekiame, administration, lokaler, tab pa debitorer, operationelle leasingomkostninger my. 3

6 Anvendt regnskabspraksis Personaleomkostninger Gager og lonninger, der anses for at vedrore et projekt er udgiftsfort under projektet og modregnet i personaleomkostningerne som en sr1ig post. Finansielle indtegter og omkostninger Finansielle indtgter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrłrer regnskabs ret. Finansielle poster omfatter renteindtegter og -onkostninger. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, hvilket sdvan1igvis svarer til nominel vrdi. Verdien reduceres med nedskrivning til imodeg else af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Ga1dsforp1igte1ser Andre g1dsforp1igte1ser males til amortiseret kostpris, hvilket sedvan1igvis svarer til nominel verdi. ru

7 RESULTATOPGORELSE Realiseret Budget Realiseret Note 1 Projekter,netto Andre indtgter Nettoomstning Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primer drift Finansielle indtgter Finansielle omkostninger ARETs RESULTAT

8 BALANCE PR. 31. DECEMBER 31/ / Note AKTIVER OMSIETNINGSAKTIVER TILGODEHA VENDER Deposita Tilgodehavende tilskud m.v Momstilgodehavende Tilgodehavender i alt LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse 0 5 Pengeinstitutter Likvide behoidninger i alt Omsatningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 31/ / Note PASS! VER EGENKAPITAL 6 Overfortoverskud Egenkapital i alt GIELD KORTFRISTET GJELD Kreditorer Proj ekter overfłrt til nste r Andeng1d Kortfristet geld I alt Gald I alt PASS! VER I ALT

10 NOTER TIL ARSREGNSKABET Indtagter Omkost- Overfort finger til 2013 Projekter: Projekt opstart, nye lokaler Projekt18-Kobenhavn Fonde til infoarbejde Projekt informationsmidler Projektbisidder Projekt voksne/born (Trygfonden) Frederiksberg Arven efter Kirsten E. Lorentzen Bogsalg Projekter I alt Realiseret Budget Realiseret 2. Andre indtcgter Medlemskontingenter Sundhedsstyrelsen, driftstilskud Tips og lotto, driftstilskud Gayer Hus1ejeindtgter Portostotte I ALT [ I

11 NOTER TIL ARSREGNSKABET 3. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER: Realiseret Budget Realiseret Salgsomkostninger: Annoncer og rekiame Hj emmeside Porto Porto til udsendelse af blad Trykning af DCCA nyt Fragt IALT Lokaleomkostninger: Husleje, el vand og varme Reparation og vedligeholdelse Rengoringsartikler IALT Administrationsomkostninger: Kontorartikier, tryksager m.v. Edb-omkostninger Leasing af kopimaskine SmÆanskaffelser Telefon Revision og udarbejdelse af rsregnskab Bogfłringsassistance Fremmedassistance Forsikringer Kontingenter Ikke fradragsberettiget moms, 50% Kassedifferencer IALT ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER I ALT

12 NOTER TIL ARSREGNSKABET Realiseret Budget Realiseret 4. Personaleomkostninger: Gager, lłnninger og feriepenge Regulering feriepengeforpligtelse Pensioner Bestyrelsesomkostninger og generalforsamling Sociale omkostninger Seminar og uddannelse Personaleomkostninger ogrejseomkostninger Lon overfort til projekter Lłnrefusioner I ALT / / Pengeinstitutter: Nordea Danske Bank I ALT Overfort overskud: Overfłrt overskud primo Overfłrt rets resultat I ALT Anden ga1d: Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig feriepengeforpligtelse Skyldig ATP my I ALT

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR Per Kristiansen Tlf. 57561400 Registrerede Ba*gdrdsvej54 Fax:5752 6749 Revisorer REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR CVR-nr.10290430 Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 ARSRAPPORT

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

revision K/S Randers łst Arsrapport 1. januar 31. december 2011

revision K/S Randers łst Arsrapport 1. januar 31. december 2011 tlud Bkoben vket revision K/S Randers łst CVR-nr. 32 66 43 85 Arsrapport 1. januar 31. december 2011 Arsrapporten erftemlagt og godkendt pa seiskabets ordinre generalforsamling den 13. marts 2012. Dirigent

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

revision K/S TietgenByen Arsrapport 1. januar - 31. december 2011

revision K/S TietgenByen Arsrapport 1. januar - 31. december 2011 tilid 8kobervcekt revision K/S TietgenByen CVR-nr. 26 97 90 13 Arsrapport 1. januar - 31. december 2011 Arsrapporten X fremlagt og godkendt pa seiskabets ordinre generalforsam ling den 22. marts 2012.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere