TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER"

Transkript

1 Kontakt: Claus Frelle-Petersen Juni 2010 TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER HOLDER UDENLANDSKE TURISTER VÆK Turismeerhvervet er et globalt eksporterhverv, der befinder sig i en intens international konkurrencesituation. Derfor er det helt afgørende for dansk turismes muligheder for at konkurrere internationalt, at erhvervet kan konkurrere på lige fod med landene omkring os. Dansk turisme konkurrerer med udenlandske turistdestinationer om at tiltrække flere udenlandske turister til Danmark, og om at fastholde danske turister i Danmark. Tiltrækning af udenlandske turister er vigtigt Halvdelen af turistovernatningerne i Danmark er danske, mens den anden halvdel er udenlandske. De udenlandske turister skaber øget valutaindtjening. De udenlandske turister er også mere værdiskabende end de indenlandske. Hver udenlandske overnatning skaber 3,1 jobs i Danmark, hvorimod det kun er 1,9 jobs pr indenlandske overnatninger. Fastholdelse af danske erhvervsturister er også vigtigt I 2007 var der samlet set knap 23 millioner overnatninger af danske turister. Størstedelen af disse overnatninger fandt sted indenfor kystturismen (85%), mens danske erhvervsturister stod samlet set for knap 2 millioner overnatninger. Forbruget per overnatning per erhvervsturist er højere end per kystturist. Pris er en betydende parameter Der er mange forhold, der påvirker turisters valg af destination. Prisen er en af dem. Her er de høje danske lønninger og et generelt højt prisniveau med til at vanskeliggøre konkurrencesituationen for dansk turisme. En stærk dansk krone i forhold til svenske og norske kroner og det britiske pund har også medvirket til, at konkurrenceevnen for dansk turisme er svækket de senere år. Disse faktorer er vanskelige at gøre noget ved, og dansk turisme har historisk også bevist at man kan konkurrere på trods af disse ulemper. Beskatningen af turisterhvervet Blandt de faktorer, som politikerne kan gøre noget ved, er blandt andet de skattemæssige forhold for turismen. Her er ikke tale om, at turismen skal have særligt gunstige skattemæssige vilkår eller på anden måde begunstiges med direkte eller indirekte støtte. Dér hvor politikerne bør rette deres opmærksomhed, er på de områder hvor turismeerhvervet ikke behandles på lige vilkår med andre erhverv i Danmark især ud fra en betragtning af at turisme er et globalt konkurrenceudsat erhverv. Her er den manglende momsafløftning i fokus. 1 1 Derudover kan man overveje om man, på linje med en række andre lande, vil indføre en differentieret moms-sats for turisme-relaterede ydelser. I Danmark har man valgt en ensartet høj moms på stort set alle områder. Argumentet om, at man således ideelt set undgår forvridning mellem forskellige typer af forbrug er velkendt. Tilbage står det faktum, at andre lande har valgt at differentiere momsen og alle omkringliggende lande har en lavere momssats for turismeydelser end i Danmark. En høj og udifferentieret moms har især negative konsekvenser for prisfølsomme erhverv som f.eks. restaurationsbesøg, hvor der er nærtliggende og billigere alternativer nemlig at spise hjemme.

2 Manglende momsafløftning er et særligt problem Den manglende momsafløftning for hotel- og restaurantydelser er et særligt problem, men et problem der kan løses. Den begrænsede mulighed for at afløfte momsen på hotel- og restaurantydelser skaber ulige konkurrencevilkår for dansk turisme. Vi peger på tre forhold som giver ulige konkurrencevilkår og/eller ugunstige forvridninger. For det første bliver turismeerhvervet unødigt hårdt ramt i forhold til andre danske erhverv, fordi der kun kan afløftes en fjerdedel af momsen, når andre erhverv køber erhvervets ydelser. For alle andre danske erhverv er der fuld momsafløftning. Det giver en ugunstig negativ skattemæssig belastning af turismeerhvervet, der forhindrer at erhvervet kan udvikle sig på markedsmæssige vilkår på linje med andre danske erhverv. Særreglen om, at turismen ikke fuldt ud kan afløfte moms forvrider dermed erhvervssammensætningen i Danmark kunstigt i en gal retning, hvor vækst og beskæftigelse i ét erhverv beskattes hårdere end andre erhverv, ud fra et argument om at hotel- og restaurationsydelser kan siges at indeholde et vist element af fornøjelse. 2 Et udsagn der i øvrigt står i kontrast til Regeringens øvrige udmeldinger om turismen som en væsentlig del af kultur- og oplevelsesøkonomien. 3 For det andet bliver turismeerhvervet unødigt hårdt ramt i forhold til den internationale konkurrence om turister ikke mindst erhvervsturister, fordi der skal svares næsten fuld moms, når udenlandske erhvervsturister kommer til Danmark. Det er særligt problematisk, fordi overnatningsydelser og rejser er blandt de mest prisfølsomme ydelser. Begrænsningen på momsafløftning betyder i sig selv, at sammenlignelige ydelser er 19 procent dyrere i Danmark end i udlandet. Det holder de meget værdiskabende erhvervsturister væk fra Danmark og skaber urimelige konkurrencevilkår for et erhverv i international konkurrence. For det tredje giver den manglende momsafløftning en kunstig tilskyndelse til at in-source konferencefaciliteter og erhvervsmæssig bespisning og giver anledning til tilskyndelser for virksomhederne til kreativ bogføring, dvs. at man i konferencesammenhæng sætter værelsesprisen meget lavt og udleje af lokaler til selve konferencen højt. Danske virksomheder tilskyndes endvidere kunstigt til servering af frokost og middag i egne lokaler med egne kokke, i stedet for brug af eksisterende faciliteter. Det er således værd at overveje om en normalisering af momsreglerne for turisterhvervet vil medføre positive effekter for erhvervets vækstmuligheder, uden at det har væsentlige prove- 2 Se Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010): Rapport om turismens rammevilkår fra tværministerielt udvalg, side Iflg. Regeringen (2003), Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien er det regeringens mål, at Danmark skal blive endnu bedre til at udnytte synergien mellem kulturliv og erhvervsliv og fremme vækstpotentialet i kultur- og oplevelsesøkonomien. I Regeringens rapport om den danske oplevelsesøkonomi fremgår det at turisme udgør beskæftigede ud af i alt beskæftigede i den danske oplevelsesøkonomi (svarende til 40%). 2

3 numæssige konsekvenser for de offentlige finanser. Samtidig vil det også give anledning til besparelser i det øvrige erhvervsliv og eliminere kunstige tilskyndelser til at in-source hotelog restaurationsydelser, som ikke ligger naturligt at udføre for virksomhederne. Konsekvenser af en normalisering af moms-reglerne En normalisering af moms-regler vil indebære, at moms på hotelovernatninger i erhvervsmæssig sammenhæng kan afløftes på lige vilkår med momsen for erhvervsmæssige køb i alle andre danske erhverv. Det vil sige fuld momsafløftning. En sådan normalisering vil have positiv betydning for turismeerhvervets internationale konkurrenceevne og vil normalisere erhvervets markedsmæssige situation i forhold til andre danske erhverv i konkurrencen om at tiltrække arbejdskraft og investeringer. Stor omsætningsfremgang Vi vurderer, at en sådan normalisering vil kunne skabe en omsætningsfremgang i dansk turisme på omkring en halv milliard kroner (mellem 317 millioner kroner og 728 millioner kroner afhængig af antagelser om prisfølsomhed). Det høje af disse skøn svarer til en vækst på næsten 25 procent i forhold til danske hotellers nuværende omsætning til momspligtige erhverv, som i dag vurderes at udgøre lidt over 3 milliarder kroner. Øget beskæftigelse i hotelbranchen En sådan omsætningsfremgang i hotelbranchen vil selvfølgelig fordre, at erhvervet har tilgang til en tilstrækkelig mængde arbejdskraft til at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel fra såvel ind- og udland, som en normalisering af momsen vil forventes at medføre. Vores vurdering er at denne fremgang i turismeerhvervet vil muliggøre oprettelsen af mellem 1000 og 2500 nye jobs alene i hotelbranchen. 3

4 Mange ledige vil komme i job De 2500 nye jobs svarer præcist til hvad hotel- og restaurationsbranchen vurderer, er stigningen i ledige hotelpersonale bare inden for det seneste år. 4 Det er således ikke urealistisk, at en stor del af nye jobs i hotelbranchen i den nuværende situation vil kunne genbesættes af ledige, som har mistet deres job i branchen inden for det seneste år. Samlet set kan en normalisering af hotelmomsen have positiv provenueffekt En normalisering af momsen for hotelovernatninger medfører også et umiddelbart provenutab for staten, men medfører også nye skatteindtægter andre steder, og sparer udgifter til dagpenge og aktivering, såfremt fremgangen trækker folk ud af ledighed. For at disse besparelser giver mening, må det forudsættes at der vil være høj arbejdsløshed gennem længere tid af såkaldt strukturel karakter. Samlet set kan en normalisering af turismens beskatning have en positiv provenuvirkning for statens finanser på op til 260 millioner kroner om året på kort sigt, når der medregnes: Sparede dagpenge for de nye jobs, som fuld momsafløftning vil generere Sparede aktiveringsudgifter til disse personer På længere sigt vil der, under forudsætning af fuld beskæftigelse, være en negativ provenuvirkning i størrelsesordenen op til 275 millioner om året. I en fremtidig situation med fuld beskæftigelse vil der ikke være grundlag for at indregne besparelse på dagpenge og aktivering som følge af en øget beskæftigelse i hotelbranchen. Fremtidig provenuneutralitet afhænger af forventningen til ledighedsudviklingen Vurderingen af om en normalisering af turisterhvervets moms-beskatning koster eller sparer penge for statskassen afhænger således af forventningen til, hvor mange af de nye ansatte i hotelbranchen der forventes at komme fra ledighed (fx fra dagpenge eller kontanthjælp), og hvor mange der vil komme fra beskæftigelse i andre erhverv. Vores beregninger viser, at såfremt hver anden kommer fra ledighed, så kan momsnormaliseringen forventes at være provenuneutral. Forventer man at ledigheden i de kommende år falder betydeligt i forhold til dagens niveau, vil der være grund til bekymring for, at en normalisering af hotelmomsen vil have en negativ provenuvirkning. 4 Horesta. 4

5 Forventer man omvendt, at ledigheden indenfor hotelområdet stiger eller forbliver uændret de kommende år, så kan der være mindre grund til at frygte et provenutab, og der kan endog være grundlag for at forvente en ikke-ubetydelig positiv provenugevinst ved at normalisere hotelmomsen. Ønsker man at gennemføre en normalisering af momsreglerne på turismeerhvervets område, kan det være særligt gunstigt i den nuværende situation, hvor der er mange ledige, og hvor mulighederne for en positiv provenugevinst er størst. I det følgende uddybes først overvejelserne om fordele og ulemper ved en normalisering af hotelmomsen, og dernæst præsenteres nogle principielle overvejelser om hvilke forhold, der taler for og imod at overveje differentieret moms mere generelt. 5

6 BILAG KONSEKVENSER AF NORMALISERING AF HOTELMOMS I dette bilag ser vi nærmere på konsekvenserne af en normalisering af hotelmomsen. Vi har valgt at sætte fokus på momsen, fordi turismens ydelser generelt er meget prisfølsomme og derfor er momsreglerne vigtige for erhvervets konkurrencesituation. Vi har yderligere valgt at fokusere på momsen på hotelydelser fordi, som Regeringen ganske rigtigt påpeger, så er manglende momsafløftning for hoteller særligt forvridende: De gældende momsregler medfører isoleret set en vis konkurrenceforvridning.. [ ] Især i forhold til fradragsbegrænsningen vedr. hotelydelser giver reglerne tilskyndelse til at flytte hotelophold mv. til udlandet Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010): Rapport om turismens rammevilkår fra tværministerielt udvalg Derfor har vi i det følgende set nærmere på konsekvenserne af en normalisering af hotelmomsen i Danmark. Manglende momsafløfting gør hotelovernatninger dyre Manglende momsafløftning gør de samme hotelydelser 19 procent dyrere i Danmark end i udlandet. Konkret betyder det, at en typisk hotelovernatning på 1000 kroner (ekskl. moms) koster en erhvervskøber 1.187,50 kroner i Danmark, fordi kun 25 procent af momsen kan afløftes, mens den kun koster en erhvervskøber 1000 efter moms i vores nabolande, fordi man her har 100 procent momsafløftning. Sådanne prisforskelle har stor betydning, fordi overnatningsydelser og rejser hører til de mest prisfølsomme produkter. 5 Med de stærkt faldende priser for flyrejser, er det især prisen på overnatninger som er bestemmende for at tiltrække flere udenlandske gæster. Det er vigtigt at notere sig, at turisterhvervet selv sænker priserne betydeligt, dels ved at produktudvikle ydelserne i retning af flere nye hoteltilbud i den lave priskategori, og dels via generelt lave prisstigninger på hotelovernatninger. 6 Den manglende momsafløftning har to negative konsekvenser: Det giver en tilskyndelse for danske virksomheder at flytte deres hotelophold mv til udlandet Det fordyrer prisen for udenlandske købere og medfører administrative byrder der er store ift udbyttet, hvilket betyder at udenlandske købere i praksis sjældent i praksis får refunderet den danske moms. Derfor er momssatsen på 25 procent i mange tilfælde en de facto moms for udenlandske købere. 5 Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union. 6 Copenhagen Economics (2010). 6

7 Konsekvenser for dansk turisme ved normalisering af hotelmomsen Rejser og overnatninger ligger i toppen som de mest prisfølsomme af alle varer. Afløftning af hotelmoms forventes derfor også at få større effekt end hidtil antaget. Stor omsætningsfremgang Vi vurderer, at en normalisering af hotelmomsen med fuld momsafløftning vil kunne resultere i en omsætningsfremgang i dansk turisme på mellem 317 millioner kroner og 728 millioner kroner afhængig af antagelser om prisfølsomhed. Det svarer til en vækst på op til næsten 25 procent i forhold til danske hotellers nuværende omsætning til momspligtige erhverv, som i dag vurderes at udgøre lidt over 3 milliarder kroner. Øget beskæftigelse i hotelbranchen Jobeffekten af en normalisering af hotelmomsen er betydelig. Vores vurdering er, at denne fremgang i turismeerhvervet vil muliggøre oprettelsen af mellem 1000 og 2500 nye jobs alene i hotelbranchen, jf. tabel 1. Hertil kommer et stort antal afledte erhverv i andre dele af dansk turisme, og i andre dele af økonomien. Tabel 1 Konsekvenser af momsafløftning af hoteller ved konservativ og realistisk prisfølsomhed Konservativ prisfølsomhed Realistisk prisfølsomhed Omsætning i dag (mio kr) Øget omsætning (mio kr) Jobeffekt (antal jobs) Note: Konservativ prisfølsomhed på 0,65 er anvendt i Økonomi- og Erhvervsministeriets beregninger. En realistisk prisfølsomhed på 1,50 er baseret på egne beregninger. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union samt egne beregninger. Mange ledige vil komme i job Hotel og restaurationsbranchen vurderer at antallet ledige hotelpersonale er steget med ca personer inden for det seneste år. 7 Det er således ikke urealistisk, at en stor del af nye jobs i hotelbranchen i den nuværende situation vil kunne genbesættes af ledige som har mistet deres job i branchen inden for det seneste år. Der er desuden et stort antal ledige her og nu, der venter på et job i f. eks hotelbranchen. Positiv indvirkning på erhvervets langsigtede udfordringer Momsafløftning for hoteller vil særligt fremme erhvervsturismen, som er mindre sæsonfølsomt og som skaber stor omsætning per overnatning. Dermed bidrager momsafløftning positivt til løsning af to af turismeerhvervets grundlæggende udfordringer, nemlig for det første 7 Horesta. 7

8 at øge indtjeningen og dermed produktiviteten, og for det andet at udligne de store sæsonudsving som ufravigeligt altid vil høre til branchen. Konsekvenser for statskassen ved normalisering af hotelmomsen Momsafløftningen fører til et momstab og dermed til et provenutab for staten, men der er også gevinster i form af større omsætning og ikke mindst en jobeffekt, som igen genererer andre skatteindtægter og besparelser af offentlige udgifter, som skal modregnes. Størrelsen afhænger af hvilken prisfølsomhed man regner med og hvorvidt man forventer at de beskæftigede kommer fra ledighed eller fra et andet job. Med hensyn til prisfølsomheden, så er Regeringens beregninger baseret på en konservativ vurdering af prisfølsomheden. Med en mere realistisk prisfølsomhed bliver efterspørgselsstigningen og dermed væksten højere end med en konservativ og lav prisfølsomhed. Med hensyn til hvorfra de nye ansatte i hotelbranchen kommer, så er Regeringens beregninger ganske optimistiske, i det det antages at alle de nye job i hotelbranchen besættes af folk der i forvejen har et andet fuldtidsjob. Der antages således fuld beskæftigelse, og at der ikke findes ledige i hotelbranchen, som ville kunne besætte disse nye stillinger. En mere passende beregningsforudsætning i den nuværende situation ville være at ligge til grund, at der er et stort antal ledige, som i dag kan besætte de nye stillinger i hotelbranchen. Med sådanne mere realistiske antagelser om ledigheden bliver provenu-beregningen anderledes, idet man i så fald bør medregne sparede udgifter til dagpenge og sparede udgifter til aktivering af de ledige. Derfor ser vi i det følgende på beregninger med henholdsvis en konservativ prisfølsomhed og en realistisk prisfølsomhed, og en situation uden arbejdsløshed og en situation der modsvarer dagens arbejdsløshedsniveau. I både situationen uden arbejdsløshed og i situationen med dagens arbejdsløshed vil normalisering af hotelmomsen medføre et umiddelbart provenutab på omkring 550 millioner kroner, jf. Økonomi og Erhvervsministeriet (2010). Alle de danske og udenlandske virksomheder der køber hotelydelser vil samtidigt tilsammen få en gevinst ved at de nu ikke skal betale disse 550 millioner i ikke-fradragsberettiget moms. Det betyder større overskud og mere udbytte og dermed nye skatteindtægter (såkaldt tilbageløb). Prisfaldet som følge af momsnormaliseringen vil også medføre et prisfald og en øget efterspørgsel efter hotelydelser og denne adfærd vil også have positive afledte effekter på skatteindtægterne. Tilsammen vurderes disse dynamiske skattegevinster for staten at udgøre 275 millioner kroner, såfremt man anvender en konservativ prisfølsomhed, og 340 millioner, såfremt en realistisk prisfølsomhed 8

9 anvendes. Alt i alt, betyder situationen uden arbejdsløshed, et provenutab på mellem 210 mio. kr. og 275 mio. kr. afhængig af prisfølsomheden, jf. tabel 2. Tabel 2 Provenuvirkning af normalisering af hotelmoms uden arbejdsløshed Konservativ prisfølsomhed Realistisk prisfølsomhed Direkte momstab (mio kr) Dynamiske skattegevinster for staten (mio kr) Mildertidige dagpengebesparelser (mio. kr.) - - Midlertidige aktiveringsbesparelser (mio. kr.) - - Netto provenu virkning (mio kr) Note: Konservativ prisfølsomhed på 0,65 er anvendt i Økonomi- og Erhvervsministeriets beregninger. En realistisk prisfølsomhed på 1,50 er baseret på egne beregninger. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union samt egne beregninger. I situationen med dagens arbejdsløshedsniveau kan det forventes at en stor del af de nye hoteljobs vil kunne besættes af folk der kommer fra ledighed, og som dermed modtager dagpenge eller eventuelt kontanthjælpe. Disse ledige vil også ifølge gældende regler og praksis blive sat i aktivering med deraf følgende omkostninger. Med mindre altså de finder et job, f.eks. i hotelbranchen. I situationen med dagens ledighed vil man antage, at en meget stor del af de 1000 til 2500 nye jobs i hotelbranchen vil blive besat af ledige. Den årlige dagpengebesparelse for 1000 ledige kan opgøres til en besparelse på 140 millioner kroner (svarende til en konservativ prisfølsomhed), mens en besparelse i dagpenge for 2500 ledige kan opgøres til 330 millioner kroner (svarende til en realistisk prisfølsomhed). Hertil kommer besparelser til aktivering som i et forsigtigt skøn udgør mindst 60 millioner kroner ved konservativ prisfølsomhed og mindst 140 millioner kroner ved en realistisk prisfølsomhed. Ifølge andre opgørelser af omkostningerne ved aktivering kan disse være endnu større, hvor det i stedet for ca. kroner per fuldtidsledig koster helt op til kroner i gennemsnit per fuldtidsledig. 8 Indregnes det lave skøn for disse midlertidige besparelser, som vil være reelle så længe alternativet til et job i hotelbranchen er ledighed, så bliver den samlede provenuvirkning af en normalisering af hotelmomsen et minus på 75 millioner ved konservativ prisfølsomhed, og en positiv provenuvirkning på 260 millioner kroner ved en realistisk prisfølsomhed. 8 Omkostningerne pr. fuldtidsaktiveret er opgjort af LO i udgivelsen Zoom på Arbejdsmarkedet, For de statslige udgifter er de samlede omkostninger taget fra finansloven og sammenlignet med det antal fuldtidspersoner, som også offentliggøres i finansloven. Udgifterne er udelukkende udgifter til selve aktiviteten, og ser dermed bort fra udgifter til drift, administration og overførselsindkomster. Analysen er gengivet i Ugebrevet A4 nr. 36 den 26. oktober 2009 (www.ugebreveta4.dk/2009/200936/baggrundoganalyse/ledige_aktiveres_som_vinden_blaeser.aspx). 9

10 Tabel 3 Provenuvirkning af normalisering af hotelmoms nuværende arbejdsløshed Konservativ prisfølsomhed Realistisk prisfølsomhed Direkte momstab (mio kr) Dynamiske skattegevinster for staten (mio kr) Mildertidige dagpengebesparelser (mio. kr.) Midlertidige aktiveringsbesparelser (mio. kr.) Netto provenu virkning (mio kr) Note: Konservativ prisfølsomhed på 0,65 er anvendt i Økonomi- og Erhvervsministeriets beregninger. En realistisk prisfølsomhed på 1,50 er baseret på egne beregninger. Dagpenge: Udbetales af a-kassen. Kommunerne medfinansierer i henhold til et sæt refusionssatser. Kommunernes medfinansiering bliver efterfølgende kompenseret via den særlige tilskudsordning vedrørende beskæftigelsesområdet mv. Aktiveringsudgifter: Afholdes af kommunen med 50 pct. tilskud fra staten inden for et rådighedsbeløb på (2010-)kr. pr. bruttoledige i målgruppen. Staten kompenserer de resterende udgifter til kommunerne via den særlige tilskudsordning. Derudover er en række aktiveringsredskaber gratis for kommunen. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union, Ugebrevet A4 samt egne beregninger. Konklusion om normalisering Momsafløftning for hotelydelser vil betyde et umiddelbart provenutab, men have stor virkning for erhvervets omsætning og være et skridt i at realisere et ønsket vækstscenarie for dansk turisme. Vurderingen af om en normalisering af turisterhvervs moms-beskatning koster eller sparer penge for statskassen afhænger således af forventningen til hvor mange af de nye ansatte der forventes at komme fra ledighed (fx fra dagpenge eller kontanthjælp) og hvor mange der vil komme fra beskæftigelse i andre erhverv. Såfremt hver anden kommer fra ledighed, så kan moms-normaliseringen forventes at være provenuneutral. Forventer man at ledigheden i de kommende år falder betydeligt i forhold til dagens niveau, så vil der være grund til bekymring for at en normalisering af hotelmomsen vil have en negativ provenuvirkning. Forventer man omvendt at ledigheden indenfor hotelområdet stiger eller forbliver uændret de kommende år, så kan der være mindre grund til at frygte et provenutab, og der kan endog være grundlag for at forvente en ikke-ubetydelig positiv provenu-gevinst ved at normalisere hotelmomsen. 10

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

De konservative og personskatten

De konservative og personskatten i:\oplæg-skat-mh-bm.doc Af Bent Madsen 25.maj 2000 og Martin Hornstrup De konservative og personskatten RESUMÉ De konservative vil fjerne mellemskatten og reducere topskatten, så ingen skal betale mere

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser

TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 171 Offentligt TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser Marts 2010 Notat udarbejdet af TopCamp 1 Sammenfatning Det danske campingerhverv

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

Tusindvis af skjulte ledige

Tusindvis af skjulte ledige Den relativt lave arbejdsløshed har fået flere til at frygte, at vi om kort tid kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Flere aktører har derfor kaldt på reformer, som løfter udbuddet af arbejdskraft,

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

(mia kr.) (mia kr.) Personskat Topskattepakke: Sænke topskat med

(mia kr.) (mia kr.) Personskat Topskattepakke: Sænke topskat med Bilag 4b.2 DREAM gennemregning af Dansk Erhvervs skatte- og afgiftspolitik Effekt Mekanisk provenutab Provenutab efter tilbageløb og adfærd Beskæftigelseseffekt* BNP-effekt Forslag (1.000 personer) Personskat

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET i:\oktober-2000\7-c-okt-00.doc 17. oktober 2000 Af Lars Andersen - direkte telefon: 3355 7717 RESUMÈ FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET Der er stor uenighed om, hvordan regeringens fianslovforslag påvirker erhvervslivet.

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Lad mig begynde med ganske kort at opridse baggrunden for ophævelsen af ligningslovens 33 A.

Lad mig begynde med ganske kort at opridse baggrunden for ophævelsen af ligningslovens 33 A. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Notat J.nr. 12-0208020 Besvarelse af samrådsspørgsmål B Samrådsspørgsmål B: Ministeren bedes redegøre for forudsætningerne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere