TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER"

Transkript

1 Kontakt: Claus Frelle-Petersen Juni 2010 TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER HOLDER UDENLANDSKE TURISTER VÆK Turismeerhvervet er et globalt eksporterhverv, der befinder sig i en intens international konkurrencesituation. Derfor er det helt afgørende for dansk turismes muligheder for at konkurrere internationalt, at erhvervet kan konkurrere på lige fod med landene omkring os. Dansk turisme konkurrerer med udenlandske turistdestinationer om at tiltrække flere udenlandske turister til Danmark, og om at fastholde danske turister i Danmark. Tiltrækning af udenlandske turister er vigtigt Halvdelen af turistovernatningerne i Danmark er danske, mens den anden halvdel er udenlandske. De udenlandske turister skaber øget valutaindtjening. De udenlandske turister er også mere værdiskabende end de indenlandske. Hver udenlandske overnatning skaber 3,1 jobs i Danmark, hvorimod det kun er 1,9 jobs pr indenlandske overnatninger. Fastholdelse af danske erhvervsturister er også vigtigt I 2007 var der samlet set knap 23 millioner overnatninger af danske turister. Størstedelen af disse overnatninger fandt sted indenfor kystturismen (85%), mens danske erhvervsturister stod samlet set for knap 2 millioner overnatninger. Forbruget per overnatning per erhvervsturist er højere end per kystturist. Pris er en betydende parameter Der er mange forhold, der påvirker turisters valg af destination. Prisen er en af dem. Her er de høje danske lønninger og et generelt højt prisniveau med til at vanskeliggøre konkurrencesituationen for dansk turisme. En stærk dansk krone i forhold til svenske og norske kroner og det britiske pund har også medvirket til, at konkurrenceevnen for dansk turisme er svækket de senere år. Disse faktorer er vanskelige at gøre noget ved, og dansk turisme har historisk også bevist at man kan konkurrere på trods af disse ulemper. Beskatningen af turisterhvervet Blandt de faktorer, som politikerne kan gøre noget ved, er blandt andet de skattemæssige forhold for turismen. Her er ikke tale om, at turismen skal have særligt gunstige skattemæssige vilkår eller på anden måde begunstiges med direkte eller indirekte støtte. Dér hvor politikerne bør rette deres opmærksomhed, er på de områder hvor turismeerhvervet ikke behandles på lige vilkår med andre erhverv i Danmark især ud fra en betragtning af at turisme er et globalt konkurrenceudsat erhverv. Her er den manglende momsafløftning i fokus. 1 1 Derudover kan man overveje om man, på linje med en række andre lande, vil indføre en differentieret moms-sats for turisme-relaterede ydelser. I Danmark har man valgt en ensartet høj moms på stort set alle områder. Argumentet om, at man således ideelt set undgår forvridning mellem forskellige typer af forbrug er velkendt. Tilbage står det faktum, at andre lande har valgt at differentiere momsen og alle omkringliggende lande har en lavere momssats for turismeydelser end i Danmark. En høj og udifferentieret moms har især negative konsekvenser for prisfølsomme erhverv som f.eks. restaurationsbesøg, hvor der er nærtliggende og billigere alternativer nemlig at spise hjemme.

2 Manglende momsafløftning er et særligt problem Den manglende momsafløftning for hotel- og restaurantydelser er et særligt problem, men et problem der kan løses. Den begrænsede mulighed for at afløfte momsen på hotel- og restaurantydelser skaber ulige konkurrencevilkår for dansk turisme. Vi peger på tre forhold som giver ulige konkurrencevilkår og/eller ugunstige forvridninger. For det første bliver turismeerhvervet unødigt hårdt ramt i forhold til andre danske erhverv, fordi der kun kan afløftes en fjerdedel af momsen, når andre erhverv køber erhvervets ydelser. For alle andre danske erhverv er der fuld momsafløftning. Det giver en ugunstig negativ skattemæssig belastning af turismeerhvervet, der forhindrer at erhvervet kan udvikle sig på markedsmæssige vilkår på linje med andre danske erhverv. Særreglen om, at turismen ikke fuldt ud kan afløfte moms forvrider dermed erhvervssammensætningen i Danmark kunstigt i en gal retning, hvor vækst og beskæftigelse i ét erhverv beskattes hårdere end andre erhverv, ud fra et argument om at hotel- og restaurationsydelser kan siges at indeholde et vist element af fornøjelse. 2 Et udsagn der i øvrigt står i kontrast til Regeringens øvrige udmeldinger om turismen som en væsentlig del af kultur- og oplevelsesøkonomien. 3 For det andet bliver turismeerhvervet unødigt hårdt ramt i forhold til den internationale konkurrence om turister ikke mindst erhvervsturister, fordi der skal svares næsten fuld moms, når udenlandske erhvervsturister kommer til Danmark. Det er særligt problematisk, fordi overnatningsydelser og rejser er blandt de mest prisfølsomme ydelser. Begrænsningen på momsafløftning betyder i sig selv, at sammenlignelige ydelser er 19 procent dyrere i Danmark end i udlandet. Det holder de meget værdiskabende erhvervsturister væk fra Danmark og skaber urimelige konkurrencevilkår for et erhverv i international konkurrence. For det tredje giver den manglende momsafløftning en kunstig tilskyndelse til at in-source konferencefaciliteter og erhvervsmæssig bespisning og giver anledning til tilskyndelser for virksomhederne til kreativ bogføring, dvs. at man i konferencesammenhæng sætter værelsesprisen meget lavt og udleje af lokaler til selve konferencen højt. Danske virksomheder tilskyndes endvidere kunstigt til servering af frokost og middag i egne lokaler med egne kokke, i stedet for brug af eksisterende faciliteter. Det er således værd at overveje om en normalisering af momsreglerne for turisterhvervet vil medføre positive effekter for erhvervets vækstmuligheder, uden at det har væsentlige prove- 2 Se Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010): Rapport om turismens rammevilkår fra tværministerielt udvalg, side Iflg. Regeringen (2003), Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien er det regeringens mål, at Danmark skal blive endnu bedre til at udnytte synergien mellem kulturliv og erhvervsliv og fremme vækstpotentialet i kultur- og oplevelsesøkonomien. I Regeringens rapport om den danske oplevelsesøkonomi fremgår det at turisme udgør beskæftigede ud af i alt beskæftigede i den danske oplevelsesøkonomi (svarende til 40%). 2

3 numæssige konsekvenser for de offentlige finanser. Samtidig vil det også give anledning til besparelser i det øvrige erhvervsliv og eliminere kunstige tilskyndelser til at in-source hotelog restaurationsydelser, som ikke ligger naturligt at udføre for virksomhederne. Konsekvenser af en normalisering af moms-reglerne En normalisering af moms-regler vil indebære, at moms på hotelovernatninger i erhvervsmæssig sammenhæng kan afløftes på lige vilkår med momsen for erhvervsmæssige køb i alle andre danske erhverv. Det vil sige fuld momsafløftning. En sådan normalisering vil have positiv betydning for turismeerhvervets internationale konkurrenceevne og vil normalisere erhvervets markedsmæssige situation i forhold til andre danske erhverv i konkurrencen om at tiltrække arbejdskraft og investeringer. Stor omsætningsfremgang Vi vurderer, at en sådan normalisering vil kunne skabe en omsætningsfremgang i dansk turisme på omkring en halv milliard kroner (mellem 317 millioner kroner og 728 millioner kroner afhængig af antagelser om prisfølsomhed). Det høje af disse skøn svarer til en vækst på næsten 25 procent i forhold til danske hotellers nuværende omsætning til momspligtige erhverv, som i dag vurderes at udgøre lidt over 3 milliarder kroner. Øget beskæftigelse i hotelbranchen En sådan omsætningsfremgang i hotelbranchen vil selvfølgelig fordre, at erhvervet har tilgang til en tilstrækkelig mængde arbejdskraft til at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel fra såvel ind- og udland, som en normalisering af momsen vil forventes at medføre. Vores vurdering er at denne fremgang i turismeerhvervet vil muliggøre oprettelsen af mellem 1000 og 2500 nye jobs alene i hotelbranchen. 3

4 Mange ledige vil komme i job De 2500 nye jobs svarer præcist til hvad hotel- og restaurationsbranchen vurderer, er stigningen i ledige hotelpersonale bare inden for det seneste år. 4 Det er således ikke urealistisk, at en stor del af nye jobs i hotelbranchen i den nuværende situation vil kunne genbesættes af ledige, som har mistet deres job i branchen inden for det seneste år. Samlet set kan en normalisering af hotelmomsen have positiv provenueffekt En normalisering af momsen for hotelovernatninger medfører også et umiddelbart provenutab for staten, men medfører også nye skatteindtægter andre steder, og sparer udgifter til dagpenge og aktivering, såfremt fremgangen trækker folk ud af ledighed. For at disse besparelser giver mening, må det forudsættes at der vil være høj arbejdsløshed gennem længere tid af såkaldt strukturel karakter. Samlet set kan en normalisering af turismens beskatning have en positiv provenuvirkning for statens finanser på op til 260 millioner kroner om året på kort sigt, når der medregnes: Sparede dagpenge for de nye jobs, som fuld momsafløftning vil generere Sparede aktiveringsudgifter til disse personer På længere sigt vil der, under forudsætning af fuld beskæftigelse, være en negativ provenuvirkning i størrelsesordenen op til 275 millioner om året. I en fremtidig situation med fuld beskæftigelse vil der ikke være grundlag for at indregne besparelse på dagpenge og aktivering som følge af en øget beskæftigelse i hotelbranchen. Fremtidig provenuneutralitet afhænger af forventningen til ledighedsudviklingen Vurderingen af om en normalisering af turisterhvervets moms-beskatning koster eller sparer penge for statskassen afhænger således af forventningen til, hvor mange af de nye ansatte i hotelbranchen der forventes at komme fra ledighed (fx fra dagpenge eller kontanthjælp), og hvor mange der vil komme fra beskæftigelse i andre erhverv. Vores beregninger viser, at såfremt hver anden kommer fra ledighed, så kan momsnormaliseringen forventes at være provenuneutral. Forventer man at ledigheden i de kommende år falder betydeligt i forhold til dagens niveau, vil der være grund til bekymring for, at en normalisering af hotelmomsen vil have en negativ provenuvirkning. 4 Horesta. 4

5 Forventer man omvendt, at ledigheden indenfor hotelområdet stiger eller forbliver uændret de kommende år, så kan der være mindre grund til at frygte et provenutab, og der kan endog være grundlag for at forvente en ikke-ubetydelig positiv provenugevinst ved at normalisere hotelmomsen. Ønsker man at gennemføre en normalisering af momsreglerne på turismeerhvervets område, kan det være særligt gunstigt i den nuværende situation, hvor der er mange ledige, og hvor mulighederne for en positiv provenugevinst er størst. I det følgende uddybes først overvejelserne om fordele og ulemper ved en normalisering af hotelmomsen, og dernæst præsenteres nogle principielle overvejelser om hvilke forhold, der taler for og imod at overveje differentieret moms mere generelt. 5

6 BILAG KONSEKVENSER AF NORMALISERING AF HOTELMOMS I dette bilag ser vi nærmere på konsekvenserne af en normalisering af hotelmomsen. Vi har valgt at sætte fokus på momsen, fordi turismens ydelser generelt er meget prisfølsomme og derfor er momsreglerne vigtige for erhvervets konkurrencesituation. Vi har yderligere valgt at fokusere på momsen på hotelydelser fordi, som Regeringen ganske rigtigt påpeger, så er manglende momsafløftning for hoteller særligt forvridende: De gældende momsregler medfører isoleret set en vis konkurrenceforvridning.. [ ] Især i forhold til fradragsbegrænsningen vedr. hotelydelser giver reglerne tilskyndelse til at flytte hotelophold mv. til udlandet Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010): Rapport om turismens rammevilkår fra tværministerielt udvalg Derfor har vi i det følgende set nærmere på konsekvenserne af en normalisering af hotelmomsen i Danmark. Manglende momsafløfting gør hotelovernatninger dyre Manglende momsafløftning gør de samme hotelydelser 19 procent dyrere i Danmark end i udlandet. Konkret betyder det, at en typisk hotelovernatning på 1000 kroner (ekskl. moms) koster en erhvervskøber 1.187,50 kroner i Danmark, fordi kun 25 procent af momsen kan afløftes, mens den kun koster en erhvervskøber 1000 efter moms i vores nabolande, fordi man her har 100 procent momsafløftning. Sådanne prisforskelle har stor betydning, fordi overnatningsydelser og rejser hører til de mest prisfølsomme produkter. 5 Med de stærkt faldende priser for flyrejser, er det især prisen på overnatninger som er bestemmende for at tiltrække flere udenlandske gæster. Det er vigtigt at notere sig, at turisterhvervet selv sænker priserne betydeligt, dels ved at produktudvikle ydelserne i retning af flere nye hoteltilbud i den lave priskategori, og dels via generelt lave prisstigninger på hotelovernatninger. 6 Den manglende momsafløftning har to negative konsekvenser: Det giver en tilskyndelse for danske virksomheder at flytte deres hotelophold mv til udlandet Det fordyrer prisen for udenlandske købere og medfører administrative byrder der er store ift udbyttet, hvilket betyder at udenlandske købere i praksis sjældent i praksis får refunderet den danske moms. Derfor er momssatsen på 25 procent i mange tilfælde en de facto moms for udenlandske købere. 5 Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union. 6 Copenhagen Economics (2010). 6

7 Konsekvenser for dansk turisme ved normalisering af hotelmomsen Rejser og overnatninger ligger i toppen som de mest prisfølsomme af alle varer. Afløftning af hotelmoms forventes derfor også at få større effekt end hidtil antaget. Stor omsætningsfremgang Vi vurderer, at en normalisering af hotelmomsen med fuld momsafløftning vil kunne resultere i en omsætningsfremgang i dansk turisme på mellem 317 millioner kroner og 728 millioner kroner afhængig af antagelser om prisfølsomhed. Det svarer til en vækst på op til næsten 25 procent i forhold til danske hotellers nuværende omsætning til momspligtige erhverv, som i dag vurderes at udgøre lidt over 3 milliarder kroner. Øget beskæftigelse i hotelbranchen Jobeffekten af en normalisering af hotelmomsen er betydelig. Vores vurdering er, at denne fremgang i turismeerhvervet vil muliggøre oprettelsen af mellem 1000 og 2500 nye jobs alene i hotelbranchen, jf. tabel 1. Hertil kommer et stort antal afledte erhverv i andre dele af dansk turisme, og i andre dele af økonomien. Tabel 1 Konsekvenser af momsafløftning af hoteller ved konservativ og realistisk prisfølsomhed Konservativ prisfølsomhed Realistisk prisfølsomhed Omsætning i dag (mio kr) Øget omsætning (mio kr) Jobeffekt (antal jobs) Note: Konservativ prisfølsomhed på 0,65 er anvendt i Økonomi- og Erhvervsministeriets beregninger. En realistisk prisfølsomhed på 1,50 er baseret på egne beregninger. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union samt egne beregninger. Mange ledige vil komme i job Hotel og restaurationsbranchen vurderer at antallet ledige hotelpersonale er steget med ca personer inden for det seneste år. 7 Det er således ikke urealistisk, at en stor del af nye jobs i hotelbranchen i den nuværende situation vil kunne genbesættes af ledige som har mistet deres job i branchen inden for det seneste år. Der er desuden et stort antal ledige her og nu, der venter på et job i f. eks hotelbranchen. Positiv indvirkning på erhvervets langsigtede udfordringer Momsafløftning for hoteller vil særligt fremme erhvervsturismen, som er mindre sæsonfølsomt og som skaber stor omsætning per overnatning. Dermed bidrager momsafløftning positivt til løsning af to af turismeerhvervets grundlæggende udfordringer, nemlig for det første 7 Horesta. 7

8 at øge indtjeningen og dermed produktiviteten, og for det andet at udligne de store sæsonudsving som ufravigeligt altid vil høre til branchen. Konsekvenser for statskassen ved normalisering af hotelmomsen Momsafløftningen fører til et momstab og dermed til et provenutab for staten, men der er også gevinster i form af større omsætning og ikke mindst en jobeffekt, som igen genererer andre skatteindtægter og besparelser af offentlige udgifter, som skal modregnes. Størrelsen afhænger af hvilken prisfølsomhed man regner med og hvorvidt man forventer at de beskæftigede kommer fra ledighed eller fra et andet job. Med hensyn til prisfølsomheden, så er Regeringens beregninger baseret på en konservativ vurdering af prisfølsomheden. Med en mere realistisk prisfølsomhed bliver efterspørgselsstigningen og dermed væksten højere end med en konservativ og lav prisfølsomhed. Med hensyn til hvorfra de nye ansatte i hotelbranchen kommer, så er Regeringens beregninger ganske optimistiske, i det det antages at alle de nye job i hotelbranchen besættes af folk der i forvejen har et andet fuldtidsjob. Der antages således fuld beskæftigelse, og at der ikke findes ledige i hotelbranchen, som ville kunne besætte disse nye stillinger. En mere passende beregningsforudsætning i den nuværende situation ville være at ligge til grund, at der er et stort antal ledige, som i dag kan besætte de nye stillinger i hotelbranchen. Med sådanne mere realistiske antagelser om ledigheden bliver provenu-beregningen anderledes, idet man i så fald bør medregne sparede udgifter til dagpenge og sparede udgifter til aktivering af de ledige. Derfor ser vi i det følgende på beregninger med henholdsvis en konservativ prisfølsomhed og en realistisk prisfølsomhed, og en situation uden arbejdsløshed og en situation der modsvarer dagens arbejdsløshedsniveau. I både situationen uden arbejdsløshed og i situationen med dagens arbejdsløshed vil normalisering af hotelmomsen medføre et umiddelbart provenutab på omkring 550 millioner kroner, jf. Økonomi og Erhvervsministeriet (2010). Alle de danske og udenlandske virksomheder der køber hotelydelser vil samtidigt tilsammen få en gevinst ved at de nu ikke skal betale disse 550 millioner i ikke-fradragsberettiget moms. Det betyder større overskud og mere udbytte og dermed nye skatteindtægter (såkaldt tilbageløb). Prisfaldet som følge af momsnormaliseringen vil også medføre et prisfald og en øget efterspørgsel efter hotelydelser og denne adfærd vil også have positive afledte effekter på skatteindtægterne. Tilsammen vurderes disse dynamiske skattegevinster for staten at udgøre 275 millioner kroner, såfremt man anvender en konservativ prisfølsomhed, og 340 millioner, såfremt en realistisk prisfølsomhed 8

9 anvendes. Alt i alt, betyder situationen uden arbejdsløshed, et provenutab på mellem 210 mio. kr. og 275 mio. kr. afhængig af prisfølsomheden, jf. tabel 2. Tabel 2 Provenuvirkning af normalisering af hotelmoms uden arbejdsløshed Konservativ prisfølsomhed Realistisk prisfølsomhed Direkte momstab (mio kr) Dynamiske skattegevinster for staten (mio kr) Mildertidige dagpengebesparelser (mio. kr.) - - Midlertidige aktiveringsbesparelser (mio. kr.) - - Netto provenu virkning (mio kr) Note: Konservativ prisfølsomhed på 0,65 er anvendt i Økonomi- og Erhvervsministeriets beregninger. En realistisk prisfølsomhed på 1,50 er baseret på egne beregninger. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union samt egne beregninger. I situationen med dagens arbejdsløshedsniveau kan det forventes at en stor del af de nye hoteljobs vil kunne besættes af folk der kommer fra ledighed, og som dermed modtager dagpenge eller eventuelt kontanthjælpe. Disse ledige vil også ifølge gældende regler og praksis blive sat i aktivering med deraf følgende omkostninger. Med mindre altså de finder et job, f.eks. i hotelbranchen. I situationen med dagens ledighed vil man antage, at en meget stor del af de 1000 til 2500 nye jobs i hotelbranchen vil blive besat af ledige. Den årlige dagpengebesparelse for 1000 ledige kan opgøres til en besparelse på 140 millioner kroner (svarende til en konservativ prisfølsomhed), mens en besparelse i dagpenge for 2500 ledige kan opgøres til 330 millioner kroner (svarende til en realistisk prisfølsomhed). Hertil kommer besparelser til aktivering som i et forsigtigt skøn udgør mindst 60 millioner kroner ved konservativ prisfølsomhed og mindst 140 millioner kroner ved en realistisk prisfølsomhed. Ifølge andre opgørelser af omkostningerne ved aktivering kan disse være endnu større, hvor det i stedet for ca. kroner per fuldtidsledig koster helt op til kroner i gennemsnit per fuldtidsledig. 8 Indregnes det lave skøn for disse midlertidige besparelser, som vil være reelle så længe alternativet til et job i hotelbranchen er ledighed, så bliver den samlede provenuvirkning af en normalisering af hotelmomsen et minus på 75 millioner ved konservativ prisfølsomhed, og en positiv provenuvirkning på 260 millioner kroner ved en realistisk prisfølsomhed. 8 Omkostningerne pr. fuldtidsaktiveret er opgjort af LO i udgivelsen Zoom på Arbejdsmarkedet, For de statslige udgifter er de samlede omkostninger taget fra finansloven og sammenlignet med det antal fuldtidspersoner, som også offentliggøres i finansloven. Udgifterne er udelukkende udgifter til selve aktiviteten, og ser dermed bort fra udgifter til drift, administration og overførselsindkomster. Analysen er gengivet i Ugebrevet A4 nr. 36 den 26. oktober 2009 (www.ugebreveta4.dk/2009/200936/baggrundoganalyse/ledige_aktiveres_som_vinden_blaeser.aspx). 9

10 Tabel 3 Provenuvirkning af normalisering af hotelmoms nuværende arbejdsløshed Konservativ prisfølsomhed Realistisk prisfølsomhed Direkte momstab (mio kr) Dynamiske skattegevinster for staten (mio kr) Mildertidige dagpengebesparelser (mio. kr.) Midlertidige aktiveringsbesparelser (mio. kr.) Netto provenu virkning (mio kr) Note: Konservativ prisfølsomhed på 0,65 er anvendt i Økonomi- og Erhvervsministeriets beregninger. En realistisk prisfølsomhed på 1,50 er baseret på egne beregninger. Dagpenge: Udbetales af a-kassen. Kommunerne medfinansierer i henhold til et sæt refusionssatser. Kommunernes medfinansiering bliver efterfølgende kompenseret via den særlige tilskudsordning vedrørende beskæftigelsesområdet mv. Aktiveringsudgifter: Afholdes af kommunen med 50 pct. tilskud fra staten inden for et rådighedsbeløb på (2010-)kr. pr. bruttoledige i målgruppen. Staten kompenserer de resterende udgifter til kommunerne via den særlige tilskudsordning. Derudover er en række aktiveringsredskaber gratis for kommunen. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union, Ugebrevet A4 samt egne beregninger. Konklusion om normalisering Momsafløftning for hotelydelser vil betyde et umiddelbart provenutab, men have stor virkning for erhvervets omsætning og være et skridt i at realisere et ønsket vækstscenarie for dansk turisme. Vurderingen af om en normalisering af turisterhvervs moms-beskatning koster eller sparer penge for statskassen afhænger således af forventningen til hvor mange af de nye ansatte der forventes at komme fra ledighed (fx fra dagpenge eller kontanthjælp) og hvor mange der vil komme fra beskæftigelse i andre erhverv. Såfremt hver anden kommer fra ledighed, så kan moms-normaliseringen forventes at være provenuneutral. Forventer man at ledigheden i de kommende år falder betydeligt i forhold til dagens niveau, så vil der være grund til bekymring for at en normalisering af hotelmomsen vil have en negativ provenuvirkning. Forventer man omvendt at ledigheden indenfor hotelområdet stiger eller forbliver uændret de kommende år, så kan der være mindre grund til at frygte et provenutab, og der kan endog være grundlag for at forvente en ikke-ubetydelig positiv provenu-gevinst ved at normalisere hotelmomsen. 10

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Copenhagen Economics 11. juni 2013 Forfattere: Frederik Harhoff Jossi Steen-Knudsen Christian Jervelund 2 1 Konklusion

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere