Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker"

Transkript

1 Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Mødet begynder kl Indledes med sang 97 Jeg elsker den brogede verden fra Højskolesangbogen. Velkomst ved Inge Kjær Andersen og mindeminut for Hans Skov Christensen. Æret være hans minde. Telegram fra Hoftelegrafen læses op af generalsekretæren til en stående forsamling. Kollekt ved festgudstjenesten går til DSUKs arbejde: kr ,-. Tak for hilsner og landsmødegave fra kredsen i Frederikshavn. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens vegne foreslår fungerende formand Inge Kjær Andersen Jens Fage-Pedersen som dirigent. Forsamlingen bifalder forslaget ved akklamation, dermed er Jens Fage-Pedersen valgt. Dirigenten præsenterer sig kort og konstaterer at mødet er lovligt indvarslet ifølge vedtægterne. Dermed er forsamlingen beslutningsdygtig. 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet Alle frister er overholdt og forretningsorden er vedtaget. 1.b Valg af stemmetællere Marlene Sigh, Kirke Hyllinge Erik D. Møller, Århus Vicky Popp Fredslund, Luxembourg blev valgt. 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for arbejdet i det forløbne år Den skriftelige beretning findes dels i Nyt fra Danske Sømands- og Udlandskirker nr. 3, 2014 med klip af kirkernes årsberetninger, dels som bestyrelsens beretning, udsendt sammen med dagsorden. Ordet gives til fungerende formand Inge Kjær Andersen som aflægger den mundtlige beretning: Sammen har vi gjort en forskel. Sammen gør vi en forskel. Sammen vil vi gøre en forskel. Sammen er vi Danske Sømands- og Udlandskirker. Sådan har det været i lidt over ti år, og der er intet, der tyder på, at det ikke skal fortsætte i 10, 20, 30, ja, hundreder af år endnu. For så længe, der er danskere i udlandet, har vi en eksistensberettigelse og en grund til at gøre en forskel. Og det er vel at mærke noget, vi gør sammen. Når for eksempel sømandspræsten går om bord på et skib, gør hun eller han det ikke alene. Det sker med en bevidsthed om, at det er en del af den folkekirkelige betjening af danskerne i udlandet, og på den måde er DSUK, de danske sogne og stiftsbestyrelserne med som bagland og aktiv støtte. Det samme gør sig gældende for præsten i Sydslesvig, for storbypræsten, emigrantpræsten og ungdomsmedarbejderen i au-pair-klubben. Det er et vigtigt element i vores selvforståelse. 1

2 Ja, denne fællesskabsfølelse er lige så vigtig som respekten for den forskellighed, vi ved, at der er mellem kirkerne. Der er forskel på at være sømandskirke i Hong Kong og New York og på at være emigrantmenighed i Argentina og Canada. Og der er stor forskel på at være en del af Dansk Kirke i Sydslesvig og på at være dansk kirke i Paris eller Berlin. Det er en mangfoldighed, vi skal værne om og ikke gemme væk. Det ligger i DSUKs DNA helt tilbage til sømandskirkens oprettelse i 1867 og de meget forskellige menigheder i Dansk Kirke i Udlandet at vi er kirke ud fra de forudsætninger, der gives på det konkrete sted, vi nu engang arbejder. Vi kan ikke være kirke ud fra en fast skabelon, som vi lægger ned over vores kirker vi kan kun være kirke, fordi I derude netop arbejder ihærdigt med at være kirke på jeres måde. Fusionen Det skete for godt ti år siden, hvor Dansk Sømandskirke i fremmede Havne og Dansk Kirke i Udlandet blev fusioneret til DSUK. Jeg tillader mig at sige, at fusionen på mange måder har været en succes. De visioner og idéer, der lå bag fusionen, er i meget stor udstrækning lykkedes. Vi har fået en samlet organisation med større gennemslagskraft også over for politikerne og folkekirke-aktører. Vi har fået en mere målrettet og synlig kommunikation, vi har fået styrket vores arbejde i stifterne, og vi har fået et bedre fodfæste i sognene. Vi er også kommet langt med ligestilling af menigheder og medarbejdere. Men ikke langt nok. Det var fra første færd et mål at sikre en ligestilling af storbykirker med sømandskirker og Dansk Kirke i Sydslesvig i forhold til, at statstilskuddet til præstelønninger kunne øges til 100 procent. Det viste sig langt sværere end forventet. Forudsætningen har hele vejen igennem været at de statslige tilskud skulle øges, så kirker og menigheder kunne støttes på bedre vis, men DSUK har ikke vundet gehør hos politikere for disse ønsker og forventninger, som gennem alle årene har været fremført på rette sted og vi har været vedholdende. De politiske meldinger er ikke til at tage fejl af. Politikerne på Christiansborg bliver ved med at spørge, hvor meget danskerne i udlandet bidrager til deres egen kirke? Og her kan jeg svare ganske klart: de bidrager med rigtig mange penge. Men vi har et tilbagevendende problem: når danske folkekirkemedlemmer, der bor i udlandet og ikke betaler skat i Danmark, ja, så betaler de heller ikke kirkeskat. Men de har fortsat ret til kirkelige betjening i deres fraflytningssogn i Danmark. Det er svært at få folk til at betale til kirkerne ude. For det første skal disse folk findes for det er ikke givet, at de kommer til kirken af sig selv og for det andet skal de overbevises om fordelene ved at betale til kirken. Hvis alle danskere ude betaler kirkeskat til den lokale sømands- og udlandskirke i samme omfang, som de alligevel skulle have betalt kirkeskat i Danmark, vil vi ikke have økonomiske problemer. Fra tid til anden har forskellige forslag været fremme: for eksempel det at danskere ude skulle betale et medlemsbidrag for deres medlemskab af folkekirken. Men det er der foreløbig ikke gehør for hos politikere og i Kirkeministeriet. Interne udfordringer Også internt har vi været udfordret i organisationen. Andet ville også være mærkeligt, når forskellige kulturer skal smelte sammen til én. Jeg ved, at der er nogle, der brænder mere for eksempelvis det tidligere Dansk Kirke i Udlandet, andre mere for kirkerne i Sydslesvig, nogle tredje for emigrantmenighederne og andre igen for sømandskirkerne. Det er helt forståeligt, for uden passionen ville meget være anderledes i DSUK. Vi lever også af det personlige engagement, som hver og en af jer udviser hver dag året rundt. Det kan jeg ikke takke jer nok for. 2

3 Men måske vi skal bruge dette ti-år på at rykke endnu tættere sammen. Verden er under stadig forandring, og det har altid været vores særkende, at vi altid har formået at agere ud fra den virkelighed, der nu engang er. Engang havde vi sømandskirker i Yokohama i Japan og Antwerpen i Belgien. Så lagde rederierne ruterne om, og vi fulgte med. I dag bor danskerne andre steder end tidligere, som for eksempel Dubai og Thailand. Disse steder har vi også i kikkerten, og sådan skal det være, når vi nu er sat i verden for at give en folkekirkelig betjening af danskere i udlandet. Vi er ikke kun sømandskirke, udlandskirke, emigrantkirke eller kirke for mindretallet i Sydslesvig. Vi er kirke for det hele, og det er vi sammen. Det er det, der giver os helhed og sammenhæng. DSUK er den eneste organisation, der sørger for en folkekirkelig betjening af danskere i udlandet. Som organisation støtter vi kirkerne, vi udsender præster og andre medarbejdere, vi sikrer gode rammer for evangeliets forkyndelse, og vi bakker op om de kulturelle og sociale muligheder hvert eneste sted. Det er også det, der er blevet vores brand. Vi har nemlig et godt navn i den brede befolkning, for folket kender vores værd. Det skyldes ikke mindst, at der i løbet af et år er flere tusinder besøgende i vores kirker verden over, og nærmest altid er der mindst én fra hvert sogn i Danmark, der er i udlandet. Mange af dem slår vejen forbi en af vores kirker, og hvad enten det blot er for at få en kop kaffe og en løs snak, at gå til gudstjeneste eller begge dele, vidner det om, at der er et behov for en dansk kirke. Økonomi Men intet kommer af intet. Der skal penge til. Og dér må vi erkende, at der ikke kommer nok i kassen. Ganske vist har vi balance, men det skyldes ikke flere indtægter men derimod benhårde besparelser, der primært er gået ud over sømandskirkerne. Vi kan være tilfredse med den økonomistyring, vi har haft de senere år. Desværre rækker midlerne ikke til alt det, vi gerne vil. Visioner er der nok af, penge er der færre af. DSUKs prioriteringer er to-delt: Vi vil støtte og udvikle nuværende arbejde og støtte og igangsætte nye initiativer for at leve op til målet og opgaven at kunne yde en folkekirkelig betjening af danskere i udlandet. Først det nuværende arbejde: Det er fortsat et mål at kunne betale hele præstelønninger ved storbykirkerne, hvor menigheder består af udsendte danskere med begrænset perspektiv for udsendelsen. Det er til forskel for emigrantmenighederne, som støttes på anden vis, men hvor menighederne selv må indsamle præstelønnen. Og så nye initiativer: Lad mig komme med to konkrete eksempler: Thailand og Dubai. Vi vil gerne gøre en kirkelig og social indsats for de mange tusinde danskere, der bor i Thailand, og for et par år siden fik vi fra Folkekirkens Udviklingsfond midler til at undersøge det reelle behov. Det viste sig at være stort. Der er mange danskere i Thailand, der har det svært, og her er en indsats fra vores side både ønsket og nødvendig. Vi arbejder stadig på at finde midlerne, så et projekt kan blive sat i gang. Trods finanskrise og andre udefra kommende begivenheder er Dubai stadig et attraktivt land at bo i for mange danskere. Lige nu bor der omkring danskere i landet, og takket være et enestående samarbejde med den norske sømandskirke har de adgang til norsk kirkelig betjening. Men det er ikke det samme som at have adgang til en dansk præst. Derfor har en gruppe frivillige startet en underskriftsindsamling for at få en dansk præst til Dubai. Tænk, hvis det skete i Danmark. 3

4 For jeg må sige: hvor er det imponerende. Tænk, at rygtet om vores arbejde er så godt, at man nu helt frivilligt kæmper for at få en dansk præst. Og der er da heller ikke noget, som jeg hellere vil, men pengene er der desværre ikke. Løseligt vil det koste omkring en halv million kroner om året, og som I kan se i budgettet, har vi ikke pengene. Men vi er glade for initiativet, og vi tager hellere end gerne en drøftelse med danskerkolonien i Dubai også for at få afdækket, hvor meget de selv kan bidrage med. Sydslesvig Sydslesvig har en særlig plads i de danske hjerter og i DSUK. Jeg har flere gange haft den glæde at besøge Sydslesvig og ved selvsyn set, hvor stor en indsats, der bliver gjort inden for dansk kirke, skole, børneinstitutioner og kultur. Det er et særdeles nødvendigt arbejde, der senest har fået stor opmærksomhed i forbindelse med markeringen af 150-året for 1864-krigen. På den anden side er også det danske kirkeliv i Sydslesvig udfordret. Når en dansk skole lukker, bliver tilknytningen til den danske kirke mindre, og det er en af grundene til, at Dansk Kirke i Sydslesvig i de senere år har gennemført et større strukturarbejde. Det har blandt andet resulteret i en fælles forståelse mellem DSUK og Dansk Kirke i Sydslesvig om en omlægning af præstestillinger. Tidligere var børne- og ungekonsulenten finansieret af Dansk Kirke i Sydslesvigs egne midler. Nu er den, fordi den er fordelt på to præstestillinger, betalt over Finansloven. Omvendt vil der nu blive overflyttet en stilling fra Dansk Kirke i Sydslesvig til udlandskirkerne. Med andre ord er der tale om ændringer, til gavn for både Dansk Kirke i Sydslesvig, da Dansk Kirke i Sydslesvig har sparet cirka en halv million kroner og midler fra nedlæggelse af præstestilling i Sydslesvig kan anvendes til præstestilling i udlandskirkerne. Kirkeministeriet har godkendt aftalen, der nu venter på Finansministeriets endelige accept, hvilket vil fremgå af forslag til finanslov, som kommer inden længe. Det har været en vigtig pointe for ministeriet, at der er tale om overflytning af en stilling, så midlerne medgår til finansiering af en præstestilling i en udlandskirker, som ikke tidligere har fået tilskud. Men vi kender ikke den endelige ordlyd endnu. En af konsekvensen af det strukturarbejde, som Dansk Kirke i Sydslesvig selv har sat i gang, er, at der forventes færre præstestillinger i fremtiden. Dermed kan vejen være banet for, at der bliver overført yderligere midler til udlandskirkerne. Men det bliver afgørende, at det sker i fælles forståelse, og at Dansk Kirke i Sydslesvig fortsat er i stand til at løse de vigtige opgaver, som ligger her. I samarbejde med Dansk Kirke i Sydslesvig vil bestyrelsen naturligvis følge udviklingen. Styringsreform DSUK er populært sagt folkekirken i udlandet og dermed en del af folkekirkens fælles anliggender. Derfor er bestyrelsen blevet inviteret til at komme med et høringssvar til folkekirkens styringsreform både i første høringsrunde og nu her efter det endelige forslag er udsendt. Det er et arbejde, vi har taget meget seriøst blandt andet med et debatmøde i september 2013 i Odense og indarbejdelse af høringssvarene fra stiftsbestyrelserne. Lovforslaget taler om at etablere Folkekirkens Fællesudvalg, der skal styre folkekirkens fælles anliggender. Desværre er det ikke sandsynligt, at DSUK får plads i dette udvalg. Det vil imidlertid være en stor fejl, da kun DSUK ved, hvad det vil sige at være dansk kirke i udlandet. Et afgørende punkt i reformen er, at statens tilskud til folkekirken omlægges til et bloktilskud. Med undtagelse af Sydslesvig vil DSUK dermed ikke længere, hvis loven bliver vedtaget, få sine midler via Finansloven, men som en del af folkekirkens samlede bloktilskud. Der kan være argumenter for og imod bloktilskud. Jeg ser dog bloktilskuddet som den bedste mulighed for at sikre DSUKs fremtid og vækst. Vi kender endnu ikke den endelige lov, så meget vil være gisninger. Men vi har en formodning om, at DSUK vil komme til at stå stærkere med et bloktilskud fremfor den nuværende ordning. Med et bloktilskud kan vi forudse de samme politiske krav til DSUK og DSUK kan dermed forvente 4

5 samme fordeling. DSUK har gjort opmærksom på, at bloktilskuddet også bør gælde bevillingen til Sydslesvig, så hele vores organisation arbejder på de samme betingelser. Jeg er opmærksom på, at Dansk Kirke i Sydslesvig på dette punkt har en anden holdning, men på den anden side er jeg overbevist om, at vi får et mere styrket DSUK ved at holde bevillingen samlet. Ligestilling mellem kirkerne Et andet emne, vi er optaget i bestyrelsen, er fordelingen af midlerne til de enkelte kirker. Nogle kirker får den fulde præsteløn finansieret fra Danmark, andre den halve og enkelte ingenting. Vi er opmærksomme på, at der er et ønske om, at fordelingen bliver mere lige. Det er et argument, jeg har forståelse for, men omvendt skal vi også være bevidste om historien og realiterne. Historien er, at sømandspræsternes løn er direkte finansieret over Finansloven, fordi søfolkene betaler kirkeskat. Det kan man naturligvis ændre, men den historiske bevidsthed er et afgørende element at have med i overvejelser. Vi har de penge, vi har. Giver vi flere penge til én kirke, vil det gå ud over en anden og ikke nødvendigvis helheden. Der er menigheder, der selv har mulighed for at indsamle de fleste af sine midler. Det er flot og imponerende. Og egentlig også opofrende. For det er netop denne lokale håndsrækning, der gør, at vi har penge til at være kirke andre steder i verden. Det hjælper naturligvis ikke den menighed, der kan selv, men vi får en stærkere og større organisation ud af det. Det er også et argument, vi må have med i vores overvejelser. Men igen: bestyrelsen er villig til at indgå i en nærmere drøftelser om, hvordan vi løser denne udfordring. For hvis DSUK er nogens, er den vores alle sammens. Arbejdet i Danmark DSUK er også det store arbejde, der sker i Danmark. Uden det ville meget være anderledes. Uden stiftsbestyrelserne vil vi miste en stærk forbindelse til sognene, og uden en bevidsthed om os i de danske sogne, vil vi miste en stor del af vores legitimitet som folkekirken i udlandet. Derfor er jeg også glad for, at 867 menighedsråd er medlem af DSUK. Men vi skal have flere med. Der er stadig omkring 1300 sogne, der ikke er medlem af DSUK. Derfor skal der gøres en indsats for, at endnu flere menighedsråd melder sig ind, og i langt de fleste sogne vil et kontingent til os være den mindste budgetudgift. Kontingentet har været fast i mange år. Vi mener, at tiden nu er kommet til at hæve det en smule, så vi får endnu bedre muligheder for at være kirke for danskerne i udlandet. Tak Jeg er også taknemmelig over at se, hvordan der hele vejen rundt i landet bliver tænkt DSUK. For eksempel i vores to genbrugsbutikker i Silkeborg og Solrød, hvor vi med få midler har skabt en lokal forståelse for vores globale arbejde. Til de frivillige i Kolding, der trofast pakker breve og andet for os, og til de små kredse rundt omkring. Tak til alle de frivillige, der gør en forskel her. Tak til alle udvalgsmedlemmer i DSUK. Tak til vores ansatte, i kirkerne og på sekretariatet. Tak til menighedsrådene, kirkerådene og kirkekomiteerne og alle andre firvillige for uden jer, var de vi der ikke. Tak til vores samarbejdspartnere, til kirkeminister Marianne Jelved, kirkeministeriet og til Folketingets Kirkeudvalg. Og ikke mindst en stor tak til velvillige donorer, der har muliggjort ombygninger i Rotterdam og New York. Særligt skal der lyde en tak til Den A. P. Møllerske Støttefond og T o r m s Fond samt en lang række fonde og legater. Personligt vil jeg gerne sende en stor tak til Margith for tålmodighed og vejledning en ny formand er ikke det nemmeste at arbejde med, og du er klar til endnu en. Tak til bestyrelsen, der fik den vanvittige ide for et år siden, at jeg skulle stå klar til at tage over jeg var rystet, men tak fordi I har bakket op, løftet i flok og alle har budt ind med Jeres erfaringer og holdninger. Særlig tak til min forgænger som næstformand Johannes, som blev og hjalp til i økonomiudvalget. Og sidst, men bestemt ikke mindst: 5

6 Tak til jer, der er kommet her i dag. Det betyder meget, at I vil tage den lange tur, for det bekræfter mig i det, jeg indledte denne beretning med: Sammen har vi gjort en forskel. Sammen gør vi en forskel. Sammen vil vi gøre en forskel. Sammen er vi Danske Sømands- og Udlandskirker. Tak for ordet. Kommentarer til beretningen fra salen: Provst Viggo Jacobsen, Flensborg, har læst forretningsordenen og vurderer, at han på baggrund af denne må være berettiget til at tage ordet i sin funktion som medarbejder. Han vil gerne forklare, hvorfor Dansk Kirke i Sydslesvigs kirkeråd har en anden holdning end DSUKs bestyrelse med henblik på, om bevillingen til DSUKs virksomhed i Sydslesvig fremdeles bør være placeret på finansloven eller i en evt. fællesfond. Kirkerådets begrundelse for en fortsat placering på finansloven skal ses i sammenhæng med, at Dansk Kirke i Sydslesvig bør behandles på lige fod med de øvrige danske organisationer i Sydslesvig. Den danske stats tilskud til det danske arbejde i Sydslesvig andrager ca. 500 mio. kr. pr. år. Bevillingen til DKS er placeret på Kirkeministeriets budget. Med undtagelse af tilskuddet til Dansk Sundhedstjeneste er statens øvrige bevillinger til det danske arbejde i Sydslesvig placeret på Undervisningsministeriets budget. Tilskuddene fordeles dog af folketingets Sydslesvigudvalg, som også fører budgetforhandlinger med DKS én gang om året. Kirkerådet vurderer på denne baggrund, at tilskuddet til Dansk Kirke i Sydslesvigs arbejde fremdeles bør bevilges i form af et statstilskud. Pastor Finn Rønnow, Sydslesvig, gør opmærksom på, at når DSUKs bestyrelse går ind for, at DSUK fremover modtager én samlet bevilling til organisationens arbejde via Fællesfonden, så er der ingen overensstemmelse med formuleringen i DSUKs vedtægter. Ifølge vedtægternes 3 formidler DSUK den danske stats tilskud til DKS (3.2.3.). Finn Rønnow peger på nødvendigheden af en vedtægtsændring og giver udtryk for, at DKS så vidt ham bekendt ikke er enig i DSUKs høringssvar vedr. Folkekirkens styre. Han er i tvivl om, hvorvidt DSUKs høringssvar er afgivet i dialog med kirkerådet. Finn Rønnow beder om en grundig redegørelse for, hvorfor der set med bestyrelsens øjne udelukkende bør være én bevilling til DSUKs arbejde fremover. Pastor Henrik Fossing, Hamborg, peger på, at alle i DSUK er medarbejdere for en og samme sag. Sådan var det også, da organisationen blev oprettet for ti år siden. Alligevel er man nødt til at huske historikken omkring fusionen og den hermed forbundne forskellighed mellem de to fusionerede organisationer. Historikken er jo, at grunden til at de 5 Europakirker får 50% refusion af lønnen var, at man af den vej fandt ud af, at under EU's sociale bestemmelser så kan de medarbejdere der får 50% tilskud få bevilliget sygesikring under EU's regler, så organisationen kunne spare sygeforsikringen, det var faktisk en kæmpe udgift i sin tid. Og når Sømandskirkerne får 100% refusion så skyldes det at det er begrundet i at Sømandspræsterne var sendt ud for at betjene søfolk. Set med hans øjne bør de enkelte husstande i menighederne rundt omkring bidrage mere, hvis de vil have kirke. DSUK bør stille krav om, at en husstand bidrager med det beløb den burde betale i kirkeskat i Danmark. Henrik Fossing kræver som forudsætning for at være med i DSUK, at hver husstand betaler et tilsvarende beløb. Formanden takker provsten for uddybning og præcisering af kirkerådets holdning. I forhold til Finn Rønnow vil hun gerne understrege, at bestyrelsen har inddraget kirkerådet i afgivelsen af høringssvar. DKSs stillingtagen er blevet flettet med ind i det høringssvar, DSUK har afgivet. Når bestyrelsen går ind for én fælles bevilling til organisationens arbejde fremover, handler det om, at alle menigheder under DSUK har det fælles formål om at være dansk kirke for dansksindede. 6

7 Det bliver nemmere at forklare, hvad DSUK er for en størrelse, når organisationen kommer på en fælles bevilling. Med henblik på Henrik Fossings kritik synes formanden, at hun er kommet omkring punkterne i sin beretning. Der fremsættes ingen indvendinger mod indholdet af bestyrelsens beretning. Dirigenten konstaterer, at bestyrelsens beretning er godkendt. Efter fungerende formand Inge Kjær Andersens beretning gives ordet til generalsekretæren. Hun siger tak til de medarbejdere i salen som er kommet hjem siden sidste repræsentantskabsmøde og velkommen til de nye, der er blevet ansat siden sidst: Kirsten og Jens Barfod, Humlebæk, indsats som vikar-præstepar i Rotterdam tusind tak for jeres indsats. Ulrik og Birthe Maarup Iversen, som er begyndt som nyt præstepar i Rotterdam - velkommen. Elisabeth Møller Thomsen, begyndte som ungdomsrådgiver i Paris lige efter landsmødet sidste år velkommen også til dig. Maria-Louize Helbo, som assistent i Hong Kong og præst i Shanghai og Beijing. Mogens og Ruth Jeppesen, som begynder til november som præstepar i Malaga Øst velkommen. Selma Ravn, præst ved Den Danske Kirke i Paris. Nikolaj Steen, præst i Sydslesvig. 3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab Årsrapporten er udsendt sammen med indkaldelsen den 27. maj Nøgletal samt kommentarer er udsendt som bilag til dagsordenen. Økonomi- og administrationschef Tommy Liechti fremlægger det reviderede og af bestyrelsen godkendte - regnskab for Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisors side. Forslag fra bestyrelsen er, at det samlede overskud inkl. arveindtægter på kr disponeres på følgende måde: henlæggelse af kr til medarbejder- og formandskonventer og kr til styrkelse af egenkapitalen. Der er hverken spørgsmål til eller indvendinger mod regnskabet, hvorpå dirigenten konstaterer, at regnskabet er godkendt. Overskuddet disponeres som foreslået at bestyrelsen. Tommy Liechti uddyber forskellige tal i regnskabet. Han gør opmærksom på at den samlede aktivitet indenfor DSUK er langt større, end hvad regnskabet giver udtryk for, idet kirkerne har egne indtægter, som ikke fremgår af DSUKs regnskab. Den totale omsætning er kr

8 4. Indkomne forslag Bestyrelsen fremsætter forslag til dels a) Vedtægter for Danske Sømands- og Udlandskirker dels til b) Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker. Forslagene bliver fremsat af Peter Stentoft. a) Forslag til ændring af Vedtægter for Danske Sømands- og Udlandskirker Nuværende formulering: 4.2. Medlemmer er bidragydere, medlemmer af kredse, grupper eller komiteer, som støtter foreningens formål. Bestyrelsen fastsætter et mindstebidrag, der giver stemmeret og valgbarhed Såfremt organisationen opløses, overføres resterende aktiver til et formålsbeslægtet arbejde efter repræsentantskabets beslutning. Forslag til ny formulering: 4.2. Medlemmer er dels personlige medlemmer, som betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent, dels medlemmer af kredse, grupper eller komiteer, som støtter foreningens formål og som er anerkendte af bestyrelsen Såfremt organisationen opløses, overføres resterende aktiver til et formålsbeslægtet, folkekirkeligt arbejde efter repræsentantskabets beslutning. Motivation: Godkendelse efter ligningslovens paragraf 8A og paragraf 12, stk. 3 har længe været af stor betydning, både for DSUK og for alle andre pengeindsamlende organisationer; og det bliver stadig vigtigere. Godkendelsen er afgørende for: at bidragsydere kan få skattefradrag for deres gaver og gavebreve at vi kan modtage arv uden at betale boafgift at vi kan modtage (delvis) momskompensation at vi har mulighed for at afholde lotterier Netop det forhold, at flere og flere fordele hægtes op på den nævnte godkendelse, har betydet at flere og flere foreninger, hvis almennyttige formål man kan stille spørgsmålstegn ved, forsøger at leve op til de formelle krav. Dette har igen ført til, at myndighederne (SKAT) er i gang med en udvidet kontrol af, at hensigten bag kravene også opfyldes herunder, at man for eksempel ikke har 150 medlemmer som betaler et helt symbolsk kontingent. Den ekstra kontrol betyder, at alle godkendte foreninger i efteråret 2014 skal indsende fornyet ansøgning om fortsat godkendelse. DSUK vil uden problemer kunne leve op til de fleste kriterier; for eksempel krav om formål, omsætning mv. Der er kun to krav, som kunne blive problematiske, hvilket der tages højde for, ved de foreslående ændringer. Det væsentligste er kravet om at have mindst 150 myndige, kontingentbetalende medlemmer. Da vedtægterne 4.2. blev forfattet, har man tilsyneladende forsøgt at slå begreberne medlemmer og bidragsydere sammen, således at givere af fradragsberettigede gaver defineres som medlemmer. Dette er imidlertid ikke holdbart, idet kun gaver er fradragsberettigede, og 8

9 gaver må ikke udløse modydelser såsom stemmeret eller blad. På den anden side skal DSUK have mindst 150 medlemmer, som betaler kontingent, hvilket ikke er fradragsberettiget. Den anden ændring ( 11.2.) sker som følge af krav om, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Ovenstående vil leve op til kravene, fordi religiøst, herunder folkekirkeligt, arbejde pr. definition er almennyttigt i juridisk forstand. Bemærkninger til forslaget: Gunnar Kasper Hansen, medlem af stiftsbestyrelsen i Århus Stift, går ind for ændringen af vedtægterne, men vil gerne fremhæve, at han har erfaringer med problemstillingen, der ligger ca. fire til fem år tilbage og som peger på, at der findes en bedre løsning. Han ønsker vedtægtsændringen gennemført og henstiller, at man i forlængelse af vedtægtsændringen undersøger mulighederne for den løsning, han gerne vil foreslå. Herudover vil Gunnar Kasper Hansen gerne gøre opmærksom på, at vedtægtsændringen vil føre til, at følgende sætning i 4.2. udgår: Bestyrelsen fastsætter et mindstebidrag, der giver stemmeret og valgbarhed." Han spørger ind til, hvor det vil blive præciseret i vedtægterne, hvad der giver stemmeret og valgbarhed, idet der er en uklarhed i vedtægterne, hvis sætningen udgår. Gunnar Kaspar Hansen har selv været igennem proceduren, og hvor en af stillerne i første omgang var godkendt og så alligevel ikke, således at Gunnar Kaspar Hansen i sidste øjeblik manglede en stiller. Han bad om listen over repræsentantskabet, som han ikke fik oplyst i tilstrækkelig god tid. På den baggrund anmoder han bestyrelsen overveje, om og i givet fald hvordan man vil offentliggøre reglerne om repræsentantskabet. Formanden er glad for opbakningen til den foreslåede vedtægtsændring. Hun begrunder, hvorfor teksten i 4.2., 2. sætning udgår. Da der er flere ting i vedtægterne, hun savner, vil hun gerne tage dem op til revision. Hvad angår offentliggørelsen af repræsentantskabet er det nødvendigt med et bedre billede af, hvem der er repræsentanter. At man kan være stiller den ene dag og så ikke den anden dag skyldes, at repræsentantskabet også består af hjemsendte medarbejdere, der er medlemmer af repræsentantskabet i en periode på to år efter de er blevet hjemsendt. Herefter udgår de som medlemmer. Formanden opfordrer til at kontakte sekretariatet i god tid, så man kan få de fornødne oplysninger. Der er 105 stemmeberettigede er til stede, hvorfor vedtægtsændringen kræver 70 ja-stemmer. Eftersom der ingen indvendinger fremsættes, tager dirigenten som udgangspunkt, at der ingen modstemmer er. Dirigenten konstaterer, at vedtægtsændringen er godkendt. Forsamlingen bifalder pr. akklamation. b) Forslag til ændring af Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker Nuværende formulering: 4.1. DSUKs stiftsårsmøder vælger hver 5 repræsentanter til repræsentantskabet. Landsforeningen af Menighedsråd tildeles hver 5 pladser. Det mellemkirkelige Råd tildeles 3 pladser og Færøsk Sømandskirke 2 pladser. 9

10 4.6. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen for mindre skibe, Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 1895 tildeles tilsammen 2 pladser. Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og Dansk Sø-Restaurations Forening tildeles tilsammen 1 plads. Ønskes ændret til: 4.1. DSUKs stiftsårsmøder vælger hver 5 repræsentanter til repræsentantskabet. Folkekirkens mellemkirkelige Råd tildeles 3 pladser og Færøsk Sømandskirke 2 pladser. Landsforeningen af Menighedsråd tildeles 1 plads Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 2010 og Bilfærgernes Rederiforening tildeles tilsammen 2 pladser. Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart tildeles tilsammen 2 pladser. Motivation: Vedr. 4.1: Det mellemkirkelige Råd benytter i dag navnet Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Landsforeningen af Menighedsråd har ønsket at reducere repræsentationen til 1 plads i repræsentantskabet. Vedr. 4.6 Da Metal Søfart og Sømændenes Forbund / 3 F ikke ønskede at udpege et medlem af repræsentantskabet slettedes denne passus i bestemmelserne. Dermed var der kun en repræsentant for medarbejdersiden på søfartsområdet. Formålet med ændringen er at rette op på dette. Søfartens Ledere har tilkendegivet, at de ønsker en plads i repræsentantskabet. CO-Søfart har tilkendegivet, at de ser sig repræsenteret af det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af Maskinmestrenes Forening. Forslaget blev godkendt af repræsentantskabet. Pause Mødet genoptages kl Der synes nr. 333 Marken er mejet fra Højskolesangbogen. 5. Godkendelse af handlingsplan for kommende år og rammebudget Formanden og generalsekretæren forelægger forslaget til handlingsplan for , som bestyrelsen har besluttet i går, hvorfor de delegerede ikke har kunnet modtage den forud for repræsentantskabsmødet. (Bilag til referatet). 10

11 Generalsekretæren gør opmærksom på, at hvad bestyrelsens prioritering fremgår med fede typer på første side. Analyserne med henblik på videreudvikling af DSUK fortsætter i de næste år. Der er to pinde i 1.2., som omhandler kirkeskat samt etablering af nye arbejdssteder. Margith Pedersen understreger, at midlerne hertil ikke er indeholdt i det budget, der fremlægges i dag. Danskerne i Dubai har gjort en særlig indsats og der foreligger en ledig arbejdstilladelse, som DSUK kunne få. Der ville være en mulighed, hvis DSUK havde en præsteløn. Arbejdet i Danmark bør styrkes og der skal gøres en øget indsats for, at menighederne i Danmark tegner medlemskab i DSUK. Der er henlagt midler til afholdelse af regionale konventer: Europa-konvent juni 2015, Amerikakonvent september 2015 og Asien-konvent februar Udbygningen af samarbejdet med andre danske organisationer falder godt i tråd med, hvad Karen Klint foreslog i sin tale i formiddags. Ud fra den 6. værdi om, at DSUKs kirker er mangfoldige og rummelige, foreslås en styrkelse af DSUKs sociale ansvar overfor danskere i udlandet. En god og direkte kontakt med hver enkelt udsendt medarbejder tilstræbes. Forslaget rummer både de brede formuleringer og mere præcise tiltag. Regnskabschef Tommy Liechti præsenterer budgetforslaget for 2015, som ikke giver plads til store dramatiske ændringer. Tilskuddet til arbejdet udenfor Sydslesvig skulle gerne give et lille hop i 2015, idet der er en forhåbning om, at kirkeministeriet godkender, at en stilling rykkes over fra DKS til DSUK. Landlotteriet er udfordret grundt ændringer i konfirmandundervisning pga. skolereformen. Den anonyme donation forventes at stige til 2,4 mio kr. i 2015 og blive uforandret i året efter. Kommentarer fra salen: Kresten Drejergaard, Schweiz, vurderer, at brugen af ordet Folkekirke i DSUK-sammenhænge er misforståeligt, idet Folkekirken er en rammeordning, som er formuleret ved lovgivning, der kun gælder indenfor Danmarks grænser. Medlemsloven blev lavet om for nogle år siden, fordi man har et retskrav på betjening fra den kommune, man rejste ud af. Kravet gælder kun indenfor Danmark. Hans kirke er således ikke den danske folkekirke i udlandet, men den danske kirke i Schweiz. Eskild Pedersen, Københavns Stift, har læst handlingsplanen med glæde, man kan se at DSUK har planer om ret så store udvidelser i Thailand og Dubai. I Dubai er der danskere man kan formode at de mennesker som har bosat sig i Dubai har råd til selv at finansiere sig en præst. Hvorfor ordner de ikke det selv? I Thailand skal man tænke lidt på, at ambassaden gør det allerbedste. Jeg kender noget til forholdene i Bangkok, det er flest mænd der kommer galt afsted vi kan ikke frelse hele verden, så klap lige hesten. Angående konventer: skal man ikke lige kigge på de kirker som har problemer først? Peter Vogt, Berlin, vil hellere kalde handlingsplanen for et værdisæt. Han savner noget om ungdomsarbejde i handlingsplanen. Han påpeger at der mangler midler til ungdomsarbejdet og at der mangler samarbejde med de andre danske foreninger rundt om i verden. Han savner et ungdomsudvalg. Anne Marie Dalgaard, Generalsekretær for Danish Worldwide, har, siden sin tiltræden arbejdet hen imod, at kirkernes arbejde og Danish Worldwide supplerer hinanden rigtig godt. Halvdelen af Danish Worldwides medlemmer er gift med en ikke dansk statsborger. Dobbelt statsborgerskab betyder meget for vores medlemmer. 11

12 Derfor er det meget vigtigt at arbejde for tolerance med andre folkeslag. Det betyder meget, at vi kan arbejde indenfor rammerne med familiesammenføring, vi har den største sommerskole med næsten 450 danske børn i år. Vi har et stort rådgivnings- og ekspertpanel inkl. advokater, skatterådgivere, psykologer etc., der kunne være interessant for DSUK at vide mere om. Danish Worldwide har ekspertise på områder, som DSUK sidder og arbejder med rundt omkring. Anne Marie Dalgaard vil gerne foreslå afholdelse af fælles arrangementer. Der har været afholdt stort danskermøde i New York i Vi henvender os til den samme målgruppe, så lad os endelig arbejde sammen både ude og hjemme. Vi kunne også godt sætte fokus på, at det ikke er så let at vende hjem efter at have været ude. Hun hører masser af debat om udlændinge, der kommer til Danmark. Den største indvandrergruppe er de danskere, der vender tilbage til Danmark hvert år. Afslutningsvist vil hun gerne tage bolden op omkring ungdomsarbejdet. Vi har i årevis afprøvet, hvad vi kan gøre. Vi får forhåbentlig midler til et projekt, der går på unge studerende, der tager ud og hvor der skal etableres en rådgivning ud over de internationale kontorer. Der er ingen rådgivning for dem, der tager ud. Her bør der etableres hjælp som supplement til de internationale kontorer. Måske skulle vi gå sammen om en stor fondsansøgning? Formanden er med på, at folkekirken kan misforstås. Hun ved godt, at man ude i verden kan få samme serviceniveau, som man kan få i udlandet i stil med, hvad de har fået indføjet i Sydslesvig om, at de er med til at gøre den danske folkekirke lidt større. Det der står i handlingsplanen er et citat fra, hvad der står i vore værdier, så det kan vi ikke umiddelbart lave om på. Det er korrekt, at tallene omkring Dubai kan virke misvisende, og det skal DSUK få styr på. DSUK bør indgå i en dialog med Dubai om, hvad DSUK kan hjælpe med og hvad de selv kan byde ind med. Hvad angår Thailand skal der udelukkende foretages noget, såfremt der står penge til rådighed. Nogle bør tage ansvaret for, at der faktisk dør én dansk mand i Thailand pr. uge. For DSUK som organisation er det vigtigt at fokusere på medarbejdernes trivsel. DSUK er arbejdsgiver for de præster, som organisationen sender ud derfor er konventer vigtige. Ungdomsarbejde er på dagsorden. Budgettet er et rammebudget og ikke konkret budget. Vi har haft et debat-punkt med om ungdomsarbejde i dette 3-dags møde, så der er fokus på det. Der er et ungdomsnetværk, Anders Vestergaard er deres kontakt i bestyrelsen. Vi er glade for Danish Worldwides tilbud om samarbejde tak for det. Der fremsættes ingen yderligere bemærkninger, hvorfor handlingsplan og rammebudget er vedtaget. 6. Valg af formand samt øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges et medlem af bestyrelsen og to suppleanter. Bestyrelsen opstiller Anne E. Jensen, fhv. medlem af Europaparlamentet, Kalundborg som formand for Danske Sømands- og Udlandskirker. Inge Kjær Andersen gør rede for processen om udarbejdelsen af en formandsprofil og orienterer om Anne E. Jensen, hvis mange erfaringer er i fin harmoni med den formandsprofil, der i sin tid blev formuleret. Hun foreslår forsamlingen at vælge Anne E. Jensen. 12

13 Der er udelukkende blevet opstillet en kandidat. Dirigenten konstaterer, at Anne E. Jensen er dermed er valgt, som bliver bekræftet af et stort bifald. Anne E. Jensen takker for valget og giver udtryk for, hvor overvældet hun er overfor de forventninger, der er. Hun ser på organisationen med friske øjne, fordi hun kommer udefra. Hun skal lære alle at kende, og hun skal lære kirkerne at kende, hvilket hun beder om hjælp til. Hun har en bred vifte af erfaringer fra sin erhvervsmæssige indsats og har i de sidste mange år været europapolitiker, som blev opstillet af Venstre i Sønderjylland. I otte år har Anne Jensen været formand for Mariendals kirke menighedsråd med 2000 sjæle og 3 præster i sognet. Som betingelse for at stille op til formandsposten i DSUK har hun bedt om at blive støttet af en erfaren næstformand. Hun synes, at hun har fået en meget positiv modtagelse af alle og glæder sig meget til arbejdet. Der skal mere end penge til her i livet, og dette mere er der blevet talt meget om her i de sidste par dage. For hende er det vigtigt, at dette sker i en fælles ånd. Anne E. Jensen ser frem til et rigtig godt samarbejde Bestyrelsen opstiller Inge Kjær Andersen, Klarup til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Peter Skov-Jakobsen vil gerne motivere valget og fremhæver, at bestyrelsesmedlemmerne, da de forlod repræsentantskabsmødet for et år siden, godt vidste, at bestyrelsen gik et krævende år i møde. Efter Hans Skov-Christensens død lod Inge Kjær Andersen sig udnævne som fungerende formand, hvor hun måtte sætte sig yderligere ind i arbejdet. Hun har noget på hjertet og ved, at det er der også mange andre, der har. Det har i årets løb ligget hende på sinde, at det bliver hørt, hvad der bliver sagt rundt om i verden. Hun har fuldstændig sikkert sat en proces i gang, der nu har ført til valg af ny formand. Hun har involveret de engagerede. Inge har for vane at lytte og at lytte igen og dernæst at tage stilling. Hun kan være skrap, hvis det skal være, men det er næsten altid fortjent. Peter Skov-Jakobsen takker Inge Kjær Andersen for en uegennyttig indsats og for, at hun tog dette arbejdsomme år på sig. Dirigenten konstaterer, at Inge Kjær Andersen er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Anne-Sophie Olander Christiansen og Erik Berre Eriksen som suppleanter. Forsamlingen bifalder pr. akklamation. Dermed er suppleanterne valgt. Herefter består Danske Sømands- og Udlandskirkers bestyrelse af: Formand: Tidl. medlem af Europaparlamentet Anne E. Jensen, Kystvejen 2, 2200 Kalundborg Inge Kjær-Andersen, Sofieholm 5, 9270 Klarup Biskop Marianne Christiansen, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev Bertil Hohlmann, Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K Else Hviid, 4 St. Katharine s Precint, Regents Park, London NW1 4HH, England Peter Lynggaard Jacobsen, Ballastkai 7, D Flensburg, Tyskland Rikke Aagaard Nielsen, Midskovvej 10, 5370 Mesinge Vibeke Nyborg, Nørre Søgade 37 B, 1370 København K Carsten Bøgh Pedersen, Landsforeningen af Menighedsråd, Præstevej 1, 9560 Hadsund Finn Egeris Petersen, Adelbyer Kirchenweg 34, D Flensburg, Tyskland Biskop Peter Skov-Jakobsen, Nørregade 11, 1165 København K Biskop Steen Skovsgaard, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Ole Stevns, Dannebrogsgade 56, 9700 Brønderslev Kirsten Termøhlen, Skovhøjen 3, Kregme, 3300 Frederiksværk 13

14

15 Visions- og handlingsplan for Den nugældende visions- og handlingsplan dækker perioden 2012 til 2015 og er langt fra udtømt. Der er mange af de i handlingsplanen nævnte opgaver, som er fokusområder over flere år - med behov for skarp prioritering af ressourcer. Handlingsplanen er bygget op over de 8 kerneværdier, som blev formuleret i Det er fortsat håbet, at værdierne kan danne grundlag for visioner, handlingsplaner og strategier i både DSUK og i kirkerne. Overordnet vil der i det kommende år arbejdes på opfølgning af igangværende drøftelser og konkrete forslag til omlægninger. Derfor vil nedenstående punkt 1 blive særligt fokusområde. 1. Vi er den danske evangelisk-lutherske folkekirke i udlandet Udviklingsarbejde og analyser gennemføres med henblik på udarbejdelse af strategier og nye handlingsplaner for DSUK fra Udvikling af DSUKs arbejde i udlandet Udviklingen af eksisterende kirker og menigheder; det er ikke mindst et styrket fokus på det politiske arbejde om udlandsdanskernes kirkeskat med henblik på finansiering af flere hele præstestillinger til de menigheder, som delvist har finansieret præstelønninger i dag Etablering af nye arbejdssteder, opbygning af menigheder og kirker på steder, hvor der ikke er udlandskirker: a. Fortsættelse af rejsepræstetjeneste til Kina i efteråret i kombination med én af assistentstillingerne ved sømandskirken i Hong Kong. Ordningen skal evalueres med henblik på fortsættelse fra sommeren b. Gennemførelse af projekt i Thailand i samarbejde med Kirkens Korshær, Århus. c. Tilvejebringelse af midler til præstelig betjening andre steder, f. eks. til de nu danskere i Dubai herunder samarbejde med den norske sømandskirke Styrkelse af arbejdet i Danmark, herunder drøftelse af stiftsbestyrelsernes rolle og ansvar Øget indsats for at danske menighedsråd tegner medlemskab af DSUK, - og én ny genbrugsbutik i Vi møder alle, der opsøger kirkerne med stor åbenhed og rummelighed. 1. Erfaringsudveksling mellem kirkerne og drøftelser af særlig identitet for og i danske kirker i DSUK. 2. På alle niveauer styrke information og kommunikation i forhold til at udbrede kendskabet i Danmark til kirkernes tilbud til danskere, ikke mindst unge.

16 3. Kirkerne er naturlige mødesteder for alle, som ønsker tilknytning til dansk kultur og samfund. 1. Etablering af inspirationsfora bl.a. ved regionale konventer samt fokus på reformationsjubilæet frem mod Udbygning af samarbejde med andre danske organisationer, der har aktiviteter i udlandet. 4. Vi værdsætter frivillige højt. Deres indsats og medleven er afgørende for kirker og organisation 1. Styrkelse af frivillighed og formulering af frivillighedspolitik. 2. Vidensdeling og inspiration mellem kirker og hjemmearbejde, f. eks. genbrugsbutikker. 5. Vi bygger på lokalt engagement og indflydelse fra medlemmer, frivillige, ansatte og andre aktive 1. Styrkelse af gensidig inspiration og vidensdeling mellem kirkerne gennem bl.a. afholdelse af konventer for medlemmer af menighedsråd/kirkeråd og medarbejdere. Der afholdes regionale konventer i 2015 for formænd/repræsentanter for kirkeråd/menighedsråd og for medarbejdere. 2. Arbejde på at alle menighedsråd/kirkeråd i kirkerne har demokratisk valgte medlemmer. 3. Fokus på løbende rekruttering medlemmer af DSUK samt af medlemmer til bestyrelse og stiftsbestyrelser. 4. Opbygning af nye netværk, f. eks. frivillige ved genbrugsbutikker 6. Vore kirker er mangfoldige og rummelige 1. Styrke den fælles forståelse af kirkernes forskellige profiler og konkrete opgaver 2. Styrkelse af DSUKs sociale ansvar overfor danskere i udlandet. 7. Vi samarbejder på tværs af organisation og kirker og styrker en fælles identitet og genkendelighed 1. Fokus på kommunikation og gensidig information som grundlag for fælles identitet og samarbejde. 2. Mulighed for fælles løsninger på udvalgte områder (f. eks. database) 8. Vi bygger arbejdet på engagerede medarbejdere i samspil med en aktiv ledelse 1. Arbejde på lige vilkår for ansættelser i øget omfang på trods af forskelle i finansieringen af de enkelte stillinger. 2. Direkte og god kontakt med hver enkelt medarbejdere og familier, som DSUK udsender til tjeneste i en udlandskirke. 3. Søge at fastholde kontakt med hjemvendte medarbejdere. 19. august 2014

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008 Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere