Årsrapport nr Årsrapport for Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711"

Transkript

1 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr

2 Årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter Side 5 Ledelsesberetning Side 6 Ledelsens hverv Side 12 Ledelsespåtegning Side 13 Den uafhængige revisors erklæring Side 14 Hovedtal og nøgletal Side 15 Resultatopgørelse Side 16 Balance Side 17 Egenkapitalopgørelse Side 18 Solvensopgørelse Side 19 Noter til årsrapporten Side 20 Noter til eventualforpligtelser Side 27 Noter til øvrige oplysninger Side 28 Noter til anvendt regnskabspraksis Side 30 Noter til Sparekassens repræsentantskab Side 33 3 Årsrapport 2014

4 Oplysninger om Sparekassen Balling Sparekassen Balling Søndergade 12 A, Balling 7860 Spøttrup Telefon: Bestyrelse Født Indvalgt Genvalg Udløb Agronom/gårdejer Poul Pedersen, Balling (formand) Bogholder Niels Kristian Sørensen, Oddense (næstformand) Konsulent Bodil Dahl Christensen, Skive Bygningskonstruktør Hans Ibsen, Balling Adm. direktør Gunnar Sønderby Jessen, Vejen Blikkenslager Jørn Pedersen, Fly Entreprenør Niels Pedersen, Skive Landmand Poul Verner Pedersen, Tøndering Direktion Kurt Nielsen Filialer Søndergade 11, Skive Revision PricewaterhouseCoopers, Skive Årsrapport

5 Ledelsesberetning hovedpunkter 100 års jubilæum. Strategi Ændring af filialnet. Nyt rådgivningskoncept. Resultatet efter skat udgør et overskud på 4,6 mio. mod et underskud i 2013 på 3,1 mio. Netto rente- og gebyrindtægter øget med 4,2 %, mod et fald på 1 % i Kursreguleringer er positive med 1,4 mio. mod 4,2 mio. i Nedskrivninger på udlån udgør 2,9 mio. svarende til 0,7 % af samlede udlån og garantier. Niveauet er lavere end i 2013, hvor nedskrivningerne var på 7,1 mio. svarende til 2,1 %. Udlånsvækst på 1,8 % mod et udlånsfald på 6,6 % i Indlån - incl. puljer - uændrede i forhold til Fortsat stort indlånsoverskud. God spredning på udlån og garantier, både i forholdet mellem privat (62 %) og erhverv (38 %) og på fordelingen på erhvervsbrancher. Største branche er landbrug med 11 % af de samlede udlån og garantier. Likviditetsoverdækningen ultimo 2014 udgør tilfredsstillende 401 % mod 437 % ved udgangen af Solvensprocenten er opgjort til 25,7 mod 26,7 ultimo Sparekassens individuelle solvensbehov er ultimo 2014 opgjort til 10,4 %, og den solvensmæssige overdækning udgør således hele 15,3 %. Sparekassens bestyrelse indstiller til repræsentantskabet, at der udbetales 4 % i rente til Sparekassens garanter. 5 Årsrapport 2014

6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassen Balling s hovedaktivitet er primært at udøve traditionel pengeinstitutvirksomhed ved at udbyde ind- og udlånsprodukter. Sparekassens kunder er hovedsagelig privatkunder, samt mindre erhvervskunder. Det primære markedsområde er i og omkring Skive kommune. Af Sparekassen Balling s samlede antal kunder ultimo 2014 er 82 % hjemmehørende i Sparekassens primære markedsområde. 83 % af Sparekassens udlån og garantier ultimo 2014 kan henføres til kunder, der er bosiddende i Sparekassens primære markedsområde. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Sparekassen Balling realiserede i 2014 et overskud efter skat på 4,6 mio. kr. mod et underskud på 3,1 mio. i Netto rente- og gebyrindtægter udviser en vækst på 4,2 %. Årets kursreguleringer påvirker regnskabet positivt med 1,4 mio. mod 4,2 mio. i Udgifter til personale og administration er på et uændret niveau i forhold til 2013, hvorimod andre driftsudgifter er faldet markant fra 9,2 mio. til 2,4 mio., hvilket primært kan henføres til Sparekassens bidrag til Pulsen i Årets nedskrivninger på udlån og garantier er reduceret fra 7,1 mio. i 2013 til 2,9 mio. i Årets tab- og nedskrivningsprocent udgør 0,7 % mod 2,1 % i Det samlede forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån (excl. puljeordninger) og garantier er øget med 1,3 % til 876 mio. kr. I årsrapporten for 2013, var forventningerne til resultatet for 2014, at Sparekassens primære indtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat, vil udgøre samme niveau som i Det forventes, at tab og nedskrivninger vil blive reduceret i forhold til 2013, ligesom der forventes lavere kursreguleringer i forhold til I halvårsrapporten blev forventningerne fasthold, dog blev forventningerne til årets kursreguleringer opjusteret til en forventning om at denne post ville blive realiseret noget over niveauet for De i årsrapporten for 2013 oplyste forventninger blev realiseret, hvorimod de i halvårsrapporten 2014 oplyste forventninger om kursreguleringer over niveauet for 2013 ikke blev realiseret, idet 2. halvår 2014 bød på negative kursreguleringer. En solid sparekasse Sparekassens egenkapital udgør 128,5 mio. kr. ved udgangen af 2014 mod 125 mio. ved udgangen af Solvensprocenten er opgjort til 25,7 mod 26,7 ved udgangen af Den solvensmæssige friværdi ultimo 2014 er på hele 15,3 %, hvilket gør Sparekassen Balling til et af landets mest solide pengeinstitutter. Valg til repræsentantskabet Sparekassen Balling har i november 2014 afholdt valg til repræsentantskabet. Følgende blev valgt til repræsentantskabet: Anette Alstrup Heidi Holck Balling Jens Chr. Diernæs Claus Foged Hansen Hans Bak Ibsen Flemming W. Jensen Peter Foged Nielsen Niels Pedersen Henning Smed Anders Søgaard Roslev Hem, Skive Jebjerg, Roslev Skive Balling, Spøttrup Balling, Spøttrup Volling, Spøttrup Skive Balling, Spøttrup Kjeldbjerg, Skive For oplysning om sammensætningen af det samlede repræsentantskab henvises til note 27 side års jubilæum Det er meget begrænset, hvad der er tilbage af de oprindelige flere hundrede lokale sognesparekasser. Sparekassen Balling er den eneste tilbageværende selvstændige sparekasse i Salling Torsdag den 13. februar 2014 markerede Sparekassen 100 års dagen for sin stiftende generalforsamling som selvstændig garantsparekasse. Den runde dag blev markeret med åbent hus i alle afdelinger, og den 28. maj blev der afholdt en stor garantfest i Sparekassen Balling Hallen med over 600 feststemte deltagere. Tidligere havde Sparekassen Ballings højeste myndighed, repræsentantskabet besluttet, at markere 100-års jubilæet med en kæmpestor gave til egnens befolkning i form af et kontant beløb på hele 7,5 mio. kr. til etableringen af det nye sundhedshus Pulsen i Balling. I anledningen af jubilæet blev der udgivet en bog 100 år i hjertet af Salling, der beskriver Sparekassens 100 årige historie. 100 år i hjertet af Salling Strategi 2020 I løbet af 2014 har ledelse og medarbejdere i Sparekassen udarbejdet en ny strategi frem mod Bestyrelsen har fastlagt de overordnede strategiske mål for den kommen 5-årige periode Årsrapport

7 Ledelsesberetning Strategi 2020 I løbet af 2014 har ledelse og medarbejdere i Sparekassen udarbejdet en ny strategi frem mod Bestyrelsen har fastlagt de overordnede strategiske mål for den kommende 5-årige periode. Målsætningen indeholder bl.a.: mål om en markant vækst i forretningsomfanget med en passende fordeling mellem privat- og erhvervskunder vækstmål må ikke nås på bekostning af kreditkvaliteten det primære markedsområde defineres som Skive Kommune og omkringliggende kommuner mål om at opnå et image som områdets bedste arbejdsplads indenfor den finansielle sektor mål om at være et selvstændigt pengeinstitut Et af de første konkrete tiltag der er igangsat består af et samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter. Samarbejdet har til formål at foretage en kompetenceafklaring for hver enkel rådgiver på alle væsentlige fagområder. I forlængelse af kompetenceafklaringen, aftales der hvor der er behov - et individuelt efteruddannelsesprogram for den enkelte medarbejder. Nyt rådgivningskoncept. Med det formål at tilbyde kunderne proaktiv rådgivning, hvor vi kommer hele vejen rundt om kundens behov/økonomi, har vi i sommeren 2014 lanceret et nyt rådgivningskoncept, som vi kalder 360 graders rådgivning. Vision, mission og værdigrundlaget er defineret således: Mission Sparekassen Balling henvender sig primært til privatkunder og mindre erhvervskunder der har behov for traditionel pengerådgivning. Vision Vores vision er at være din professionelle troværdige pengerådgiver som tager udgangspunkt i mennesket bag økonomien, og samtidig være Danmarks mest attraktive sparekasse for kunder og medarbejdere! Rådgivningen tager udgangspunkt i ønsket om langvarige relationer samt kundernes situation og behov. Vi kender og bakker op om kunderne og deres hverdag! (Kernekompetence: Godt lokalkendskab.) Værdigrundlag Professionel Troværdig Nærværende Rådgivningskonceptet, der er under implementering, sikrer at vi på en systematisk måde får afdækket kundens sande behov, og udelukkende skabt løsninger, som kunderne reelt har brug for. Samtidig er det forventningen, at Sparekassens forretningsomfang med kunderne samlet set vil blive øget. Færre filialer I de senere år har vi oplevet en hastig udvikling i retning af, at kunderne i stigende grad kan og vil betjene sig selv med dagligdags pengeforretninger. Samtidig er kravene til vore rådgivers faglige kompetencer stadig stigende, hvilket taler for at samle rådgiverne i større enheder, hvor der er muligheder for faglig udvikling og sparringer. Yderligere oplever vi pres på indtjeningen, bl.a. som følge af den generelle lave vækst i samfundet, samt stadig stigende administrative byrder. Alle Sparekassens medarbejde har ved deltagelse i flere work-shops - været aktivt inddraget i strategiarbejdet. Med det formål at udarbejde konkrete tiltag for hele strategiperioden, der understøtter den vedtagne vision, er der nedsat forskellige arbejdsgrupper, hvor Sparekassens medarbejdere er inddraget. Disse forhold har betydet at Sparekassens ledelse besluttede at lukke filialerne i Durup, Jebjerg og Oddense pr. 10. oktober Reduktionen i antallet af filialer har ikke haft nogen nævneværdig regnskabsmæssig effekt på årsregnskabet for 2014, men forventes alt andet lige at få en betydelig positiv omkostningseffekt i Årsrapport 2014

8 Ledelsesberetning Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter er steget fra 31,8 mio. kr. til 33,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 4,2 %. Nettorenter er primært påvirket af marginalt faldende renteindtægter på udlån, på trods af et svagt stigende udlån, hvilket skyldes en faldende udlånsrente som følge af øget konkurrence. Gebyr- og provisionsindtægter, der primært kommer fra samarbejdspartnere indenfor realkredit, investering og forsikring, er øget med 19,2 %, hvilket primært skyldes høj aktivitet på omlægning af boliglån, samt øget interesse for placering af indlånsmidler i værdipapirer. Renter af garantkapital udgiftsføres ikke under renteudgifter, men indregnes som en del af overskudsdisponeringen. Kursreguleringer Kursreguleringer blev i 2014 positive med 1,4 mio. mod positive kursreguleringer på 4,2 mio. i Salget af Sparekassens beholdning af aktier i Nets har medført en positiv kursregulering på 0,8 mio. Omkostninger Udgifter til personale og administration er uændret i forhold til Overenskomstmæssige lønstigninger og omkostningsstigninger i øvrigt modsvares af, at det gennemsnitlige antal beskæftigede er reduceret med godt én heltidsansat, samt ved øvrige omkostningsreduktioner. Andre driftsudgifter udgør 2,4 mio. mod 9,2 mio. i Det markante fald skyldes primært bidrag til Pulsen i Salling i 2013 på 7,5 mio. kr. I 2014 er omkostningsposten påvirket af omkostninger vedrørende markering af Sparekassens 100 års jubilæum. Sparekassens bidrag til Indskydergarantifonden udgjorde 1,1 mio. i 2014, samme niveau som i Sparekassen Balling støtter lokalsamfundet i form af en lang række sponsorater, annoncestøtte og gaver til foreninger m.m. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Årets nedskrivninger er opgjort til 2,9 mio. kr. svarende til 0,7 % af de samlede udlån og garantier. Niveauet er lavere end i 2013, hvor nedskrivningerne var på 7,1 mio. kr. svarende til 2,1 % af de samlede udlån og garantier. Sparekassens samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser garantier udgør 6,3 % af udlån og garantier ultimo 2014 mod 6,6 % ultimo For så vidt angår landbrugsengagementer, består engagementerne stort set udelukkende af engagementer i kategorien over 2 % af kapitalgrundlaget, der er gennemgået og målt på individuel basis. Til imødegåelse af eventuelle økonomiske konsekvenser af en længerevarende situation med svage afsætningsforhold for landbrugsprodukter, har Sparekassen af forsigtighedsmæssige grunde, efter en nærmere stress-test af Sparekassens landbrugsengagementer, afsat et beløb på 4,8 mio. til imødegåelse af yderligere nedskrivninger på engagementer med OIV og engagementer med væsentlige svaghedstegn, som kreditrisiko i solvensbehovsopgørelsen, hvorefter det individuelle solvensbehov er øget fra 9,3 % til 10,4 %. Balancen Sparekassens balance Sparekassens samlede balance udgjorde 666 mio. kr. ultimo 2014 mod 664 mio. kr. ultimo 2013, hvilket således er stort set uændret. Udlån og garantier Udlån udgør ultimo året 311 mio. kr. mod 305 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er en stigning på 2 %. Garantier udgør ultimo året 82 mio. kr. mod 68 mio. ultimo 2013, hvilket er en stigning på 20 %. Væksten i garantier kan primært henføres til tinglysnings- og konverteringsgarantier. Udlån og garantier er fordelt med 62 % til private og 38 % til erhverv. Udlån til landbrug udgør 11 % af de samlede udlån og garantier ultimo 2014, mod 12 % ultimo 2013, og udgør således den største koncentration på en enkeltbranche. Ultimo 2014 har Sparekassen Balling 3 engagementer der overstiger 10 % af kapitalgrundlaget, hvoraf det ene engagement vedrører en finansiel samarbejdspartner. Sparekassen tilstræber ikke at have engagementer, der overstiger 10 % af kapitalgrundlaget. Indlån Indlån, incl. puljeordninger 522 mio. kr. ultimo 2014, hvilket er uændret i forhold til ultimo Værdipapirer Egenbeholdningen af værdipapirer var pr. 31/ på i alt 249 mio. kr. mod 228 mio. kr. ultimo Beholdningen består primært af obligationer for 223 mio. kr. (90 %), hvoraf hovedparten er realkreditobligationer. Beholdningen af aktier udgør ultimo 2014 kr. 26 mio. (10 %) mod kr. 31 mio. (13,5 %) ultimo Af aktiebeholdningen ultimo 2014 udgør aktier i finansielle virksomheder (sektoraktier) som Sparekassen Balling samarbejder med 19 mio. kr. Den samlede renterisiko udgør ultimo ,2 % af kapitalgrundlaget. Renterisikoen er udtryk for det forventede tab på rentepositioner, som følge af en stigning i renten på 1 %. I lyset af at Sparekassens egenbeholdning af værdipapirer udgør en stigende og meget væsentlig andel af de samlede aktiver, eksempelvis sammenlignet med de samlede udlån, er der i løbet af 2014 sat yderligere ledelsesmæssig fokus på styring af markedsrisikoen. Den samlede beholdning, dog uden indregning af sektoraktier, følges løbende ved beregning af Value at Risk. Årsrapport

9 Ledelsesberetning Der er samtidig indgået aftale med en ekstern samarbejdspartner, der har til opgave at foretage pålidelig daglig rapportering på den samlede værdipapirbeholdning, daglig rapportering for hver enkel forvaltningsaftale, samt ledelsesrapportering til brug for direktion og bestyrelse. Likviditet I forhold til lovens krav om likviditet har Sparekassen ultimo 2014 en overdækning på 401 % mod 437 % ultimo Med virkning fra 1. oktober 2015 træder nye likviditetsbestemmelser (LCR) i kraft. Der er ledelsens vurdering, at Sparekassen alt andet lige vil kunne leve op til disse nye skærpede krav. Egenkapital, solvens og solvensbehov Efter indregning af årets overskud på 4,6 mio. kr. udgør Sparekassens egenkapital 128 mio. kr. mod 125 mio. kr. ultimo Forskellen mellem solvensbehovet og den aktuelle solvens udgør således ultimo 2014 hele 15,3 % svarende til 70,8 mio. kr. Nye kapitaldækningsregler, der indføres gradvis frem mod 2019, vil medføre et forøget krav til solvensen, samt sammensætningen af de enkelte kapitalinstrumenter. Sparekassen Balling kan allerede nu, på baggrund af balancens nuværende sammensætning, opfylde de fremtidige krav. En nærmere beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet, samt de forudsætninger der lægges til grund herfor, er beskrevet i Sparekassens risikorapport, som kan ses på Sparekassens hjemmeside Opgørelse af solvensbehovet er ikke revideret. Garantkapitalen udgør 50,8 mio. kr. mod 50,3 mio. kr. ultimo Sparekassen har hidtil haft to garantklasser garantklasse A og garantklasse B. Ultimo 2014 har Sparekassen ingen garanter i garantklasse B, og det indstilles til repræsentantskabet, at man på førstkommende repræsentantskabsmøde ændrer Sparekassens vedtægter, således at garantklasse B udgår. Enkelte garant-sparekasser har været nødsaget til at stoppe for indløsning af garantkapital, andre har indført ventelistemodeller eller garantbørser. Sparekassen Balling vil bestræbe sig på til enhver tid betinget af Finanstilsynets tilladelse at have åben for indløsning af garantkapital. Sparekassen Balling er så velkonsolideret, at man uden at medregne garantkapitalen vil kunne leve op til solvenskravene, men Sparekassens ledelse finder det vigtigt at kunne medregne garantkapitalen, idet det giver mulighed for at kunne betjene erhvervskunder af en vis størrelse. Sparekassens bestyrelse indstiller til repræsentantskabet at der udbetales 4 % p.a. i rente til Sparekassens garanter. Solvensprocenten er opgjort til 25,7 mod 26,7 ultimo Siden 2007 har det været et krav at pengeinstitutter skal overholde et internt opgjort solvensbehov, der opgøres på baggrund af det enkelte pengeinstituts individuelle forhold. Sparekassen Balling s individuelle solvensbehov er ultimo 2014 opgjort (efter 8+ modellen) til 10,4 %. 9 Årsrapport 2014

10 Ledelsesberetning Finanstilsynets tilsynsdiamant Finanstilsynets tilsynsdiamant indeholder fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses for at være pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Sparekassen Balling opfylder kravene således: De fem grænseværdier er: Finanstilsynets grænse Sparekassen Balling Summen af store engagementer, max. 125 % 45,6 % Udlånsvækst, max. 20 % 1,8 % Ejendomseksponering1 25 % 5,0 % Funding ratio, (udlån/arbejdende kapital) max % 50,0 % Likviditetsoverdækning min. 50 % 401,0 % Procenten for ejendomseksponering er den andel af de samlede udlån og garantidebitorer, der vedrører branchen Fast ejendom samt gennemførelse af bygge projekter opgjort før nedskrivninger. Arbejdende kapital består af indlån samt egenkapital Som det fremgår ligger Sparekassen Balling på nuværende tidspunkt langt indenfor alle grænser på alle målepunkter. Grafisk fremstilling af Sparekassen Balling s placering i tilsynsdiamanten: Sparekassens relative råderum i forhold til grænseværdierne fremgår som afstanden mellem diamantens ydre og indre rammer. Usædvanlige forhold usikkerhed ved indregning og måling Der har i året ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivning på udlån. På landbrugsengagementer, der er den branche, der udgør den største andel af Sparekassen Balling s udlån til erhverv, er det især værdien af landbrugsaktiver, der er en afgørende faktor i værdiansættelsen af sikkerhederne. Sparekassen Balling anvender de af Finanstilsynet udmeldte værdier for opgørelse af geografisk fastsatte jordpriser, driftsinventar og bygninger. Finanstilsynet har i orienteringsbrev om regnskabsaflæggelse for 2014 bl.a. påpeget at institutterne ved beregning af gruppevise nedskrivning, samt beregning af det individuelle solvensbehov, skal tages højde for tidlige hændelser. Tidlige hændelser kan eksempelvis være udløb af afdragsfrihed, afskaffelse af mælkekvoter, samt de nuværende økonomiske konsekvenser for landbruget af udviklingen i Rusland. Det er ledelsens vurdering, at Sparekassen ikke er særlig påvirket af udløb af afdragsfrihed på kundernes realkreditlån, samt afskaffelse af mælkekvoter. For så vidt angår landbrugsengagementer, består engagementerne stort set udelukkende af engagementer i kategorien over 2 % af kapitalgrundlaget, der er gennemgået og målt på individuel basis. Efter en nærmere stress-test af Sparekassens landbrugsengagementer, er der foretaget en solvensmæssig reservation, hvorefter det individuelle solvensbehov er øget fra 9,3 % til 10,4 %. Det er ledelsens opfattelse, at usikkerheden og en eventuel afvigelse i måling af nedskrivning på udlån og garantier, ikke er væsentlig for årsrapporten. Regnskabsmæssige skøn og væsentlige usikkerheder er beskrevet i note 26, hvortil der henvises. Årsrapport

11 Ledelsesberetning Særlige risici Sparekassen Balling er eksponeret over for forskellige risici i forbindelse med Sparekassens drift. Sparekassens risikostyring sker i overensstemmelse med de politikker, rammer og instrukser, som er fastlagt af Sparekassens bestyrelse. De væsentligste risici er: Kreditrisiko: Kreditrisiko, der anses som den væsentligste risiko, forstås som risikoen for tab på udlån og kreditter som følge af låntagers manglende betalingsevne. Al kreditgivning sker på baggrund af en af bestyrelsen vedtaget kreditpolitik, der fastlægger de overordnede principper for al kreditgivning. Forskellige forretningsgange, eksempelvis forretningsgang for vurdering af sikkerheder, understøtter de beslutninger, som den enkelte medarbejder med bevillingsbeføjelser træffer. Markedsrisici: Sparekassens markedsrisici forstås som risikoen for at Sparekassens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisici består af risici på renter, valuta og likviditet. Bestyrelsen har fastlagt objektive rammer for den maksimale risiko på de enkelte områder, hvilket er fastlagt i en instruks fra bestyrelsen til direktionen. Der udarbejdes løbende opgørelser over markedsrisici, og der afrapporteres til bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde. Likviditetsrisici: Sparekassens likviditet opgøres løbende efter såvel interne regler fastsat af bestyrelsen, som efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed 152. Sparekassen ønsker, såvel på kort som på længere sigt, at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Kontrol: Bestyrelse, direktionen og revisionsudvalget vurderer løbende alle væsentlige risici, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Lønpolitik Sparekassen skal i henhold til regnskabsbekendtgørelsen offentliggøre Sparekassen Balling s lønpolitik. Oplysningerne kan findes på Sparekassens hjemmeside Bestyrelsen Bestyrelsen består af 8 medlemmer. I løbet af 2014 er der afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder med fysik fremmøde. Den totale fremmødeprocent for hele bestyrelsen for samtlige bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde afholdt i 2014 har udgjort 94 %. Bestyrelsen har i 2014 deltaget i konference med faglige indlæg målrettet mindre pengeinstitutter, samt deltaget i virksomhedsbesøg. På bestyrelses- og repræsentantskabsmøder har der på programmet været relevante eksterne foredragsholdere. Evalueringen er sket med baggrund i Sparekassens forretningsmodel. Det er konklusionen, at bestyrelsens medlemmer tilsammen har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring, samt tidsmæssige ressourcer til at kunne forstå Sparekassens aktiviteter og de hermed forbundne risici, og derved varetage sit hverv på kvalificeret vis. Ifølge Sparekassens vedtægter skal bestyrelsesmedlemmer senest afgå ved udløbet af medlemmets valgperiode i hvilket de er fyldt 70 år. Revisionsudvalg Jvf. Finanstilsynets bekendtgørelse er der nedsat et revisionsudvalg. Den samlede bestyrelse udgør revisionsudvalget og det uafhængige medlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision er adm. direktør Gunnar Sønderby Jessen, der tidligere har været adm. direktør i et andet dansk pengeinstitut. Revisionsudvalgets opgaver består i at: overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden. Redegørelse om underrepræsenteret køn i Sparekassens bestyrelse I Sparekassen er det ledelsens vurdering, at mangfoldighed er med til at skabe bedre resultater og en hjælp til at træffe bedre beslutninger. Ledelsen arbejder derfor for at skabe en god balance mellem mænd og kvinder i Sparekassens bestyrelse. Måltal for bestyrelsen Ultimo 2014 var andelen af kvinder i Sparekassens bestyrelse på 12,5 % svarende til 1 person. Det er bestyrelsens mål, at andelen af det underrepræsenterede køn i Sparekassens bestyrelse på sigt minimum udgør 15 %. Det er vurderingen, at dette er et realistisk måltal. Ifølge lov om finansiel virksomhed 79 a, stk. 4 har Sparekassen ikke udarbejdet politik eller måltal for øvrige ledelsesniveauer. Whistleblower-ordning Med henblik på at medarbejdere kan henvende sig, hvis de har mistanke og/eller viden om overtrædelser af den finansielle lovgivning har Sparekassen etableret den obligatoriske whistleblover-ordning. Ordningen er etableret således at det er sikret at indberetninger kan ske anonymt og uden om de normale personalepolitikker og den daglige ledelse. Bestyrelsen har i 4. kvartal 2014 gennemført den årlige selvevaluering. 11 Årsrapport 2014

12 Ledelsesberetning Redegørelse vedr. god selskabsledelse Corporate Governance Sparekassen Balling ønsker i høj grad at efterleve anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, samt følge Finansrådets anbefaling på revisionsområdet, herunder Finansrådets ledelseskodeks med yderligere 10 anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige forhold i pengeinstitutterne. Sparekassen Balling forholder sig til anbefalingerne efter følg eller forklar princippet. Redegørelsen findes på Sparekassens hjemmeside: Samfundsansvar CSR-politik Sparekassen Balling s politik for samfundsansvar tager udgangspunkt i vor forankring som lokalt pengeinstitut siden Vi er, og ønsker fortsat at være, en ansvarlig sparekasse, der bevidst arbejder på at skabe optimale resultater for vore kunder, medarbejdere, garanter og lokalsamfundet. Sparekassens CSR-politik kan ses på Sparekassens hjemmeside: Forventninger og planer for 2015 Den generelle lave økonomiske aktivitet i Danmark, samt i Sparekassens primære markedsområde, forventes fortsat gældende i Sparekassens indtægtsside forventes realiseret på samme niveau som i På omkostningssiden forventes der alt andet lige en mærkbar reduktion i de samlede omkostninger, primært i kraft af omkostningsreduktioner som følge af den i efteråret 2014 gennemførte reduktion af filialnettet og antal ansatte. Som følge heraf forventes der realiseret en stigende basisindtjening. Kursreguleringer forventes at ligge på et lavt niveau som følge af det lave renteniveau. Nedskrivninger på udlån forventes at ligge på niveau med vil være præget af implementeringen af Sparekassens proaktive rådgivningskoncept 360 graders rådgivning, samt nye tiltage til understøttelse af Sparekassens nydefinerede vision, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere. Hændelser efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsperiodens udløb er der ikke indtruffet væsentlige hændelser. Ledelsens hverv Bygningskonstruktør Hans Ibsen: Bestyrelsesformand i Ole Ibsen A/S Bestyrelsesmedlem i Salling Entreprise A/S Bestyrelsesformand i Hans Ibsen Holding ApS Direktør i H.J. Invest ApS Bestyrelsesmedlem i Stenger og Ibsen Construction A/S Bestyrelsesmedlem i Stenger og Ibsen Construction Holding A/S Blikkenslager Jørn Pedersen: Direktør i Fly Blik og Ventilation A/S Direktør i 24 ride.com ApS Entreprenør Niels Pedersen: Direktør i NP Invest Skive ApS Direktør i Entreprenørfirmaet Niels Pedersen ApS Bogholder Niels Kristian Sørensen: Bestyrelsesmedlem i Balling El A/S Bestyrelsesmedlem i Valdemar Knudsen Invest A/S Årsrapport

13 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Sparekassen Balling. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i Sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Balling, den 18. februar 2015 Kurt Nielsen direktør Balling, den 18. februar 2015 Bestyrelsen for Sparekassen Balling Poul Pedersen Formand Niels Kristian Sørensen Næstformand Bodil Dahl Christensen Hans Bak Ibsen Gunnar Sønderby Jessen Jørn Pedersen Niels Pedersen Poul Verner Pedersen 13 Årsrapport 2014

14 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Sparekassen Balling Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sparekassen Balling for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter hoved- og nøgletal, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, solvensopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Sparekassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-skabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Skive, den 18. februar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bjørn Jakobsen Statsautoriseret revisor Carsten Jensen Statsautoriseret revisor Årsrapport

15 Hovedtal alle tal i kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (2.327) Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Årets resultat (3.125) Udlån Indlån ekskl. puljeordninger Egenkapital Aktiver i alt ) Tallet for 2013 er indeholdt bidrag til Pulsen på tkr Nøgletal Solvensprocent 25,7 26,7 27,0 27,7 24,2 Kernekapitalprocent 25,7 26,7 27,0 27,7 24,2 Egenkapitalforrentning før skat (%) 4,2-3,2 7,7 0,1 6,9 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 3,6-2,4 5,8 0,1 5,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,19 0,90 1,35 1,0 1,32 Renterisiko (%) 3,2 2,2 1,6 2,3 3,6 Valutaposition (%) 6,9 10,8 9,7 8,0 9,6 Valutarisiko (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån + nedskrivninger i forhold til indlån (%) 64,5 63,5 70,4 72,6 76,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 401,0 437,1 373,5 332,7 280,2 Summen af store engagementer (%) 45,6 29,6 40,7 27,5 52,8 Andel af tilgodehavende med nedsat rente (%) 3,4 2,3 2,8 1,8 1,2 Nedskrivningsprocent 6,3 6,6 5,5 4,7 3,6 Årets tab- og nedskrivningsprocent 0,7 2,1 1,3 0,9 1,1 Årets udlånsvækst (%) 1,8-6,6 3,0 4,5 6,7 Udlån i forhold til egenkapital 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret,omregnet til heltidsansatte 22,89 24,14 24,01 22,84 20,54 Afkastningsgrad (%) 1,0-0,2 1,3 0,9 1,3 Lovreglerne for udbetaling af renter af garantkapital er fra regnskabsåret 2012 ændret således, at garanterne ikke længere må få en en bestemt forrentning stillet i udsigt, men renten for den forgangne periode skal i stedet besluttes hvert år på repræsentantskabsmødet. Hovedtallene Netto rente- og gebyrindtægter samt Årets resultat er korrigeret for udbetalt rente til garantkapital for årene Endvidere er nøgletallene Egenkapitalforretning før og efter skat, Forrentning af egne reserver,indtjening pr. omkostningskrone samt Basisindtjening pr. omkostningskrone korrigeret på samme vis. 15 Årsrapport 2014

16 Resultatopgørelse Alle tal i kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Årets totalindkomst Forslag til resultatdisponering Årets resultat I alt til disposition Foreslået rente af garantkapital Overført resultat I alt anvendt Årsrapport

17 Balance pr Alle tal i kr. Aktiver Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker , 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi , 10,11 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Note 16 Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser 9 44 Hensatte forpligtelser i alt Garantkapital Overført resultat Foreslået garantrente Egenkapital i alt Passiver i alt Årsrapport 2014

18 Egenkapitalopgørelse Alle tal i kr. Indbetalt Garantkapital Garant rente Overført overskud Egenkapital i alt Egenkapital pr Ændringer i året: Indbetalt garantkapital i 2014 (netto) Udbetalt garantrente Skatteværdi af udbetalte garantrenter Regulering af rente garantkapital Foreslået garantrente for Årets resultat Årets egenkapital påvirkning Egenkapital pr Egenkapital pr Ændringer i året: Indbetalt garantkapital i 2013 (netto) Udbetalt garantrente for Skatteværdi af udbetalte garantrenter Regulering af rente garantkapital Foreslået garantrente for Årets resultat Årets egenkapital påvirkning Egenkapital pr Årsrapport

19 Solvensopgørelse Alle tal i kr Betalte kapitalinstrumenter (garantkapital) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til køb af egne egentlige kapitalinstrumenter Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital Overfør resultat fra foregående år Fradrag for foreslået garantrente Overført resultat Fradrag for forsigtig værdiansættelse Udskudte skatteaktiver Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finasielle sektor hvori Sparekassen ikke har væsentlige investeringer Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Den samlede risikoeksponering Solvensprocent 25,7% 26,7% 19 Årsrapport 2014

20 Noter til årsrapporten Alle tal i kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Andet 9 3 I alt, renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 2 0 Indlån Øvrige renteudgifter 6 8 I alt renteudgifter Gebyr- og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsadministration Garantiprovision Indtægter fra samarbejdspartnere Øvrige administrations- og gebyrindtægter I alt gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Revisionsudvalget består af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesvederlaget specificeres således: Poul Pedersen, formand Gunnar Sønderby Jessen, formand for revisionsudvalget Niels Kr. Sørensen, næstformand Bodil Dahl Christensen Hans Ibsen Jørn Pedersen Niels Pedersen Poul Verner Pedersen Niels Blåbjerg, udtrådt ultimo marts I alt bestyrelsesvederlag Årsrapport

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport halvår

Halvårsrapport halvår Halvårsrapport 2016 1. halvår Halvårsrapport 2016 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Ledelsesberetning og halvårsrapport

Ledelsesberetning og halvårsrapport Oplysninger om Fanø Sparekasse Ledelsesberetning og halvårsrapport for perioden 1/1 30/6 2016 Fanø Sparekasse Tinghustorvet 51 6720 Fanø tlf. 75 16 25 66 fax 75 16 22 41 CVR-nr. 32 28 50 15 hjemstedkommune:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere