Årsrapport nr Årsrapport for Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711"

Transkript

1 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr

2 Årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter Side 5 Ledelsesberetning Side 6 Ledelsens hverv Side 12 Ledelsespåtegning Side 13 Den uafhængige revisors erklæring Side 14 Hovedtal og nøgletal Side 15 Resultatopgørelse Side 16 Balance Side 17 Egenkapitalopgørelse Side 18 Solvensopgørelse Side 19 Noter til årsrapporten Side 20 Noter til eventualforpligtelser Side 27 Noter til øvrige oplysninger Side 28 Noter til anvendt regnskabspraksis Side 30 Noter til Sparekassens repræsentantskab Side 33 3 Årsrapport 2014

4 Oplysninger om Sparekassen Balling Sparekassen Balling Søndergade 12 A, Balling 7860 Spøttrup Telefon: Bestyrelse Født Indvalgt Genvalg Udløb Agronom/gårdejer Poul Pedersen, Balling (formand) Bogholder Niels Kristian Sørensen, Oddense (næstformand) Konsulent Bodil Dahl Christensen, Skive Bygningskonstruktør Hans Ibsen, Balling Adm. direktør Gunnar Sønderby Jessen, Vejen Blikkenslager Jørn Pedersen, Fly Entreprenør Niels Pedersen, Skive Landmand Poul Verner Pedersen, Tøndering Direktion Kurt Nielsen Filialer Søndergade 11, Skive Revision PricewaterhouseCoopers, Skive Årsrapport

5 Ledelsesberetning hovedpunkter 100 års jubilæum. Strategi Ændring af filialnet. Nyt rådgivningskoncept. Resultatet efter skat udgør et overskud på 4,6 mio. mod et underskud i 2013 på 3,1 mio. Netto rente- og gebyrindtægter øget med 4,2 %, mod et fald på 1 % i Kursreguleringer er positive med 1,4 mio. mod 4,2 mio. i Nedskrivninger på udlån udgør 2,9 mio. svarende til 0,7 % af samlede udlån og garantier. Niveauet er lavere end i 2013, hvor nedskrivningerne var på 7,1 mio. svarende til 2,1 %. Udlånsvækst på 1,8 % mod et udlånsfald på 6,6 % i Indlån - incl. puljer - uændrede i forhold til Fortsat stort indlånsoverskud. God spredning på udlån og garantier, både i forholdet mellem privat (62 %) og erhverv (38 %) og på fordelingen på erhvervsbrancher. Største branche er landbrug med 11 % af de samlede udlån og garantier. Likviditetsoverdækningen ultimo 2014 udgør tilfredsstillende 401 % mod 437 % ved udgangen af Solvensprocenten er opgjort til 25,7 mod 26,7 ultimo Sparekassens individuelle solvensbehov er ultimo 2014 opgjort til 10,4 %, og den solvensmæssige overdækning udgør således hele 15,3 %. Sparekassens bestyrelse indstiller til repræsentantskabet, at der udbetales 4 % i rente til Sparekassens garanter. 5 Årsrapport 2014

6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassen Balling s hovedaktivitet er primært at udøve traditionel pengeinstitutvirksomhed ved at udbyde ind- og udlånsprodukter. Sparekassens kunder er hovedsagelig privatkunder, samt mindre erhvervskunder. Det primære markedsområde er i og omkring Skive kommune. Af Sparekassen Balling s samlede antal kunder ultimo 2014 er 82 % hjemmehørende i Sparekassens primære markedsområde. 83 % af Sparekassens udlån og garantier ultimo 2014 kan henføres til kunder, der er bosiddende i Sparekassens primære markedsområde. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Sparekassen Balling realiserede i 2014 et overskud efter skat på 4,6 mio. kr. mod et underskud på 3,1 mio. i Netto rente- og gebyrindtægter udviser en vækst på 4,2 %. Årets kursreguleringer påvirker regnskabet positivt med 1,4 mio. mod 4,2 mio. i Udgifter til personale og administration er på et uændret niveau i forhold til 2013, hvorimod andre driftsudgifter er faldet markant fra 9,2 mio. til 2,4 mio., hvilket primært kan henføres til Sparekassens bidrag til Pulsen i Årets nedskrivninger på udlån og garantier er reduceret fra 7,1 mio. i 2013 til 2,9 mio. i Årets tab- og nedskrivningsprocent udgør 0,7 % mod 2,1 % i Det samlede forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån (excl. puljeordninger) og garantier er øget med 1,3 % til 876 mio. kr. I årsrapporten for 2013, var forventningerne til resultatet for 2014, at Sparekassens primære indtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat, vil udgøre samme niveau som i Det forventes, at tab og nedskrivninger vil blive reduceret i forhold til 2013, ligesom der forventes lavere kursreguleringer i forhold til I halvårsrapporten blev forventningerne fasthold, dog blev forventningerne til årets kursreguleringer opjusteret til en forventning om at denne post ville blive realiseret noget over niveauet for De i årsrapporten for 2013 oplyste forventninger blev realiseret, hvorimod de i halvårsrapporten 2014 oplyste forventninger om kursreguleringer over niveauet for 2013 ikke blev realiseret, idet 2. halvår 2014 bød på negative kursreguleringer. En solid sparekasse Sparekassens egenkapital udgør 128,5 mio. kr. ved udgangen af 2014 mod 125 mio. ved udgangen af Solvensprocenten er opgjort til 25,7 mod 26,7 ved udgangen af Den solvensmæssige friværdi ultimo 2014 er på hele 15,3 %, hvilket gør Sparekassen Balling til et af landets mest solide pengeinstitutter. Valg til repræsentantskabet Sparekassen Balling har i november 2014 afholdt valg til repræsentantskabet. Følgende blev valgt til repræsentantskabet: Anette Alstrup Heidi Holck Balling Jens Chr. Diernæs Claus Foged Hansen Hans Bak Ibsen Flemming W. Jensen Peter Foged Nielsen Niels Pedersen Henning Smed Anders Søgaard Roslev Hem, Skive Jebjerg, Roslev Skive Balling, Spøttrup Balling, Spøttrup Volling, Spøttrup Skive Balling, Spøttrup Kjeldbjerg, Skive For oplysning om sammensætningen af det samlede repræsentantskab henvises til note 27 side års jubilæum Det er meget begrænset, hvad der er tilbage af de oprindelige flere hundrede lokale sognesparekasser. Sparekassen Balling er den eneste tilbageværende selvstændige sparekasse i Salling Torsdag den 13. februar 2014 markerede Sparekassen 100 års dagen for sin stiftende generalforsamling som selvstændig garantsparekasse. Den runde dag blev markeret med åbent hus i alle afdelinger, og den 28. maj blev der afholdt en stor garantfest i Sparekassen Balling Hallen med over 600 feststemte deltagere. Tidligere havde Sparekassen Ballings højeste myndighed, repræsentantskabet besluttet, at markere 100-års jubilæet med en kæmpestor gave til egnens befolkning i form af et kontant beløb på hele 7,5 mio. kr. til etableringen af det nye sundhedshus Pulsen i Balling. I anledningen af jubilæet blev der udgivet en bog 100 år i hjertet af Salling, der beskriver Sparekassens 100 årige historie. 100 år i hjertet af Salling Strategi 2020 I løbet af 2014 har ledelse og medarbejdere i Sparekassen udarbejdet en ny strategi frem mod Bestyrelsen har fastlagt de overordnede strategiske mål for den kommen 5-årige periode Årsrapport

7 Ledelsesberetning Strategi 2020 I løbet af 2014 har ledelse og medarbejdere i Sparekassen udarbejdet en ny strategi frem mod Bestyrelsen har fastlagt de overordnede strategiske mål for den kommende 5-årige periode. Målsætningen indeholder bl.a.: mål om en markant vækst i forretningsomfanget med en passende fordeling mellem privat- og erhvervskunder vækstmål må ikke nås på bekostning af kreditkvaliteten det primære markedsområde defineres som Skive Kommune og omkringliggende kommuner mål om at opnå et image som områdets bedste arbejdsplads indenfor den finansielle sektor mål om at være et selvstændigt pengeinstitut Et af de første konkrete tiltag der er igangsat består af et samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter. Samarbejdet har til formål at foretage en kompetenceafklaring for hver enkel rådgiver på alle væsentlige fagområder. I forlængelse af kompetenceafklaringen, aftales der hvor der er behov - et individuelt efteruddannelsesprogram for den enkelte medarbejder. Nyt rådgivningskoncept. Med det formål at tilbyde kunderne proaktiv rådgivning, hvor vi kommer hele vejen rundt om kundens behov/økonomi, har vi i sommeren 2014 lanceret et nyt rådgivningskoncept, som vi kalder 360 graders rådgivning. Vision, mission og værdigrundlaget er defineret således: Mission Sparekassen Balling henvender sig primært til privatkunder og mindre erhvervskunder der har behov for traditionel pengerådgivning. Vision Vores vision er at være din professionelle troværdige pengerådgiver som tager udgangspunkt i mennesket bag økonomien, og samtidig være Danmarks mest attraktive sparekasse for kunder og medarbejdere! Rådgivningen tager udgangspunkt i ønsket om langvarige relationer samt kundernes situation og behov. Vi kender og bakker op om kunderne og deres hverdag! (Kernekompetence: Godt lokalkendskab.) Værdigrundlag Professionel Troværdig Nærværende Rådgivningskonceptet, der er under implementering, sikrer at vi på en systematisk måde får afdækket kundens sande behov, og udelukkende skabt løsninger, som kunderne reelt har brug for. Samtidig er det forventningen, at Sparekassens forretningsomfang med kunderne samlet set vil blive øget. Færre filialer I de senere år har vi oplevet en hastig udvikling i retning af, at kunderne i stigende grad kan og vil betjene sig selv med dagligdags pengeforretninger. Samtidig er kravene til vore rådgivers faglige kompetencer stadig stigende, hvilket taler for at samle rådgiverne i større enheder, hvor der er muligheder for faglig udvikling og sparringer. Yderligere oplever vi pres på indtjeningen, bl.a. som følge af den generelle lave vækst i samfundet, samt stadig stigende administrative byrder. Alle Sparekassens medarbejde har ved deltagelse i flere work-shops - været aktivt inddraget i strategiarbejdet. Med det formål at udarbejde konkrete tiltag for hele strategiperioden, der understøtter den vedtagne vision, er der nedsat forskellige arbejdsgrupper, hvor Sparekassens medarbejdere er inddraget. Disse forhold har betydet at Sparekassens ledelse besluttede at lukke filialerne i Durup, Jebjerg og Oddense pr. 10. oktober Reduktionen i antallet af filialer har ikke haft nogen nævneværdig regnskabsmæssig effekt på årsregnskabet for 2014, men forventes alt andet lige at få en betydelig positiv omkostningseffekt i Årsrapport 2014

8 Ledelsesberetning Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter er steget fra 31,8 mio. kr. til 33,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 4,2 %. Nettorenter er primært påvirket af marginalt faldende renteindtægter på udlån, på trods af et svagt stigende udlån, hvilket skyldes en faldende udlånsrente som følge af øget konkurrence. Gebyr- og provisionsindtægter, der primært kommer fra samarbejdspartnere indenfor realkredit, investering og forsikring, er øget med 19,2 %, hvilket primært skyldes høj aktivitet på omlægning af boliglån, samt øget interesse for placering af indlånsmidler i værdipapirer. Renter af garantkapital udgiftsføres ikke under renteudgifter, men indregnes som en del af overskudsdisponeringen. Kursreguleringer Kursreguleringer blev i 2014 positive med 1,4 mio. mod positive kursreguleringer på 4,2 mio. i Salget af Sparekassens beholdning af aktier i Nets har medført en positiv kursregulering på 0,8 mio. Omkostninger Udgifter til personale og administration er uændret i forhold til Overenskomstmæssige lønstigninger og omkostningsstigninger i øvrigt modsvares af, at det gennemsnitlige antal beskæftigede er reduceret med godt én heltidsansat, samt ved øvrige omkostningsreduktioner. Andre driftsudgifter udgør 2,4 mio. mod 9,2 mio. i Det markante fald skyldes primært bidrag til Pulsen i Salling i 2013 på 7,5 mio. kr. I 2014 er omkostningsposten påvirket af omkostninger vedrørende markering af Sparekassens 100 års jubilæum. Sparekassens bidrag til Indskydergarantifonden udgjorde 1,1 mio. i 2014, samme niveau som i Sparekassen Balling støtter lokalsamfundet i form af en lang række sponsorater, annoncestøtte og gaver til foreninger m.m. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Årets nedskrivninger er opgjort til 2,9 mio. kr. svarende til 0,7 % af de samlede udlån og garantier. Niveauet er lavere end i 2013, hvor nedskrivningerne var på 7,1 mio. kr. svarende til 2,1 % af de samlede udlån og garantier. Sparekassens samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser garantier udgør 6,3 % af udlån og garantier ultimo 2014 mod 6,6 % ultimo For så vidt angår landbrugsengagementer, består engagementerne stort set udelukkende af engagementer i kategorien over 2 % af kapitalgrundlaget, der er gennemgået og målt på individuel basis. Til imødegåelse af eventuelle økonomiske konsekvenser af en længerevarende situation med svage afsætningsforhold for landbrugsprodukter, har Sparekassen af forsigtighedsmæssige grunde, efter en nærmere stress-test af Sparekassens landbrugsengagementer, afsat et beløb på 4,8 mio. til imødegåelse af yderligere nedskrivninger på engagementer med OIV og engagementer med væsentlige svaghedstegn, som kreditrisiko i solvensbehovsopgørelsen, hvorefter det individuelle solvensbehov er øget fra 9,3 % til 10,4 %. Balancen Sparekassens balance Sparekassens samlede balance udgjorde 666 mio. kr. ultimo 2014 mod 664 mio. kr. ultimo 2013, hvilket således er stort set uændret. Udlån og garantier Udlån udgør ultimo året 311 mio. kr. mod 305 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er en stigning på 2 %. Garantier udgør ultimo året 82 mio. kr. mod 68 mio. ultimo 2013, hvilket er en stigning på 20 %. Væksten i garantier kan primært henføres til tinglysnings- og konverteringsgarantier. Udlån og garantier er fordelt med 62 % til private og 38 % til erhverv. Udlån til landbrug udgør 11 % af de samlede udlån og garantier ultimo 2014, mod 12 % ultimo 2013, og udgør således den største koncentration på en enkeltbranche. Ultimo 2014 har Sparekassen Balling 3 engagementer der overstiger 10 % af kapitalgrundlaget, hvoraf det ene engagement vedrører en finansiel samarbejdspartner. Sparekassen tilstræber ikke at have engagementer, der overstiger 10 % af kapitalgrundlaget. Indlån Indlån, incl. puljeordninger 522 mio. kr. ultimo 2014, hvilket er uændret i forhold til ultimo Værdipapirer Egenbeholdningen af værdipapirer var pr. 31/ på i alt 249 mio. kr. mod 228 mio. kr. ultimo Beholdningen består primært af obligationer for 223 mio. kr. (90 %), hvoraf hovedparten er realkreditobligationer. Beholdningen af aktier udgør ultimo 2014 kr. 26 mio. (10 %) mod kr. 31 mio. (13,5 %) ultimo Af aktiebeholdningen ultimo 2014 udgør aktier i finansielle virksomheder (sektoraktier) som Sparekassen Balling samarbejder med 19 mio. kr. Den samlede renterisiko udgør ultimo ,2 % af kapitalgrundlaget. Renterisikoen er udtryk for det forventede tab på rentepositioner, som følge af en stigning i renten på 1 %. I lyset af at Sparekassens egenbeholdning af værdipapirer udgør en stigende og meget væsentlig andel af de samlede aktiver, eksempelvis sammenlignet med de samlede udlån, er der i løbet af 2014 sat yderligere ledelsesmæssig fokus på styring af markedsrisikoen. Den samlede beholdning, dog uden indregning af sektoraktier, følges løbende ved beregning af Value at Risk. Årsrapport

9 Ledelsesberetning Der er samtidig indgået aftale med en ekstern samarbejdspartner, der har til opgave at foretage pålidelig daglig rapportering på den samlede værdipapirbeholdning, daglig rapportering for hver enkel forvaltningsaftale, samt ledelsesrapportering til brug for direktion og bestyrelse. Likviditet I forhold til lovens krav om likviditet har Sparekassen ultimo 2014 en overdækning på 401 % mod 437 % ultimo Med virkning fra 1. oktober 2015 træder nye likviditetsbestemmelser (LCR) i kraft. Der er ledelsens vurdering, at Sparekassen alt andet lige vil kunne leve op til disse nye skærpede krav. Egenkapital, solvens og solvensbehov Efter indregning af årets overskud på 4,6 mio. kr. udgør Sparekassens egenkapital 128 mio. kr. mod 125 mio. kr. ultimo Forskellen mellem solvensbehovet og den aktuelle solvens udgør således ultimo 2014 hele 15,3 % svarende til 70,8 mio. kr. Nye kapitaldækningsregler, der indføres gradvis frem mod 2019, vil medføre et forøget krav til solvensen, samt sammensætningen af de enkelte kapitalinstrumenter. Sparekassen Balling kan allerede nu, på baggrund af balancens nuværende sammensætning, opfylde de fremtidige krav. En nærmere beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet, samt de forudsætninger der lægges til grund herfor, er beskrevet i Sparekassens risikorapport, som kan ses på Sparekassens hjemmeside Opgørelse af solvensbehovet er ikke revideret. Garantkapitalen udgør 50,8 mio. kr. mod 50,3 mio. kr. ultimo Sparekassen har hidtil haft to garantklasser garantklasse A og garantklasse B. Ultimo 2014 har Sparekassen ingen garanter i garantklasse B, og det indstilles til repræsentantskabet, at man på førstkommende repræsentantskabsmøde ændrer Sparekassens vedtægter, således at garantklasse B udgår. Enkelte garant-sparekasser har været nødsaget til at stoppe for indløsning af garantkapital, andre har indført ventelistemodeller eller garantbørser. Sparekassen Balling vil bestræbe sig på til enhver tid betinget af Finanstilsynets tilladelse at have åben for indløsning af garantkapital. Sparekassen Balling er så velkonsolideret, at man uden at medregne garantkapitalen vil kunne leve op til solvenskravene, men Sparekassens ledelse finder det vigtigt at kunne medregne garantkapitalen, idet det giver mulighed for at kunne betjene erhvervskunder af en vis størrelse. Sparekassens bestyrelse indstiller til repræsentantskabet at der udbetales 4 % p.a. i rente til Sparekassens garanter. Solvensprocenten er opgjort til 25,7 mod 26,7 ultimo Siden 2007 har det været et krav at pengeinstitutter skal overholde et internt opgjort solvensbehov, der opgøres på baggrund af det enkelte pengeinstituts individuelle forhold. Sparekassen Balling s individuelle solvensbehov er ultimo 2014 opgjort (efter 8+ modellen) til 10,4 %. 9 Årsrapport 2014

10 Ledelsesberetning Finanstilsynets tilsynsdiamant Finanstilsynets tilsynsdiamant indeholder fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses for at være pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Sparekassen Balling opfylder kravene således: De fem grænseværdier er: Finanstilsynets grænse Sparekassen Balling Summen af store engagementer, max. 125 % 45,6 % Udlånsvækst, max. 20 % 1,8 % Ejendomseksponering1 25 % 5,0 % Funding ratio, (udlån/arbejdende kapital) max % 50,0 % Likviditetsoverdækning min. 50 % 401,0 % Procenten for ejendomseksponering er den andel af de samlede udlån og garantidebitorer, der vedrører branchen Fast ejendom samt gennemførelse af bygge projekter opgjort før nedskrivninger. Arbejdende kapital består af indlån samt egenkapital Som det fremgår ligger Sparekassen Balling på nuværende tidspunkt langt indenfor alle grænser på alle målepunkter. Grafisk fremstilling af Sparekassen Balling s placering i tilsynsdiamanten: Sparekassens relative råderum i forhold til grænseværdierne fremgår som afstanden mellem diamantens ydre og indre rammer. Usædvanlige forhold usikkerhed ved indregning og måling Der har i året ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivning på udlån. På landbrugsengagementer, der er den branche, der udgør den største andel af Sparekassen Balling s udlån til erhverv, er det især værdien af landbrugsaktiver, der er en afgørende faktor i værdiansættelsen af sikkerhederne. Sparekassen Balling anvender de af Finanstilsynet udmeldte værdier for opgørelse af geografisk fastsatte jordpriser, driftsinventar og bygninger. Finanstilsynet har i orienteringsbrev om regnskabsaflæggelse for 2014 bl.a. påpeget at institutterne ved beregning af gruppevise nedskrivning, samt beregning af det individuelle solvensbehov, skal tages højde for tidlige hændelser. Tidlige hændelser kan eksempelvis være udløb af afdragsfrihed, afskaffelse af mælkekvoter, samt de nuværende økonomiske konsekvenser for landbruget af udviklingen i Rusland. Det er ledelsens vurdering, at Sparekassen ikke er særlig påvirket af udløb af afdragsfrihed på kundernes realkreditlån, samt afskaffelse af mælkekvoter. For så vidt angår landbrugsengagementer, består engagementerne stort set udelukkende af engagementer i kategorien over 2 % af kapitalgrundlaget, der er gennemgået og målt på individuel basis. Efter en nærmere stress-test af Sparekassens landbrugsengagementer, er der foretaget en solvensmæssig reservation, hvorefter det individuelle solvensbehov er øget fra 9,3 % til 10,4 %. Det er ledelsens opfattelse, at usikkerheden og en eventuel afvigelse i måling af nedskrivning på udlån og garantier, ikke er væsentlig for årsrapporten. Regnskabsmæssige skøn og væsentlige usikkerheder er beskrevet i note 26, hvortil der henvises. Årsrapport

11 Ledelsesberetning Særlige risici Sparekassen Balling er eksponeret over for forskellige risici i forbindelse med Sparekassens drift. Sparekassens risikostyring sker i overensstemmelse med de politikker, rammer og instrukser, som er fastlagt af Sparekassens bestyrelse. De væsentligste risici er: Kreditrisiko: Kreditrisiko, der anses som den væsentligste risiko, forstås som risikoen for tab på udlån og kreditter som følge af låntagers manglende betalingsevne. Al kreditgivning sker på baggrund af en af bestyrelsen vedtaget kreditpolitik, der fastlægger de overordnede principper for al kreditgivning. Forskellige forretningsgange, eksempelvis forretningsgang for vurdering af sikkerheder, understøtter de beslutninger, som den enkelte medarbejder med bevillingsbeføjelser træffer. Markedsrisici: Sparekassens markedsrisici forstås som risikoen for at Sparekassens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisici består af risici på renter, valuta og likviditet. Bestyrelsen har fastlagt objektive rammer for den maksimale risiko på de enkelte områder, hvilket er fastlagt i en instruks fra bestyrelsen til direktionen. Der udarbejdes løbende opgørelser over markedsrisici, og der afrapporteres til bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde. Likviditetsrisici: Sparekassens likviditet opgøres løbende efter såvel interne regler fastsat af bestyrelsen, som efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed 152. Sparekassen ønsker, såvel på kort som på længere sigt, at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Kontrol: Bestyrelse, direktionen og revisionsudvalget vurderer løbende alle væsentlige risici, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Lønpolitik Sparekassen skal i henhold til regnskabsbekendtgørelsen offentliggøre Sparekassen Balling s lønpolitik. Oplysningerne kan findes på Sparekassens hjemmeside Bestyrelsen Bestyrelsen består af 8 medlemmer. I løbet af 2014 er der afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder med fysik fremmøde. Den totale fremmødeprocent for hele bestyrelsen for samtlige bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde afholdt i 2014 har udgjort 94 %. Bestyrelsen har i 2014 deltaget i konference med faglige indlæg målrettet mindre pengeinstitutter, samt deltaget i virksomhedsbesøg. På bestyrelses- og repræsentantskabsmøder har der på programmet været relevante eksterne foredragsholdere. Evalueringen er sket med baggrund i Sparekassens forretningsmodel. Det er konklusionen, at bestyrelsens medlemmer tilsammen har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring, samt tidsmæssige ressourcer til at kunne forstå Sparekassens aktiviteter og de hermed forbundne risici, og derved varetage sit hverv på kvalificeret vis. Ifølge Sparekassens vedtægter skal bestyrelsesmedlemmer senest afgå ved udløbet af medlemmets valgperiode i hvilket de er fyldt 70 år. Revisionsudvalg Jvf. Finanstilsynets bekendtgørelse er der nedsat et revisionsudvalg. Den samlede bestyrelse udgør revisionsudvalget og det uafhængige medlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision er adm. direktør Gunnar Sønderby Jessen, der tidligere har været adm. direktør i et andet dansk pengeinstitut. Revisionsudvalgets opgaver består i at: overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden. Redegørelse om underrepræsenteret køn i Sparekassens bestyrelse I Sparekassen er det ledelsens vurdering, at mangfoldighed er med til at skabe bedre resultater og en hjælp til at træffe bedre beslutninger. Ledelsen arbejder derfor for at skabe en god balance mellem mænd og kvinder i Sparekassens bestyrelse. Måltal for bestyrelsen Ultimo 2014 var andelen af kvinder i Sparekassens bestyrelse på 12,5 % svarende til 1 person. Det er bestyrelsens mål, at andelen af det underrepræsenterede køn i Sparekassens bestyrelse på sigt minimum udgør 15 %. Det er vurderingen, at dette er et realistisk måltal. Ifølge lov om finansiel virksomhed 79 a, stk. 4 har Sparekassen ikke udarbejdet politik eller måltal for øvrige ledelsesniveauer. Whistleblower-ordning Med henblik på at medarbejdere kan henvende sig, hvis de har mistanke og/eller viden om overtrædelser af den finansielle lovgivning har Sparekassen etableret den obligatoriske whistleblover-ordning. Ordningen er etableret således at det er sikret at indberetninger kan ske anonymt og uden om de normale personalepolitikker og den daglige ledelse. Bestyrelsen har i 4. kvartal 2014 gennemført den årlige selvevaluering. 11 Årsrapport 2014

12 Ledelsesberetning Redegørelse vedr. god selskabsledelse Corporate Governance Sparekassen Balling ønsker i høj grad at efterleve anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, samt følge Finansrådets anbefaling på revisionsområdet, herunder Finansrådets ledelseskodeks med yderligere 10 anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige forhold i pengeinstitutterne. Sparekassen Balling forholder sig til anbefalingerne efter følg eller forklar princippet. Redegørelsen findes på Sparekassens hjemmeside: Samfundsansvar CSR-politik Sparekassen Balling s politik for samfundsansvar tager udgangspunkt i vor forankring som lokalt pengeinstitut siden Vi er, og ønsker fortsat at være, en ansvarlig sparekasse, der bevidst arbejder på at skabe optimale resultater for vore kunder, medarbejdere, garanter og lokalsamfundet. Sparekassens CSR-politik kan ses på Sparekassens hjemmeside: Forventninger og planer for 2015 Den generelle lave økonomiske aktivitet i Danmark, samt i Sparekassens primære markedsområde, forventes fortsat gældende i Sparekassens indtægtsside forventes realiseret på samme niveau som i På omkostningssiden forventes der alt andet lige en mærkbar reduktion i de samlede omkostninger, primært i kraft af omkostningsreduktioner som følge af den i efteråret 2014 gennemførte reduktion af filialnettet og antal ansatte. Som følge heraf forventes der realiseret en stigende basisindtjening. Kursreguleringer forventes at ligge på et lavt niveau som følge af det lave renteniveau. Nedskrivninger på udlån forventes at ligge på niveau med vil være præget af implementeringen af Sparekassens proaktive rådgivningskoncept 360 graders rådgivning, samt nye tiltage til understøttelse af Sparekassens nydefinerede vision, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere. Hændelser efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsperiodens udløb er der ikke indtruffet væsentlige hændelser. Ledelsens hverv Bygningskonstruktør Hans Ibsen: Bestyrelsesformand i Ole Ibsen A/S Bestyrelsesmedlem i Salling Entreprise A/S Bestyrelsesformand i Hans Ibsen Holding ApS Direktør i H.J. Invest ApS Bestyrelsesmedlem i Stenger og Ibsen Construction A/S Bestyrelsesmedlem i Stenger og Ibsen Construction Holding A/S Blikkenslager Jørn Pedersen: Direktør i Fly Blik og Ventilation A/S Direktør i 24 ride.com ApS Entreprenør Niels Pedersen: Direktør i NP Invest Skive ApS Direktør i Entreprenørfirmaet Niels Pedersen ApS Bogholder Niels Kristian Sørensen: Bestyrelsesmedlem i Balling El A/S Bestyrelsesmedlem i Valdemar Knudsen Invest A/S Årsrapport

13 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Sparekassen Balling. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i Sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Balling, den 18. februar 2015 Kurt Nielsen direktør Balling, den 18. februar 2015 Bestyrelsen for Sparekassen Balling Poul Pedersen Formand Niels Kristian Sørensen Næstformand Bodil Dahl Christensen Hans Bak Ibsen Gunnar Sønderby Jessen Jørn Pedersen Niels Pedersen Poul Verner Pedersen 13 Årsrapport 2014

14 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Sparekassen Balling Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sparekassen Balling for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter hoved- og nøgletal, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, solvensopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Sparekassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-skabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Skive, den 18. februar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bjørn Jakobsen Statsautoriseret revisor Carsten Jensen Statsautoriseret revisor Årsrapport

15 Hovedtal alle tal i kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (2.327) Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Årets resultat (3.125) Udlån Indlån ekskl. puljeordninger Egenkapital Aktiver i alt ) Tallet for 2013 er indeholdt bidrag til Pulsen på tkr Nøgletal Solvensprocent 25,7 26,7 27,0 27,7 24,2 Kernekapitalprocent 25,7 26,7 27,0 27,7 24,2 Egenkapitalforrentning før skat (%) 4,2-3,2 7,7 0,1 6,9 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 3,6-2,4 5,8 0,1 5,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,19 0,90 1,35 1,0 1,32 Renterisiko (%) 3,2 2,2 1,6 2,3 3,6 Valutaposition (%) 6,9 10,8 9,7 8,0 9,6 Valutarisiko (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån + nedskrivninger i forhold til indlån (%) 64,5 63,5 70,4 72,6 76,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 401,0 437,1 373,5 332,7 280,2 Summen af store engagementer (%) 45,6 29,6 40,7 27,5 52,8 Andel af tilgodehavende med nedsat rente (%) 3,4 2,3 2,8 1,8 1,2 Nedskrivningsprocent 6,3 6,6 5,5 4,7 3,6 Årets tab- og nedskrivningsprocent 0,7 2,1 1,3 0,9 1,1 Årets udlånsvækst (%) 1,8-6,6 3,0 4,5 6,7 Udlån i forhold til egenkapital 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret,omregnet til heltidsansatte 22,89 24,14 24,01 22,84 20,54 Afkastningsgrad (%) 1,0-0,2 1,3 0,9 1,3 Lovreglerne for udbetaling af renter af garantkapital er fra regnskabsåret 2012 ændret således, at garanterne ikke længere må få en en bestemt forrentning stillet i udsigt, men renten for den forgangne periode skal i stedet besluttes hvert år på repræsentantskabsmødet. Hovedtallene Netto rente- og gebyrindtægter samt Årets resultat er korrigeret for udbetalt rente til garantkapital for årene Endvidere er nøgletallene Egenkapitalforretning før og efter skat, Forrentning af egne reserver,indtjening pr. omkostningskrone samt Basisindtjening pr. omkostningskrone korrigeret på samme vis. 15 Årsrapport 2014

16 Resultatopgørelse Alle tal i kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Årets totalindkomst Forslag til resultatdisponering Årets resultat I alt til disposition Foreslået rente af garantkapital Overført resultat I alt anvendt Årsrapport

17 Balance pr Alle tal i kr. Aktiver Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker , 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi , 10,11 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Note 16 Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser 9 44 Hensatte forpligtelser i alt Garantkapital Overført resultat Foreslået garantrente Egenkapital i alt Passiver i alt Årsrapport 2014

18 Egenkapitalopgørelse Alle tal i kr. Indbetalt Garantkapital Garant rente Overført overskud Egenkapital i alt Egenkapital pr Ændringer i året: Indbetalt garantkapital i 2014 (netto) Udbetalt garantrente Skatteværdi af udbetalte garantrenter Regulering af rente garantkapital Foreslået garantrente for Årets resultat Årets egenkapital påvirkning Egenkapital pr Egenkapital pr Ændringer i året: Indbetalt garantkapital i 2013 (netto) Udbetalt garantrente for Skatteværdi af udbetalte garantrenter Regulering af rente garantkapital Foreslået garantrente for Årets resultat Årets egenkapital påvirkning Egenkapital pr Årsrapport

19 Solvensopgørelse Alle tal i kr Betalte kapitalinstrumenter (garantkapital) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til køb af egne egentlige kapitalinstrumenter Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital Overfør resultat fra foregående år Fradrag for foreslået garantrente Overført resultat Fradrag for forsigtig værdiansættelse Udskudte skatteaktiver Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finasielle sektor hvori Sparekassen ikke har væsentlige investeringer Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Den samlede risikoeksponering Solvensprocent 25,7% 26,7% 19 Årsrapport 2014

20 Noter til årsrapporten Alle tal i kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Andet 9 3 I alt, renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 2 0 Indlån Øvrige renteudgifter 6 8 I alt renteudgifter Gebyr- og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsadministration Garantiprovision Indtægter fra samarbejdspartnere Øvrige administrations- og gebyrindtægter I alt gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Revisionsudvalget består af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesvederlaget specificeres således: Poul Pedersen, formand Gunnar Sønderby Jessen, formand for revisionsudvalget Niels Kr. Sørensen, næstformand Bodil Dahl Christensen Hans Ibsen Jørn Pedersen Niels Pedersen Poul Verner Pedersen Niels Blåbjerg, udtrådt ultimo marts I alt bestyrelsesvederlag Årsrapport

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere