ÅRSREGNSKAB for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8813 CVR-nr Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 1

2 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Holstebro Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 2

3 Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: 2. Kirkebygning og sognegård Formål ) Overskridelsen på formål 2 Kirkebygning og sognegård skyldes dels at årsafregningerne på el og varme i kirke og sognehus er taget med i indeværende regnskabsår mod tidligere i kommende regnskabsår, beløbet for merudgiften til el varme og vand er Formål 23) Sognegård er der indkøbt nye mobiltelefoner til kordegnekontor, regnskabskontor og sognemedhjælper beløbet er Indkøbet af telefoner skyldes en overgang fra fastnet til en væsentligt billigere mobil telefoni løsning via kirkeministeriet. Formål 24) Overskridelsen på er huslejen til nyt regnskabskontor som ikke var på budget 3. Kirkelige aktiviteter Formål 31) Under særlige gudstjenester er der forbrugt mere end budgetteret det skyldes øgede aktiviteter på området. Formål 32) Der har været et mindre forbrug på kørsel af minikonfirmander end budgetteret pga. skolesammenlægning. Formål 33) Behovet for kirkebil har været mindre end budgetteret derfor er der et overskud på Formål 33) Menighedsplejen har haft en højere indtægt på arrangementer end forventet og derfor er der et overskud på kontoen på 8928,48 Formål 34) Der var budgetteret med en annonceindtægt på ,- som ikke er blevet til noget. 5. Præstebolig Note 52) Der er en overskridelse på etablering af nyt køkken i Helgolandsgade på overskridelsen skyldes et lovkrav om nye elinstallationer i forbindelse med køkkenrenovering, som ikke var forudset. Overskridelsen er dog udlignet i det samlede resultat på præsteboliger ved tilbageholdenhed på vedligeholdelsesudgifter på de øvrige to præsteboliger. 6. Administration og fællesudgifter Formål 60) Der er forbrugt mere end budgetteret på kaffekontoen, ekstraudgiften skyldes øgede aktiviteter og øget fremmøde til arrangementer. Indtægtssiden på de øgede aktiviteter kan ses under formål 33. Formål 66) Kursusudgifter kirkefunktionærer er overskredet med Det skyldes dels at der i 2012 er ansat en kirketjener som skal have 6 uger obligatorisk uddannelse inden for de 2 første år af ansættelsen og dels at kordegn/daglig leder, har taget en lederuddannelse. For begge gælder at der er indgået refusioner fra kompetencefonden, VEU og SVU på mere ned som er konteret under lønninger under de enkelte formål. Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 3

4 REGNSKAB - HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE, VIBORGVEJ 10, 7500 HOLSTEBRO CVR. NR.: et godkendt på kirkegårdsbestyrelsesmøde, torsdag d. 20. marts Resultat af drift:... kr ,41 Overskud krematoriet (formål 42):... kr ,60 Overskud kirkegården (formål ):... kr ,81 Overskud krematoriet (formål 42):... kr ,60 Afdrag på lån i stiftet til filter:... kr Restoverskud til henlæggelse:... kr ,60 Ovf. til Salling Bank:.. kr Ovf. til Sydbank:... kr ,60 Ialt henlagt i :... kr , Ligningsmidler fra foregående år som er en del af kassebeholdningen i. I er der arbejdet videre med følgende projekter: 1/ Regulering af Søndre Kirkegård - restsum pr. 31/12-.. kr ,26 2/ Blomstereng på Egekirkegården - restsum pr. 31/12-.. kr ,00 3/ Betonbjælker kapel Ege - restsum pr. 07/02- kr ,40 Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet på møde d. 20/11- at ovennævnte beløb skal konverteres til nyt låsesystem på hele kirkegården. 3/ Nyt låsesystem (Ho. Låseteknik)- restsum pr. 31/12-.. kr ,97 Alle ovennævnte beløb er en del af kassebeholdningen pr. 31/ Hævet fra henlæggelser i. Formål 83: Budgetteret med kr under anlægsrammen, som skulle anvendes til udgifter afholdt af henlæggelser. Dette er fejlbudgetteret. Ifølge revisionen skulle dette beløb være budgetteret under driften (formål 40 og formål 41). Der er ialt hævet i december kr ,32 fra henlæggelseskontoen i Danske Andelskassers Bank og overført til Borbjerg Sparekasse. Specifikation af hævede henlæggelser. Formål 40: Udskiftning af kopimaskine... kr ,14 Formål 40: Etablering af kirkegårdens hjemmeside.. kr ,31 Formål 40: Nordisk kongres - 1 deltager... kr Formål 40: Omlægning af kvt. 03 på Viborgvej... kr ,00 Formål 40: Renovering af kvt. 0A på Viborgvej... kr ,94 Formål 40: Renovering af kvt. 09 på Viborgvej... kr ,02 Formål 40: Renovering af busket v/pers.bygn. Vib.. kr ,57 Formål 40: Udskiftning af vinduer på kontoret... kr ,71 Formål 40: Renovering af kvt. U2, U4 og K6 på Ege. kr ,35 Formål 41: Renovering af klokketårn/kapeldøre Vib.. kr ,28 Ialt hævet fra henlæggelser i... kr , Momsregulering. Formål 76: Ingen ændring i momsreguleringen i regnskab. Samme variable moms afløftningsprocent som blev anvendt pr. 1/1-, er uændret ved udgangen af. Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 4

5 Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 5

6 1 Fælles indtægter i alt ,84 Budget * , ,00 Øvrig drift i alt , , ,09 2 Kirkebygning og sognegård , ,73 Indtægter ,00 Udgifter, løn , ,48 Udgifter, øvrig drift , ,25 3 Kirkelige aktiviteter , ,22 Indtægter , ,80 Udgifter, løn , ,90 Udgifter, øvrig drift , ,12 4 Kirkegård , , ,94 Indtægter , , ,71 Udgifter, løn , ,86 Udgifter, øvrig drift , , ,79 5 Præstebolig mv , ,28 Indtægter , ,83 Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift , ,11 6 Administration og fællesudgifter , , ,64 Indtægter , ,68 Udgifter, løn , ,32 Udgifter, øvrig drift , , ,00 7 Finansielle poster , , ,28 A Resultat af drift , ,91 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) , ,20 B Resultat af anlæg ,52 C Resultatopgørelse , , , , , , , ,95 * Budgettet er ikke revideret Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 6

7 Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg , , Kirke- og præsteembedekapitaler , , Likviditet stillet til rådighed af provstiet , , Langfristet gæld , , , Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler , , , Årsafslutning , ,65 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo Arv og donationer , ,57 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 7

8 FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo , , , , , , , , , , , , ,00 Ultimo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 8

9 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift , , , ,84 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt , , , ,84 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål 21 Kirkebygning , , , ,10 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) , , , ,58 23 Sognegård , , , ,46 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) , , ,52 25 Tjenstlige lokaler i præstegård , , , ,70 I alt , , , ,36 3 Kirkelige aktiviteter Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål , , ,20 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , , , , ,37 32 Kirkelig undervisning , , , ,49 33 Diakonal virksomhed , , , , ,63 34 Kommunikation , , , ,87 35 Kirkekor , , , ,31 36 Kirkekoncerter , , , ,83 37 Foredrags- og mødevirksomhed , , , , ,10 39 Kontingent til DSUK I alt , , , , ,60 4 Kirkegård Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården , , , , , ,91 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser , , , , ,83 42 Krematorium , , , , ,23 43 Arbejde uden for egen kirkegård 1.441, , ,98-22,89 I alt , , , , , ,86 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 9

10 Formål 5 Præstebolig mv. Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig , , , ,94 52 Præstebolig , , , ,99 53 Præstebolig , , , ,19 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme I alt , , , ,12 6 Administration og fællesudgifter Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål , , , , ,08 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , , , ,52 62 Personale, inkl. delt medarbejder , , , ,58 63 Bygning , , , ,78 64 Økonomi , , , ,24 65 Personregistrering , , , ,44 66 Efteruddannelse , ,49 616, ,81 67 Forsikringspræmie , , , ,40 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU) I alt , , , , , ,85 7 Finansielle poster Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån , , , ,29 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) , , , ,48 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 2.379, , ,76 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering ,98 I alt , , , , ,29 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 10

11 Formål 8 Anlægsramme Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing , , ,32 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg , , , , % tillægsbevilling anlæg I alt , , , ,52 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 11

12 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn Holstebro bygrde 147 A 3 Holstebro bygrde 147 A 4 Holstebro bygrde 434 B Ho Mrkj Ulfborg 3 GN Ho. Mrkj Hjerm 5 L Areal Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Sognehus st. - Lej Sognehus 1. - Lej Præstebolig - Nellikestræde Præstebolig - Helgolandsgade Præstebolig - Rudesvej Ejendomsværdi i alt Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 12

13 Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Kollektregnskab: Saldo primo Indsamlet i henhold til indsamlingsprotokol Afregnet til rekspektive formål Saldo Beløb 885, , ,00 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 13

14 Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Kirkelig ligning kommune 4 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler Kirkepyntning, salg af lys og blomster Salg ved arrangementer Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægter Entre til koncerter, foredrag m.v. Diverse indtægter Biregnskaber - indtægter Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Husleje Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Betaling for lokaltfinansierede præster Biregnskaber - løn Merarbejde Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Flexjob refusion Efterudd.fonden ref.puljejob Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Artskontonummer Beløb , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 14

15 Kontonavn Andre ordinære driftsomkostninger Rejser og befordring Befordring efter regning Befordringsgodtgørelse Ophold og fortæring efter regning Time- og dagpenge Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Copydan Medielicens Skattepligtige godtgørelser AER og AES Biregnskaber - øvrig drift Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Artskontonummer Beløb , , , , , , , , , , , ,60 900, , , , , , , , ,99 952, , , , , , , , , , , , , , , Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 15

16 Folkekirkens selvforsikring Rengøring efter regning Annoncering Trykning Konsulentydelser Kontonavn Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distrik Gebyrer Diverse tjenesteydelser Leje/leasing Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Oblater, altervin og lign. Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Renteudgifter stiftsmiddellån Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Aktiver Artskontonummer Beløb , , , , , ,81 600, , , , , , , , , , , ,94 478, , , ,33 9,02 9, , , , , , , ,65 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 16

17 Kontonavn Værdipapirer Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til menighedsrådets frie midler Værdipapirer vedr gravstedskapitaler indbetalt før 1987 (ikke oplagt i stiftet) Værdipapirer i alt Tilgodehavender Debitorer - kirkegård Debitorer - krematorier Debitorer - alle Indgående moms Udgående moms Fradragsberettiget elafgift Fradragsberettiget vandafgift A conto udbetalt løn Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto) Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedskapital oplagt i stiftet Tilgodehavender i alt Likvider Bank - drift og anlæg - opsparing til anlæg - opsparing til anlæg - opsparing til anlæg Kontantkasse Kontantkasse Artskontonummer Beløb 2.312, , , , , , , ,46 0,59 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 17

18 Kontonavn Udlægskasse Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Kirkegårdens frie midler Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelse gravsteder, indbetalt før 1987 Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler) Hensættelser i alt Gæld Gæld, stiftsmidler Gæld, stiftsmidler Gæld i alt Gældsforpligtelser Kreditorer Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto) Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto) Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto) Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto) Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto) Anden kortfristet gæld Diverse forudbetalte indtægter (periodeafgrænsningkonto) Nettoløn A-skat AM-bidrag ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Gruppeliv - alle kasser Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet) Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit) AM-bidragsfri indkomst (debet) AM-bidragsfri indkomst (kredit) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt Artskontonummer Beløb 309, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-301,00 995,00 9, , ,19 216, , , , ,82 Holstebro Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Udkast. Udskrevet d :42 Side 18

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8561. CVR-nr. 34682755

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8561. CVR-nr. 34682755 ÅRSREGNSKAB for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8561 CVR-nr. 34682755 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hasle Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8125. CVR-nr. 20235012

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hasle Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8125. CVR-nr. 20235012 ÅRSREGNSKAB for Hasle Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8125 CVR-nr. 20235012 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7157 CVR-nr. 16496316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Søllinge Sogns Menighedsråd i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 7737 CVR-nr. 42620114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tistrup Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8870. CVR-nr. 65526212. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tistrup Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8870. CVR-nr. 65526212. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Tistrup Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8870 CVR-nr. 65526212 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816 ÅRSREGNSKAB for Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 8393 CVR-nr. 15326816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hemmet Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8781. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hemmet Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8781. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hemmet Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8781 CVR-nr. 40845917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Orø Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7246. CVR-nr. 56707115. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Orø Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7246. CVR-nr. 56707115. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Orø Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7246 CVR-nr. 56707115 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7080. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7080. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Islands Brygges Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7080 CVR-nr. 15662611 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7345 CVR-nr. 66914917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615 ÅRSREGNSKAB for Birkerød Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7447 CVR-nr. 62875615 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7786 CVR-nr. 34673403 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere