Halvårsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk"

Transkript

1 Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

2 Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget med 400 til * Solvensen er på 14,9%, mens kernekapitalen er 14,4%. * Balancen er for halvåret steget med 15% til mill. kr. * Udlån er for halvåret steget med 12% til mill. kr. * Indlån er for halvåret steget med 15% til mill. kr. * Resultatet før skat er faldet med 29% til 73,1 mill. kr. * Kursreguleringer er faldet med 37,4 mill. kr. til 7,4 mill. kr. * Netto rente- og gebyrindtægterne steg med 10% til 156,7 mill. kr. * Tab og nedskrivninger er faldet med 5,9 mill. kr. til 5,5 mill. kr. 2

3 LEDELSESBERETNING Beretning Sparekassen Himmerland har i første halvår af 2006 opnået et overskud efter skat på 55,4 mill. kr. Beløbet fremkommer efter, at der er afsat 17,8 mill. kr. til skat. Netto renteindtægterne incl. udbytte er på 97,6 mill. kr., hvilket er 6,2 mill. kr. mere end i 2005 (en stigning på 6,8%). Andre driftsindtægter blev på 3,4 mill. kr. mod 4,2 mill. kr. i Sparekassens samlede omkostninger er steget med 10,7 mill. kr. til 76,9 mill. kr., hvilket svarer til en stigning på 16,2%. Stigningen skyldes øgede løn- og EDB-omkostninger. Nedskrivninger på udlån samt hensættelser på garantier andrager 5,5 mill. kr. mod 11,4 mill. kr. i 2005, altså et fald på 5,9 mill. kr. Ved udgangen af 1. halvår af 2006 er de samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier på 287,0 mill. kr. Udlån med standset renteberegning udgør 15,0 mill. kr. Afskrivninger på lejede lokaler, inventar og ejendomme beløber sig til 12,3 mill. kr. Der er på EDB-udstyr og inventar afskrevet 5,1 mill. kr., mens der på ejendomme m.v. er af- og nedskrevet 7,2 mill. kr. Kursreguleringen af værdipapirbeholdningen blev positiv med 7,4 mill. kr. mod en kursgevinst på 44,7 mill. kr. sidste halvår. Balancen er ultimo juni 2006 på mill. kr. mod mill. kr. ultimo 2005, hvilket svarer til en stigning på 15,4%. Udlån er i 1. halvår steget med 11,5% fra mill. kr. til mill. kr., mens det samlede indlån er steget med 485 mill. kr. til mill. kr., hvilket svarer til en stigning på 14,9%. Sparekassens egenkapital er ved udgangen af 1. halvår 2006 på 1.098,4 mill. kr., og af dette beløb er 173,3 mill. kr. indbetalt som garantikapital af garanter. Sparekassens solvens er på 14,9%, mens kernekapitalen udgør 14,4%. Risikoforhold Det overordnede princip for sparekassen er, at de risici, som opstår i forbindelse med driften af sparekassen, nøje overvåges og holdes indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer. De primære risikotyper i forbindelse med driften af Sparekassen Himmerland er kreditrisikoen på sparekassens udlån samt markedsrisiko på områderne fonds, valuta og likviditet. Kreditrisici Sparekassen Himmerland tilstræber ved långivningen at sikre en passende spredning på kunder og brancher, således at enkeltengagementer ikke udgør nogen risiko for sparekassens eksistens. Sparekassen har historisk set haft en sund kreditpolitik, og sparekassen vil også i fremtiden fokusere på, at der gennem sparekassens centrale kreditafdeling sikres en effektiv styring af sparekassens udlånsportefølje. Markedsrisici Sparekassens grundlæggende politik vedr. markedsrisikoen er, at sparekassen aldrig vil påtage sig markedsrisici, der kan få indflydelse på sparekassens handlefrihed m.v. Sparekassen fastsætter for hver risikotype indenfor markedsrisikoen konkrete rammer, og det indgår således ved risikovurderingen, at der skal være et fornuftigt og velafbalanceret forhold mellem risici og afkast. Sparekassen anvender afledte finansielle instrumenter til afdækning og styring af markedsrisikoen, såfremt sparekassen ønsker at minimere eller reducere omfanget af de markedsrisici, som sparekassen udsættes for. Regnskabspraksis Pr. 1. januar 2005 overgik sparekassen i lighed med den øvrige finansielle sektor til nye regnskabsregler tilpasset internationale regnskabsstandarder. Alle sammenligningstal for 2005 er ligeledes efter den nye regnskabspraksis. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal medarbejdere i halvåret omregnet til heltidsbeskæftigede var 193,5. Koncernen Koncernen omfatter udover Sparekassen Himmerland de 100% ejede datterselskaber Ejendomsselskabet Himmerland A/S, Finansieringsselskabet Himmerland A/S, Ejendomsselskabet Markedsvej 5-7 A/S, Himmerlandsgade 74 A/S og Komplementarselskabet Aars Bymidte ApS. Aktier og anparter i datterselskaber er i moderselskabet optaget til datterselskabernes indre værdi. Som følge heraf er koncernens samlede resultat og egenkapital lig med moderselskabets resultat og egenkapital. Nærværende halvårsrapport omfatter ikke koncernregnskabet. 2. halvår 2006 For 2. halvår 2006 forventes et resultat før kursregulering på niveau med 1. halvår. På et repræsentantskabsmøde den 29. august vil bestyrelsen stille forslag om, at Sparekassen Himmerland omdannes til aktieselskab i 2. halvår

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og den gældende bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. Den anvendte regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til sidste regnskabsår. Renteindtægter Renteindtægter indregnes på grundlag af den effektive rente. Stiftelsesprovisioner m.v. indgår i beregning af den effektive rente. Renteindtægter af den del af udlån m.v., der er nedskrevet, medtages under nedskrivninger på udlån m.v. Udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Stiftelsesprovisioner m.v., der sidestilles med løbende rentebetaling, periodiseres over løbetiden på det enkelte udlån. Sparekassens udestående fordringer bliver løbende underkastet vurdering for at afdække, om der er objektiv indikation for indtruffet værdiforringelse. Evt. nedskrivninger fortages på baggrund af en kombination af individuelle og gruppevise nedskrivninger. På grund af et indtil videre utilstrækkeligt datagrundlag indgår der elementer af skøn i vurderingen. Ændringen i foretagne nedskrivninger reguleres i resultatopgørelsen under posten nedskrivninger af udlån og tilgodehavender. Obligationer og aktier Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdien ultimo halvåret. Unoterede aktier i selskaber, som sparekassen ejer i fællesskab med andre pengeinstitutter er værdiansat til dagsværdi. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af selskabernes seneste aflagte og godkendte årsrapport. Øvrige unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelsessummen eller en eventuelt lavere dagsværdi. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter aktier i dattervirksomheder. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er værdiansat efter den indre værdis metode. Dette indebærer, at sparekassens resultat og egenkapital stemmer overens med koncernens resultat og egenkapital. Grunde og bygninger Grunde og bygninger er opdelt i Investeringsejendomme og Domicilejendomme. Investeringsejendomme måles i balancen til dagsværdi opgjort ud fra afkastmetoden. Domicilejendomme måles i balancen til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. Afskrivninger beregnes ud fra en forventet brugstid på år. Andre aktiver og passiver Andre aktiver og passiver omfatter blandt andet periodisering af renter og provisioner, mellemregning vedr. clearing samt udgifter til personale og administration. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget på grundlag af offentliggjorte valutakurser ultimo halvåret. Skatter Den forventede skat af halvårets indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Den afsatte skat er beregnet med gældende skattesats. Såfremt der påhviler koncernen udskudte skatter medtages disse i balancen under hensættelser til forpligtelser. Udskudt skatteaktiv, beregnet på grundlag af skattemæssig merværdi på materielle anlægsaktiver, medtages i balancen under udskudte skatteaktiver. Såfremt betalt á contoskat ikke svarer til den forventede skat af årets indkomst, indgår tillæg eller fradrag vedrørende afvigelsen under øvrige renteudgifter eller øvrige renteindtægter. 4

5 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. HALVÅR Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat

6 BALANCE Note / / Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger: Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til tab på garantier Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Garantikapital Reserver Egenkapital i alt I alt passiver

7 NOTER TIL HALVÅRSRAPPORTEN / / Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Garantikapital Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Garantiprovision Gebyrer og andre provisionsindtægter I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer: Fastforrentede udlån Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordning Indlån i puljeordning I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration

8 NOTER TIL HALVÅRSRAPPORTEN 2006 (fortsat) 30/ / Skat: Beregnet skat af halvårets indkomst Ændring i udskudt skatteaktiv Regulering af tidligere års afsatte skat Skat på nedskrivningskonto I alt skat Den effektive skatteprocent af halvårets resultat før skat udgør 24,3% for 2006 mod 26,3% i Forskellen mellem den effektive skatteprocent og halvårets aktuelle skatteprocent, der er 28%, kan opgøres til tkr. ( tkr. i 2005). Forskellen specificeres således: Datterselskabsresultater Ikke skattepligtige indtægter Ikke fradragsberettigede afskrivninger Andre ikke fradragsberettigede udgifter Øvrige skattemæssige korrektioner I alt / / Udlån fordelt efter kategorier: Udlån med adgang til variabel udnyttelse Pantebreve Øvrige udlån I alt udlån Nedskrivninger på udlån: Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet I alt nedskrivninger ultimo Summen af udlån hvor der er foretaget individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår I alt nedskrivninger ultimo Summen af udlån hvor der er foretaget gruppevise nedskrivninger Obligationer til dagsværdi: Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer I alt obligationer Heraf deponeret hos Nationalbanken i forbindelse med clearing og afvikling m.v tkr. 8

9 NOTER TIL HALVÅRSRAPPORTEN 2006 (fortsat) 30/ / Aktier m.v. Noterede på Københavns Fondsbørs Noterede på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi I alt aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Andre kapitalbevægelser Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo / / / Grunde og bygninger: Investerings- Domicil- I alt ejendomme ejendomme ejendomme Dagsværdi primo Tilgang herunder forbedringer Afgang i årets løb Afskrivning Nedskrivninger ved omvurdering Årets regulering til dagsværdi Dagsværdi ultimo / / Udskudte skatteaktiver Materielle anlægsaktiver Udlån Øvrige I alt udskudte skatteaktiver Indlån: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån Andre passiver: Forskellige kreditorer Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v Skyldige renter og provision Øvrige passiver I alt andre passiver

10 NOTER TIL HALVÅRSRAPPORTEN 2006 (fortsat) 30/ / Efterstillede kapitalindskud: Valuta Forfald Rente DKK Cibor + 1 % DKK Cibor + 0,98% Ved opgørelse af basiskapitalen er medregnet Egenkapital: Garantikapital primo Ny indbetalt garantikapital Udgået ved tilbagebetaling af garantikapital Garantikapital ultimo Reserver primo Overført til overskudsfordeling Henlagt af det til disposition værende beløb Periodens resultat Reserver ultimo Egenkapital i alt Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysning- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier i alt Nedskrivninger på garantier: Gruppevis nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Gruppevis nedskrivninger i alt Summen af garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevis nedskrivninger Solvensprocent Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt... 14,4% 15,1% Solvensprocent ifølge BSL pgf. 21, stk ,9% 15,4% Sparekassens solvensprocent er opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse af 1. marts Nærtstående parter Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår. Transaktioner med nærtstående parter i regnskabshalvåret. Sparekassen har i regnskabshalvåret stillet kreditter til rådighed for de 100% ejede datterselskaber, Ejendomsselskabet Himmerland A/S, Finansieringsselskabet Himmerland A/S og Ejendomsselskabet Markedsvej 5-7 A/S. Lån til direktion og bestyrelse Sikkerhedsstillelser fra direktion og bestyrelse

11 5 ÅRS UDVIKLING Resultat 30/ * Nettorenteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og provisionsindtægter Kursregulering Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på imm. og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Halvårets resultat Balance 30/ * Balance Indlån Udlån Egenkapital Garantier Nøgletal 30/ * Solvensprocent 14,9 12,9 14,1 14,3 14,2 Kernekapitalprocent 14,4 14,5 16,2 16,0 15,0 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 6,8 11,0 7,3 8,7 6,9 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 5,2 8,1 5,1 5,5 4,3 Indtjening pr. omkostningskrone 1,77 2,08 1,64 1,64 1,53 Renterisiko 2,3 2,7 4,3 7,2 7,5 Valutaposition 19,4 19,4 7,0 3,6 5,5 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 108,0 104,2 98,1 96,5 99,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 46,3 25,7 76,5 105,6 89,6 Summen af store engagementer 26,1 79,3 41,2 59,0 30,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,1 4,6 6,3 6,4 5,8 Halvårets nedskrivningsprocent 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 Halvårets udlånsvækst 11,5 12,5 4,9-0,1 1,7 Udlån i forhold til egenkapital 3,4 3,0 2,9 3,1 3,6 * Regnskabspraksis ændret fra

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere