MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM"

Transkript

1 MEDICPEN Medicindosering i hjemmet We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

2 Introduction Medicindosering i hjemmet er et projektsamarbejde mellem Bornholms Regions Kommune, KMD, MedicPen, Pharmakon og DELTA. Alle partnere arbejder for at sikre og understøtte indtagning af korrekt medicintype, korrekt medicinmængde og indtagelse på de rigtige tidspunkter i eget hjem. Projektet har fokus på at løse dette gennem vice / pille-automat til borgerens hjem, og konceptualisere og brugerevaluere forskellige Elektroniske Skitser for pille-devicen. Baggrund for projektet I henhold til Sundhedsloven nr. 288 af 15/ registrerer og analyserer Bornholms Regionskommune rapporteringer om utilsigtede hændelser (UTH), og disse hændelser gemmes i Dansk Patient Sikkerhedsdatabase (DPSD) under Sundhedsstyrelsen (www. dpsd.dk). Ved en UTH forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med en sundhedsfaglig virksomhed (personalet) udfører deres arbejde, herunder medicinering. Data fra DPSD fortæller, at 80 % af alle hændelser i Bornholms Regionskommune (og i resten af landet) er inden for området medicinering. Inden for medicinering er registrerede UTH er; forstået på den måde, at pillerne bliver talt korrekt nok op, men borgeren får ikke pillerne - af mange forskellige årsager (f.eks. forglemmelser). Bornholms Regionskommune ønsker at minimere antallet af UTH'er relateret til medicinering, eget hjem (LevVel hjemmesider - lvvl.dk/medicineringihjemmet). Markedstal Statistisk materiale fra sundhedsstyrelsen i Danmark: 30% af befolkningen i Danmark over 18 år har en kronisk sygedom; herunder er størstedelen i den ældre del af befolkningen. 71% af befolkningen over 67 år har mindst en kronisk sygdom. ældre end landsgennemsnittet tallet vil ifølge befolkningsprognoser stige til 52 % i år Tal og statistik fra Danmarks Apotekerforening: Bornholm har kronisk syge; regnet ud fra de gennemsnitlige antal kroniske syge i Danmark. Bornholm har ca kronisk syge; aktuelt i landsgennemsnittet. Tal fra Bornholm om borgernes dosisdispensering og medicinforbrug: Ca borgere i Danmark modtager dosisdispenseringsposer; heraf ca. 500 på Bornholm. Gennemsnitligt 20 piller pr. dag; tages typisk over 4 gange i døgnet. Totalmængde over en 14-dages periode er derfor ca. 280 piller. En ældre borger indtager typisk 8-10 forskellige præparater. Projektpartnere og forankring Bornholms Regionkommune, ældreplejen (BRK) BRK leverer input til pille-automatens kapacitet og funktionskrav samt fremstiller prototyper interface til borgeren og sundhedspersonallet. Endviderer er kommunen ansvarlig for involvering af fagpersonale og borgere ifm. brugerundersøgelser og prototypeevalueringer. Kommunen laver de første prisestimater, vurdering af salgspris samt potentiale. BRK udarbejder use-cases; såvel for håndtering i dag og i fremtiden ved indførelse af pille-automaten i hjemmeplejen. Her tænkes på arbejdsgange og organisering mellem apoteker og kommune, samt central håndtering og pakning af medicin og opfyldning i hjemmet. Evt. indførelse af en tilhørende serviceydelse vil endvidere blive vurderet og beskrevet. BRK vil sikre inddragelse af et større dansk apotek i denne del af projektet. MedicPen MedicPen er en privatsvensk virksomhed, der arbejder indenfor medicin og devices. Virksomheden har i dag en mobil pille-dispenser, som de producerer og sælger, og hvortil der er udviklet en foreløbig integration til KMD CARE omsorgssystemet (se Viden omkring intregration med KMD CARE vil blive anvendt i dette projekt. MedicPen er i dette projekt ansvarlig for, at markedets funktionskrav opfyldes. Herunder at de udviklede prototyper optimeres mht. udviklings- og produktionspris, produktionsproces, markedsbehov og brugerbetjening. MedicPen sikrer integrationen med FMK gennem interface med KMD CARE. MedicPen er aktivt involveret i fremstilling og evaluering af prototyper, herunder afprøvning og afsøgning hos brugere og sundhedspersonale. KMD HealthCare Bornholms Kommune anvender i alle deres regionskommuner KMD s omsorgssystem, CARE. KMD skal sikre, at borgerens aktuelle ordinerede medicin fra praktiserende læge og hospital online fastlægger og bestemmer medicindoseringerne i pille-automaten i borgerens hjem. Borgerens medicinmønster, herunder tidspunkterne for indtagelse af medicindoserne, sendes tilbage og gemmes i brugbar form i omsorgssystemet. KMD s rolle er lille i den del af projektet, som der ansøges om her. I den videre udvikling og kommercialisering vil KMD have en stor og betydende rolle. Pharmakon Pharmakon bidrager med deres store baggrundsviden omkring medicin, brugen af medicin, produkter og marked. Pharmakon vil bidrage med deres viden ifm. behovsafklaring og brugs-senarier samt ifm. evaluering af prototyper. DELTA DELTA er ansvarlig for den del, der vedrører idégenerering og fremstilling af Elektroniske Skitser. Den overordnede projektledelse varetages i et samarbejde mellem DELTA og BRK. DELTA planlægger og facilitererz workshops i perioden, herunder ansvarlig for udvikling og brugerevaluering af 2-5 Elektroniske Skitser i samarbejde med BRK. Den endelige Elektroniske Skitse udvælgelse sker i projektteamet. 2 DELTA / Medicindosering i hjemmet

3 Den endelige skitse kombinerer funktionaliteten fra skitse 1-4. Designet er baseret på indsigter fra de første brugertests.

4 MedicPen er interesserede i at undersøge mulighederne i at løse medicineringspro- blemerne indenfor ældre- og hjemmeplejen. MedicPen MedicPen har udviklet en personlig dispenseringsenhed til medicin i pilleform, Medimi. Medimi er en batteridrevet bærbar enhed med plads til op til 6 forskellige medicintyper og maksimalt 15 tabletter af hver slags. Pillerne opbevares i specielle magasiner, hvor de ligger beskyttet, indtil de doseres. MedicPen er interesserede i at undersøge mulighederne i at løse medicineringsproblemerne indenfor ældre- og hjemmeplejen. Deltagelsen i dette projekt handler om at undersøge mulighederne i at tilpasse MedicPens tekniske platform til ældrepleje i hjemmet. Resultat af projektet Eftersom MedicPen fokuserede på kliniske tests og speciel medicin med komplicerede medicineringsplaner, var kravene indenfor ældre- og hjemmeplejen ukendte. MedicPen håbede at få svar på følgende spørgsmål: Hvor mange forskellige typer medicin skal enheden kunne håndtere? Hvor mange piller af hver type skal enheden kunne håndtere? Hvor ofte skal enheden fyldes op? Hvem skal fylde enheden op? Hvor fyldes enheden op? Skal der være kommunikation til data/ alarmsystem? Hvem skal opstille enheden? Hvem skal betale for enheden? Hvad vil den koste? Besparelser? Da projektet startede var fokus desværre på det tekniske med fokus på brugerinterfacet. Der blev brugt meget tid på knapper m.m. i stedet for systemets struktur. En hel del data kom dog frem og blev brugt til at udvikle nye ideer: 1. Et hjælpemiddel til manuel påfyldning af magasinerne. Det kan være svært at fylde magasinerne, specielt med små piller (under 10mm). 2. Et magasin som rummer 30 piller i stedet for En stationær enhed med plads til 8 typer medicin og de store magasiner. KMD KMD vil i samarbejde med Bornholms integrationen mellem KMD CARE og Pille automaten. Integrationen vil understøtte medarbejderens arbejdsgange i forhold til borgerens medicin administration. Integrationen vil også tage højde for de krav, som Bornholms Regionskommune stiller til den ledelsesinformation, som de ønsker generes i forhold til dette projekt. 4 DELTA / Medicindosering i hjemmet

5 BRK har i løbet af projektet også stået for at organisere besøg og interviews med Bornholms Regions Kommune (BRK) BRK har indikeret, at de ikke har haft mulighed for at gennemføre en behovsanalyse til projektet for de kommunale midler, der var tilgængelige. BRK har været behjælpelige med at forsøge at skaffe fondsmidler til dette, men uden held. BRK s konklusion har pengene via LevVel-midlerne eller andre fonde til en egentlig markedsundersøgelse. BRK har desuden leveret en række dokumenter, der beskriver BRK s arbejdsgange indenfor ældreplejen. De udleverede dokumenter omhandler følgende: Ordination af lægemidler Dispensering af lægemidler DDM, dosisdispenseret medicin Administration af lægemidler Modtagelse af lægemidler Transport af lægemidler Opbevaring og afskaffelse af lægemidler BRK kan kontaktes for udlevering af disse dokumenter. BRK har i løbet af projektet også stået for at organisere besøg og interviews med borgere og sundhedsfagligt personale. En liste over alle deltagere og brugere i projektet kan ses i nedenstående afsnit. Beskrivelse af deltagende brugere Borgerne blev valgt ud fra de kriterier DELTA havde opstillet, og selve udvælgelsen blev foretaget af teamlederne i Døgnplejen. Følgende borgere deltog i testen: Borger 1 født 1927 Borger 2 født 1938 Borger 3 født 1946 Borger 4 født 1934 Beskrivelse af deltagende fagpersoner Projektleder Velfærdsteknologi (VT) Johnny Ernst Andersen (projektejer og initiativtager til projektet) Sygeplejefaglig konsulent Annette Larsen (Sygeplejerske - Viden om lovmæssige krav Sundhedsloven og faglig praktisk viden og erfaring) Social- og sundhedsassistent Hanne Isabella Petersen (Faglig viden og praktisk erfaring med medicinering til borgere, Team Hasle By) Social- og sundhedsassistent Lykke Sørensen, (Faglig viden og praktisk erfaring med medicinering til borgere, Team Aakirkeby) Repræsentant fra Ældrerådet på Bornholm, Randy Korp (Tidligere Sygeplejerske og sygeplejelærer - undervist i farmakologi) DELTA / Medicindosering i hjemmet 5

6 Pharmakon Medicinhåndtering; juridiske og praktiske aspekter med relation til Medicindosering i hjemmet. I det følgende vil de lovmæssige og praktiske rammer, der omkranser medicinhåndtering blive skitseret, for at anskueliggøre de overvejelser, en kommune bør gøre sig i forhold til at implementere en teknologi til medicindosering i hjemmet. Praktiske overvejelser omkring medicindosering ved hjælp af teknologisk løsning Dispensering: dosering/ophældning af medicin. Medicinadministration: Medicinbrugeren får hjælp til indtagelse af medicinen, herunder fornøden observation af patienten. Medicingivning: Omfatter både dispensering og medicinadministration. Lægen ordinerer medicingivning, eventuelt på baggrund af en anmodning fra en kommunal visitator. Medicingivning kan uddelegeres til både autoriserede og ikke autoriserede sundhedsfaglige personer Alle sundhedsfaglige personer agerer under ansvar, når de står for medicingivning. Sundhedspersoner, der varetager medicinadministration, har følgende forpligtelser: Skal give al den medicin, som står på medicinlisten, dvs. tabletter i doseringsæsker, dosisdispenseret medicin, salve, øjendråber og medicin efter skema. Kontakte den ordinerende læge eller vagtlæge, hvis patienten ikke ønsker at tage medicinen, ikke kan tage medicinen eller får forkert medicin. Vejledningerne til korrekt medicinadministration tager ikke højde for muligheden for at selve medicinadministrationen kan varetages af en teknologisk løsning, ligesom de heller ikke præciserer omfang eller hyppighed af den observationspligt, der følger med opgaven. En kommune, der overvejer at varetage medicingivning ved hjælp af en teknologisk løsning, bør derfor overveje, i hvilket omfang de lever op til observationspligten. Dette vil højst sandsynligt være individuelt i det nogle borgere modtager andre hjemmeplejeydelser, således at observation kan foregå i den forbindelse. Andre borgere vil ikke have behov for daglig observation. Niveauet af observationspligt aftales med ordinerende læge. Teknologiske løsninger til medicingivning medicinhuskere vil ofte give kommunen mulighed for at monitorere borgerens medicinindtag via en elektronisk log. Mange elektroniske løsninger giver mulighed for at modtage en alarm ved glemt dosis. Den enkelte kommune bør overveje, hvor ofte og hvordan der skal reageres på glemte doser. Problematikken fremgår af følgende eksempel Jette er 74 år og får medicin tre gange dagligt. Hjemmeplejen besøger hende hver morgen og sætter dagens medicindoser frem. Jette skal selv huske at tage sin medicin i løbet af dagen. Nogle gange glemmer hun sin frokost-dosis eller får taget den sidst på eftermiddagen. Det sker især, hvis hun er ude med sin veninde i løbet af dagen. Det er forskelligt, hvad Jette gør, hvis hun helt glemmer sin frokostdosis. Nogle gange lader hun den ligge, andre gange smider hun den ud. Hvis hjemmeplejen ser, at der ligger en glemt dosis, så snakker de kort om, hvad der er gået galt. Andreas er 82 år og får medicin tre gange dagligt. Hans medicin er pakket i en elektronisk medicinhusker, der udsender en alarm når han skal tage en dosis. Det bliver registreret i kommunens care system, hvornår han tager sin medicin, og hvis han glemmer den. I tilfældet med Andreas giver monitoreringen af hans medicinindtag kommunens hjemmepleje oplysninger, som den ikke tidligere har haft jf. eksemplet med Jette. Den enkelte kommune bør overveje de dilemmaer, som de nye oplysninger giver. Skal hjemmeplejen reagere med det samme på den glemte dosis? Skal hjemmeplejen reagere, hvis dosis ikke er taget ved besøg den efterfølgende morgen? Skal hjemmeplejen blot monitorerere medicinindtaget over en periode og følge op, hvis der er systematiske afvigelser? Implementering af elektronisk medicingivning synliggør ligeledes et dilemma, hvor kommunen skal træffe en beslutning om, hvordan de bedst varetager deres ansvar omkring medicingivning, samtidig med at borgerens ret til selvbestemmelse respekteres (herunder retten til at udskyde eller springe en dosis over fx). Dette skal balanceres med hjemmeplejens forpligtelse som sundhedspersonale til at sikre, at de borgere,der er ordineret medicingivning, også tager deres medicin samt at bibringe lægen observationer omkring non-compliance. Juridiske overvejelser vedrørende medicindispensering ved hjælp af teknologisk løsning Den enkelte kommune bør lade lovgivningen undergå en egentlig juridisk granskning. Nedenstående er således ikke en komplet afdækning af det tilgrundliggende lovmateriale, men blot tænkt som inspiration til overvejelser. Ved implementering af en teknologisk løsning til medicindispensering i borgerens hjem, bør det indtænkes, hvem der konkret skal stå for dispenseringen altså ophældningen af medicin. Skal denne varetages af hjemmeplejen, så hører det under de gældende rammer for medicindispensering. Skal dispenseringen varetages af en anden ekstern leverandør fx apoteket, bør det give anledning til overvejelser omkring, hvorvidt dette hører under rammerne for lovgivningen om (maskinel) dosisdispensering. Emballage, der anvendes til dosisdispensering (dvs. dosisbeholderen), skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og kommunen skal ligeledes sikre sig, at den lever op til loven om medicinsk udstyr. Ligeledes skal det sikres, at doseringsbeholderen er mærket med lægemidlets navn (særnavn), styrke og lægemiddelform, anvendelsesmåde, kontrolnummer, udløbsdato for doseringsbeholderen og apotekets eller sygehusapotekets navn. Private apoteker kan dispensere til en enkeltperson efter rekvisition fra den behandlende læge. Der må kun dispenseres fra en pakning til én og samme patient. Pakningen tilhører patienten, men henstår på apoteket adskilt fra apotekets øvrige lager. Ifølge loven om dosisdispensering er denne mulighed nu udvidet, således at apo- 6 DELTA / Medicindosering i hjemmet

7 teker kan dispensere til enkeltpersoner, der behandles i den primære sundhedssektor, men hvorvidt dette også gælder for andre dispenseringsordninger end den, der leveres gennem de godkendte dosisdispenseringsmaskiner står ikke klart. Dispensering kan udføres såvel manualt som maskinelt. Men af lovbemærkningerne fremgår det, at: mere udstrakt anvendelse af dosisdispensering kun vil kunne være økonomisk rationel, hvis den foregår maskinelt, hvilket også er med til at reducere risikoen for fejl. medicinen af helt særlige grunde ikke kan dispenseres maskinelt. I Holland, der som Danmark, har implementeret maskinel dosisdispensering, har myndighederne fjernet tilskuddet til manuel dosering i hjemmeplejen. For at fremtidssikre en teknologisk løsning kan det derfor være værd at overveje en teknologisk løsning, der ikke er baseret på manuel dosering. Apotekerne er ikke forpligtet til at dosispakke medicin manuelt i tilfælde, hvor Vi fokuserer på mange forskellige begrænsninger, så som størrelse, halve piller, aflåst medicin og arbejdede med, hvad det betyder for SOSU er og borgerne.

8 IdemoLab: Projektet process og Elektronisk Skitsering IdemoLab udfører Design Research for at udfordre idéer og involvere alle fra interessenter til slutbrugere samt udforsker hele dette projekt har vi brugt Design Research for at lære om vores slutbrugere, nemlig, borgere og sundhedfagligepersoner fra Bornholm. Senere i projektet (i Workshop 3), har vi brugt Design Research for at lære om vores partnere i projektet og systemet. Vi har brugt Elektronisk Skitsering og skabt fysiske, funktionelle, interaktive modeller af idéer for at afprøve oplevelse og funktionalitet ved medicindosering i hjemmet. På den måde er vi kommet i gang med tidlige proof of concept og tester dem med det samme med borger og sundhedfagligepersoner. Efter vores brugertest har vi skabt en endelige skitse der kombinerede vores learnings fra tidligere skitser og input fra alle interessenter. I projektgruppen har vi haft to primære møder for alle projektmedlemmer. Første gang mødtes vi den 14. november 2012, hvor vores erfaringer og kompetencer blev diskuteret. Det var et kickoff-møde og her etablerede vi også en projektstyrings- og kommunikationsplatform på Podio (et online system). Det andet møde var i januar 2013 med sygeplejersker, SOSU-assistenter samt ældrerådet, hvor vi lærte mere om deres arbejde, og hvordan vi kunne hjælpe dem. Workshop #1 Overskrift På vores workshop i januar interviewede vi SOSU-assistenter og sygeplejersker. Vi fandt ud, at det er vigtigt, at information er klar og enkelt. Der skal også være et valg omkring hvilken metode af påmindelse en borger kan bruge. Vi fokuserer på mange forskellige arbejdede med, hvad det betyder for SOSU er og borgerne. Workshop #2 Elektronisk Skitsering: Idégenering og bygning Hos DELTA afholdt vi en workshop omkring, hvad vi skulle bygge, og hvad der var vigtigst at teste med borgerne. Vi lavede en brainstorm og en liste over de vigtigste overvejelser for vores første Elektroniske Skitser: enkelt at bruge for borger, omkostningseffektiv, hjælp om dagen, frigive pillerne i en beholder, påmindelsessystemet, informationssystemet (fx: Der er 4 piller du skal tage ) og Kommunikationssystemet Fra listen udvalgte vi 4 Elektroniske Skister som vi skulle bygge med MedicPen. Disse skitser er beskrevet på side 10. De interviewede 8 DELTA / Medicindosering i hjemmet

9 Workshop #3 Denne workshop blev gennemført efter brugertest 2 Overskrift Til denne workshop blev den fremtidige systemintegration diskuteret. De deltagende i workshoppen var KMD, Medicpen, BRK og DELTA. Følgende blev fastlagt ved workshoppen: Borger besøger læge Læge ajourfører FMK FMK lægger data ind i Care Care sender besked til sygeplejerske (f.eks. om at der er ny medicin til en borger) Sygeplejerske udskriver nyt medicinskema Sygeplejerske besøger borger Sygeplejerske indtaster maskinens ID via SmartCare så Care bliver ajourført Maskinen er nu aktiv og kan fyldes med piller (evt: Sygeplejersken scanner medicinen inden den puttes i maskinen så maskinen ved præcis hvilken medicin den indeholder. De data ajourføres med beskeden fra Care for ekstra sikkerhed.) Care sender info om medicinering og tidspunkter til maskinen Når borgeren har taget medicin rettidigt noteres det i systemet. Hvis borgeren ikke får taget sin medicin rettidigt sættes en alarm i gang der reagerer efter parametre fastsat i Care. (f.eks. kontakt sygeplejerske/pårørende) Desuden blev der udtrykt ønske om at implementere følgende funktioner i maskinen: Det skal være muligt at kunne få en statusbesked fra maskinen via nettet så det altid kan tjekkes om den er aktiv og funktionsdygtig. Auto alarm for strømsvigt/lavt batteriniveau/pilleopfyldning. IdemoLab har gennemført Møde mellem Bornholms Regionskommune og DELTA Kickoff-møde mellem alle medlemmer af projektetstyregruppen Etablering af projektstyringsog kommunikationsplatform på Podio 4. Møde mellem DELTA og MedicPen, hos MedicPen 5. Møde mellem DELTA og Pharmakon 6. Workshop og arrangementer med sygeplejerskerne, SOSU assistenter samt ældrerådet 7. Elektronisk Skitsering: Idégenering Workshop Runde 1 8. Elektronisk Skitersing: Bygge Workshop Runde 1 9. Brugertest runde Systemgennemgang Workshop 11. Elektronisk Skitsering: Idégenering Workshop Runde Elektronisk Skitersing: Bygning Workshop runde Brugertest runde 2 Vurdering af brugertest 2 og rapport til partnere Medicindosering i hjemmet rapport DELTA / Medicindosering i hjemmet 9

10 Skitse 1 Feedback på LCD skærm Denne skitse tester feedback til brugeren via en LCD skærm på apparatet. Skærmen viser information om type og antal af piller der skal tages, samt påmindelser om eventuel sidedosering. Ved siden af skærmen er en knap som brugeren skal bruge for at navigere gennem de forskellige skærmbilleder (2 3 stk.) med information. Den indeholder desuden en lille lampe der kan fange brugerens opmærksomhed når det er tid til at tage medicin. Resultat: Skitse 1 Af de 4 brugere der blev interviewet var der kun én der havde daglig sidedosering. Der var andre der brugte cremer, men det var kun efter behov. Der var generelt enighed om at informationen var unødvendig fordi ingen af dem havde brug for den eller følte at de havde svært ved at huske at tage deres medicin/ sidedosering. De kunne dog godt forestille sig at ideen ville være brugbar for nogen der havde sværere ved at huske at tage deres piller og sidedosering. Mht. angivelse på skærmen af hvor mange piller de skulle tage, vidste de det allerede eller også kunne de se det på deres medicinskema. Skitse 2 Feedback via lysende symboler Denne skitse har en anden indgangsvinkel til reminders end skærm-skitsen. I stedet for at vise reminders som tekst, vises de her som lysende symboler. Ideen er at når det er tid til at tage medicinen vil de relevante symboler lyse op, fx. piller/inhalator/creme osv. Resultat: Skitse 2 Ligesom med skitse 1 var brugerne generelt enige om at denne skitse ikke var specielt brugbar for dem. En af dem syntes at ikonerne var svære at forstå og kunne bedre lide teksten på skærmen. 10 DELTA / Medicindosering i hjemmet

11 Skitse 3 Dispensering vha. knap Denne skitse tester dispensering af piller vha. et tryk på en knap. Der var mulighed for at få pillerne dispenseret direkte i hånden eller i en kop eller et bæger. Resultat: Skitse 3 Borgerne var generelt positive overfor denne skitse. De synes at det var smart at de bare skulle trykke på én knap og så kom den dosis ud som de skulle bruge. De synes det var rart at pillerne kom ud i en kop, og det blev bemærket og observeret at det ville være svært at få pillerne dispenseret direkte i hånden. De var dog bekymrede for om den kunne indeholde piller nok og om hvem der skulle fylde den op. Skitse 4 Dispensering med kop Denne skitse tester dispensering vha. et bæger. Som ved en sodavandsmaskine skal bægeret presses mod en knap hvorved pillerne dispenseres ned i bægeret. Skitsen indeholder desuden en alarmfunktion der minder brugeren om at sætte bægeret tilbage i maskinen efter pillerne er blevet dispenseret. Dette gøres for at minde brugeren om at tage pillerne og stille det tomme bæger på plads. Resultat: Skitse 4 Denne skitse var brugerne lidt mere skeptiske overfor. Det var sværere for dem at koordinere koppen i forhold til udløsermekanismen og dispenseringen. Alarmfunktionen synes de godt om, men der var ingen af de interviewede brugere der følte at de havde brug for den. Som med skitse 3 syntes de godt om ideen med at den korrekte mængde piller blev dispenseret direkte til dem. DELTA / Medicindosering i hjemmet 11

12 Brugertest runde 2 12 DELTA / Medicindosering i hjemmet

13 Beskrivelse af den endelige Elektroniske Skitse Den endelige skitse, er en kombination af skitse 2, 3 og 4 fra første test. 2. Lysende symboler til påmindelse om indtagelse af medicin og sidedosering 2. Dispensering af piller ved tryk på en knap 4. Alarm for at huske brugeren på at tage medicinen og sætte den tomme kop tilbage Skitsen indeholder Skitsen bygger på en stor udgave af Medimi fra MedicPen, hvortil der er bygget en holder,der skjuler elektronikken og indeholder de ekstra funktioner. For at følge MedicPens nuværende praksis mht. dispensering og blanding af piller i.fht. der tilføjet et ekstra trin i dispenseringen af pillerne. Brugeren trykker først på en knap, hvorved pillerne bliver dispenseret ud i separate rum i en holder. Derefter skal brugeren trække i et håndtag for at dreje holderen, hvorved pillerne falder ned i en kop og derved blandes. På denne måde er det brugeren selv der blander pillerne, og ikke maskinen, hvilket gør, at den kan stedet for klasse 2. Til denne funktion blev der især fokuseret på at lave et håndtag, der var stort og dermed nemt at bruge for brugere med gigt eller andre hæmmende lidelser. Ud fra bemærkninger fra første runde af brugertests blev det også besluttet at lave fronten på maskinen gennemsigtig, så brugerne kunne følge med i, hvad der skete inde i maskinen. På denne måde er håbet, at maskinen bliver mere gennemskuelig for brugerne og ikke så intimiderende. I modsætning til de Elektroniske Skitser, der blev anvendt ved første runde af brugertests, blev der her fokuseret på at lave en nydelig skitse, hvor al elektronik var skjult og som i højere grad lignede noget, der kunne være et færdigt produkt. Dette blev gjort for at hjælpe brugerne med at fokusere mere på brugen af maskinen, samt hvordan de ville have det med at have sådan en stående i deres hjem. Resultater fra Brugertest runde 2 Der var generelt positive tilbagemeldinger på skitsen. Brugerne synes den var nem at bruge, og de mente, at den ville være til gavn for dem. En af brugerne havde ved interviewet en ven og et familiemedlem på besøg (hvoraf den ene havde sklerose) og også her, var der begejstring for skitsen. Den gemmensigtige frontplade vakte også begejstring for at gøre det nemmere at følge med i hvad der skete i maskinen. vi skal være omhyggelige med at skabe merværdi for brugerne og ikke kun for systemet Der var general skepsis over størrelsen som de mente var for stor, men de var glade for at den ikke var så dyb, så den kunne stå op ad væggen. Hos et ægtepar var der tvivl om hvorvidt produktet blev udviklet til dem eller til systemet. De følte at de blev skældt ud for at glemme deres medicin, og at produktet var til for at overvåge dem. Efter en forklaring om at produktet var til for at effektivisere hele systemet var de mere positivt stemte, men det viser at vi skal være omhyggelige med at skabe merværdi for brugerne og ikke kun for systemet.

14 Produktvision Her følger et forslag til et muligt, fremtidigt produkt baseret på research udført i dette projekt og kommentarer fra brugertests. Produktet forestilles at være en fast installation i brugernes hjem. 1. En ældre kvinde går mod køkkenet for at hente en kop kaffe. Hun gør en pause for at kigge på enheden ved siden af kaffemaskinen på sit køkkenbord. To indikator-lys er tændt Piller doseres nu ud i en holder og hun anvender et håndtag til at blande pillerne sammen i en ventende kop. Han trykker på det grønne pulserende lys på siden af enheden. Piller doseres nu ud i en holder og han anvender et håndtag til at blande pillerne sammen i en ventende kop. 14 DELTA / MedicPen - Medicindosering i hjemmet

15 2. 3. Det ene har et symbol med en hånd og det andet et kryds med et hjerte i midten. Hun ved at det betyder at hun skal tage sine piller nu (symbolet med hånden) og samtidigt huske at tage sit blodtryk. Hun trykker på det grønne pulserende lys på siden af enheden Hun sluger pillerne fra koppen og skyller efter med vand. Herefter ruller hun ærmet op og tager blodtryksmåleren på armen for at tage sit blodtryk. Enheden blinker to gange for at indikere at hun er færdig og at målingerne er sendt til enheden. Hun sætter koppen tilbage i enheden hvilket får de to lysende symboler til at slukke. 7. Mens hun nu forbereder sin morgenmad sendes informationerne om hendes blodtryk og medicinering til kommunen hvor det nu kan konstateres at hun har taget sine piller og målt sit blodtryk. Da hans blodtryk er lidt højere end normalt advares en sygeplejerske som gennemgår kvindens bio-data og medicinforbrug for de sidste 14 dage og konstaterer at hun kan have brug for en ændring af medicineringen. Sygeplejersken konsulterer nu med en læge som ændrer kvindens recept fra sit kontor. Enheden opdaterer herefter automatisk doseringen af kvindens hjertemedicin. DELTA / Medicindosering i hjemmet 15

16 Bilag 1. Eksisterende løsninger 1. Doseringsæsker a. Æske, typisk opdelt i 4-5 doseringsrum svarende til én dags medicinforbrug for borgeren. Påfyldning af æskerne foretages af en hjemme-sygeplejerske, der hver 14.dag kører ud til borgeren og ud fra borgerens medicinglas manuelt opfylder æsker i hjemmet til 14 dages forbrug. Dette giver en vis risiko for fejl-medicinering. 2. Dosis-dispenseringsposer a. Piller pakket på få landsdækkende apoteker, typisk indeholdende piller til en 14-dages periode. Doseringsposen er små plastikposer, som borgeren selv åbner. Dette giver problemer for en del af målgruppen, der grundet manglende styrke i hænderne har svært ved at åbne poserne. Dispenseringsposerne benytter af borgere med et meget stabilt og ensartet pilleforbrug. b. Hjemmesygeplejersken foretager kontroller hos borgeren, omkring korrekt medicin og kontrol mængde. c. Såfremt der sker ændring i borgerens medicin og dosering, skal gamle poser bortskaffes og nye indkøbes. Dette kan være en større omkostning for især borgeren og tidskrævende for plejepersonalet. 3. Hjemmebesøg, af sundhedspersonale a. Visse borgere tilbydes en ydelse, hvor kommunens sundhedspersonale kommer i hjemmet og hjælper ved tidspunkter for pilleindtagelse. Dette skal sikre, at pillerne tages i rette mængder og på rette tidspunkt. b. Dette er meget omkostningstungt for kommunen, og borgeren bliver meget afhængig af kommunens hjælp. a. En løsning, der kan dispensere medicinen fra færdigpakkede dosisdispenseringsposer. Her foretages et klip pr. dosering, samtidig med at der åbnes/klippes et hul i posen, hvorved det er nemmere at få fat i medicinen. Der er mulighed for en sms-funktion, som giver plejepersonalet besked, hvis medicinen ikke tages planmæssigt. Eventuet indførelse af denne løsning i Danmark kræver involvering af og beslutning fra apotekerne. WT / Astrid Leisner & Søn vil sammen med apotekerforeningen søge om mulighed for at teste modellen i Danmark via Sundhedsstyrelsen. b. Dette produkt forsøger at afhjælpe den gruppe af borgere, der har svært ved at åbne doseringsposerne egenhændigt. Dette er en løsning på en mindre del af behovet og ikke umiddelbart en sammenlignelig løsning. 5. Amerikansk pille-automat sundhedsprofessionelle. Denne løsning kræver dog manuel påfyldning af piller, som hældes i fra en kop. Tidskrævende og mulighed for fejl, hvilket også er kritikken i US. 6. Intelligente doseringsæsker alarmer og sms interface muligheder. Et udpluk af disse kan ses på Pharmakon s hjemmeside. b. Disse løsninger kan ikke sammenlignes med den foreslåede pille-automat. 16 DELTA / MedicPen - Medicindosering i hjemmet

17 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Denmark Tel madebydelta.com

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) er initiativtager til dette projekt, på baggrund af identificerede behov og udfordringer i kommunens ældrepleje og med ældres brug og håndtering af deres medicin.

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere INTRODUKTION Forkert medicindosering og forglemmelser melser af medi- cinindtag er en af de største utilsigtede e hændelser - i sundhedssektoren. dssektoren.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Pilleæsker og medicinure

Pilleæsker og medicinure Pilleæsker og medicinure 1 Hvem er vi? Snart 40 års erfaring Enuresisalarmer 1973 Kaldeanlæg 1981 Sengetøj 2003 Påmindelsesprodukter 2009 2 PILLEÆSKE model GSM Pilleæske med alarm er en uvurderlig hjælp

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Når fejl skaber læring Social- og Sundhedsafdelingen Varde kommune

Når fejl skaber læring Social- og Sundhedsafdelingen Varde kommune Når fejl skaber læring Social- og Sundhedsafdelingen Varde kommune Sagsnr 13/13926 dok nr 25853/15./ MR risikomaneger for UTH, februar 2015 1 Indhold Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH...

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Indsatsområde: Telekommunikation Baggrund Den demografiske udvikling betyder,

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Journalaudit og gennemgang af medicin på Birkelund plejehjem 18. november 3. december 2013

Journalaudit og gennemgang af medicin på Birkelund plejehjem 18. november 3. december 2013 Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 4. december 2013 Sagsnr.: 13/37980 Dokumentnr.: 1 Sagsbehandler: Marie Gravengaard Journalaudit og gennemgang af medicin på 18. november 3. december 2013 Baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser Indledning Formål med rapportering af utilsigtede hændelser Formålet er at forebygge, at der sker fejl og skader utilsigtede

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Bilagsrapport til. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Bilagsrapport til. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Bilagsrapport til Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg ISBN 87-90923-63-4 Forfattere Anne Lee Center for Anvendt

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere