MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM"

Transkript

1 MEDICPEN Medicindosering i hjemmet We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

2 Introduction Medicindosering i hjemmet er et projektsamarbejde mellem Bornholms Regions Kommune, KMD, MedicPen, Pharmakon og DELTA. Alle partnere arbejder for at sikre og understøtte indtagning af korrekt medicintype, korrekt medicinmængde og indtagelse på de rigtige tidspunkter i eget hjem. Projektet har fokus på at løse dette gennem vice / pille-automat til borgerens hjem, og konceptualisere og brugerevaluere forskellige Elektroniske Skitser for pille-devicen. Baggrund for projektet I henhold til Sundhedsloven nr. 288 af 15/ registrerer og analyserer Bornholms Regionskommune rapporteringer om utilsigtede hændelser (UTH), og disse hændelser gemmes i Dansk Patient Sikkerhedsdatabase (DPSD) under Sundhedsstyrelsen (www. dpsd.dk). Ved en UTH forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med en sundhedsfaglig virksomhed (personalet) udfører deres arbejde, herunder medicinering. Data fra DPSD fortæller, at 80 % af alle hændelser i Bornholms Regionskommune (og i resten af landet) er inden for området medicinering. Inden for medicinering er registrerede UTH er; forstået på den måde, at pillerne bliver talt korrekt nok op, men borgeren får ikke pillerne - af mange forskellige årsager (f.eks. forglemmelser). Bornholms Regionskommune ønsker at minimere antallet af UTH'er relateret til medicinering, eget hjem (LevVel hjemmesider - lvvl.dk/medicineringihjemmet). Markedstal Statistisk materiale fra sundhedsstyrelsen i Danmark: 30% af befolkningen i Danmark over 18 år har en kronisk sygedom; herunder er størstedelen i den ældre del af befolkningen. 71% af befolkningen over 67 år har mindst en kronisk sygdom. ældre end landsgennemsnittet tallet vil ifølge befolkningsprognoser stige til 52 % i år Tal og statistik fra Danmarks Apotekerforening: Bornholm har kronisk syge; regnet ud fra de gennemsnitlige antal kroniske syge i Danmark. Bornholm har ca kronisk syge; aktuelt i landsgennemsnittet. Tal fra Bornholm om borgernes dosisdispensering og medicinforbrug: Ca borgere i Danmark modtager dosisdispenseringsposer; heraf ca. 500 på Bornholm. Gennemsnitligt 20 piller pr. dag; tages typisk over 4 gange i døgnet. Totalmængde over en 14-dages periode er derfor ca. 280 piller. En ældre borger indtager typisk 8-10 forskellige præparater. Projektpartnere og forankring Bornholms Regionkommune, ældreplejen (BRK) BRK leverer input til pille-automatens kapacitet og funktionskrav samt fremstiller prototyper interface til borgeren og sundhedspersonallet. Endviderer er kommunen ansvarlig for involvering af fagpersonale og borgere ifm. brugerundersøgelser og prototypeevalueringer. Kommunen laver de første prisestimater, vurdering af salgspris samt potentiale. BRK udarbejder use-cases; såvel for håndtering i dag og i fremtiden ved indførelse af pille-automaten i hjemmeplejen. Her tænkes på arbejdsgange og organisering mellem apoteker og kommune, samt central håndtering og pakning af medicin og opfyldning i hjemmet. Evt. indførelse af en tilhørende serviceydelse vil endvidere blive vurderet og beskrevet. BRK vil sikre inddragelse af et større dansk apotek i denne del af projektet. MedicPen MedicPen er en privatsvensk virksomhed, der arbejder indenfor medicin og devices. Virksomheden har i dag en mobil pille-dispenser, som de producerer og sælger, og hvortil der er udviklet en foreløbig integration til KMD CARE omsorgssystemet (se Viden omkring intregration med KMD CARE vil blive anvendt i dette projekt. MedicPen er i dette projekt ansvarlig for, at markedets funktionskrav opfyldes. Herunder at de udviklede prototyper optimeres mht. udviklings- og produktionspris, produktionsproces, markedsbehov og brugerbetjening. MedicPen sikrer integrationen med FMK gennem interface med KMD CARE. MedicPen er aktivt involveret i fremstilling og evaluering af prototyper, herunder afprøvning og afsøgning hos brugere og sundhedspersonale. KMD HealthCare Bornholms Kommune anvender i alle deres regionskommuner KMD s omsorgssystem, CARE. KMD skal sikre, at borgerens aktuelle ordinerede medicin fra praktiserende læge og hospital online fastlægger og bestemmer medicindoseringerne i pille-automaten i borgerens hjem. Borgerens medicinmønster, herunder tidspunkterne for indtagelse af medicindoserne, sendes tilbage og gemmes i brugbar form i omsorgssystemet. KMD s rolle er lille i den del af projektet, som der ansøges om her. I den videre udvikling og kommercialisering vil KMD have en stor og betydende rolle. Pharmakon Pharmakon bidrager med deres store baggrundsviden omkring medicin, brugen af medicin, produkter og marked. Pharmakon vil bidrage med deres viden ifm. behovsafklaring og brugs-senarier samt ifm. evaluering af prototyper. DELTA DELTA er ansvarlig for den del, der vedrører idégenerering og fremstilling af Elektroniske Skitser. Den overordnede projektledelse varetages i et samarbejde mellem DELTA og BRK. DELTA planlægger og facilitererz workshops i perioden, herunder ansvarlig for udvikling og brugerevaluering af 2-5 Elektroniske Skitser i samarbejde med BRK. Den endelige Elektroniske Skitse udvælgelse sker i projektteamet. 2 DELTA / Medicindosering i hjemmet

3 Den endelige skitse kombinerer funktionaliteten fra skitse 1-4. Designet er baseret på indsigter fra de første brugertests.

4 MedicPen er interesserede i at undersøge mulighederne i at løse medicineringspro- blemerne indenfor ældre- og hjemmeplejen. MedicPen MedicPen har udviklet en personlig dispenseringsenhed til medicin i pilleform, Medimi. Medimi er en batteridrevet bærbar enhed med plads til op til 6 forskellige medicintyper og maksimalt 15 tabletter af hver slags. Pillerne opbevares i specielle magasiner, hvor de ligger beskyttet, indtil de doseres. MedicPen er interesserede i at undersøge mulighederne i at løse medicineringsproblemerne indenfor ældre- og hjemmeplejen. Deltagelsen i dette projekt handler om at undersøge mulighederne i at tilpasse MedicPens tekniske platform til ældrepleje i hjemmet. Resultat af projektet Eftersom MedicPen fokuserede på kliniske tests og speciel medicin med komplicerede medicineringsplaner, var kravene indenfor ældre- og hjemmeplejen ukendte. MedicPen håbede at få svar på følgende spørgsmål: Hvor mange forskellige typer medicin skal enheden kunne håndtere? Hvor mange piller af hver type skal enheden kunne håndtere? Hvor ofte skal enheden fyldes op? Hvem skal fylde enheden op? Hvor fyldes enheden op? Skal der være kommunikation til data/ alarmsystem? Hvem skal opstille enheden? Hvem skal betale for enheden? Hvad vil den koste? Besparelser? Da projektet startede var fokus desværre på det tekniske med fokus på brugerinterfacet. Der blev brugt meget tid på knapper m.m. i stedet for systemets struktur. En hel del data kom dog frem og blev brugt til at udvikle nye ideer: 1. Et hjælpemiddel til manuel påfyldning af magasinerne. Det kan være svært at fylde magasinerne, specielt med små piller (under 10mm). 2. Et magasin som rummer 30 piller i stedet for En stationær enhed med plads til 8 typer medicin og de store magasiner. KMD KMD vil i samarbejde med Bornholms integrationen mellem KMD CARE og Pille automaten. Integrationen vil understøtte medarbejderens arbejdsgange i forhold til borgerens medicin administration. Integrationen vil også tage højde for de krav, som Bornholms Regionskommune stiller til den ledelsesinformation, som de ønsker generes i forhold til dette projekt. 4 DELTA / Medicindosering i hjemmet

5 BRK har i løbet af projektet også stået for at organisere besøg og interviews med Bornholms Regions Kommune (BRK) BRK har indikeret, at de ikke har haft mulighed for at gennemføre en behovsanalyse til projektet for de kommunale midler, der var tilgængelige. BRK har været behjælpelige med at forsøge at skaffe fondsmidler til dette, men uden held. BRK s konklusion har pengene via LevVel-midlerne eller andre fonde til en egentlig markedsundersøgelse. BRK har desuden leveret en række dokumenter, der beskriver BRK s arbejdsgange indenfor ældreplejen. De udleverede dokumenter omhandler følgende: Ordination af lægemidler Dispensering af lægemidler DDM, dosisdispenseret medicin Administration af lægemidler Modtagelse af lægemidler Transport af lægemidler Opbevaring og afskaffelse af lægemidler BRK kan kontaktes for udlevering af disse dokumenter. BRK har i løbet af projektet også stået for at organisere besøg og interviews med borgere og sundhedsfagligt personale. En liste over alle deltagere og brugere i projektet kan ses i nedenstående afsnit. Beskrivelse af deltagende brugere Borgerne blev valgt ud fra de kriterier DELTA havde opstillet, og selve udvælgelsen blev foretaget af teamlederne i Døgnplejen. Følgende borgere deltog i testen: Borger 1 født 1927 Borger 2 født 1938 Borger 3 født 1946 Borger 4 født 1934 Beskrivelse af deltagende fagpersoner Projektleder Velfærdsteknologi (VT) Johnny Ernst Andersen (projektejer og initiativtager til projektet) Sygeplejefaglig konsulent Annette Larsen (Sygeplejerske - Viden om lovmæssige krav Sundhedsloven og faglig praktisk viden og erfaring) Social- og sundhedsassistent Hanne Isabella Petersen (Faglig viden og praktisk erfaring med medicinering til borgere, Team Hasle By) Social- og sundhedsassistent Lykke Sørensen, (Faglig viden og praktisk erfaring med medicinering til borgere, Team Aakirkeby) Repræsentant fra Ældrerådet på Bornholm, Randy Korp (Tidligere Sygeplejerske og sygeplejelærer - undervist i farmakologi) DELTA / Medicindosering i hjemmet 5

6 Pharmakon Medicinhåndtering; juridiske og praktiske aspekter med relation til Medicindosering i hjemmet. I det følgende vil de lovmæssige og praktiske rammer, der omkranser medicinhåndtering blive skitseret, for at anskueliggøre de overvejelser, en kommune bør gøre sig i forhold til at implementere en teknologi til medicindosering i hjemmet. Praktiske overvejelser omkring medicindosering ved hjælp af teknologisk løsning Dispensering: dosering/ophældning af medicin. Medicinadministration: Medicinbrugeren får hjælp til indtagelse af medicinen, herunder fornøden observation af patienten. Medicingivning: Omfatter både dispensering og medicinadministration. Lægen ordinerer medicingivning, eventuelt på baggrund af en anmodning fra en kommunal visitator. Medicingivning kan uddelegeres til både autoriserede og ikke autoriserede sundhedsfaglige personer Alle sundhedsfaglige personer agerer under ansvar, når de står for medicingivning. Sundhedspersoner, der varetager medicinadministration, har følgende forpligtelser: Skal give al den medicin, som står på medicinlisten, dvs. tabletter i doseringsæsker, dosisdispenseret medicin, salve, øjendråber og medicin efter skema. Kontakte den ordinerende læge eller vagtlæge, hvis patienten ikke ønsker at tage medicinen, ikke kan tage medicinen eller får forkert medicin. Vejledningerne til korrekt medicinadministration tager ikke højde for muligheden for at selve medicinadministrationen kan varetages af en teknologisk løsning, ligesom de heller ikke præciserer omfang eller hyppighed af den observationspligt, der følger med opgaven. En kommune, der overvejer at varetage medicingivning ved hjælp af en teknologisk løsning, bør derfor overveje, i hvilket omfang de lever op til observationspligten. Dette vil højst sandsynligt være individuelt i det nogle borgere modtager andre hjemmeplejeydelser, således at observation kan foregå i den forbindelse. Andre borgere vil ikke have behov for daglig observation. Niveauet af observationspligt aftales med ordinerende læge. Teknologiske løsninger til medicingivning medicinhuskere vil ofte give kommunen mulighed for at monitorere borgerens medicinindtag via en elektronisk log. Mange elektroniske løsninger giver mulighed for at modtage en alarm ved glemt dosis. Den enkelte kommune bør overveje, hvor ofte og hvordan der skal reageres på glemte doser. Problematikken fremgår af følgende eksempel Jette er 74 år og får medicin tre gange dagligt. Hjemmeplejen besøger hende hver morgen og sætter dagens medicindoser frem. Jette skal selv huske at tage sin medicin i løbet af dagen. Nogle gange glemmer hun sin frokost-dosis eller får taget den sidst på eftermiddagen. Det sker især, hvis hun er ude med sin veninde i løbet af dagen. Det er forskelligt, hvad Jette gør, hvis hun helt glemmer sin frokostdosis. Nogle gange lader hun den ligge, andre gange smider hun den ud. Hvis hjemmeplejen ser, at der ligger en glemt dosis, så snakker de kort om, hvad der er gået galt. Andreas er 82 år og får medicin tre gange dagligt. Hans medicin er pakket i en elektronisk medicinhusker, der udsender en alarm når han skal tage en dosis. Det bliver registreret i kommunens care system, hvornår han tager sin medicin, og hvis han glemmer den. I tilfældet med Andreas giver monitoreringen af hans medicinindtag kommunens hjemmepleje oplysninger, som den ikke tidligere har haft jf. eksemplet med Jette. Den enkelte kommune bør overveje de dilemmaer, som de nye oplysninger giver. Skal hjemmeplejen reagere med det samme på den glemte dosis? Skal hjemmeplejen reagere, hvis dosis ikke er taget ved besøg den efterfølgende morgen? Skal hjemmeplejen blot monitorerere medicinindtaget over en periode og følge op, hvis der er systematiske afvigelser? Implementering af elektronisk medicingivning synliggør ligeledes et dilemma, hvor kommunen skal træffe en beslutning om, hvordan de bedst varetager deres ansvar omkring medicingivning, samtidig med at borgerens ret til selvbestemmelse respekteres (herunder retten til at udskyde eller springe en dosis over fx). Dette skal balanceres med hjemmeplejens forpligtelse som sundhedspersonale til at sikre, at de borgere,der er ordineret medicingivning, også tager deres medicin samt at bibringe lægen observationer omkring non-compliance. Juridiske overvejelser vedrørende medicindispensering ved hjælp af teknologisk løsning Den enkelte kommune bør lade lovgivningen undergå en egentlig juridisk granskning. Nedenstående er således ikke en komplet afdækning af det tilgrundliggende lovmateriale, men blot tænkt som inspiration til overvejelser. Ved implementering af en teknologisk løsning til medicindispensering i borgerens hjem, bør det indtænkes, hvem der konkret skal stå for dispenseringen altså ophældningen af medicin. Skal denne varetages af hjemmeplejen, så hører det under de gældende rammer for medicindispensering. Skal dispenseringen varetages af en anden ekstern leverandør fx apoteket, bør det give anledning til overvejelser omkring, hvorvidt dette hører under rammerne for lovgivningen om (maskinel) dosisdispensering. Emballage, der anvendes til dosisdispensering (dvs. dosisbeholderen), skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og kommunen skal ligeledes sikre sig, at den lever op til loven om medicinsk udstyr. Ligeledes skal det sikres, at doseringsbeholderen er mærket med lægemidlets navn (særnavn), styrke og lægemiddelform, anvendelsesmåde, kontrolnummer, udløbsdato for doseringsbeholderen og apotekets eller sygehusapotekets navn. Private apoteker kan dispensere til en enkeltperson efter rekvisition fra den behandlende læge. Der må kun dispenseres fra en pakning til én og samme patient. Pakningen tilhører patienten, men henstår på apoteket adskilt fra apotekets øvrige lager. Ifølge loven om dosisdispensering er denne mulighed nu udvidet, således at apo- 6 DELTA / Medicindosering i hjemmet

7 teker kan dispensere til enkeltpersoner, der behandles i den primære sundhedssektor, men hvorvidt dette også gælder for andre dispenseringsordninger end den, der leveres gennem de godkendte dosisdispenseringsmaskiner står ikke klart. Dispensering kan udføres såvel manualt som maskinelt. Men af lovbemærkningerne fremgår det, at: mere udstrakt anvendelse af dosisdispensering kun vil kunne være økonomisk rationel, hvis den foregår maskinelt, hvilket også er med til at reducere risikoen for fejl. medicinen af helt særlige grunde ikke kan dispenseres maskinelt. I Holland, der som Danmark, har implementeret maskinel dosisdispensering, har myndighederne fjernet tilskuddet til manuel dosering i hjemmeplejen. For at fremtidssikre en teknologisk løsning kan det derfor være værd at overveje en teknologisk løsning, der ikke er baseret på manuel dosering. Apotekerne er ikke forpligtet til at dosispakke medicin manuelt i tilfælde, hvor Vi fokuserer på mange forskellige begrænsninger, så som størrelse, halve piller, aflåst medicin og arbejdede med, hvad det betyder for SOSU er og borgerne.

8 IdemoLab: Projektet process og Elektronisk Skitsering IdemoLab udfører Design Research for at udfordre idéer og involvere alle fra interessenter til slutbrugere samt udforsker hele dette projekt har vi brugt Design Research for at lære om vores slutbrugere, nemlig, borgere og sundhedfagligepersoner fra Bornholm. Senere i projektet (i Workshop 3), har vi brugt Design Research for at lære om vores partnere i projektet og systemet. Vi har brugt Elektronisk Skitsering og skabt fysiske, funktionelle, interaktive modeller af idéer for at afprøve oplevelse og funktionalitet ved medicindosering i hjemmet. På den måde er vi kommet i gang med tidlige proof of concept og tester dem med det samme med borger og sundhedfagligepersoner. Efter vores brugertest har vi skabt en endelige skitse der kombinerede vores learnings fra tidligere skitser og input fra alle interessenter. I projektgruppen har vi haft to primære møder for alle projektmedlemmer. Første gang mødtes vi den 14. november 2012, hvor vores erfaringer og kompetencer blev diskuteret. Det var et kickoff-møde og her etablerede vi også en projektstyrings- og kommunikationsplatform på Podio (et online system). Det andet møde var i januar 2013 med sygeplejersker, SOSU-assistenter samt ældrerådet, hvor vi lærte mere om deres arbejde, og hvordan vi kunne hjælpe dem. Workshop #1 Overskrift På vores workshop i januar interviewede vi SOSU-assistenter og sygeplejersker. Vi fandt ud, at det er vigtigt, at information er klar og enkelt. Der skal også være et valg omkring hvilken metode af påmindelse en borger kan bruge. Vi fokuserer på mange forskellige arbejdede med, hvad det betyder for SOSU er og borgerne. Workshop #2 Elektronisk Skitsering: Idégenering og bygning Hos DELTA afholdt vi en workshop omkring, hvad vi skulle bygge, og hvad der var vigtigst at teste med borgerne. Vi lavede en brainstorm og en liste over de vigtigste overvejelser for vores første Elektroniske Skitser: enkelt at bruge for borger, omkostningseffektiv, hjælp om dagen, frigive pillerne i en beholder, påmindelsessystemet, informationssystemet (fx: Der er 4 piller du skal tage ) og Kommunikationssystemet Fra listen udvalgte vi 4 Elektroniske Skister som vi skulle bygge med MedicPen. Disse skitser er beskrevet på side 10. De interviewede 8 DELTA / Medicindosering i hjemmet

9 Workshop #3 Denne workshop blev gennemført efter brugertest 2 Overskrift Til denne workshop blev den fremtidige systemintegration diskuteret. De deltagende i workshoppen var KMD, Medicpen, BRK og DELTA. Følgende blev fastlagt ved workshoppen: Borger besøger læge Læge ajourfører FMK FMK lægger data ind i Care Care sender besked til sygeplejerske (f.eks. om at der er ny medicin til en borger) Sygeplejerske udskriver nyt medicinskema Sygeplejerske besøger borger Sygeplejerske indtaster maskinens ID via SmartCare så Care bliver ajourført Maskinen er nu aktiv og kan fyldes med piller (evt: Sygeplejersken scanner medicinen inden den puttes i maskinen så maskinen ved præcis hvilken medicin den indeholder. De data ajourføres med beskeden fra Care for ekstra sikkerhed.) Care sender info om medicinering og tidspunkter til maskinen Når borgeren har taget medicin rettidigt noteres det i systemet. Hvis borgeren ikke får taget sin medicin rettidigt sættes en alarm i gang der reagerer efter parametre fastsat i Care. (f.eks. kontakt sygeplejerske/pårørende) Desuden blev der udtrykt ønske om at implementere følgende funktioner i maskinen: Det skal være muligt at kunne få en statusbesked fra maskinen via nettet så det altid kan tjekkes om den er aktiv og funktionsdygtig. Auto alarm for strømsvigt/lavt batteriniveau/pilleopfyldning. IdemoLab har gennemført Møde mellem Bornholms Regionskommune og DELTA Kickoff-møde mellem alle medlemmer af projektetstyregruppen Etablering af projektstyringsog kommunikationsplatform på Podio 4. Møde mellem DELTA og MedicPen, hos MedicPen 5. Møde mellem DELTA og Pharmakon 6. Workshop og arrangementer med sygeplejerskerne, SOSU assistenter samt ældrerådet 7. Elektronisk Skitsering: Idégenering Workshop Runde 1 8. Elektronisk Skitersing: Bygge Workshop Runde 1 9. Brugertest runde Systemgennemgang Workshop 11. Elektronisk Skitsering: Idégenering Workshop Runde Elektronisk Skitersing: Bygning Workshop runde Brugertest runde 2 Vurdering af brugertest 2 og rapport til partnere Medicindosering i hjemmet rapport DELTA / Medicindosering i hjemmet 9

10 Skitse 1 Feedback på LCD skærm Denne skitse tester feedback til brugeren via en LCD skærm på apparatet. Skærmen viser information om type og antal af piller der skal tages, samt påmindelser om eventuel sidedosering. Ved siden af skærmen er en knap som brugeren skal bruge for at navigere gennem de forskellige skærmbilleder (2 3 stk.) med information. Den indeholder desuden en lille lampe der kan fange brugerens opmærksomhed når det er tid til at tage medicin. Resultat: Skitse 1 Af de 4 brugere der blev interviewet var der kun én der havde daglig sidedosering. Der var andre der brugte cremer, men det var kun efter behov. Der var generelt enighed om at informationen var unødvendig fordi ingen af dem havde brug for den eller følte at de havde svært ved at huske at tage deres medicin/ sidedosering. De kunne dog godt forestille sig at ideen ville være brugbar for nogen der havde sværere ved at huske at tage deres piller og sidedosering. Mht. angivelse på skærmen af hvor mange piller de skulle tage, vidste de det allerede eller også kunne de se det på deres medicinskema. Skitse 2 Feedback via lysende symboler Denne skitse har en anden indgangsvinkel til reminders end skærm-skitsen. I stedet for at vise reminders som tekst, vises de her som lysende symboler. Ideen er at når det er tid til at tage medicinen vil de relevante symboler lyse op, fx. piller/inhalator/creme osv. Resultat: Skitse 2 Ligesom med skitse 1 var brugerne generelt enige om at denne skitse ikke var specielt brugbar for dem. En af dem syntes at ikonerne var svære at forstå og kunne bedre lide teksten på skærmen. 10 DELTA / Medicindosering i hjemmet

11 Skitse 3 Dispensering vha. knap Denne skitse tester dispensering af piller vha. et tryk på en knap. Der var mulighed for at få pillerne dispenseret direkte i hånden eller i en kop eller et bæger. Resultat: Skitse 3 Borgerne var generelt positive overfor denne skitse. De synes at det var smart at de bare skulle trykke på én knap og så kom den dosis ud som de skulle bruge. De synes det var rart at pillerne kom ud i en kop, og det blev bemærket og observeret at det ville være svært at få pillerne dispenseret direkte i hånden. De var dog bekymrede for om den kunne indeholde piller nok og om hvem der skulle fylde den op. Skitse 4 Dispensering med kop Denne skitse tester dispensering vha. et bæger. Som ved en sodavandsmaskine skal bægeret presses mod en knap hvorved pillerne dispenseres ned i bægeret. Skitsen indeholder desuden en alarmfunktion der minder brugeren om at sætte bægeret tilbage i maskinen efter pillerne er blevet dispenseret. Dette gøres for at minde brugeren om at tage pillerne og stille det tomme bæger på plads. Resultat: Skitse 4 Denne skitse var brugerne lidt mere skeptiske overfor. Det var sværere for dem at koordinere koppen i forhold til udløsermekanismen og dispenseringen. Alarmfunktionen synes de godt om, men der var ingen af de interviewede brugere der følte at de havde brug for den. Som med skitse 3 syntes de godt om ideen med at den korrekte mængde piller blev dispenseret direkte til dem. DELTA / Medicindosering i hjemmet 11

12 Brugertest runde 2 12 DELTA / Medicindosering i hjemmet

13 Beskrivelse af den endelige Elektroniske Skitse Den endelige skitse, er en kombination af skitse 2, 3 og 4 fra første test. 2. Lysende symboler til påmindelse om indtagelse af medicin og sidedosering 2. Dispensering af piller ved tryk på en knap 4. Alarm for at huske brugeren på at tage medicinen og sætte den tomme kop tilbage Skitsen indeholder Skitsen bygger på en stor udgave af Medimi fra MedicPen, hvortil der er bygget en holder,der skjuler elektronikken og indeholder de ekstra funktioner. For at følge MedicPens nuværende praksis mht. dispensering og blanding af piller i.fht. der tilføjet et ekstra trin i dispenseringen af pillerne. Brugeren trykker først på en knap, hvorved pillerne bliver dispenseret ud i separate rum i en holder. Derefter skal brugeren trække i et håndtag for at dreje holderen, hvorved pillerne falder ned i en kop og derved blandes. På denne måde er det brugeren selv der blander pillerne, og ikke maskinen, hvilket gør, at den kan stedet for klasse 2. Til denne funktion blev der især fokuseret på at lave et håndtag, der var stort og dermed nemt at bruge for brugere med gigt eller andre hæmmende lidelser. Ud fra bemærkninger fra første runde af brugertests blev det også besluttet at lave fronten på maskinen gennemsigtig, så brugerne kunne følge med i, hvad der skete inde i maskinen. På denne måde er håbet, at maskinen bliver mere gennemskuelig for brugerne og ikke så intimiderende. I modsætning til de Elektroniske Skitser, der blev anvendt ved første runde af brugertests, blev der her fokuseret på at lave en nydelig skitse, hvor al elektronik var skjult og som i højere grad lignede noget, der kunne være et færdigt produkt. Dette blev gjort for at hjælpe brugerne med at fokusere mere på brugen af maskinen, samt hvordan de ville have det med at have sådan en stående i deres hjem. Resultater fra Brugertest runde 2 Der var generelt positive tilbagemeldinger på skitsen. Brugerne synes den var nem at bruge, og de mente, at den ville være til gavn for dem. En af brugerne havde ved interviewet en ven og et familiemedlem på besøg (hvoraf den ene havde sklerose) og også her, var der begejstring for skitsen. Den gemmensigtige frontplade vakte også begejstring for at gøre det nemmere at følge med i hvad der skete i maskinen. vi skal være omhyggelige med at skabe merværdi for brugerne og ikke kun for systemet Der var general skepsis over størrelsen som de mente var for stor, men de var glade for at den ikke var så dyb, så den kunne stå op ad væggen. Hos et ægtepar var der tvivl om hvorvidt produktet blev udviklet til dem eller til systemet. De følte at de blev skældt ud for at glemme deres medicin, og at produktet var til for at overvåge dem. Efter en forklaring om at produktet var til for at effektivisere hele systemet var de mere positivt stemte, men det viser at vi skal være omhyggelige med at skabe merværdi for brugerne og ikke kun for systemet.

14 Produktvision Her følger et forslag til et muligt, fremtidigt produkt baseret på research udført i dette projekt og kommentarer fra brugertests. Produktet forestilles at være en fast installation i brugernes hjem. 1. En ældre kvinde går mod køkkenet for at hente en kop kaffe. Hun gør en pause for at kigge på enheden ved siden af kaffemaskinen på sit køkkenbord. To indikator-lys er tændt Piller doseres nu ud i en holder og hun anvender et håndtag til at blande pillerne sammen i en ventende kop. Han trykker på det grønne pulserende lys på siden af enheden. Piller doseres nu ud i en holder og han anvender et håndtag til at blande pillerne sammen i en ventende kop. 14 DELTA / MedicPen - Medicindosering i hjemmet

15 2. 3. Det ene har et symbol med en hånd og det andet et kryds med et hjerte i midten. Hun ved at det betyder at hun skal tage sine piller nu (symbolet med hånden) og samtidigt huske at tage sit blodtryk. Hun trykker på det grønne pulserende lys på siden af enheden Hun sluger pillerne fra koppen og skyller efter med vand. Herefter ruller hun ærmet op og tager blodtryksmåleren på armen for at tage sit blodtryk. Enheden blinker to gange for at indikere at hun er færdig og at målingerne er sendt til enheden. Hun sætter koppen tilbage i enheden hvilket får de to lysende symboler til at slukke. 7. Mens hun nu forbereder sin morgenmad sendes informationerne om hendes blodtryk og medicinering til kommunen hvor det nu kan konstateres at hun har taget sine piller og målt sit blodtryk. Da hans blodtryk er lidt højere end normalt advares en sygeplejerske som gennemgår kvindens bio-data og medicinforbrug for de sidste 14 dage og konstaterer at hun kan have brug for en ændring af medicineringen. Sygeplejersken konsulterer nu med en læge som ændrer kvindens recept fra sit kontor. Enheden opdaterer herefter automatisk doseringen af kvindens hjertemedicin. DELTA / Medicindosering i hjemmet 15

16 Bilag 1. Eksisterende løsninger 1. Doseringsæsker a. Æske, typisk opdelt i 4-5 doseringsrum svarende til én dags medicinforbrug for borgeren. Påfyldning af æskerne foretages af en hjemme-sygeplejerske, der hver 14.dag kører ud til borgeren og ud fra borgerens medicinglas manuelt opfylder æsker i hjemmet til 14 dages forbrug. Dette giver en vis risiko for fejl-medicinering. 2. Dosis-dispenseringsposer a. Piller pakket på få landsdækkende apoteker, typisk indeholdende piller til en 14-dages periode. Doseringsposen er små plastikposer, som borgeren selv åbner. Dette giver problemer for en del af målgruppen, der grundet manglende styrke i hænderne har svært ved at åbne poserne. Dispenseringsposerne benytter af borgere med et meget stabilt og ensartet pilleforbrug. b. Hjemmesygeplejersken foretager kontroller hos borgeren, omkring korrekt medicin og kontrol mængde. c. Såfremt der sker ændring i borgerens medicin og dosering, skal gamle poser bortskaffes og nye indkøbes. Dette kan være en større omkostning for især borgeren og tidskrævende for plejepersonalet. 3. Hjemmebesøg, af sundhedspersonale a. Visse borgere tilbydes en ydelse, hvor kommunens sundhedspersonale kommer i hjemmet og hjælper ved tidspunkter for pilleindtagelse. Dette skal sikre, at pillerne tages i rette mængder og på rette tidspunkt. b. Dette er meget omkostningstungt for kommunen, og borgeren bliver meget afhængig af kommunens hjælp. a. En løsning, der kan dispensere medicinen fra færdigpakkede dosisdispenseringsposer. Her foretages et klip pr. dosering, samtidig med at der åbnes/klippes et hul i posen, hvorved det er nemmere at få fat i medicinen. Der er mulighed for en sms-funktion, som giver plejepersonalet besked, hvis medicinen ikke tages planmæssigt. Eventuet indførelse af denne løsning i Danmark kræver involvering af og beslutning fra apotekerne. WT / Astrid Leisner & Søn vil sammen med apotekerforeningen søge om mulighed for at teste modellen i Danmark via Sundhedsstyrelsen. b. Dette produkt forsøger at afhjælpe den gruppe af borgere, der har svært ved at åbne doseringsposerne egenhændigt. Dette er en løsning på en mindre del af behovet og ikke umiddelbart en sammenlignelig løsning. 5. Amerikansk pille-automat sundhedsprofessionelle. Denne løsning kræver dog manuel påfyldning af piller, som hældes i fra en kop. Tidskrævende og mulighed for fejl, hvilket også er kritikken i US. 6. Intelligente doseringsæsker alarmer og sms interface muligheder. Et udpluk af disse kan ses på Pharmakon s hjemmeside. b. Disse løsninger kan ikke sammenlignes med den foreslåede pille-automat. 16 DELTA / MedicPen - Medicindosering i hjemmet

17 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Denmark Tel madebydelta.com

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Automatisk medicindosering

Automatisk medicindosering Medicinsk teknologivurdering Automatisk medicindosering ved Århus Universitetshospital MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AUTOMATISK MEDICINDOSERING VED ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Medicinsk Teknologivurdering,

Læs mere

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen F O A F A G O G A R B E J D E Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Hvad er det der gør, at data til ledelsesinfor mation ikke er fyldestgørende Master of Information Technology med specialisering i sundhedsinformatik

Læs mere

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Sygeplejefaglig dokumentation på PDA Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg

Sygeplejefaglig dokumentation på PDA Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg Sygeplejefaglig dokumentation på PDA Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg Universitet 2. årgang 2011 Gitte Femerling Birgit Bækmann

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere