POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

2 BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER Sikkerhedspåbud Påbud vedrørende drift Garantibetingelser Begrænsninger Undtagelser TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING Træbriketter Funktionsprincip Plansnit af en MCZ briketbrændeovn Driftsomgivelser Forholdsregler Forbindelse til udeluftindtaget Forbindelse af røgrøret Forbindelse til trækkanal orbindelse til et udvendigt rør med isoleret rør eller dobbeltvæg Overgangsrør til trækkanal eller røgrør Driftsforstyrrelse, der skyldes dårligt træk i trækkanalen INSTALLERING OG MONTERING Tegninger og tekniske specifikationer Mål POLAR-NOVA version AIR Mål POLAR-NOVA version MULTIAIR Tekniske specifikationer Klargøring og udpakning Forbindelser af vermluftkanalerne, model POLAR/NOVA MULTIAIR Montering af kakkelbeklædning på POLAR og NOVA Montering af det øverste panel Montering af det nederste panel Montering af sidefliserne Montering af kakkeltoppen Elektrisk tilslutning FUNKTION Forholdsregler før tænding Eftersyn før tænding Påladning af briketter STYREPANEL og FJERNBETJENING FJERNBETJENING og UDSKIFTNING AF BATTERIER INDSTILLINGER DER SKAL FORETAGES INDEN DEN FØRSTE TÆNDING Regulering af nuværende klokkeslæt Valg af sproget på displayet INDSTILLING AF FORMEL HVORDAN MAN FINDER FREM TIL DEN RIGTIGE FORMEL Hvordan formlen indstilles Hvordan formlen lagres i pilleovnen FØRSTE TÆNDING Tænding med styrepanel Tænding med fjernbetjening Slukning med styrepanel Slukning med fjernbetjening FLAMMENS UDSEENDE Formen Farven FUNKTIONSMÅDER Indholdsfortegnelse

3 BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Manuel og automatisk drift Manuel drift Overgang fra manuel til automatisk drift Automatisk drift Intern digitaltermostat (følger med brændeovnen) Ekstern termostat (ekstraudstyr) Overgang fra automatisk til manuel drift Automatisk drift med ECO-STOP Aktivering af ECO-STOP måden Programmeret driftsmåde Dag og klokkeslæt Aktivering af timerstyret termostat Program SIKKERHEDSANORDNINGER Signalering af alarmer Andre meldinger på displayet Spærring af pilleovnen SLUKNING AF PILLEOVNEN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Rengøringsarbejde, der påhviler brugeren Rengøring før hver tænding Kontrol hver dag Rengøring af rude Rengøring af matterede overflader og overflader af rustfrit stål Rengøring af lakerede dele Rengøringsarbejde, der påhviler den faglærte tekniker Rengøring af varmeveksler Afslutning af drift (ved slutningen af den kolde årstid) Eftersyn af de indvendige komponenter FEJL / ÅRSAGER / LØSNINGER ELDIAGRAMMER OG RESERVEDELE Eldiagram POLAR-NOVA AIR Eldiagram POLAR-NOVA MULTIAIR Reservedele POLAR- og NOVA-struktur POLAR- og NOVA- branddør Fælles elektroniske og mekaniske komponenter til POLAR og NOVA Varmluftvekslerenhed POLAR og NOVA Model AIR Varmluftvekslerenhed POLAR og NOVA Model MULTIAIR Kakkelbeklædning POLAR AIR og MULTIAIR Kakkelbeklædning NOVA AIR og MULTIAIR Indholdsfortegnelse

4 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 4 INDLEDNING Kære kunde. Mange tak for at have valgt et MCZ produkt. Helt nøjagtigt en af MCZ s træbriketbrændeovne; vi er overbeviste om, at De, når De bruger den, vil sætte pris på dens kvalitet, som er resultatet af omhyggelig projektering og afprøvning. Vi bestræber os på at kombinere avanceret teknologi med enkel, og hvad er endnu vigtigere, sikker anvendelse. For at sikre optimal drift og nyde den varme og fornemmelse af velvære, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi at læse hele nærværende brugervejledning omhyggeligt igennem, før brændeovnen tændes første gang. Så snart De får indblik i de grundlæggende egenskaber, vil De være i stand til at styre de forskellige styrker og forindstillinger optimalt samt at klare mindre rengøringer og indstillinger. Vi ønsker at takke Dem endnu en gang og gør samtidig opmærksom på, at træbriketbrændeovnen IKKE MÅ anvendes af børn, som tværtimod altid skal holdes på sikker afstand! Revidering af håndbogen Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkterne uden forudgående varsel, men det formål at forbedre dem. Hel eller delvis gengivelse af denne vejledning uden tilladelse fra Producenten er forbudt. Opbevaring af vejledning Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den. Hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges, eller hvis den ikke er i god forfatning, kan De bede forhandleren eller selve producenten om et yderligere eksemplar, hvorved De bedes opgive produktets identifikationsdata. Hvordan denne vejledning skal læses Yderst vigtige oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed, skrives med "fed skrift". Kursiv skrift anvendes til at opfordre brugeren til at kigge på de forklarende illustrationer ved siden af eller kontrollere andre afsnit i vejledningen, hvor der gives yderligere oplysninger. BEMÆRK: Afsnittene fremhævet med BEMÆRK giver læseren yderligere oplysninger om emnet. Indledning

5 Nedenstående symboler gør opmærksom på særlige meddelelser i nærværende vejledning. BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 5 GIV AGT: Dette varselssymbol, der befinder sig forskellige steder i denne vejledning, henstiller til, at den omhandlende meddelelse læses omhyggeligt igennem, eftersom tilsidesættelse af forskrifterne kan medføre alvorlig beskadigelse af brændeovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: Med dette symbol fremhæves oplysninger, der er vigtige for at sikre, at brændeovnen fungerer ordentligt. Tilsidesættelse af forskrifterne hindrer rigtig anvendelse af brændeovnen, der som følge deraf vil fungere utilfredsstillende. OPERATIVE TRIN: Angiver rækkefølgen på de knapper, man skal trykke på for at få adgang til menuerne eller foretage reguleringer. CHECK MELDINGERNE: Dette symbol opfordrer kunderne til at checke meldingerne på styrepanelets display. Indledning

6 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER 1.1. SIKKERHEDSPÅBUD Installeringen, tilslutningen til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af specialuddannede teknikere. Brændeovnen skal installeres i henhold til den gældende lovgivning i den pågældende by, egn eller stat. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af brændeovnen og de dermed forbundne elektroniske apparater og forebygge ulykker. Brændeovnen må desuden kun betjenes, indstilles og programmeres af voksne. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller funktionsforstyrrelser. Før der foretages hvilken som helst handling skal brugeren eller hvilken som helst anden person, der har til hensigt at omgås med brændeovnen, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende instruktionshåndbog. Brændeovnen må udelukkende anvendes til det formål, den er beregnet til. Enhver anden anvendelse regnes for at være uhensigsmæssig og således farlig. Brændeovnen må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Man må ikke lægge vasketøj til tørre på brændeovnen. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra brændeovnen.-brandfare. Ethvert ansvar for forkert anvendelse af produktet påhviler kunden, og MCZ kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. I tilfælde af hvilken som helst manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele til brændeovnen sættes brugerens sikkerhed på spil, og MCZ kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. De fleste af brændeovnens overflader er meget hede (dør, håndtag, ruder, rødudledningsrør, osv.). Man skal derfor undgå at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesklæder eller - midler, såsom termiske beskyttelseshandsker eller aktiveringsindretninger af typen kold hånd. Man skal omhyggeligt gøre ældre mennesker, handicappede og især alle børn opmærksomme på denne fare og sørge for, at de opholder sig langt fra brændeovnen, mens den er i funktion. Det er forbudt at sætte brændeovnen i gang, hvis døren er åben eller ruden i stykker. Undlad at røre ved brændeovnen med våde hænder, da det drejer sig om et elapparat. Træk stikket ud af stikkontakten før ethvert indgreb. Advarsler og garantibetingelser

7 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 7 Før der foretages enhver form for rengøring eller vedligeholdelse, skal man frakoble brændeovnen netforsyningen ved at trykke på hovedafbryderen på bagsiden eller trække elledningen ud af stikkontakten. Brændeovnen skal tilsluttes et elanlæg, der er forsynet med en jordforbindelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 73/23 EØF og 93/98 EØF. Elanlægget skal være dimensioneret således, at det passer til brændeovnens mærkeeffekt. Forkert installering eller dårlig vedligeholdelse (i strid med anvisningerne i nærværende håndbog) kan forvolde skader på personer, dyr eller materielle goder. I dette tilfælde kan MCZ på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT Sluk for brændeovnen, hvis der opstår fejl eller funktionsforstyrrelser. Man må ikke lægge træbriketter ind i brændeovnen med hænderne! Hvis der ophobes uforbrændte træbriketter i brænderen som følge af adskillige mislykkede tændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Brændeovnens interne dele må ikke vaskes med vand. Brændeovnen må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og forårsage elektriske stød. Man skal undlade at udsætte ens eget krop for den varme luft i længere tid ad gangen. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem og hvor brændeovnen står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og være årsag til sundhedsmæssige problemer. Undlad at udsætte planter eller dyr direkte for den varme luft. Dette vil kunne have en skadelig virkning på planter og dyr. Undlad at fylde andet end træbriketter i beholderen. Brændeovnen skal installeres i rum, hvor der er mulighed for ildbekæmpelse, tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyningen) og udledning af røg. Brændeovnen og kakkelbeklædningen skal henstilles i rum uden fugt, og de må ikke udsættes direkte for vind og vejr. Det frarådes at stille brændeovnens hoveddel direkte på gulvet, og hvis sidstnævnte er lavet af brændbart materiale, skal det isoleres på passende vis. Undlad at tænde for brændeovnen med brændbare materialer, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Advarsler og garantibetingelser

8 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 8 OPLYSNINGER: Hvis der opstår hvilket som helst problem, bedes De henvende Dem til forhandleren eller teknikere, der råder over de fornødne kvalifikationer samt autorisation fra MCZ, og De skal kræve, at der anvendes originale reservedele til eventuelle reparationer. Man må udelukkende anvende det af MCZ foreskrevne brændsel (i ITALIEN udelukkende briketter med en diameter på 6 mm, mens briketterne skal have en diameter på 6-8 mm i de andre europæiske lande), og det skal tilføres af det automatiske tilførselssystem. Man skal med jævne mellemrum undersøge og rense røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen). Hvis der ophobes uforbrændte træbriketter i brænderen som følge af adskillige mislykkede tændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Træbriketbrændeovnen må ikke anvendes til madlavning. Brændselsbeholderens låg skal altid være lukket. Denne brugervejledning skal opbevares omhyggeligt, da den skal følge med brændeovnen i løbet af hele dens levetid. Hvis brændeovnen sælges eller overdrages til en anden bruger, skal man altid sørge for, at brugervejledningen følger med den. Hvis De mister brugervejledningen, kan De bede en officiel forhandler eller MCZ om et nyt eksemplar deraf GARANTIBETINGELSER MCZ yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra og med købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt - garantibeviset skal udfyldes og indsendes senest 8 dage efter købsdato - samt om det er blevet installeret og afprøvet af en fagkyndig installatør ifølge de udførlige anvisninger i den medleverede brugervejledning. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres defekte ved leveringen p.g.a. fabrikationsfejl Begrænsninger Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og ventilatorer, for hvilke garantiperioden varer 1 år fra og med købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien gælder ikke for de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode regnet fra og med den dag, hvor produktet blev købt. Advarsler og garantibetingelser

9 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Undtagelser Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og kakler samt mindre krakeleringer i kaklerne, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, som går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller udførelse af installeringen i strid med MCZs forskrifter (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugervejledning), er ikke dækket af garantien. MCZ kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller materielle goder, der skyldes tilsidesættelse af hvilken som helst forskrift i brugervejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installering, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunderne rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke for skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering. Hvad angår installering og anvendelse af apparatet, skal man følge anvisningerne i den medleverede brugervejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulering af apparatet, vejrmæssige forhold, naturulykker, lynnedslag, brand, funktionsforstyrrelser i elanlægget samt hvis vedligeholdelse udføres i strid med producentens anvisninger eller overhovedet ikke udføres. ANMODNING OM ASSISTANCE De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som så sørger for at sende den videre til MCZ s tekniske assistance. MCZ ERKLÆRER HERMED, AT DEN KØBTE BRÆNDEOVN OPFYLDER KRAVENE I EU- DIREKTIVERNE 89/336 OG 72/23 SAMT EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER. MCZ fralægger sig ethvert ansvar, hvis apparatet eller hvilket som helst tilbehør anvendes uhensigtsmæssigt eller der foretages ændringer deraf uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende foretages med originale MCZ reservedele. Advarsler og garantibetingelser

10 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING 2.1. TRÆBRIKETTER Træbriketterne opnås ved trækning af savsmuld fra forarbejdningen af naturligt, tørret træ (ikke malet). Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træbriketter uden anvendelse af lim eller bindemidler. På markedet findes der adskillige slags træbriketter, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Deres diameter kan være mellem 6 mm og 8 mm. og deres standardlængde mellem 5 mm. og 30 mm. Kvalitetsbriketter har en tæthed på mellem 550 kg/m³ og over 700 kg/m³, mens deres vandindhold varierer mellem 5% og 8% af deres vægt. For at sikre det erklærede timeforbrug og en optimal forbrænding, har MCZ udviklet en patentbeskyttet metode for brændeovne, der fungerer med træbriketter, som giver mulighed for at identificere og registrere enhver træbrikettype med en diameter på mellem 6 mm og 8 mm på grundlag af dens specifikke vægt og størrelse. Dertil anvendes den særlige PelletBox målebeholder og man skal følge proceduren, der er fremstillet i afsnittet Tænding ; på denne måde skal man fastslå, med hvilken indstilling brændeovnen skal konfigureres. Figur 1 - Træbriketter Træbriketter er en miljøvenlig brændselstype, da træets reststoffer udnyttes i videst muligt omfang, og man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, men træbriketterne giver ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), udgør træbriketternes brændværdi 5,3 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træbriketterne opbevares på et sted uden fugt og beskyttet mod snavs. Træbriketterne leveres i sække med 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træbriketter af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. Figur 2 - PelletBox Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingkammeret indvendigt. Figur 3 - Briketsæk a 15 kg Træbriketterne skal udelukkede være fremstillet med træstoffer, som ikke er behandlet med kemikalier. I henhold til normerne DIN og ONORM M 7135 skal træbriketter af god kvalitet have følgende egenskaber: Brændværdi: 5,3 Kw/kg Tæthed: 700 kg/m³ Vandindhold: maks. 8% af vægten Askeprocentsats: maks. 1% af vægten Teoretiske oplysninger vedrørende installering

11 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 11 Diameter: 6 6,5mm Længde: maks. 30mm Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (barkens procentsats maks. Emballage: Sække af miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale MCZ anbefaler kraftigt at anvende godkendt brændsel til dets brændeovne. Hvis der anvendes træbriketter af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes brændeovnens funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og producentens ansvar bortfalder. MCZs brændeovne fungerer udelukkende med træbriketter med en diameter på 6 mm (gælder kun for ITALIEN) og 6-8 mm (europæiske lande) og en længde på mellem 5 mm og højst 30 mm FUNKTIONSPRINCIP Træbriketterne føres ind i forbrændingskammeret og falder direkte ned i fyrfadet af rustfrit stål takket være en snekke, som henter dem fra brændeovnens beholder. Den i fyrfadet indførte briketmængde og den tilhørende brandnærende luft bestemmes på forhånd og programmeres og styres af et elektronisk kort. I løbet af tændingsfasen tilkobler det elektroniske kort røgblæseren og keramiktændrøret, som når det overophedes sætter ild i brændslet ved en temperatur på cirka 200 C. Efter omtrent 20 minutter er tændingsfasen forbi, og centralenheden stiller brændeovnen i arbejdsstillingen. I løbet af denne fase regulerer det elektroniske kort på grundlag af de instrukser, der gives ved hjælp af IR fjernbetjeningen (5 styrker) den nøjagtige mængde brandnærende luft og trækluft; det overvåger desuden uafbrudt alle forbundne elementer og giver om nødvendigt melding om driftsforstyrrelser eller standser processen. - SE TVÆRSNITSTEGNING PÅ NÆSTE SIDE - Teoretiske oplysninger vedrørende installering

12 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Plansnit af en MCZ briketbrændeovn Påfyldningsklap Keramikbeklædning Lille styrepanel Sonde i pillerum Udstrømning af varm overførselsluft Lukkepanel bagtil Udstrømning af varm ventileret luft Varmeskærmsrist Luft til rengøring af rude Træpillebeholder Ildsted af Alutec Kammer (varmeveksler) Pilletilførsel Dør med rude (750 C) Snegl for brændsel Sneglerør Fyrfad af rustfrit stål Elektronisk kontrolkort Sekundær brandnærende luft Primær brandnærende luft Askeskuffe midt på Opsugning af brandnærende luft Ø 50 Røgsonde Askeskuffe på siden Røgopsugningsanordning Røgudledning Ø 80 Varmluftventilator Håndtag til åbning af dør Træpilleovn mod. ANTARES Teoretiske oplysninger vedrørende installering

13 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at brændeovnen fungerer ordentligt og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal brændeovnen placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrændingen af træbriketterne (der kræves cirka 40m 3 /h) ifølge de i det pågældende land gældende installeringsnormer. Rummets areal skal udgøre mindst 30m 3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af brændeovnen), som fører ud til de udendørs omgivelser og har et tværsnit på mindst 100 cm 2. Disse åbninger skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse og såfremt der ikke er brandfare, såsom: garager, trælagre, lagerrum med brændbart materiale, og man skal nøje overholde de gældende lovbestemmelser. Figur 4 - Eksempel på installering med Polar-brændeovn Brændeovnen må ikke installeres i soveværelser eller badeværelser, eller på steder, hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden uafhængig lufttilførsel (kamin, brændeovn m.m.). Det er forbudt at opstille brændeovnen i omgivelser, hvor der er sprængfare. Gulvet i det rum, hvor brændeovnen skal opstilles, skal være stort nok til at kunne holde til brændeovnens vægt. Hvis væggene ikke er brændbare, kan brændeovnen stilles således, at der er en afstand på mindst 10 cm på bagsiden. Hvis væggene er brændbare, skal man sikre en afstand på mindst 20 cm på bagsiden, 50 cm på siderne og 150 cm på forsiden; mellem brændeovnen og særlige sarte genstande såsom møbler, gardiner og sofaer skal afstanden øges betydeligt. Hvis gulvet er af træ, skal man anvende beskyttelsespladen eller under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i det pågældende land. Figur 5 - Eksempel på installering med Polar-brændeovn Teoretiske oplysninger vedrørende installering

14 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd FORHOLDSREGLER VIGTIGT! Installeringen og monteringen af brændeovnen må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Brændeovnen skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne den normalt og foretage ordinær veligeholdelse. På installeringsstedet skal: omgivelserne opfylde driftsbetingelserne der være en elforsyning på Hz (EN73-23) der være et passende røgudledningssystem der være udluftning fra de udendørs omgivelser der være en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder Brændeovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Brændeovnen skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Brændeovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på hustandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstoffer, og hvis de kommer i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom denne røg er svær at få øje på, er den meget hed, og man risikerer at brænde sig ved kontakt dermed. Før brændeovnen opstilles, skal man bore hullet til gennemgang af røgrøret samt det til udeluftindtaget FORBINDELSE TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor brændeovnen installeres, sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt, samt tilstrækkelig udluftning i rummet. Dette kan gøres ved at bore permanente huller i ydervæggene i det rum, der skal ventileres, eller ved hjælp af særskilte eller fælles ventilationsrør. Dette gøres ved at bore et gennemstrømningshul på ydervæggen i nærheden af brændeovnen med et frit tværsnit på mindst 100 cm². (hullets diameter 12 cm eller firkantet 10x10cm), beskyttet med en indvendig eller udvendig rist. Derudover skal luftindtaget: være i direkte forbindelse med installeringsstedet være tildækket med rist, metalgitter eller egnet afskærmning, såfremt det minimale tværsnit ikke formindskes. placeres således, at den ikke kan spærres. Figur 6 Luftindtagsrist Teoretiske oplysninger vedrørende installering

15 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 15 Der er ikke pligt til at forbinde brændeovnens luftindtag direkte med de udendørs omgivelser, men der skal sikres en luftgennemstrømning på mindst 50 m³/h. Tjek under alle omstændigheder den gældende lovgivning FORBINDELSE AF RØGRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrørets gennemgang, skal man tage højde for, om der er brændbare materialer. Hvis der skal bores i trævægge eller vægge af termisk dissocierbart materiale, SKAL INSTALLATØREN fra begyndelsen af anvende det særlige vægovergangsrør (diam. mindst 13cm) og isolere brændeovnens gennemgående rør på passende vis ved hjælp af dertil egnede materialer (tykkelse1,3 5 cm med en varmeledningsevne på mindst 0,07 W/m K). Ovenstående gælder ligeledes, hvis brændeovnens rør skal placeres lodret eller vandret og hele tiden befinder sig i nærheden (min.20cm) af en termisk dissocierbar væg. Det anbefales som alternativ at anvende industrielle, isolerede rør, som ligeledes kan placeres udvendigt for at undgå kondensvand. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Røgrøret, hvorigennem røgen udledes, udsættes for undertryk, når det forbindes med en velfungerende trækkanal i henhold til forskrifterne. Røgudledning Luftindtag 'Figur 7 - POLAR-/NOVA-brændeovnens bagside Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende. Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med inspektionsluge). Ispektio n MAKS. 2-3 m Placér brændeovnen i overensstemmelse med alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 skal man anvende de særlige T-formede overgangsrør med mulighed for inspektion (jævnfør Tilbehør til træbriketbrændeovnen). Højde over 4 m 3-5 % Ispektion Det er strengt forbudt at sætte et net på for enden af udledningsrøret, da der ellers kan opstå driftsforstyrrelser i brændeovnen. Mindst 1, 5-2 m TIL TILSLUTNING I TRÆKKANALEN MÅ DER IKKE ANVENDES MERE END 2-3 m VANDRETTE RØR OG MERE END 3 BØJNINGER PÅ 90 Figur 8 Eksempel på POLAR-/NOVA-brændeovnens installering Teoretiske oplysninger vedrørende installering

16 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd FORBINDELSE TIL TRÆKKANAL Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm; hvis målene er større eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (fx.. på grund af revner, dårlig isolering eller lignende), bør der føres et rør af rustfrit stål med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Figur 9 Kontrollér om der er et træk på mindst. 10 Pa med egnede instrumenter. På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. 0,5 mt. Figur 9 Røghætte Comignolo antivento Trækkanal Canna fumar ia Inspektion Ispezione 2.8. ORBINDELSE TIL ET UDVENDIGT RØR MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm. og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Kontrollér om der er et træk på mindst 10Pa med egnede instrumenter. Figur 10 Der må udelukkende anvendes isolerede rør (med dobbelt væg) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (flexrør af rustfrit stål er forbudte), og de skal være fastgjort til væggen. På bunden af den lodrette trækkanal skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. 0,5 mt. Figur 10 Eksternt, isoleret Condotto rør estern o isolato Inspektion Ispezione Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. 0,5 mt OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANAL ELLER RØGRØR Overgangsrøret mellem brændeovnen og trækkanalen eller røgrøret skal for at kunne fungere ordentligt have en hældning på mindst 3%, det vandrette stykke må ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem de T-formede overgangsrør (til retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. Kontrollér om der er et træk på mindst 10Pa med egnede instrumenter. Figur 11 På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. MAKS 2-32 mt 3. m MAX 3-5 % Min. Minimo 1,5 1,5 2 m - 2 mt. Trækkanal Canna fumaria Inspektion Ispezione Figur 11 Teoretiske oplysninger vedrørende installering

17 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 17 Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt DRIFTSFORSTYRRELSE, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, udsættelse ved kardinalpunkterne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes forskellen på temperaturen inde i kaminen og udvendigt, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som frembringes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og inverterer det i visse tilfælde. Eks. Nedadgående vind på 45 8m/sek. Overtryk på 17 Pa Eks. Vandret vind 8m/sek. Undertryk på 30 Pa Mindre gunstige steder Gunstig placering Nedadgående vind VIND Område med Område under tryk Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også kaminens funktion indirekte, idet den både danner over- og undertryk udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, der fremmer brændeovnes og pejses træk, som dog nogen gange hæmmes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindens retning (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som kaminen frembringer; dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindens retning (4). VIND VIGTIGT! Brændeovnens funktion afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af brændeovnen, og dette skal gøres af MCZ-teknikere. 1-2 = Områder m. overtryk 3-4 = Områder m. undertryk Teoretiske oplysninger vedrørende installering

18 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd INSTALLERING OG MONTERING 3.1. TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER Mål POLAR-NOVA version AIR POLAR-brændeovnen er vist Installering og montering

19 Mål POLAR-NOVA version MULTIAIR BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 19 POLAR-brændeovnen er vist Installering og montering

20 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Polar Nova AIR Samlet brændværdi Maks. 8,8 KW / 7560 Kcal Samlet brændværdi Min. 2,5 KW / 2150 Kcal Ydelse > 90 % Røgens min./maks..temperatur 110 / 150 C CO ved 13%O ² min maks % Minimumstræk 0,1 mbar 10 Pa Beholderens rumindhold 52 liter Brændselstype træbriketter ** Briketter med en diameter på 6-8 mm. Med en størrelse på 5-30 mm Timeforbrug af briketter Min 0,6 KG/h * Maks. 1,6 KG/h * Driftsvarighed Ved min 56 h * Ved maks. 21 h * Luftindstrømning til forbrænding Ydre diameter 50 mm. Røgaftræk Ydre diameter 80 mm. Nettovægt 190 Kg. Maksimal mærkeeffekt 270 W Netspænding 230 V - 50 Hz. Tekniske specifikationer Polar Nova MULTIAIR Samlet brændværdi Maks. 11 KW / 9500 Kcal Samlet brændværdi Min. 3,3 KW / 2800 Kcal Ydelse > 90 % Røgens min./maks..temperatur 120 / 160 C CO ved 13%O ² min maks % Minimumstræk 0,1 mbar 10 Pa Beholderens rumindhold 52 liter Brændselstype træbriketter ** Briketter med en diameter på 6-8 mm. Med en størrelse på 5-30 mm Timeforbrug af briketter Min 0,7 KG/h * Maks. 2 KG/h * Driftsvarighed Ved min 48 h * Ved maks. 17 h * Luftindstrømning til forbrænding Ydre diameter 50 mm. Røgaftræk Ydre diameter 80 mm. Nettovægt 190 Kg. Maksimal mærkeeffekt 270 W Netspænding 230 V - 50 Hz. * Data, der kan variere alt efter den anvendte type briketter. ** I ITALIEN må der udelukkende anvendes briketter med en diameter på 6mm Installering og montering

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MANUAL Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere