POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

2 BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER Sikkerhedspåbud Påbud vedrørende drift Garantibetingelser Begrænsninger Undtagelser TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING Træbriketter Funktionsprincip Plansnit af en MCZ briketbrændeovn Driftsomgivelser Forholdsregler Forbindelse til udeluftindtaget Forbindelse af røgrøret Forbindelse til trækkanal orbindelse til et udvendigt rør med isoleret rør eller dobbeltvæg Overgangsrør til trækkanal eller røgrør Driftsforstyrrelse, der skyldes dårligt træk i trækkanalen INSTALLERING OG MONTERING Tegninger og tekniske specifikationer Mål POLAR-NOVA version AIR Mål POLAR-NOVA version MULTIAIR Tekniske specifikationer Klargøring og udpakning Forbindelser af vermluftkanalerne, model POLAR/NOVA MULTIAIR Montering af kakkelbeklædning på POLAR og NOVA Montering af det øverste panel Montering af det nederste panel Montering af sidefliserne Montering af kakkeltoppen Elektrisk tilslutning FUNKTION Forholdsregler før tænding Eftersyn før tænding Påladning af briketter STYREPANEL og FJERNBETJENING FJERNBETJENING og UDSKIFTNING AF BATTERIER INDSTILLINGER DER SKAL FORETAGES INDEN DEN FØRSTE TÆNDING Regulering af nuværende klokkeslæt Valg af sproget på displayet INDSTILLING AF FORMEL HVORDAN MAN FINDER FREM TIL DEN RIGTIGE FORMEL Hvordan formlen indstilles Hvordan formlen lagres i pilleovnen FØRSTE TÆNDING Tænding med styrepanel Tænding med fjernbetjening Slukning med styrepanel Slukning med fjernbetjening FLAMMENS UDSEENDE Formen Farven FUNKTIONSMÅDER Indholdsfortegnelse

3 BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Manuel og automatisk drift Manuel drift Overgang fra manuel til automatisk drift Automatisk drift Intern digitaltermostat (følger med brændeovnen) Ekstern termostat (ekstraudstyr) Overgang fra automatisk til manuel drift Automatisk drift med ECO-STOP Aktivering af ECO-STOP måden Programmeret driftsmåde Dag og klokkeslæt Aktivering af timerstyret termostat Program SIKKERHEDSANORDNINGER Signalering af alarmer Andre meldinger på displayet Spærring af pilleovnen SLUKNING AF PILLEOVNEN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Rengøringsarbejde, der påhviler brugeren Rengøring før hver tænding Kontrol hver dag Rengøring af rude Rengøring af matterede overflader og overflader af rustfrit stål Rengøring af lakerede dele Rengøringsarbejde, der påhviler den faglærte tekniker Rengøring af varmeveksler Afslutning af drift (ved slutningen af den kolde årstid) Eftersyn af de indvendige komponenter FEJL / ÅRSAGER / LØSNINGER ELDIAGRAMMER OG RESERVEDELE Eldiagram POLAR-NOVA AIR Eldiagram POLAR-NOVA MULTIAIR Reservedele POLAR- og NOVA-struktur POLAR- og NOVA- branddør Fælles elektroniske og mekaniske komponenter til POLAR og NOVA Varmluftvekslerenhed POLAR og NOVA Model AIR Varmluftvekslerenhed POLAR og NOVA Model MULTIAIR Kakkelbeklædning POLAR AIR og MULTIAIR Kakkelbeklædning NOVA AIR og MULTIAIR Indholdsfortegnelse

4 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 4 INDLEDNING Kære kunde. Mange tak for at have valgt et MCZ produkt. Helt nøjagtigt en af MCZ s træbriketbrændeovne; vi er overbeviste om, at De, når De bruger den, vil sætte pris på dens kvalitet, som er resultatet af omhyggelig projektering og afprøvning. Vi bestræber os på at kombinere avanceret teknologi med enkel, og hvad er endnu vigtigere, sikker anvendelse. For at sikre optimal drift og nyde den varme og fornemmelse af velvære, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi at læse hele nærværende brugervejledning omhyggeligt igennem, før brændeovnen tændes første gang. Så snart De får indblik i de grundlæggende egenskaber, vil De være i stand til at styre de forskellige styrker og forindstillinger optimalt samt at klare mindre rengøringer og indstillinger. Vi ønsker at takke Dem endnu en gang og gør samtidig opmærksom på, at træbriketbrændeovnen IKKE MÅ anvendes af børn, som tværtimod altid skal holdes på sikker afstand! Revidering af håndbogen Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkterne uden forudgående varsel, men det formål at forbedre dem. Hel eller delvis gengivelse af denne vejledning uden tilladelse fra Producenten er forbudt. Opbevaring af vejledning Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den. Hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges, eller hvis den ikke er i god forfatning, kan De bede forhandleren eller selve producenten om et yderligere eksemplar, hvorved De bedes opgive produktets identifikationsdata. Hvordan denne vejledning skal læses Yderst vigtige oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed, skrives med "fed skrift". Kursiv skrift anvendes til at opfordre brugeren til at kigge på de forklarende illustrationer ved siden af eller kontrollere andre afsnit i vejledningen, hvor der gives yderligere oplysninger. BEMÆRK: Afsnittene fremhævet med BEMÆRK giver læseren yderligere oplysninger om emnet. Indledning

5 Nedenstående symboler gør opmærksom på særlige meddelelser i nærværende vejledning. BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 5 GIV AGT: Dette varselssymbol, der befinder sig forskellige steder i denne vejledning, henstiller til, at den omhandlende meddelelse læses omhyggeligt igennem, eftersom tilsidesættelse af forskrifterne kan medføre alvorlig beskadigelse af brændeovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: Med dette symbol fremhæves oplysninger, der er vigtige for at sikre, at brændeovnen fungerer ordentligt. Tilsidesættelse af forskrifterne hindrer rigtig anvendelse af brændeovnen, der som følge deraf vil fungere utilfredsstillende. OPERATIVE TRIN: Angiver rækkefølgen på de knapper, man skal trykke på for at få adgang til menuerne eller foretage reguleringer. CHECK MELDINGERNE: Dette symbol opfordrer kunderne til at checke meldingerne på styrepanelets display. Indledning

6 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER 1.1. SIKKERHEDSPÅBUD Installeringen, tilslutningen til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af specialuddannede teknikere. Brændeovnen skal installeres i henhold til den gældende lovgivning i den pågældende by, egn eller stat. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af brændeovnen og de dermed forbundne elektroniske apparater og forebygge ulykker. Brændeovnen må desuden kun betjenes, indstilles og programmeres af voksne. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller funktionsforstyrrelser. Før der foretages hvilken som helst handling skal brugeren eller hvilken som helst anden person, der har til hensigt at omgås med brændeovnen, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende instruktionshåndbog. Brændeovnen må udelukkende anvendes til det formål, den er beregnet til. Enhver anden anvendelse regnes for at være uhensigsmæssig og således farlig. Brændeovnen må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Man må ikke lægge vasketøj til tørre på brændeovnen. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra brændeovnen.-brandfare. Ethvert ansvar for forkert anvendelse af produktet påhviler kunden, og MCZ kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. I tilfælde af hvilken som helst manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele til brændeovnen sættes brugerens sikkerhed på spil, og MCZ kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. De fleste af brændeovnens overflader er meget hede (dør, håndtag, ruder, rødudledningsrør, osv.). Man skal derfor undgå at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesklæder eller - midler, såsom termiske beskyttelseshandsker eller aktiveringsindretninger af typen kold hånd. Man skal omhyggeligt gøre ældre mennesker, handicappede og især alle børn opmærksomme på denne fare og sørge for, at de opholder sig langt fra brændeovnen, mens den er i funktion. Det er forbudt at sætte brændeovnen i gang, hvis døren er åben eller ruden i stykker. Undlad at røre ved brændeovnen med våde hænder, da det drejer sig om et elapparat. Træk stikket ud af stikkontakten før ethvert indgreb. Advarsler og garantibetingelser

7 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 7 Før der foretages enhver form for rengøring eller vedligeholdelse, skal man frakoble brændeovnen netforsyningen ved at trykke på hovedafbryderen på bagsiden eller trække elledningen ud af stikkontakten. Brændeovnen skal tilsluttes et elanlæg, der er forsynet med en jordforbindelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 73/23 EØF og 93/98 EØF. Elanlægget skal være dimensioneret således, at det passer til brændeovnens mærkeeffekt. Forkert installering eller dårlig vedligeholdelse (i strid med anvisningerne i nærværende håndbog) kan forvolde skader på personer, dyr eller materielle goder. I dette tilfælde kan MCZ på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT Sluk for brændeovnen, hvis der opstår fejl eller funktionsforstyrrelser. Man må ikke lægge træbriketter ind i brændeovnen med hænderne! Hvis der ophobes uforbrændte træbriketter i brænderen som følge af adskillige mislykkede tændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Brændeovnens interne dele må ikke vaskes med vand. Brændeovnen må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og forårsage elektriske stød. Man skal undlade at udsætte ens eget krop for den varme luft i længere tid ad gangen. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem og hvor brændeovnen står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og være årsag til sundhedsmæssige problemer. Undlad at udsætte planter eller dyr direkte for den varme luft. Dette vil kunne have en skadelig virkning på planter og dyr. Undlad at fylde andet end træbriketter i beholderen. Brændeovnen skal installeres i rum, hvor der er mulighed for ildbekæmpelse, tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyningen) og udledning af røg. Brændeovnen og kakkelbeklædningen skal henstilles i rum uden fugt, og de må ikke udsættes direkte for vind og vejr. Det frarådes at stille brændeovnens hoveddel direkte på gulvet, og hvis sidstnævnte er lavet af brændbart materiale, skal det isoleres på passende vis. Undlad at tænde for brændeovnen med brændbare materialer, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Advarsler og garantibetingelser

8 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 8 OPLYSNINGER: Hvis der opstår hvilket som helst problem, bedes De henvende Dem til forhandleren eller teknikere, der råder over de fornødne kvalifikationer samt autorisation fra MCZ, og De skal kræve, at der anvendes originale reservedele til eventuelle reparationer. Man må udelukkende anvende det af MCZ foreskrevne brændsel (i ITALIEN udelukkende briketter med en diameter på 6 mm, mens briketterne skal have en diameter på 6-8 mm i de andre europæiske lande), og det skal tilføres af det automatiske tilførselssystem. Man skal med jævne mellemrum undersøge og rense røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen). Hvis der ophobes uforbrændte træbriketter i brænderen som følge af adskillige mislykkede tændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Træbriketbrændeovnen må ikke anvendes til madlavning. Brændselsbeholderens låg skal altid være lukket. Denne brugervejledning skal opbevares omhyggeligt, da den skal følge med brændeovnen i løbet af hele dens levetid. Hvis brændeovnen sælges eller overdrages til en anden bruger, skal man altid sørge for, at brugervejledningen følger med den. Hvis De mister brugervejledningen, kan De bede en officiel forhandler eller MCZ om et nyt eksemplar deraf GARANTIBETINGELSER MCZ yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra og med købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt - garantibeviset skal udfyldes og indsendes senest 8 dage efter købsdato - samt om det er blevet installeret og afprøvet af en fagkyndig installatør ifølge de udførlige anvisninger i den medleverede brugervejledning. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres defekte ved leveringen p.g.a. fabrikationsfejl Begrænsninger Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og ventilatorer, for hvilke garantiperioden varer 1 år fra og med købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien gælder ikke for de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode regnet fra og med den dag, hvor produktet blev købt. Advarsler og garantibetingelser

9 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Undtagelser Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og kakler samt mindre krakeleringer i kaklerne, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, som går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller udførelse af installeringen i strid med MCZs forskrifter (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugervejledning), er ikke dækket af garantien. MCZ kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller materielle goder, der skyldes tilsidesættelse af hvilken som helst forskrift i brugervejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installering, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunderne rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke for skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering. Hvad angår installering og anvendelse af apparatet, skal man følge anvisningerne i den medleverede brugervejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulering af apparatet, vejrmæssige forhold, naturulykker, lynnedslag, brand, funktionsforstyrrelser i elanlægget samt hvis vedligeholdelse udføres i strid med producentens anvisninger eller overhovedet ikke udføres. ANMODNING OM ASSISTANCE De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som så sørger for at sende den videre til MCZ s tekniske assistance. MCZ ERKLÆRER HERMED, AT DEN KØBTE BRÆNDEOVN OPFYLDER KRAVENE I EU- DIREKTIVERNE 89/336 OG 72/23 SAMT EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER. MCZ fralægger sig ethvert ansvar, hvis apparatet eller hvilket som helst tilbehør anvendes uhensigtsmæssigt eller der foretages ændringer deraf uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende foretages med originale MCZ reservedele. Advarsler og garantibetingelser

10 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING 2.1. TRÆBRIKETTER Træbriketterne opnås ved trækning af savsmuld fra forarbejdningen af naturligt, tørret træ (ikke malet). Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træbriketter uden anvendelse af lim eller bindemidler. På markedet findes der adskillige slags træbriketter, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Deres diameter kan være mellem 6 mm og 8 mm. og deres standardlængde mellem 5 mm. og 30 mm. Kvalitetsbriketter har en tæthed på mellem 550 kg/m³ og over 700 kg/m³, mens deres vandindhold varierer mellem 5% og 8% af deres vægt. For at sikre det erklærede timeforbrug og en optimal forbrænding, har MCZ udviklet en patentbeskyttet metode for brændeovne, der fungerer med træbriketter, som giver mulighed for at identificere og registrere enhver træbrikettype med en diameter på mellem 6 mm og 8 mm på grundlag af dens specifikke vægt og størrelse. Dertil anvendes den særlige PelletBox målebeholder og man skal følge proceduren, der er fremstillet i afsnittet Tænding ; på denne måde skal man fastslå, med hvilken indstilling brændeovnen skal konfigureres. Figur 1 - Træbriketter Træbriketter er en miljøvenlig brændselstype, da træets reststoffer udnyttes i videst muligt omfang, og man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, men træbriketterne giver ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), udgør træbriketternes brændværdi 5,3 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træbriketterne opbevares på et sted uden fugt og beskyttet mod snavs. Træbriketterne leveres i sække med 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træbriketter af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. Figur 2 - PelletBox Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingkammeret indvendigt. Figur 3 - Briketsæk a 15 kg Træbriketterne skal udelukkede være fremstillet med træstoffer, som ikke er behandlet med kemikalier. I henhold til normerne DIN og ONORM M 7135 skal træbriketter af god kvalitet have følgende egenskaber: Brændværdi: 5,3 Kw/kg Tæthed: 700 kg/m³ Vandindhold: maks. 8% af vægten Askeprocentsats: maks. 1% af vægten Teoretiske oplysninger vedrørende installering

11 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 11 Diameter: 6 6,5mm Længde: maks. 30mm Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (barkens procentsats maks. Emballage: Sække af miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale MCZ anbefaler kraftigt at anvende godkendt brændsel til dets brændeovne. Hvis der anvendes træbriketter af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes brændeovnens funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og producentens ansvar bortfalder. MCZs brændeovne fungerer udelukkende med træbriketter med en diameter på 6 mm (gælder kun for ITALIEN) og 6-8 mm (europæiske lande) og en længde på mellem 5 mm og højst 30 mm FUNKTIONSPRINCIP Træbriketterne føres ind i forbrændingskammeret og falder direkte ned i fyrfadet af rustfrit stål takket være en snekke, som henter dem fra brændeovnens beholder. Den i fyrfadet indførte briketmængde og den tilhørende brandnærende luft bestemmes på forhånd og programmeres og styres af et elektronisk kort. I løbet af tændingsfasen tilkobler det elektroniske kort røgblæseren og keramiktændrøret, som når det overophedes sætter ild i brændslet ved en temperatur på cirka 200 C. Efter omtrent 20 minutter er tændingsfasen forbi, og centralenheden stiller brændeovnen i arbejdsstillingen. I løbet af denne fase regulerer det elektroniske kort på grundlag af de instrukser, der gives ved hjælp af IR fjernbetjeningen (5 styrker) den nøjagtige mængde brandnærende luft og trækluft; det overvåger desuden uafbrudt alle forbundne elementer og giver om nødvendigt melding om driftsforstyrrelser eller standser processen. - SE TVÆRSNITSTEGNING PÅ NÆSTE SIDE - Teoretiske oplysninger vedrørende installering

12 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Plansnit af en MCZ briketbrændeovn Påfyldningsklap Keramikbeklædning Lille styrepanel Sonde i pillerum Udstrømning af varm overførselsluft Lukkepanel bagtil Udstrømning af varm ventileret luft Varmeskærmsrist Luft til rengøring af rude Træpillebeholder Ildsted af Alutec Kammer (varmeveksler) Pilletilførsel Dør med rude (750 C) Snegl for brændsel Sneglerør Fyrfad af rustfrit stål Elektronisk kontrolkort Sekundær brandnærende luft Primær brandnærende luft Askeskuffe midt på Opsugning af brandnærende luft Ø 50 Røgsonde Askeskuffe på siden Røgopsugningsanordning Røgudledning Ø 80 Varmluftventilator Håndtag til åbning af dør Træpilleovn mod. ANTARES Teoretiske oplysninger vedrørende installering

13 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at brændeovnen fungerer ordentligt og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal brændeovnen placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrændingen af træbriketterne (der kræves cirka 40m 3 /h) ifølge de i det pågældende land gældende installeringsnormer. Rummets areal skal udgøre mindst 30m 3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af brændeovnen), som fører ud til de udendørs omgivelser og har et tværsnit på mindst 100 cm 2. Disse åbninger skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse og såfremt der ikke er brandfare, såsom: garager, trælagre, lagerrum med brændbart materiale, og man skal nøje overholde de gældende lovbestemmelser. Figur 4 - Eksempel på installering med Polar-brændeovn Brændeovnen må ikke installeres i soveværelser eller badeværelser, eller på steder, hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden uafhængig lufttilførsel (kamin, brændeovn m.m.). Det er forbudt at opstille brændeovnen i omgivelser, hvor der er sprængfare. Gulvet i det rum, hvor brændeovnen skal opstilles, skal være stort nok til at kunne holde til brændeovnens vægt. Hvis væggene ikke er brændbare, kan brændeovnen stilles således, at der er en afstand på mindst 10 cm på bagsiden. Hvis væggene er brændbare, skal man sikre en afstand på mindst 20 cm på bagsiden, 50 cm på siderne og 150 cm på forsiden; mellem brændeovnen og særlige sarte genstande såsom møbler, gardiner og sofaer skal afstanden øges betydeligt. Hvis gulvet er af træ, skal man anvende beskyttelsespladen eller under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i det pågældende land. Figur 5 - Eksempel på installering med Polar-brændeovn Teoretiske oplysninger vedrørende installering

14 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd FORHOLDSREGLER VIGTIGT! Installeringen og monteringen af brændeovnen må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Brændeovnen skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne den normalt og foretage ordinær veligeholdelse. På installeringsstedet skal: omgivelserne opfylde driftsbetingelserne der være en elforsyning på Hz (EN73-23) der være et passende røgudledningssystem der være udluftning fra de udendørs omgivelser der være en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder Brændeovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Brændeovnen skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Brændeovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på hustandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstoffer, og hvis de kommer i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom denne røg er svær at få øje på, er den meget hed, og man risikerer at brænde sig ved kontakt dermed. Før brændeovnen opstilles, skal man bore hullet til gennemgang af røgrøret samt det til udeluftindtaget FORBINDELSE TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor brændeovnen installeres, sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt, samt tilstrækkelig udluftning i rummet. Dette kan gøres ved at bore permanente huller i ydervæggene i det rum, der skal ventileres, eller ved hjælp af særskilte eller fælles ventilationsrør. Dette gøres ved at bore et gennemstrømningshul på ydervæggen i nærheden af brændeovnen med et frit tværsnit på mindst 100 cm². (hullets diameter 12 cm eller firkantet 10x10cm), beskyttet med en indvendig eller udvendig rist. Derudover skal luftindtaget: være i direkte forbindelse med installeringsstedet være tildækket med rist, metalgitter eller egnet afskærmning, såfremt det minimale tværsnit ikke formindskes. placeres således, at den ikke kan spærres. Figur 6 Luftindtagsrist Teoretiske oplysninger vedrørende installering

15 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 15 Der er ikke pligt til at forbinde brændeovnens luftindtag direkte med de udendørs omgivelser, men der skal sikres en luftgennemstrømning på mindst 50 m³/h. Tjek under alle omstændigheder den gældende lovgivning FORBINDELSE AF RØGRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrørets gennemgang, skal man tage højde for, om der er brændbare materialer. Hvis der skal bores i trævægge eller vægge af termisk dissocierbart materiale, SKAL INSTALLATØREN fra begyndelsen af anvende det særlige vægovergangsrør (diam. mindst 13cm) og isolere brændeovnens gennemgående rør på passende vis ved hjælp af dertil egnede materialer (tykkelse1,3 5 cm med en varmeledningsevne på mindst 0,07 W/m K). Ovenstående gælder ligeledes, hvis brændeovnens rør skal placeres lodret eller vandret og hele tiden befinder sig i nærheden (min.20cm) af en termisk dissocierbar væg. Det anbefales som alternativ at anvende industrielle, isolerede rør, som ligeledes kan placeres udvendigt for at undgå kondensvand. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Røgrøret, hvorigennem røgen udledes, udsættes for undertryk, når det forbindes med en velfungerende trækkanal i henhold til forskrifterne. Røgudledning Luftindtag 'Figur 7 - POLAR-/NOVA-brændeovnens bagside Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende. Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med inspektionsluge). Ispektio n MAKS. 2-3 m Placér brændeovnen i overensstemmelse med alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 skal man anvende de særlige T-formede overgangsrør med mulighed for inspektion (jævnfør Tilbehør til træbriketbrændeovnen). Højde over 4 m 3-5 % Ispektion Det er strengt forbudt at sætte et net på for enden af udledningsrøret, da der ellers kan opstå driftsforstyrrelser i brændeovnen. Mindst 1, 5-2 m TIL TILSLUTNING I TRÆKKANALEN MÅ DER IKKE ANVENDES MERE END 2-3 m VANDRETTE RØR OG MERE END 3 BØJNINGER PÅ 90 Figur 8 Eksempel på POLAR-/NOVA-brændeovnens installering Teoretiske oplysninger vedrørende installering

16 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd FORBINDELSE TIL TRÆKKANAL Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm; hvis målene er større eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (fx.. på grund af revner, dårlig isolering eller lignende), bør der føres et rør af rustfrit stål med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Figur 9 Kontrollér om der er et træk på mindst. 10 Pa med egnede instrumenter. På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. 0,5 mt. Figur 9 Røghætte Comignolo antivento Trækkanal Canna fumar ia Inspektion Ispezione 2.8. ORBINDELSE TIL ET UDVENDIGT RØR MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm. og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Kontrollér om der er et træk på mindst 10Pa med egnede instrumenter. Figur 10 Der må udelukkende anvendes isolerede rør (med dobbelt væg) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (flexrør af rustfrit stål er forbudte), og de skal være fastgjort til væggen. På bunden af den lodrette trækkanal skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. 0,5 mt. Figur 10 Eksternt, isoleret Condotto rør estern o isolato Inspektion Ispezione Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. 0,5 mt OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANAL ELLER RØGRØR Overgangsrøret mellem brændeovnen og trækkanalen eller røgrøret skal for at kunne fungere ordentligt have en hældning på mindst 3%, det vandrette stykke må ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem de T-formede overgangsrør (til retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. Kontrollér om der er et træk på mindst 10Pa med egnede instrumenter. Figur 11 På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. MAKS 2-32 mt 3. m MAX 3-5 % Min. Minimo 1,5 1,5 2 m - 2 mt. Trækkanal Canna fumaria Inspektion Ispezione Figur 11 Teoretiske oplysninger vedrørende installering

17 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 17 Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt DRIFTSFORSTYRRELSE, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, udsættelse ved kardinalpunkterne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes forskellen på temperaturen inde i kaminen og udvendigt, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som frembringes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og inverterer det i visse tilfælde. Eks. Nedadgående vind på 45 8m/sek. Overtryk på 17 Pa Eks. Vandret vind 8m/sek. Undertryk på 30 Pa Mindre gunstige steder Gunstig placering Nedadgående vind VIND Område med Område under tryk Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også kaminens funktion indirekte, idet den både danner over- og undertryk udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, der fremmer brændeovnes og pejses træk, som dog nogen gange hæmmes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindens retning (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som kaminen frembringer; dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindens retning (4). VIND VIGTIGT! Brændeovnens funktion afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af brændeovnen, og dette skal gøres af MCZ-teknikere. 1-2 = Områder m. overtryk 3-4 = Områder m. undertryk Teoretiske oplysninger vedrørende installering

18 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd INSTALLERING OG MONTERING 3.1. TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER Mål POLAR-NOVA version AIR POLAR-brændeovnen er vist Installering og montering

19 Mål POLAR-NOVA version MULTIAIR BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 19 POLAR-brændeovnen er vist Installering og montering

20 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Polar Nova AIR Samlet brændværdi Maks. 8,8 KW / 7560 Kcal Samlet brændværdi Min. 2,5 KW / 2150 Kcal Ydelse > 90 % Røgens min./maks..temperatur 110 / 150 C CO ved 13%O ² min maks % Minimumstræk 0,1 mbar 10 Pa Beholderens rumindhold 52 liter Brændselstype træbriketter ** Briketter med en diameter på 6-8 mm. Med en størrelse på 5-30 mm Timeforbrug af briketter Min 0,6 KG/h * Maks. 1,6 KG/h * Driftsvarighed Ved min 56 h * Ved maks. 21 h * Luftindstrømning til forbrænding Ydre diameter 50 mm. Røgaftræk Ydre diameter 80 mm. Nettovægt 190 Kg. Maksimal mærkeeffekt 270 W Netspænding 230 V - 50 Hz. Tekniske specifikationer Polar Nova MULTIAIR Samlet brændværdi Maks. 11 KW / 9500 Kcal Samlet brændværdi Min. 3,3 KW / 2800 Kcal Ydelse > 90 % Røgens min./maks..temperatur 120 / 160 C CO ved 13%O ² min maks % Minimumstræk 0,1 mbar 10 Pa Beholderens rumindhold 52 liter Brændselstype træbriketter ** Briketter med en diameter på 6-8 mm. Med en størrelse på 5-30 mm Timeforbrug af briketter Min 0,7 KG/h * Maks. 2 KG/h * Driftsvarighed Ved min 48 h * Ved maks. 17 h * Luftindstrømning til forbrænding Ydre diameter 50 mm. Røgaftræk Ydre diameter 80 mm. Nettovægt 190 Kg. Maksimal mærkeeffekt 270 W Netspænding 230 V - 50 Hz. * Data, der kan variere alt efter den anvendte type briketter. ** I ITALIEN må der udelukkende anvendes briketter med en diameter på 6mm Installering og montering

Træbriket brændeovne. Installerings og betjeningsvejledning

Træbriket brændeovne. Installerings og betjeningsvejledning Træbriket brændeovne Installerings og betjeningsvejledning Indholdfortegnelse Indledning Forord Anvendte symboler Kapitel 1 Oplysninger 1.1 Garantibetingelser 1.2 Sikkerhedspåbud 1.3 Påbud vedrørende drift

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33097 Vigonovo (PN) Italy. 07 EN 14785-2006 Art. 15a B-VG - VKF AEAI Regensburger und Münchener BStV erfüllt. SOLAR / GEA Potencia

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

BRUGS- OG INSTAL- LERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTAL- LERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG INSTAL- LERINGSVEJLEDNING MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. 10 EN 14785-2006 Art. 15a B-VG / BImSchV / VKF AEAI Regensburger und Münchener BStV

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33097 Vigonovo (PN) Italy. MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33097 Vigonovo (PN) Italy. EN 14785-2006 07 EN 14785-2006 07 ANTARES

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33074 Vigonovo (PN) Italy. 09 EN 14785-2006 Art. 15a B-VG - VKF AEAI Regensburger und Münchener BStV erfüllt. EGO AIR / STAR AIR Potencia

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere