POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

2 BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER Sikkerhedspåbud Påbud vedrørende drift Garantibetingelser Begrænsninger Undtagelser TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING Træbriketter Funktionsprincip Plansnit af en MCZ briketbrændeovn Driftsomgivelser Forholdsregler Forbindelse til udeluftindtaget Forbindelse af røgrøret Forbindelse til trækkanal orbindelse til et udvendigt rør med isoleret rør eller dobbeltvæg Overgangsrør til trækkanal eller røgrør Driftsforstyrrelse, der skyldes dårligt træk i trækkanalen INSTALLERING OG MONTERING Tegninger og tekniske specifikationer Mål POLAR-NOVA version AIR Mål POLAR-NOVA version MULTIAIR Tekniske specifikationer Klargøring og udpakning Forbindelser af vermluftkanalerne, model POLAR/NOVA MULTIAIR Montering af kakkelbeklædning på POLAR og NOVA Montering af det øverste panel Montering af det nederste panel Montering af sidefliserne Montering af kakkeltoppen Elektrisk tilslutning FUNKTION Forholdsregler før tænding Eftersyn før tænding Påladning af briketter STYREPANEL og FJERNBETJENING FJERNBETJENING og UDSKIFTNING AF BATTERIER INDSTILLINGER DER SKAL FORETAGES INDEN DEN FØRSTE TÆNDING Regulering af nuværende klokkeslæt Valg af sproget på displayet INDSTILLING AF FORMEL HVORDAN MAN FINDER FREM TIL DEN RIGTIGE FORMEL Hvordan formlen indstilles Hvordan formlen lagres i pilleovnen FØRSTE TÆNDING Tænding med styrepanel Tænding med fjernbetjening Slukning med styrepanel Slukning med fjernbetjening FLAMMENS UDSEENDE Formen Farven FUNKTIONSMÅDER Indholdsfortegnelse

3 BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Manuel og automatisk drift Manuel drift Overgang fra manuel til automatisk drift Automatisk drift Intern digitaltermostat (følger med brændeovnen) Ekstern termostat (ekstraudstyr) Overgang fra automatisk til manuel drift Automatisk drift med ECO-STOP Aktivering af ECO-STOP måden Programmeret driftsmåde Dag og klokkeslæt Aktivering af timerstyret termostat Program SIKKERHEDSANORDNINGER Signalering af alarmer Andre meldinger på displayet Spærring af pilleovnen SLUKNING AF PILLEOVNEN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Rengøringsarbejde, der påhviler brugeren Rengøring før hver tænding Kontrol hver dag Rengøring af rude Rengøring af matterede overflader og overflader af rustfrit stål Rengøring af lakerede dele Rengøringsarbejde, der påhviler den faglærte tekniker Rengøring af varmeveksler Afslutning af drift (ved slutningen af den kolde årstid) Eftersyn af de indvendige komponenter FEJL / ÅRSAGER / LØSNINGER ELDIAGRAMMER OG RESERVEDELE Eldiagram POLAR-NOVA AIR Eldiagram POLAR-NOVA MULTIAIR Reservedele POLAR- og NOVA-struktur POLAR- og NOVA- branddør Fælles elektroniske og mekaniske komponenter til POLAR og NOVA Varmluftvekslerenhed POLAR og NOVA Model AIR Varmluftvekslerenhed POLAR og NOVA Model MULTIAIR Kakkelbeklædning POLAR AIR og MULTIAIR Kakkelbeklædning NOVA AIR og MULTIAIR Indholdsfortegnelse

4 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 4 INDLEDNING Kære kunde. Mange tak for at have valgt et MCZ produkt. Helt nøjagtigt en af MCZ s træbriketbrændeovne; vi er overbeviste om, at De, når De bruger den, vil sætte pris på dens kvalitet, som er resultatet af omhyggelig projektering og afprøvning. Vi bestræber os på at kombinere avanceret teknologi med enkel, og hvad er endnu vigtigere, sikker anvendelse. For at sikre optimal drift og nyde den varme og fornemmelse af velvære, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi at læse hele nærværende brugervejledning omhyggeligt igennem, før brændeovnen tændes første gang. Så snart De får indblik i de grundlæggende egenskaber, vil De være i stand til at styre de forskellige styrker og forindstillinger optimalt samt at klare mindre rengøringer og indstillinger. Vi ønsker at takke Dem endnu en gang og gør samtidig opmærksom på, at træbriketbrændeovnen IKKE MÅ anvendes af børn, som tværtimod altid skal holdes på sikker afstand! Revidering af håndbogen Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkterne uden forudgående varsel, men det formål at forbedre dem. Hel eller delvis gengivelse af denne vejledning uden tilladelse fra Producenten er forbudt. Opbevaring af vejledning Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den. Hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges, eller hvis den ikke er i god forfatning, kan De bede forhandleren eller selve producenten om et yderligere eksemplar, hvorved De bedes opgive produktets identifikationsdata. Hvordan denne vejledning skal læses Yderst vigtige oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed, skrives med "fed skrift". Kursiv skrift anvendes til at opfordre brugeren til at kigge på de forklarende illustrationer ved siden af eller kontrollere andre afsnit i vejledningen, hvor der gives yderligere oplysninger. BEMÆRK: Afsnittene fremhævet med BEMÆRK giver læseren yderligere oplysninger om emnet. Indledning

5 Nedenstående symboler gør opmærksom på særlige meddelelser i nærværende vejledning. BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 5 GIV AGT: Dette varselssymbol, der befinder sig forskellige steder i denne vejledning, henstiller til, at den omhandlende meddelelse læses omhyggeligt igennem, eftersom tilsidesættelse af forskrifterne kan medføre alvorlig beskadigelse af brændeovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: Med dette symbol fremhæves oplysninger, der er vigtige for at sikre, at brændeovnen fungerer ordentligt. Tilsidesættelse af forskrifterne hindrer rigtig anvendelse af brændeovnen, der som følge deraf vil fungere utilfredsstillende. OPERATIVE TRIN: Angiver rækkefølgen på de knapper, man skal trykke på for at få adgang til menuerne eller foretage reguleringer. CHECK MELDINGERNE: Dette symbol opfordrer kunderne til at checke meldingerne på styrepanelets display. Indledning

6 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER 1.1. SIKKERHEDSPÅBUD Installeringen, tilslutningen til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af specialuddannede teknikere. Brændeovnen skal installeres i henhold til den gældende lovgivning i den pågældende by, egn eller stat. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af brændeovnen og de dermed forbundne elektroniske apparater og forebygge ulykker. Brændeovnen må desuden kun betjenes, indstilles og programmeres af voksne. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller funktionsforstyrrelser. Før der foretages hvilken som helst handling skal brugeren eller hvilken som helst anden person, der har til hensigt at omgås med brændeovnen, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende instruktionshåndbog. Brændeovnen må udelukkende anvendes til det formål, den er beregnet til. Enhver anden anvendelse regnes for at være uhensigsmæssig og således farlig. Brændeovnen må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Man må ikke lægge vasketøj til tørre på brændeovnen. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra brændeovnen.-brandfare. Ethvert ansvar for forkert anvendelse af produktet påhviler kunden, og MCZ kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. I tilfælde af hvilken som helst manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele til brændeovnen sættes brugerens sikkerhed på spil, og MCZ kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. De fleste af brændeovnens overflader er meget hede (dør, håndtag, ruder, rødudledningsrør, osv.). Man skal derfor undgå at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesklæder eller - midler, såsom termiske beskyttelseshandsker eller aktiveringsindretninger af typen kold hånd. Man skal omhyggeligt gøre ældre mennesker, handicappede og især alle børn opmærksomme på denne fare og sørge for, at de opholder sig langt fra brændeovnen, mens den er i funktion. Det er forbudt at sætte brændeovnen i gang, hvis døren er åben eller ruden i stykker. Undlad at røre ved brændeovnen med våde hænder, da det drejer sig om et elapparat. Træk stikket ud af stikkontakten før ethvert indgreb. Advarsler og garantibetingelser

7 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 7 Før der foretages enhver form for rengøring eller vedligeholdelse, skal man frakoble brændeovnen netforsyningen ved at trykke på hovedafbryderen på bagsiden eller trække elledningen ud af stikkontakten. Brændeovnen skal tilsluttes et elanlæg, der er forsynet med en jordforbindelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 73/23 EØF og 93/98 EØF. Elanlægget skal være dimensioneret således, at det passer til brændeovnens mærkeeffekt. Forkert installering eller dårlig vedligeholdelse (i strid med anvisningerne i nærværende håndbog) kan forvolde skader på personer, dyr eller materielle goder. I dette tilfælde kan MCZ på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT Sluk for brændeovnen, hvis der opstår fejl eller funktionsforstyrrelser. Man må ikke lægge træbriketter ind i brændeovnen med hænderne! Hvis der ophobes uforbrændte træbriketter i brænderen som følge af adskillige mislykkede tændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Brændeovnens interne dele må ikke vaskes med vand. Brændeovnen må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og forårsage elektriske stød. Man skal undlade at udsætte ens eget krop for den varme luft i længere tid ad gangen. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem og hvor brændeovnen står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og være årsag til sundhedsmæssige problemer. Undlad at udsætte planter eller dyr direkte for den varme luft. Dette vil kunne have en skadelig virkning på planter og dyr. Undlad at fylde andet end træbriketter i beholderen. Brændeovnen skal installeres i rum, hvor der er mulighed for ildbekæmpelse, tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyningen) og udledning af røg. Brændeovnen og kakkelbeklædningen skal henstilles i rum uden fugt, og de må ikke udsættes direkte for vind og vejr. Det frarådes at stille brændeovnens hoveddel direkte på gulvet, og hvis sidstnævnte er lavet af brændbart materiale, skal det isoleres på passende vis. Undlad at tænde for brændeovnen med brændbare materialer, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Advarsler og garantibetingelser

8 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 8 OPLYSNINGER: Hvis der opstår hvilket som helst problem, bedes De henvende Dem til forhandleren eller teknikere, der råder over de fornødne kvalifikationer samt autorisation fra MCZ, og De skal kræve, at der anvendes originale reservedele til eventuelle reparationer. Man må udelukkende anvende det af MCZ foreskrevne brændsel (i ITALIEN udelukkende briketter med en diameter på 6 mm, mens briketterne skal have en diameter på 6-8 mm i de andre europæiske lande), og det skal tilføres af det automatiske tilførselssystem. Man skal med jævne mellemrum undersøge og rense røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen). Hvis der ophobes uforbrændte træbriketter i brænderen som følge af adskillige mislykkede tændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Træbriketbrændeovnen må ikke anvendes til madlavning. Brændselsbeholderens låg skal altid være lukket. Denne brugervejledning skal opbevares omhyggeligt, da den skal følge med brændeovnen i løbet af hele dens levetid. Hvis brændeovnen sælges eller overdrages til en anden bruger, skal man altid sørge for, at brugervejledningen følger med den. Hvis De mister brugervejledningen, kan De bede en officiel forhandler eller MCZ om et nyt eksemplar deraf GARANTIBETINGELSER MCZ yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra og med købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt - garantibeviset skal udfyldes og indsendes senest 8 dage efter købsdato - samt om det er blevet installeret og afprøvet af en fagkyndig installatør ifølge de udførlige anvisninger i den medleverede brugervejledning. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres defekte ved leveringen p.g.a. fabrikationsfejl Begrænsninger Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og ventilatorer, for hvilke garantiperioden varer 1 år fra og med købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien gælder ikke for de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode regnet fra og med den dag, hvor produktet blev købt. Advarsler og garantibetingelser

9 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 1 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Undtagelser Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og kakler samt mindre krakeleringer i kaklerne, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, som går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller udførelse af installeringen i strid med MCZs forskrifter (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugervejledning), er ikke dækket af garantien. MCZ kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller materielle goder, der skyldes tilsidesættelse af hvilken som helst forskrift i brugervejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installering, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunderne rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke for skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering. Hvad angår installering og anvendelse af apparatet, skal man følge anvisningerne i den medleverede brugervejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulering af apparatet, vejrmæssige forhold, naturulykker, lynnedslag, brand, funktionsforstyrrelser i elanlægget samt hvis vedligeholdelse udføres i strid med producentens anvisninger eller overhovedet ikke udføres. ANMODNING OM ASSISTANCE De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som så sørger for at sende den videre til MCZ s tekniske assistance. MCZ ERKLÆRER HERMED, AT DEN KØBTE BRÆNDEOVN OPFYLDER KRAVENE I EU- DIREKTIVERNE 89/336 OG 72/23 SAMT EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER. MCZ fralægger sig ethvert ansvar, hvis apparatet eller hvilket som helst tilbehør anvendes uhensigtsmæssigt eller der foretages ændringer deraf uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende foretages med originale MCZ reservedele. Advarsler og garantibetingelser

10 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING 2.1. TRÆBRIKETTER Træbriketterne opnås ved trækning af savsmuld fra forarbejdningen af naturligt, tørret træ (ikke malet). Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træbriketter uden anvendelse af lim eller bindemidler. På markedet findes der adskillige slags træbriketter, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Deres diameter kan være mellem 6 mm og 8 mm. og deres standardlængde mellem 5 mm. og 30 mm. Kvalitetsbriketter har en tæthed på mellem 550 kg/m³ og over 700 kg/m³, mens deres vandindhold varierer mellem 5% og 8% af deres vægt. For at sikre det erklærede timeforbrug og en optimal forbrænding, har MCZ udviklet en patentbeskyttet metode for brændeovne, der fungerer med træbriketter, som giver mulighed for at identificere og registrere enhver træbrikettype med en diameter på mellem 6 mm og 8 mm på grundlag af dens specifikke vægt og størrelse. Dertil anvendes den særlige PelletBox målebeholder og man skal følge proceduren, der er fremstillet i afsnittet Tænding ; på denne måde skal man fastslå, med hvilken indstilling brændeovnen skal konfigureres. Figur 1 - Træbriketter Træbriketter er en miljøvenlig brændselstype, da træets reststoffer udnyttes i videst muligt omfang, og man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, men træbriketterne giver ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), udgør træbriketternes brændværdi 5,3 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træbriketterne opbevares på et sted uden fugt og beskyttet mod snavs. Træbriketterne leveres i sække med 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træbriketter af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. Figur 2 - PelletBox Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingkammeret indvendigt. Figur 3 - Briketsæk a 15 kg Træbriketterne skal udelukkede være fremstillet med træstoffer, som ikke er behandlet med kemikalier. I henhold til normerne DIN og ONORM M 7135 skal træbriketter af god kvalitet have følgende egenskaber: Brændværdi: 5,3 Kw/kg Tæthed: 700 kg/m³ Vandindhold: maks. 8% af vægten Askeprocentsats: maks. 1% af vægten Teoretiske oplysninger vedrørende installering

11 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 11 Diameter: 6 6,5mm Længde: maks. 30mm Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (barkens procentsats maks. Emballage: Sække af miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale MCZ anbefaler kraftigt at anvende godkendt brændsel til dets brændeovne. Hvis der anvendes træbriketter af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes brændeovnens funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og producentens ansvar bortfalder. MCZs brændeovne fungerer udelukkende med træbriketter med en diameter på 6 mm (gælder kun for ITALIEN) og 6-8 mm (europæiske lande) og en længde på mellem 5 mm og højst 30 mm FUNKTIONSPRINCIP Træbriketterne føres ind i forbrændingskammeret og falder direkte ned i fyrfadet af rustfrit stål takket være en snekke, som henter dem fra brændeovnens beholder. Den i fyrfadet indførte briketmængde og den tilhørende brandnærende luft bestemmes på forhånd og programmeres og styres af et elektronisk kort. I løbet af tændingsfasen tilkobler det elektroniske kort røgblæseren og keramiktændrøret, som når det overophedes sætter ild i brændslet ved en temperatur på cirka 200 C. Efter omtrent 20 minutter er tændingsfasen forbi, og centralenheden stiller brændeovnen i arbejdsstillingen. I løbet af denne fase regulerer det elektroniske kort på grundlag af de instrukser, der gives ved hjælp af IR fjernbetjeningen (5 styrker) den nøjagtige mængde brandnærende luft og trækluft; det overvåger desuden uafbrudt alle forbundne elementer og giver om nødvendigt melding om driftsforstyrrelser eller standser processen. - SE TVÆRSNITSTEGNING PÅ NÆSTE SIDE - Teoretiske oplysninger vedrørende installering

12 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Plansnit af en MCZ briketbrændeovn Påfyldningsklap Keramikbeklædning Lille styrepanel Sonde i pillerum Udstrømning af varm overførselsluft Lukkepanel bagtil Udstrømning af varm ventileret luft Varmeskærmsrist Luft til rengøring af rude Træpillebeholder Ildsted af Alutec Kammer (varmeveksler) Pilletilførsel Dør med rude (750 C) Snegl for brændsel Sneglerør Fyrfad af rustfrit stål Elektronisk kontrolkort Sekundær brandnærende luft Primær brandnærende luft Askeskuffe midt på Opsugning af brandnærende luft Ø 50 Røgsonde Askeskuffe på siden Røgopsugningsanordning Røgudledning Ø 80 Varmluftventilator Håndtag til åbning af dør Træpilleovn mod. ANTARES Teoretiske oplysninger vedrørende installering

13 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at brændeovnen fungerer ordentligt og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal brændeovnen placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrændingen af træbriketterne (der kræves cirka 40m 3 /h) ifølge de i det pågældende land gældende installeringsnormer. Rummets areal skal udgøre mindst 30m 3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af brændeovnen), som fører ud til de udendørs omgivelser og har et tværsnit på mindst 100 cm 2. Disse åbninger skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse og såfremt der ikke er brandfare, såsom: garager, trælagre, lagerrum med brændbart materiale, og man skal nøje overholde de gældende lovbestemmelser. Figur 4 - Eksempel på installering med Polar-brændeovn Brændeovnen må ikke installeres i soveværelser eller badeværelser, eller på steder, hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden uafhængig lufttilførsel (kamin, brændeovn m.m.). Det er forbudt at opstille brændeovnen i omgivelser, hvor der er sprængfare. Gulvet i det rum, hvor brændeovnen skal opstilles, skal være stort nok til at kunne holde til brændeovnens vægt. Hvis væggene ikke er brændbare, kan brændeovnen stilles således, at der er en afstand på mindst 10 cm på bagsiden. Hvis væggene er brændbare, skal man sikre en afstand på mindst 20 cm på bagsiden, 50 cm på siderne og 150 cm på forsiden; mellem brændeovnen og særlige sarte genstande såsom møbler, gardiner og sofaer skal afstanden øges betydeligt. Hvis gulvet er af træ, skal man anvende beskyttelsespladen eller under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i det pågældende land. Figur 5 - Eksempel på installering med Polar-brændeovn Teoretiske oplysninger vedrørende installering

14 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd FORHOLDSREGLER VIGTIGT! Installeringen og monteringen af brændeovnen må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Brændeovnen skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne den normalt og foretage ordinær veligeholdelse. På installeringsstedet skal: omgivelserne opfylde driftsbetingelserne der være en elforsyning på Hz (EN73-23) der være et passende røgudledningssystem der være udluftning fra de udendørs omgivelser der være en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder Brændeovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Brændeovnen skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Brændeovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på hustandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstoffer, og hvis de kommer i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom denne røg er svær at få øje på, er den meget hed, og man risikerer at brænde sig ved kontakt dermed. Før brændeovnen opstilles, skal man bore hullet til gennemgang af røgrøret samt det til udeluftindtaget FORBINDELSE TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor brændeovnen installeres, sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt, samt tilstrækkelig udluftning i rummet. Dette kan gøres ved at bore permanente huller i ydervæggene i det rum, der skal ventileres, eller ved hjælp af særskilte eller fælles ventilationsrør. Dette gøres ved at bore et gennemstrømningshul på ydervæggen i nærheden af brændeovnen med et frit tværsnit på mindst 100 cm². (hullets diameter 12 cm eller firkantet 10x10cm), beskyttet med en indvendig eller udvendig rist. Derudover skal luftindtaget: være i direkte forbindelse med installeringsstedet være tildækket med rist, metalgitter eller egnet afskærmning, såfremt det minimale tværsnit ikke formindskes. placeres således, at den ikke kan spærres. Figur 6 Luftindtagsrist Teoretiske oplysninger vedrørende installering

15 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 15 Der er ikke pligt til at forbinde brændeovnens luftindtag direkte med de udendørs omgivelser, men der skal sikres en luftgennemstrømning på mindst 50 m³/h. Tjek under alle omstændigheder den gældende lovgivning FORBINDELSE AF RØGRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrørets gennemgang, skal man tage højde for, om der er brændbare materialer. Hvis der skal bores i trævægge eller vægge af termisk dissocierbart materiale, SKAL INSTALLATØREN fra begyndelsen af anvende det særlige vægovergangsrør (diam. mindst 13cm) og isolere brændeovnens gennemgående rør på passende vis ved hjælp af dertil egnede materialer (tykkelse1,3 5 cm med en varmeledningsevne på mindst 0,07 W/m K). Ovenstående gælder ligeledes, hvis brændeovnens rør skal placeres lodret eller vandret og hele tiden befinder sig i nærheden (min.20cm) af en termisk dissocierbar væg. Det anbefales som alternativ at anvende industrielle, isolerede rør, som ligeledes kan placeres udvendigt for at undgå kondensvand. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Røgrøret, hvorigennem røgen udledes, udsættes for undertryk, når det forbindes med en velfungerende trækkanal i henhold til forskrifterne. Røgudledning Luftindtag 'Figur 7 - POLAR-/NOVA-brændeovnens bagside Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende. Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med inspektionsluge). Ispektio n MAKS. 2-3 m Placér brændeovnen i overensstemmelse med alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 skal man anvende de særlige T-formede overgangsrør med mulighed for inspektion (jævnfør Tilbehør til træbriketbrændeovnen). Højde over 4 m 3-5 % Ispektion Det er strengt forbudt at sætte et net på for enden af udledningsrøret, da der ellers kan opstå driftsforstyrrelser i brændeovnen. Mindst 1, 5-2 m TIL TILSLUTNING I TRÆKKANALEN MÅ DER IKKE ANVENDES MERE END 2-3 m VANDRETTE RØR OG MERE END 3 BØJNINGER PÅ 90 Figur 8 Eksempel på POLAR-/NOVA-brændeovnens installering Teoretiske oplysninger vedrørende installering

16 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd FORBINDELSE TIL TRÆKKANAL Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm; hvis målene er større eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (fx.. på grund af revner, dårlig isolering eller lignende), bør der føres et rør af rustfrit stål med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Figur 9 Kontrollér om der er et træk på mindst. 10 Pa med egnede instrumenter. På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. 0,5 mt. Figur 9 Røghætte Comignolo antivento Trækkanal Canna fumar ia Inspektion Ispezione 2.8. ORBINDELSE TIL ET UDVENDIGT RØR MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm. og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Kontrollér om der er et træk på mindst 10Pa med egnede instrumenter. Figur 10 Der må udelukkende anvendes isolerede rør (med dobbelt væg) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (flexrør af rustfrit stål er forbudte), og de skal være fastgjort til væggen. På bunden af den lodrette trækkanal skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. 0,5 mt. Figur 10 Eksternt, isoleret Condotto rør estern o isolato Inspektion Ispezione Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. 0,5 mt OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANAL ELLER RØGRØR Overgangsrøret mellem brændeovnen og trækkanalen eller røgrøret skal for at kunne fungere ordentligt have en hældning på mindst 3%, det vandrette stykke må ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem de T-formede overgangsrør (til retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. Kontrollér om der er et træk på mindst 10Pa med egnede instrumenter. Figur 11 På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. MAKS 2-32 mt 3. m MAX 3-5 % Min. Minimo 1,5 1,5 2 m - 2 mt. Trækkanal Canna fumaria Inspektion Ispezione Figur 11 Teoretiske oplysninger vedrørende installering

17 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 2 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 17 Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt DRIFTSFORSTYRRELSE, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, udsættelse ved kardinalpunkterne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes forskellen på temperaturen inde i kaminen og udvendigt, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som frembringes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og inverterer det i visse tilfælde. Eks. Nedadgående vind på 45 8m/sek. Overtryk på 17 Pa Eks. Vandret vind 8m/sek. Undertryk på 30 Pa Mindre gunstige steder Gunstig placering Nedadgående vind VIND Område med Område under tryk Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også kaminens funktion indirekte, idet den både danner over- og undertryk udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, der fremmer brændeovnes og pejses træk, som dog nogen gange hæmmes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindens retning (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som kaminen frembringer; dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindens retning (4). VIND VIGTIGT! Brændeovnens funktion afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af brændeovnen, og dette skal gøres af MCZ-teknikere. 1-2 = Områder m. overtryk 3-4 = Områder m. undertryk Teoretiske oplysninger vedrørende installering

18 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd INSTALLERING OG MONTERING 3.1. TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER Mål POLAR-NOVA version AIR POLAR-brændeovnen er vist Installering og montering

19 Mål POLAR-NOVA version MULTIAIR BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 19 POLAR-brændeovnen er vist Installering og montering

20 BRIKETBRÆNDEOVNE Kapitel 3 INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Polar Nova AIR Samlet brændværdi Maks. 8,8 KW / 7560 Kcal Samlet brændværdi Min. 2,5 KW / 2150 Kcal Ydelse > 90 % Røgens min./maks..temperatur 110 / 150 C CO ved 13%O ² min maks % Minimumstræk 0,1 mbar 10 Pa Beholderens rumindhold 52 liter Brændselstype træbriketter ** Briketter med en diameter på 6-8 mm. Med en størrelse på 5-30 mm Timeforbrug af briketter Min 0,6 KG/h * Maks. 1,6 KG/h * Driftsvarighed Ved min 56 h * Ved maks. 21 h * Luftindstrømning til forbrænding Ydre diameter 50 mm. Røgaftræk Ydre diameter 80 mm. Nettovægt 190 Kg. Maksimal mærkeeffekt 270 W Netspænding 230 V - 50 Hz. Tekniske specifikationer Polar Nova MULTIAIR Samlet brændværdi Maks. 11 KW / 9500 Kcal Samlet brændværdi Min. 3,3 KW / 2800 Kcal Ydelse > 90 % Røgens min./maks..temperatur 120 / 160 C CO ved 13%O ² min maks % Minimumstræk 0,1 mbar 10 Pa Beholderens rumindhold 52 liter Brændselstype træbriketter ** Briketter med en diameter på 6-8 mm. Med en størrelse på 5-30 mm Timeforbrug af briketter Min 0,7 KG/h * Maks. 2 KG/h * Driftsvarighed Ved min 48 h * Ved maks. 17 h * Luftindstrømning til forbrænding Ydre diameter 50 mm. Røgaftræk Ydre diameter 80 mm. Nettovægt 190 Kg. Maksimal mærkeeffekt 270 W Netspænding 230 V - 50 Hz. * Data, der kan variere alt efter den anvendte type briketter. ** I ITALIEN må der udelukkende anvendes briketter med en diameter på 6mm Installering og montering

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 1 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7 - Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN 14785-2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING 8901161800 Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. 10 EN 14785-2006 Art. 15a

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brochure til model HR100-HRV120

Brochure til model HR100-HRV120 Brochure til model HR100-HRV120 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal der tages følgende forholdsregler: Sørg for, at liniens hovedafbryder er afbrudt.

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere