Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da"

Transkript

1 laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da

2 Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual Hurtig startvejledning Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper og indikatorer Symboldefinitioner Forholdsregler ved drift... 6 Kom godt i gang Start af infusionen med en flowsensor Start af infusionen uden en flowsensor Sekundære infusioner Grundlæggende funktioner Brugerindstillinger Konfigurerbare valgmuligheder larmer dvarsler Flowsensordrift (valgfri) Kompatible infusionssæt Tilbehør Vedligeholdelse Rengøring og opbevaring Specifikationer IrD / RS232 / Specifikation af sygeplejersketilkald Trompet- og flowhastighedskurver Teknisk beskrivelse Produkter og reservedele Servicekontakter Side 1000DF00438 Udgave 4 1/36

3 Indledning laris GW infusionspumper Indledning laris GW infusionspumpe (i det følgende kaldet "pumpen") er en lille letvægts-infusionspumpe, der giver nøjagtige og pålidelige infusioner over en række hastigheder. Det er den ideelle pumpe til almindelige pleje og kritisk pleje. Beregnet anvendelse laris GW infusionspumpe er beregnet til brug af medicinsk personale i forbindelse med styring af infusionshastighed og -mængde. Betingelser for brug laris GW infusionspumpen må kun betjenes af medicinsk personale, der er kvalificeret til at bruge automatiserede infusionspumper og styre infusionsbehandling. Det medicinske personale skal vurdere udstyrets egnethed i den pågældende afdeling i forbindelse med det tilsigtede formål. Indikationer laris GW infusionspumpen er beregnet til infusion af væsker, medicin, parenteral ernæring, blod og blodprodukter via klinisk godkendte administrationsveje, f.eks. intravenøst (IV), intra-arterielt (I), subkutant eller epiduralt eller skylning af væskefyldte områder. laris GW infusionspumpen er beregnet til brug på voksne og pædiatriske patienter. Kontraindikationer laris GW infusionspumpen må ikke anvendes til enterale behandlinger. Om denne manual Brugeren skal have sat sig grundigt ind i pumpens funktion, der er beskrevet i denne håndbog, forud for anvendelse. lle illustrationer i denne håndbog viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af pumpens funktioner. Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativt brug. Hele rækken af indstillinger og værdier er vist i specifikationsafsnittet. Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på Der kan fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant. nvendte konventioner i denne manual FED "nførselstegn" Kursiv Hurtig startvejledning Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual, f.eks. Batteriindikator, FYLDNING, knappen TIL/FR. Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual. Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse. Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en vigtig bemærkning. Disse bemærkninger fremhæver et aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af pumpen. 1. Fyld dråbekammeret halvt op. 2. Tryk på a for at tænde for pumpen. 3. Isæt infusionssættet og åben in-line-klemmen. 4. Fyld (E) sættet: Tryk på b én gang. Tryk igen på b, mens E vises, og hold den nede for at fjerne al synlig luft fra slangen. 5. Indtast hastighed ved hjælp af h / f. 6. Tryk på e én gang for at bekræfte og rul til VDSI. 7. Indtast VDSI ved hjælp af h / f, eller, hvis der anvendes en flowsensor, kan VDSI afbrydes ved at rulle med f, indtil FR vises. 8. Tryk på e for at bekræfte og rul til VI. 9. Om nødvendigt tryk på c for at rydde VI. 10. Tilslut infusionssættet til patientens adgangsanordning. 11. Tryk på d for at starte infusionen. 1000DF00438 Udgave 4 2/36

4 Karakteristika for laris GW infusionspumpe laris GW infusionspumper Karakteristika for laris GW infusionspumpe Display-indikatorer Hoveddisplay - Viser infusionshastigheden, VDSI, VI og den tilbageværende tid for VDSI / tidsinfusioner. Displayet blinker, når pumpen kører på batteri. Tastatur Flowstopmekanisme - Når mekanismen er aktiveret, stopper den væskeflowet. Luftsensor Flowretningsmærkat Tryksensor Facetkant - Udløser flowstopmekanismens udløserarm, når døren lukkes. Dørpal - Tryk på den ydre pal for at åbne pumpens dør. Slangeguide - Guide til hjælp under isætning af infusionssættet. Udløsergreb - Til drejelig knast. Drejelig knast - til fastlåsning på vandrette, rektangulære stænger. Lysnetsikringer Strømstik Konnektor til spændingsudligning (PE) Konnektor til RS232 / sygeplejersketilkald Interface til flowsensor Sammenfoldet stangklemme Infrarød kommunikationsport (IrD) 1000DF00438 Udgave 4 3/36

5 Knapper og indikatorer laris GW infusionspumper Knapper og indikatorer Knapper Symbol a dc bl e hf Beskrivelse TIL/FR-knap - Tryk én gang for at sætte pumpen på TIL. Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at sætte pumpen på FR. KØR/HOLD-knap - Tryk på knappen for at starte infusionen eller sætte den på hold. SLET/FSTIL-knap - Tryk for at afstille alarmen i 1 minut. larmen lyder igen efter dette tidsrum. Nulstiller numeriske værdier. FYLD/BOLUS-knap - Fylder infusionssættet. Indgiver bolus under infusionen. PRIMÆR/SEKUNDÆR-knap - Skifter pumpen mellem primær og sekundær infusionstilstand. (Hvis aktiveret). ENTER-knap - Ruller mellem hastighed, tid, VDSI og totalt infunderet volumen (VI). Indtaster værdier til de valgte infusions-/konfigurationsparametre. Bekræfter hastigheden under en infusionstitrering. PILE-taster - Forøger eller nedsætter infusionshastigheden, TIDS -grænsen og VDSI. Tryk og hold nede for at forøge den valgte hastighed. nvendes til at justere brugerindstillede valgmuligheder. Indikatorer: (når tændt) Symbol S RTE Beskrivelse VEKSELSTRØMS-indikator - Når den lyser, er pumpen tilsluttet til en vekselstrømforsyning. Pumpen viser infusionshastigheden i milliliter pr. time (ml/t). VTBI Pumpen viser volumenet, der skal infunderes (VDSI) i milliliter (ml). VI Pumpen viser det infunderede volumen (VI) i milliliter (ml). TIME Pumpen viser infusionstiden i timer:min. MICRO SEC ml/hr Pumpen kører i MIKRO-tilstand. Når denne ikke lyser, er pumpen i STNDRD-tilstand. Pumpen kører i SEKUNDÆR-tilstand. Når denne ikke lyser, er pumpen i PRIMÆR-tilstand. (Milliliter / time) Når ml lyser, viser pumpen hastigheden, VDSI eller VI. Når t lyser, viser pumpen hastigheden eller infusionstiden. 1000DF00438 Udgave 4 4/36

6 Symboldefinitioner laris GW infusionspumper Symboldefinitioner Mærkatsymboler: Symbol w x > Konnektor k O r s T t + Konnektor U W Beskrivelse OBS (Slå op i medfølgende dokument) Konnektor til spændingsudligning til RS232 / sygeplejersketilkald Type CF udstyr. (Grad af beskyttelse imod elektrisk stød) Beskyttet mod lodret faldende vanddråber Vekselstrøm nordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv 2007/47/EF. Fremstillingsdato Producent til flowsensor Ikke til kommunalt affald Sikringsstørrelse EC REP utoriseret repræsentant i EU V W Infusionsindikator X Y Infusionsindikator Infusionsindikator Infunderer ved normal hastighed - Infunderer i MIKRO-tilstand Infusionsindikator - Viser væskedråber, der detekteres af flowsensoren, når der infunderes ved normal hastighed - Viser væskedråber, der detekteres af flowsensoren, når der infunderes i MIKRO-tilstand 1000DF00438 Udgave 4 5/36

7 Forholdsregler ved drift laris GW infusionspumper Forholdsregler ved drift j ^ %; $ Infusionssæt For at sikre korrekt og nøjagtig funktion må der kun anvendes de infusionssæt til engangsbrug fra som er beskrevet i afsnittet "Kompatible infusionssæt" i denne brugervejledning. Brug altid et infusionssæt med anti-sifoneringsventil, hvis dette er muligt. nti-sifoneringsventilen forhindrer, at der opstår frit flow, hvis infusionssættet monteres forkert på eller fjernes forkert fra pumpen. Det anbefales, at infusionssættene skiftes ifølge brugervejledningen. Før brug af infusionssættet skal den medfølgende brugervejledning læses omhyggeligt igennem. Brug af ikke-specificerede infusionssæt kan forringe pumpens drift og infusionens nøjagtighed. Ved kombinering af adskillige apparater og/eller instrumenter med infusionssæt og andre slanger, for eksempel via en trevejshane, kan pumpens ydeevne blive påvirket, og bør derfor nøje overvåges. Der kan forekommer ukontrolleret flow, hvis infusionssættet ikke er ordentligt isoleret fra patienten, dvs. ved at lukke en hane i sættet eller aktivere en in-line-klemme/rulleklemme. Infusionssættet kan være udstyret med en in-line-klemme, som kan anvendes til at okkludere slangen i tilfælde, hvor det er nødvendigt at stoppe væskestrømmen. laris GW infusionspumpe er en positiv trykpumpe, som skal anvende infusionssæt, der er udstyret med Luer-lock-koblinger eller tilsvarende låsekoblinger. Hvis der skal infunderes fra en burette, skal man lukke rulleklemmen over buretten og åbne klemme på ventilationshullet oven på buretten. Kasser infusionssættet, hvis emballagen ikke er intakt, eller beskyttelseshætten er beskadiget. Sørg for at sættene ikke er bøjede, da dette kan okkludere slangen. Montering af pumpen Væskehøjden i beholderen må ikke være mere end 1 meter over patientens hjerte. Pumpen må ikke monteres i lodret stilling med vekselstrømsindtaget pegende opad, da dette kan påvirke den elektriske sikkerhed i tilfælde af, at der forekommer væskespild over pumpen. Driftstryk Pumpetrykalarmsystemet er ikke konstrueret til at yde beskyttelse mod eller detektion af IV-komplikationer, som kan forekomme. larmtilstande dskillige alarmtilstande, detekteret af denne pumpe, vil stoppe infusionen og fremkalder visuelle og akustiske alarmer. Brugerne skal udføre regelmæssige kontroller for at sikre, at infusionen skrider korrekt frem, og at ingen alarmer er i gang. nvendelse af sammenfoldelige poser, glasflasker & halvstive beholdere Det anbefales, at udluftningshullet på laris GW infusionspumpesættet åbnes, hvis der anvendes glasflasker eller halvstive beholdere, for at reducere det delvise undertryk, der dannes, efterhånden som væsken infunderes fra beholderen. Dette vil sikre, at pumpen kan opretholde volumetriske nøjagtighed, medens beholderen tømmes. Åbning af udluftningshullet i halvstive beholdere skal ske efter, at beholderen er blevet spiddet, og dråbekammeret er blevet fyldt. Trin i forb. med sammenfoldelige poser Følg trin 1 til 3 som vist for de halvstive beholdere, dog må udluftningshullet ikke åbnes som i trin 4, men sættet fyldes som beskrevet i trin 5. Sørg for, at poseafløbet er fuldstændig perforeret, før dråbekammeret fyldes op. Trin vedr. halvstive beholdere Spid beholderen Luk rulleklemmen 3. Fyld dråbekammeret til fyldningslinien 5. Fyld sættet ved at åbne/lukke rulleklemmen 4. Åbn udluftningshullet for at muliggøre trykudligning - klar til infusion 1000DF00438 Udgave 4 6/36

8 laris GW infusionspumper Forholdsregler ved drift / & Driftsmiljø Når der anvendes en infusionspumpe i forbindelse med andre pumper eller anordninger, som kræver vaskulær adgang, skal der udvises ekstra forsigtighed. Skadelig infusion af lægemidler eller væsker kan opstå på grund af den betydelige variation i tryk, som sådanne pumper skaber i det lokale vaskulære system. Typiske eksempler på sådanne pumper er dem, som anvendes under dialyse, bypass- eller hjerteoperationer. Denne pumpe er velegnet til brug i hospitals- og kliniske miljøer, men ikke til hjemmet eller institutioner, der er direkte tilsluttet det offentlige enfasede vekselstrømsforsyningsnet, der forsyner bygninger, som anvendes til boligformål. Den kan imidlertid anvendes i hjemmet under overvågning af plejepersonale, hvis der træffes yderligere, nødvendige relevante forholdsregler. (Rådfør dig med den teknisk servicehåndbog, kvalificeret servicepersonale eller CareFusion for yderligere oplysninger). Denne pumpe er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af en brandbar anæstesiblanding med luft eller ilt eller lattergas. Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens Denne pumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens, omfattende udsendelser af højenergi radiofrekvenser, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel fremkommet ved elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, transportable radioer, mobiltelefoner etc.) og er designet til at forblive sikker, når der forekommer ekstreme interferensniveauer. Terapeutisk stråleudstyr: Undlad at bruge pumpen i nærheden af terapeutisk stråleudstyr. Stråling fra strålebehandlingsudstyr, som f.eks. en lineær accelerator, kan skade pumpens funktionsevne. Læs venligst producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler. Kontakt din lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger. MRI (MR-billeddannelse): Pumpen indeholder ferromagnetiske materialer, der kan være udsat for interferens med et magnetisk felt, som er dannet af MRI-udstyret. Derfor anses pumpen ikke for at være egentlig MRIkompatibel. Hvis brug af pumpen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at pumpen anbringes i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede område for at undgå magnetisk interferens med pumpen eller forvrængning af MRI-billedet. Denne sikre afstand skal etableres i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens. Du kan finde yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet. Kontakt den lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere assistance. Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med pumpen. Pumpen er kun testet og overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør. Brug af andet tilbehør, andre transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af kan forårsage øget emission eller formindsket pumpeimmunitet. Under visse omstændigheder kan pumpen blive påvirket af en elektrostatisk udladning gennem luften ved niveauer tæt på eller over 15 kv eller af radiofrekvensstråling tæt på eller over 10 v/m. Hvis pumpen påvirkes af denne eksterne interferens, vil den forblive i fejlsikret tilstand. Pumpen vil stoppe infusionen og påkalde brugerens opmærksom ved at frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer. Hvis en alarmtilstand varer ved, selv efter brugerintervention, anbefales det at udskifte den pågældende pumpe, og sætte pumpen i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af uddannet kvalificeret servicepersonale. Denne pumpe er en CISPR 11 gruppe 1 klasse B-enhed og anvender kun RF energi til den interne funktion i normal produktudførelse. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Imidlertid udsender denne pumpe et bestemt niveau elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der er specificeret i IEC/EN og IEC/ EN Hvis pumpen interagerer med andet udstyr, skal der tages skridt til at minimere virkningerne, for eksempel ved repositionering eller relokalisering. For nærmere information om elektromagnetisk kompatibilitet henvises der til den tekniske servicehåndbog, 1000SM DF00438 Udgave 4 7/36

9 laris GW infusionspumper Forholdsregler ved drift d m V * Jordleder laris GW infusionspumpe er en klasse I enhed. Derfor skal den forbindes til jord, når den tilsluttes til en vekselstrømskilde. Pumpen har også en intern strømkilde. Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord). Hvis integriteten af den eksterne, beskyttende leder i vekselstrømskablet er blevet kompromitteret, skal pumpen kobles fra vekselstrømkilden og køres ved hjælp af det interne batteri. Farer Hvis pumpen anvendes i nærheden af brandfarlige anæstesimidler, er der fare for eksplosion. Udvis forsigtighed og sørg for at anbringe pumpen væk fra enhver sådan farekilde. Hvis pumpen anvendes i nærheden af høje oxygenkoncentrationer, kan der opstå brandfare. Farlig spænding: Hvis pumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød. Overlad alt servicearbejde til uddannet servicepersonale. Forholdsregler med hensyn til elektrostatisk udladning (ESD) er påkrævede, når man tilslutter RS232/ sygeplejersketilkald. Hvis man rører ved stikkets ben, kan det resultere i ESD-beskyttelsesfejl. Det anbefales, at alle indgreb udføres af kvalificeret servicepersonale. Hvis pumpen tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, fugtighed eller høj temperatur, eller der på anden måde er mistanke om, at den er blevet beskadiget, skal den tages ud af brug for at blive undersøgt af kvalificeret servicepersonale. Ved transport eller opbevaring af pumpen skal originalemballagen anvendes, hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i specifikationsafsnittet og på yderemballagen overholdes. dvarsel: laris GW-infusionspumper må ikke modificeres eller ændres på nogen måde, medmindre det udtrykkeligt er blevet anvist eller godkendt af CareFusion. Enhver brug af laris GW-infusionspumper, som er blevet ændret eller modificeret på anden måde end ved nøje overholdelse af anvisningerne fra er på egen risiko, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af laris GWinfusionspumper, der er blevet modificeret eller ændret. CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at laris GW-infusionspumpen har været udsat for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt, som et resultat af uautoriseret modifikation eller ændring af laris GWinfusionspumpen. 1000DF00438 Udgave 4 8/36

10 Kom godt i gang Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før pumpen anvendes. Indledende opsætning laris GW infusionspumper Kom godt i gang 1. Kontroller, at pumpen er komplet, ubeskadiget og at spændingsangivelsen, der er specificeret på mærkaten, er kompatibel med stedets vekselstrømsforsyning. 2. De leverede emner er: laris GW infusionspumpe Brugersupport-cd (brugervejledning) Vekselstrømskabel (som ønsket) Beskyttelsesemballage 3. Tilslut pumpen til vekselstrømforsyningen i mindst 2½ time for at sikre, at det interne batteri er opladet (kontroller, at S er tændt). Pumpen vil automatisk køre på sit interne batteri, hvis den tændes uden at være forbundet med vekselstrømsforsyningen. Hvis pumpen ikke fungerer korrekt, skal den om muligt anbringes i den originale beskyttelsesemballage, og kvalificeret servicepersonale kontaktes med henblik på at undersøge den. Stangklemmeinstallation En stangklemme er påsat på bagsiden af pumpen og giver sikker montering på lodrette IV- stænger med en diameter på mellem 15 og 40 mm. Fordybning 1. Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig og løsn klemmen for at give nok plads til stangen. 2. nbring pumpen på stangen og stram skruen, indtil klemmen sidder fast på stangen. * * Inden Dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinneinstallation Rektangulær stang Udløsergreb Drejelig knast Pumpen må aldrig monteres, så infusionsstativet bliver tungt i toppen eller ustabilt. Sørg for at stangklemmen er foldet sammen og opbevaret i fordybningen bag på pumpen før tilslutning til en dockingstation/arbejdsstation*, eller når den ikke er i brug. hver brug skal du kontrollere, at stangklemmen: ikke viser tegn på kraftig slitage, ikke sidder for løst i den udstrakte monterbare position. Hvis der observeres tegn på ovenstående, skal pumperne tages ud af brug og undersøges af kvalificeret servicepersonale. Den drejelige knast kan sættes fast på den rektangulære stang på dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinner, der måler 10 mm gange 25 mm. 1. Flugt den drejelige knast bag på pumpen med den rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen* eller udstyrsskinnen. 2. Tryk pumpen fast på den rektangulære stang eller udstyrsskinnen. 3. Kontroller, at pumpen "klikker" ordentligt på plads i positionen på skinnen eller stangen. 4. Pumpen frigøres ved at trykke på udløsergrebet og trække pumpen fremefter. Det anbefales, at infusionsposerne anbringes på en bøjle direkte over den pumpe, som de bruges med. Dette minimerer muligheden for forveksling af infusionssættene, når der anvendes flere infusions pumper. *laris DS Dockingstation & laris Gateway rbejdsstation. 1000DF00438 Udgave 4 9/36

11 Isætning af infusionssæt laris GW infusionspumper Kom godt i gang Sørg for, at det rigtige infusionssæt til væsken/lægemidler, der skal infunderes, er blevet valgt. Følg instruktionerne, der følger med det enkelte infusionssæt. Brug af ikke-specificerede infusionssæt kan forringe pumpens drift og infusionens nøjagtighed. For oplysninger om infusionssæt til laris GW infusionspumpe henvises der til afsnittet "Infusionssæt" i brugervejledningen. nbring IV-væskebeholderen, sådan, at der undgås spild på pumpen. Sørg for at slangerne er sat helt ind i pumpekanalen, og undgå at der opstår slæk. Når der anvendes , V-, E- og EV-infusionssæt, skal man sørge for, at der opretholdes en afstand på mindst 50 cm mellem pumpen og den øverste kontraventil. 1. Luk in-line-klemmen på infusionssættet. Tryk på dørpalen for at åbne slangedækslets dør. 2. Udløs flowstopmekanismen ved at skubbe udløserarmen op og til højre. 3. Infusionssættet indsættes udstrakt fra venstre til højre i den dertil indrettede udfræsning, i henhold til etiketten der angiver strømretningen. Sørg for at infusionssættet trykkes fast forbi sammentrækningspunkterne og ind i udfræsningerne på begge sider af huset. 4. ktiver flowstopmekanismen igen ved at trykke udløserarmen til venstre og nedad. 5. Luk slangedækslets dør. Brug fordybningerne i dækslets dør til at trykke døren godt fast for at sikre, at låsepalen går korrekt i hak. Åbn in-line-klemmen på infusionssættet. 6. Observer væskekammeret, og kontroller for manglende væskeflow. 1000DF00438 Udgave 4 10/36

12 laris GW infusionspumper Kom godt i gang Strøm til/fra For at tænde pumpen skal man: 1. Trykke på a -knappen én gang og give slip. 2. Kontrollere at: Der aktiveres en høj lyd i 3 sekunder. Hovedhøjttaleren "bipper" én gang under denne tændingssekvens. lle displaysegmenter og alle indikatorer lyser op. Hvis der opstår en fejl under selv-testen, vil pumpen alarmere. 3. Efter denne selv-test vil pumpen vise den sidste hastighedsindstilling, der blev indtastet, eller nul, alt efter konfigurationen. For at slukke pumpen skal man: 1. Trykke på a og hold den nede. Pumpen viser OFF3-OFF2-OFF1. 2. Hvis a-knappen slippes under nedtællingen, vil pumpen ikke slukke, men vende tilbage til den tidligere status. Hvis pumpens alarmer, indikatorer ikke lyser korrekt op, eller der ikke høres 2 akustiske lyde, så skal pumpen øjeblikkeligt slukkes, og kvalificeret servicepersonale skal kontaktes. Hvis der er behov for transport til en tekniker, anbefales det at bruge den originale beskyttelsesemballage. Fyldning af infusionssættet Brug altid et infusionssæt med anti-sifoneringsventil, hvis dette er muligt. nti-sifoneringsventilen forhindrer, at der opstår frit flow, hvis infusionssættet monteres forkert på eller fjernes forkert fra pumpen. Infusionssæt med en anti-sifoneringsventil kan kun primes, når de er sat i pumpen. Når der anvendes infusionssæt uden en anti-sifoneringsventil, f.eks , og , kan infusionssættet primes uden brug af pumpen. Det anbefales at anvende en flowsensor, når der benyttes et infusionssæt uden anti-sifoneringsventil. Flowsensoren vil få pumpen til at udsende en alarm, hvis der opstår en betydelig afvigelse fra infusionshastigheden. 1. Sørg for at pumpen er tændt, og at in-line-klemmen er åben. 2. Isæt infusionssættet (se "Isætning af et infusionssæt"). 3. Tryk én gang på knappen b, E vil blive vist. 4. Tryk på knappen b og hold den nede, medens E stadig vises. Fyld infusionssættet, indtil der ikke er nogen synlig luft i IVslangen (ifølge hospitalets protokol). 5. Tilslut sættet til patienten eller et andet infusionssæt. 6. Start infusionen (se "Start infusionen"). Brug fyldningsfunktionen til at fylde infusionssættene før start af en infusion. Infusionssættet må aldrig tilsluttes patienten under fyldningsprocessen. Det afgivne fyldningsvolumen (E) vil ikke blive trukket fra VDSI eller lagt til det samlede infunderede volumen. utomatisk detektion af sæt Pumpen tester automatisk at et kompatibelt infusionssæt er blevet isat korrekt (se afsnittet "Kompatible infusionssæt" i denne brugsanvisning). Testen vil foretages i starten af den første infusion, efter at pumpen er blevet tændt eller efter at døren er blevet åbnet; pumpen kører baglæns i ca. 10 sekunder og derefter fremad i 10 sekunder, testen tager maksimum 20 sekunder at udføre. Under denne handling kan klinikeren observere tilbagestrømningen af blod, som vil være mere synlig, hvis der bruges et mindre kateter. Hvis pumpen ikke detekterer et korrekt CareFusion-infusionssæt eller detekterer en mulig fejlladning af sættet, vil pumpen aktivere alarmen og vise Q. Se afsnittet "larmer og advarsler" i denne brugsanvisning. Kontakt venligst din lokale CareFusion repræsentant hvis yderligere information eller støtte er nødvendig med hensyn til handlingen for automatisk detektion af sæt eller anvendelsen af denne pumpe ved specifikke kliniske indstillinger, f.eks. til nyfødte. 1000DF00438 Udgave 4 11/36

13 laris GW infusionspumper Start af infusionen med en flowsensor Start af infusionen med en flowsensor Flowsensoren overvåger automatisk infusionsflowhastigheden gennem dråbekammeret. Flowsensoren vil få pumpen til at udsende en alarm, hvis der opstår en betydelig afvigelse fra infusionshastigheden. Flowsensoren kan også registrere tomme beholdere. Det anbefales derfor at anvende en flowsensor, når der benyttes et infusionssæt uden anti-sifoneringsventil. Kontrollere at: pumpen er tændt. Infusionssættet er blevet primet (der henvises til afsnittet "Fyldning af infusionssættet" i brugsanvisningen). In-line-klemmen er åben. Flowsensoren er tilsluttet (der henvises til afsnittet "Drift med flowsensor" i brugsanvisningen). U angiver, at flowsensoren har detekteret en dråbe under infusionen. Standard tilstand 1. Indtast infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne. 2. Tryk på knappen e én gang for at bekræfte infusionshastigheden. 3. Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne eller afbryd VDSI ved at trykke på knappen f, indtil FR vises. 4. Tryk på knappen e for at bekræfte VDSI. 5. Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt. 6. Tryk på knappen d for at starte infusionen. Standard tilstand med VDSI / tidsinfusion aktiveret 1. Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne. 2. Tryk på knappen e én gang for at bekræfte VDSI. 3. Indtast TID ved hjælp af f h-tasterne. 4. Tryk på knappen e for at bekræfte TIME. 5. Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt. 6. Tryk på knappen d for at starte infusionen. Mikro-tilstand 1. Indtast infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne. 2. Tryk på knappen e én gang for at bekræfte infusionshastigheden. 3. Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne eller afbryd VDSI ved at trykke på knappen f, indtil FR vises. 4. Tryk på knappen e for at bekræfte VDSI. 5. Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt. 6. Tryk på knappen d for at starte infusionen. Mikro-tilstand med VDSI / tidsinfusion aktiveret 1. Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne. 2. Tryk på knappen e én gang for at bekræfte VDSI. 3. Indtast TID ved hjælp af f h-tasterne. 4. Tryk på knappen e for at bekræfte TIME. 5. Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt. 6. Tryk på knappen d for at starte infusionen. 1000DF00438 Udgave 4 12/36

14 laris GW infusionspumper Start af infusionen uden en flowsensor Start af infusionen uden en flowsensor Kontrollere at: pumpen er tændt. Infusionssættet er blevet primet (der henvises til afsnittet "Fyldning af infusionssættet" i brugsanvisningen). In-line-klemmen er åben. angiver infusion, uden at der anvendes en flowsensor. Standard tilstand 1. Indtast infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne. 2. Tryk på knappen e én gang for at bekræfte infusionshastigheden. 3. Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne. 4. Tryk på knappen e for at bekræfte VDSI. 5. Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt. 6. Tryk på knappen d for at starte infusionen. Standard tilstand med VDSI / tidsinfusion aktiveret 1. Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne. 2. Tryk på knappen e én gang for at bekræfte VDSI. 3. Indtast TID ved hjælp af f h-tasterne. 4. Tryk på knappen e for at bekræfte TIME. 5. Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt. 6. Tryk på knappen d for at starte infusionen. Mikro-tilstand 1. Indtast infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne. 2. Tryk på knappen e én gang for at bekræfte infusionshastigheden. 3. Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne. 4. Tryk på knappen e for at bekræfte VDSI. 5. Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt. 6. Tryk på knappen d for at starte infusionen. Mikro-tilstand med VDSI / tidsinfusion aktiveret 1. Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne. 2. Tryk på knappen e én gang for at bekræfte VDSI. 3. Indtast TID ved hjælp af f h-tasterne. 4. Tryk på knappen e for at bekræfte TIDEN. 5. Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt. 6. Tryk på knappen d for at starte infusionen. 1000DF00438 Udgave 4 13/36

15 Sekundære infusioner laris GW infusionspumper Sekundære infusioner Sekundær (eller "piggyback") infusionstilstand er kun tilgængelig, hvis den er konfigureret. Der henvises til afsnittet "Konfigurerbare valgmuligheder" i brugsanvisningen. Sekundær infusionstilstand anvendes til at indgive en intermitterende væske-/lægemiddelopløsning f.eks. antibiotikainfusion hver fjerde time ved hjælp af: Et primært infusionssæt med en in-line-kontraventil før Y-injektionsport, f.eks eller E. Et sekundært infusionssæt, f.eks eller 72213N. Den primære væskebeholder skal hænge længere nede (ca. 20 cm lavere), end den sekundære væskebeholder for at give den sekundære infusion mulighed for at løbe. Den primære infusion vil genstarte, når den sekundære infusion er færdig. 1. Indstil den primære infusion, men lad være med at starte (der henvises til afsnittet "Start på infusionen" i brugsanvisningen). Hvis pumpen kører, skal man trykke på d-knappen for at sætte pumpen på hold. 2. Fyld det sekundære infusionssæt som anført i de medfølgende instruktioner. 3. Luk in-line-klemmen på det sekundære sæt. 4. Tilslut det sekundære infusionssæt til den øverste Y-injektionsport på det primære infusionssæt. 5. Sænk den primære væskebeholder ved hjælp af den forlængerkrog, der leveres med det sekundære infusionssæt. 6. Tryk på knappen l, hvorefter S vil blive vist. Hastighed/volumen eller VDSI / tid 7. Indtast den krævede hastighed ved hjælp af hf - tasterne. Indtast VDSI ved hjælp af hf-tasterne. 8. Tryk på knappen e for at rulle til VDSI. Tryk på knappen e for at rulle til TID. 9. Indtast VDSI ved hjælp af hf-tasterne. Indtast TID ved hjælp af hf-tasterne. 10. Åbn in-line-klemmen på det sekundære sæt. 11. Tryk på knappen e for at rulle videre eller tryk på knappen d for at starte den sekundære infusion. 12. Kontroller, at den sekundære indikator (SEC) er tændt. Bemærk: Infusionshastigheden vil automatisk vende tilbage til den primære infusionshastighed, når den sekundære infusion er færdig. Når den primære infusion er færdig, fortsætter pumpen med Hold Vene Åben hastighed (HVO) hastighed. I forbindelse med primær / sekundær infusion af 2 lægemidler i en enkeltlumen-slange, er det væsentligt at sørge for lægemiddel-/væskekompatibilitet ved at rådføre sig med et skema over lægemiddelkompatibilitet eller den lokale farmaceut forud for infusionen. Det sekundære sæt tilsluttes til den øverste Y-forbindelse på det primære infusionssæt. For at indstille den sekundære infusion skal pumpen være på G eller ikke køre. Sekundære infusionshastigheder over 270 ml/t kan forårsage samtidig flow fra sekundære og primære væskekilder. Typiske sekundære infusioner: IV-stang Sekundær væskebeholder Sædvanligvis en mindre beholder, f.eks. 50 ml, 100 ml, 200 ml eller 250 ml. Inline-klemme f.eks. rulleklemme. Sekundært infusionssæt f.eks Sædvanligvis kortere slanger for at nå Y-forbindelsen på det primære infusionssæt. Øvre Y-injektionsport på det primære infusionssæt. 2 1 Forlængerkrog Normalt inkluderet i det sekundære infusionssæt. Det primære infusionssæt skal hænge lavere for at lade den sekundære infusion køre og lade den primære infusion genstarte, når den sekundære er færdig. Primær væskebeholder Primært infusionssæt f.eks med en øvre Y-injektionsport. In-line-klemme f.eks. Roberts-klemme. Kontraventil Forhindrer sekundære infusioner i at strømme tilbage i det primære infusionssæt i stedet for til patienten. Hvis der anvendes en flowsensor, skal den være på det primære infusionssæt. 1000DF00438 Udgave 4 14/36

16 Grundlæggende funktioner laris GW infusionspumper Grundlæggende funktioner Hastighedstitrering 1. Indtast den nye infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne. 2. Tryk på knappen e for at bekræfte infusionshastigheden. Bemærk: Hastigheden kan forøges eller nedsættes, uden at afbryde infusionen. Bolusinfusioner Hvis den nye hastighed, der er valgt, ikke bekræftes, vil pumpen vende tilbage til den aktuelle hastighed, og der vil ikke forekomme nogen ændring i infusionshastigheden. Sådan indgives en bolusinfusion: 1. Tryk én gang på knappen b og C vil blive vist. 2. Tryk på knappen b og hold den nede, mens C stadig vises, og slip knappen b, når det ønskede bolusvolumen er blevet administreret. Bemærk: Det afgivne bolusvolumen vil blive lagt til det samlede infunderede volumen (VI) og trukket fra det volumen, der skal infunderes (VDSI). Panellås Panellåsefunktionen minimerer risikoen for utilsigtede ændringer i infusionsindstillingerne, mens en infusion er i gang. phvis panellåsen aktiveres, bliver vist, hvis der trykkes på alle (ikke-operationelle) knapper. Panellåsen forhindrer betjening af knapperne med undtagelse af: Rulning mellem infusionsparametre ved hjælp af knappen e. Dæmpning af alarmen ved hjælp af knappen c. Pause/genoptagelse af infusionen ved hjælp af knappen d. Optimering af pumpens ydeevne Pumpens ydeevne kan optimeres ved at flytte en ny sektion af infusionssættet ind i pumpens mekanisme hver 24. time. For at indsætte en ny slangesektion skal man: 1. Trykke på d for at sætte infusionen på HOLD. 2. Sikre sig at in-line-klemmen er lukket. 3. Åbne pumpedøren, udløse flowstopmekanismen og flytte infusionssættet ca. 15 cm. Se "Isætning af et infusionssæt". 4. Lukke døren, trykke på d for at genstarte infusionen. Hold-tilstand Tryk på d for at sætte infusionen på pause. Tryk på d igen for at genoptage infusionen. En ventetidsalarm vil blive aktiveret, hvis pumpen bliver efterladt på G i mere end 2 minutter. Hold Venen Åben (HVÅ) hastighed Ved slutningen af infusionen vil pumpen fortsætte med at infundere med en meget lav hastighed (der henvises til afsnittet "Specifikationer" i denne brugsanvisning). HVÅ anvendes til at holde patientens vene åben for at forhindre blodpropper og kateterokklusioner. Hvis HVÅ-hastigheden er højere end de indstillede infusionsparametre, vil pumpen fortsætte med at infundere med den indstillede infusionshastighed. Hvis HVÅ-hastigheden er blevet sat til FR, vil pumpen holde op med at infundere og udløse en alarm. 1000DF00438 Udgave 4 15/36

17 laris GW infusionspumper Grundlæggende funktioner Udskiftning af infusionssættet 1. Tryk på d for at sætte pumpen PÅ HOLD. 2. Luk in-line-klemmen, og kontroller, at IV-adgangen til patienten er isoleret. 3. Kobl infusionssættet fra patienten. 4. Åbn pumpedøren, fjern infusionssættet fra pumpen og kasser sættet og væskebeholderen ifølge hospitalets protokol. 5. nbring det nye infusionssæt i pumpen, se "Isætning af et infusionssæt". 6. Tryk dråbekammeret cirka halv fyldt med væske eller op til påfyldningslinien (hvis dråbekammeret er markeret). 7. Fyld sættet manuelt. 8. Genstart infusionen, se "Kom godt i gang". Ved udskiftning af infusionssættet eller væskebeholderen, skal der anvendes aseptisk teknik i overensstemmelse med hospitalets protokol. Det anbefales, at infusionssættene skiftes ifølge brugsanvisningen. Før brug af infusionssættet skal den medfølgende brugsanvisning læses omhyggeligt igennem. Det indstillede udskiftningsinterval er 24 timer. Udskiftning af væskebeholder 1. Tryk på d for at sætte pumpen PÅ HOLD. 2. Fjern posekanylen på infusionssættet fra den tomme/brugte beholder. Kasser den tomme/brugte beholder ifølge hospitalets protokol. 3. Sæt kanylen i den nye beholder. 4. Tryk dråbekammeret cirka halv fyldt med væske eller op til påfyldningslinien (hvis dråbekammeret er markeret). 5. Genstart infusionen, se "Kom godt i gang". Ved udskiftning af infusionssættet eller væskebeholderen, skal der anvendes aseptisk teknik i overensstemmelse med hospitalets protokol. Det anbefales, at infusionssættene skiftes ifølge brugsanvisningen. Før brug af infusionssættet skal den medfølgende brugsanvisning læses omhyggeligt igennem. Instruktioner vedrørende det kanylefri SmartSite system Den kanylefri SmartSite ventil er designet til at muliggøre sikkert flow via tyngdekraften og automatiseret flow, injektion og aspiration af væsker uden brug af kanyler ved at anvende Luer-lock- og Luer-slip-konnektorer. Forholdsregler: Kasseres hvis emballagen ikke er intakt,eller beskyttelseshætterne er gået løs. Hvis der skaffes adgang til SmartSite ventilen med en kanyle i et nødstilfælde, vil ventilen blive beskadiget, hvilket kan forårsage lækage. Udskift den kanylefri SmartSite ventil øjeblikkeligt. Den kanylefri SmartSite ventil er kontraindikeret ved et stumpt kanylesystem. Luer-slip-sprøjter MÅ IKKE efterlades uden opsyn. VEJLEDNING - Brug aseptisk teknik 1. Før hver adgang skal toppen af SmartSite ventilporten tørres af med 70 % isopropylalkohol (1-2 sekunder) og stilles til tørre (ca. 30 sekunder). BEMÆRK: Tørretiden afhænger af temperatur, fugtighed og ventilation af området. 2. Fyld ventilporten. Hvis det er relevant, skal der sættes en sprøjte på SmartSite ventilporten, og diminutive luftbobler skal aspireres. 3. Under anvendelse af administreringssæt, skal man altid referere til individuelle brugsvejledninger for hvert sæt, da udskiftningsintervallet kan variere i henhold til den kliniske anvendelse (f.eks. blodinfusioner, blodprodukter og lipidemulsioner). BEMÆRK: Ved brug af den nålefri ventilport kan der observeres væske mellem huset og det blå stempel. Denne væske kommer ikke ind i væskebanen og kræver ingen handling. BEMÆRK: For spørgsmål til produkter eller undervisningsmateriale for nålefri ventil, bedes du venligst kontakte din CareFusion repræsentant. Der henvises til lokalitetens protokoller. Forhør dig hos andre organisationer, som udgiver nyttige retningslinjer til udvikling af hospitalets protokoller. 1000DF00438 Udgave 4 16/36

18 laris GW infusionspumper Grundlæggende funktioner Fjernelse af luft i slangen 1. Tryk på knappen d for at afstille alarmen vedrørende luft i slangen og sætte pumpen på hold. 2. Luk in-line-klemmen. 3. Luk døren op for at se luftboblen. BEMÆRK: larmer vedrørende luft i slangen kan aktiveres både af enkelte bobler og bobler, der er akkumuleret over tid. 4. Kobl infusionssættet fra patienten og sørg for, at IV-adgangen til patienten er isoleret. 5. Luk dækslet. 6. Åbn in-line-klemmen. 7. Tryk én gang på knappen b én gang og E vil blive vist. 8. Tryk på knappen b og hold den nede, mens E stadig vises, indtil der ikke er nogen synlig luft i IV-slangen (ifølge hospitalets protokol). 9. Luk in-line-klemmen. 10. Tilslut infusionssættet til patienten. 11. Åbn in-line-klemmen og genopret IV-adgangen til patienten. 12. Tryk på knappen d for at genoptage infusionen. Brug aseptisk teknik ifølge hospitalets protokol. Infusionssæt uden en in-line anti-sifoneringsventil skal afklemmes, før de frakobles fra patienten og fyldnings (E) proceduren vil ikke være nødvendig for at fjerne luft i slangen, da luften kan fjernes via tyngdekraften. 1000DF00438 Udgave 4 17/36

19 laris GW infusionspumper Brugerindstillinger Brugerindstillinger For at indstille brugerens valgmuligheder skal pumpen være på G eller i opsætningstilstand, så vil de relevante brugervalgmuligheder være aktiverede. Se desuden afsnittet "Konfigurerbare valgmuligheder" i denne brugsanvisning. Tryk på knappen e og hold den nede i 2 sekunder for at angive brugerindstillingerne. Bemærk: ntallet af tryk på knappen e afhænger af den brugervalgte funktionstilstand, som er blevet aktiveret. Følgende instruktioner er baseret på, at alle indstillingerne er aktiverede. Indstilling af okklusionstrykniveauet 1. Når PrES vises. 2. Vælg HI, nor eller Lo ved hjælp af h f-tasterne for at indstille okklusionstrykniveauet til højt, normalt eller lavt. 3. Tryk på knappen e for at vende tilbage til G eller opsætningstilstand, eller næste valg. Indstilling af alarmlydstyrken 1. Tryk på knappen e, indtil tone vises. 2. Vælg en alarmlydstyrke mellem 1 (Lav) og 7 (Høj) ved hjælp af h f-tasterne. 3. Tryk på knappen e for at vende tilbage til G eller opsætningstilstand, eller næste valg. Indstilling af en VDSI / tidsinfusion 1. Tryk på knappen e, indtil R vises. 2. Vælg Til eller Fra ved hjælp af h f-tasterne for at tænde eller slukke for VDSI / tidsinfusionsindstillingen. 3. Tryk på knappen e for at vende tilbage til G eller opsætningstilstand, eller næste valg. 4. Sørg for at TIDS-indikatoren er tændt, hvis den er indstillet på Til. Bemærk: TIDEN forøges/reduceres i hastighedsafhængige enheder, f.eks. er 10 ml ved 99,9 ml /t 6 min., derfor vises der 0:06. Indstilling af Mikro-tilstand 1. Tryk på knappen e, indtil T vises. 2. Vælg Til eller Fra ved hjælp af h f-tasterne for at tænde eller slukke for mikro-tilstand. 3. Tryk på knappen e for at vende tilbage til G eller opsætningstilstand, en akustisk tonegiver bekræfter status. 4. Kontroller, at indikatoren MICRO er tændt, hvis den er indstillet på Til. 1000DF00438 Udgave 4 18/36

20 Konfigurerbare valgmuligheder laris GW infusionspumper Konfigurerbare valgmuligheder Standardindstillingerne kan konfigureres som vist i parenteser i tabellen nedenfor. Hver af de konfigurerbare valgmuligheder har en kode, som kun må ændres af kvalificeret servicepersonale med reference til den tekniske servicehåndbog for dette produkt (teknisk servicehåndbogsreference: 1000SM00006). Beskrivelse Område Standard Indstilling ktiver VDSI/tidsinfusioner (Til/Fra) FR Maks. fyldningsvolumen (FR, 1 til 40 ml) 40 ml Sæt infusionsparametrene til nul ved (Til/Fra) FR opstart Maks. VDSI i MIKRO-tilstand (0,1 til 999 ml) 999 ml Bolushastighed (1 til 999 ml/t) 400 ml/t Maks. bolusvolumen (FR, 1 til 99 ml) 5 ml Hold-vene-åben hastighed (FR, 1,0 til 5,0 ml/t) 5,0 ml/t larmvolumen for luft i slange - enkelt (50, 100, 250, 500 µl) 100 µl boble ktiver sekundær infusionsfunktion (Til/Fra) FR Standard okklusionstryk ved opstart (Lo (250 mmhg), Nor (350 mmhg), HI HI (500 mmhg)) larmlydstyrke (1-7) 4 ktiver Micro-tilstand (Til/Fra) FR Maks. infusionshastighed (1-999 ml/t) 999 ml/t ktiver SCII-tilstand til kommunikation (Til/Fra) FR ktiver ulige paritet til kommunikation (Til/Fra) FR Indstil pumpeadresse til kommunikation (1-250) 1 Tilslutningstilstand for flowsensor ** (UTO/Til) UTO Opsætning af aktuelt klokkeslæt og dato (00:00 til 23:59) (01/01/00 til 31/12/99) Ikke tilgængelig Valg af sprog (EnGL, Frn, deut, ItL, ESP, SE, Engelsk ned)* IrD kommunikationsvalg (Til/Fra) Til Sygeplejersketilkald højt, aktiveret (Til/Fra) Til Dråber pr. ml væske (1 til 200) 20 Dæmpet tilstand (Til/Fra) FR Brugervalgt funktionstilstand Trykgrænse aktiveret larmvolumen aktiveret Tidsinfusioner aktiveret Mikro-infusioner aktiveret (Til/Fra) (Til/Fra) (Til/Fra) (Til/Fra) FR FR FR FR Flowsensors følsomhedsniveau (Nor, Hi) Nor *EnGL - Engelsk, Frn - Fransk, deut - Tysk, ItL - Italiensk, ESP - Spansk, SE - Svensk, ned - Hollandsk. **Hvis der anvendes infusionssæt uden anti-sifoneringsventil, anbefales det at ændre indstillingen af flowsensorens tilslutningstilstand til Til. Når Til er valgt, vil laris GW infusionspumpen ikke fungere, medmindre der tilsluttes en flowsensor. Serienummer Konfigureret af Godkendt af Softwareversion Dato Dato 1000DF00438 Udgave 4 19/36

Alaris VP Plus Guardrails infusionspumpe. Brugsanvisning da

Alaris VP Plus Guardrails infusionspumpe. Brugsanvisning da laris VP Plus Guardrails infusionspumpe s Brugsanvisning da Indhold laris VP Plus Guardrails infusionspumpe Indledning... 4 Beregnet anvendelse... 4 Betingelser for brug... 4 Indikationer... 4 Kontraindikationer....

Læs mere

Alaris -sprøjtepumper (med Plus-software) MK4

Alaris -sprøjtepumper (med Plus-software) MK4 laris -sprøjtepumper (med Plus-software) MK4 Modeller: 8002MED01, 8002MED01-G, 8002TIG01, 8002TIG01-G 8003MED01, 8003MED01-G, 8003TIG01, 8003TIG01-G Brugsanvisning da s Indhold laris -sprøjtepumper (med

Læs mere

Alaris Enteral Plussprøjtepumpe MK4

Alaris Enteral Plussprøjtepumpe MK4 laris Enteral Plussprøjtepumpe MK4 Model: 8007ENT01 s Brugsanvisning da Indhold laris Enteral Plus-sprøjtepumpe MK4 Indledning.... 2 Om denne manual.... 3 Karakteristika for laris Enteral Plus-sprøjtepumpe....

Læs mere

Alaris VP Plus Guardrails infusionspumpe. Brugsanvisning da

Alaris VP Plus Guardrails infusionspumpe. Brugsanvisning da laris VP Plus Guardrails infusionspumpe s Brugsanvisning da Indhold laris VP Plus Guardrails infusionspumpe Indledning... 4 Beregnet anvendelse...4 Betingelser for brug...4 Indikationer...4 Kontraindikationer...4

Læs mere

Alaris TIVA Sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris TIVA Sprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris TIV Sprøjtepumpe Brugsanvisning da s Indhold Side Indledning...2 Om denne manual...2 Hurtig startvejledning...2 Funktioner i laris TIV sprøjtepumpe...3 Knapper & indikatorer...4 Symboldefinitioner...5

Læs mere

Alaris GP Guardrails Infusionspumpe. Brugsanvisning da

Alaris GP Guardrails Infusionspumpe. Brugsanvisning da laris GP Guardrails Infusionspumpe s Brugsanvisning da Indhold Side Indledning... 2 Om denne manual... 2 Oprettelse af datasæt.... 3 laris GP Guardrails Infusionspumpe, funktioner... 4 Knapper og indikatorer....

Læs mere

Alaris GS Sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris GS Sprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris GS Sprøjtepumpe Brugsanvisning da s Indhold Side Indledning...2 Om denne manual...2 Hurtig startvejledning...2 Karakteristika for laris GS sprøjtepumpen...3 Knapper & indikatorer...4 Symboldefinitioner...5

Læs mere

Alaris -sprøjtepumper (med Plus-software)

Alaris -sprøjtepumper (med Plus-software) laris -sprøjtepumper (med Plus-software) Modeller: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Brugsanvisning da Indhold laris -sprøjtepumper Indledning.... 2 Om denne manual.... 3 Oprettelse af et

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da Indhold Page Indledning.... 2 Om denne manual.... 2 Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe....

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Alaris Enteralsprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris Enteralsprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris Enteralsprøjtepumpe s Brugsanvisning da Indhold laris Enteral-sprøjtepumpe Indledning...2 Om denne manual...2 Karakteristika for laris Enteral-sprøjtepumpe...3 Knapper og indikatorer...4 Symboldefinitioner...5

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alaris Gateway Workstation v1.2. Brugsanvisning da

Alaris Gateway Workstation v1.2. Brugsanvisning da laris Gateway Workstation v1.2 Brugsanvisning da Indhold Indledning.... 3 rbejdsstationens hardwaremuligheder... 3 rbejdsstationens softwaremuligheder.... 4 nvendelse... 5 Identifikation af arbejdsstation....

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere