NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse"

Transkript

1 NOTAT 3. februar 2005 Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse På baggrund af drøftelser på rådets forrige møde har styrelsen undersøgt spørgsmålene om den forvaltningsretlige position for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt eventuelt nedsatte underudvalg. Hvad der nedenfor er anført for så vidt angår Det Tekniske Sikkerhedsråd, gælder altså ligeledes for evt. nedsatte underudvalg. Som det fremgår nedenfor, er der i vid udstrækning mulighed for at forelægge oplysninger for rådet og udvalgene. Der er ligeledes mulighed for at offentliggøre f.eks. referater fra møderne. Der opstår imidlertid visse begrænsninger i mulighederne for fri informationsudveksling i tilfælde, hvor råd og udvalg forelægges oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, eller som i øvrigt angår konkrete person- eller virksomhedssager. På baggrund af hovedkonklusionerne i dette notat (er angivet med kursiv) bør rådet nu tage stilling til, hvilken fremtidig virkemåde man ønsker for rådet og for udvalgene. På den ene side er der fra rådets side et ønske om i vidt omfang at kunne offentliggøre oplysninger, og på den anden side er der fra styrelsens side et ønske om i vidt omfang at kunne forelægge også konkrete sager for f.eks. udvalgene. På den baggrund kunne man vælge følgende fremgangsmåde: For så vidt angår rådet: Styrelsen forelægger som hovedregel ikke person- eller virksomhedshenførbare oplysninger for rådet. Herefter kan materialet til rådet samtidigt sendes til de bagvedliggende organisationer, og referater fra rådets møder kan offentliggøres på hjemmesiden. For så vidt angår udvalgene: Styrelsen forelægger gerne person- eller virksomhedshenførbare oplysninger for udvalgene. Dagsorden, bilag og referater sendes derfor ikke til de bagvedliggende organisationer, og referater offentliggøres ikke på hjemmesiden. Udvalgenes medlemmer skal være særlig opmærksomme på tavshedspligten. Dette udelukker ikke ex officio materialet fra aktindsigt, men anmodninger herom må afgøres konkret.

2 Baggrundsnotat 1. Det Tekniske Sikkerhedsråds kompetence I medfør af 3 i stærkstrømsloven har Det Tekniske Sikkerhedsråd en rådgivende funktion. Rådet er derimod ikke tillagt kompetence til at træffe afgørelser inden for dets arbejdsområde. Afgørelseskompetencen ligger således hos styrelsen selv. 2. Forvaltningslovens og offentlighedslovens anvendelse i forbindelse med rådets virksomhed Forvaltningslovens regler om tavshedspligt finder anvendelse i forbindelse med rådets virksomhed. Forvaltningslovens regler om inhabilitet finder ligeledes i almindelighed anvendelse. Forvaltningslovens øvrige regler finder som udgangspunkt ikke anvendelse. I sager, hvor rådet deltager i afgørelsen af konkrete sager, der er under behandling i Sikkerhedsstyrelsen, finder forvaltningsloven dog som helhed anvendelse. Offentlighedslovens regler gælder fuldt ud for rådets virksomhed. A. Forvaltningsloven Det følger af 1, stk. 1, i forvaltningsloven, at loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Det følger endvidere af 2, stk. 1, i forvaltningsloven, at loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Af 2, stk. 3, i forvaltningsloven følger endelig, at bestemmelserne i lovens kapitel 8 (reglerne om tavshedspligt m.v.) gælder for al virksomhed, der udøves inden for den offentlige forvaltning. Det Tekniske Sikkerhedsråd er som anført ovenfor tillagt en rådgivende funktion. Det centrale område for anvendelsen af forvaltningslovens bestemmelser er forvaltningsmyndighedernes behandling af afgørelsessager og udfærdigelse af retsakter i sådanne sager, jf. lovens 2, stk. 1. Det Tekniske Sikkerhedsråds virksomhed vil derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af forvaltningsloven. I det omfang, rådet måtte deltage i behandlingen af en afgørelsessag og eventuelt de facto træffe afgørelse i sagen, vil de beskyttelseshensyn, der ligger til grund for forvaltningslovens regler, dog medføre, at rådet vil være omfattet af forvaltningslovens regler eller disses analogi. Det er endvidere almindeligt antaget i den forvaltningsretlige teori, at principperne i forvaltningslovens regler om inhabilitet finder anvendelse også i tilfælde, hvor der uden for forvaltningslovens anvendelsesområde opstår spørgsmål om habilitet. Reglerne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt gælder som nævnt for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, og rådet vil derfor skulle iagttage disse regler i alle dele af sin virksomhed, dvs. såvel rådgivende som eventuel anden virksomhed. B. Offentlighedsloven Det følger af 1, stk. 1, i offentlighedsloven, at loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Offentlighedsloven omfatter således ikke kun den forvaltningsvirksomhed, der finder sted i forbindelse med afgørelse af konkrete sager, men også faktisk og rådgivende forvaltningsvirksomhed. Det er på denne baggrund utvivlsomt, at Det Tekniske Sikkerhedsråds

3 virksomhed er omfattet af offentlighedsloven. Dette indebærer, at Det Tekniske Sikkerhedsråd i sin virksomhed er underlagt det almindelige offentlighedsprincip, hvorefter enhver som udgangspunkt kan forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter, der udarbejdes i forbindelse med rådets virksomhed. 3. Er Det Tekniske Sikkerhedsråd organisatorisk at betragte som en selvstændig forvaltningsmyndighed eller en integreret del af Sikkerhedsstyrelsen? Det Tekniske Sikkerhedsråd er at betragte som en selvstændig forvaltningsmyndighed i forhold til Sikkerhedsstyrelsen. Afklaringen af, om Det Tekniske Sikkerhedsråd er at betragte som en selvstændig forvaltningsmyndighed, er afgørende for den nærmere fastlæggelse af betydningen af forvaltningsog offentlighedslovens regler for rådets virke, herunder for rådets samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen. Ved vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt en administrativ enhed er en selvstændig forvaltningsmyndighed, er det almindeligt antaget i den forvaltningsretlige teori, at der må inddrages en flerhed af kriterier. Der må således bl.a. lægges vægt på, hvor omfattende og betydningsfulde de opgaver, der er henlagt til den administrative enhed, må siges at være. Der må endvidere lægges vægt på, hvor klart den administrative enheds opgaver er afgrænset fra andre administrative enheders opgaver. Der må herudover lægges vægt på, om opgaverne udføres på den administrative enheds egne vegne. Der må endelig lægges vægt på, om den administrative enhed har eller er undergivet en instruktionsbeføjelse. På den baggrund er det styrelsens opfattelse, at Det Tekniske Sikkerhedsråd organisatorisk må betragtes som en selvstændig forvaltningsmyndighed. Baggrunden for denne vurdering er, at rådet har status som et selvstændigt rådgivende organ, der på egne vegne og principielt uafhængigt af Sikkerhedsstyrelsen udtaler sig og rådgiver økonomi- og erhvervsministeren og Sikkerhedsstyrelsens direktør om sikkerhedstekniske spørgsmål. Der må i den forbindelse navnlig lægges vægt på, at rådet ikke er undergivet nogen instruktionsbeføjelse hverken i forhold til ministeren eller i forhold til Sikkerhedsstyrelsens direktør. Denne konklusion er drøftet med Justitsministeriets Lovafdeling ved kontorchef Ole Hasselgaard, der anser denne konklusion for utvivlsom. 4. Begrænsninger i Det Tekniske Sikkerhedsråds adgang til oplysninger Sikkerhedsstyrelsen vil i almindelighed i forbindelse med sekretariatsbetjeningen af Det Tekniske Sikkerhedsråd kunne videregive alle oplysninger, der er relevante for rådets behandling af et givent spørgsmål, til rådet. Det følger af 4, stk. 5, i stærkstrømsloven, at Sikkerhedsstyrelsen er sekretariat for Det Tekniske Sikkerhedsråd. Forberedelsen af rådets behandling af de sikkerhedstekniske spørgsmål, der forelægges det, varetages således af Sikkerhedsstyrelsen. Dette indebærer dog ikke, at Sikkerhedsstyrelsen fri kan videregive oplysninger til rådet.

4 Det Tekniske Sikkerhedsråd har som beskrevet ovenfor status som en selvstændig forvaltningsmyndighed. Dette indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen i sin sekretariatsbetjening af rådet er undergivet de begrænsninger i adgangen til videregivelse af oplysninger, der følger af reglerne i kapitel 8 i forvaltningsloven, herunder navnlig lovens 28, stk. 1. Det følger af denne bestemmelse, at oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, som hovedregel ikke må videregives til en anden forvaltningsmyndighed. Fra denne regel gælder dog en række undtagelser, jf. forvaltningslovens 28, stk. 2. Blandt disse undtagelser er reglen i 28, stk. 2, nr. 4, i den aktuelle sammenhæng den vigtigste, idet den tillader videregivelse af de nævnte oplysninger, når videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver. Det vil på denne baggrund i almindelighed være muligt for Sikkerhedsstyrelsen at videregive oplysninger til Det Tekniske Sikkerhedsråd, i det omfang Sikkerhedsstyrelsen finder videregivelsen fornøden for rådets behandling af et givent spørgsmål. Det må i almindelighed forventes, at alle relevante oplysninger for rådets behandling af sagen vil blive videregivet. Det følger endvidere af 28, stk. 3, i forvaltningsloven, at andre fortrolige oplysninger ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde kun må videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Der vil således også være adgang for Sikkerhedsstyrelsen til at videregive andre fortrolige oplysninger end de i 28, stk. 1, nævnte i forbindelse med sekretariatsbetjeningen af rådet. 5. Har medlemmerne af Det Tekniske Sikkerhedsråd tavshedspligt? Medlemmerne af Det Tekniske Sikkerhedsråd har tavshedspligt i det omfang, det følger af 27, stk. 1, i forvaltningsloven. Der vil derfor typisk være tavshedspligt for medlemmerne i situationer, hvor de i forbindelse med rådets virksomhed kommer i besiddelse af oplysninger om enkeltpersoners og virksomheders private eller økonomiske forhold eller oplysninger om forretningshemmeligheder. I praksis kan dette formentlig vise sig at være mest aktuelt for udvalgenes vedkommende. Rådsmedlemmernes tavshedspligt er reguleret i 27 i forvaltningsloven. Det følger af 27, stk. 1, i forvaltningsloven, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens regler herom, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Bestemmelsen opregner herefter i 27, stk. 1, nr. 1-7, en række private eller offentlige interesser, som kan begrunde, at rådsmedlemmerne skal iagttage tavshed omkring en oplysning. I de tilfælde, hvor rådsmedlemmerne har tavshedspligt, er medlemmerne afskåret fra at videregive oplysningerne til de indstillende organisationer. Af størst relevans er i denne sammenhæng formentlig bestemmelserne i 27, stk. 1, nr. 6 og 7, hvorefter enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold (nr. 6) og enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller om drifts- og forretningsforhold (nr. 7) kan begrunde, at

5 der foreligger en tavshedspligt. Det vil således typisk være personfølsomme oplysninger og oplysninger om forretningshemmeligheder, der medfører tavshedspligt. Det beror i hvert enkelt tilfælde på en konkret vurdering af den foreliggende oplysning, om interessen har en sådan styrke, at den kan begrunde tavshedspligt. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at rådsmedlemmerne som hovedregel ikke vil have tavshedspligt for så vidt angår rådets almindelige varetagelse af sine rådgivende funktioner. En sådan almindelig tavshedspligt er ikke fastsat i stærkstrømsloven eller andre bestemmelser. En tavshedspligt ville endvidere afskære rådsmedlemmerne fra at drøfte de af rådet behandlede spørgsmål med deres respektive organisationer m.v. og derved hæmme den informationstilgang til rådet, som må anses som en forudsætning for, at rådet på en så kvalificeret måde som muligt kan varetage sine rådgivende funktioner. I det omfang, rådet eller udvalgene forelægges konkrete sager til drøftelse (f.eks. forberedende straffesager eller sager om potentielt ulovlige produkter), vil de oplysninger, der tilgår rådet eller udvalgene, imidlertid ofte være omfattet af tavshedspligten. Det anbefales derfor, at rådets og udvalgenes medlemmer i alle tilfælde iagttager tavshed omkring person- og virksomhedshenførbare oplysninger i sådanne sager. Såfremt den af styrelsen anbefalede fremgangsmåde, hvorefter styrelsen som hovedregel ikke forelægger person- eller virksomhedshenførbare oplysninger for rådet, gennemføres, vil rådet i almindelighed ikke skulle iagttage tavshed omkring de forelagte dokumenter. 6. Under hvilke begrænsninger kan referater fra Det Tekniske Sikkerhedsråds møder offentliggøres? Referater fra Det Tekniske Sikkerhedsråds møder kan offentliggøres, for så vidt de ikke rummer oplysninger, der er omfattet af rådets tavshedspligt, eller andre personfølsomme oplysninger og oplysninger om forretningshemmeligheder. Oplysninger i referaterne om rådets drøftelser eller indstillinger til Sikkerhedsstyrelsen om styrelsens afgørelse i konkrete sager om enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold, som måtte være forelagt rådet, kan ikke offentliggøres. Referater fra Det Tekniske Sikkerhedsråds møder kan som udgangspunkt offentliggøres i det omfang, der ikke herved offentliggøres oplysninger, der er tavshedsbelagte, jf. 27 i forvaltningsloven. Sådanne oplysninger må i givet fald undtages fra offentliggørelsen. I det omfang, der i referaterne forekommer personfølsomme oplysninger, der ikke måtte være omfattet af tavshedspligt, bør disse oplysninger efter styrelsens opfattelse undtages fra offentliggørelse i det omfang, der ikke ville blive givet aktindsigt i dem. Da Sikkerhedsstyrelsen formentlig som hovedregel ikke vil give aktindsigt i personfølsomme oplysninger i medfør af reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens 4, stk. 1, bør sådanne oplysninger i almindelighed ikke offentliggøres, hvis de forefindes i et mødereferat. Såfremt rådet (de facto) i sin virksomhed kommer til at drøfte eller træffe afgørelser i konkrete sager om enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold, kan offentliggørelsen af mødereferaterne være forbundet med et særligt problem. Der kan navnlig af hensyn til tavshedspligten i almindelighed ikke uden hjemmel ske offentliggørelse over for almenheden af

6 forvaltningsmyndigheders drøftelser eller konkrete afgørelser i sager om enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold. En offentliggørelse af rådets referater i situationer, hvor rådet afgiver indstilling til Sikkerhedsstyrelsen om afgørelsen af enkeltsager, vil derfor forudsætte, at rådets drøftelser vedrørende sådanne sager fjernes fra referaterne eller anonymiseres i en sådan grad, at det ikke kan fastslås, hvilken enkeltperson eller enkeltvirksomhed sagen angår. 7. I hvilket omfang kan der søges aktindsigt i rådets referater? Borgerne vil i vid udstrækning kunne opnå aktindsigt i oplysninger i rådets referater. Undtaget herfra er navnlig personfølsomme oplysninger og oplysninger om virksomheders forretningshemmeligheder m.v. Muligheden for at undtage dokumenter fra adgangen til aktindsigt er i den foreliggende situation reguleret i 10, nr. 3, i offentlighedsloven, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden virksomhed. Bestemmelsen har til formål at sikre, at dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed, generelt kan undtages fra adgangen til aktindsigt. Bestemmelsen tager sigte på de tilfælde, hvor det i lovgivningen er forudsat, at sekretariatsfunktionerne for en myndighed varetages af en anden myndighed, således som det er tilfældet i 4, stk. 5, i stærkstrømsloven. Det udgangspunkt, der således opstilles i 10, nr. 3, i offentlighedsloven, modificeres imidlertid væsentligt i bestemmelsen i 11, stk. 1, i offentlighedsloven, hvorefter oplysninger i dokumenter, der er omfattet af 10, nr. 3, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal meddeles (ekstraheres) i overensstemmelse med lovens almindelige regler. Denne ekstraheringspligt gælder alle de sagstyper, der er omfattet af offentlighedsloven, og omfatter således også dagsordener og mødereferater, der er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjeningen af rådet. Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at det som oftest ikke vil være muligt med hjemmel i 10, nr. 3, i offentlighedsloven at tilbageholde væsentlige oplysninger i dagsordener og mødereferater, for så vidt disse oplysninger ikke er omfattet af andre bestemmelser, der begrænser adgangen til aktindsigt, jf. 12 og 13 i offentlighedsloven. I 12 og 13 i offentlighedsloven findes en række bestemmelser, som i konkrete tilfælde vil kunne begrunde, at oplysninger i et referat fra et rådsmøde undtages fra aktindsigt. Retten til aktindsigt omfatter således ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, samt oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende (forretningshemmeligheder), for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes, jf. 12, stk. 1, nr. 1 og 2. I det omfang, der i forbindelse med rådets arbejde fremkommer sådanne personfølsomme oplysninger eller forretningshemmeligheder, vil disse oplysninger kunne undtages fra aktindsigt. Retten til aktindsigt kan endvidere begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets

7 særlige karakter er påkrævet, jf. 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven. Denne generalklausul vil efter omstændighederne kunne anvendes, hvor ingen andre af lovens bestemmelser gør en undtagelse fra offentlighedsprincippet mulig. Der vil skulle anføres særdeles tungtvejende grunde, for at betingelserne for anvendelsen af denne bestemmelse som udgør en undtagelse fra lovens almindelige offentlighedsprincip vil være opfyldt. Det er således sammenfattende styrelsens vurdering, at der ikke generelt er adgang til at undtage rådets referater fra aktindsigt. Det vil i praksis bero på en konkret vurdering, i hvilket omfang der i medfør af 11, stk. 1, i offentlighedsloven skal ekstraheres oplysninger fra referaterne til brug for besvarelsen af en aktindsigtsbegæring. Det vil ligeledes bero på en konkret vurdering, i hvilket omfang der vil kunne undtages oplysninger fra aktindsigten i medfør af offentlighedslovens 12 og Kan rådets referater offentliggøres på hjemmesiden? Referaterne kan som udgangspunkt offentliggøres, men der kan dog være personfølsomme oplysninger og oplysninger om forretningshemmeligheder m.v., som skal udelades. Såfremt rådet drøfter eller afgiver indstillinger i konkrete sager om enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold, som er under behandling i Sikkerhedsstyrelsen, kan rådets drøftelser og indstillinger i sådanne sager endvidere ikke offentliggøres på hjemmesiden. Det må derfor bero på rådets fremtidige virkemåde, herunder i hvilket omfang rådet kommer til at drøfte og afgive indstillinger i konkrete sager om enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold, om det kan anses for hensigtsmæssigt at offentliggøre referaterne på hjemmesiden. Sådan vurdering af fremtidig virkemåde er måske særligt relevant for så vidt angår udvalgene, hvor der i højere grad kunne tænkes at indgå drøftelse af konkrete sager. Hvis dette er tilfældet, kan udvalgenes referater ikke i deres helhed offentliggøres på hjemmesiden. Der er efter styrelsens opfattelse ikke retlige hindringer for at offentliggøre mødereferaterne på hjemmesiden, for så vidt disse ikke omfatter oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt eller som i øvrigt pga. deres personfølsomme karakter ikke bør offentliggøres. Der kan dog som omtalt under pkt. 6 opstå et særligt problem, hvis rådet drøfter eller (de facto) træffer afgørelser i konkrete sager, som er under behandling i Sikkerhedsstyrelsen. Der kan som nævnt navnlig af hensyn til tavshedspligten ikke uden hjemmel ske offentliggørelse over for almenheden af forvaltningsmyndigheders drøftelser eller konkrete afgørelser om enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold. En offentliggørelse på hjemmesiden af rådets referater i situationer, hvor rådet drøfter eller afgiver indstilling til Sikkerhedsstyrelsen om afgørelsen af sådanne enkeltsager, vil derfor forudsætte, at rådets drøftelser vedrørende sådanne sager fjernes fra referaterne eller anonymiseres. 9. Må dagsordener, bilag og referater fra rådets møder sendes til de indstillende organisationer m.v. eller kun til medlemmet personligt? Dagsordener, bilag og referater fra rådets møder kan som udgangspunkt sendes til de indstillende organisationer. Der kan dog være personfølsomme oplysninger og oplysninger om

8 forretningshemmeligheder m.v., som skal fjernes, inden materialet sendes til organisationerne. Oplysninger i konkrete sager om enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold bør formentlig i alle tilfælde anonymiseres. Dette vil formentlig være særligt relevant for udvalgenes vedkommende, der i højere grad kan tænkes at drøfte enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold. Alternativt kan udvalgene sammensættes således, at behovet for at sende materialet til de indstillende organisationer reduceres, eller der kan udarbejdes åbne og lukkede dagsordener. I det omfang, der ikke af dagsordenerne, bilag eller mødereferaterne fremgår oplysninger, der er tavshedspligtsbegrundende, er der adgang til at fremsende dagsordener, bilag og mødereferater til de indstillende organisationer. Det kan i den forbindelse overvejes, om fremsendelsen af oplysninger om enkeltpersoners eller enkeltvirksomheders forhold til de indstillende organisationer kan anses som en offentliggørelse i den ovenfor i pkt. 6 og 8 nævnte forstand. Dette spørgsmål kan næppe besvares entydigt, men af forsigtighedsgrunde bør sådanne indstillinger formentlig anonymiseres, inden de oversendes til organisationerne. Styrelsen skal gøre opmærksom på, at en oversendelse af dagsordener og mødereferater til de indstillende organisationer m.v. vil kunne medføre, at den i praksis beskedne, jf. ovenfor mulighed for at gøre undtagelse fra adgangen til aktindsigt, der følger af 10, nr. 3, i offentlighedsloven, vil kunne bortfalde, idet dokumenternes quasi-interne karakter herved fortabes. Folketingets Ombudsmand har i konkrete sager vurderet, at den undtagelse fra adgangen til aktindsigt, der følger af 7 og 10 i offentlighedsloven, kan bortfalde, hvis sådanne mødedokumenter tilgår en bredere personkreds. Praksis på dette område er dog ikke ganske klar. Henset til vigtigheden af, at rådets medlemmer uhindret kan drøfte de for rådet foreliggende spørgsmål med de indstillende organisationer, finder styrelsen ikke, at denne mulighed for at fortabe den i praksis formentlig begrænsede undtagelse fra adgangen til aktindsigt, der følger af 10, nr. 3, i offentlighedsloven, kan begrunde, at dagsordener, bilag og mødereferater ikke kan sendes til de indstillende organisationer.

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt 19-09- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 23. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive 02-03- 2011 TILSYNET Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Folkeblad har ved brev af 8. juli 2009 rettet henvendelse

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte 2014-17 Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet havde undtaget oplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 18. december 2007 Sag nr. 5 Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden Bilag 3 Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C 07-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S A har ved brev af 16. december 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering:

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering: Notat om speciel inhabilitet i tre konkrete sager vedrørende et kommunalbestyrelsesmedlem der er udpeget eller indstillet af kommunalbestyrelsen til bestyrelsesposten i et aktieselskab 1. Baggrunden for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Den 4. november 2009 udtalte statsforvaltningen, at det ikke havde været i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT. Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole

YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT. Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole OPLÆG FOR REGION MIDTJYLLAND AFDELINGSLEDERE I PSYKIATRIEN DEN 29. FEBRUAR 2016 VIBEKE

Læs mere

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt Udgivet december 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt 30. oktober 2015 J.nr. 15-2919473 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 167 af 2.

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige 2015-59 Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme. Statsforvaltningens brev til et firma 2015-19355 Dato: 03-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Hjørring Kommunes afgørelser af 2. og 11. februar

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

2011 5-1. Afslag på aktindsigt i uformelle som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. 16. maj 2011

2011 5-1. Afslag på aktindsigt i uformelle  som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. 16. maj 2011 2011 5-1 Afslag på aktindsigt i uformelle e-mail som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. En indsat bad Direktoratet for Kriminalforsorgen om at få aktindsigt i sin sag om udgang. Direktoratet

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 23 Offentligt Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus.

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. 2009 1-4 Aktindsigt i journalliste i Arbejdstilsynet En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. Arbejdstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent 17-1. Forvaltningsret 11241.1. Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent Udenrigsministeriet afslog en foreningens anmodning om aktindsigt i oplysninger om hvilke

Læs mere

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune ^v* - Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune Navn, hjemsted og opgaver 1 Stk. 1. Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. Stk. 2. ViSPs hjemsted

Læs mere

Det fremgår af sagen, at du den 6. marts 2016 har fremsendt følgende anmodning om aktindsigt:

Det fremgår af sagen, at du den 6. marts 2016 har fremsendt følgende anmodning om aktindsigt: Statsforvaltningens brev til en borger 2016-28934 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 29. marts 2016 meddelt Aarhus Kommune, at du ønsker at klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger 2008/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7650-0005 Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-760-0309 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven Til rette vedkommende NORDIA Advokatfirma Østergade 16 1100 København K Christina Wiesner Advokat (H), LL.M. Mobil +45 20206325 cwi@nordialaw.com Journalnr. 21354 11. april 2013 NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning. 5. februar 2016

2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning. 5. februar 2016 2016-4 Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning To journalister fik i 2014 afslag på aktindsigt i en borgmesters telefonregning fra efteråret 2011 en specificeret telefonregning på 54

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Arbejdsskadestyrelsens videregivelse

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Arbejdsskadestyrelsens videregivelse 2011 1-1 Arbejdsskadestyrelsens videregivelse af diagnoseoplysninger om skadelidt til arbejdsgiver Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Arbejdsskadestyrelsens videregivelse af oplysninger. Baggrunden

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

2014-40. 22. december 2014. Forvaltningsret 11241.2 11241.3 115.3 24.2. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt.

2014-40. 22. december 2014. Forvaltningsret 11241.2 11241.3 115.3 24.2. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt. 2014-40 Afslag på aktindsigt i internt dokument. Meddelelse af faktiske oplysninger og meddelelse af interne faglige vurderinger. Dialog mellem myndighed og borger En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

HVEM HAR RETTEN TIL ET VIDNE NY HØJESTERETS- AFGØRELSE

HVEM HAR RETTEN TIL ET VIDNE NY HØJESTERETS- AFGØRELSE 2. SEPTEMBER 2010 HVEM HAR RETTEN TIL ET VIDNE NY HØJESTERETS- AFGØRELSE Højesteret har i en ny kendelse endeligt afgjort spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger ved allerede i stævningen at angive de medarbejdere

Læs mere

FN s børnekonvention og dansk national ret

FN s børnekonvention og dansk national ret Impossibilium nihil obligatio FN s børnekonvention og dansk national ret Børns rettigheder og samvær med forældre FN s børnekonvention siger i artikel 9: 3. Deltagerstaterne skal respektere retten for

Læs mere

Offentlighed i et trafikselskabs bestyrelse og repræsentantskab

Offentlighed i et trafikselskabs bestyrelse og repræsentantskab Trafikselskabet Movia movia@moviatrafik.dk MLL@moviatrafik.dk Kopi til Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab Kopi til Statsforvaltningen Kopi til Transportministeriet Sagsnr. 2012-02829

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om delvist afslag på aktindsigt 2015-20081 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-02-2016 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 9. december 2015 klaget over

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen LOV nr 606 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om offentlighed

Læs mere

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer 2014-34 Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Baggrund for udbuddet... 3 1.2 Udbuddets

Læs mere

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist Sag C-101/01 Straffesag mod Bodil Lindqvist (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Göta hovrätt (Sverige))»Direktiv 95/46/EF anvendelsesområde offentliggørelse af personoplysninger på internettet

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: 27-11- 2007 Esbjerg Kommune har i brev af 16. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark med anmodning

Læs mere

Betalingstjenestelovens 85 2016

Betalingstjenestelovens 85 2016 Betalingstjenestelovens 85 2016 BETALINGSTJENESTELOVENS 85 Betalingstjenestelovens 85 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Læs mere

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14.

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14. 2012-26 Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed I et debatindlæg havde en kvinde kritiseret, at der på danske museer var mere fokus på

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Dansk Forening for Voldgift

Dansk Forening for Voldgift Indledning Der har i nogle lande været en vis tradition for, at voldgiftssager behandles efter regler for behandling af civile sager ved domstolene. Dansk Forening for Voldgifts Regler om bevisoptagelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Forretningsorden Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden Januar 2015 AMK Øst 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 Vedtægter for Ankenævnet for investeringsforeninger 1 Ankenævnet for investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE 17 MEDLEMSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND 1 Kun ét specialforbund inden for hver idrætsgren eller hver sammenlignelig idrætsgren

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

OPLÆG FOR DANSK PSYKOLOG FORENING D.14.9.2015 OM PSYKOLOGENS ROLLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

OPLÆG FOR DANSK PSYKOLOG FORENING D.14.9.2015 OM PSYKOLOGENS ROLLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Underviser: Susanne Wiederquist, susanne@wiederquist.dk OPLÆG FOR DANSK PSYKOLOG FORENING D.14.9.2015 OM PSYKOLOGENS ROLLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN WWW.WIEDERQUIST.DK 1 Grundlæggende: Alle psykologer

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: 10-11- 2010 Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, med anmodning

Læs mere

2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt. 18. august 2014

2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt. 18. august 2014 2014-21 Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt En journalist anmodede Transportministeriet om aktindsigt i ministeriets to seneste arbejdspladsvurderinger.

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Rådhuset 1599 København V Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 15-06-2010 Sagsnr. 2009-180637 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen

Læs mere

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår.

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. Punkt 25. Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. 2013-47974. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 9 tilladelser til taxikørsel tildeles efter

Læs mere

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning.

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. 2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. Resumé: statsforvaltningen fandt, at det af Herlev Kommune opstillede kriterium - hvorefter personer, der er flyttet til Herlev Kommune med forudsigelige

Læs mere

www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE

www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE 2 Mellem undertegnede, på den ene side [Selskabets navn og adresse] CVR-nr. [xx xx xx xx] (herefter betegnet Selskabet ) og er

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Statens Forsvarshistoriske Museum har over for mig den 14. august 2012 bl.a. udtalt følgende:

Statens Forsvarshistoriske Museum har over for mig den 14. august 2012 bl.a. udtalt følgende: Statens Forsvarshistoriske Museum Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Konstatering af overtrædelser

Konstatering af overtrædelser At-intern instruks Konstatering af overtrædelser At-intern instruks IN-18-8 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 7. august 2006 Senest

Læs mere

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Udtalt overfor ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en arbejdsløshedskasse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0040 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0040 Den Skatteudvalget L 112 - O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0040 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 112 - Forslag til Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven

Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven Kommunernes Landsforening Revideret november 2003 Hvem omfatter loven? Den registrerede Parten i en sag, hvori der

Læs mere

25. februar 2014 14/00115-14 x x x

25. februar 2014 14/00115-14 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. februar 2014 14/00115-14 x x x AFVISNING AF KLAGE OVER RÅDEN OVER VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af den 31. december 2013 over Kommunens e-mail

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui DATAT I LSYN ET INDGÅET Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted 02 FEB. 2076 Hedensted Kommui 27. januar 2016 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat fællesvej.

I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat fællesvej. Dato 2. juli 2014 Dokument 14/07149 Side Status for B vej 128A-130A I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat

Læs mere