Konflikt ABC OK Danmarks Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org"

Transkript

1 Danmarks Lærerforening Konflikt ABC OK-2013 Denne konflikt ABC er tænkt som et redskab til tillidsrepræsentanter, skoleledere og øvrige medlemmer om forskellige forhold, der gælder i forbindelse med en overenskomstkonflikt. ABC en er udarbejdet på baggrund af Lærernes Centralorganisations (LC) konfliktvejledning samt de erfaringer, foreningen har gjort om hyppigt forekommende spørgsmål i forbindelse med tidligere konfliktberedskaber. LC s konfliktvejledning kan ses på foreningens hjemmeside Konflikt ABC en giver selvsagt ikke svar på alle de spørgsmål, der kan tænkes at dukke op før, under og efter en varslet konflikt, men den beskriver en række problemstillinger. Er der spørgsmål om lockout, boykot eller andet, som der ikke findes svar på i denne ABC, kan der rettes henvendelse til den lokale kreds. Medlemmer af Skolelederforeningen kan rette henvendelse til Skolelederforeningens sekretariat. Danmarks Lærerforening informerer løbende om konfliktforhold. Følg med på: hjemmesiden, i medlemsbladet "Folkeskolen" og den tilhørende hjemmeside

2 Afgangsprøver Afviklingen af de skriftlige afgangsprøver på folkeskoler og frie skoler starter den 2. maj 2013 og afsluttes 16. maj Opgaver, der skal rettes af overenskomstansatte lærere, der er i konflikt, rettes først, når konflikten er afsluttet (se også: Strejkeramt arbejde). De mundtlige og praktiske prøver afvikles inden for tidsrummet den 3. juni 2013 til den 26. juni Hvis eksaminator eller censor er overenskomstansat og omfattet af konflikten, kan prøven ikke afvikles, før konflikten er afsluttet (se også: Strejkeramt arbejde). Aktivitetsplaner/opgaveoversigt - planlagte opgaver En tjenestemand kan ikke pålægges at varetage opgaver, der normalt varetages af en overenskomstansat lærer eller børnehaveklasseleder, dvs. de opgaver, der er planlagt i aktivitetsplaner/opgaveoversigter for overenskomstansatte i konflikt. (Se: Strejkeramt arbejde). Anciennitet Når man er omfattet af en konflikt (strejke eller lockout), er ansættelsesforholdet formelt ophørt (suspenderet). Man optjener derfor hverken løn - eller ansættelsesanciennitet, så længe konflikten varer. Når konflikten ophører, genopstår ansættelsesforholdet med den anciennitet, som den pågældende havde før konflikten. Arbejdsledighed Medlemmer, der er arbejdsledige inden konfliktstarten, er som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten. Jobcentre må ikke anvise ledige til det konfliktramte arbejde. Arbejdsledige medlemmer vil derfor fortsat kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, med mindre de rammes af 65 % ` s reglen (se om 65 % `s reglen under: Lockout) Jobcentre og a-kasse får besked om, hvilke kommuner/regioner/arbejdspladser, der er omfattet af lockoutvarslet. Barselsorlov Se fleksibel barselsorlov. Bibeskæftigelse Har en ansat to eller flere fuldstændig uafhængige ansættelsesforhold, er der tale om bibeskæftigelse. Man er kun omfattet af konflikten i det ansættelsesforhold, hvor der er etableret konflikt. Boykot I forbindelse med varslet til lockout har arbejdsgiverne boykottet alle ledige stillinger på de pågældende overenskomsters område. Boykotten omfatter samtlige medlemmer af de organisationer, der er tilsluttet LC. Intet medlem må under boykotten søge eller lade sig ansætte i ledige stillinger, som er omfattet af de opsagte overenskomster for lærere m.fl. inden for LC` s (Lærernes Centralorganisations) områder. Konsekvenserne af boykotten er, at: Intet overenskomstansat medlem fra og med konfliktens ikrafttræden må sende ansøgninger til boykottede stillinger. Hvis ansøgningen er indsendt inden da, må medlemmerne efter denne dato ikke deltage i ansættelsessamtaler, interviews med videre. Intet overenskomstansat medlem må fra og med konfliktens start acceptere tilbud om ansættelse i en boykottet stilling. Tilbud om ansættelse, der er modtaget og accepteret (for eksempel ved underskrift af ansættelsesbrev) før dette tidspunkt, er ikke omfattet af boykotten. Tjenestemænd er ikke omfattet af boykotten. Hvis Forligsmanden udsætter en varslet konflikt, udsættes boykotten også. Du kan følge med i, hvad der sker vedr. boykot på foreningens hjemmeside. Deltidsansatte Konfliktende deltidsansatte vil kunne få konfliktstøtte fra foreningen (se: Konfliktstøtte). 2

3 Efterløn For beskæftigede medlemmer af a-kassen, der samtidig er på fleksibel efterløn, skal der ske fradrag i efterlønnen, hvis medlemmet er omfattet af konflikt. Fradraget skal ske med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger, inden konfliktens påbegyndes. Et medlem kan få udstedt efterlønsbevis under en konflikt og kan også overgå til efterløn, men kan som udgangspunkt ikke få udbetalt efterlønnen, før konflikten er overstået. Ville medlemmet have dagpengeret i tilfælde af ledighed på overgangstidspunktet, kan medlemmet i visse tilfælde få udbetalt efterlønnen. Det er eksempelvis tilfældet, hvor man inden konflikten har sagt op for at overgå til efterløn, og der ikke er årsagssammenhæng mellem konflikten og overgang til efterløn. Opstår der stort indtægtstab i forbindelse med udsættelse eller bortfald af retten til efterløn, kan medlemmet få konfliktstøtte fra foreningen forudsat medlemskab af fraktion 1, 2 eller 3. (se også: Konfliktstøtte) Eksamen På visse områder, f.eks. social- og sundhedsskoler, afholdes løbende eksamener. Hvis eksaminator eller censor er omfattet af konflikten, kan eksamen ikke afvikles, før konflikten er afsluttet. Opgaver, som er planlagt rettet af konfliktramte undervisere, kan ikke rettes, før konflikten er afsluttet. (Se også: Strejkeramt arbejde). adresser Al kommunikation fra foreningen til medlemmerne sker elektronisk. Der benyttes de adresser, som medlemmerne har registreret på Min side via Det er vigtigt, at medlemmerne er registreret med en privat adresse, da arbejdsgiverne under en konflikt kan lukke ned for arbejdspladsrelaterede s eks. intranet. Ferie (de 5 uger i Ferielovens forstand) Hvis der er aftalt og planlagt ferie til start før eller senest samtidig med, at konflikten påbegyndes, afholdes ferien som planlagt. Har man ret til løn under ferien, vil der også blive udbetalt normal løn. Skal man holde ferie med feriegodtgørelse, som er optjent hos en tidligere arbejdsgiver, bliver den udbetalt som normalt. Feriekortet skal dog ikke attesteres af arbejdsgiveren, men af socialforvaltningen i bopælskommunen. Man kan imidlertid ikke begynde ferie efter, at strejke eller lockout er iværksat. Dette gælder under alle omstændigheder, også selv om ferien tidligere er planlagt og aftalt med arbejdsgiveren. Der vil derfor heller ikke kunne udbetales løn eller feriegodtgørelse for den planlagte ferieperiode. Ferien skal derfor holdes efter konfliktens afslutning. Medlemmer, som er omfattet af konflikten, og som skal holde ferie helt eller delvis med feriedagpenge fra a-kassen, kan kun få udbetalt feriedagpengene, hvis ferien begynder inden konfliktens start. Hvis konflikten kommer til at forhindre afvikling af planlagt ferie, skal der fastsættes og varsles en ny periode for ferieafvikling. For restferie, der på grund af konflikt ikke kan varsles og afvikles inden 30. april, kan der i stedet udbetales feriegodtgørelse ved ferieårets udløb. Man optjener ret til ferie i lockoutperioden, men ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Foreningen forventer, at medlemmer, som er udtaget til konflikt, bakker op om konflikten og er aktive i forhold til tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteter, der styrker sammenholdet og skaber opmærksomhed om konflikten og dens formål. Derfor kan medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke afvikle eventuelle planlagte ferieaktiviteter i perioden. Foreningen dækker ikke et eventuelt økonomisk tab på grund af en mistet ferierejse (se Folkeskolen den 6. december 2012). Ferie ( den 6. ferieuge ) Feriedage fra den 6. ferieuge, der begynder før konflikten, skal ligesom afspadsering og omsorgsdage afbrydes ved konfliktens start. Feriedage fra den 6. ferieuge, der skulle have været påbegyndt i konfliktperioden, kan ikke afholdes. Efter konflikten aftales det med arbejdsgiveren, hvornår de skal afholdes. Vær opmærksom på, at der kan være frister, der skal overholdes. 3

4 Fleks- eller skånejob Ansatte i fleks- eller skånejob på overenskomsternes områder deltager i konflikten på lige fod med alle andre og kan få konfliktstøtte (se: Konfliktstøtte) Fleksibel barselsorlov Ansatte, som normalt får løn under fravær på grund af barsel, er ikke berettiget til løn, når de er omfattet af en arbejdskonflikt. I stedet udbetales der dagpenge fra Udbetaling Danmarks efter dagpengelovens regler. Dette gælder for ansatte, som har påbegyndt en barselsorlov før konflikten. Ifølge dagpengelovgivningen har moderen ret til dagpenge 4 uger før forventet fødsel. Efter flere overenskomster på LC s område har ansatte imidlertid ret til at påbegynde barselsorlov med løn 8 uger før forventet fødsel. Er man på barselsorlov, når konflikten træder i kraft, skal der straks ved konfliktens start sendes anmodning til Udbetaling Danmark, for at få udbetalt dagpenge. I perioden fra den mulige orlovsstart (de første 4 uger af de 8 uger før barsel), hvor der ikke er ret til dagpenge efter dagpengelovgivningen, kan der gives konfliktstøtte (se: Konfliktstøtte). Fædre på fædreorlov, som har ret til dagpenge under fraværet, skal tilsvarende sendes anmodning til Udbetaling Danmark, for at få udbetalt dagpenge, hvis fædreorloven er påbegyndt, inden konflikten starter. Hvis der ved konfliktstart er påbegyndt afvikling af udskudt orlov eller delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af orloven, skal der også anmodes om udbetaling af dagpenge hos Udbetaling Danmark. Hvis barsels- eller fædreorlov begynder efter konfliktens start, er der ikke ret til dagpenge. Der kan derfor ydes konfliktstøtte fra foreningen (se: Konfliktstøtte). Hvis medlemmer på dagpenge rammes af a-kassens 65 %- regel, vil medlemmerne få et beløb svarende til dagpenge fra foreningen (se om 65 % `s reglen under: Lockout) Efter konfliktens ophør er der igen ret til løn fra arbejdsgiveren for den resterende del af orlovsperioden. Det forudsætter dog, at arbejdsgiveren straks ved konfliktens ophør får besked om, at man er begyndt på barselsorlov. Der sker ikke forlængelse af barselsorlovsperioden med ret til løn eller af dagpengeperioden på grund af konflikten. Forligsinstitutionen Kommunernes Landsforening har i henhold til bestemmelserne i Forligsmandsloven givet meddelelse om lockoutvarslingen til Forligsinstitutionen. Forligsmanden forsøger normalt på møder med arbejdstager- og arbejdsgiverparterne at mægle til enighed om et mæglingsforslag. Hvis Forligsmanden vurderer, at der er udsigt til at opnå et resultat, kan den varslede konflikt udsættes i op til 14 dage. Der er desuden en mulighed for, at Forligsmanden kan beslutte at udsætte konflikten i op til yderligere 14 dage. Forudsætningen for dette er enten at arbejdsstandsningen vil ramme livsvigtige samfundsfunktioner eller i øvrigt have vidtrækkende samfundsmæssig betydning, eller at en iværksættelse af konflikten skønnes at øve afgørende uheldig indflydelse på mulighederne for en fredelig løsning på den samlede konfliktsituation. Hvis Forligsinstitutionen udsætter en konflikt, træder den i kraft på 5. dagen efter udsættelsens udløb. Du kan følge med på hvordan det går med forhandlingerne. Fortrædigelsesklausul I LC s hovedaftaler med arbejdsgiverparterne fremgår det, at ansatte uden unødigt ophold skal genoptage arbejdet på deres tjenestesteder, når konflikten er ophørt, og at der ikke må finde fortrædigelser sted i anledning af arbejdsstandsningen. 4

5 Det betyder, at der i praksis er tale om en suspension af ansættelsesforholdet under konflikten. Ansatte har som udgangspunkt både pligt og ret til at genindtræde i stillingen efter konflikten med alle de rettigheder, der var tale om før konflikten. (Se også: Genoptagelse af arbejdet). Fædreorlov Se fleksibel barselsorlov. Genoptagelse af arbejdet Det følger af hovedaftalerne mellem arbejdsgiverorganisationerne og LC, at den enkelte har ret til at genindtræde i sin hidtidige stilling efter afslutningen af en overenskomstmæssig konflikt. Konflikten ophører, når foreningens hovedstyrelse meddeler det. Alle konfliktende skal derfor umiddelbart herefter genoptage arbejdet på de arbejdssteder, hvor de var ansat ved konfliktens start. Hvis ikke det sker, kan retten til at genindtræde i din stilling fortabes dvs. du kan risikere at miste dit arbejde (se også: Sygdom og Fleksibel barselsorlov). Hjemsendelse af elever Det er foreningens opfattelse, at hvis konflikten medfører, at skolens tilsyn med eleverne ikke længere kan varetages på betryggende vis, må kommunen beslutte, at skolen i fornødent omfang skal hjemsende elever. Ikke-organiserede Da lockout er kollektive kampskridt med lønmodtagerorganisationen som den ene part, er ikke-organiserede ikke omfattet af strejke- og lockoutvarsel (se også: Konfliktbrud). Ikke-organiserede fortsætter derfor deres arbejde som vanligt. Ikke-organiserede er i dette tilfælde dem, der er ansat efter en LC-overenskomst, men som ikke er medlem af DLF. Iværksættelse af konflikten Konflikten begynder fra arbejdstidens start på den dato, arbejdsgiverne har varslet, medmindre Forligsmanden har udsat konflikten (se: Forligsinstitutionen). Varsling og igangsættelse af en lockout er et organisationsanliggende. Det betyder, at de implicerede medlemmers deltagelse ikke er et spørgsmål om den enkeltes stillingtagen, den dag konflikten eventuelt bliver en realitet. I det konkrete tilfælde er det din arbejdsgiver, der har valgt at udelukke dig fra din arbejdsplads. De overenskomstansatte medlemmer, der deltager i lockouten, kan ikke pådrage sig et personligt tjenstligt ansvar for at følge foreningens anvisninger. Hvis arbejdsgiverparterne påstår, at de arbejdsretlige regler er overtrådt, er det foreningen, der vil blive søgt draget til ansvar i arbejdsretten. Kombinationsbeskæftigelse Ansatte, der som et led i deres hovedstilling (den oprindelige beskæftigelse) har indgået aftale om kombinationsbeskæftigelse og derfor har to arbejdsforhold (ansættelsesforhold), ophører i begge arbejdsforhold under konflikten. Kombinationsbeskæftigelsesaftalen er nemlig indgået som et led i ansættelsen i den overenskomststilling, som foreningen har varslet konflikt overfor. Hvis der derimod er tale om bibeskæftigelse, hvor denne er helt uafhængig af hovedbeskæftigelsen, er det kun ansættelsen i henhold til læreroverenskomsten, der er konfliktramt. Konfliktbrud Ikke-medlemmer, der påtager sig konfliktramt arbejde eller søger stillinger, der er omfattet af boykotten, risikerer, at de senere nægtes optagelse i foreningen. Arbejdsgiverne kan - som hovedregel - ikke ændre den eksisterende arbejdsfordeling eks. ved at lade tjenestemænd udføre arbejdet i stedet for de konfliktramte. Der er derfor grænser for, hvad tjenestemænd skal og må påtage sig under en lovlig konflikt (se også: Strejkeramt arbejde og Tilsyn). 5

6 Konfliktkontingent Foreningen har en Særlig Fond, hvis formål er at sørge for, at medlemmerne ikke står uden penge i en konfliktsituation. Uanset i hvilken form en konfliktstøtte ydes, og uanset om en konfliktstøtte gives fuldt ud eller delvis, skal pengene altid betales tilbage Særlig Fond, så fonden reetableres til senere brug. Dette sker i form af et konfliktkontingent. Konfliktkontingentet udskrives blandt alle aktive medlemmer, det vil sige medlemmerne af fraktion 1, 2 og 3, bortset fra dobbeltorganiserede medlemmer af Kommunale Chefer (KC). Konfliktkontingentet fastsættes, så både de konfliktende og de ikke-konfliktende bidrager solidarisk til konflikten, da de konfliktende mister penge under konflikten. De ikke-konfliktende skal fra konfliktens start betale et konfliktkontingentbeløb. Størrelsen af dette fastsættes af formanden, hvis konflikten bliver en realitet. Hovedstyrelsen har besluttet at vente med at udskrive de øvrige konfliktkontingenter til en evt. konflikts omfang er kendt (hvor mange medlemmer har været lockoutet i hvor lang tid?). Måske kommer det ikke til konflikt, måske varer konflikten 3 dag, en uge osv. Samtidig med fastsættelse af konfliktkontingent, træffer hovedstyrelsen så også beslutning om, hvornår Særlig Fond, der bruges til konfliktstøtte til konfliktende medlemmer, skal være fyldt op igen. Nedenfor et eksempel på, hvordan lånet virker, når der skal betales konfliktkontingent. Forudsætninger: En konflikt, der har varet i 5 dage medlemmer får låneudbetaling på kr. 825,- pr. dag (4.500,- kr. incl. renter). Særlig Fond fyldes helt op på 24. mdr. Lokalkredskontingentet er gennemsnitligt kr. 286,-. Pr.1.3 Efter konflikt Alle Ikke været i konflikt Har været i Konflikt Solidaritets kontingent 39 kr Konfliktkontingent 61,50 kr 61,50 kr Centralt kontingent 213 kr 213 kr 213 kr Betales allerede i dag Lokalkredskontingent 286 kr 286 kr 286 kr Ovenstående er et eksempel. Bliver konflikten længere og ændres der på opfyldningen af Særlig Fond, så ser tallene naturligvis anderledes ud. For medlemmer, som er bevilget kontingentnedsættelse, opkræves dog kun halvt konfliktkontingent. Medlemmer, der fuldt ud er fritaget for kontingent, betaler ikke konfliktkontingent. Medlemmer, der går på pension i Særlig Fonds reetableringsperiode efter konflikten, skal fra deres pensioneringstidspunkt betale almindeligt pensionistkontingent. Konfliktkontingentet opkræves af DLF. Konfliktstøtte Foreningen har en Særlig Fond, hvis formål er at sørge for, at medlemmerne ikke står uden penge i en konfliktsituation. Uanset i hvilken form en konfliktstøtte ydes, og uanset om en konfliktstøtte gives fuldt ud eller delvis, skal pengene altid betales til Særlig Fond, så fonden reetableres til senere brug. Dette sker i form af et konfliktkontingent. Foreningen stiller konfliktstøtte til rådighed for de medlemmer, som på grund af deltagelse i konflikten ikke får sædvanlig løn/ydelse fra arbejdsgiveren. Arbejdsgiverne på det offentlige område har alle valgt at lockoute i alt ca lærere og børnehaveklasseledere. Det er en helt usædvanlig situation. Foreningens hovedstyrelse har derfor besluttet, at der ikke kan gives fuld lønkompensation i denne situation. 6

7 Konfliktstøtte stilles derfor til rådighed i form af et lån på kr ,-. Dette svarer til, at medlemmerne pr. arbejdsdag modtager 1500,-, men når der er tale om et lån, skal der imidlertid ikke betales skat af beløbet. Lånet ydes pr. måned pr. OK-ansat i konflikt - både til de fuldtidsansatte og de deltidsansatte, der er berettiget til det. Der gives ikke delvise lån eks. på halvdelen af beløbet. Arbejdsledige, som ikke vil kunne få dagpenge pga. 65 %` s reglen, vil få udbetalt konfliktstøtte med et beløb svarende til dagpenge (se: Lockout). Forudsætningen for at modtage konfliktstøtte er, at man er medlem af DLF (kreds 9-159, 181 eller 182) man ikke er i kontingentrestance, jævnfør vedtægternes 5, stk. 2 eller er omfattet af karensbestemmelser i henhold til vedtægternes 4 at foreningen har modtaget de oplysningsskemaer, der er udarbejdet til formålet, samt at skemaerne er fyldestgørende udfyldt og underskrevet. NB. Medlemmet vælger selv, om vedkommende ønsker lånet. For at være sikker på at få udbetalt konfliktstøtte til tiden, skal de oplysningerne, som foreningen har bedt medlemmerne om at registrere, være foreningen i hænde senest på de datoer, som er nævnt i det materiale, der udsendes til det enkelte medlem, og som også kan ses på vores hjemmeside. De forudlønnede skal særlig være opmærksomme på at få indberettet hurtigt, da de kan blive trukket i løn allerede fra den dato, konflikten er varslet til altså 1. april Ansatte på barselsorlov modtager under konflikten dagpenge fra Udbetaling Danmark. For eventuelle perioder af barselsorloven, hvor der ikke er ret til dagpenge (de første 4 uger af de 8 uger før barsel), kan der ydes konfliktstøtte i form af lånet på kr ,- (Se også: Fleksibel barselsorlov). Sygemeldte ansatte, der er sygemeldte før konfliktens start, modtager under konflikten sygedagpenge fra bopælskommunen. Øvrige sygemeldte ansatte kan ydes konfliktstøtte (Se også: Sygdom) Timelønnede vikarer, der er tilmeldt Jobcentret, og som har haft løst timelønnet arbejde, kan på grund af konflikten ikke anvises arbejde. De kan modtage dagpenge ved ledighed via a-kassen, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge (Se også: Arbejdsledighed og Lockout). Timelønnede vikarer, der er tilmeldt Jobcentret, men ikke er berettiget til dagpenge ved ledighed, kan modtage et beløb svarende til dagpenge. Medlemmer i fraktion 5 (lærerstuderende) omfattes generelt ikke af mulighederne for konfliktstøtte. Dog tilbydes der konfliktlån til de medlemmer i fraktion 5, der har en lav beskæftigelsesgrad i en fast ansættelse indenfor foreningens organisationsområde og derfor er henført til kreds 183 (Lærerstuderendes Landskreds) og ikke til lokalkredsen. Konfliktlån tilbydes ikke til timelønnede ansatte medlemmer i fraktion 5. Konfliktstøtte i form af lån skal tilbagebetales (se: Konfliktkontingent). Konstituering Et medlem, der er konstitueret i en højere stilling, er ikke omfattet af konflikten, hvis den stilling vedkommende er konstitueret i, ikke ville være omfattet af konflikten ved ordinær besættelse. Hvis eks. en lærer er konstitueret som afdelingsleder, og lederne ikke er udtaget til konflikt, er vedkommende ikke omfattet af konflikten. Kurser Deltager man på kurser, som er indregnet i arbejdstiden, er kursusvirksomheden også omfattet af konflikten. Det betyder, at der heller ikke udbetales løn fra arbejdsgiveren for kursusdeltagelsen. Ved kurser med eksamenskrav vil det efter konkret vurdering kunne aftales, at den pågældende deltager i og afslutter kurset (uden løn). Henvendelse om dette sker til kredsen. Der kan ydes konfliktstøtte. Lederbeføjelser 7

8 Det er almindelig anerkendt, at arbejdsgiveren under en konflikt har en videre dispositionsret over ledere end over andet personale. Det er lederbeføjelserne i stillingen, der giver arbejdsgiveren denne mulighed og ikke det faktum, at den pågældende arbejder i henhold til arbejdstidsaftalen for ledere. At varsle og iværksætte en lockout i forbindelse med indgåelse af en ny overenskomst er et lovligt kampskridt. Skolelederne har derfor et særligt ansvar for at sikre, at de tilbageværende ansattes arbejdskraft (typisk tjenestemænd og ikkemedlemmer) ikke anvendes på en sådan måde, at konfliktens legale formål svækkes unødigt. Disse grupper må ikke udføre strejkeramt arbejde ( se: Strejkeramt arbejde og Tjenestemænd). Lejrskoler/skolerejser Overenskomstansatte, der er omfattet af konflikten, kan under konflikten ikke deltage i lejrskoler/skolerejser. Hvis lejrskolen/skolerejsen er påbegyndt før konfliktens start, skal den overenskomstansatte senest på tidspunktet for konfliktens start afbryde sin deltagelse i lejrskolen og rejse hjem. Skolen kan ikke pålægge en tjenestemand at deltage i lejrskolen i stedet for den overenskomstansatte. Lejrskolen kan heller ikke gennemføres ved hjælp af forældre eller andre, som deltager i stedet for de overenskomstansatte, der er i konflikt. Lockout Lockout er arbejdsgiverpartens modstykke til lønmodtagersidens arbejdsstandsning. Ved lockout forstås, at arbejdsgiveren varsler hjemsendelse af de overenskomstansatte medlemmer af DLF, uden at det er driftsmæssigt begrundet. Lockout skal varsles senest 4 uger før ikrafttræden. Lockouten kan som strejke omfatte fra udvalgte arbejdssteder op til at omfatte samtlige OK-ansatte. At være medlem af en fagforening er et privat anliggende. Ledelsen kan godt spørge en ansat, om vedkommende er medlem af fagforeningen og derfor omfattet af lockouten, men medlemmer har ikke pligt til at svare. Ledelsen må på anden måde finde frem til, hvem der er omfattet af konflikten eks. ved at bede ikke-konfliktende om at melde sig. Hvis mindst 65% af de medlemmer af a-kassen, der ikke modtager ydelser eller får supplerende dagpenge, bliver omfattet af en konflikt/lockout, kan INGEN medlemmer af a-kassen modtage dagpenge. De personer, der er medlem af Danmarks Lærerforening, kan i stedet få udbetalt konfliktstøtte. De personer, der kun er medlem af a-kassen (og altså ikke også af Danmarks Lærerforening), vil så ikke få dagpenge i konfliktperioden (se: Konfliktstøtte) Lærerstuderende i praktik Foreningen og Lærerstuderendes Landskreds er enige om, at lærerstuderende, som er i praktik på konfliktramte skoler, skal følge praktiklærerne. Hvis en praktiklærer er omfattet af konflikten, er den studerende det derfor også. Omvendt skal den studerende deltage i det normale praktikforløb på skolen, hvis praktiklæreren ikke er omfattet af konflikten. De lærerstuderende opfordres i øvrigt til at rette henvendelse til Lærerstuderendes Landskreds, hvis der opstår spørgsmål om deres stilling under konflikten. Mødeplaner/aktivitetsplaner Der kan ikke foretages ændringer inden for eller tilføjelser til de tjenestemandsansattes mødeplaner, som indebærer, at de i stedet pålægges opgaver, der skulle have været varetaget af de overenskomstansatte, der er i konflikt (se tjenestemænd). Omsorgsdage Der kan ikke afvikles omsorgsdage under en konflikt. Opsigelse Opsigelse, der er afgivet før konfliktens start, får virkning efter sin ordlyd. Hvis et medlem, der er omfattet af konflikten, ønsker at opsige sin stilling, mens konflikten er i gang, skal vedkommende forinden rette henvendelse til kredsen. Opsiger et medlem sin stilling og fratræder, efter at konflikten er gået gang, kan medlemmet ikke få dagpenge fra a- kassen, mens konflikten varer. Orlov (tjenestefrihed uden løn) 8

9 Ansatte, som på tidspunktet, hvor konflikten træder i kraft, har orlov uden løn, er ikke omfattet af konflikten. Slutter orlovsperioden under konflikten, deltager man herefter i konflikten som alle andre, der er udtaget til konflikt. Fra det tidspunkt kan der udbetales konfliktstøtte. Orlov (tjenestefrihed med løn) Ansatte, der har orlov med løn, er omfattet af konflikten. Man kan ikke begynde en orlovsperiode med løn under konflikten. Indtræder konflikten, mens man har orlov, afbrydes orloven. Orlov - Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Medlemmer, der før konflikten starter, er påbegyndt uddannelse under hel eller delvis orlov med SVU, kan fortsætte og afslutte uddannelsen med støtte. Udløber orloven under konflikten, vil medlemmer, der har fået hel eller delvis orlov som lønmodtagere, kunne modtage konfliktstøtte fra foreningen fra orlovsperiodens afslutning, hvis de er udtaget til konflikt. Medlemmer, som ved konfliktens start er optaget på, men endnu ikke har påbegyndt en bevilget uddannelse med SVU, kan ikke modtage SVU under konflikten. De kan modtage konfliktstøtte. Pension Der indbetales ikke pensionsbidrag fra arbejdsgiveren til Lærernes Pension eller til anden pensionsordning for den periode, konflikten varer. Pensionerede tjenestemænd Pensionerede tjenestemænd er ikke omfattet af overenskomsten. Pensionerede tjenestemænd, der er beskæftiget inden for de bortfaldne overenskomsters område, kan derfor ikke være omfattet af konflikten. Prøver (se: Afgangsprøver). Selvstyrende team (se: Strejkeramt arbejde). Skolepædagoger Skolepædagogerne skal under konflikten udføre deres normale arbejde, men de må på ingen måde modvirke eller underløbe virkningerne af øvrige ansattes konflikt. I Københavns Kommune, hvor organiseringen af pædagoger er anderledes, skal der tages kontakt til Københavns Lærerforening. BUPL forventes at udsende vejledning om, hvordan deres medlemmer skal forholde sig under en konflikt blandt overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere. Solidariske krav I en konflikt er sammenhold, medlemsengagement og opbakning af største betydning. Hovedstyrelsen har truffet beslutning om, hvilke forventninger der forudsættes opfyldt i forbindelse med konflikt. Se nærmere i Folkeskolen, der udkom 6. december 2012 samt på foreningens hjemmeside Strejkeramt arbejde Det er ikke helt enkelt at definere, hvad strejkeramt arbejde er i forhold til tjenestemandsansattes tjenestepligter. I den arbejdsretlige litteratur eller i retspraksis er der ingen præcise angivelser på, hvor grænserne for, hvad tjenestemænd må tåle under lovlig konflikt, går. Det er foreningens opfattelse, at skolelederne ikke bør foretage omlægninger af tjenesten, hvis omlægningen alene tjener det formål at afsvække virkningen af konflikten. Udgangspunktet er, at der under en overenskomstmæssig konflikt ikke kan gives undervisning i de timer, der normalt ville blive varetaget af en overenskomstansat lærer/børnehaveklasseleder. Konflikten kan derfor ikke begrunde, at de tilbageværende tjenestemænd pålægges at varetage flere eller andre undervisningstimer end dem, de forud for konflikten er planlagt til at varetage. Andre ikkeundervisningsopgaver, der skulle have været varetaget af overenskomstansatte, der er i konflikt, kan heller ikke pålægges en tjenestemand.. Arbejdsintensiteten for tjenestemændene må ikke forøges systematisk på grund af den lovlige konflikt. 9

10 Men det skal understreges, at skolens tilsynsforpligtelser i forhold til eleverne skal opfyldes fuldt ud under konflikten. Af den eneste tjenestemandsretsdom, der findes om tjenestemænds vægring overfor konfliktramt arbejde, kan det udledes, at netop den fortsatte varetagelse af sikkerhedsfunktioner tillægges stor betydning. Ovenstående gælder også, når ledelsen har uddelegeret arbejdstilrettelæggelsen til lærerteamet. Under en konflikt har de tilbageværende ansatte (typisk tjenestemændene) pligt til at efterkomme en tjenstlig ordre. Eneste undtagelse fra det er, hvis den tjenstlige ordre er klart ulovlig. Hvis en ansat får en tjenstlig ordre om at udføre arbejde, som efter den ansattes opfattelse strider mod de hovedsynspunkter, der er nævnt ovenfor, anbefaler foreningen, at vedkommende straks retter henvendelse til kredsen for at rådgivning om, hvordan man skal forholde sig. I mange tilfælde vil det være en god ide at anmode om at få den tjenstlige ordre skriftligt. Sygdom Sygemeldt før konflikten starter Overenskomstansatte, der normalt får løn under fravær pga. sygdom, mister retten til løn, når de er omfattet af en konflikt. Hvis sygdommen er opstået før eller senest ved konfliktens start, er der som udgangspunkt ret til sygedagpenge fra bopælskommunen. Man skal hurtigst muligt henvende sig til bopælskommunens dagpengekontor/jobcenter og anmode om et dagpengeskema til udbetaling af sygedagpenge. Sygemelding efter konflikten starter Opstår sygdommen efter konfliktens start, er der ikke ret til hverken løn eller dagpenge fra bopælskommunen. Foreningen udbetaler konfliktstøtte. Konfliktende, der fortsat er syge, når konflikten ophører, skal omgående give arbejdsgiveren besked om dette. De vil så være berettiget til normal løn under den resterende del af sygdomsperioden. (Se også: Genoptagelse af arbejdet). Tillidsrepræsentanternes opgaver og vilkår under konflikt Under en konflikt er tillidsrepræsentanten en central person, som står til rådighed for medlemmer og ledelse i forbindelse med problemer, der kan opstå før, under og efter konflikten. Tillidsrepræsentanten har også en central rolle i forhold til information om konfliktforløb og aktiviteter. Opgaverne er altså principielt de samme som under normale omstændigheder. Vilkårene for at udføre opgaven er derimod forskellige, afhængigt af om TR er til stede på arbejdspladsen eller ikke. 1) Hvis TR er tjenestemand kan TR fortsat samarbejde med ledelsen om løsningen af praktiske problemer, medvirke til at uoverensstemmelser løses med fredelige midler og varetage informations- og rådgivningsopgaver i forhold til medlemmerne. 2) Hvis TR er OK-ansat og TR-suppleanten er tjenestemand, deltager TR i konflikten som alle andre OK-ansatte. Når konflikten træder i kraft, betragtes også TR s ansættelsesforhold som suspenderet. TR-suppleanten varetager under konflikten TR s funktioner som nævnt oven for i forhold til medlemmerne på arbejdspladsen. 3) Hvis både TR og TR-suppleanten er OK-ansatte, har skolen ingen TR under konflikten. TR s funktioner m.h.t. information om konflikten mv. må derfor varetages af den lokale kreds. Det anbefales, at der sammen med kredsen tages initiativ til, at der på hver skole udpeges en tjenestemand som kontaktperson. Tilsyn med elever Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der etableres det fornødne tilsyn med eleverne på skolen. Skolens leder træffer de konkrete beslutninger om udøvelsen af tilsynet. Tilsyn med flere klasser eller tilsyn med en klasse samtidig med undervisning af en anden, kan under konflikten pålægges tjenestemænd i samme omfang, som det har været almindeligt på skolen inden konflikten. En systematisk intensivering af tilsynsarbejdet ved at lærere/børnehaveklasseledere pålægges tilsyn med flere klasser end hidtil kan dog ikke finde sted. Hvis tilsynet med eleverne ikke kan varetages forsvarligt, kan kommunen blive nødsaget til at træffe beslutning om hjemsendelse af elever. Timelønnede vikarer 10

11 Hvis man har haft løst timelønnet arbejde (dag til dag) på skoler, der er omfattet af konflikten, kan man som udgangspunkt få dagpenge som fuldt ledig fra a-kassen. Timelønnede vikarer, der bliver omfattet af konflikten, men som ikke er medlem af a-kassen og derfor ikke kan få dagpenge ved ledighed, kan i stedet få udbetalt konfliktstøtte fra foreningen. Hvis man er ansat i et tidsbegrænset vikariat/stilling (fast skema) ved konfliktens start, vil foreningen udbetale konfliktstøtte. Når stilingen ophører, vil man som ledig kunne modtage dagpenge fra a-kassen under forudsætning af, at man i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Tjenestefrihed uden løn (se: Orlov) Tjenestemænd Arbejdsgiverne kan ikke varsle lockout for tjenestemandsansatte. De må derfor ikke deltage i arbejdsnedlæggelsen, men skal passe deres normale arbejde (se også: Strejkeramt arbejde). De medlemmer, som er holdt uden for konflikten, må være meget opmærksomme på, at de ikke medvirker til at svække strejkens legale formål. Medlemmer, der er omfattet af konflikten, må tilsvarende have forståelse for, at de tjenestemandsansatte ikke kan og må deltage i konflikten, og at de derfor er nødt til at passe det normale arbejde, herunder afholde ferie. De medlemmer, der er omfattet af konflikten, må ikke lægge hindringer i vejen herfor. Foreningen forventer, at de ikke-konfliktramte yder moralsk opbakning til dem, der er i konflikt ved at deltage i eventuelle møder og andre arrangementer, som afholdes uden for arbejdstiden. Der vil under konflikten blive taget initiativ til en række aktiviteter både lokalt og centralt. Foreningen forudsætter, jævnfør ovenstående, at medlemmerne deltager i disse aktiviteter (se også: Solidariske krav). Tjenstlige ordrer Tjenestemænd skal efterkomme en tjenstlig ordre fra skolelederen. De skal ikke på egen hånd træffe beslutning om at nægte at udføre arbejdet. Hvis det vurderes, at den tjenstlige ordre betyder, at man kommer til at udføre konfliktramt arbejde, skal tillidsrepræsentanten eller den lokale kreds hurtigst muligt informeres. Kun hvis det sker efter direkte pålæg fra Danmarks Lærerforening, må tjenestemænd nægte at efterkomme en tjenstlig ordre. Udmeldelse Med mindre retten til medlemskab af Danmarks Lærerforening er ophørt, er det ikke muligt at udmelde sig af foreningen, når der er varslet konflikt. Det fremgår af vedtægternes 5, stk. 1. Udmeldelsesforbuddet gælder indtil hovedstyrelsen meddeler, at det ophører. Undervisningsassistenter Kontakt kredsen. Vikartimer Hvis en tjenestemand på sin mødeplan/i sin aktivitetsplan har fastlagt vikartimer, vil disse kunne anvendes på samme måde som før konflikten, det vil sige i forbindelse med sygdom eller andet fravær. Danmarks Lærerforening informerer løbende under en konflikt. Følg med på på hjemmesiden, i medlemsbladet "Folkeskolen" og den tilhørende hjemmeside 11

12 Danmarks Lærerforening Redaktionen af denne Konflikt ABC er afsluttet 4. marts

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Overenskomstforhandlinger og konflikter... 5 2.1 Overenskomstforhandlinger... 5 2.2 De kollektive kampskridt... 6 2.3

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel

Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel Spørgsmål og svar i forbindelse med konfliktvarsel Opdateret 21. marts 2013 - Tilføjelser siden sidste opdatering den 19. marts er fremhævet med gult i oversigten Oversigt Hvem er omfattet af lockoutvarslet?...

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere