Konflikt ABC OK Danmarks Lærerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org"

Transkript

1 Danmarks Lærerforening Konflikt ABC OK-2013 Denne konflikt ABC er tænkt som et redskab til tillidsrepræsentanter, skoleledere og øvrige medlemmer om forskellige forhold, der gælder i forbindelse med en overenskomstkonflikt. ABC en er udarbejdet på baggrund af Lærernes Centralorganisations (LC) konfliktvejledning samt de erfaringer, foreningen har gjort om hyppigt forekommende spørgsmål i forbindelse med tidligere konfliktberedskaber. LC s konfliktvejledning kan ses på foreningens hjemmeside Konflikt ABC en giver selvsagt ikke svar på alle de spørgsmål, der kan tænkes at dukke op før, under og efter en varslet konflikt, men den beskriver en række problemstillinger. Er der spørgsmål om lockout, boykot eller andet, som der ikke findes svar på i denne ABC, kan der rettes henvendelse til den lokale kreds. Medlemmer af Skolelederforeningen kan rette henvendelse til Skolelederforeningens sekretariat. Danmarks Lærerforening informerer løbende om konfliktforhold. Følg med på: hjemmesiden, i medlemsbladet "Folkeskolen" og den tilhørende hjemmeside

2 Afgangsprøver Afviklingen af de skriftlige afgangsprøver på folkeskoler og frie skoler starter den 2. maj 2013 og afsluttes 16. maj Opgaver, der skal rettes af overenskomstansatte lærere, der er i konflikt, rettes først, når konflikten er afsluttet (se også: Strejkeramt arbejde). De mundtlige og praktiske prøver afvikles inden for tidsrummet den 3. juni 2013 til den 26. juni Hvis eksaminator eller censor er overenskomstansat og omfattet af konflikten, kan prøven ikke afvikles, før konflikten er afsluttet (se også: Strejkeramt arbejde). Aktivitetsplaner/opgaveoversigt - planlagte opgaver En tjenestemand kan ikke pålægges at varetage opgaver, der normalt varetages af en overenskomstansat lærer eller børnehaveklasseleder, dvs. de opgaver, der er planlagt i aktivitetsplaner/opgaveoversigter for overenskomstansatte i konflikt. (Se: Strejkeramt arbejde). Anciennitet Når man er omfattet af en konflikt (strejke eller lockout), er ansættelsesforholdet formelt ophørt (suspenderet). Man optjener derfor hverken løn - eller ansættelsesanciennitet, så længe konflikten varer. Når konflikten ophører, genopstår ansættelsesforholdet med den anciennitet, som den pågældende havde før konflikten. Arbejdsledighed Medlemmer, der er arbejdsledige inden konfliktstarten, er som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten. Jobcentre må ikke anvise ledige til det konfliktramte arbejde. Arbejdsledige medlemmer vil derfor fortsat kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, med mindre de rammes af 65 % ` s reglen (se om 65 % `s reglen under: Lockout) Jobcentre og a-kasse får besked om, hvilke kommuner/regioner/arbejdspladser, der er omfattet af lockoutvarslet. Barselsorlov Se fleksibel barselsorlov. Bibeskæftigelse Har en ansat to eller flere fuldstændig uafhængige ansættelsesforhold, er der tale om bibeskæftigelse. Man er kun omfattet af konflikten i det ansættelsesforhold, hvor der er etableret konflikt. Boykot I forbindelse med varslet til lockout har arbejdsgiverne boykottet alle ledige stillinger på de pågældende overenskomsters område. Boykotten omfatter samtlige medlemmer af de organisationer, der er tilsluttet LC. Intet medlem må under boykotten søge eller lade sig ansætte i ledige stillinger, som er omfattet af de opsagte overenskomster for lærere m.fl. inden for LC` s (Lærernes Centralorganisations) områder. Konsekvenserne af boykotten er, at: Intet overenskomstansat medlem fra og med konfliktens ikrafttræden må sende ansøgninger til boykottede stillinger. Hvis ansøgningen er indsendt inden da, må medlemmerne efter denne dato ikke deltage i ansættelsessamtaler, interviews med videre. Intet overenskomstansat medlem må fra og med konfliktens start acceptere tilbud om ansættelse i en boykottet stilling. Tilbud om ansættelse, der er modtaget og accepteret (for eksempel ved underskrift af ansættelsesbrev) før dette tidspunkt, er ikke omfattet af boykotten. Tjenestemænd er ikke omfattet af boykotten. Hvis Forligsmanden udsætter en varslet konflikt, udsættes boykotten også. Du kan følge med i, hvad der sker vedr. boykot på foreningens hjemmeside. Deltidsansatte Konfliktende deltidsansatte vil kunne få konfliktstøtte fra foreningen (se: Konfliktstøtte). 2

3 Efterløn For beskæftigede medlemmer af a-kassen, der samtidig er på fleksibel efterløn, skal der ske fradrag i efterlønnen, hvis medlemmet er omfattet af konflikt. Fradraget skal ske med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger, inden konfliktens påbegyndes. Et medlem kan få udstedt efterlønsbevis under en konflikt og kan også overgå til efterløn, men kan som udgangspunkt ikke få udbetalt efterlønnen, før konflikten er overstået. Ville medlemmet have dagpengeret i tilfælde af ledighed på overgangstidspunktet, kan medlemmet i visse tilfælde få udbetalt efterlønnen. Det er eksempelvis tilfældet, hvor man inden konflikten har sagt op for at overgå til efterløn, og der ikke er årsagssammenhæng mellem konflikten og overgang til efterløn. Opstår der stort indtægtstab i forbindelse med udsættelse eller bortfald af retten til efterløn, kan medlemmet få konfliktstøtte fra foreningen forudsat medlemskab af fraktion 1, 2 eller 3. (se også: Konfliktstøtte) Eksamen På visse områder, f.eks. social- og sundhedsskoler, afholdes løbende eksamener. Hvis eksaminator eller censor er omfattet af konflikten, kan eksamen ikke afvikles, før konflikten er afsluttet. Opgaver, som er planlagt rettet af konfliktramte undervisere, kan ikke rettes, før konflikten er afsluttet. (Se også: Strejkeramt arbejde). adresser Al kommunikation fra foreningen til medlemmerne sker elektronisk. Der benyttes de adresser, som medlemmerne har registreret på Min side via Det er vigtigt, at medlemmerne er registreret med en privat adresse, da arbejdsgiverne under en konflikt kan lukke ned for arbejdspladsrelaterede s eks. intranet. Ferie (de 5 uger i Ferielovens forstand) Hvis der er aftalt og planlagt ferie til start før eller senest samtidig med, at konflikten påbegyndes, afholdes ferien som planlagt. Har man ret til løn under ferien, vil der også blive udbetalt normal løn. Skal man holde ferie med feriegodtgørelse, som er optjent hos en tidligere arbejdsgiver, bliver den udbetalt som normalt. Feriekortet skal dog ikke attesteres af arbejdsgiveren, men af socialforvaltningen i bopælskommunen. Man kan imidlertid ikke begynde ferie efter, at strejke eller lockout er iværksat. Dette gælder under alle omstændigheder, også selv om ferien tidligere er planlagt og aftalt med arbejdsgiveren. Der vil derfor heller ikke kunne udbetales løn eller feriegodtgørelse for den planlagte ferieperiode. Ferien skal derfor holdes efter konfliktens afslutning. Medlemmer, som er omfattet af konflikten, og som skal holde ferie helt eller delvis med feriedagpenge fra a-kassen, kan kun få udbetalt feriedagpengene, hvis ferien begynder inden konfliktens start. Hvis konflikten kommer til at forhindre afvikling af planlagt ferie, skal der fastsættes og varsles en ny periode for ferieafvikling. For restferie, der på grund af konflikt ikke kan varsles og afvikles inden 30. april, kan der i stedet udbetales feriegodtgørelse ved ferieårets udløb. Man optjener ret til ferie i lockoutperioden, men ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Foreningen forventer, at medlemmer, som er udtaget til konflikt, bakker op om konflikten og er aktive i forhold til tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteter, der styrker sammenholdet og skaber opmærksomhed om konflikten og dens formål. Derfor kan medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke afvikle eventuelle planlagte ferieaktiviteter i perioden. Foreningen dækker ikke et eventuelt økonomisk tab på grund af en mistet ferierejse (se Folkeskolen den 6. december 2012). Ferie ( den 6. ferieuge ) Feriedage fra den 6. ferieuge, der begynder før konflikten, skal ligesom afspadsering og omsorgsdage afbrydes ved konfliktens start. Feriedage fra den 6. ferieuge, der skulle have været påbegyndt i konfliktperioden, kan ikke afholdes. Efter konflikten aftales det med arbejdsgiveren, hvornår de skal afholdes. Vær opmærksom på, at der kan være frister, der skal overholdes. 3

4 Fleks- eller skånejob Ansatte i fleks- eller skånejob på overenskomsternes områder deltager i konflikten på lige fod med alle andre og kan få konfliktstøtte (se: Konfliktstøtte) Fleksibel barselsorlov Ansatte, som normalt får løn under fravær på grund af barsel, er ikke berettiget til løn, når de er omfattet af en arbejdskonflikt. I stedet udbetales der dagpenge fra Udbetaling Danmarks efter dagpengelovens regler. Dette gælder for ansatte, som har påbegyndt en barselsorlov før konflikten. Ifølge dagpengelovgivningen har moderen ret til dagpenge 4 uger før forventet fødsel. Efter flere overenskomster på LC s område har ansatte imidlertid ret til at påbegynde barselsorlov med løn 8 uger før forventet fødsel. Er man på barselsorlov, når konflikten træder i kraft, skal der straks ved konfliktens start sendes anmodning til Udbetaling Danmark, for at få udbetalt dagpenge. I perioden fra den mulige orlovsstart (de første 4 uger af de 8 uger før barsel), hvor der ikke er ret til dagpenge efter dagpengelovgivningen, kan der gives konfliktstøtte (se: Konfliktstøtte). Fædre på fædreorlov, som har ret til dagpenge under fraværet, skal tilsvarende sendes anmodning til Udbetaling Danmark, for at få udbetalt dagpenge, hvis fædreorloven er påbegyndt, inden konflikten starter. Hvis der ved konfliktstart er påbegyndt afvikling af udskudt orlov eller delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af orloven, skal der også anmodes om udbetaling af dagpenge hos Udbetaling Danmark. Hvis barsels- eller fædreorlov begynder efter konfliktens start, er der ikke ret til dagpenge. Der kan derfor ydes konfliktstøtte fra foreningen (se: Konfliktstøtte). Hvis medlemmer på dagpenge rammes af a-kassens 65 %- regel, vil medlemmerne få et beløb svarende til dagpenge fra foreningen (se om 65 % `s reglen under: Lockout) Efter konfliktens ophør er der igen ret til løn fra arbejdsgiveren for den resterende del af orlovsperioden. Det forudsætter dog, at arbejdsgiveren straks ved konfliktens ophør får besked om, at man er begyndt på barselsorlov. Der sker ikke forlængelse af barselsorlovsperioden med ret til løn eller af dagpengeperioden på grund af konflikten. Forligsinstitutionen Kommunernes Landsforening har i henhold til bestemmelserne i Forligsmandsloven givet meddelelse om lockoutvarslingen til Forligsinstitutionen. Forligsmanden forsøger normalt på møder med arbejdstager- og arbejdsgiverparterne at mægle til enighed om et mæglingsforslag. Hvis Forligsmanden vurderer, at der er udsigt til at opnå et resultat, kan den varslede konflikt udsættes i op til 14 dage. Der er desuden en mulighed for, at Forligsmanden kan beslutte at udsætte konflikten i op til yderligere 14 dage. Forudsætningen for dette er enten at arbejdsstandsningen vil ramme livsvigtige samfundsfunktioner eller i øvrigt have vidtrækkende samfundsmæssig betydning, eller at en iværksættelse af konflikten skønnes at øve afgørende uheldig indflydelse på mulighederne for en fredelig løsning på den samlede konfliktsituation. Hvis Forligsinstitutionen udsætter en konflikt, træder den i kraft på 5. dagen efter udsættelsens udløb. Du kan følge med på hvordan det går med forhandlingerne. Fortrædigelsesklausul I LC s hovedaftaler med arbejdsgiverparterne fremgår det, at ansatte uden unødigt ophold skal genoptage arbejdet på deres tjenestesteder, når konflikten er ophørt, og at der ikke må finde fortrædigelser sted i anledning af arbejdsstandsningen. 4

5 Det betyder, at der i praksis er tale om en suspension af ansættelsesforholdet under konflikten. Ansatte har som udgangspunkt både pligt og ret til at genindtræde i stillingen efter konflikten med alle de rettigheder, der var tale om før konflikten. (Se også: Genoptagelse af arbejdet). Fædreorlov Se fleksibel barselsorlov. Genoptagelse af arbejdet Det følger af hovedaftalerne mellem arbejdsgiverorganisationerne og LC, at den enkelte har ret til at genindtræde i sin hidtidige stilling efter afslutningen af en overenskomstmæssig konflikt. Konflikten ophører, når foreningens hovedstyrelse meddeler det. Alle konfliktende skal derfor umiddelbart herefter genoptage arbejdet på de arbejdssteder, hvor de var ansat ved konfliktens start. Hvis ikke det sker, kan retten til at genindtræde i din stilling fortabes dvs. du kan risikere at miste dit arbejde (se også: Sygdom og Fleksibel barselsorlov). Hjemsendelse af elever Det er foreningens opfattelse, at hvis konflikten medfører, at skolens tilsyn med eleverne ikke længere kan varetages på betryggende vis, må kommunen beslutte, at skolen i fornødent omfang skal hjemsende elever. Ikke-organiserede Da lockout er kollektive kampskridt med lønmodtagerorganisationen som den ene part, er ikke-organiserede ikke omfattet af strejke- og lockoutvarsel (se også: Konfliktbrud). Ikke-organiserede fortsætter derfor deres arbejde som vanligt. Ikke-organiserede er i dette tilfælde dem, der er ansat efter en LC-overenskomst, men som ikke er medlem af DLF. Iværksættelse af konflikten Konflikten begynder fra arbejdstidens start på den dato, arbejdsgiverne har varslet, medmindre Forligsmanden har udsat konflikten (se: Forligsinstitutionen). Varsling og igangsættelse af en lockout er et organisationsanliggende. Det betyder, at de implicerede medlemmers deltagelse ikke er et spørgsmål om den enkeltes stillingtagen, den dag konflikten eventuelt bliver en realitet. I det konkrete tilfælde er det din arbejdsgiver, der har valgt at udelukke dig fra din arbejdsplads. De overenskomstansatte medlemmer, der deltager i lockouten, kan ikke pådrage sig et personligt tjenstligt ansvar for at følge foreningens anvisninger. Hvis arbejdsgiverparterne påstår, at de arbejdsretlige regler er overtrådt, er det foreningen, der vil blive søgt draget til ansvar i arbejdsretten. Kombinationsbeskæftigelse Ansatte, der som et led i deres hovedstilling (den oprindelige beskæftigelse) har indgået aftale om kombinationsbeskæftigelse og derfor har to arbejdsforhold (ansættelsesforhold), ophører i begge arbejdsforhold under konflikten. Kombinationsbeskæftigelsesaftalen er nemlig indgået som et led i ansættelsen i den overenskomststilling, som foreningen har varslet konflikt overfor. Hvis der derimod er tale om bibeskæftigelse, hvor denne er helt uafhængig af hovedbeskæftigelsen, er det kun ansættelsen i henhold til læreroverenskomsten, der er konfliktramt. Konfliktbrud Ikke-medlemmer, der påtager sig konfliktramt arbejde eller søger stillinger, der er omfattet af boykotten, risikerer, at de senere nægtes optagelse i foreningen. Arbejdsgiverne kan - som hovedregel - ikke ændre den eksisterende arbejdsfordeling eks. ved at lade tjenestemænd udføre arbejdet i stedet for de konfliktramte. Der er derfor grænser for, hvad tjenestemænd skal og må påtage sig under en lovlig konflikt (se også: Strejkeramt arbejde og Tilsyn). 5

6 Konfliktkontingent Foreningen har en Særlig Fond, hvis formål er at sørge for, at medlemmerne ikke står uden penge i en konfliktsituation. Uanset i hvilken form en konfliktstøtte ydes, og uanset om en konfliktstøtte gives fuldt ud eller delvis, skal pengene altid betales tilbage Særlig Fond, så fonden reetableres til senere brug. Dette sker i form af et konfliktkontingent. Konfliktkontingentet udskrives blandt alle aktive medlemmer, det vil sige medlemmerne af fraktion 1, 2 og 3, bortset fra dobbeltorganiserede medlemmer af Kommunale Chefer (KC). Konfliktkontingentet fastsættes, så både de konfliktende og de ikke-konfliktende bidrager solidarisk til konflikten, da de konfliktende mister penge under konflikten. De ikke-konfliktende skal fra konfliktens start betale et konfliktkontingentbeløb. Størrelsen af dette fastsættes af formanden, hvis konflikten bliver en realitet. Hovedstyrelsen har besluttet at vente med at udskrive de øvrige konfliktkontingenter til en evt. konflikts omfang er kendt (hvor mange medlemmer har været lockoutet i hvor lang tid?). Måske kommer det ikke til konflikt, måske varer konflikten 3 dag, en uge osv. Samtidig med fastsættelse af konfliktkontingent, træffer hovedstyrelsen så også beslutning om, hvornår Særlig Fond, der bruges til konfliktstøtte til konfliktende medlemmer, skal være fyldt op igen. Nedenfor et eksempel på, hvordan lånet virker, når der skal betales konfliktkontingent. Forudsætninger: En konflikt, der har varet i 5 dage medlemmer får låneudbetaling på kr. 825,- pr. dag (4.500,- kr. incl. renter). Særlig Fond fyldes helt op på 24. mdr. Lokalkredskontingentet er gennemsnitligt kr. 286,-. Pr.1.3 Efter konflikt Alle Ikke været i konflikt Har været i Konflikt Solidaritets kontingent 39 kr Konfliktkontingent 61,50 kr 61,50 kr Centralt kontingent 213 kr 213 kr 213 kr Betales allerede i dag Lokalkredskontingent 286 kr 286 kr 286 kr Ovenstående er et eksempel. Bliver konflikten længere og ændres der på opfyldningen af Særlig Fond, så ser tallene naturligvis anderledes ud. For medlemmer, som er bevilget kontingentnedsættelse, opkræves dog kun halvt konfliktkontingent. Medlemmer, der fuldt ud er fritaget for kontingent, betaler ikke konfliktkontingent. Medlemmer, der går på pension i Særlig Fonds reetableringsperiode efter konflikten, skal fra deres pensioneringstidspunkt betale almindeligt pensionistkontingent. Konfliktkontingentet opkræves af DLF. Konfliktstøtte Foreningen har en Særlig Fond, hvis formål er at sørge for, at medlemmerne ikke står uden penge i en konfliktsituation. Uanset i hvilken form en konfliktstøtte ydes, og uanset om en konfliktstøtte gives fuldt ud eller delvis, skal pengene altid betales til Særlig Fond, så fonden reetableres til senere brug. Dette sker i form af et konfliktkontingent. Foreningen stiller konfliktstøtte til rådighed for de medlemmer, som på grund af deltagelse i konflikten ikke får sædvanlig løn/ydelse fra arbejdsgiveren. Arbejdsgiverne på det offentlige område har alle valgt at lockoute i alt ca lærere og børnehaveklasseledere. Det er en helt usædvanlig situation. Foreningens hovedstyrelse har derfor besluttet, at der ikke kan gives fuld lønkompensation i denne situation. 6

7 Konfliktstøtte stilles derfor til rådighed i form af et lån på kr ,-. Dette svarer til, at medlemmerne pr. arbejdsdag modtager 1500,-, men når der er tale om et lån, skal der imidlertid ikke betales skat af beløbet. Lånet ydes pr. måned pr. OK-ansat i konflikt - både til de fuldtidsansatte og de deltidsansatte, der er berettiget til det. Der gives ikke delvise lån eks. på halvdelen af beløbet. Arbejdsledige, som ikke vil kunne få dagpenge pga. 65 %` s reglen, vil få udbetalt konfliktstøtte med et beløb svarende til dagpenge (se: Lockout). Forudsætningen for at modtage konfliktstøtte er, at man er medlem af DLF (kreds 9-159, 181 eller 182) man ikke er i kontingentrestance, jævnfør vedtægternes 5, stk. 2 eller er omfattet af karensbestemmelser i henhold til vedtægternes 4 at foreningen har modtaget de oplysningsskemaer, der er udarbejdet til formålet, samt at skemaerne er fyldestgørende udfyldt og underskrevet. NB. Medlemmet vælger selv, om vedkommende ønsker lånet. For at være sikker på at få udbetalt konfliktstøtte til tiden, skal de oplysningerne, som foreningen har bedt medlemmerne om at registrere, være foreningen i hænde senest på de datoer, som er nævnt i det materiale, der udsendes til det enkelte medlem, og som også kan ses på vores hjemmeside. De forudlønnede skal særlig være opmærksomme på at få indberettet hurtigt, da de kan blive trukket i løn allerede fra den dato, konflikten er varslet til altså 1. april Ansatte på barselsorlov modtager under konflikten dagpenge fra Udbetaling Danmark. For eventuelle perioder af barselsorloven, hvor der ikke er ret til dagpenge (de første 4 uger af de 8 uger før barsel), kan der ydes konfliktstøtte i form af lånet på kr ,- (Se også: Fleksibel barselsorlov). Sygemeldte ansatte, der er sygemeldte før konfliktens start, modtager under konflikten sygedagpenge fra bopælskommunen. Øvrige sygemeldte ansatte kan ydes konfliktstøtte (Se også: Sygdom) Timelønnede vikarer, der er tilmeldt Jobcentret, og som har haft løst timelønnet arbejde, kan på grund af konflikten ikke anvises arbejde. De kan modtage dagpenge ved ledighed via a-kassen, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge (Se også: Arbejdsledighed og Lockout). Timelønnede vikarer, der er tilmeldt Jobcentret, men ikke er berettiget til dagpenge ved ledighed, kan modtage et beløb svarende til dagpenge. Medlemmer i fraktion 5 (lærerstuderende) omfattes generelt ikke af mulighederne for konfliktstøtte. Dog tilbydes der konfliktlån til de medlemmer i fraktion 5, der har en lav beskæftigelsesgrad i en fast ansættelse indenfor foreningens organisationsområde og derfor er henført til kreds 183 (Lærerstuderendes Landskreds) og ikke til lokalkredsen. Konfliktlån tilbydes ikke til timelønnede ansatte medlemmer i fraktion 5. Konfliktstøtte i form af lån skal tilbagebetales (se: Konfliktkontingent). Konstituering Et medlem, der er konstitueret i en højere stilling, er ikke omfattet af konflikten, hvis den stilling vedkommende er konstitueret i, ikke ville være omfattet af konflikten ved ordinær besættelse. Hvis eks. en lærer er konstitueret som afdelingsleder, og lederne ikke er udtaget til konflikt, er vedkommende ikke omfattet af konflikten. Kurser Deltager man på kurser, som er indregnet i arbejdstiden, er kursusvirksomheden også omfattet af konflikten. Det betyder, at der heller ikke udbetales løn fra arbejdsgiveren for kursusdeltagelsen. Ved kurser med eksamenskrav vil det efter konkret vurdering kunne aftales, at den pågældende deltager i og afslutter kurset (uden løn). Henvendelse om dette sker til kredsen. Der kan ydes konfliktstøtte. Lederbeføjelser 7

8 Det er almindelig anerkendt, at arbejdsgiveren under en konflikt har en videre dispositionsret over ledere end over andet personale. Det er lederbeføjelserne i stillingen, der giver arbejdsgiveren denne mulighed og ikke det faktum, at den pågældende arbejder i henhold til arbejdstidsaftalen for ledere. At varsle og iværksætte en lockout i forbindelse med indgåelse af en ny overenskomst er et lovligt kampskridt. Skolelederne har derfor et særligt ansvar for at sikre, at de tilbageværende ansattes arbejdskraft (typisk tjenestemænd og ikkemedlemmer) ikke anvendes på en sådan måde, at konfliktens legale formål svækkes unødigt. Disse grupper må ikke udføre strejkeramt arbejde ( se: Strejkeramt arbejde og Tjenestemænd). Lejrskoler/skolerejser Overenskomstansatte, der er omfattet af konflikten, kan under konflikten ikke deltage i lejrskoler/skolerejser. Hvis lejrskolen/skolerejsen er påbegyndt før konfliktens start, skal den overenskomstansatte senest på tidspunktet for konfliktens start afbryde sin deltagelse i lejrskolen og rejse hjem. Skolen kan ikke pålægge en tjenestemand at deltage i lejrskolen i stedet for den overenskomstansatte. Lejrskolen kan heller ikke gennemføres ved hjælp af forældre eller andre, som deltager i stedet for de overenskomstansatte, der er i konflikt. Lockout Lockout er arbejdsgiverpartens modstykke til lønmodtagersidens arbejdsstandsning. Ved lockout forstås, at arbejdsgiveren varsler hjemsendelse af de overenskomstansatte medlemmer af DLF, uden at det er driftsmæssigt begrundet. Lockout skal varsles senest 4 uger før ikrafttræden. Lockouten kan som strejke omfatte fra udvalgte arbejdssteder op til at omfatte samtlige OK-ansatte. At være medlem af en fagforening er et privat anliggende. Ledelsen kan godt spørge en ansat, om vedkommende er medlem af fagforeningen og derfor omfattet af lockouten, men medlemmer har ikke pligt til at svare. Ledelsen må på anden måde finde frem til, hvem der er omfattet af konflikten eks. ved at bede ikke-konfliktende om at melde sig. Hvis mindst 65% af de medlemmer af a-kassen, der ikke modtager ydelser eller får supplerende dagpenge, bliver omfattet af en konflikt/lockout, kan INGEN medlemmer af a-kassen modtage dagpenge. De personer, der er medlem af Danmarks Lærerforening, kan i stedet få udbetalt konfliktstøtte. De personer, der kun er medlem af a-kassen (og altså ikke også af Danmarks Lærerforening), vil så ikke få dagpenge i konfliktperioden (se: Konfliktstøtte) Lærerstuderende i praktik Foreningen og Lærerstuderendes Landskreds er enige om, at lærerstuderende, som er i praktik på konfliktramte skoler, skal følge praktiklærerne. Hvis en praktiklærer er omfattet af konflikten, er den studerende det derfor også. Omvendt skal den studerende deltage i det normale praktikforløb på skolen, hvis praktiklæreren ikke er omfattet af konflikten. De lærerstuderende opfordres i øvrigt til at rette henvendelse til Lærerstuderendes Landskreds, hvis der opstår spørgsmål om deres stilling under konflikten. Mødeplaner/aktivitetsplaner Der kan ikke foretages ændringer inden for eller tilføjelser til de tjenestemandsansattes mødeplaner, som indebærer, at de i stedet pålægges opgaver, der skulle have været varetaget af de overenskomstansatte, der er i konflikt (se tjenestemænd). Omsorgsdage Der kan ikke afvikles omsorgsdage under en konflikt. Opsigelse Opsigelse, der er afgivet før konfliktens start, får virkning efter sin ordlyd. Hvis et medlem, der er omfattet af konflikten, ønsker at opsige sin stilling, mens konflikten er i gang, skal vedkommende forinden rette henvendelse til kredsen. Opsiger et medlem sin stilling og fratræder, efter at konflikten er gået gang, kan medlemmet ikke få dagpenge fra a- kassen, mens konflikten varer. Orlov (tjenestefrihed uden løn) 8

9 Ansatte, som på tidspunktet, hvor konflikten træder i kraft, har orlov uden løn, er ikke omfattet af konflikten. Slutter orlovsperioden under konflikten, deltager man herefter i konflikten som alle andre, der er udtaget til konflikt. Fra det tidspunkt kan der udbetales konfliktstøtte. Orlov (tjenestefrihed med løn) Ansatte, der har orlov med løn, er omfattet af konflikten. Man kan ikke begynde en orlovsperiode med løn under konflikten. Indtræder konflikten, mens man har orlov, afbrydes orloven. Orlov - Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Medlemmer, der før konflikten starter, er påbegyndt uddannelse under hel eller delvis orlov med SVU, kan fortsætte og afslutte uddannelsen med støtte. Udløber orloven under konflikten, vil medlemmer, der har fået hel eller delvis orlov som lønmodtagere, kunne modtage konfliktstøtte fra foreningen fra orlovsperiodens afslutning, hvis de er udtaget til konflikt. Medlemmer, som ved konfliktens start er optaget på, men endnu ikke har påbegyndt en bevilget uddannelse med SVU, kan ikke modtage SVU under konflikten. De kan modtage konfliktstøtte. Pension Der indbetales ikke pensionsbidrag fra arbejdsgiveren til Lærernes Pension eller til anden pensionsordning for den periode, konflikten varer. Pensionerede tjenestemænd Pensionerede tjenestemænd er ikke omfattet af overenskomsten. Pensionerede tjenestemænd, der er beskæftiget inden for de bortfaldne overenskomsters område, kan derfor ikke være omfattet af konflikten. Prøver (se: Afgangsprøver). Selvstyrende team (se: Strejkeramt arbejde). Skolepædagoger Skolepædagogerne skal under konflikten udføre deres normale arbejde, men de må på ingen måde modvirke eller underløbe virkningerne af øvrige ansattes konflikt. I Københavns Kommune, hvor organiseringen af pædagoger er anderledes, skal der tages kontakt til Københavns Lærerforening. BUPL forventes at udsende vejledning om, hvordan deres medlemmer skal forholde sig under en konflikt blandt overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere. Solidariske krav I en konflikt er sammenhold, medlemsengagement og opbakning af største betydning. Hovedstyrelsen har truffet beslutning om, hvilke forventninger der forudsættes opfyldt i forbindelse med konflikt. Se nærmere i Folkeskolen, der udkom 6. december 2012 samt på foreningens hjemmeside Strejkeramt arbejde Det er ikke helt enkelt at definere, hvad strejkeramt arbejde er i forhold til tjenestemandsansattes tjenestepligter. I den arbejdsretlige litteratur eller i retspraksis er der ingen præcise angivelser på, hvor grænserne for, hvad tjenestemænd må tåle under lovlig konflikt, går. Det er foreningens opfattelse, at skolelederne ikke bør foretage omlægninger af tjenesten, hvis omlægningen alene tjener det formål at afsvække virkningen af konflikten. Udgangspunktet er, at der under en overenskomstmæssig konflikt ikke kan gives undervisning i de timer, der normalt ville blive varetaget af en overenskomstansat lærer/børnehaveklasseleder. Konflikten kan derfor ikke begrunde, at de tilbageværende tjenestemænd pålægges at varetage flere eller andre undervisningstimer end dem, de forud for konflikten er planlagt til at varetage. Andre ikkeundervisningsopgaver, der skulle have været varetaget af overenskomstansatte, der er i konflikt, kan heller ikke pålægges en tjenestemand.. Arbejdsintensiteten for tjenestemændene må ikke forøges systematisk på grund af den lovlige konflikt. 9

10 Men det skal understreges, at skolens tilsynsforpligtelser i forhold til eleverne skal opfyldes fuldt ud under konflikten. Af den eneste tjenestemandsretsdom, der findes om tjenestemænds vægring overfor konfliktramt arbejde, kan det udledes, at netop den fortsatte varetagelse af sikkerhedsfunktioner tillægges stor betydning. Ovenstående gælder også, når ledelsen har uddelegeret arbejdstilrettelæggelsen til lærerteamet. Under en konflikt har de tilbageværende ansatte (typisk tjenestemændene) pligt til at efterkomme en tjenstlig ordre. Eneste undtagelse fra det er, hvis den tjenstlige ordre er klart ulovlig. Hvis en ansat får en tjenstlig ordre om at udføre arbejde, som efter den ansattes opfattelse strider mod de hovedsynspunkter, der er nævnt ovenfor, anbefaler foreningen, at vedkommende straks retter henvendelse til kredsen for at rådgivning om, hvordan man skal forholde sig. I mange tilfælde vil det være en god ide at anmode om at få den tjenstlige ordre skriftligt. Sygdom Sygemeldt før konflikten starter Overenskomstansatte, der normalt får løn under fravær pga. sygdom, mister retten til løn, når de er omfattet af en konflikt. Hvis sygdommen er opstået før eller senest ved konfliktens start, er der som udgangspunkt ret til sygedagpenge fra bopælskommunen. Man skal hurtigst muligt henvende sig til bopælskommunens dagpengekontor/jobcenter og anmode om et dagpengeskema til udbetaling af sygedagpenge. Sygemelding efter konflikten starter Opstår sygdommen efter konfliktens start, er der ikke ret til hverken løn eller dagpenge fra bopælskommunen. Foreningen udbetaler konfliktstøtte. Konfliktende, der fortsat er syge, når konflikten ophører, skal omgående give arbejdsgiveren besked om dette. De vil så være berettiget til normal løn under den resterende del af sygdomsperioden. (Se også: Genoptagelse af arbejdet). Tillidsrepræsentanternes opgaver og vilkår under konflikt Under en konflikt er tillidsrepræsentanten en central person, som står til rådighed for medlemmer og ledelse i forbindelse med problemer, der kan opstå før, under og efter konflikten. Tillidsrepræsentanten har også en central rolle i forhold til information om konfliktforløb og aktiviteter. Opgaverne er altså principielt de samme som under normale omstændigheder. Vilkårene for at udføre opgaven er derimod forskellige, afhængigt af om TR er til stede på arbejdspladsen eller ikke. 1) Hvis TR er tjenestemand kan TR fortsat samarbejde med ledelsen om løsningen af praktiske problemer, medvirke til at uoverensstemmelser løses med fredelige midler og varetage informations- og rådgivningsopgaver i forhold til medlemmerne. 2) Hvis TR er OK-ansat og TR-suppleanten er tjenestemand, deltager TR i konflikten som alle andre OK-ansatte. Når konflikten træder i kraft, betragtes også TR s ansættelsesforhold som suspenderet. TR-suppleanten varetager under konflikten TR s funktioner som nævnt oven for i forhold til medlemmerne på arbejdspladsen. 3) Hvis både TR og TR-suppleanten er OK-ansatte, har skolen ingen TR under konflikten. TR s funktioner m.h.t. information om konflikten mv. må derfor varetages af den lokale kreds. Det anbefales, at der sammen med kredsen tages initiativ til, at der på hver skole udpeges en tjenestemand som kontaktperson. Tilsyn med elever Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der etableres det fornødne tilsyn med eleverne på skolen. Skolens leder træffer de konkrete beslutninger om udøvelsen af tilsynet. Tilsyn med flere klasser eller tilsyn med en klasse samtidig med undervisning af en anden, kan under konflikten pålægges tjenestemænd i samme omfang, som det har været almindeligt på skolen inden konflikten. En systematisk intensivering af tilsynsarbejdet ved at lærere/børnehaveklasseledere pålægges tilsyn med flere klasser end hidtil kan dog ikke finde sted. Hvis tilsynet med eleverne ikke kan varetages forsvarligt, kan kommunen blive nødsaget til at træffe beslutning om hjemsendelse af elever. Timelønnede vikarer 10

11 Hvis man har haft løst timelønnet arbejde (dag til dag) på skoler, der er omfattet af konflikten, kan man som udgangspunkt få dagpenge som fuldt ledig fra a-kassen. Timelønnede vikarer, der bliver omfattet af konflikten, men som ikke er medlem af a-kassen og derfor ikke kan få dagpenge ved ledighed, kan i stedet få udbetalt konfliktstøtte fra foreningen. Hvis man er ansat i et tidsbegrænset vikariat/stilling (fast skema) ved konfliktens start, vil foreningen udbetale konfliktstøtte. Når stilingen ophører, vil man som ledig kunne modtage dagpenge fra a-kassen under forudsætning af, at man i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Tjenestefrihed uden løn (se: Orlov) Tjenestemænd Arbejdsgiverne kan ikke varsle lockout for tjenestemandsansatte. De må derfor ikke deltage i arbejdsnedlæggelsen, men skal passe deres normale arbejde (se også: Strejkeramt arbejde). De medlemmer, som er holdt uden for konflikten, må være meget opmærksomme på, at de ikke medvirker til at svække strejkens legale formål. Medlemmer, der er omfattet af konflikten, må tilsvarende have forståelse for, at de tjenestemandsansatte ikke kan og må deltage i konflikten, og at de derfor er nødt til at passe det normale arbejde, herunder afholde ferie. De medlemmer, der er omfattet af konflikten, må ikke lægge hindringer i vejen herfor. Foreningen forventer, at de ikke-konfliktramte yder moralsk opbakning til dem, der er i konflikt ved at deltage i eventuelle møder og andre arrangementer, som afholdes uden for arbejdstiden. Der vil under konflikten blive taget initiativ til en række aktiviteter både lokalt og centralt. Foreningen forudsætter, jævnfør ovenstående, at medlemmerne deltager i disse aktiviteter (se også: Solidariske krav). Tjenstlige ordrer Tjenestemænd skal efterkomme en tjenstlig ordre fra skolelederen. De skal ikke på egen hånd træffe beslutning om at nægte at udføre arbejdet. Hvis det vurderes, at den tjenstlige ordre betyder, at man kommer til at udføre konfliktramt arbejde, skal tillidsrepræsentanten eller den lokale kreds hurtigst muligt informeres. Kun hvis det sker efter direkte pålæg fra Danmarks Lærerforening, må tjenestemænd nægte at efterkomme en tjenstlig ordre. Udmeldelse Med mindre retten til medlemskab af Danmarks Lærerforening er ophørt, er det ikke muligt at udmelde sig af foreningen, når der er varslet konflikt. Det fremgår af vedtægternes 5, stk. 1. Udmeldelsesforbuddet gælder indtil hovedstyrelsen meddeler, at det ophører. Undervisningsassistenter Kontakt kredsen. Vikartimer Hvis en tjenestemand på sin mødeplan/i sin aktivitetsplan har fastlagt vikartimer, vil disse kunne anvendes på samme måde som før konflikten, det vil sige i forbindelse med sygdom eller andet fravær. Danmarks Lærerforening informerer løbende under en konflikt. Følg med på på hjemmesiden, i medlemsbladet "Folkeskolen" og den tilhørende hjemmeside 11

12 Danmarks Lærerforening Redaktionen af denne Konflikt ABC er afsluttet 4. marts

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

LC s Konfliktvejledning OK 13

LC s Konfliktvejledning OK 13 LC s Konfliktvejledning OK 13 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Overenskomstforhandlinger og konflikter... 5 2.1 Overenskomstforhandlinger... 5 2.2 De kollektive kampskridt... 6 2.3 Varsling af kollektive

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Overenskomstforhandlinger og konflikter... 5 2.1 Overenskomstforhandlinger... 5 2.2 De kollektive kampskridt... 6 2.3

Læs mere

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 16.april 2018 1 Kære medlem Det er Dansk Sygeplejeråds klare mål, at vi vil søge at undgå en konflikt og blive enige ved forhandlingsbordet ved OK18.

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Konflikt ABC. 1 kost& ernærings forbundet

Konflikt ABC. 1 kost& ernærings forbundet Konflikt ABC Overenskomst 2008 1 kost& ernærings forbundet Forord Konflikt ABC'en hér sender vi til Kost & Ernæringsforbundets tillidsrepræsentanter og forbundets medlemmer på de arbejdspladser, Hovedbestyrelsen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008

VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 BUPLs medlemmer har stemt nej til det mæglingsforlig der var sendt til afstemning. Det betyder, at pædagoger

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Konfliktberedskab på det kommunale område (Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser)

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold FOA Overenskomst 11. april 2013 Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold Indledning FOA får en del spørgsmål til elevernes rettigheder og forpligtelser under lockouten af lærerne

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten?

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? FOA Overenskomst Marts 2013 Lockout på skoleområdet - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvem er omfattet af lockout?... 3 Hvornår kan lockouten træde i kraft?...

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Marts Lockout. på SOSU skolerne. - hvad med FOAs elever under konflikten?

Marts Lockout. på SOSU skolerne. - hvad med FOAs elever under konflikten? Marts 2013 Lockout på SOSU skolerne - hvad med FOAs elever under konflikten? 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Elever i skoleperioder... 3 Elever i praktikperioder... 4 Elever, der skal til eksamen...

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvilken virkning vil det have for arbejdet i folkeskolen, hvis folkeskolelærerne omfattes af en evt. konflikt?

Spørgsmål 1 Hvilken virkning vil det have for arbejdet i folkeskolen, hvis folkeskolelærerne omfattes af en evt. konflikt? Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Spørgsmål & svar til www.uvm.dk Vedr. undervisning,

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Programmet for i dag

Programmet for i dag Programmet for i dag Velkommen Den overordnede ramme beskrevet i Hovedaftale mellem Finansministeriet og LC Konfliktvarsel er afsendt. Hvad så nu? Hvad er situationen for de ansatte, hvis konflikten bliver

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere