science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006"

Transkript

1 1 science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden

2 INDHOLD

3 Forord ved Lundbeckfonden...4 Læsevejledning...5 Introduktion til projektet...6 Projektorganisation og ledelse...7 Styre- og referencegrupper trin i en organisering af naturfagsområdet Eleverne skal opleve, at naturfag er i fokus Lærere som nøglen til elevers naturfagsinteresse Initiativpuljen læreres chance for egne projekter og nyt udstyr Internet og intern kommunikation midler til sammenhæng Branding og PR vejen til opbakning i skolernes omgivelser Evaluering og ekstern sparring Opsamling af erfaringer og anbefalinger til Science-kommuner Projektledelsens afrunding BILAG: Bilag 1. Projektorganisation og -ledelse Bilag 2. Initiativpuljen Bilag 3. Resumé-kapitel fra Danmarks Pædagogiske Universitets rapport: Science Team K: Slutrapport fra evalueringen af et lokalt forankret naturfagsprojekt Bilag 4. Resultater af deltagernes arbejde med Science Team K-modellen ved afslutningskonferencen den

4 4 forord ved Lundbeckfonden LUNDBECKFONDEN har ved flere tidligere lejligheder ydet støtte til projekter, der har haft til formål at udvikle og støtte unges interesse for naturvidenskab. Imidlertid har vi tit - såvel ved egne som andres projekter - savnet en efterfølgende evaluering og rapportering af, hvilken effekt - om nogen - sådanne projekter har haft. Tanken opstod derfor, at man burde prøve at gennemføre et større projekt, hvor evalueringen af effekten fra starten skulle indgå som et formål i sig selv. Samtidig blev det besluttet, at for at få en mulighed for at påvise et resultat burde der udvælges et geografisk afgrænset område til at gennemføre projektet i. Med hjælp fra flere sider i særdeleshed fra Dansk Naturvidenskabsformidling opstod herefter Kalundborgprojektet, som det oprindelig blev kaldt. Projektet fik herved det dobbelte formål, dels at søge at gøre noget for interessen for naturvidenskab i Kalundborgområdet, dels at gøre dette på en måde, så effekten kunne måles bagefter og beskrives, således at resultaterne og erfaringerne gode og dårlige kunne blive tilgængelige for alle med interesse for emnet. Evalueringen af projektet endte med at bestå af tre komponenter, dels en kvalitativ rapport om projektet, dels en spørgeskemaundersøgelse blandt elever og lærere i området før og efter projektets gennemførelse, som begge hermed fremlægges, og endelig et forsøg på statistisk at påvise en effekt gående ud på, at flere elever har valgt naturvidenskabelige fag i gymnasiet og i deres senere studier. Denne sidste evaluering vil i sagens natur først kunne foreligge på et senere tidspunkt. Lundbeckfonden bevilgede oprindelig 7,9 mio. kr. til projektet. Efterfølgende er der - under indtryk af projektets positive udvikling bevilget yderligere 1,0 mio. kr. til at bidrage til at sikre, at projektet får en mere varig betydning for Kalundborgområdet, samt til at sikre at det statistiske arbejde kan gennemføres. Det glæder Fonden meget, at der fra politisk hold i området har vist sig interesse for at gøre en varig indsats for at styrke interessen for naturvidenskab. Endelig ville det måske være på sin plads her kort at begrunde Lundbeckfondens interesse i at udvikle og støtte unges interesse for naturvidenskab. Vi plejer at sige, at vi har to specifikke og en generel grund hertil. Den ene specifikke er, at Lundbeckfonden uddeler betydelige beløb til dansk sundheds- og naturvidenskabelig forskning - p.t. ca. 250 mio. kr. årligt - og derfor er interesseret i, at der foregår forskning på højeste niveau på disse områder i Danmark og som følge heraf er interesseret i, at mange og i særdeleshed de dygtigste elever vælger naturvidenskabelige fag i deres uddannelse. Den anden specifikke er, at Lundbeckfonden er kontrollerende aktionær i to danske virksomheder H. Lundbeck A/S og ALK-Abello A/S, som begge udfører betydelig forskning på højeste niveau, og derfor er interesseret i, at der uddannes mange og højt kvalificerede kandidater indenfor sundheds- og naturvidenskab på de danske universiteter. Det skal her tilføjes, at hvis projektet skulle vise sig at have en positiv effekt, vil det være til fordel for alle danske forskende virksomheder. Endelig finder Lundbeckfonden generelt, at interessen, respekten og kendskabet til naturvidenskab trænger til at øges i Danmark. Lundbeckfonden har efterfølgende bevilget 5,1 mio. kr. til projektet DASG Danske Science Gymnasier. Arne V. Jensen Formand for Lundbeckfonden Oktober 2006

5 5 LæSevejLeDNINg Denne rapport er tænkt som praktisk inspiration og henvender sig primært til kommuner, der ønsker at fremme interessen for naturfag og teknik blandt børn og unge. alle andre med interesse for naturfagsområdet kan naturligvis læse med. rapporten er et udvalg af projektledelsens praktiske erfaringer. ud fra erfaringerne kommer projektledelsen med anbefalinger til indsatsområder og skitserer en science team k-model til fremme af naturfagsinteressen i en kommune. Denne rapports citater fra skoleledere og lærere stammer fra de indsamlede data til Danmarks pædagogiske universitets (Dpu) evaluering af projektet. Dpu s evalueringen er afrapporteret i en særskilt rapport: science team k - slutrapport fra evalueringen af et lokalt forankret naturfagsprojekt. resumé af Dpu s evalueringsrapport findes som bilag 3 til nærværende rapport. projektledelsens erfaringer er ikke nødvendigvis dokumenterbare, men understøttet af Dpu s evalueringsrapport, der bør læses som supplement til denne rapport. i rapporten bruges vi synonymt med projektledelsen og stk bruges som forkortelse af science team k. fra ultimo november 2006 vil denne rapport og Dpu s evalueringsrapport være tilgængelige på hvor der også findes yderligere materiale fra stk. lisbeth randers og Hans colind Hansen projektledere november 2006

6 6 Lærer: Man skal sørge for at have et slagkraftigt organ, der kan organisere et formaliseret samarbejde mellem skoler, virksomheder og UU vejledning. Enkelte lærere eller projekt initiativer kan slet ikke løfte denne opgave. introduktion til Projektet projektets etablering I 2002 tog Lundbeckfonden initiativ til at afprøve en indsats til at stimulere unges interesse for at vælge naturvidenskab som karrierevej. Lundbeckfonden kontaktede i forbindelse med dette initiativ Dansk Naturvidenskabsformidling (DNF), som blev bedt om at komme med forslag til et konkret projekt. DNF gennemførte et feasibility studie med arbejdstitlen Aktiv naturvidenskab. Studiet mundede ud i en beskrivelse af et treårigt projekt, der skulle øge interessen for fagene fysik og kemi i et lokalområde gennem aktivt at en gagere et lokalt gymnasium, grund skoler ( klasse) fra oplandet samt lokale virksomheder i en sammen hængende indsats. Under studiet undersøgte DNF tre geografiske områder: Bjerringbro, Tønder og Kalundborg. Valget faldt på Kalundborgområdet, hvor Kalundborg Gymnasium & HF var et naturligt centrum for grundskoler i de fem kommuner Kalundborg, Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk og Tornved. Primo 2003 indgik Lundbeckfonden en samarbejdsaftale med DNF om gennemførelse af et projekt med en samlet bevilling på 7,9 mio. kroner i perioden Projektet skulle være en saltvandsindsprøjtning til Kalundborgegnen og via en mangestrenget indsats øge opmærksomheden på naturvidenskab især fagene fysik og kemi, bl.a. ved hjælp af: * Efteruddannelse af lærere i form af faglig inspiration (ikke egentlig fagdidaktisk efteruddannelse). * Økonomisk støtte til undervisningsmidler og ekskursioner. * Netværk og samarbejde med virksomheder. Faget natur/teknik ( klasse) blev bevidst valgt fra. Ved projektets etablering ønskede Lundbeckfonden fokus på de ældste klassetrin og gymnasium. Desuden blev det vurderet, at lærere i natur/teknik ville være optaget af anderledes udfordringer end undervisere i klasse og gymnasium. Fra begyndelsen af skoleåret var der i alt 17 grundskoler og et gymnasium med i projektet. Blandt grundskolerne var der tre friskoler og én privatskole. Sidstnævnte har forladt projektet undervejs p.g.a. lukning. Ved begyndelsen af hvert skoleår tilmeldte skolerne på opfordring de af deres lærere, der skulle være i projektets målgruppe. Projektet begyndte med 80 lærere tilmeldt. Undervejs faldt tallet til 73, især p.g.a. grund skolernes koncentrering af naturfagsundervisningen på færre lærere. Projektets sekundære målgruppe og samarbejdspartnere har været de lokale interessenter, der havde indflydelse på rammerne for lærernes naturfagsundervisning. Det var politikere og forvaltninger i amt og kommuner, skoleledere, forældre, offentlige og private virksomheder, formidlingsinstitutioner som folkebiblioteker og Symbiosecenter samt presse og lokalsamfund i almindelighed. Projektet har fra begyndelsen været tænkt som et undersøgelsesprojekt, der skulle afprøve forskellige indsatsers egnethed ikke et projekt, der alene skulle løse problemer på naturfagsområdet. projektmål Science Team K har haft det overordnede formål: * At øge interessen for fysik og kemi blandt børn og unge for derved at øge antallet af unge i lokalområdet, der studerer disse fag, både i gymnasiet og senere på de videregående uddannelser, Projektet var baseret på en noget-for-noget model, hvor lokalsamfundet skulle yde en indsats og dermed bidrage til projektets resultater og sikre forankring. Projektets primære målgruppe var undervisere i grundskolens ældste klasser ( klasse) og i gymnasieskolen. samt delmålene: * At skabe en metodik til at gennemføre en indsats i et lokalområde, der kan anvendes som model i andre områder, * At skabe konkrete undervisningsforløb og samarbejdsmodeller, der kan anvendes i andre lokalområder.

7 Succeskriterierne har været: * At undervisere fra både grundskoler og gymnasium er opkvalificeret og inspireret fagligt og pædagogisk, * At en bedre og mere spændende undervisning i de naturvidenskabelige fag, fysik og kemi, bl.a. ved, at utraditionelle undervisningsmidler er introduceret, * At der er skabt nye netværk og samarbejdsformer dels mellem grundskoler og gymnasium og dels mellem uddannelsesinstitutioner og eksterne samarbejdspartnere, herunder både offentlige og private virksomheder og arbejdspladser. Disse tre succeskriterier blev valgt fordi de blev vurderet som langtidsholdbare med virkning ud over selve projektets periode. Særskilt projekt om erfaringsopsamling og evaluering Fra side 14 i Busch, H., Sølberg, J. og F. Horn Science Team K: Slutrapport fra evaluering af et lokaltforankret naturfagsprojekt. Danmarks Pædagogiske Universitet, København Projektledelsen indgik i august 2003 aftale med Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) om at evaluere projektet. DPU blev valgt som ansvarlig for projektevalueringen for at sikre, at der bag evalueringsdesign, analyser af data og afrapportering lå en solid naturfagsdidaktisk ekspertise og mulighed for en udviklingsorienteret evaluering. Der var derfor tale om en faglig/didaktisk orienteret evaluering, som refererede direkte til de opstillede delmål og succeskriterier for Science Team K, men som eksempelvis ikke skulle beskæftige sig med økonomi- og projektstyring. Selve projektorganiseringen var imidlertid et vigtigt projektelement og blev derfor også omfattet af evalueringen. Der blev formuleret en samarbejdsaftale mellem projektledelsen og DPU med overskriften Lokal Udvikling af Naturfagsundervisning Evaluering og Udvikling. Aftalen omfattede to opgaver: Delopgave 1 At bidrage til en løbende kvalitetsudvikling af Science Team K, Delopgave 2 At sikre en fremadrettet erfaringsopsamling, som kan anvendes i fremtidige lignende lokalt forankrede naturfaglige udviklingsprojekter. Det har dermed indgået i evalueringsopgaven, at evalueringsgruppen løbende skulle anvende det indsamlede empiriske materiale i en pædagogisk og fagdidaktisk sparring med lærere, skoleledere og projektledelse. Det har desuden været opgaven at udarbejde anbefalinger til elementer i en Science Team K-model med afsæt i de analyser, der udarbejdes. Samtidig med, at der har været fokus på løbende feed-back til projektaktørerne og på udviklingsperspektivet, har der i projektet også indgået en mere traditionel redegørelse for graden af målopfyldelse og for om udviklingsprojektet har levet op til sine succeskriterier. Det var ikke opgaven at undersøge om Science Team K levede op til det overordnede formål dels fordi rekrutteringsønsket rakte videre ud end Kalundborgskolerne og dermed det empiriske grundlag, og dels fordi det involverede et tidsperspektiv, der var betydelig længere end projektperioden. Der blev på trods af dette indlagt empiriske undersøgelser i evalueringsdesignet, som gav mulighed for at udtale sig om nogle aspekter vedr. interesseforandring og rekruttering og som etablerede et grundlag for en langsigtet undersøgelse af udviklingen. Projektorganisation og -ledelse Projektet blev gennemført af en Projektledelse, der refererede til en Styregruppe hos Lundbeckfonden. Projektledelsen bestod af to projektledere på halv tid. Den ene projektleder havde base i Dansk Naturvidenskabsformidling i København mens den lokale projektleder var tilknyttet Kalundborg Gymnasium & HF. Projektledelsens samlede kompetence var naturfaglig, formidlingsfaglig og organisatorisk. Dansk Naturvidenskabsformidling stillede sekretariat og ekspertise til rådighed for projektet. Projektledelsens formelle kontakt til lokale interessenter og deltagere forgik via Koordineringsgruppen og Lærernetværksgruppen, Lærer: Ambitionerne omkring projektet mener jeg, har været for højt satte. For mig har det været en umulig opgave at leve op til de mål og forventninger, som Science Team K har opstillet ( )

8 STYREGRUPPE DPU PROJEKTLEDELSE KOORDINERINGS- GRUPPE LÆRERNETVÆRKS- GRUPPE ERHVERVSLIV SKOLELEDERE 5 KOMMUNER NATURFAGSLÆRERE CA ELEVER i 7. klasse-3.g pr. årgang der er beskrevet senere. Den daglige kontakt foregik med de lærere, der deltog i projektets aktiviteter. Projektledelsens arbejde blev styret af møderne i Styregruppe samt milepælene i samarbejdsaftalen med Lundbeckfonden, f.eks. styregruppemøder, Midtvejskonference, Den store Finale og Afslutningskonference. Mange aktiviteter opstod desuden undervejs ud fra deltagernes engagement i projektet og spontane idéer. Projektets gennemførelse forgik på 11 MILEPÆLE / TID halvår halvår halvår halvår halvår halvår 06 Forberedelse og beskrivelse Tværkommunalt møde m. borgmestre, forvaltningschefer og skoleledere Kick-off-lærerkonference for skolerettede aktiviteter Ansøgningsrunder for Initiativpulje Midtvejskonference - fælles status Den store Finale -udstilling afsluttede skolerettede aktiviteter Evaluering og Afslutningskonference

9 9 Styre- og referencegruppe Styre- og 6% Afsluttende referencegruppe konference 6% 6% Afsluttende konference 6% Evaluering 10% Evaluering Udstillinger Udstillinger Rejser Rejser 10% 7% 7% Administrative omkostninger Administrative omkostninger 7% 3% 15% 7% 3% 29% 29% 15% Kurser og seminarer Kurser og seminarer Eksterne pædagogiske konsulenter 5% Eksterne pædagogiske Internet og intern konsulenter 5% 6% kommunikation 6% 6% Initiativpuljen Internet og intern kommunikation Branding og PR Branding og PR Lærer Om HvaD projektledelse kunne Have gjort BeDre: Være mere bestemte over for skolerne og kræve et forsøg af skolen, når den nu var tilmeldt. Det ville have givet underviserne bedre mulighed for at få timerne til projekterne. Initiativpuljen indsatsområder med selvstændige budgetter for løn og omkostninger. Udvalgte indsatsområder behandles senere i rapporten. Figuren ovenfor viser, hvordan det samlede budget på 7,9 mil. kr. fordelte sig på indsatsområderne. erfaringer: * Projektet blev igangsat på et tværkommunalt borgmestermøde, hvor også amtsborgmester, enkelte forvaltningschefer og skoleledere deltog. Projektledelsen gik herefter i gang med at kontakte naturfagslærerne på de enkelte skoler, virksomheder og andre interessenter. Det viste sig, at denne opstart havde været alt for uforpligtende og vi opdagede sent, at projektet slet ikke var blevet kommunikeret og forankret i de involverede kommuner og amt. STK s noget for noget -filosofi blev ikke praktiseret i forhold til kommunerne, der f.eks. havde kunnet give en ekstraordinær timepulje til læreres efteruddannelse. * Folk med anciennitet på mere end 20 år i Kalundborg-området kunne fortælle om de gode erfaringer fra dengang Symbiosesamarbejdet indebar et frugtbart samspil mellem kommune, skoler og virksomheder. Imidlertid var dette positive samspil ikke blevet holdt vedlige og erfaringerne var ikke blevet overleveret til f.eks. nytilkomne lærere. I de deltagende kommuner eksisterede der heller ikke overlevende strukturer fra Symbiose-tiden, som kunne modtage projektet og tjene som projektets samarbejdspartnere og kommunikationskanaler på naturfagsområdet. Den opbyggede projektorganisation med repræsentanter for forvaltninger, skoleledere, naturfagslærere og erhvervsliv har derfor mest fungeret som inspirations- og høringsorgan for STK - ikke som en organisation til at kommunikere og gennemføre initiativer. Fravær af et fælles forum gjorde, at projektets noget-fornoget filosofi heller ikke blev gennemført i samarbejdet med det lokale erhvervsliv, selvom projektet kunne tilbyde fremtidig, kvalificeret arbejdskraft mod at virksom-

10 Elev på en stand ved den Den store Finale : Hvor er det fedt, at det er i orden at vide en masse! 10 hederne stillede op som rollemodeller fra virkeligheden. Lærer om fremtiden efter STK: Scienceklubber er forhåbentlig blevet et kommunalt anliggende. Naturfaglig kultur: I mere generelle vendinger kan naturfaglig kultur beskrives som en subkultur i skolen. Den er skabt gennem en fortløbende udveksling og udvikling af fagopfattelser, værdisæt, normer og praksisformer med henblik på at realisere naturfaglig undervisning i relation til skolens samlede opgave. C.f. J.Sølberg. Den lokale naturfaglige kultur et fokus for Udvikling. MONA * I fraværet af lokale strukturer og organisering på naturfagsområdet blev projektledelsens opgaver derfor: At igangsætte og vedligeholde: Vi måtte løbende inspirere og sætte initiativer i gang. Det har til stadighed været vigtigt at vedligeholde engagement, aktiviteter og netværk. Ved store aktiviteter som Dansk Naturvidenskabsfestival 2004, etablering af Skoletjeneste og udstillingen Den store Finale har projektledelsen haft stor gavn af at kunne organisere forberedende adhoc-grupper af lærere. At følge op: Vi har fulgt op på initiativer, f.eks. at det bevilligede udstyr blev anvendt i undervisningen eller at konkrete problemer blev løst. At anerkende: Vi har fungeret som interessen udefra og anerkendt f.eks. en lærers indsats, så den blev tydelig i forhold til skoleledelsen og lokalsamfundet. At servicere: Vi har serviceret interessenterne, således at de kunne koncentrere sig om det væsentlige og ikke blev belastet af bureaukrati og ekstra arbejde. Fraværet af en lokal organisering og prioriteringer på naturfagsområdet har betydet, at projektledelsen hele tiden har skullet modvirke, at ligegyldighed eller resignation skulle overdøve læreres incitament til at udnytte projektets muligheder for udvikling. * Det var op til den enkelte skole at gribe chancen og styrke den naturfaglige profil. Denne mulighed blev i høj grad udnyttet af skoler, der i forvejen havde en udviklet naturfaglig kultur, mens skoler med en svagere kultur havde svært ved at gribe chancen eller var længe om at se mulighederne. Frivillig deltagelse og engagement løftede ikke per automatik de svage skoler, og der har således også i STK været hvide pletter, dvs. skoler, der kun i meget begrænset omfang har deltaget i projektet. Projektledelsen har efter aftale med Styregruppen ikke prioriteret disse hvide pletter, men sat ind der, hvor lysten og engagementet allerede var tilstede. Anbefalinger: Inden man går i gang med et lokalt projekt på naturfagsområdet, skal man: * Forankre projektet i de relevante kommunale strukturer, således at projektet bliver en del af en evt. kommunal indsats eller i det mindste er kendt i forvaltningen. * Sørge for, at projektdeltagerne er ordentligt organiserede, således at projektledelsen kan kommunikere og operere i sammenhængende strukturer. Organisering styrker desuden netværksdannelsen og sikrer spredning af information, uden projektledelsens mellemkomst. * Aftale ansvars- og opgavefordeling i projektet i forhold den kommunale forvaltning og skoleledere, så de varetager følgende funktioner i projektet: Skoleforvaltning: Administrere og følge op på projektets bevillinger til skoler, anerkende indsatsen på skolerne og stimulere naturfaglige netværk på tværs af skoler, Skoleledere: Opmuntre, følge op på og anerkende naturfagslæreres indsats, så en lokal naturfaglig kultur får gode vækstbetingelser. Brug en kombination af en kommuneekstern og en lokal projektledelse til at opnå flerfaglige kompetencer med mange fordele: * Udefrakommende perspektiv giver inspiration og fokus på nye områder, hævet over en lokal dagsorden. * Lokalkendskab og nærhed giver en effektiv daglig ledelse. Detailkendskab til lærere, skoler og virksomheder gør det muligt for en projektledelse at sætte målrettet ind. * Stor grad af uafhængighed af den formelle kommunale administration og bred ikkenaturfaglig kompetence giver en projektledelse handlefrihed og åbenhed for anderledes tiltag, hvor f.eks. naturfaglig formidling kan komme i højsædet.

11 styre- og referencegrupper - trin i en organisering af naturfagsområdet STK er blevet fulgt af * Styregruppen * Koordineringsgruppen * Lærernetværksgruppen De to sidstnævnte grupper har udelukkende været referencegrupper med rådgivende funktion. Se gruppernes sammensætning og mødefrekvens i bilag 1, side 28. erfaringer: * Styregruppen: Styregruppen havde opstillet en række milepæle for projektet, som skulle være opnået, før næste delbevilling blev udbetalt. Vi har således økonomisk været forpligtet til at levere varen. Det har været afgørende for projektledelsens engagement, at Styregruppen medlevende og kritisk har fulgt projektet, f.eks. med to besøg på Kalundborgegnens skoler og Kalundborg Kommune. Styregruppens interesse har udmøntet sig i forslag, krav og ønsker til stadig inspiration for os. * Koordineringsgruppen: Her har vi indhentet mange gode råd og væsentlig viden, f.eks. om skolernes økonomi. Dog har der manglet en fast repræsentant fra erhvervslivet, som kunne repræsentere disses synspunkter og rådgive om veje til involvering. * Lærernetværksgruppen: Gruppen har fungeret som inspirator og tænketank for os. Ligesom Koordineringsgruppen har den givet os mange gode råd og væsentlig viden, f.eks. om lærernes arbejdsvilkår. I gruppen foregik der i vid udstrækning videndeling mellem deltagerne. Lærernetværksgruppen har desuden været arnested for mange af Initiativpuljens projekter. At enkelte skoler var repræsenteret ved deres skoleleder i gruppen har kun bidraget til at kvalificere gruppens arbejde og indsigt i de faktiske rammevilkår for naturfagene. anbefalinger: * Etablér en styregruppe med ekspertise udefra, der er synlig for projektdeltagerne og både holder øje med projektledelsen og tilfører inspiration. * Etablér referencegrupper, hvor interessenterne sikrer, at projektledelsen har fingeren på pulsen og kender deres ønsker og behov. Dialogen i disse grupper er med til at bevidstgøre alle om de komplekse sammenhænge i skolesystemet og i forhold til erhvervslivet. eleverne skal opleve, at naturfag er i fokus Projektets overordnede formål var at undersøge muligheder for at ændre indstillingen til naturfag blandt elever. Eleverne har imidlertid ikke været en primær målgruppe, idet påvirkningen af eleverne især skete via naturfagslærere og skoleledere. Blandt aktiviteter med direkte adresse til elever har været støtte til klassers ekskursioner til science-centre f.eks. i København, uddeling af USB-nøgler til alle elever og scienceformidlingsaktiviteter som f.eks. aktiviteter i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival og udstillingen Den store Finale. Alle 1.g og HF ere årgang 2005 deltog i klimakonferencen Science con Census. For særligt interesserede elever fra grundskoler og gymnasium var der efter skoletid etableret fire forskellige science-klubber med tilknyttede lærere samt budget til udstyr og ekskursioner. Klubben Science Sild var forbeholdt piger. I samarbejde med Kalundborg Børnebibliotek har STK tilbudt forældre og børn naturfaglige aktiviteter, f.eks. et foredrag om Havskildpadden Lucky og tilbuddet: Saft til Hjernesvampen i efterårsferien Saft til Hjernesvampen har bl.a. budt på science shows, enzym-workshop og underholdning af Doktor Pjuskebusk. erfaringer: * Ekskursioner til science-centre og virksomheder: Ekskursioner er en kilde til nysgerrighed, anderledes undervisning og uformel læring. Ikke alle elever i en klasse var imidlertid interesserede, og der var tilfælde, hvor disse forringede udbyttet for klassens øvrige elever. 11 Lærer: Eksempelvis var eleverne sammen på en ekskursion. Mine piger blev bjergtaget af de lidt ældre gymnasiedrenge, og pludselig var fokus det helt forkerte sted. Der var dog også elever, der gik på med krum hals og fik et absolut rimeligt udbytte af turen.

12 1 Lærer: Dygtige lærere er bygget af jægersoldatstof. Det skal de være, ellers går de i stykker. * Science-formidlingsaktiviteter som Dansk Naturvidenskabsfestival og Den store Finale : Aktiviteterne har fremhævet, at naturfagsområdet var i fokus i lokalområdet og givet særligt interesserede elever lejlighed til at formidle deres viden til kammerater og forældre. Elev-elevformidling sammen med hands-on eksperimenter var virkningsfuld og skabte begejstring. * Virksomheders formidling af eksempler på deres praktiske anvendelse af naturvidenskab ved Den store Finale blev afprøvet til alles tilfredshed. Det synliggjorde forbindelsen mellem naturfagsundervisning og erhvervsliv. * Eleverne betragtede opmærksomhed og mange besøgende som udtryk for succes ved Den store Finale. Markedsføring og fri bustransport var derfor med til at sikre elevernes succesoplevelse. Det krævede mange ressourcer at planlægge og gennemføre fælles science-formidlingsaktiviteter, men både for lærere og elever var de fælles aktiviteter nyttige milepæle og med til at synliggøre, at indsatsen i den enkelte klasse var del af en større sammenhæng i Kalundborgområdet. * Science-klubber: Klubberne har kørt fint takket være engagerede lærere. Elever har oplevet det som en anerkendelse, når deres naturfagslærere har anbefalet dem at deltage i en science-klub. Såvel bogligt stærke som praktisk orienterede elever har oplevet anerkendelse af deres færdigheder ved at kunne dyrke fælles interesser sammen - at kunne være nørder sammen. En fælles ekskursion for alle fire klubber til Berlin gav en værdifuld dialog mellem grundskole- og gymnasieelever, både om fag og ungdomsliv. * Forældreaktiviteter: Forældre spiller en stor rolle i børnenes valg af ungdomsuddannelse og karrierevej. Vi har derfor tilbudt en række aktiviteter, der skulle få forældrene til at blive opmærksomme på fagene. Især tilbuddene i efterårsferier har været store trækplastre og fået vældig god mediedækning. Det er imidlertid vigtigt at tilbyde disse aktiviteter, når forældrene har tid, f.eks. i weekender eller i ferier - ellers

13 Lærer: Jeg var selv mere tændt, og det smittede af på eleverne. kommer der kun ganske få til arrangementerne. Kalundborg Børnebibliotek har et effektivt distributionsapparat, f.eks til institutioner på egnen, hvilket har gjort det ukompliceret at markedsføre tilbuddene om forældreaktiviteter. Anbefalinger: * Sammenhængen i et naturfagsforløb fra grundskole til ungdomsuddannelse bør styrkes, så eleverne ikke oplever unødigt besværlige overgange undervejs. Her bør kommunen være storsindet, selvom overgangene også involverer fri- og efterskoler eller ungdomsuddannelser udenfor kommunens ansvarsområde. * Aktiviteter, hvor elever formidler science til f.eks. kammerater og forældre, skaber begejstring og er en cost effective vej til at vække elevers interesse for naturfag. Overvej en fast fælles formidlingsaktivitet i skolernes årsplan, så erfaringerne kan genbruges fra år til år. Den årlige Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39 er en oplagt anledning. * Særligt interesserede elever kan med fordel støttes i at dyrke naturfag som en fritidsinteresse sammen med ligesindede på tværs af klassetrin og skoler, f.eks. i scienceklubber. Science-klubber har et potentiale i forhold til at fange særlige gruppers interesse, f.eks. piger og bogligt svage elever, men integrationsaspekter bør også overvejes p.g.a. naturvidenskabens neutralitet. * Involvér lokale science-formidlere, som f.eks. børnebibliotek og Symbiosecenter i at tilbyde fælles aktiviteter for børn og voksne - det styrker forældres opbakning om naturfag. Lærere som nøglen til elevers naturfagsinteresse Ved projektets etablering var lærernes betydning for elevernes interesse for naturfag i fokus. 15 % af projektets midler var afsat til faglige kurser og seminarer for lærere. Med udgangspunkt i projektets nogetfor-noget filosofi aftalte projektet med skolelederne, at deltagende naturfagslærere fik tildelt 20 timer pr. skoleår til generelt engagement i projektaktiviteter. Hvis en lærer havde yderligere behov for timer og ressourcer, forventede vi, at skolens almindelige budget kunne dække dette. Det viste sig imidlertid, at hverdagen på skolerne var så presset, at den planlagte indsats rettet mod lærere måtte reduceres til nogle faglige inspirationsaktiviteter, hovedsagligt udenfor skoletiden. Styregruppens grundholdning har fra første færd været, at kommunerne og ikke projektet skulle dække udgifterne til læreres deltagelse i projektets aktiviteter. Det har ikke været ambitionen, at projektet skulle lappe på den forsømte efteruddannelsesindsats blandt naturfagslærere. Det skal nævnes, at projektet har kunnet frikøbe lærere til særlige opgaver efter aftale med kommuner/skoleledere. STK har desuden efter ansøgning fra lærere bevilget timer til deres arbejde med egne undervisningsprojekter i tilfælde, hvor de omfattede samarbejde med andre skoler. Erfaringer: Naturfagslærerne var generelt positive over for at udnytte projektets muligheder, men ofte var de forhindrede heri af deres snærende rammevilkår, f.eks. manglende timeallokering til faglig udvikling og efteruddannelse. Projektet adresserede ildsjælene på skolerne og opfordrede dem f.eks. til at søge om penge til egne projekter. Det har været en balancegang mellem at engagere disse kræfter og samtidig respektere deres rammer, således at den enkelte naturfaglærer ikke kom i klemme. * Faglige lærernetværk Der var ikke formelle netværk af naturfagslærere i Kalundborgområdet, som projektet kunne bygge videre på. Mange lærere synes at have arbejdet alene uden sparring fra en leder eller faglig dialog og videndeling med kolleger. Kick-off- og midtvejskonferencer, studiekreds og lærerstormøde har bidraget til at udvikle et grundlag for faglig dialog og videndeling på tværs af skoler 13 Lærer: Det var en velsignelse at få noget til mig selv, hvor man kunne tage hjem og sige: Hold kæft, der lærte jeg virkelig noget, jeg kan bruge! Og det sker alt for sjældent. Vi kunne yde meget mere, hvis man gad at investere en lille smule i os. Lærer: Når man går meget kraftigt ind i et sådant projekt som dette, må man imidlertid huske, at for mange folkeskolelærere er dette blot et projekt ud af mange.

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Evaluering af projekt Science-kommuner, 2010. September, 2010 Jan Sølberg Institut for naturfagenes didaktik Københavns Universitet

Evaluering af projekt Science-kommuner, 2010. September, 2010 Jan Sølberg Institut for naturfagenes didaktik Københavns Universitet Evaluering af projekt Science-kommuner, 2010 September, 2010 Jan Sølberg Institut for naturfagenes didaktik Københavns Universitet 1 Indholdsfortegnelse Indledning og læsevejledning...3 Analyse og formidling

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling MONA 2006 1 7 Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling Jan Sølberg Danmarks Pædagogiske Universitet Der er stigende fokus på begrebet den lokale naturfaglige kultur i forbindelse med udvikling

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere