Affaldshåndteringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndteringsplan"

Transkript

1 Affaldshåndteringsplan Odense Havn Gældende fra 1. april 2014

2 Affaldshåndteringsplan Indhold 1 Indledning Lovgrundlag Reglernes betydning Hvornår må skibe udlede affald? Formål med modtagerordningerne Ansvarlig i havnen Generelle regler for modtageordninger Tidsrum Anmeldelse og varsling Mængder Dispensation fra afleveringspligten Ejendomsretten Ansvar Yderligere oplysninger Affaldstyper, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser Betaling for modtagelse af affald Olieholdigt flydende affald Kloakspildevand Andet driftsaffald Farligt affald (skadelige flydende stoffer i øvrigt) Farligt affald (skadelige faste stoffer) Andre lastrester Placering af modtageordningerne Liste over godkendte transportører og affaldsbehandlere Transportører Affaldsbehandlere Mængdeopgørelse Ansvar og kontrolforanstaltninger Konsultation med brugerne Klageadgang Ikrafttræden Bilag 1 Anmeldelsesformular på dansk... 14

3 Affaldshåndteringsplan Bilag 2 Notification formula in English Bilag 3 Krav til flanger for aflevering af olie Bilag 4 Krav til flanger for aflevering af kloakspildevand Bilag 5 Kort over placering af modtagerordninger Odense Erhvervshavn (kort 1) Odense Erhvervshavn (kort 2) Odense Havneterminal Bilag 6 Formular for klage over utilstrækkelige eller mangelfulde modtagefaciliteter Bilag 7 Form for reporting alleged inadequacy of reception facilities for waste... 24

4 1 Indledning Alle skibe der anløber danske havne har pligt til at aflevere affald i havnen. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med det senere frembragte affald, kan afleveres til en senere havn. Driftsaffald defineres ved at fremkommes som en naturlig del af skibets drift (MARPOL). For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. Nærværende affaldshåndteringsplan er gældende for erhvervshavnene Odense Erhvervshavn i Odense og Odense Havneterminal ved Odense Fjord, Munkebo, der administreres af Odense Havn. Affaldsplanen kan rekvireres på Havnekontoret samt på For lystbåde henvises til affaldsplaner udarbejdet af de enkelte lystbådehavne. 2 Lovgrundlag Gyldige nationale og internationale retsforskrifter, reglementer og anbefalinger: MARPOL konventionen (The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 73/78). Trådt i kraft 1. juli Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 med ikrafttræden den 28. december 2002 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe. Dette direktiv er ændret ved direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe. Helsingfors-konventionen af 1992 med senere anbefalinger. Lov nr. 476 om beskyttelse af havmiljøet af 30. juni 1993 med senere ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10.maj 2012 om modtageordninger for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner samt bekendtgørelse nr af 7. december 2008 med ændringer til førstnævnte bekendtgørelse. 2.1 Reglernes betydning Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10.maj 2012 om modtageordninger for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner, skal alle havne etablere modtageordninger til at modtage alle typer affald fra skibe, der normalt anløber havnen. Bekendtgørelsen dækker alle danske havne, dvs. også fiskeri- og lystbådehavne. Odense Havn er forpligtet til at etablere modtageordninger, der har tilstrækkelig kapacitet til at opfylde behovet for aflevering, uden at skibene forsinkes unødigt. Odense Havn her etableret modtageordninger for affald fra skibe, der normalt anløber havnen. 4

5 2.2 Hvornår må skibe udlede affald? De danske regler for udtømninger fra skibe har alle baggrund i internationale vedtagelser, først og fremmest i MARPOL eller HELCOM samt EU-direktivet. I henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet må der på dansk søterritorium ikke ske udtømning af olie, skadelige flydende stoffer eller øvrigt affald. Udtømning af kloakspildevand på dansk søterritorium og i Østersøområdet må kun finde sted såfremt det udledes i henhold til reglerne i Havmiljølovens 20, dvs. På dansk søterritorium og i Østersøområdet må udtømning af kloakspildevand (afløbsstoffer eller andet affald fra toiletter, hospitalsrum og rum, hvori der findes levende dyr) kun finde sted, såfremt udtømningen foretages under anvendelse af et godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand og spildevandet ved udløbet fra anlægget ikke frembringer synlige spor i havet, spildevandet er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg og udtømningen sker i en afstand af mindst 4 sømil fra nærmeste kyst eller udtømningen foretages i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Foretages udtømning fra en tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed. Uden for dansk søterritorium må der kun ske udtømning af olie og skadelige flydende stoffer, når udtømningen sker i henhold til de fastsatte regler. I Østersøområdet og i Nordsøområdet må udtømning af affald, bortset fra levnedsmiddelaffald, ikke finde sted. Levnedsmiddelaffald må kun udtømmes, såfremt det sker mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. 3 Formål med modtagerordningerne Ved etablering af effektive modtageordninger ønsker Odense Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det smidigt for skibe som anløber danske havne at aflevere deres affald i danske havne. Det kan være et bidrag til at nedsætte forureningen af havmiljøet. 4 Ansvarlig i havnen Havnebestyrelsen i Odense Havn er ansvarlig for udarbejdelse af denne plan for havnens affaldshåndtering. Maritim chef Jørn Pedersen er ansvarlig for planens gennemførelse. Havnekontoret kan kontaktes vedrørende modtageordninger på telefon: fax:

6 5 Generelle regler for modtageordninger Odense Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe der anløber havnen er pligtige til at aflevere affald før havnen forlades, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10.maj 2012 samt bekendtgørelse nr af 7. december 2008 med ændringer til førstnævnte bekendtgørelse. Følgende generelle betingelser skal opfyldes: 5.1 Tidsrum Aflevering skal finde sted indenfor havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 07:00 til kl. 15:00 og fredag fra kl. 07:00 til kl. 14:30. Skibe der udelukkende anløber Odense Havn udenfor normal arbejdstid kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering indenfor normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser, jfr. bestemmelse om de enkelte affaldstyper i afsnit Anmeldelse og varsling Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald 1) mindst 24 timer inden ankomst, hvis anløbshavnen kendes, 2) så snart anløbshavnen kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten, eller 3) senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. Anmeldelsesformularer er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13.december 2006, jfr. bekendtgørelsens bilag 1 (dansk) og bilag 2 (engelsk). Anmeldelsesformularer (se bilag 1 og 2) kan rekvireres på havnekontoret. Odense Havn accepterer derudover anmeldelsesformularer med anden udformning blot indholdet er tilsvarende. Anmeldelsesformular skal indsendes til havnekontoret pr. eller fax ( ). 5.3 Mængder Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn. For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. 5.4 Dispensation fra afleveringspligten Miljøstyrelsen kan efter indstilling fra havnen, at dispensere fra skibenes afleveringspligt. Dispensation kan gives, hvis der er tale om skibe i fast rutefart. 5.5 Ejendomsretten Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til Odense Havn, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg. 6

7 5.6 Ansvar Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10.maj 2012 kan skibe, der eksempelvis undlader at aflevere affald ifølge bekendtgørelsens bestemmelser eller som ikke følger varslingsreglerne, straffes med bøde, eller hvis der er handlet uagtsomt med hæfte eller fængsel i indtil 2 år. 5.7 Yderligere oplysninger Affaldshåndteringsplanen for Odense Havn træder i kraft pr. 1. april 2014, og erstatter tidligere gældende ordninger. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til havnekontoret: Odense Havn, Maritim Afdeling Noatunvej Odense Havn Telefon

8 6 Affaldstyper, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser 6.1 Betaling for modtagelse af affald Driftsaffald Betaling for modtagelse og håndtering af driftsaffald fra skibe er indeholdt i den normale skibsafgift. Dette betyder at betaling for anvendelse af havnens modtageordninger opkræves under No-Special-Fee systemet, som en ikke-specificeret andel af skibsafgiften. Benyttelse af No-Special-Fee systemet er betinget af at følgende punkter er opfyldt: Der er tale om mængder, der svarer til skibets art og størrelse frembragt siden sidste havneanløb. Afhentningen sker indenfor normal arbejdstid. Der betales normal havneafgift. Affaldsmeddelelse skal være meddelt 1) mindst 24 timer inden ankomst, hvis anløbshavnen kendes, 2) så snart anløbshavnen kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten, eller 3) senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. Affaldet er ikke lastrelateret kloakspildevand eller lastrelateret affald. Er ovenstående betingelser ikke opfyldt vil Odense Havn opkræve særskilt betaling for afhentningen svarende til havnens faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr p.t. DKK 600,00. Lastrester Betaling for modtagelse og håndtering af lastrester fra skibe er angivet under de enkelte typer affald. 8

9 6.2 Olieholdigt flydende affald Affaldstype Omfatter olierester (maskinslop), såsom olieslam, brugt smøreolie, olieholdige blandinger fra maskinrummenes rendestene og lignende olierester. Dog kun for så vidt angår olie, der regnes som driftsaffald. Indsamlingsmåde Indsamles enten af Odense Havn, som henstiller opsamlingstank på kaj ved skibsside eller af privat godkendt firma (underleverandør) med tankbil/slamsuger og leveres til miljøstation. Det er en forudsætning for afhentning, at skibet er udstyret med koblingsflanger som beskrevet i bilag 3. Skibet sørger selv for pumpningen til tankvogn. Bortskaffelsesmåde Underleverandøren er ansvarlig for bortskaffelsen til godkendt aftager. Afgift For så vidt angår maskinslop kan afhentningen ske vederlagsfrit (NSF), hvis betingelserne angivet i afsnit 6.1 opfyldt. I alle andre tilfælde opkræves særskilt betaling for afhentningen svarende til havnens faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr p.t. DKK 600, Kloakspildevand Affaldstype Omfatter afløbsstoffer eller andet affald fra enhver form for toiletter, vaskekummer, badekar, afløb anbragt i hospitalsrum, samt fra steder, hvor der findes levende dyr eller andet spildevand, der er blandet op med et af førnævnte stoffer. Indsamlingsmåde Indsamles af privat firma (underleverandør) med tankbil/slamsuger. Det er en forudsætning for afhentning, at skibet er udstyret med koblingsflanger som beskrevet i bilag 4. Skibet sørger selv for pumpningen til tankvogn. Bortskaffelsesmåde Underleverandøren er ansvarlig for bortskaffelsen til godkendt aftager. Afgift For så vidt angår kloakspildevand kan afhentningen ske vederlagsfrit (NSF), hvis betingelserne angivet i afsnit 6.1 opfyldt. I alle andre tilfælde opkræves særskilt betaling for afhentningen svarende til havnens faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr p.t. DKK 600,00. 9

10 6.4 Andet driftsaffald Affaldstype Omfatter affald, der er fremkommet som en naturlig del af skibets drift (dagrenovation). Indsamlingsmåde Containere til dagrenovation opstilles på kajen efter anmodning og er tilgængelige hele døgnet. Containerne leveres/afhentes/tømmes indenfor havnens normale arbejdstid. Der kan rekvireres ekstra containere. Disse skal dog altid bestilles særskilt med et skriftligt, bindende varsel på mindst 24 timer. Metal og skrot lægges på kajen til senere afhentning af havnens personale. Undtagelse ved Fynsværket Dagrenovation afleveres i sække på kajen efter anmodning, hvorefter Fynsværkets personale straks afhenter driftsaffaldet. Bortskaffelsesmåde Indholdet af containere går direkte til forbrænding i henhold til kommunale regler. Afgift For så vidt angår andet driftsaffald (dagrenovation) kan afleveringen ske vederlagsfrit (NSF) ved benyttelse af containere placeret på havneområdet, hvis betingelserne angivet i afsnit 6.1 opfyldt. I alle andre tilfælde opkræves særskilt betaling for afhentningen svarende til havnens faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr p.t. DKK 600, Farligt affald (skadelige flydende stoffer i øvrigt) Affaldstype Omfatter rester og blandinger af flydende stoffer, der transporteres i bulk. Herunder tankskyllevand, kemikalier og forurenet ballastvand. Indsamlingsmåde Affald af denne karakter skal normalt afleveres til ladningsmodtager/-afskiber. Odense Havn har ikke faciliteter til at modtage affald af denne karakter, men henviser i givet fald gerne til et selskab, som er godkendt til transport. Bortskaffelsesmåde Odense Havn henviser gerne til godkendt aftager. Afgift Omkostningerne er et anliggende mellem skibet eller dets agent, der afregner direkte med transportør og modtager. Alternativt kan Odense Havn medvirke ved etablering og organisering mod at opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr p.t. DKK 600,00. 10

11 6.6 Farligt affald (skadelige faste stoffer) Affaldstype Omfatter skadelige stoffer transporteret i pakket form. Indsamlingsmåde Affald af denne karakter falder ind under gruppen specialaffald. Odense Havn har ikke faciliteter til at modtage affald af denne karakter, men henviser i givet fald gerne til et selskab, som er godkendt til transport. Bortskaffelsesmåde Odense Havn henviser gerne til godkendt aftager. Afgift Omkostningerne er et anliggende mellem skibet eller dets agent, der afregner direkte med transportør og modtager. Alternativt kan Odense Havn medvirke ved etablering og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr p.t. DKK 600, Andre lastrester Affaldstype Omfatter alle andre ikke flydende lastrester, dunnage m.v. Indsamlingsmåde Affald af denne karakter skal normalt afleveres til ladningsmodtager/-afskiber. Odense Havn har ikke faciliteter til at modtage affald af denne karakter, men henviser i givet fald gerne til et selskab, som er godkendt til transport. Bortskaffelsesmåde Odense Havn henviser gerne til godkendt aftager. Afgift Omkostningerne er et anliggende mellem skibet eller dets agent, der afregner direkte med transportør og modtager. Alternativt kan Odense Havn medvirke ved etablering og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr p.t. DKK 600,00. 7 Placering af modtageordningerne Placering af modtageordningerne fremgår af oversigtskortene over Odense Erhvervshavn (beliggende i Odense) og Odense Havneterminal (beliggende ved Odense Fjord, Munkebo) i bilag 5. Odense Havn har ingen faste modtagefaciliteter, idet såvel containere som opsamlingstank for olieholdigt flydende affald står på Odense Havns aflukkede miljøstation, hvorfra de hentes af havnens medarbejdere og placeres individuelt på kaj ved skibsside efter anmodning fra skibsføreren eller skibsmægleren. 11

12 8 Liste over godkendte transportører og affaldsbehandlere En oversigt over de mest brugte underleverandører - transportører og affaldsbehandlere er opstillet i det følgende. 8.1 Transportører Olie- og kemikalieaffald Odense Havn, Noatunvej 2, 5000 Odense C, tlf Dansk Olie Genbrug A/S, Juelsmindevej 18, 4400 Kalundborg, tlf Kloakspildevand Marius Pedersen A/S, Havnegade 90, 5000 Odense C, tlf Dagrenovation og brændbart affald Marius Pedersen A/S, Havnegade 90, 5000 Odense C, tlf Lastrester Odense Havn, Noatunvej 2, 5000 Odense C, Affaldsbehandlere Olie- og kemikalieaffald Dansk Olie Genbrug A/S, Juelsmindevej 18, 4400 Kalundborg, tlf Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, tlf Kloakspildevand VandCenter Syd as, Vandværksvej 7, 5000 Odense C, tlf Dagrenovation og brændbart affald Vattenfall A/S - Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C, tlf Lastrester Odense Renovation A/S, Snapindvej 21, 5200 Odense V, tlf Mængdeopgørelse Odense Havn rekvirerer mængdeopgørelser fra transportører, der afhenter affaldet, eller affaldsbehandlere. 10 Ansvar og kontrolforanstaltninger Tilsynet med at skibene overholder afleveringspligten varetages af Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Tilsynet med om Odense Havn etablerer modtageordninger varetages af Miljøstyrelsen. 12

13 11 Konsultation med brugerne Odense Havn indkalder årligt havnens regelmæssige brugere til en diskussion af modtageordningens virke, herunder planens funktionalitet behovet for modtagefaciliteter placering og adgang til faciliteterne omkostninger ved brug af faciliteterne tilstrækkeligheden af faciliteterne mængder af affald, der leveres fra skibene behov for ændringer i planerne på grund af ændringer i havnens aktiviteter underleverandørens muligheder for at komme af med affaldet genbrugsmuligheder Derudover sendes denne plan i høring hos Odense Havns brugere, Odense Kommune, Kerteminde Kommune, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 2010, Dansk Transport og Logistik samt Danmarks Skibsmæglerforening. 12 Klageadgang Såfremt skibets fører eller agent vurderer, at havnens faciliteter er utilstrækkelige eller mangelfulde udfyldes klageformular bilag 6 (dansk) eller bilag 7 (engelsk) og sendes til Odense Havn, som herefter videresender kopi af klagen til Miljøstyrelsen. 13 Ikrafttræden Nærværende affaldshåndteringsplan er gældende fra 1. april 2014 og erstatter tidligere betingelser. ODENSE HAVN den 12. december

14 Bilag 1 Anmeldelsesformular på dansk OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES INDEN ANLØB AF ODENSE HAVN (side 1 af 2) 1. Skibets navn: 2. Radiokaldesignal: 3. Eventuelt skibets IMO-havnekendingsbogstaver og -nummer: 4. Flagstat: 5. Forventet anløbstidspunkt (ETA): 6. Forventet afsejlingstidspunkt (ETD): 7. Foregående anløbshavn: 8. Næste anløbshavn: 9. Sidste havn, hvor driftsaffald blev afleveret, og datoen herfor: 10. Afleveres Alt noget intet (sæt kryds) affald til modtagefaciliteten i havnen? 11. Aflevering ønskes påbegyndt: Noter: Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og til andre inspektionsformål. Jeg bekræfter, at efterfølgende enkeltheder er nøjagtige og korrekte, og at der er tilstrækkelig lagerkapacitet til rådighed om bord til at opbevare det affald, der frembringes mellem denne meddelelse og den næste adækvate havn, i hvilken affaldet vil blive afleveret. Dato:... Tidspunkt:... Underskrift:... 14

15 Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden kolonne, hvor det er relevant. Hvis noget eller intet affald afleveres, udfyldes alle kolonner. Bilag 1 (side 2 af 2) TYPE 4.1 Olieholdigt flydende affald Olieslop (m3) AFFALD, DER SKAL AFLEVERES AFFALDS- MÆNGDE, DER BEHOLDES OM BORD MAKSIMAL LAGER- KAPACITET TIL RÅDIGHED SKØNNET AFFALDS- MÆNGDE, DER VIL BLIVE FREMBRAGT INDTIL NÆSTE HAVN Ballast-/tankskyllevand (m3) Andet (specificeres): 4.2 Kloakspildevand Kloakspildevand (m3) Andet (specificeres): 4.3 Andet fast driftsaffald Husholdningsaffald (kg) Andet brændbart affald (kg) Ikke brændbart affald (kg) Andet (specificeres): 4.4 Farligt affald (skadelige flydende stoffer) Kemikalierester i bulk (m3) Ballast-/tankskyllevand (m3) Andet (specificeres): 4.5 Farligt affald (skadelige faste stoffer) Specialaffald specificeres (kg): 4.6 Andre lastrester Specificeres (kg): Bemærkninger: (f.eks. årsagen til at affaldet ikke blev afleveret ved sidste havneanløb) 15

16 Bilag 2 Notification formula in English (Page 1 of 2) 1. Name: 2. Call sign: INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF ODENSE 3. Where appropriate, IMO identification number of ship: 4. Flag State: 5. Estimated time of arrival (ETA): 6. Estimated time of departure (ETD): 7. Previous port of call: 8. Next port of call: 9. Last port and date when ship-generated waste was delivered: 10. Are you delivering all some none (please tick appropriate box) of your waste into the port reception facilities? 11. Preferred time of waste-delivery: Notes: This information may be used for port State control and other inspection purposes. I confirm that, the subsequent details are accurate and correct, and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next adequate port at which waste will be delivered. Date:... Time:... Signature:... 16

17 If delivering all waste, complete second column as appropriate. If delivering some or none waste, complete all columns. Bilag 2 (Page 2 of 2) TYPE 4.1 Waste oils Sludge, bilge water (m3) WASTE TO BE DELIVERED AMOUNT OF WASTE RETAINED ON BOARD MAXIMUM DEDICATED STORAGE CAPACITY ESTIMATED AMOUNT OF WASTE TO BE GENERATED BETWEEN NOTIFICATION AND NEXT PORT OF CALL Ballast-/tank washings(m3) Others (specify): 4.2 Sewage Sewage(m3) Others (specify): 4.3 Garbage Food waste (kg) Other combustible (kg) Non-combustible (kg) Others (specify): 4.4 Noxious substances (liquid) Chemical residues in bulk (m3) Ballast-/tank washing (m3) Others (specify): 4.5 Noxious substances (non-liquid) Special waste specify (kg): 4.6 Other cargo residues Specify (kg): Remarks: (e.g. why waste was not discharged at the last port of call) 17

18 Bilag 3 Krav til flanger for aflevering af olie Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet mellem modtageanlæggets rørledninger og skibenes udtømningsledninger for olieholdige blandinger fra maskinrummenes rendestene Udvendig diameter: 215 mm. Indvendig diameter: Svarende til rørets udvendig diameter. Boltringens diameter: 183 mm. Flangeudskæringer: 6 huller med en diameter på 22 mm, som skal anbringes med lige stor mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 22 mm. Flangetykkelse: 20 mm. Bolte og møtrikker: Antal og diameter: 6, hver på 20 mm i diameter og af passende længde. Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 125 mm og skal være af stål eller andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kp/cm². 18

19 Bilag 4 Krav til flanger for aflevering af kloakspildevand Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet mellem modtageanlæggets rørledninger og skibenes udtømningsledninger for kloakspildevand Udvendig diameter: 210 mm. Indvendig diameter: Svarende til rørets udvendige diameter. Boltringens diameter: 170 mm. Flangeudskæringer: 4 huller med en diameter på 18 mm, som skal anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 18 mm. Flangetykkelse: 16 mm. Bolte og møtrikker: Antal og diameter: 4, hver på 16 mm i diameter og af passende længde. Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter og til 100 mm og skal være af stål eller andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kp/cm². 19

20 Bilag 5 Kort over placering af modtagerordninger Odense Erhvervshavn (kort 1) Fede røde linier angiver kajer med mulighed for i landsætning af affald. Kortet er ikke målfast. 20

21 Odense Erhvervshavn (kort 2) Fede røde linier angiver kajer med mulighed for i landsætning af affald. Kortet er ikke målfast. 21

22 Odense Havneterminal Fede røde linier angiver kajer med mulighed for i landsætning af affald. Kortet er ikke målfast. 22

23 Bilag 6 Til: Formular for klage over utilstrækkelige eller mangelfulde modtagefaciliteter Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Att.: Havnekontoret Klage vedr. utilstrækkelige modtagefaciliteter til affald: Forslag til forbedringer: Evt. bemærkninger: Skibsnavn: Registreret i: Rederi: Besætning, antal: Skibsfører: Dato: 23

24 Bilag 7 To: Form for reporting alleged inadequacy of reception facilities for waste Port of Odense Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Attn: Port authority Complaint as regards inadequacy of reception facilities for waste: Proposal to improvement: Remarks: Name of ship: Port of registry: Owner or operator: Number of persons on board: Master: Date: 24

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD FRA SKIBE I KOLDING HAVN 2014 v1.1 1 Side 1.0 Lovgrundlaget 3 2.0 Formål med modtagerordningerne 3 3.0 Ansvarlig i havnen 4 4.0 Generelle regler for modtagerordninger

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Affaldsplan For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Forfatter: Birgit K. Hansen Oprettet den 2. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-216968 Sags nr. 480-2015-81857

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1)

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1) Bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Bilag 1 Bilag 2 Anmeldelsesformular på engelsk Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA.

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Havnefoged John Hakmann Havnefoged John Hakmann Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr.

Læs mere

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Indledning: SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN fik sammen med Spodsbjerg Fiskerihavn sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Fredericia Havn Shell Terminalen Middelfart Havn Side 1 af 22 Indhold Introduktion... 3 1. Lovgrundlaget... 3 Reglernes betydning... 4 2.

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S 2016 2019 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordning 2. Lovgrundlaget 3. Ansvarlig i havnen 4. Generelle

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 27. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039870/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2012-2015 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger er til brug for Miljøstyrelsens samlede vurdering af affaldsplanen

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Praktiske erfaringer med affaldshåndtering i danske havne Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne Regler EU direktiv

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling)

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) I forordning 1013/2006 artikel 4, stk. 5 og i artikel 6 er der anført at der skal stilles en sikkerhedsstillelse

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe 1)

Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe 1) BEK nr 174 af 25/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen. j.nr., NST-4305-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb)

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 132 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB SKÆRBÆK BÅDEKLUB VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB 29. november 2000 1: Foreningens navn og hjemsted: 1. Klubbens navn er SKÆRBÆK BÅDEKLUB SBK. Dens hjemsted er Skærbæk i Fredericia kommune. 2: Formål: 1.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Torvegade 74, 6700 Esbjerg Ofte stillede spørgsmål Kan jeg reservere en byggegrund? Jeg ønsker at købe en grund hvad gør jeg? Hvornår skal jeg betale for grunden? Skal jeg have en advokat? Kan jeg fortryde?

Læs mere

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX].

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. Under henvisning til din ansøgning af 17. marts 2015, hvori du anmoder om

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Holstebro Kommune. Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i

Holstebro Kommune. Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune Formål 1. I henhold til 48 i spildevandsbekendtgørelsen er det af kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal være

Læs mere

Gråsten Andelsboligforening

Gråsten Andelsboligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bundfældningstanke. Obligatorisk tømningsordning for. bundfældningstanke

Bundfældningstanke. Obligatorisk tømningsordning for. bundfældningstanke Bundfældningstanke Obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definationer m.v.... 3 2. Affaldets art:... 3 3. Deltagere:... 3

Læs mere

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. Kvalitetsstandard Levering af til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Levering af til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

2. Ilandbringning af brugte væsker, stoffer og materialer med henblik på kontrolleret bortskaffelse og evt. genanvendelse,

2. Ilandbringning af brugte væsker, stoffer og materialer med henblik på kontrolleret bortskaffelse og evt. genanvendelse, Operatør NN Miljøteknologi J.nr.: MST-400-XXXXX Generel tilladelse for Operatør NN til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af stoffer og materialer ved boring, stimulering mv. rigoperationer for

Læs mere

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Indledning Den 114 km lange kyststrækning har stor landskabelig og rekreativ værdi for kommunen. Derfor er det væsentligt, at der tages hensyn til landskabet,

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium

Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 1. marts. Elevens fulde navn Kaldenavn understreges Fornavne: Køn: Hverdagssprog: Telefon/mobil: Mor

Læs mere

Båd sælges fra dødsbo

Båd sælges fra dødsbo 11. august 2016 Båd sælges fra dødsbo IKKE under konkurs (Motorbåd, i jern med Ford diesel motor, måler 9,5m) Eftersyn: 11. august 2016 fra kl. 13.00 til kl. 13.30 Ishøj Havn, bro S3 Budfrist: 12. august

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og. Svendborg sygehus

Spørgsmål og svar. Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og. Svendborg sygehus Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og Svendborg sygehus Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en bølgeskræm i Doverodde Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en bølgeskræm i Doverodde Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Doverodde Lystbådehavn Doverodde Havnevej 2 7760 Hurup Thy Kystdirektoratet J.nr. 16/00059-13 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-06-2016 Tilladelse til etablering af bølgeskærm i Doverodde Lystbådehavn ud for

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus/værksted på Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus/værksted på Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Brian Andersen Mejlbyvej 151, Skaarup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.15-P19-8-16 Ref.: Lene Marie Hansen

Læs mere

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 NOTAT Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 12. december 2007 J.nr. 05-80-74 7.kontor/EHo AMS har tidligere sendt orienteringer ud om, hvordan

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Vedrørende Novo Nordisk A/S i Hillerød Att. Susanne Bech, Novo Nordisk A/S, Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd. Virksomheder J.nr. MST-1274-00117 Ref. GUKHA/MAJLI Den 29. juli 2015 Afgørelse om

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af kaj- og moleanlæg på Skagen Havn

Tilladelse til udvidelse af kaj- og moleanlæg på Skagen Havn Forsvarsministeriet v/forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste Att.: Projektleder, Byggedivisionens Projektteam Vest, Eva Hancock Sendt elektronisk til esh@mil.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2013-2014 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 1. BRUG DEMOKRATIET Medarbejderforeninger På mange arbejdspladser med 5 DJ medlemmer eller flere, er der oprettet en medarbejderforening (standardvedtægter for medarbejderforeninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bindende svar. PRICEWATERHOUSECOOPERS Att.: Tom Bruno Hansen Rytterkasernen 21 Postboks 370 5000 Odense C

Bindende svar. PRICEWATERHOUSECOOPERS Att.: Tom Bruno Hansen Rytterkasernen 21 Postboks 370 5000 Odense C Juridisk Administration Bindende Svar 1 Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing PRICEWATERHOUSECOOPERS Att.: Tom Bruno Hansen Rytterkasernen 21 Postboks 370 5000 Odense C Bryghusvej 30 5700

Læs mere

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012 Vejledning om udarbejdelse af affaldsplaner for modtagelse og håndtering af affald fra skibe af 10. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1. Indledning...3 1.1. Definitioner...3 1.2. Modtagefaciliteter...4

Læs mere

Betingelser for Alka Tank&Tjen.

Betingelser for Alka Tank&Tjen. Betingelser for Alka Tank&Tjen. Forbrugere Gælder fra 17. maj 2016 Indledning Alka Tank&Tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios og

Læs mere

Auktioner A/S (for en kunde) IKKE under konkurs (Pantebrev opr. stort kr. 250.000)

Auktioner A/S (for en kunde) IKKE under konkurs (Pantebrev opr. stort kr. 250.000) 8. oktober 2012 Auktioner A/S (for en kunde) IKKE under konkurs (Pantebrev opr. stort kr. 250.000) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 12. oktober 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme I medfør af 2, stk. 3, 7, 22, stk. 2 og 3, 23, stk. 2, 61, stk. 1, og 62, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 51, Blåkildevej 1-115 / 2-168 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afdeling 25 REMISEN Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afdeling 25 REMISEN Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afdeling 25 REMISEN Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Lokale aftaler om arbejdstid

Lokale aftaler om arbejdstid Lokale aftaler om arbejdstid For pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område Pædagogernes Forhandlingsfællesskab Blegdamsvej 124 2100 København Ø Juli 2010 Indledning Denne vejledning retter

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. COWI A/S Lars Hansson Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 16/02327-10 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til Lars Hansson Tilladelse til geotekniske

Læs mere