Udbudsmateriale. Vedrørende levering af. Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren. til. Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Vedrørende levering af. Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren. til. Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Udbudsmateriale Vedrørende levering af Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren til Jammerbugt Kommune Ordregiver: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Kontaktpersoner: Steen Lund Albrechtsen Tlf.: Jette S. Linnemann Tlf.: Offentliggørelse: 10. oktober

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning Udbudsform Udbudsmaterialet Kontaktoplysninger og Spørgsmål/Svar Udvælgelseskriterier Tilbuddets form og indhold Fremsendelse af hensigtserklæring og afslag Forbehold Tildelingskriterium Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Aftaleindgåelse Åbning af tilbud Omfang - sortiment Priser Kvalitet Levering og service Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Bestilling af varer Fakturering Kontraktperiode og opsigelse Priser og prisregulering Følgeseddel Leveringsbetingelser Betalingsbetingelser Ændringer i kontraktgrundlaget Statistik Forsinkelse og erstatningskøb Mangler

3 31. Afhjælpning Overgang til ny kontrakthaver Bod Misligholdelse Ophævelse Uden virkning Forsikring Underleverandører Etik og socialt ansvar Offentlige påbud Tavshedspligt og offentlig aktindsigt Force majeure Overdragelse af kontrakten Tvister

4 Udbudsbetingelser 1. Indledning Jammerbugt Kommune udbyder hermed en aftale om vask og leje af beklædning til medarbejderne i sundheds- og plejesektoren. Det vil sige medarbejdere på plejecentre og medarbejdere i hjemmeplejen i Jammerbugt Kommune. Udbudsmaterialet udsendes elektronisk til de, der anmoder herom. Aftalen omfatter ca. 730 ansatte i Jammerbugt Kommune, der vil blive omfattet af en vask og leje løsning, heraf ca. 110 elever. Såfremt der sker en omorganisering i plejesektoren i Jammerbugt Kommune, skal aftalen kunne indskrænkes eller øges for så vidt angår levering af en vask og leje løsning med op til 200 ansatte. De ovennævnte personalegrupper skal bære samme type beklædning, hvorfor tilbuddet skal omfatte beklædning, der matcher medarbejdernes behov. Beklædningen skal virke professionelt og i funktion og komfort matche de pågældende erhverv. Tilbuddet skal overholde den til enhver tid gældende vejledning vedr. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, (pt. Sundhedsstyrelsens vejledning, pkt. 7 og 8, dateret 08. juni 2011). En aftale skal også indeholde mulighed for bestilling af beklædning til allergikere og gravide samt beklædning til personer med anden etnisk baggrund. P.t. skal der ske levering på 10 steder i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgiver skal uden beregning tåle, at der kan ske ændringer i ovennævnte afleveringssteder indenfor Jammerbugt Kommunes område. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes aftaleopstart vil finde sted samt tidshorisont fra ordretildeling til fuld implementering af opgaven. Tidsskema skal medsendes tilbuddet og planlægningen skal være udformet således, at beklædningen er til rådighed hos personalet mindst 1 uge før aftalestart. Der skal indgås en 4-årig aftale mellem ordregiver og tilbudsgiver. Kontrakten træder i kraft den 1. september 2015 og ophører uden varsel den 31. august Kontraktperioden kan af ordregiver forlænges på uændrede vilkår på 2 gange 12 måneder (option). Såfremt ordregiver ønsker at gøre brug af denne ret, skal dette meddeles tilbudsgiveren skriftligt senest 6 måneder før kontraktens ophør. Som en del af udbudsmaterialet findes den aftale, som vil blive indgået mellem ordregiver og den/de valgte tilbudsgiver(e). Der vil ikke være mulighed for forhandling af kontraktens vilkår og betingelser. Tilbudsgivers tilbud vil indgå som en integreret del af kontraktgrundlaget mellem ordregiver og tilbudsgiver. 4

5 2. Udbudsform Udbuddet omhandler en tjenesteydelse i henhold til Udbudsdirektivets bilag II B. Der er sket annoncering på den 10. oktober 2014, men der foreligger ikke egentlig annonceringspligt. 3. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsmateriale med bilagene: 1. Tilbudslisten 2. Tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld 1 3. Checkliste 2 4. Miljøskema for beklædning til sundheds- og plejesektoren 3 5. Miljøskema for vaskeriydelser 4 Udbudsmaterialet vil endvidere indeholde: 6. Eventuelle spørgsmål og svar. 7. Eventuelle supplerende skriftlige meddelelser i tilbudsfasen. 4. Kontaktoplysninger og Spørgsmål/Svar Ordregiver: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf Spørgsmål til udbudsmaterialet rettes til Steen Lund Albrechtsen pr. på eller til Jette S. Linnemann pr. på Spørgsmål som modtages inden tirsdag den 2. december 2014, kl , kan påregnes besvaret senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål der fremsendes efter denne frist, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare disse senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. 1 Tro- og Love erklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den skal udfyldes og underskrives og returneres sa m- men med dit tilbud. 2 Checkskema er vedlagt udbudsmaterialet. Den skal udfyldes og returneres sammen med dit tilbud. 3 Miljøskema er vedlagt udbudsmaterialet. Det skal underskrives og returneres sammen med dit tilbud. 4 Miljøskema er vedlagt udbudsmaterialet. Det skal underskrives og returneres sammen med dit tilbud. 5

6 Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade vil i anonymiseret form være at finde på Jammerbugt Kommunes hjemmeside på adressen 5. Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende den nedenfor angivne dokumentation, som ordregiver vurderer tilbudsgivers egnethed ud fra: Skal medsendes dit tilbud (tilbud er nærmere beskrevet under pkt. 6): - Kopi af gældende police for produktansvarsforsikring med angivelse af forsikringssum for henholdsvis person- og tingskader. - Referencer fra tilsvarende vareleverancer, som tilbudsgiver har varetaget de seneste 3 år, med angivelse af bl.a. kontaktoplysninger ved firma/kommune. - Tidsplan for implementering. Er vedlagt udbudsmaterialet og skal returneres sammen med dit tilbud: - Tro- og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 med senere ændringer (standardblanket vedlagt udbudsmaterialet). - Checkliste i udfyldt stand (vedlagt udbudsmaterialet). - Miljøskema for beklædning til sundheds- og plejesektoren, i underskrevet og dateret form. - Miljøskema for vaskeriydelser, i underskrevet og dateret form. Ordregiver vil afvise tilbuddet som værende ikke-konditionsmæssigt, såfremt dokumenterne ikke er vedlagt. Efter tilbudsfristens udløb foretager ordregiver først en vurdering af tilbudsgiverne ud fra ovenstående dokumentation. De tilbud, der vurderes konditionsmæssige, vil herefter blive evalueret ud fra tildelingskriteriet i punkt Tilbuddets form og indhold Tilbuddet skal være skriftligt, og der skal afleveres: Komplet tilbud i papirform i 1 eksemplar med tilhørende bilag (herunder tilbudsliste, kvalitetsliste og beskrivelse af levering og service), jf. pkt. 5, 15 og 17. Det komplette tilbud, som afleveret i papirform, skal tillige afleveres på USB-nøgle, CD-rom eller lignende elektronisk medie. Endelig skal der afleveres 10 sæt tilbudstøj til brug for afprøvning. Tilbud afleveret i form af mail vil ikke blive accepteret. 6

7 Tilbuddet skal affattes på dansk, og al korrespondance, materiale og øvrig kontakt skal foregå på dansk. Beløb skal afgives i danske kroner (DKK). Tilbud skal afgives på den af ordregiver udarbejdede tilbudsliste. Tilbuddet skal indeholde oplysning om, hvilke specifikke index, der skal anvendes ved prisreguleringer og såfremt der ikke anvendes nettoprisindex fra Danmarks Statistik, så skal dokumentation/kopi medsendes tilbuddet. Der kan ikke afgives alternative tilbud. Der kan ikke afgives delbud. Tilbudsgivers omkostninger forbundet med afgivelse af tilbuddet er ordregiver uvedkommende, ligesom det afleverede materiale må betragtes som ordregivers ejendom. Ordregiver udarbejder ikke eget bud. Leverandøren har mulighed for i forbindelse med afgivelse af tilbud at markere/angive, hvilke konkrete dele af tilbuddet tilbudsgiveren opfatter som fortrolige forretningshemmeligheder. Ordregiver vil ved en anmodning fra udenforstående om aktindsigt inddrage leverandørens opfattelse ved den samlede bedømmelse om aktindsigtens indhold og omfang. 7. Fremsendelse af hensigtserklæring og afslag Jammerbugt Kommune fremsender hensigtserklæring og afslag som digital post. 8. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres tydeligt i et særskilt afsnit i tilbuddet, som skal have overskriften Forbehold. Der skal være reference til det punkt i udbudsmaterialet som forbeholdet vedrører. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer vil blive kapitaliseret og tillagt den samlede tilbudssum. Forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt ikkekapitaliserbare forbehold vil medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ikkekonditionsmæssigt. Flere ikke-grundlæggende forbehold vil efter omstændighe- 7

8 derne tilsammen kunne udgøre et grundlæggende element. Sådanne forbehold vil medføre at tilbuddet ikke tages i betragtning. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold overfor indholdet i aftalen. 9. Tildelingskriterium Tildelingskriteriet ved valg af tilbudsgiver er det økonomisk mest fordelagtige ti l- bud. Ordregiver vil vælge det tilbud, der ud fra en samlet vurdering af følgende vægtede underkriterier er det økonomisk mest fordelagtige. Underkriterier Vægtning Pris 45 % Kvalitet, funktionalitet, pasform og miljø 30 % Levering og service 25 % Underkriteriet pris vurderes ud fra den samlede tilbudssum som angivet på ti l- budslisten sat i forhold til kommunens personale. Underkriteriet kvalitet vurderes ud fra beskrivelse af de tilbudte produkters kvalitet, beskrivelse af proces for at sikre levering af infektionsfrit beklædning til sundheds- og plejesektoren samt beskrivelse af hvorledes tilbudsgiver sikrer rettidig udskiftning af beklædning til sundheds- og plejesektoren. Funktionalitet og pasform mm. vurderes ud fra fysisk afprøvning af de fremsendte/tilbudte beklædningsdele. Resultatet registreres i et afkrydsningsskema. Miljø vurderes ud fra en vægtning af besvarelsen af de 2 miljøskemaer. Underkriteriet levering og service vurderes ud fra tilbudsgivers beskrivelse af forhold i forbindelse med levering, daglig kommunikation, bestillingstider, svind, lavt tidsforbrug på leveringsadresserne, opstart og iværksættelse, jf. pkt Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Udbud Beklædning og må kun åbnes af sekretariatet. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være skriftligt. Tilbudsfristen er den 16. december 2014, kl Tilbuddet skal sendes som pakke eller afleveres personligt til: Jammerbugt Kommune 8

9 Toftevej Aabybro Tilbud afleveret i form af mail eller i elektronisk form vil ikke blive accepteret. Tilbud modtaget efter ovennævnte tidspunkt, et andet sted eller i en anden form end angivet vil blive betragtet som værende ikke-konditionsmæssigt, og vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet er fremme på ovennævnte adresse inden tilbudsfristens udløb. 11. Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil 6 måneder efter tilbudsfristens udløb, og kan accepteres af ordregiver ved afsendelse af accept inden vedståelsesfristens udløb. 12. Aftaleindgåelse Kontrahering forventes at finde sted i februar måned De bydende vil blive orienteret om resultatet af tilbudsvurderingen, hvorefter aftalen vil blive indgået ved underskrift af acceptskrivelse. 13. Åbning af tilbud Der vil ikke være adgang til at tilbudsgiverne kan overvære åbningen af tilbuddene. 9

10 KRAVSPECIFIKATION 14. Omfang - sortiment Der skal tilbydes en løsning, der indebærer færrest mulige interne ressourcer til håndtering af arbejdsbeklædning og kontrol af svind. Sortimentet skal omfatte: vask og leje af arbejdsbeklædning til sundheds- og plejepersonale vask og leje af overtøj til sundheds- og plejepersonale Jammerbugt Kommune ønsker, at de ansatte skal fremstå med en fælles beklædningsprofil, hvorfor der ønskes et begrænset sortiment. For så vidt angår t-shirts skal der være valg mellem én lys og én mørk farve. M.h.t. overdel skal der være valg mellem en vest (cowboy) og en kittel. Der skal være en let buks (til brug for sommer og evt. hele året for indepersonale) samt en almindelig buks (altså en buks med bred anvendelsesmulighed i forhold til arbejdsopgaverne). For så vidt angår bukser og overdele, skal der være en model til både herre og damer. Endelig skal der for udepersonale være overtøj (3 i 1), og for udepersonale i dagvagter, skal der være en regnbuks (regntæt overtræksbuks). For indepersonale i nattevagter, skal der være en sjælevarmer. For op til ca. 20 nøglepersoner, skal der være mulighed for en særlig indepakke omfattende max. 3 sæt tøj om ugen. Endelig skal der være samt mulighed for leje af puljetøj til brug for ikke fastansatte eller nyansatte samt for så vidt angår overtøj til brug af indepersonale. Endelig skal der være mulighed for leje af tørklæde, hvor en ansat ønsker at bære et sådant. For så vidt angår elever bemærkes, at disse vil blive tilmeldt til den relevante standardpakke for så vidt angår praktikperioderne, og afmeldt for de perioder, hvor de er i skoleforløb. Beklædningsdelene skal: 10

11 være nye/ubrugte ved udlevering ved aftalestart have en høj grad af fleksibilitet i forhold til anvendelsesmulighederne for de enkelte beklædningsdele være åndbart og hudvenligt være slidstærkt og farveægte fremtræde rent og uden huller/reparationer leveres uden større synlige farveændringer i tøjets anvendelsesperiode fleece trøjen i 3-i-1 jakken skal være hæftet med lynlås eller knapper til yderjakken Regnbukser skal være designet så de er lette at tage af og på Overdele (ikke t-shirts) og overtøj skal være forsynet med Jammerbugt Kommunes logo. Udbyder kan henvise til det i pkt. 1 anførte antal personer, der skal omfattes af aftalen, samt oplyse, at vi umiddelbart vurderer, at der er tale om en årlig omsætning på ca. kr. 2 mil. Der skal i aftaleperioden kunne leveres beklædning til allergikere og gravide. Der skal herudover kunne leveres målkonfektionerede beklædningsdele i et mindre antal, og der skal kunne ske tilpasninger såsom evt. oplægning af benklæder. 15. Priser Tilbud skal afgives på vedlagt tilbudsliste med angivelse af pris pr. uge på de forskellige linjer. Prisen skal tilbydes ud fra en arbejdsbeholdning, der kan inddækkes ved levering 1 gang pr. uge. Det forudsættes at beklædning til allergikere, gravide og målkonfektioneret leveres til de tilbudte priser. Der ønskes tilbud på maks. 2 kollektionskombinationer og hver enkelt kombination skal indeholde de i pkt. 14 anførte beklædningsdele (over-/underdele). Priserne skal være baseret på: Der skal være 1 sæt tøj til rådighed pr. arbejdsdag pr. medarbejder samt en reservebeholdning. Det bemærkes her, at der er forskellige vagtordninger. De fleste medarbejdere har op til 6 sammenhængende arbejdsdage. Jakke (3-i-1) og regnbukser skal vaskes efter behov og imprægneres 2 gange pr. år. 11

12 Der skal ske levering på de i pkt. 1 fastsatte placeringer der gives en pris for dels personplastet levering og anden levering. I forbindelse med en medarbejder frameldes og/eller ændrer sammensætning af beklædningsgenstandene, så skal en sådan ændring registreres/tilrettes på relevante lister senest 1 uge efter modtagelse af informationen og udbyder afregner kun for 1 uge efter ændringstidspunktet. Priserne opgives som nettopriser, inkl. afgift, ekskl. moms. 16. Kvalitet Tilbudsgiver skal medsende beskrivelse af de produkter, der vil blive leveret i følge aftalen. Herunder stoftype, tykkelse og vævningstype m.m. Tilbuddet skal indeholde oplysning om muligheder for levering af beklædning til ansatte med allergier. Tilbudsgiver bedes beskrive hvorledes firmaet lever op til vejledningen Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, pkt. 7 og 8. Tilbudsgiver skal medsende 10 stk. tilbudsprøver af hver af de tilbudte beklædningsdele omfattende de almindelige standardstørrelser. Beklædningsdelene skal være vasket og tørret 5 gange. Et sæt tilbudsprøve fra den vindende leverandør leveres ikke tilbage, men beholdes uden beregning i hele aftaleperioden. Øvrige tilbudsprøver kan afhentes efter underskrivelse af aftalen. 17. Levering og service Iværksættelse Tilbudsgiver skal medsende beskrivelse af hvorledes opstart og idriftsættelse af aftalen planlægges. Tidsplan skal medsendes tilbuddet, jf. pkt. 5 og 6. Måltagning Tilbudsgiver er ansvarlig for at stille lokaler (på to forskellige steder) og personale i Jammerbugt til rådighed, således at måltagning af kommunernes ansatte kan finde sted umiddelbart efter aftaleindgåelsen, for at sikre, at beklædningen er tilstede senest 2 uger før aftalens ikrafttrædelsesdato. Ved modtagelse af dato, tidspunkt og adresse vil kommunerne videresende disse til personalet, med meddelelse om, at de hurtigst muligt skal møde til måltagni n- gen. 12

13 Tilbudsgiver skal udarbejde målskema til brug ved bestilling af beklædning samt tilføje navn og EAN nummer i forbindelse med måltagningen. Ved efterfølgende ansættelse af personale, skal levering finde sted: Standardstørrelser efter max. 3 uge Målkonfektioneret arbejdsbeklædning efter max. 4 uger. Tilbudsgiver skal medsende oplysning om web baserede muligheder for efterfølgende bestilling af beklædning til såvel nyansatte som ansatte, der har behov for ændring af størrelser mm. Webportalen skal indeholde et let anvendeligt målskema til angivelse af relevante mål. Levering/håndtering Beklædningen skal leveres på de i pkt. 1 fastsatte steder. Den tilbudte løsning skal sikre, at der til enhver tid er tøj til rådighed til den enkelte ansatte samt en reservebeholdning, der skal dække ekstraordinært behov for skift af beklædning i løbet af en vagt samt ekstravagter. Kontaktperson Der skal medsendes oplysning om navn, tlf., adresse på de kontaktpersoner, der vil være ansvarlig for hhv. kontrakten såvel som den daglige drift ved service kontoret. Svind Tilbudsgiver skal fremsende tilbud på vaske/leje løsning, hvor et årligt svind maksimalt må udgøre 5 % (dokumenteret) uden krav til ekstra ansvar og opgaver ved udbyder personale/leveringssteder. 13

14 KONTRAKT 18. Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i henhold til annoncering den 10. oktober 2014 og efter begge parters underskrift af acceptskrivelse. Kontraktgrundlaget er nærmere beskrevet i acceptskrivelsen. Købelovens regler om garanti, reklamationsret, forsinkelse, mangler, afhjælpning, forholdsmæssigt afslag og dækningskøb gælder for leverancerne. 19. Kontraktens omfang Leverancens omfang bestemmes af de ordrer som ordregiver løbende afgiver. Kontrakthaver skal levere anskaffelserne i nøje overensstemmelse med kontrakten. 20. Bestilling af varer Ordregiver kan afgive bestilling pr. mail, telefon, telefax, e-handel, el. pr. brev. Ved hver bestilling skal ordregiver give følgende oplysninger: - varetype - antal/mængde - leveringsadresse - bestiller/forvaltning - medarbejderens navn - udfyldt målskema 21. Fakturering Faktura skal fremsendes elektronisk jf. lovbekendtgørelse nr. 354 af om offentlige betalinger mv. i OIOUBL-format på baggrund af oplyste EANlokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: - Rekvirent - EAN-nr. - Varebetegnelse og kvantum - Fakturabeløb 14

15 22. Kontraktperiode og opsigelse Kontrakten er gældende fra den 1. september 2015 til og med den 31. august Kontraktperioden kan af ordregiver forlænges på uændrede vilkår i 2 gange 12 måneder (option). Såfremt ordregiver ønsker at gøre brug af denne ret, skal dette meddeles kontrakthaver skriftligt senest 6 måneder før kontraktens ophør. Kontrakten kan til enhver tid opsiges af ordregiver med seks måneders forudgående skriftligt varsel. Kontrakthaver kan ikke opsige kontrakten. 23. Priser og prisregulering De i kontrakthavers tilbud angivne priser er gældende indtil 31. december Herefter kan tilbudsprisen reguleres én gang årligt, første gang pr. 1. januar Prisregulering kan følge udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindex eller anden relevant prisindex (anført), der er offentligt tilgængeligt. Prisregulering skal skriftligt accepteres af ordregiver. Ved enhver prisændring skal ny prisliste fremsendes til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. 24. Følgeseddel Følgeseddel med oplysning om evt. rekvisitionsnummer, varebetegnelse og kvantum skal altid medsendes leverancen. Forsendelse kan evt. ske elektronisk. 25. Leveringsbetingelser Levering af den enkelte bestilling skal ske til den adresse som angives ved bestillingen. Levering skal ske uden omkostninger for ordregiver. Leveringstidspunkt aftales efter aftalens indgåelse med den enkelte rekvirent. 26. Betalingsbetingelser 30 dage netto. 15

16 Aftalte betalingsbetingelser skal fremgå af fakturaerne. Fakturaer skal fremsendes elektronisk til ordregiver. Bliver de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdt, så det bliver nødvendigt at fremsende rykkerskrivelse, skal rykkerskrivelsen fremsendes til det EAN-nr., som fakturaen er udstedt til. 27. Ændringer i kontraktgrundlaget Sker der væsentlige ændringer i relevant lovgivning, der ændrer opgaven væsentligt, er parterne gensidigt forpligtede til at tage kontraktgrundlaget op til genforhandling med sigte på en nødvendig tilpasning. Mindre ændringer i relevant lovgivning berettiger ikke til en ændring af kontraktgrundlaget. Enhver ændring skal respektere udbudsreglernes grænser. Ændringsforslag skal skriftligt sendes til den anden part, der skal svare inden for rimelig tid. 28. Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning udarbejde en statistik over omsætningen på aftalen. Statistikken skal leveres elektronisk, og være i Microsoft Excel-format eller konvertibelt hertil. Statistikken skal indeholde følgende oplysninger: varenummer vare beskrivelse enhed antal pris/enhed pris/i alt pr varenr for oplyst periode svind Statistikken skal sendes til: 16

17 29. Forsinkelse og erstatningskøb Indtræffer forsinkelse, skal kontrakthaver omgående meddele dette til ordregiver sammen med en angivelse af årsagen til forsinkelsen og et skøn over det tidspunkt, hvor levering i stedet vil kunne finde sted. Ordregiver kan foretage erstatningskøb for de anskaffelser som ikke kan leveres inden en for ordregiver acceptabel frist. 30. Mangler Kontrakthaver garanterer, at det leverede på leveringstidspunktet overholder kontrakthavers egne produktspecifikationer for det leverede produkt samt kontraktens krav i øvrigt. I overensstemmelse med dansk rets almindelige mangelbegreb foreligger der en mangel, såfremt det leverede ikke har de egenskaber som ordregiver med rimeli g- hed kan forvente ud fra kontrakten. 31. Afhjælpning Ved konstatering af mangler ved de modtagne leverancer er kontrakthaver forpligtet til omgående og senest 3 hverdage efter afsendelse af skriftlig reklamation, at afhjælpe manglerne, eller om nødvendigt at erstatte den mangelfulde leverance med en ny. Begge dele skal ske uden omkostninger for ordregiver. Såfremt kontrakthaver ikke udbedrer/erstatter leverancen vil det være at betragte som væsentlig misligholdelse, og ordregiver kan ophæve kontrakten. 32. Overgang til ny kontrakthaver I forbindelse med overgang til ny kontrakthaver, ved aftalens udløb, aftales det, af praktiske årsager, at der kan foretages midlertidige foranstaltninger, således at overgangen bliver mindst mulig mærkbar for brugerne. Perioden forventes at være 1 2 mdr. efter aftalens udløb. Kontrakthaver er ved aftalens ophør, uanset om det er ved aftalens udløb eller ved ophævelse, forpligtet til aktivt og på bedste vis at medvirke til, at overgangen sker uden problemer. 17

18 Kommunen har krav på og kontrakthaver pligt til at overdrage alle relevante materialer, informationer, data mv. med henblik på at sikre, at opgaven kan videreføres uden gener for kommunen og brugerne. Udleveringen af materialerne skal ske så betids, at relevante oplysninger kan indgå i førstkommende udbudsmateriale. 33. Erstatning Ordregiver forbeholder sig ret til at få dækket dokumenterede omkostninger i forbindelse med kontraktstarten, såfremt kontrakthaver ikke kan levere den omhandlede ydelse. 34. Misligholdelse Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, er den anden part berettiget til erstatning for ethvert tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 35. Ophævelse Ordregiver har ret til at ophæve kontrakten, hvis: a) Kontrakthaver væsentligt misligholder sine forpligtelser. Konstateres væsentlige afvigelser i kvaliteten af det leverede i forhold til udbudsmaterialets bestemmelser og de anførte oplysninger i kontrakthavers tilbud betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlige forsinkelser i forhold til leveringsfrister kan betragtes som væsentlig misligholdelse. Gentagne misligholdelser, der isoleret set ikke kan anses som væsentlige b) Kontrakthaver erklæres konkurs eller træder i likvidation. I en sådan situation kan ordregiver ophæve kontrakten uden varsel, ved skriftlig meddelelse til boet, henholdsvis likvidator i det omfang Konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. Har boet ret til at indtræde i kontrakten i medfør af Konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i kontrakten. Ved betalingsstandsning, eller hvis der åbnes for forhandling om tvangsakkord, eller kontrakthavers økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at kontrakthaver må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten, er hæveretten dog betinget af, at kontrakthaver ikke har stillet eller på ordregivers opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for kontraktens opfyldelse. c) Er kontrakthaver et aktie- eller anpartsselskab, kan ordregiver hæve aftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis kontrakthaver inden 10 arbejdsdage fra frem- 18

19 komsten af et påkrav fra ordregiver dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis kontrakthaver stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse. d) Kontrakthavers eventuelle ret til ophævelse ved væsentlig misligholdelse fra ordregivers side følger dansk rets almindelige regler. 36. Uden virkning Gøres kontrakten uvirksom eller ophæves/annulleres kontrakten af Klagenævnet for Udbud, domstolene eller tilsvarende instanser, kan der ikke rejses erstatningskrav herfor over for udbyder. 37. Forsikring Tilbudsgiver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter. Tilbudsgiver er forpligtet til at tegne professionel produktansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på 5 mio. danske kr. Tilbudsgivers eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Tilbudsgivers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Ordregiver er berettiget til, på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid, at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Manglende dokumentation af forsikringsdækning vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse. 38. Underleverandører Hvis leverandøren benytter underleverandører, hæfter leverandøren for sine underleverandørers forhold på samme måde som for sine egne leverancer. 39. Etik og socialt ansvar Udbyder forudsætter, at kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: 19

20 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Det forudsættes også, at kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt overholder de 10 principper i FN s Global Compact. Manglende overholdelse af denne klausul anses som væsentlig misligholdelse. 40. Offentlige påbud Kontrakthaver hæfter for, at de til enhver tid gældende lovbestemmelser og myndighedskrav, herunder EU-direktiver og standarder, overholdes. Dette gælder især for prisbestemmelser, fremstillings- og varemærkningsforskrifter samt i relation til eventuelle patentrettigheder m.v. for tredjemand. 41. Tavshedspligt og offentlig aktindsigt Kontrakthaver er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om indholdet af de med ordregiver indgåede aftaler, herunder om priser og mængder. Ordregiver er omfattet af Offentlighedslovens og Forvaltningslovens regler om aktindsigt. 42. Force majeure Hertil regnes kun følgende forhold: Strejke, lockout, krig, naturkatastrofer samt brand hos kontrakthaver. 43. Overdragelse af kontrakten Kontrakten eller de hermed forbundne fordringer kan ikke overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra ordregiver. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som væsentlig misligholdelse. 20

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13 ANNONCERING På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 10072013 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Afgivelse af tilbud... 3 2.

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune CVR nr.: Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere