McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no ) ÅRSRAPPORT FOR 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008"

Transkript

1 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK Frederiksberg Tlf Fax CVR nr Nordea nr McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no ) ÅRSRAPPORT FOR 2008 Annual Report 2008 Generalforsamling afholdt d. 4. maj 2009 Annual General Meeting held on May 4th, 2009

2 SWcDONALD'S DANMARK A/S INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS SIDE PAGE LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING... STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MANAGEMENT BOARD ON THE ANNUAL REPORT REVISIONSPÅTEGNING... REPORT OF INDEPENDENT AUDITORS OPLYSNINGER OM SELSKABET., INFORMATION ABOUT THE COMPANY HOVED- OG NØGLETAL, FINANCIAL HIGHLIGHTS LEDELSESBERETNING... 6 MANAGEMENTS REVIEW ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 8 ACCOUNTING POLICIES RESULTATOPGØRELSE FOR INCOME STATEMENT FOR 2008 BALANCE PR. 31. DECEMBER BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31, 2008 PENGESTRØMSANALYSE FOR CASH FLOW STATEMENT FOR 2008 EGENKAPITALOPGØRELSE STATEMENT OF CHANCES IN EQUITY NOTER...,.. 17 NOTES

3 Side/(Page) 3 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. The Board of Directors and Management have presented and adopted the Annual Report for the year ended December 31,2008. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. The Annual Report has been presented in accordance with the Danish Financial Stalernents AcL Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret We consider the accounting pollcies applied to be appropriate and the accounting esfimates made as reasonable. To the best of our knowledge, the Annual Report includes the information which is relevant for an assessment o! the Company's financial position. Against this baokground, il is our opinion that the Annual Report gives a true and fair view of the Company's assets and liabililies, financial position and results of operations and cash flows for the year ended December 31,2008. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend that the Annual Report be adopted by the general meeting of shareholders. Frederiksberg, den 4. maj 2009 Frederiksberg, May 4lh, 2009 Direktion: Management: Kristian Scheef Madsen Adm. direktør/managing Director Bestyrelse: Board of Dii Denis MjchehOanieVHennequin Stephen Jamea Easlerbrook Waldemar Nuvall Dirigent: Chairman;

4 Side/(Page) 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING INDEPENDENT AUDITOR'S RAPORT Til aktionærerne i McDonald's Danmark A/S To the Shareholders of McDonald's Danmark A/S Vi har revideret årsrapporten for McDonald's Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. We have audited the Annual Report of McDonald's Danmark A/S for the financial year ended 31 December 2008, which comprises the Statement of the Supervisory and Executive Boards on the Annual Report, the Managements Review, a summary of significant accounting policies, the income statement, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement for the year then ended and notes. The Annual Report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvar for årsrapporten The Supervisory and Executive Boards' Responsibility for the Annual Report Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overenstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. The Supervisory and Executive Boards åre responsible for the preparation and fair presentation of this Annual Report in accordance with the Danish Financial Statements Act. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation and fair presentation of an Annual Report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that åre reasonable in the circumstances. Revisors ansvar og den udførte revision Auditor's Responsibility and Basis of Opinion Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Our responsibility is to express an opinion on this Annual Report based on our audit. We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit in order to obtain reasonable assurance that the Annual Report is free from material misstatement. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Annual Report. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Annual Report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Annual Report in order to design audit procedures that åre appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Supervisory and Executive Boards, as well as evaluating the overall presentation of the Annual Report.

5 Side/(Page) 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING - FORTSAT INDEPENDENT AUDITOR'S RAPORT - CONTINUED Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is adequate and an appropriate basis for our audit opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. The audit did not result in any qualification. Konklusion Opinion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. In our opinion, the Annual Report gives a true and fair view of the Company's financial position at 31 December 2008 and of the results of its operations and its cash flows for the financiai year then ended in accordance with the Danish Financial Statements Act København, den 4. maj 2009 Copenhagen, May 4th, 2009 Mark Leerdrup Statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Lasse Fredborg Statsautoriseret revisor / State Authorised Public Accountant

6 Side/(Page) 6 OPLYSNINGER OM SELSKABET INFORMATION ABOUT THE COMPANY McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé Frederiksberg Tel: Fax: Stiftelsesdato: Date of foundation: December 30,1982 Bestyrelse: Board of Directors Denis Michel Daniel Hennequin Stephen James Easterbrook Waldemar Nuvall Direktion: Management Kristian Scheef Madsen Aktionærer i henhold til selskabslovgivningen: Shareholders holding 5% or more of the share capital or the voting rights McDonald's Restaurants Operations, Inc. of Delaware, USA. Moderselskab: Farent company McDonald's Restaurants Operations, Inc. of Delaware, USA. Associerede virksomheder: Associated company I/S Fællesskiltning (Københavns Kommune), ejerandel / share of capital 41.5% McDonald's Marketing Coop A/S (Københavns Kommune), ejerandel / share of capital 8,4% Revisor: Auditørs Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse: Bankers Nordea Bank Danmark A/S

7 Side/(Page) 7 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS Selskabets udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: 5-year summary: Hovedtal () Key figures () Nettoomsætning Revenue Resultat af primær drift Operating income Finansielle poster Net interests Årets resultat Profit/loss for the year Årets pengestrøm Cash flow for the year Egenkapital, ultimo Shareholders' equity at year-end Samlede aktiver Total assets Investeringer Investments Antal medarbejdere Number of employees Nøgletal: Ratios: Afkastningsgrad 16,6% 13,3% 10,8% 6,3% 3,2 Return on assets Egenkapitalens forrentning 14,7% 5,5% 12,9% 16 Return on equity Soliditet 76,0% 64,0% 55,2% 47,2% Equity ratio Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal, Ratios åre oomputed in accordance with 'Guidelines and Financial Ratios 1, issued by the Danish Society of Financial Analysts in 2005.

8 Side/(Page) 8 LEDELSESBERETNING MANAGEMENT'3 REPORT Præsentation af virksomheden Business activities and mission Selskabets hovedaktivitet er ved køb eller leje at erhverve fast ejendom, ombygge og indrette sådan ejendom til brug for McDonald's restaurant under en master franchiseaftale indgået med McDonald's Corporation, som ejer af McDonald's varemærket. The main activity of the company is to acquire real estate by renting or buying it, renovating and fitting it out for the purpose of operating a McDonald's restaurant under a master franchise agreement made with McDonald's corporation, the holder of the McDonald's trademark. Selskabet driver et varierende antal af McDonald's restauranter, imens hovedparten af restauranterne drives af selvstændige franchisetager på individuelle kontraktsvilkår med en løbetid på op til 20 år. Ved udgangen af 2008 driver selskabet 7 (2007 6) restauranter imens de resterende 76 ( ) drives af 23 (2007: 24)individuelle franchisetagere. Der er således pr. 31. december McDonald's restauranter i Danmark imod 82 ved udgangen af The company operates a varying number of McDonald's restaurants with the majority of restaurants being operated by independent franchisees on individual contracts with a term of up to 20 years. By the end of 2008 the ran 7 (2007 6) restaurants with the remaining 76 ( ) being operated by 23 (2007: 24) independent franchisees. As of the 31 st of December 2008 McDonald's has 83 restaurants in Denmark against 82 at the end of Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold Business review Systemomsætningen steg i 2008 med 2% i forhold til 2007 (2007: 7,6%). Stigningstakten var lavere end de foregående år, hvilket hovedsageligt er begrundet i den generelle udvikling i økonomien, primært hen imod slutningen af året. In 2008, turnover increased by 2% compared with 2007 (2007: 7.6%). This increase was lower than in previous years, which is primarily due to the general state of the economy, particularly towards the end of the year. l 2007 igangsatte selskabets ledelse i samarbejde med franchisetagerne betydelige investeringer i en generel modernisering af restauranterne i Danmark. Processen fortsatte i 2008, og ved udgangen af 2008 var mere end ca. 50% af restauranterne moderniseret inden for de seneste 3 år. Arbejdet vil fortsætte ind i In 2007, in cooperation with the franchisees, management invested significantly in a general modernisation of restaurants in Denmark. This process continued in 2008 and, by the end of 2008, more than 50% of the restaurants had undergone modernisation within the previous 3 years. This work will continue in Den 25. oktober 2008 åbnede selskabet sin første nybyggede restaurant sinden Dette skete da restauranten i Hillerød slog dørene op i en nyindrettet bygning på Herredsvejen 16. Restauranten drives som selskabsdrevet restaurant. On 25 October 2008, the company opened its first newly built restaurant since This was when the restaurant in Hillerød opened in a newly fitted out building at Herredsvejen 16. The restaurant will be run as a company-operated undertaking. *= systemomsætning er et udtryk for den samlede omsætning i McDonald's restauranterne i Danmark. Begrebet dækker dels omsætning i de selskabsdrevne restauranter, som er omfattet af Årsrapporten, dels omsætningen i franchiserestauranter, hvor Selskabet modtager huslejeog forpagtningsindtægter, der indgår som en del af resultatet i Årsrapporten. *= system wides sales reflect the accumulated turnover in all McDonald's restaurants in Denmark. The figure partly encompasses turnover in the restaurants run by the Company, which is included in this Annual Report, and partly the turnover in the franchise restaurants from which the Company receives rent which is included as part of the result in the Annual Report. Regnskabsberetning Operating and financial review Selskabets omsætning faldt i 2008 med ca. 2% i forhold til Faldet skyldtes primært lukningen i december 2007 af den selskabsdrevne restaurant på Østergade 60 i København der dog i nogen udstrækning blev udlignet ved stigning i salg for de resterende selskabsdrevne restauranter samt årets nyåbning i Hillerød. In 2008, the company's turnover decreased by 2% compared with This decrease is primarily due to the closure of the company-operated restaurant at Østergade 60 in Copenhagen in December However, this was offset to some extent by an increase in sales at the remaining company-operated restaurants and the opening of ihe new restaurant in Hillerød mat year.

9 Side/(Page) 9 LEDELSESBERETNING - FORTSAT MANAGEMENTS REPORT - CONTINUED l forhold til 2007 steg resultatet af den primære drift med ca. 14% fra til Stigningen er en kombination af en forbedret lønsomhed i de seiskabsdrevne restauranter, stigende salg og den deraf afledte stigning i indtægterne fra franchisedrevne restauranter samt fortsat optimering af administrative funktioner. Herudover var resultatet i 2007 negativt påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med lukning af restauranten på Østergade 60 i København. Compared with 2007, operating profits increased by approximately 14% from 93,073 to 106,402. This increase is due to a combination of improved profitability in the company-operated restaurants, increased sales and the resultant increase in income from franchise-operated restaurants as well as continued optimisation of administrative functions. Moreover, the result in 2007 was negatively impacted by one-off expenses relating to the closure of the restaurant at Østergade 60 in Copenhagen. Årets resultat steg med til i alt ( ). Stigningen er en konsekvens af det forbedrede driftsresultat og fortsat faldende finansieringsomkostninger. Herudover var årets resultat i 2007 påvirket negativt af en engangsregulering til grundlag for udskudt skat vedrørende tidligere år på Profits for the year increased by 52,146 to a total of 76,447 (2007: 24,301). This increase is a consequence of the improved operating result and a continuing decrease in financing costs. In addition, profits for the year in 2007 were negatively impacted by a one-off adjustment of the basis for deferred tax relating to previous years of 38,810. Selskabets ledelse anser årets resultat for værende tilfredsstilende. The Company management regards the year's result as satisfactory. Transaktioner med nærtstående parter Related party transactions Selskabet har i årets løb gennemført handler med moderselskabet og enkelte koncernforbundne selskaber på almindelige markedsmæssige vilkår, men i øvrigt ikke foretaget handler med bestyrelse, direktion, aktionærer eller selskaber, som de pågældende kontrollerer. During 2008, the Company has carried out transactions with the parent company and individual Company-related enterprises on general market terms. Besides that, no transactions have been conducted with the Board of Directors, Management, shareholders or any company they control. Den forventede økonomiske udvikling Outlook For 2009 forventes et resultat på niveau med 2008 som dog i nogen grad vil være afhængig af den generelle samfundsøkonomiske udvikling. For 2009, the result is expected to be on a par with However, to some extent this will depend on general developments in the economy. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Post balance sheet events Det er ledelsens opfattelse, at årsrapporten indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabet - også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang. It is the management's opinion that the Annual Report includes all significant information for evaluating the Comapny's performance - including the period subsequent to the year-end.

10 Side/(Page) 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES GENERELT General Årsrapporten for McDonald's Danmark A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. The Annual Report for McDonald's Danmark A/S has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act as regards reporting class C enterprises. Regnskabspraksis er uændret fra sidste år. Accounting principles applied åre unchanged from last year. Årsregnskabet er aflagt i hele tusinde danske kroner, The financial statement is presented in Danish kroner rounded to the nearest full thousand. RESULTATOPGØRELSEN Income Statement Leje- og forpagtningsindtægter fra franchise restauranter repræsenterer årets fakturerede indtægter med fradrag af merværdiafgift. Herudover indtægtsføres restaurationsomsætningen fra selskabets egne restauranter. Rent and lease income from franchised restaurants represent invoiced income less value added tax for the year. In addition, net turnover from the Company's own restaurants has been recognized as income. Omsætning for selskabsdrevne restauranter er indregnet på tidspunktet for det faktiske salg imens omsætning fra franchisdrevne restauranter, der omfatter leje- og forpagtningsindtægter baseret på en procentafgift med en fast minimums betaling er indregnet på tidspunktet hvor de er faktureret. Sales by Company-owned restaurants åre recognized on a cash basis while sales from franchised restaurants, based on a percent of sales with a minimum of rent payments, åre recognized in the period they åre earned. AFSKRIVNINGER Depreciation De immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioden er baseret på aktivernes forventede økonomiske levetid, hvorfor der ikke er indregnet scrapværdier. Intangible and tangible fixed assets åre amortized/depreciated on a straight line basis over their expected useful life. Since the period of depreciation is based on the assets expected useful life, no salvage value has been taken into account. Der er anvendt følgende afskrivningsperioder: The following depreciation periods have been used: Goodwill/Fraflytningsvederlag Goodwill/Removal compensation Rettigheder Rights Bygninger Buildings Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Automobiler og inventar Vehicles and fixtures and fittings 5-20 år 5-20 years 20 år 20 years år years 5-40 år 5-40 years 3-20 år 3-20 years

11 Side/(Page) 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - Fortsat ACCOUNTING POLICES - Continued SKAT Tax Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabets og skatteregnskabets indtægter og omkostninger, l balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat samt hensat til udskudt skat. Estimated current tax on the taxable income for the year is expensed to the income statement together with adjustment of deferred tax due to timing differences between income and expenses in the financial statements and the tax statements. Accordingly, the balance sneet includes accrued and deferred taxes. BALANCEN Balance sneet Immaterielle anlægsaktiver Intangible fixed assets Immaterielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Intangible assets åre stated at cost less accumulated amortization. Selskabet afskriver goodwill tilknyttet selskabets egne restauranter over en periode på 5-20 år. Afskrivningsperioden overstiger 5 år på basis af, at ledelsen anser aktiverne for at være strategiske investeringer samt ledelsens konkrete forventninger til fremtidige cash flow The Company depreciates goodwill associated with its own restaurants over a period of 5-20 years. The period of depreciation exceeds 5 years on the basis of management regarding assets as being strategic investments and management's concrete expectations for future cash flow. Der foretages nedskrivningstest på immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer på værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. An impairment test is conducted for goodwill if there åre indications of decreases in value. The impairment test is conducted for each individual asset or group of assets, respectively. Materielle anlægsaktiver Tangible fixed assets Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Tangible fixed assets åre stated at cost less accumulated depreciation. Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer på værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. An impairment test is conducted for property, plant and equipment if there åre indications of a decrease in value. The impairment test is conducted for each individual asset or group of assets, respectively. Kapitalandel i associeret virksomhed Investment in associated company/ies Kapitalandel i associeret virksomhed værdiansættes efter den indre værdis metode. l resultatopgørelsen medregnes den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens resultat. Investment in associated company is accounted for by the equity-method. The Company's relative share is included in the income statement.

12 Side/(Page) 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - Fortsat ACCOUNTING POLICIES - Continued Varebeholdninger Inventory Varebeholdninger består af råvarer optaget til anskaffelsespriser efter FIFO metoden. Inventory consists of raw materials stated at cost in accordance with the FIFO method. Fremmed valuta Foreign currency Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner til transaktionsdagens kurser. Transactions in foreign currencies have been converted into Danish kroner at the official exchange rates applicable on the transaction date. Regnskabsposter i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter de officielle valutakurser på statusdagen. Balances in foreign currencies have been converted into Danish kroner at official exchange rates applicable on the balance sneet date. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab er medtaget i resultatopgørelsen. Realised and unrealised exchange gains and losses have been expensed to the income statement. LEJEFORPLIGTELSER Rental commitments Selskabet har indgået aftale om leje og leasing af grunde og bygninger for en flerårig periode. De betalte leje- og leasingudgifter indgår i resultatopgørelsen. Den samlede leje- og leasingforpligtelse er anført under lejeforpligtelser. The Company has entered into contracts of rent and lease of land and buildings on a long term basis. Rent expenses for the year have been charged to the income statement. The total rental commitment has been disclosed as rental commitments. PENGESTRØMSANALYSEN Cash Flow Statement Pengestrømsanalysen er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Pengestrømsanalysen forklarer årets samlede pengestrømme, herunder udviklingen i de likvide beholdninger fra årets begyndelse til årets slutning. Pengestrømsopgørelsen er underopdelt i pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. The cash flow statement has been prepared in accordance with the indirect method taking as its basis the result for the year. The cash flow statement explains the cash flow for the year, including the development in cash from the beginning to the end of the year. The cash flow statement is sub-divided into operational, investment and financial activities.

13 Side/(Page) 13 RESULTATOPGØRELSE FOR 2008 INCOME STATEMENT FOR 2008 INDTÆGTER RESTAURANTER REVENUE FROM RESTAURANTS Note Udgifter til råvarer og hjælpematerialer m.v. Raw materials and supplies etc Andre eksterne udgifter Other external expenses Personaleudgifter Staff expenses Netto andre driftsomkostninger/indtægter(-) Net other operating expenses/income(-) DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OPERATING INCOME BEFORE DEPRECIATION Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Depreciation, amortization and impairment 5, RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT OPERATING INCOME Resultat i associeret virksomhed Result in associated companies Renteindtægter Interest income Renteudgifter Interest expense RESULTAT FØR SKAT INCOME BEFORE TAX Skat af årets resultat Income tax for the year ÅRETS RESULTAT NET INCOME Der af bestyrelsen foreslås disponeret således: Which the Board of Directors recommends to be distributed as follows: Nettoopskrivning efter indre værdis metode Net revaluation reserve according to the equity method Overført resultat Retained earnings

14 Side/(Page) 14 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31, ASSETS Goodwill/F raflytningsvederlag Goodwill/Removal compensation Note Rettigheder Rights IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER INTANGIBLE FIXED ASSETS Grunde og bygninger Land and buildings Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Inventar og automobiler Fixtures, fittings and vehicles Materielle anlægsaktiver under udføresel Tangible fixed assets under construction MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER TANGIBLE FIXED ASSETS Kapitalandel i associeret virksomhed Investment in associated company/ies Deposita Deposits FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER FIXED ASSETS INVESTMENTS ANLÆGSAKTIVER l ALT TOTAL FIXED ASSETS VAREBEHOLDNINGER INVENTORY Tilgodehavende forpagtning m.v. Lease receivables, etc Tilgodehavender ved tilknyttede selskaber Receivables from associated company/ies 18 Andre tilgodehavender Other receivables Periodeafgrænsningsposter Prepayments and deferred charges TILGODEHAVENDER RECEIVABLES LIKVIDE BEHOLDNINGER CASH AND CASH EQUIVALENTS OMSÆTNINGSAKTIVER l ALT TOTAL CURRENT ASSETS AKTIVER l ALT TOTAL ASSETS

15 Side/(Page) 15 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31, LIABILITIES Aktiekapital Share Capital Note Nettoopskrivning efter den indre værdis metode Net revaluation reserve according to the equity method Overførsel til næste år Retained earnings/deficit EGENKAPITAL l ALT TOTAL EQUITY Udskudt skat Deffered taxes HÆNSÆTTELSER ACCRUALS Leverandør af varer og tjenesteydelser Tråde accounts payable Gæld til moderselskab Payables to parent company Skyldig selskabsskat Payable income tax Anden gæld Other debt Periodeafgrænsningsposter Accruals KORTFRISTET GÆLD CURRENT LIABILITIES GÆLD l ALT TOTAL DEBT PASSIVER l ALT TOTAL LIABILITIES Lejeforpligtelser Rental commitments Eventualforpligtelser Contingent liabilities 13 14

16 Side/(Page) 16 PENGESTRØMSANALYSE FOR 2008 CASH FLOW STATEMENT FOR 2008 Årets resultat Net income Tilbageførsel af af- og nedskrivninger mv. Reversal of depreciation and amortization etc. Tilbageførsel gevinst/tab ved afhændelse af anlægsaktiver Reversal of gains/losses on sale of assets Tilbageførsel af ændring i udskudt skat Reversal of changes to deffered taxes Forskydning i: Increase/decrease in: Varebeholdninger Inventory Tilgodehavender Receivables Leverandører af varer og tjenesteydelser Tråde accounts payable Gæld til moderselskab Payables to parent company Gæld til tilknyttede selskaber Payables to associated cornpany/ies Skyldig indkomstskat Income tax Anden gæld Other debt Periodeafgrænsningsposter Accruals NETTOPENGESTRØMME FRA DRIFTEN NET CASH GENERATED FROM OPERATIONS Nettoinvesteringer: Net investments in: Materielle anlægsinvesteringer Tangible fixed assets investments Salg af anlægsaktiver Proceeds from sale of assets Netto finansielle anlægsinvesteringer Net fixed asset investments NETTOPENGESTRØMME VEDR. INVESTERINGER NET CASH FLOW RELATED TO INVESTMENTS

17 Side/(Page) 17 PENGESTRØMSANALYSE FOR fortsat CASH FLOW STATEMENT FOR Continued Finansielle pengestrømme: Financial cash flow: Ændring i lån hos moderselskab Changes to loans from parent company NETTOPENGESTRØMME VEDRØRENDE FINANSIERING NET CASH FROM FINANCING ÅRETS NETTOPENGESTRØM FRA DRIFT, INVESTERING OG FINANSIERING NET CASH FOR THE YEAR FROM OPERATIONS, INVESTMENTS AND FINANCING Likviditetsvirkning fra årets pengestrømme: Increase/decrease in cash balances from the cash flow for the year Likvider primo Cash at the beginning of the year Likvider ultimo Cash at the end of the year Årets forøgelse (reduktion) af likvide midler Increase (decrease) in cash for the year

18 Side/(Page) 18 EGENKAPITALOPGØRELSE STATEMENT OF CHANCES IN EQUITY Selskabkapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat lait Egenkapital pr. 1/ Equity at 1/ Contributed capital Reserve for net revaluation according to the equity method Retained earnings Total Overført jf. resultatdisponering Transfer cf. the appropriation account Egenkapital pr. 31/ Equity at 31/

19 Side/(Page) 19 NOTER NOTES NOTE 1. SEGMENTOPDELING NOTE 1. SEGMENTATION Indtægter restauranter Revenues from restaurants Restaurationsomsætning, selskabsdrevne restauranter Sales by company-operated restaurants Leje- og forpagtningsindtægter, franchise restauranter Revenues from franchised restaurants Indtægter restauranter Revenues from restaurants Resultat af primær drift Operating income Resultat af primær drift, selskabsdrevne restauranter Operating income from company-operated restaurants Resultat af primær drift, franchise restauranter Operating income from franchised restaurants Resultat af primær drift Operating income Anlægsaktiver i alt Total fixed assets Anlægsaktiver i alt, selskabsdrevne restauranter Total fixed assets from company-operated restaurants Anlægsaktiver i alt, franchise restauranter Total fixed assets from franchised restaurants Anlægsaktiver i alt Total fixed assets Gæld i alt Total debt Gæld i alt, selskabsdrevne restauranter Total debt from company-operated restaurants Gæld i alt, franchise restauranter Total debt from franchised restaurants Gæld i alt Total debt

20 Side/(Page) 20 NOTER - Fortsat NOTES - Continued NOTE 2. ANDRE EKSTERNE UDGIFTER NOTE 2. OTHER EXTERNAL EXPENSES Posten indeholder honorar til revisionsfirmaet Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i alt 285, hvoraf 65 angår andre ydelser end revision. Tilsvarende tal for 2007 udgør i alt 292 hvoraf 77, angår andre ydelser end revision. The expenses include fees to the auditors Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab totalling 285 of which 65 cover expenses other than the audit fee. The corresponding amount for year 2007 is 292 of which 77 cover expenses other than the audit fee. NOTE 3. PERSONALEUDGIFTER NOTE 3. STAFF EXPENSES Lønninger Salaries and wages Pensionsudgifter Pension expenses Andre omkostninger til social sikring Other social security costs Lønninger til selskabets direktion er udeladt fra Årsrapporten med henvisning til Årsregnskabslovens bestemmelser i 98b stk. 3. En del af ledelsens løn er resultatafhængig. Remuneration paid to management has been excluded from the Financial Statement with reference to the Danish Financial Statements Act 98b, 3 Part of management remuneration is based on performance. Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen. No remuneration has been paid to the Board of Directors. Selskabet har i det forløbne år i gennemsnit beskæftiget 203 medarbejdere mod 234 i In 2008, the Company's average number of employees was 203 compared to 234 in NOTE 4. NETTO ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER/INDTÆGTER NOTE 4. NET OTHER OPERATING EXPENSES/INCOME Posten "Netto andre driftsomkostninger/indtægter" omfatter nettogevinst/-tab ved salg af restauranter, bygninger samt inventar. The item "Net other operating expenses/income" includes net gain/-loss on sale of restaurants, buildings, fixtures and fittings.

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf.: +45 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR no. 20 22 26 7020222670 DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Würth Leasing Danmark A/S

Würth Leasing Danmark A/S Würth Leasing Danmark A/S Montagevej 6, DK-6000 Kolding CVR No. 30 80 52 08 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den

Læs mere

Bauer Media ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bauer Media ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bauer Media ApS H.C. Andersens Boulevard 1, DK-1553 København V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 32 47 39 03 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dancem ApS Årsrapport for 2013

Dancem ApS Årsrapport for 2013 Dancem ApS Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 32 56 54 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CISCO LINKSYS KISS ApS

CISCO LINKSYS KISS ApS CISCO LINKSYS KISS ApS Lautrupsgade 7, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 14 01 64 81 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 34 86 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Kids Multibrands of Denmark ApS

Kids Multibrands of Denmark ApS Kids Multibrands of Denmark ApS Østergade 52 1100 København K CVR-nr. 35 82 37 51 35 82 37 51 Årsrapport for 2015 Annual report for 2015 (2. regnskabsår) (2. financial year) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ACTURIS NORDIC ApS. Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15

ACTURIS NORDIC ApS. Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15 ACTURIS NORDIC ApS c/o Bech Bruun Langelinie Allé 35 2100 København Ø CVR-nr. 25 52 82 55 CVR no. 25 52 82 55 Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere