McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no ) ÅRSRAPPORT FOR 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008"

Transkript

1 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK Frederiksberg Tlf Fax CVR nr Nordea nr McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no ) ÅRSRAPPORT FOR 2008 Annual Report 2008 Generalforsamling afholdt d. 4. maj 2009 Annual General Meeting held on May 4th, 2009

2 SWcDONALD'S DANMARK A/S INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS SIDE PAGE LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING... STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MANAGEMENT BOARD ON THE ANNUAL REPORT REVISIONSPÅTEGNING... REPORT OF INDEPENDENT AUDITORS OPLYSNINGER OM SELSKABET., INFORMATION ABOUT THE COMPANY HOVED- OG NØGLETAL, FINANCIAL HIGHLIGHTS LEDELSESBERETNING... 6 MANAGEMENTS REVIEW ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 8 ACCOUNTING POLICIES RESULTATOPGØRELSE FOR INCOME STATEMENT FOR 2008 BALANCE PR. 31. DECEMBER BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31, 2008 PENGESTRØMSANALYSE FOR CASH FLOW STATEMENT FOR 2008 EGENKAPITALOPGØRELSE STATEMENT OF CHANCES IN EQUITY NOTER...,.. 17 NOTES

3 Side/(Page) 3 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. The Board of Directors and Management have presented and adopted the Annual Report for the year ended December 31,2008. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. The Annual Report has been presented in accordance with the Danish Financial Stalernents AcL Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret We consider the accounting pollcies applied to be appropriate and the accounting esfimates made as reasonable. To the best of our knowledge, the Annual Report includes the information which is relevant for an assessment o! the Company's financial position. Against this baokground, il is our opinion that the Annual Report gives a true and fair view of the Company's assets and liabililies, financial position and results of operations and cash flows for the year ended December 31,2008. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend that the Annual Report be adopted by the general meeting of shareholders. Frederiksberg, den 4. maj 2009 Frederiksberg, May 4lh, 2009 Direktion: Management: Kristian Scheef Madsen Adm. direktør/managing Director Bestyrelse: Board of Dii Denis MjchehOanieVHennequin Stephen Jamea Easlerbrook Waldemar Nuvall Dirigent: Chairman;

4 Side/(Page) 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING INDEPENDENT AUDITOR'S RAPORT Til aktionærerne i McDonald's Danmark A/S To the Shareholders of McDonald's Danmark A/S Vi har revideret årsrapporten for McDonald's Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. We have audited the Annual Report of McDonald's Danmark A/S for the financial year ended 31 December 2008, which comprises the Statement of the Supervisory and Executive Boards on the Annual Report, the Managements Review, a summary of significant accounting policies, the income statement, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement for the year then ended and notes. The Annual Report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvar for årsrapporten The Supervisory and Executive Boards' Responsibility for the Annual Report Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overenstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. The Supervisory and Executive Boards åre responsible for the preparation and fair presentation of this Annual Report in accordance with the Danish Financial Statements Act. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation and fair presentation of an Annual Report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that åre reasonable in the circumstances. Revisors ansvar og den udførte revision Auditor's Responsibility and Basis of Opinion Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Our responsibility is to express an opinion on this Annual Report based on our audit. We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit in order to obtain reasonable assurance that the Annual Report is free from material misstatement. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Annual Report. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Annual Report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Annual Report in order to design audit procedures that åre appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Supervisory and Executive Boards, as well as evaluating the overall presentation of the Annual Report.

5 Side/(Page) 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING - FORTSAT INDEPENDENT AUDITOR'S RAPORT - CONTINUED Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is adequate and an appropriate basis for our audit opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. The audit did not result in any qualification. Konklusion Opinion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. In our opinion, the Annual Report gives a true and fair view of the Company's financial position at 31 December 2008 and of the results of its operations and its cash flows for the financiai year then ended in accordance with the Danish Financial Statements Act København, den 4. maj 2009 Copenhagen, May 4th, 2009 Mark Leerdrup Statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Lasse Fredborg Statsautoriseret revisor / State Authorised Public Accountant

6 Side/(Page) 6 OPLYSNINGER OM SELSKABET INFORMATION ABOUT THE COMPANY McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé Frederiksberg Tel: Fax: Stiftelsesdato: Date of foundation: December 30,1982 Bestyrelse: Board of Directors Denis Michel Daniel Hennequin Stephen James Easterbrook Waldemar Nuvall Direktion: Management Kristian Scheef Madsen Aktionærer i henhold til selskabslovgivningen: Shareholders holding 5% or more of the share capital or the voting rights McDonald's Restaurants Operations, Inc. of Delaware, USA. Moderselskab: Farent company McDonald's Restaurants Operations, Inc. of Delaware, USA. Associerede virksomheder: Associated company I/S Fællesskiltning (Københavns Kommune), ejerandel / share of capital 41.5% McDonald's Marketing Coop A/S (Københavns Kommune), ejerandel / share of capital 8,4% Revisor: Auditørs Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse: Bankers Nordea Bank Danmark A/S

7 Side/(Page) 7 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS Selskabets udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: 5-year summary: Hovedtal () Key figures () Nettoomsætning Revenue Resultat af primær drift Operating income Finansielle poster Net interests Årets resultat Profit/loss for the year Årets pengestrøm Cash flow for the year Egenkapital, ultimo Shareholders' equity at year-end Samlede aktiver Total assets Investeringer Investments Antal medarbejdere Number of employees Nøgletal: Ratios: Afkastningsgrad 16,6% 13,3% 10,8% 6,3% 3,2 Return on assets Egenkapitalens forrentning 14,7% 5,5% 12,9% 16 Return on equity Soliditet 76,0% 64,0% 55,2% 47,2% Equity ratio Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal, Ratios åre oomputed in accordance with 'Guidelines and Financial Ratios 1, issued by the Danish Society of Financial Analysts in 2005.

8 Side/(Page) 8 LEDELSESBERETNING MANAGEMENT'3 REPORT Præsentation af virksomheden Business activities and mission Selskabets hovedaktivitet er ved køb eller leje at erhverve fast ejendom, ombygge og indrette sådan ejendom til brug for McDonald's restaurant under en master franchiseaftale indgået med McDonald's Corporation, som ejer af McDonald's varemærket. The main activity of the company is to acquire real estate by renting or buying it, renovating and fitting it out for the purpose of operating a McDonald's restaurant under a master franchise agreement made with McDonald's corporation, the holder of the McDonald's trademark. Selskabet driver et varierende antal af McDonald's restauranter, imens hovedparten af restauranterne drives af selvstændige franchisetager på individuelle kontraktsvilkår med en løbetid på op til 20 år. Ved udgangen af 2008 driver selskabet 7 (2007 6) restauranter imens de resterende 76 ( ) drives af 23 (2007: 24)individuelle franchisetagere. Der er således pr. 31. december McDonald's restauranter i Danmark imod 82 ved udgangen af The company operates a varying number of McDonald's restaurants with the majority of restaurants being operated by independent franchisees on individual contracts with a term of up to 20 years. By the end of 2008 the ran 7 (2007 6) restaurants with the remaining 76 ( ) being operated by 23 (2007: 24) independent franchisees. As of the 31 st of December 2008 McDonald's has 83 restaurants in Denmark against 82 at the end of Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold Business review Systemomsætningen steg i 2008 med 2% i forhold til 2007 (2007: 7,6%). Stigningstakten var lavere end de foregående år, hvilket hovedsageligt er begrundet i den generelle udvikling i økonomien, primært hen imod slutningen af året. In 2008, turnover increased by 2% compared with 2007 (2007: 7.6%). This increase was lower than in previous years, which is primarily due to the general state of the economy, particularly towards the end of the year. l 2007 igangsatte selskabets ledelse i samarbejde med franchisetagerne betydelige investeringer i en generel modernisering af restauranterne i Danmark. Processen fortsatte i 2008, og ved udgangen af 2008 var mere end ca. 50% af restauranterne moderniseret inden for de seneste 3 år. Arbejdet vil fortsætte ind i In 2007, in cooperation with the franchisees, management invested significantly in a general modernisation of restaurants in Denmark. This process continued in 2008 and, by the end of 2008, more than 50% of the restaurants had undergone modernisation within the previous 3 years. This work will continue in Den 25. oktober 2008 åbnede selskabet sin første nybyggede restaurant sinden Dette skete da restauranten i Hillerød slog dørene op i en nyindrettet bygning på Herredsvejen 16. Restauranten drives som selskabsdrevet restaurant. On 25 October 2008, the company opened its first newly built restaurant since This was when the restaurant in Hillerød opened in a newly fitted out building at Herredsvejen 16. The restaurant will be run as a company-operated undertaking. *= systemomsætning er et udtryk for den samlede omsætning i McDonald's restauranterne i Danmark. Begrebet dækker dels omsætning i de selskabsdrevne restauranter, som er omfattet af Årsrapporten, dels omsætningen i franchiserestauranter, hvor Selskabet modtager huslejeog forpagtningsindtægter, der indgår som en del af resultatet i Årsrapporten. *= system wides sales reflect the accumulated turnover in all McDonald's restaurants in Denmark. The figure partly encompasses turnover in the restaurants run by the Company, which is included in this Annual Report, and partly the turnover in the franchise restaurants from which the Company receives rent which is included as part of the result in the Annual Report. Regnskabsberetning Operating and financial review Selskabets omsætning faldt i 2008 med ca. 2% i forhold til Faldet skyldtes primært lukningen i december 2007 af den selskabsdrevne restaurant på Østergade 60 i København der dog i nogen udstrækning blev udlignet ved stigning i salg for de resterende selskabsdrevne restauranter samt årets nyåbning i Hillerød. In 2008, the company's turnover decreased by 2% compared with This decrease is primarily due to the closure of the company-operated restaurant at Østergade 60 in Copenhagen in December However, this was offset to some extent by an increase in sales at the remaining company-operated restaurants and the opening of ihe new restaurant in Hillerød mat year.

9 Side/(Page) 9 LEDELSESBERETNING - FORTSAT MANAGEMENTS REPORT - CONTINUED l forhold til 2007 steg resultatet af den primære drift med ca. 14% fra til Stigningen er en kombination af en forbedret lønsomhed i de seiskabsdrevne restauranter, stigende salg og den deraf afledte stigning i indtægterne fra franchisedrevne restauranter samt fortsat optimering af administrative funktioner. Herudover var resultatet i 2007 negativt påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med lukning af restauranten på Østergade 60 i København. Compared with 2007, operating profits increased by approximately 14% from 93,073 to 106,402. This increase is due to a combination of improved profitability in the company-operated restaurants, increased sales and the resultant increase in income from franchise-operated restaurants as well as continued optimisation of administrative functions. Moreover, the result in 2007 was negatively impacted by one-off expenses relating to the closure of the restaurant at Østergade 60 in Copenhagen. Årets resultat steg med til i alt ( ). Stigningen er en konsekvens af det forbedrede driftsresultat og fortsat faldende finansieringsomkostninger. Herudover var årets resultat i 2007 påvirket negativt af en engangsregulering til grundlag for udskudt skat vedrørende tidligere år på Profits for the year increased by 52,146 to a total of 76,447 (2007: 24,301). This increase is a consequence of the improved operating result and a continuing decrease in financing costs. In addition, profits for the year in 2007 were negatively impacted by a one-off adjustment of the basis for deferred tax relating to previous years of 38,810. Selskabets ledelse anser årets resultat for værende tilfredsstilende. The Company management regards the year's result as satisfactory. Transaktioner med nærtstående parter Related party transactions Selskabet har i årets løb gennemført handler med moderselskabet og enkelte koncernforbundne selskaber på almindelige markedsmæssige vilkår, men i øvrigt ikke foretaget handler med bestyrelse, direktion, aktionærer eller selskaber, som de pågældende kontrollerer. During 2008, the Company has carried out transactions with the parent company and individual Company-related enterprises on general market terms. Besides that, no transactions have been conducted with the Board of Directors, Management, shareholders or any company they control. Den forventede økonomiske udvikling Outlook For 2009 forventes et resultat på niveau med 2008 som dog i nogen grad vil være afhængig af den generelle samfundsøkonomiske udvikling. For 2009, the result is expected to be on a par with However, to some extent this will depend on general developments in the economy. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Post balance sheet events Det er ledelsens opfattelse, at årsrapporten indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabet - også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang. It is the management's opinion that the Annual Report includes all significant information for evaluating the Comapny's performance - including the period subsequent to the year-end.

10 Side/(Page) 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES GENERELT General Årsrapporten for McDonald's Danmark A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. The Annual Report for McDonald's Danmark A/S has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act as regards reporting class C enterprises. Regnskabspraksis er uændret fra sidste år. Accounting principles applied åre unchanged from last year. Årsregnskabet er aflagt i hele tusinde danske kroner, The financial statement is presented in Danish kroner rounded to the nearest full thousand. RESULTATOPGØRELSEN Income Statement Leje- og forpagtningsindtægter fra franchise restauranter repræsenterer årets fakturerede indtægter med fradrag af merværdiafgift. Herudover indtægtsføres restaurationsomsætningen fra selskabets egne restauranter. Rent and lease income from franchised restaurants represent invoiced income less value added tax for the year. In addition, net turnover from the Company's own restaurants has been recognized as income. Omsætning for selskabsdrevne restauranter er indregnet på tidspunktet for det faktiske salg imens omsætning fra franchisdrevne restauranter, der omfatter leje- og forpagtningsindtægter baseret på en procentafgift med en fast minimums betaling er indregnet på tidspunktet hvor de er faktureret. Sales by Company-owned restaurants åre recognized on a cash basis while sales from franchised restaurants, based on a percent of sales with a minimum of rent payments, åre recognized in the period they åre earned. AFSKRIVNINGER Depreciation De immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioden er baseret på aktivernes forventede økonomiske levetid, hvorfor der ikke er indregnet scrapværdier. Intangible and tangible fixed assets åre amortized/depreciated on a straight line basis over their expected useful life. Since the period of depreciation is based on the assets expected useful life, no salvage value has been taken into account. Der er anvendt følgende afskrivningsperioder: The following depreciation periods have been used: Goodwill/Fraflytningsvederlag Goodwill/Removal compensation Rettigheder Rights Bygninger Buildings Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Automobiler og inventar Vehicles and fixtures and fittings 5-20 år 5-20 years 20 år 20 years år years 5-40 år 5-40 years 3-20 år 3-20 years

11 Side/(Page) 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - Fortsat ACCOUNTING POLICES - Continued SKAT Tax Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabets og skatteregnskabets indtægter og omkostninger, l balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat samt hensat til udskudt skat. Estimated current tax on the taxable income for the year is expensed to the income statement together with adjustment of deferred tax due to timing differences between income and expenses in the financial statements and the tax statements. Accordingly, the balance sneet includes accrued and deferred taxes. BALANCEN Balance sneet Immaterielle anlægsaktiver Intangible fixed assets Immaterielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Intangible assets åre stated at cost less accumulated amortization. Selskabet afskriver goodwill tilknyttet selskabets egne restauranter over en periode på 5-20 år. Afskrivningsperioden overstiger 5 år på basis af, at ledelsen anser aktiverne for at være strategiske investeringer samt ledelsens konkrete forventninger til fremtidige cash flow The Company depreciates goodwill associated with its own restaurants over a period of 5-20 years. The period of depreciation exceeds 5 years on the basis of management regarding assets as being strategic investments and management's concrete expectations for future cash flow. Der foretages nedskrivningstest på immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer på værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. An impairment test is conducted for goodwill if there åre indications of decreases in value. The impairment test is conducted for each individual asset or group of assets, respectively. Materielle anlægsaktiver Tangible fixed assets Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Tangible fixed assets åre stated at cost less accumulated depreciation. Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer på værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. An impairment test is conducted for property, plant and equipment if there åre indications of a decrease in value. The impairment test is conducted for each individual asset or group of assets, respectively. Kapitalandel i associeret virksomhed Investment in associated company/ies Kapitalandel i associeret virksomhed værdiansættes efter den indre værdis metode. l resultatopgørelsen medregnes den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens resultat. Investment in associated company is accounted for by the equity-method. The Company's relative share is included in the income statement.

12 Side/(Page) 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - Fortsat ACCOUNTING POLICIES - Continued Varebeholdninger Inventory Varebeholdninger består af råvarer optaget til anskaffelsespriser efter FIFO metoden. Inventory consists of raw materials stated at cost in accordance with the FIFO method. Fremmed valuta Foreign currency Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner til transaktionsdagens kurser. Transactions in foreign currencies have been converted into Danish kroner at the official exchange rates applicable on the transaction date. Regnskabsposter i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter de officielle valutakurser på statusdagen. Balances in foreign currencies have been converted into Danish kroner at official exchange rates applicable on the balance sneet date. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab er medtaget i resultatopgørelsen. Realised and unrealised exchange gains and losses have been expensed to the income statement. LEJEFORPLIGTELSER Rental commitments Selskabet har indgået aftale om leje og leasing af grunde og bygninger for en flerårig periode. De betalte leje- og leasingudgifter indgår i resultatopgørelsen. Den samlede leje- og leasingforpligtelse er anført under lejeforpligtelser. The Company has entered into contracts of rent and lease of land and buildings on a long term basis. Rent expenses for the year have been charged to the income statement. The total rental commitment has been disclosed as rental commitments. PENGESTRØMSANALYSEN Cash Flow Statement Pengestrømsanalysen er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Pengestrømsanalysen forklarer årets samlede pengestrømme, herunder udviklingen i de likvide beholdninger fra årets begyndelse til årets slutning. Pengestrømsopgørelsen er underopdelt i pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. The cash flow statement has been prepared in accordance with the indirect method taking as its basis the result for the year. The cash flow statement explains the cash flow for the year, including the development in cash from the beginning to the end of the year. The cash flow statement is sub-divided into operational, investment and financial activities.

13 Side/(Page) 13 RESULTATOPGØRELSE FOR 2008 INCOME STATEMENT FOR 2008 INDTÆGTER RESTAURANTER REVENUE FROM RESTAURANTS Note Udgifter til råvarer og hjælpematerialer m.v. Raw materials and supplies etc Andre eksterne udgifter Other external expenses Personaleudgifter Staff expenses Netto andre driftsomkostninger/indtægter(-) Net other operating expenses/income(-) DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OPERATING INCOME BEFORE DEPRECIATION Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Depreciation, amortization and impairment 5, RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT OPERATING INCOME Resultat i associeret virksomhed Result in associated companies Renteindtægter Interest income Renteudgifter Interest expense RESULTAT FØR SKAT INCOME BEFORE TAX Skat af årets resultat Income tax for the year ÅRETS RESULTAT NET INCOME Der af bestyrelsen foreslås disponeret således: Which the Board of Directors recommends to be distributed as follows: Nettoopskrivning efter indre værdis metode Net revaluation reserve according to the equity method Overført resultat Retained earnings

14 Side/(Page) 14 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31, ASSETS Goodwill/F raflytningsvederlag Goodwill/Removal compensation Note Rettigheder Rights IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER INTANGIBLE FIXED ASSETS Grunde og bygninger Land and buildings Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Inventar og automobiler Fixtures, fittings and vehicles Materielle anlægsaktiver under udføresel Tangible fixed assets under construction MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER TANGIBLE FIXED ASSETS Kapitalandel i associeret virksomhed Investment in associated company/ies Deposita Deposits FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER FIXED ASSETS INVESTMENTS ANLÆGSAKTIVER l ALT TOTAL FIXED ASSETS VAREBEHOLDNINGER INVENTORY Tilgodehavende forpagtning m.v. Lease receivables, etc Tilgodehavender ved tilknyttede selskaber Receivables from associated company/ies 18 Andre tilgodehavender Other receivables Periodeafgrænsningsposter Prepayments and deferred charges TILGODEHAVENDER RECEIVABLES LIKVIDE BEHOLDNINGER CASH AND CASH EQUIVALENTS OMSÆTNINGSAKTIVER l ALT TOTAL CURRENT ASSETS AKTIVER l ALT TOTAL ASSETS

15 Side/(Page) 15 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31, LIABILITIES Aktiekapital Share Capital Note Nettoopskrivning efter den indre værdis metode Net revaluation reserve according to the equity method Overførsel til næste år Retained earnings/deficit EGENKAPITAL l ALT TOTAL EQUITY Udskudt skat Deffered taxes HÆNSÆTTELSER ACCRUALS Leverandør af varer og tjenesteydelser Tråde accounts payable Gæld til moderselskab Payables to parent company Skyldig selskabsskat Payable income tax Anden gæld Other debt Periodeafgrænsningsposter Accruals KORTFRISTET GÆLD CURRENT LIABILITIES GÆLD l ALT TOTAL DEBT PASSIVER l ALT TOTAL LIABILITIES Lejeforpligtelser Rental commitments Eventualforpligtelser Contingent liabilities 13 14

16 Side/(Page) 16 PENGESTRØMSANALYSE FOR 2008 CASH FLOW STATEMENT FOR 2008 Årets resultat Net income Tilbageførsel af af- og nedskrivninger mv. Reversal of depreciation and amortization etc. Tilbageførsel gevinst/tab ved afhændelse af anlægsaktiver Reversal of gains/losses on sale of assets Tilbageførsel af ændring i udskudt skat Reversal of changes to deffered taxes Forskydning i: Increase/decrease in: Varebeholdninger Inventory Tilgodehavender Receivables Leverandører af varer og tjenesteydelser Tråde accounts payable Gæld til moderselskab Payables to parent company Gæld til tilknyttede selskaber Payables to associated cornpany/ies Skyldig indkomstskat Income tax Anden gæld Other debt Periodeafgrænsningsposter Accruals NETTOPENGESTRØMME FRA DRIFTEN NET CASH GENERATED FROM OPERATIONS Nettoinvesteringer: Net investments in: Materielle anlægsinvesteringer Tangible fixed assets investments Salg af anlægsaktiver Proceeds from sale of assets Netto finansielle anlægsinvesteringer Net fixed asset investments NETTOPENGESTRØMME VEDR. INVESTERINGER NET CASH FLOW RELATED TO INVESTMENTS

17 Side/(Page) 17 PENGESTRØMSANALYSE FOR fortsat CASH FLOW STATEMENT FOR Continued Finansielle pengestrømme: Financial cash flow: Ændring i lån hos moderselskab Changes to loans from parent company NETTOPENGESTRØMME VEDRØRENDE FINANSIERING NET CASH FROM FINANCING ÅRETS NETTOPENGESTRØM FRA DRIFT, INVESTERING OG FINANSIERING NET CASH FOR THE YEAR FROM OPERATIONS, INVESTMENTS AND FINANCING Likviditetsvirkning fra årets pengestrømme: Increase/decrease in cash balances from the cash flow for the year Likvider primo Cash at the beginning of the year Likvider ultimo Cash at the end of the year Årets forøgelse (reduktion) af likvide midler Increase (decrease) in cash for the year

18 Side/(Page) 18 EGENKAPITALOPGØRELSE STATEMENT OF CHANCES IN EQUITY Selskabkapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat lait Egenkapital pr. 1/ Equity at 1/ Contributed capital Reserve for net revaluation according to the equity method Retained earnings Total Overført jf. resultatdisponering Transfer cf. the appropriation account Egenkapital pr. 31/ Equity at 31/

19 Side/(Page) 19 NOTER NOTES NOTE 1. SEGMENTOPDELING NOTE 1. SEGMENTATION Indtægter restauranter Revenues from restaurants Restaurationsomsætning, selskabsdrevne restauranter Sales by company-operated restaurants Leje- og forpagtningsindtægter, franchise restauranter Revenues from franchised restaurants Indtægter restauranter Revenues from restaurants Resultat af primær drift Operating income Resultat af primær drift, selskabsdrevne restauranter Operating income from company-operated restaurants Resultat af primær drift, franchise restauranter Operating income from franchised restaurants Resultat af primær drift Operating income Anlægsaktiver i alt Total fixed assets Anlægsaktiver i alt, selskabsdrevne restauranter Total fixed assets from company-operated restaurants Anlægsaktiver i alt, franchise restauranter Total fixed assets from franchised restaurants Anlægsaktiver i alt Total fixed assets Gæld i alt Total debt Gæld i alt, selskabsdrevne restauranter Total debt from company-operated restaurants Gæld i alt, franchise restauranter Total debt from franchised restaurants Gæld i alt Total debt

20 Side/(Page) 20 NOTER - Fortsat NOTES - Continued NOTE 2. ANDRE EKSTERNE UDGIFTER NOTE 2. OTHER EXTERNAL EXPENSES Posten indeholder honorar til revisionsfirmaet Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i alt 285, hvoraf 65 angår andre ydelser end revision. Tilsvarende tal for 2007 udgør i alt 292 hvoraf 77, angår andre ydelser end revision. The expenses include fees to the auditors Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab totalling 285 of which 65 cover expenses other than the audit fee. The corresponding amount for year 2007 is 292 of which 77 cover expenses other than the audit fee. NOTE 3. PERSONALEUDGIFTER NOTE 3. STAFF EXPENSES Lønninger Salaries and wages Pensionsudgifter Pension expenses Andre omkostninger til social sikring Other social security costs Lønninger til selskabets direktion er udeladt fra Årsrapporten med henvisning til Årsregnskabslovens bestemmelser i 98b stk. 3. En del af ledelsens løn er resultatafhængig. Remuneration paid to management has been excluded from the Financial Statement with reference to the Danish Financial Statements Act 98b, 3 Part of management remuneration is based on performance. Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen. No remuneration has been paid to the Board of Directors. Selskabet har i det forløbne år i gennemsnit beskæftiget 203 medarbejdere mod 234 i In 2008, the Company's average number of employees was 203 compared to 234 in NOTE 4. NETTO ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER/INDTÆGTER NOTE 4. NET OTHER OPERATING EXPENSES/INCOME Posten "Netto andre driftsomkostninger/indtægter" omfatter nettogevinst/-tab ved salg af restauranter, bygninger samt inventar. The item "Net other operating expenses/income" includes net gain/-loss on sale of restaurants, buildings, fixtures and fittings.

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere