Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004"

Transkript

1 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret

2 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme, skader medfødte misdannelser, hvor operative indgreb er eller kan blive aktuelle. Det drejer sig overvejende om diagnostik behandling af sygdomme i gastrointestinalkanalen, lever, galdeveje, pancreas milt, peritoneum, bugvæg, endokrine organer mamma. Uddannelsesforløbet strækker sig over 12 måneder. Gennemført godkendt uddannelsesforløb indebærer, at den uddannelsessøgende skønnes egnet til en kirurgisk speciallægeuddannelse at vedkommende kan søge hoveduddannelse indenfor specialerne kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, plastikkirurgi eller uroli. Formålet med introduktionsuddannelsen er at: - Videreudvikle de under turnusuddannelsen erhvervede kliniske kompetencer med specielt sigte på anvendelse indenfor kirurgien. - Sikre identifikation med rollen som læge kirurg. - Kvalificere sig til at tage kliniske beslutninger - Forberede lægen til det fremtidige specialevalg - Sikre kirurgisk egnethed Den uddannelsessøgende trænes i basale kirurgiske færdigheder udbygger sin viden om evne til at skelne mellem normale sygelige tilstande tage stilling til hvorledes den modtagne patient skal udredes, behandles eventuelt opereres. 2. Praktiske forhold Ansættelsessted: Kirurgisk Klinik, Holstebro Sygehus Klinisk vejleder: N.N. Uddannelsesansvarlig overlæge: Niels Hald. Forud for tiltrædelsen tilsendes den uddannelsessøgende en uddannelsesmappe som indeholder: Aktuelle uddannelsesprram Målbeskrivelse for fælles kirurgisk introduktionsuddannelse Lb Beskrivelse af afdelingerne Introduktionsprram 2

3 Vagtskema 3

4 Introduktion til sygehus afdeling: der henvises til vedlagte introduktionsprram. Senest én uge fra ansættelsens start afholdes en introduktionssamtale med den kliniske vejleder den uddannelsesansvarlige overlæge (se punkt 11). 3. Uddannelsesforløb Ansættelsesperiode: 01.xx-200x til xx.xx.200x. Lægen deltager i forvagtslaget, som er fælles med Urinvejskirurgisk afdeling. Alt dagarbejde foregår i Kirurgisk Klinik. Efter en oplæring i basale kirurgiske færdigheder vil den uddannelsessøgende kunne opnå erfaring i diagnostik behandling af akutte elektive kirurgiske tilstande. Det tilstræbes, at den uddannelsessøgende deltager i et 2 dages kursus i basal kirurgisk teknik. Desuden anbefales det, at den uddannelsessøgende deltager i 1 dages kursus i akutte abdominale tilstande samt i kursus i væske elektrolytterapi, hvis dette ikke har ligget i turnusperioden. Desuden deltager den uddannelsessøgende i de kurser, der i målbeskrivelsen er angivet til introduktionsuddannelsen i kirurgi. Målbeskrivelsen kursusoversigten kan ses på Under ansættelsen skal lægen uddannes i centrale kirurgiske problemstillinger: 1. Akut abdomen kunne redegøre for symptomer, objektive fund, typiske parakliniske fund behandlingsprincipper. Journalaudit vagtgennemgang af akutte patienter sammen med bagvagt/vejleder. Herefter oplæring i appendektomi under supervision. 2. Sår abscesser kunne redegøre for diagnostik behandling af forskellige typer sår abscesser. Herefter under supervision udføre incision/drænage af pilonidal simple analabscesser behandle sårinfektion. 3. Hernier. Kunne redegøre for anatomiske forhold, objektive fund mulige komplikationer ved medialt lateralt ingvinalhernie femoralhernie samt behandlingsprincipper. Herefter under supervision foretage operation for ukomplicerede hernier 4. Endoskopi laparoskopi. Kunne redegøre for indikationer for øvre GI endoskopi kende apparatur. Herefter under supervision udføre elektiv øsofagastroduodenoskopi. Kunne redegøre for principper for laparoskopi kende apparatur de sikkerhedsmæssige foreskrifter for anvendelse heraf. Herefter under supervision etablere pneumoperitoneum orientere sig i abdomen. Desuden deltage som assistent i de i afdelingen sædvanligt forekommende operationer efterhånden under supervision åbne lukke abdomen. Når den uddannelsessøgende foretager eller er assistent ved operationer er det en forudsætning, at han på forhånd har sat sig ind i problemstillingen forberedt sig på opgaven ved selvstudium. Dette skal sikres af den ansvarshavende kirurg. 4

5 4. Præsentation af afdelingen Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt er organiseret i centre. Under Kirurgisk Center er samlet kirurgi, uroli, ortopædkirurgi anæstesioli.. Kirurgien er organiseret i Kirurgisk Afdeling med klinikker i Herning, Holstebro, Tarm Lemvig. Der er en fælles afdelingsledelse separate klinikledelser. Kirurgisk Klinik, Holstebro Sygehus har et optageområde på ca personer modtager patienter med lidelser i mavetarmkanal, galdeveje, bugspytkirtel, milt, bugvæg mamma. Klinikken har amtsfunktion i palliation af oesophagus/cardiacancer i endoskopisk ultralydskanning. Der opereres på 2 stuer på operationsgangen udføres desuden ambulant kirurgi i Dagkirurgisk Enhed. I Endoskopisk afsnit udføres gastro- koloskopi, ERCP EU's. Der er tilknyttet ambulatorium, incl. reservelægeambulatorium. Klinikken råder over 32 kirurgiske senge samt 9 senge i en gastroenhed, som betjenes af 2 medicinske gastroenteroler med ansættelse i Kirurgisk Klinik. Lægestaben er normeret til 8 overlæger (heraf 2 medicinske gastroenteroler), 1 afdelingslæge, 1 1.reservelæge 12 reservelæger. Reservelægestaben er fælles med Urinvejskirurgisk Afdeling, forvagten dækker begge afdelinger. Yderligere oplysninger kan fås på 5. Kompetencer I det følgende beskrives de mål som skal opnås under introduktionsuddannelsen. De anførte kompetencer er minimumskompetencer, som skal mestres ved introduktionsuddannelsens afslutning. Afdelingen har sammen med den uddannelsessøgende ansvaret for at kompetencen er opnået ved slutningen af opholdet på afdelingen. Kompetencerne er beskrevet for hver af de 7 roller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker professionel. Kompetencerne for den medicinske ekspertrolle er inddelt i: kliniske problemstillinger kirurgiske færdigheder/procedurer. 5

6 5. Mål, lærings- evalueringsmetoder Medicinsk ekspert Kliniske problemstillinger Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger Modtage, undersøge vurdere kirurgiske patienter Audit af journaler Foregår løbende under ansættelsen Skrive en struktureret journal, stille en tentativ diagnose tilrettelægge et undersøgelsesprram baseret på diagnosen Ordinere, tolke handle på almindelige biokemiske, billeddiagnostiske klinisk fysioliske undersøgelser Kursus Audit af journaler Audit af journaler Godkendt kursus Foregår løbende under ansættelsen Kursus i væskebehandling Diagnosticere behandle almindelige postoperative komplikationer som fx blødning i hudrande overfladisk infektion demonstrere færdigheder i Sårspaltning Kompression Hæmostasesutur Foregår løbende under ansættelsen 6

7 Diagnosticere, behandle /eller visitere postoperative komplikationer som fx lungeatelektase, dyb venetrombose lungeemboli Diagnosticere initialt behandle patient i shock samt visitere til relevant behandler Audit af journaler Audit af journaler Foregår løbende under ansættelsen Blødning/sepsis, blodkomponentterapi Skelne mellem forskellige former for sår Sårgenese/alle typer, rene urene sår, helingsfaser Behandle simple postoperative sår med kirurgisk drænage forbindsskiftning Principper for sårrevision, principper for sek suturering Kirurgiske færdigheder procedurer Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger Navngive de almindeligste kirurgiske instrumenter beskrive funktionen af dem Færdighedskursus Godkendt kursus Hensigtsmæssigt vælge kirurgiske instrumenter til en given situation kunne anvende dem Færdighedskursus Godkendt kursus 7

8 Hensigtsmæssigt vælge ligatur- suturmateriale ved operationer Udføre hæmostase Suturere væv hud Færdighedskursus deloperationer Færdighedskursus Godkendt kursus Foregår løbende under ansættelsen Godkendt kursus Redegøre for principper sikkerhedsregler ved el-incision el-koagulation Foretage elincision elkoagulation, herunder kunne vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende dem Demonstration ( Struktureret vejledersamtale Foregår løbende under ansættelsen. Deloperationer 8

9 Kommunikator Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger Forelægge mundtlig eller skriftlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger eller andet sundhedspersonale, på en sådan måde, at det kan danne baggrund for beslutning Kommunikere med sundhedsmedarbejdere på en sådan måde, at medarbejdernes roller er afgrænsede informationen til disse er afpasset kompetence ansvar således at der gives enslydende meddelelæser til patienter pårørende Informere patienter pårørende om kirurgiske procedurer (inkl. invasive undersøgelser), herunder om forventelig effekt, normale per postoperative forløb, bivirkninger, komplikationer risici på et niveau i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient, sikre forståelse af informationen Informere patienter om klagerettigheder, klageveje klagemuligheder opgave Kursus: ledelse, administration samarbejde Bedømmelse af opgave 360-graders evaluering Daglige konferencer Superviseret stuegang Superviserede samtaler, ambulatorium 9

10 Situationstilpasset informere om dødsfald, herunder om regler for obduktion organdonation Superviseret samtale Samarbejder Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger Samarbejde med kolleger andet sundhedspersonale, herunder kunne søge råd hos kolleger andre i eller uden for organisationen 360-graders evaluering midtvejsevaluering Leder/administrator Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger Redegøre for lovgivningen i lægevirksomhed inkluderende kirurgisk virksomhed Anvende relevante administrative regler love i egen arbejdspraksis Kursus ledelse, administration samarbejde Struktureret vejledersamtale Godkendt kursus Audit af arbejdspraksis For eksempel regler vedr. Ventetidsgaranti Informeret samtykke Journalføringspraksis 10

11 Sundhedsfremmer Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger Rådgive om tiltag, der kan forebygge/forbedre en given patients tilstand Anvende reglerne for anmeldelse af bivirkninger, venerea infektiøse sygdomme Anvende sociallovgivning sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients tilfælde eller Opgave Foregår løbende under ansættelsen eller Bedømmelse af opgave For eksempel inddrage sociale aspekter ved udskrivelse deltage i udskrivningskonf Akademiker Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger Foretage litteratursøgning Opgave mundtlig præs. Bedømmelse af opgave Evidensbaseret undervisning af kolleger Kritisk vurdere videnskabelig litteratur lærebøger, herunder uddrage essensen heraf Identificere, formidle argumentere et videnskabeligt budskab til kolleger andet personale Opgave mundtlig præs. Bedømmelse af opgave Evidensbaseret undervisning af kolleger Opgave mundtlig præs. Bedømmelse af opgave Evidensbaseret undervisning af kolleger 11

12 Professionel Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger Etablere, fastholde afslutte en lægefaglig relation til patienter pårørende 360-graders evaluering stuegang informationssamtaler Varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af oplysninger, indhentning af informeret samtykke, overholdelse af tavshedspligt Udvise professionel personlig interpersonel adfærd Handle i balance mellem faglige personlige roller, herunder kunne administrere egne ressourcer Erkende egne personlige, faglige etiske grænser Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til introduktionslægeniveau 360-graders evaluering 360-graders evaluering midtvejsevaluering Struktureret vejledersamtale midtvejsevaluering Struktureret vejledersamtale midtvejsevaluering 360 graders evaluering midtvejsevaluering For eksempel: Epikrisen 12

13 6. Kurser Regionale kurser for introduktionslæger, arrangeret af de kirurgiske afdelinger i Ringkjøbing Viborg Amt. Færdighedskurser i afdelingen. 1-dags kurser for yngre læger. Kurser anbefalet af Sundhedsstyrelsen: Se på 7. Lb. Den uddannelsessøgende skal føre lb, som udleveres ved ansættelsens start. Lben gennemgås ved de formaliserede justeringssamtaler slutevalueringen. 8. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Efter afsluttet turnusuddannelse skal den uddannelsessøgende evaluere uddannelsesstedets uddannelsesfunktion. Den uddannelsessøgende skal evaluere uddannelsesprram, uddannelsesplan, klinisk vejleder læringsrammer. Evalueringsskemaer D E udfyldes. Den uddannelsesansvarlige overlæge sender kopi af skema E til: - Det lokale videreuddannelsesudvalg Ansvar for opfølgning på evaluering påhviler Det Lokale Videreuddannelsesudvalg. Afdelingen indgår i Inspektorordningen. Den uddannelsesansvarlige overlæge er forpligtet til at sende kopi af inspektorrapporter til samme instanser som nævnt ovenfor. 13

14 9. Vejledning i den lægelige videreuddannelse. Ved starten af turnusforløbet gennemføres en introduktionssamtale mellem den uddannelsessøgende, den kliniske vejleder den uddannelsesansvarlige overlæge. Ved denne samtale fastlægges den individuelle uddannelsesplan på baggrund af uddannelsesprrammet for introduktionsuddannelsen eventuelle dokumenterede kompetencer hos den uddannelsessøgende. Den uddannelsessøgende, den kliniske vejleder den uddannelsesansvarlige overlæge afholder formaliserede justeringssamtaler efter behov. Der skal som minimum afholdes én justeringssamtale efter ca. 3 måneder. Ved disse samtaler gøres status med udgangspunkt i lben, den individuelle uddannelsesplan revideres efter behov. Ved uddannelses afslutning afholdes slutevalueringssamtale. Herudover afholder den kliniske vejleder vejledningssamtaler strukturerede vejledersamtaler efter behov. Ansvaret for vejledning påhviler den uddannelsesansvarlige overlæge. Ansvaret for at uddannelsen lykkes er d fælles, introduktionsreservelægen skal selv være opmærksom på mulige lærings- uddannelsessituationer. Det er desuden vigtigt, at introduktionsreservelægen tilkaldes som observatør ved relevante tilfælde, i det omfang arbejdet tillader det. 14

15 Bilag o evaluering Metoden indebærer, at flere bedømmere evaluerer den uddannelsessøgende. Til evaluering af integrerede kompetencer i sundhedsvæsenet kan der med fordel anvendes bedømmere med forskellig sundhedsfaglig baggrund f.eks. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter m.v. De kompetencer, der skal vurderes, hentes fra målbeskrivelsen skal nøjagtigt defineres ved en vurderingsskala. Evalueringer fra de forskellige bedømmere bliver samlet ind, middelværdier kalkuleret helhedsbilledet bliver vurderet af den eller dem, der skal evaluere, om lægen kan blive godkendt eller ikke. Studier har vist, at metoden er pålidelig, hvis antallet af bedømmer er 10 eller flere. Se eksempel på skema på følgende side (fra den engelske speciallægeuddannelse). 15

16 Skema til 360 graders evaluering Disse informationer vil blive vist til den uddannelsessøgende. Kryds af i relevante kolonner. Hvis du ikke har haft mulighed for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i ikke i stand til at kommentere. Hvis nle afkrydsninger er i utilfredsstillende er det påkrævet at skrive yderligere kommentarer. Den uddannelsessøgende læge: Behandler patienter høfligt hensynsfuldt Ikke i stand til at kommentere Behov for forbedringer Utilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Involverer patienter i beslutninger om deres behandling Respekterer patienters privatliv værdighed Overholder tavshedspligt Svarer kommer, når det ønskes at en patient skal bedømmes. Kontakter kollegaer ved behov for diskussion om patientbehandling Samarbejder godt i team Accepter kritik er i stand til at reagere konstruktivt Fører journaler af god kvalitet Varetager papirarbejdet til tiden (f.eks. epikriser, breve) Er bevidst om egne faglige grænser søger hjælp når der er behov for det Delegerer på passende vis arbejde ud til superviserer yngre kolleger eller andet personale Anvende den tid der er til rådighed på en effektiv måde Kommentarer (skal udfyldes, hvis der er krydset af i boksen utilfredsstillende ): 16

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i intern medicin Holstebro Sygehus

Uddannelsesprogram for turnuslæger i intern medicin Holstebro Sygehus Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i intern medicin Holstebro Sygehus Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Indholdet i uddannelsesprogrammet

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Neurokirurgisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Specialet neurokirurgi 3 1.1.1 Neurokirurgi i

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A. Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme,

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Rds-3-2006 Rds-4-2007, Rds-7-2009 og Rds-8-2010 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Århus Universitetshospital og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Århus Universitetshospital og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Århus Universitetshospital og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Årh-1-2004 Årh-2-2005, Årh-3-2006, Årh-4-2007, Årh-5-2008 og Årh-6-2009 3.

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling i Gynækologi & Obstetrik ved Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Herning, HEV 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015i

Læs mere