Den vedtagne skattereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den vedtagne skattereform"

Transkript

1 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12 Generelle medarbejderaktier...13 Medarbejderobligationer...13 Udvidet indberetningspligt for personalegoder...14 Loft over fradrag for rejseudgifter...14 Arbejdsmarkedsbidrag for udenlandske medarbejdere...15 Erhvervsbeskatningen...16 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning...16 Afskaffelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde...23 Fradragsret for visse advokat- og revisoromkostninger, samt omkostninger til undersøgelse af nye markeder ophæves...23 Kursgevinster/-tab på fordringer og gæld...23 Beskatning af kapitalfondspartnere m.v Fradragsret for renter ved køb af udenlandske selskaber...25 Skattefrie omstruktureringer...25 Beskatning af fast ejendom/driftsmidler...26 Moms...26 Moms på salg af fast ejendom...26 Moms på ejendomsadministration...28 Rejsebureauer...28 Udsigt til betydelige meromkostninger for finansielle virksomheder...33 Personbeskatning Lempelser og stramninger i personskatten Den nye skattereform betyder markante ændringer af skatten for personer. Skatten på arbejdsindkomst og positiv nettokapitalindkomst nedsættes samtidig med, at skatteværdien af ligningsmæssige fradrag og negativ nettokapitalindkomst falder, dog over en årrække. De vedtagne love følger ånden i forslagene fra Skattekommissionen om, at der i højere grad skal ske opsparing i privat regi i stedet for gennem eksempelvis pensionsordninger. Der sættes et loft på * connectedthinking

2 kr. for fradrag på ratepensionsordninger og beskatningen af positiv nettokapitalindkomst falder fra de nuværende ca. 59% til ca. 51,5%. Hvad det betyder for den enkelte afhænger i høj grad af, hvorledes indkomst og fradrag sammensætter sig. Oversigt over lempelser og stramninger: Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten på 6% Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradraget øges fra 4,25% til 5,6%, dog max kr. årligt Topskattegrænsen forhøjes med kr kr. i 2010 og yderligere kr. i 2011 Skat på aktieindkomst sænkes til 27% / 42% mod nu 28% / 43% / 45% Finansiering Skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst sænkes fra 33,5% til 25,5%, dog undtaget kr. pr. person. Nedsættelserne indføres gradvist over otte år med 1% pr. år fra 2012 til 2019 Skatteværdien af ligningsmæssige fradrag sænkes fra 33,5% til 25,5%. Nedsættelserne indføres gradvist over otte år med 1% pr. år fra 2012 til 2019 Kompensationsordning, hvis tabet ved lavere skatteværdi af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag bliver større end nedsættelsen af indkomstskatten Loft over fradrag for indbetaling på rateordninger og ophørende livrenter på kr. årligt Forventet udligningsskat på 7,5% på indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger årligt over kr. Bortfald af skattebegunstigelse på visse personalegoder. 2

3 Større forskel i skat af lønindkomst I og med mellemskatten forsvinder, bliver der større spring i skattesatserne afhængig af, om der skal betales topskat eller ej. Grænsen for, hvornår der skal betales topskat, øges med kr kr. i 2010 og yderligere kr. i Marginalskatten på lønindkomst op til ca kr. i 2010 og ca kr. i 2011 kan dermed maksimalt udgøre ca. 42.3% inkl. AM-bidrag. På lønindkomst herudover vil marginalskatten inkl. AM-bidrag udgøre ca. 56%. Finansiering På personsiden finansieres skattelettelserne primært ved at reducere skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag fra ca. 33,5% i dag til ca. 25,5%. i Dog fritages negativ nettokapitalindkomst på indtil kr. pr. person eller kr. for ægtepar for en reduktion i skatteværdien. Den fastholdes som i dag til ca. 33,5%. Nedsættelsen af skatteværdien af den negative nettokapitalindkomst over kr./ kr. og de ligningsmæssige fradrag skal indfases gradvist over otte år med 1% pr. år fra 2012 til Ligningsmæssige fradrag omfatter eksempelvis befordring mellem hjem-arbejde, fagforeningskontingent, indbetaling til A-kasser og efterlønsbidrag, underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle. Finansiering Gradvis nedsættelse af skatteværdien på negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag fra 33,5% til 25,5% med 1% om året fra og med ,5% 25,5% Gradvis nedsættelse År Procent , , , , , , , , , , Hvis tabet ved den lavere skatteværdi af rentefradraget og de ligningsmæssige fradrag bliver større end gevinsten ved de foreslåede nedsættelser af indkomstskatten, ydes der en kompensation fra og med 2012 til 2019, hvorefter der tages stilling til en eventuel videreførelse af kompensationsordningen. 3

4 Effekten for den enkelte skatteyder Effekten for den enkelte skatteyder afhænger især af størrelsen af indkomsterne, deres sammensætning om det er personlig indkomst eller kapitalindkomst og størrelsen af de hidtidige fradrag. Nedenfor vises en oversigt over udviklingen i beskatningen og fradragsværdien af ligningsmæssige fradrag og den negative nettokapitalindkomst fra 2010 til Oversigt over ændring af marginalskattesatser m.v. Laveste marginalskat inkl. AM-bidrag Højeste marginalskat inkl. AM-bidrag Laveste marginalskat ekskl. AM-bidrag Højeste marginalskat ekskl. AM-bidrag Negativ nettokapitalindkomst under bundgrænsen Negativ nettokapitalindkomst over bundgrænsen Ligningsmæssige fradrag % % % % % % % % % % % 42,3 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 63,0 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 38,8 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 59,7 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 32,5 31,5 30,5 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 33,5 33,5 33,5 32,5 31,5 30,5 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 Beskatningen af kapitalindkomst, eller mere korrekt nettokapitalindkomst, afhænger af, om nettokapitalindkomsten samlet er positiv eller negativ. Er man gift, ses ægtefællernes nettokapitalindkomst under et. 4

5 Personskat Ændret skat på nettokapitalindkomst med kirkeskat Nu Nye regler 59,7% 52,2% 0 39/45% / kr. 0 37,3% 33,5% / kr. 33,5% 25,5% Som det fremgår af oversigten, falder beskatningen af positiv nettokapitalindkomst fra maksimalt ca. 59,7% inkl. kirkeskat til ca. 52,2% inkl. kirkeskat. Der indføres en grænse på kr. pr. person og kr. for ægtefæller, så først når den samlede positive nettokapitalindkomst oversiger disse grænser, betales der topskat. Er den samlede nettokapitalindkomst negativ, fastholdes den nuværende skatteværdi på 33,5% af de første kr. pr. person og kr. for ægtefæller. Beløb herudover får kun en skatteværdi på ca. 25,5% i Pensionsordninger Lønmodtagere m.v. For at tilskynde til den private opsparing i stedet for pensionsopsparing sættes der et loft over fradrag for årlige indbetalinger på ratepensioner, rateforsikringer samt ophørende livrenter på maksimalt kr. De ophørende livrenter er omfattet af begrænsningen, uanset om de er tegnet med eller uden garantidækning. Beløbsgrænsen på kr. (2010-niveau), reguleres årligt. De eneste ordninger, som fra og med 2010 kan fratrækkes ud over loftet på kr., er de livsvarige livrenter. 5

6 Loftet på kr. vil have en stor adfærdsregulerende effekt for manges pensionsopsparing. Lovændringen skønnes at komme til at berøre ca personer, med en forventet reduktion på 16 mia. kr. i forhold til deres nuværende årlige pensionsindbetalinger, hvoraf kun ca. 7 mia. kr. årligt forventes indskudt på livsvarige livrenter. Der er således tale om en betydelig påvirkning af de danske pensionsindbetalinger. Statens merprovenu som følge af den lavere pensionsopsparing forventes de første år at blive ca. 4,5 mia. kr. årligt. Der vil fortsat være mulighed for indbetaling på en kapitalpension på maksimalt kr. (i 2010), men som følge af at mellemskatten afskaffes, bliver skatteværdien ved indbetaling ca. 37% sammenholdt med en afgift på 40% ved udbetaling. Det kan dog fortsat være en god ide at indbetale på en kapitalpension, hvis der er 5 år eller mere mellem tidspunktet for indbetaling og udbetaling. Loft på alle typer ratepensionsordninger og ophørende livrenter Beløbsgrænsen på kr. kommer til at gælde samlet for pensionsordninger, som oprettes i og uden for ansættelsesforhold. Når indbetalingen sker via arbejdsgiveren, kan der i alt indbetales op til kr. på en rateordning, da pensionsinstituttet skal indeholde AM-bidrag af indbetalingen, så der herefter netto er kr. tilbage på pensionsordningen. Er der både en arbejdsgiverordning og en privat tegnet ordning, går indbetalingerne fra arbejdsgiverordningen forud for indbetalingerne til den privat tegnede ordning. Er arbejdsgiverbidraget (bortset fra arbejdsmarkedsbidrag) f.eks kr. årligt, kan der højst opnås et fradrag for kr. ved indskud på en privat tegnet ordning. Indbetales der f.eks kr. på en privat tegnet ordning, kan indskyderen vælge enten at overføre kr. til en livsvarig livrente, at få de kr. udbetalt eller lade de kr. blive stående. Hvis de kr. bliver stående på pensionskontoen, udbetales de senere uden skat. Overgangsregler Loftet på de kr. har virkning for fradrag, der foretages fra den 1. januar Loftet gælder for alle ordninger, også ordninger, der er oprettet før lovforslagets offentliggørelse den 22. april Aftalt præmieperiode på mindst 10 år Er der før den 22. april 2009 f.eks. indgået en aftale med et pensionsinstitut om en aftalt præmie- eller bidragsperiode på mindst 10 år, der rækker ind i 2010 og senere år, skal pensionsopspareren vælge ét af følgende alternativer: at nedsætte indbetalingerne til ratepensionsordningen eller den ophørende livrente til kr. eller mindre i 2010 og fremover uden at blive omfattet af efterbeskatningsreglerne at den overskydende del indbetales på en livsvarig livrente at indbetale det aftalte beløb i de kommende år, men ikke få fradrag for det overskydende beløb ud over de kr. Som et modstykke til dette beskattes beløbet ikke ved udbetalingen, dog beskattes de tilskrevne renter. 6

7 Eksempel En pensionsopsparer har i 2005 indgået en individuel aftale med sit pensionsinstitut om at indbetale kr. årligt i 12 år til en rateopsparing i pensionsøjemed, i alt 3 mio. kr. I perioden har pensionsopspareren årligt fradraget kr. ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst. I indkomstårene kan pensionsopspareren imidlertid alene fradrage kr. årligt, jf. det foreslåede loft på kr. Det årligt overskydende beløb på kr. kan imidlertid indskydes på en pensionsordning med livsvarig livrente, hvorved pensionsopspareren opnår fradragsret for beløbet. Alternativt kan pensionsopspareren vælge at lade de årlige beløb, der overskrider grænsen på kr. indskyde på ratepensionsordningen. Virkningen heraf er imidlertid, at pensionsopspareren ikke kan fradrage beløbet. Modsætningsvis beskattes beløbet heller ikke ved udbetaling. Endelig kan den pågældende vælge at nedsætte indbetalingerne fra kr. til kr. eller for den sags skyld helt standse dem i 2010 og fremover uden at blive efterbeskattet efter pensionsbeskatningslovens 18 A. At nedsætte indbetalinger til ratepensionsordningen m.v. må nødvendigvis forudsætte, at pensionsaftalen giver mulighed for dette. Kapitalindskud på pensionsordning Hvor pensionsopspareren har foretaget et kapitalindskud på en rateordning, og hvor kapitalindskuddet fradragsmæssigt er fordelt over 10 år, bibeholdes fradraget også i 2010 og senere indkomstår som oprindeligt forudsat ved den foretagne fradragsfordeling. Eksempel En pensionsopsparer indskød i mio. kr. på en rateopsparing i pensionsøjemed. Kapitalindskuddet er efter gældende regler blevet fordelt over 2005 og de efterfølgende 9 år med kr. årligt. Pensionsopspareren har således i indkomstårene fradraget kr. årligt. I indkomstårene kan pensionsopspareren fortsat fradrage kr. hvert år. Den pågældende vil dog ikke kunne opnå yderligere fradrag for indskud på ratepension m.v. før efter De kollektive pensionsordninger Der vil ikke i en overgangsperiode ske en begrænsning i fradraget for de allerede indgåede kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, selvom indbetalingerne via arbejdsgiveren overstiger loftet på de kr. Det er en betingelse, at den kollektive overenskomst er indgået inden den 22. april 2009, og undtagelsen gælder alene så længe, som den indgåede overenskomst løber typisk to til tre år. Forhøjelse af udbetalingsgrænsen for kapitalpensioner En kapitalpension skal med de nuværende regler være udbetalt senest 10 år efter, den pågældende når efterlønsalderen. Er efterlønsalderen f.eks. 62 år, skal kapitalpensionen være udbetalt senest ved det fyldte 72. år. 7

8 Aldersgrænsen forhøjes med yderligere 5 år for, hvornår en kapitalpensionsordning senest skal være udbetalt. Er efterlønsalderen 62 år, skal kapitalpensionen derfor være udbetalt senest ved det fyldte 77. år. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende har ikke mulighed for at anvende den fleksible ordning med indskud af pensionsmidler gennem en arbejdsgiver, hvor indskuddet kan varieres fra år til år, hvis det ønskes. De har alene mulighed for at indskyde på privat tegnede ordninger, dog er reglerne mere fleksible, end hvad der gælder for lønmodtagere. Endvidere har de selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at udskyde beskatningen ved salg af virksomheden ved indskud på en ophørspension. Selvstændige erhvervsdrivende kan indbetale indtil 30% af årets skattepligtige indkomst før renter på en pensionsordning. Der er tale om en meget fleksibel ordning, som er meget populær hos selvstændige erhvervsdrivende, da de ikke på forhånd ønsker at binde sig til at skulle indbetale et fast beløb. De ønsker som regel lige at se, hvordan resultatet bliver i det pågældende år, før indbetalingen sker. Disse regler trådte først i kraft i 2004, så derfor vil loftet på de kr. på rateordninger og ophørende livrenter først gælde fra og med 2015 for selvstændige erhvervsdrivende. De får således mulighed for at indbetale som hidtil i de næste fem år. Fra og med 2015 sidestilles de selvstændige erhvervsdrivende med lønmodtagerne, dog undtaget ophørspensionerne. De selvstændige erhvervsdrivendes ophørspensioner går fri af stramningerne, og selvstændige kan fortsat indskyde en skattepligtig fortjeneste på en ophørspension, når aldersbetingelsen på de 55 år m.v. er opfyldt. Beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor pensionsordningen udbetales. I 2009 kan der højst indskydes en skattepligtig fortjeneste på ca. 2,5 mio. kr. Det er fortsat et krav, at der skal gå mindst 5 år fra oprettelse af en rateordning ved ophørspension, før første rateudbetaling kan ske. Udligningsskat Skattekommissionen foreslog, at der skal betales en udligningsskat af de årlige indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger, der overstiger kr. De indkomstskattepligtige pensionsordninger vil eksempelvis være rateordninger, livrenter (livsvarige og ophørende), tjenestemandspensioner, indeksordninger, ATP m.v. I skatteaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fastholdt man en udligningsskat, men aftalte, at den skal være midlertidig. Med midlertidig menes formentlig, at den først vil blive helt afskaffet i Det forventes, at udligningsskatten bliver på 7,5% og med aftrapning med 0,5% om året fra 2025, så den er helt væk i Politisk er udligningsskatten dog ikke forhandlet på plads endnu, så de nærmere detaljer er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Det forventes, at der fremsættes et lovforslag i efteråret 2009, med formodet virkning allerede fra og med Måske bliver grænsen på kr. forhøjet til den gældende topskattegrænse. Der er politisk enighed om, at man blandt andet skal se på de situationer, hvor der er stor skævhed mellem ægtefællernes indbetaling på pensionsordninger. Denne skævhed kan være opstået, fordi det alene er 8

9 den ene ægtefælle, som har haft lønindkomst og derfor kun den ene ægtefælle som har stået for ægtefællernes samlede indbetaling til pension. Det kan tænkes, at reglerne udformes således, at udligningsskatten beregnes for ægtefællerne under et, så hvis den ene ægtefælle ikke udnytter sin egen bundgrænse ved beregning af udligningsskatten, overføres det overskydende beløb til den anden ægtefælle. Lignende regler kendes i dag ved overførsel af uudnyttede bundfradrag på mellemskatten og uudnyttede personfradrag. Som nævnt, er der alene tale om formodninger, så vi må afvente lovforslagets fremsættelse i efteråret. Kan det betale sig at fortsætte med pensionsopsparingen? Ja, som udgangspunkt. Det reducerer ikke fordelen, at beskatningen af lønindkomst reduceres. For mange vil skatteværdien af indbetalingen fortsat være højere end beskatningen ved udbetalingen. Med afskaffelse af mellemskatten på 6%, vil forskellen mellem den laveste marginalskatteprocent (ca. 37%) og den højeste (ca. 52%), blive 15%, når der bortses fra arbejdsmarkedsbidrag. De 15% svarer til den gældende topskatteprocent. Udgangspunktet er skattemæssigt, at det kan betale sig at indskyde op til det maksimale beløb på rateordninger, men det skal selvfølgelig afpasses til den enkeltes økonomi samt familiens fremtidige behov for indkomst i pensionisttilværelsen. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om pensionsindbetalinger i 2010 og følgende år indgår i beregningsgrundlaget for udligningsskatten, eller om det alene er pensionsindbetalinger, som er foretaget inden indkomståret Dette kan have en indflydelse på, om det set ud fra en skattemæssig synsvinkel er lønsomt at indbetale på en pensionsordning. Der skal dog altid tages hensyn til, om et yderligere indskud på en pensionsordning får en negativ påvirkning på f.eks. efterløn og sociale pensioner. Ønskes en større pensionsopsparing, skal det nødvendigvis ske som en livsvarig livrente med eventuel sikring på længstlevendes liv. Selvom udbetalingerne til sin tid kan være mindre end ved rateordningerne, som udbetales over en bestemt periode, mens livrenterne udbetales så længe den forsikrede lever, eventuelt på længstlevendes liv, kan det fortsat være en god ide at indbetale på en livsvarig livrente. Det skyldes, at vi lever længere og kan vælge at se noget af pensionsopsparingen som en forsikring, hvor man er garanteret et vist beløb hele sit liv, uanset hvor længe man lever. Det giver større fleksibilitet i forhold til forbrug af anden formue, eksempelvis gennem salg af værdipapirer eller belåning af friværdien i ejendommen, når man er garanteret en vis minimums pension. Måske også for den længstlevende, hvis man har tegnet livrenten på længstlevendes liv. Området og ordningerne er meget individuelle og komplicerede, så det anbefales at drøfte dette med egne rådgivere. 9

10 Multimediebeskatning Den nye lov om multimediebeskatning er vedtaget ud fra et ønske om dels at fremtidssikre beskatning af multimedia og kommunikationsmuligheder og dels at sikre en forenkling af reglerne. Multimediebeskatningen omfatter computere med sædvanligt tilbehør. Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer, såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer m.v. af almindelige størrelse og standard. Endvidere omfatter beskatningen en telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter og selve telefonapparatet samt adgang til og brug af internet, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Hvis en medarbejder får stillet ét eller flere af disse goder til rådighed for privat anvendelse, beskattes medarbejderen årligt med kr. Beskatningen gøres derfor uafhængig af, hvor mange af goderne der stilles til rådighed for privat anvendelse. I bemærkningerne skelnes der ikke længere mellem de forskellige former for multimedier, men der lægges op til et mere ensartet regelsæt for både borgerne og SKAT, uanset om det er en computer eller en telefon, der stilles til rådighed for medarbejderen. Medarbejderen bliver således beskattet, hvad enten arbejdsgiveren stiller én telefon til rådighed, eller arbejdsgiveren stiller flere multimedier til rådighed for medarbejderens private benyttelse. Medarbejderens private rådighed dækker, at andre personer i husstanden også har mulighed for at anvende de pågældende goder, men ikke at arbejdsgiveren direkte stiller multimedier til rådighed til medarbejderens ægtefælles private benyttelse. Multimediebeskatningen forudsætter, at medarbejderen har privat rådighed over ét af de pågældende goder, hvilket betyder, at blot det, at medarbejderen har mulighed for at bruge godet privat, er tilstrækkeligt til at udløse beskatning. I praksis betyder det, at hvis medarbejderen én gang tager et af goderne med hjem, er der en formodning om, at der er privat rådighed over godet, og derfor udløses beskatningen. Modsat udløses der dog ikke beskatning blot ved, at medarbejderen har en bærbar computer på sin arbejdsplads, og derved har mulighed for at tage computeren med hjem. Det er op til medarbejderen at dokumentere, at telefon eller computer kun er brugt erhvervsmæssigt. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon eller installation af internetforbindelse på medarbejderens bopæl vil altid udløse beskatning. Der er opstillet eksempler i bemærkningerne på, hvordan visse medarbejdergrupper som skolelærere, tilkaldevagter og rejsende kan undgå multimedieskatten, når de anvender multimediet i deres arbejde, og dermed i hvilke tilfælde en medarbejder generelt ikke anses for at have privat rådighed over multimedier. Eksempel 1 Hvis eksempelvis en skoles lærere i ny og næ har mulighed for at låne en af skolens computere med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse på lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale, vil der være tale om ren erhvervsmæssig anvendelse af computeren, som ikke direkte er stillet til 10

11 rådighed for medarbejderen. Denne situation vil ikke udløse multimedieskatten. Det anføres i bemærkningerne, at der naturligvis skal være støtte for, at computeren udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og at der kun er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån fra skolens side. Eksempel 2 Det er endvidere muligt at afkræfte den private rådighed over telefonen, selvom den tages med hjem i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet. Er der en arbejdsmæssig begrundelse for, at en medarbejder får stillet en mobiltelefon til rådighed fordi arbejdsgiveren, kunder m.v. skal kunne komme i kontakt med medarbejderne i og uden for almindelige arbejdstid, er betingelsen om nødvendighed opfyldt. Det forudsætter som i dag, at der indgås en tro og love erklæring mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om udelukkende erhvervsmæssig anvendelse af telefonen. Hertil indføres nu en direkte kontrolforpligtelse for arbejdsgiveren om at sikre, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Dette kan ske ved at få udtræk af specificerede lister på telefonopkald, som medarbejderen har foretaget. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet på en sådan telefon var mulig uden beskatning, ophæves. Det præciseres endvidere, at det ikke er muligt at indgå tro og love erklæringer i forhold til en computer, der tages med hjem eller en internetadgang fra bopælen, da der ikke foreligger samme dokumentationsmulighed ved disse goder. En telefon omfatter efter bemærkningerne også små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion såsom PDA o. lign. Eksempel 3 Der er yderligere mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over et multimedie, selvom det tages med hjem på bopælen i den situation, hvor en medarbejder er på forretningsrejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed eksempelvis en bærbar computer. Det forudsættes, at godet kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes som et arbejdsredskab, og hvor medarbejderen ikke uden unødig besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen. I en sådan situation er der efter lovens bemærkninger ligeledes en arbejdsmæssig nødvendig begrundelse for, at godet anvendes uden for den almindelige arbejdstid, og ikke som sådan udløser beskatning. --o0o-- Hvis begge ægtefæller får stillet et eller flere af de pågældende goder til rådighed af hver af deres arbejdsgiver, bliver begge ægtefæller beskattet af kr. årligt. Den tidligere mulighed for at reducere den skattemæssige værdi på fri telefon med private afholdte udgifter er ophævet. Multimedier gøres endvidere til A-indkomst, således at arbejdsgiveren løbende indeholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af goderne. 11

12 Reglen træder i kraft fra og med indkomståret 2010, dvs. normalt den 1. januar 2010, således at medarbejdere, der allerede har et eller flere goder til rådighed, omfattes af multimedieskatten, hvis goderne opretholdes. Hjemme-pc-ordninger For de såkaldte hjemme-pc-ordninger, hvor medarbejderen foretager en egenbetaling mod at få en computer stillet til rådighed på bopælen af arbejdsgiveren til delvis eller hel privat benyttelse, er der vedtaget en overgangsregel. For disse ordninger, hvor der inden den 22. april 2009 er indgået aftale om, at medarbejderen skal betale arbejdsgiveren for at stille det pågældende gode til rådighed, og arbejdsgiveren afholder 25% af udgifterne, er det vedtaget, at reglerne om multimedieskat først har virkning fra indkomståret Medarbejderen vil dog blive omfattet af multimedieskatten, hvis denne har et andet multimedie stillet til rådighed af arbejdsgiveren til privat benyttelse. Selvstændige erhvervsdrivende De selvstændige erhvervsdrivende omfattes også af den nye multimedieskat og beskattes af kr., hvis de har et eller flere af goderne til rådighed. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende er i virksomhedsskatteordningen, beskattes multimediet på lige fod med eksempelvis en bil, der indgår i virksomhedsordningen, dvs. en beskatning af den private rådighed over multimediet, som om det var stillet til rådighed af en arbejdsgiver. Hvilken betydning har indførelsen af multimedieskatten? Indførelsen af multimedieskatten vil sandsynligvis begrænse fleksibiliteten i forhold til den traditionelle hjemmearbejdsplads, som mange steder er en naturlig og integreret del af den nuværende arbejdsdag. Endvidere kan det have indvirkning på fleksibilitet for børnefamilier ved f.eks. fravær grundet sygdom hos børnene, og i det hele taget den gensidige fleksibilitet, som mange danske virksomheder ser som en vigtig og nødvendig del af deres virksomhedskultur. Hvis medarbejderne vælger at fortsætte deres nuværende rådighed over de forskellige multimedier, udløses en multimedieskat, som betyder, at medarbejdere, der ikke betaler topskat skal betale ca kr. i skat, og for medarbejdere, der betaler topskat, vil der skulle betales ca kr. Aktieoptionsordninger Den favorable regel, hvorefter tildelinger af optioner/warrants tidligere skulle holde sig inden for én af to grænser: 1) værdien af optioner/warrants (eller aktier) må ikke overstige 10% af medarbejderens årsløn, eller 2) optionens/warrantens udnyttelseskurs skal mindst udgøre 85% af den underliggende akties markedskurs 12

13 for at beskatningen af optionerne/warranterne blev udløst med satserne for aktieavance (i år med maksimalt 45% (og efter 1. januar 2010 med 42%)) i stedet for med satserne for lønindkomst (i år med maksimalt ca. 63% (og efter 1. januar 2010 med ca. 56%)) ændres, således at bestemmelsen kun omfatter tildelinger af optioner/warrants eller aktier op til en grænse på 10% af medarbejderens årsløn. Anvendelsen af reglen har betydning for både medarbejderen og arbejdsgiverselskabet. For medarbejderen medfører en anvendelse af reglen dels ovennævnte skattebesparelse, og dels en likviditetsforbedring (idet skatten først udløses ved salget af de underliggende aktier i stedet for allerede ved udnyttelsen af optionen eller warranten). For arbejdsgiverselskabet betyder anvendelsen af reglen, at "lønudgiften" (optionens eller warrantens værdi på udnyttelsestidspunktet) ikke længere kan fradrages som en driftsomkostning - og medfører altså dermed alt andet lige en øget skattebetaling i selskabet. Ophævelsen af muligheden for at bruge 85%-grænsen har virkning for optioner og warrants, der retserhverves den 1. januar 2010 eller senere. Eftersom retserhvervelse i henhold til SKATs seneste praksis kan være udskudt tre år eller mere efter tildelingen (f.eks. såfremt der er knyttet ansættelsesbetingelser til udnyttelsen af optionerne/warranterne), betyder det i praksis, at ophævelsen kan få tilbagevirkende kraft på tildelinger før 2010 selvom der måtte være indgået aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiverselskabet om valg af 85%-grænsen for flere år siden, og SKAT er blevet behørigt orienteret om dette. Reglen var oprindeligt en del af regeringens konkurrencepakke og havde som overordnet formål at forbedre vilkårene for udbredelsen af aktier, options- og warrantordninger som aflønningsform for derigennem "at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og skabe grundlag for øget vækst og beskæftigelse". Sigtet med at indføre reglen var "at bidrage til at motivere og engagere de ansatte og derigennem fremme fornyelse og produktivitet", og bestemmelsen har været flittigt brugt siden dens indførelse i Hovedparten af de danske virksomheder og danske datterselskaber af udenlandske koncerner, som bruger aktiebaseret aflønning, har indrettet sig særligt efter denne del af reglen, der nu ophæves, og det vil derfor være nødvendigt for disse virksomheder at gennemgå incitamentsprogrammerne med henblik på at konstatere, om de fremadrettet kan benytte sig af 10%-grænsen i stedet, og hvis ikke hvilke alternative beskatningsmuligheder, der vil passe ind i deres incitamentsstruktur. Generelle medarbejderaktier Der er ingen afgørende ændringer til reglerne om tildeling af henholdvis gratis- og favøraktier. Medarbejderobligationer Den favorable regel, om at virksomheder kan udstede obligationer til medarbejderne (med eller uden en forudgående lønnedgang) til ca. 30% beskatning, ophæves. Dette sker som udgangspunkt med virkning for obligationer, der modtages efter den 31. december Der er dog indsat en overgangsregel, som finder anvendelse såfremt der inden 22. april 2009 er indgået aftale mellem medarbejderen og virksomheden om udlodninger af obligationer. I det tilfælde kan der godt ske udlodninger i 2010, men kun såfremt aftalen maksimalt løber over 12 måneder. 13

14 Udvidet indberetningspligt for personalegoder Det er vedtaget, at arbejdsgiverne fra 2010 skal værdiansætte og indberette alle personalegoder - og ikke som nu kun en række klart definerede goder (fri bil, fri bolig, fri båd, fri sommerbolig, TV/radiolicens, telefon, rådighed over computer samt personalelån og frikort til offentlig transport). Personalegoder, der fortrinsvis er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, og som er af en årlig værdi på under kr. (2009-beløb), skal dog fortsat ikke indberettes. Desuden vil personalegoder, hvor værdiansættelsen er vanskelig, eksempelvis privat brug af bonuspoint optjent på forretningsrejser, enten ikke blive omfattet af indberetningspligten eller blot blive omfattet af indberetning med krydsmarkering. Grænsedragningen af hvad der er besværligt at opgøre i værdi, er ikke fastlagt endnu. Lovændringen indebærer, at det vil være Skatteministeriet, der fremover skal fastlægge grænserne for, hvad der skal indberettes, og hvad der ikke skal indberettes af arbejdsgiverne og den endelige grænsedragning må derfor afvente dette. Loft over fradrag for rejseudgifter Kort om ændringerne Mulighederne for udbetaling af skattefri godtgørelse ændres ikke. Mulighederne for fradrag for rejseomkostninger efter rejsereglerne begrænses til kr. både for lønmodtagere og selvstændige. Det er stadig ønsket, at der skal være et incitament til at arbejde over større afstande, men medarbejderen forventes at kunne indrette sig efter forholdene og dermed begrænse rejseudgifterne. Fradrag for dobbelt husførelse omfattes af begrænsningsreglen. Reglerne om, hvornår en ny rejse starter, således at en ny 12 måneders periode kan begynde, præciseres således, at der fremover kræves skift til et nyt midlertidigt arbejdssted mindst 8 km væk. Skift til et nyt projekt samme sted eller til en ny arbejdsgiver uden skift af arbejdssted vil ikke længere være nok. Reglerne om arbejdsstedsskifte og tilbagevenden til samme midlertidige arbejdssted skærpes, således at der fremover skal gå 40 dage i stedet for 20 dage for, at en ny 12 måneders periode kan begynde. Kommentarer Baggrunden for reglerne om skattefri rejsegodtgørelse og mulighederne for fradrag for rejseudgifterne, såfremt der ikke udbetales godtgørelse, er kort fortalt et ønske om at anerkende medarbejderes omkostninger ved arbejdsrelaterede rejser skattemæssigt. Det sker ikke sjældent, at en udenlandsk arbejdsgiver, der sender medarbejdere ud til flere lande i Europa, støder på meget forskellige regler, der skal administreres i relation til disse rejser. I den henseende opleves de danske regler ofte som vanskelige at administrere. Derfor er det mere reglen end undtagelsen, at den udenlandske arbejdsgiver opgiver at anvende reglerne om udbetaling af rejsegodtgørelse til de rejsende medarbejdere. I stedet er det op til medarbejderne at anmode om fradrag efter satserne, som de er berettiget til. 14

15 Dermed rammer begrænsningen af netop fradraget for rejseomkostninger også udenlandsk arbejdskraft. Det gælder både de østeuropæiske håndværkere, og de udenlandske specialister, som ikke er så højtlønnede, at de kan anvende ekspertbeskatningen. Også danske medarbejdere med arbejder over lange afstande, herunder udstationerede medarbejdere, rammes af begrænsningen. Lovændringen virker derfor noget kortsigtet, dvs. indrettet efter at skaffe lidt finansiering lige nu uden tanke på de mere langsigtede demografiske udfordringer, som ikke forsvinder på grund af en finanskrise. Arbejdsmarkedsbidrag for udenlandske medarbejdere De hidtidige regler om mulighed for at undgå betaling af arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidraget) for udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark ændres fra Efter de eksisterende regler indeholder arbejdsmarkedsbidragsloven en række fritagelser i forhold til at betale AM-bidrag for eksempelvis udenlandske medarbejdere, der i en kortere eller længere periode arbejder i Danmark, og som fra hjemlandet har den såkaldte E 101-blanket. Fremover vil udenlandsk arbejdskraft nu altid skulle betale AM-bidrag. Hermed vil alle medarbejdere, der er omfattet af udenlandsk social sikring, fremover ikke længere kunne opnå fritagelse for AM-bidraget. Med andre ord skal medarbejderne både betale AM-bidrag i Danmark og sociale bidrag i deres hjemland. Virkningerne for den udenlandske arbejdskraft bliver derfor følgende: 25%-skatten for expat-ordning bliver reelt til en 31% skat 33%-skatten for expat-ordning bliver til en 38,36% skat, mens 30%-arbejdsudleje- og kulbrinteskatten bliver til 35,6% skat Medlemmer af danske bestyrelser bosat i udlandet vil tilsvarende skulle betale AM-bidraget, selvom de tidligere har kunnet undgå det. Virkningen vil være, at der vil opstå en dobbeltbeskatning af lønindkomsten i form af de 8% i AM-bidrag i Danmark, og det udenlandske sociale medarbejderbidrag, som ofte som minimum svarer til de 8%, der betales i Danmark. Det vil efter al sandsynlighed bevirke, at de danske arbejdsgivere eller deres koncernforbundne selskaber i udlandet får en højere lønomkostning i forbindelse med, at den udenlandske arbejdskraft kommer til Danmark, da medarbejderne oftest holdes skadefri med hensyn til betaling af dansk skat og AM-bidraget i forbindelse med en udstationering. 15

16 Erhvervsbeskatningen Ændringen af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (harmonisering af selskabers aktieog udbyttebeskatning m.v.) indeholder først og fremmest en række stramninger inden for erhvervsbeskatningen. Der er dog ligeledes enkelte lempelser at finde i den vedtagne lov. Ændringerne har som hovedregel virkning fra og med indkomståret 2010, men der er fastsat en række specifikke ikrafttrædelsesdatoer, som er vigtige at være opmærksomme på. Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Efter gældende regler beskattes aktieavancer og udbytter forskelligt. Forskellen har efter vores opfattelse givet anledning til en række uhensigtsmæssigheder i skattelovgivningen og som konsekvens heraf en række komplicerede værnsregler. Med lovændringen harmoniseres beskatningen af aktieavance og udbytter for aktionærer, der er selskaber, foreninger, fonde m.v. Ændringerne vil i mange situationer indebære en fordel for aktionæren, jf. nedenfor, men medfører ligeledes stramninger, der rammer de aktionærer, der ejer mindre ejerandele. Derudover indeholder loven en værnsregel vedrørende holdingselskaber, der vil ramme rigtig mange eksisterende koncernstrukturer. Overordnet sker harmoniseringen ved, at der indføres følgende tre nye definitioner i aktieavancebeskatningsloven: - Koncernselskabsaktier - Datterselskabsaktier - Porteføljeaktier. Fremover er det kun udbytte og aktieavance på porteføljeaktier, der beskattes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at definitionerne ikke kun har betydning for aktionærer, der er selskaber, men også for fonde, foreninger m.v., der er omfattet af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. I det følgende beskrives først definitionen af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier. Derefter beskrives beskatningen af de forskellige typer aktier samt overgangsreglerne. Sidst beskrives den ovennævnte værnsregel, som primært berører holdingselskaber. Definition af datterselskabsaktier Datterselskabsaktier er aktier i selskaber, hvor aktionæren ejer minimum 10% af aktiekapitalen. Det er en betingelse, at datterselskabet er beliggende inden for EU/EØS eller i et land, hvormed Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 16

17 Definition af koncernselskabsaktier Koncernselskabsaktier defineres som aktier i selskaber, hvormed aktionæren er sambeskattet eller ville kunne sambeskattes. Endvidere skal der ved koncernselskabsaktier også forstås aktier i selskaber, hvor en fond m.v. er koncernforbundet med det selskab, der ejes aktier i. Koncerndefinitionen er således den samme som i sambeskatningsreglerne, og det er uden betydning, hvor selskaberne er hjemmehørende, blot selskaberne er koncernforbundne. Konsekvensen af disse regler er således, at et selskab, som eksempelvis ejer 5% af aktierne i et andet selskab, skal anse disse aktier som koncernselskabsaktier, hvis selskaberne er koncernforbundne via et fælles ultimativt moderselskab. Definition af porteføljeaktier Er der hverken tale om koncernselskabsaktier, datterselskabsaktier eller egne aktier, vil der være tale om porteføljeaktier. Der vil således normalt være tale om porteføljeaktier, når aktionæren ejer under 10% af aktiekapitalen, eller når aktionæren ejer fra 10% til og med 50% af aktiekapitalen i et selskab beliggende uden for EU/EØS eller i et land, hvormed Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Definitionen af porteføljeaktier gælder både for børsnoterede og unoterede aktier. Beskatningen af koncernselskabsaktier, datterselskabsaktier og egne aktier Aktieavancer på koncernselskabsaktier, datterselskabsaktier og egne aktier vil fremover være skattefrie uanset ejertid. Dette er en lempelse i forhold til gældende regler, hvor aktierne først kan afstås skattefrit efter 3 års ejerskab. Ligeledes er udbytte fra datterselskaber og koncernselskabsaktier som hovedregel skattefrie uanset ejertid, hvilket er en lempelse i forhold til gældende regler, hvor aktier skal ejes i en sammenhængende periode på 1 år. Udenlandske selskabsaktionærer, der modtager udbytte fra et dansk datterselskab beskattes ligeledes ikke af udbyttet, uanset hvor lang tid aktierne i det danske selskab har været ejet. Som det er gældende i dag, er betingelsen dog, at det udenlandske selskab er hjemmehørende i EU/EØS eller et land, hvormed Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Udbytte til udenlandske selskabsaktionærer af koncernaktier, der ikke er datterselskabsaktier, er dog kun skattefrit, hvis udbyttemodtageren er hjemmehørende i EU/EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet efter moder/datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst, såfremt der havde været tale om datterselskabsaktier. Beskatning af porteføljeaktier Er der tale om porteføljeaktier, skal aktionæren i alle tilfælde fuldt ud medregne udbytte og aktieavance i den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke, såfremt der er tale om egne aktier. Derved skærpes reglerne for beskatningen af aktieavancer, idet avancer efter de gældende regler er skattefrie efter 3 års ejertid. Skærpelsen indføres, til trods for at flere af de lande, som Danmark normalt sammenlignes med, ikke beskatter avancer på unoterede aktier. 17

18 Ligeledes er der tale om en skærpelse i forhold til beskatningen af udbytte, idet danske aktionærer hidtil kun har medregnet 66% af udbyttebeløbet i den skattepligtige indkomst. Ved investering i porteføljeaktier bør aktionæren som konsekvens heraf overveje at foretage investeringen direkte frem for at investere via et selskab. Forskellen kan illustreres ved følgende eksempel: Investering via selskab i porteføljeaktier Direkte aktieinvestering Indkomst i et porteføljeselskab 100,00 100,00 Skat i et porteføljeselskab, 25% -25,00-25,00 Indkomst til udlodning 75,00 75,00 Indkomst i et holdingselskab 75,00 Skat af udbytte eller aktieavance, 25% -18,75 Indkomst til udlodning til aktionæren 56,25 Indkomst hos aktionæren 56,25 75,00 Skat hos aktionæren, 42% -23,63-31,50 Provenu hos aktionæren 32,62 43,50 Selskabers avancer på porteføljeaktier skal fremover som udgangspunkt beskattes efter et lagerprincip, hvorved aktionæren således skal medregne kursstigninger og kursfald i den skattepligtige indkomst, uanset om aktierne er afstået. For unoterede aktier kan selskabsaktionæren dog vælge at anvende realisationsprincippet, hvilket medfører, at aktionæren først medregner en avance/tab, når aktierne sælges. Anvendelsen af realisationsprincippet indebærer dog, at tab på porteføljeaktier ikke kan modregnes i anden indkomst (som er tilfældet ved lagerbeskatning), men derimod kun i gevinster på andre unoterede porteføljeaktier i samme indkomstår, eller fremføres til modregning i senere indkomstår (dvs. kildeartsbegrænset tab). Selskabet kan ikke vælge at anvende realisationsprincippet, såfremt selskabet tidligere har anvendt lagerprincippet. Valget af realisationsprincip frem for lagerprincip må træffes konkret, bl.a. under hensyntagen til, at beskatning efter lagerprincippet kan være meget likviditetskrævende og kræver, at der foretages en markedsværdiansættelse ved udløb af hvert indkomstår. Vælges realisationsprincippet, skal dette anvendes for alle unoterede porteføljeaktier. 18

19 Overgangsregler De nye regler gælder som udgangspunkt fra og med indkomståret For udbytter gælder reglerne dog fra kalenderåret 2010 og senere. Indgangsværdi og nettotabssaldo Da avancer fra porteføljeaktier fremover bliver skattepligtige, skal der ved overgang til de nye regler fastsættes en indgangsværdi på porteføljeaktier. Indgangsværdien skal selvangives, og udgør en del af skatteansættelsen for Som indgangsværdi anvendes som hovedregel handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret Dette gælder, uanset om aktierne har været ejet i over eller under 3 år, og uanset om aktierne er børsnoterede eller ej. På grund af udviklingen i aktiemarkedet de seneste år vil handelsværdien af selskabers porteføljeaktier ofte være lavere end den skattemæssige anskaffelsessum, hvilket medfører et tab for selskabet. På baggrund heraf indføres en regel om opgørelse af en nettotabssaldo. Nettotabssaldoen skal som udgangspunkt opgøres samlet for alle selskabets porteføljeaktier. Overstiger selskabets samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier den samlede handelsværdi ved begyndelsen af indkomståret 2010, vil forskellen udgøre selskabets nettotabssaldo. Den opgjorte nettotabssaldo kan fremføres til modregning i senere indkomstårs nettogevinster på porteføljeaktier. Nettotabssaldoen skal ligeledes selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for Nettotabssaldoen opgøres som hovedregel samlet for alle porteføljeaktier. Har selskabet valgt at anvende realisationsprincippet for ikke børsnoterede aktier (jf. ovenfor), skal selskabets nettokurstab dog opdeles i to saldi, én saldo for tab på realisationsbeskattede (ikke børsnoterede) aktier, og én saldo for lagerbeskattede (børsnoterede) aktier. Baggrunden herfor er, at tab på realisationsbeskattede aktier kun skal kunne modregnes i gevinst på realisationsbeskattede aktier, og altså ikke i lagerbeskattede aktier. Saldoen for nettokurstab skal nedsættes med udbytter, som selskabet på grund af 66%-reglen ikke har medregnet i den skattepligtige indkomst. Saldoen skal dog kun nedsættes med den ikke-skattepligtige del af udbytter modtaget i Har selskabet i ejerperioden kunnet modtage skattefrie udbytter (fordi selskabet på et tidspunkt har ejet en større andel), kan tab på disse aktier ikke fremføres i saldoen. Gevinst på disse aktier vil derimod reducere saldoen. Ejer selskabet porteføljeaktier, som på grund af 3 års-reglen vil kunne afstås skattefrit i indkomståret 2009, kan selskabet opnå, at eventuelle gevinster udelades ved opgørelsen af det samlede nettokurstab, hvorved saldoen bliver større. Da dette ikke er tiltænkt, skal anskaffelsessummen for de afståede aktier, hvis disse afstås den 25. maj 2009 eller senere, tillægges den samlede anskaffelsessum for de porteføljeaktier, som stadig ejes ved begyndelsen af indkomståret 2010, og afståelsessummen skal ligeledes tillægges handelsværdien af de aktier, som stadig ejes ved begyndelsen af indkomståret Det gælder dog 19

20 kun, hvis aktierne er afstået skattefrit, dvs., at de på afståelsestidspunktet har været ejet i 3 år eller mere. Både aktier, der er afstået med gevinst og aktier, der er afstået med tab, indgår i saldoen. Tilsvarende kan tab på aktier som selskabet har erhvervet i forbindelse med en skattefri omstrukturering, der er vedtaget den 25. maj 2009 eller senere, ikke medregnes i nettotabssaldoen. Dette skyldes, at selskaber ikke skal kunne opsplitte tabsgivende og gevinstgivende aktier ved en skattefri omstrukturering. Opgørelsen af nettotabssaldoen kan illustreres ved følgende eksempel, hvor et selskab ejer børsnoterede porteføljeaktier i fire selskaber: Opgørelse af nettotabssaldoen Medregnes i nettotabssaldo Gevinst (+), tab (-) Porteføljeaktie 1 Anskaffelsessum 1/ Handelsværdi 1/ Porteføljeaktie 2 Anskaffelsessum 1/ Handelsværdi 1/ Porteføljeaktie 3 Anskaffelsessum 1/ Handelsværdi 1/ Porteføljeaktie 4* Anskaffelsessum 1/ Afståelsessum 1/ Udbytte Udbytte på aktier i behold, modtaget i Skattefri andel (34%) Nettotabssaldo i alt -33 *Porteføljeaktie 4 er afstået inden begyndelsen af indkomståret 2010, men idet aktierne har været ejet i over 3 år på afståelsestidspunktet den 1. oktober 2009, medregnes anskaffelsessummen og afståelsessummen i opgørelsen af nettotabssaldoen Nettotabssaldoen kan således opgøres til 33, der kan fremføres til modregning i fremtidige gevinster på børsnoterede porteføljeaktier. For selskaber, der den 25. maj 2009 (tidspunktet for fremsættelsen af ændringsforslag til det oprindelige forslag) ikke ejede porteføljeaktier, og som ikke på dette tidspunkt havde påbegyndt indkomståret 2010, gælder en undtagelse til ovenstående hovedregel om at anvende handelsværdien som indgangsværdi. Erhverver et sådant selskab i tidsrummet mellem den 25. maj 2009 og begyndelsen af indkomståret 2010 porteføljeaktier, skal selskabet i stedet anvende den skattemæssige anskaffelsessum som indgangsværdi. 20

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup.

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup. Revision, rådgivning og skat AjourSpots April 2009 Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup AjourSpots 1 Leder Den af regeringen nedsatte skatte kommission barslede

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009 Danske Revisorer Nr. 2 36. Årgang Juni 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere