Bilag A. Budgetforslag Notat vedr. finansieringsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder"

Transkript

1 Økonomiudvalget 1. behandling af budget Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1

2 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 20. august 2012 BUDGETFORSLAG oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR 2013 Primo august 2012 foreligger der basisbudget for driftsvirksomheden som er pris- og lønreguleret i overensstemmelse med det seneste skøn fra KL. Ud over basisbudgettet foreligger der: Tekniske korrektioner, Ændringer til overførselsindkomster m.m. Virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet. Disse poster er opgjort i finansieringsoversigten. På anlægssiden er der afsat investeringer for i alt 563,8 mio. kr. i årene set under ét. På finansieringssiden er 2013 budgetteret på grundlag af den udmeldte statsgaranti for personskat, tilskud og udligning samt de opgjorte beløb for de øvrige skatter. Endvidere indgår en revurdering af renter, afdrag og finansforskydninger. UDGIFTERNE SAMMENHOLDT MED FINANSIERINGSSIDEN Den følgende finansieringsoversigt viser den overordnede budgetbalance i form af nettoudgifterne sammenholdt med indtægter fra de finansielle poster - herunder skatter og udligning samt generelle tilskud er oprindeligt budget. 2

3 Finansieringsoversigt budgetforslag Hele kr. B2012 BF13 BO14 BO15 BO16 Drift netto Anlæg netto PL overslagsårene Aktivitetsudvidelser og reduktioner Udbetaling Danmark Adm. ændr.forslag, drift (tekn.korr.) Lov- og cirkulæreprogram m. v Konjukturnotat PL af ændringer I alt netto til finansiering VÆKST 5,57% 5,44% 0,19% 0,81% 1,10% Generelle tilskud og udligning Yderligere balancetilskud i Udviklingsbidrag Personskat ved 25,6 % Ejendomsskatter ved 32,00 promille Selskabsskat Øvrige skatter Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Optagne lån Medfinansiering - skråt skatteloft Hele finansieringssiden VÆKST 7,02% 3,79% 0,86% 1,46% 2,04% Finansieringsunderskud AFTALEN MELLEM REGERINGEN OG KL OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2013 Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 10. juni 2012 indgået aftale om den kommunale økonomi i Aftalen skal ses på baggrund af de betydelige udfordringer som der tegner sig for dansk økonomi i form af meget store underskud på de offentlige finanser, lav vækst og udsigt til faldende arbejdsstyrke i de kommende år. Serviceudgifterne Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for Hertil kommer et løft til dagtilbud på 500 mio. kr. samt et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter/ serviceloft i 2013 udgør 231,6 mia. kr. hvilket er mindre end aftalen for Årsagerne hertil er at medfinansieringen og ældreboliger tages ud af servicerammen samt at det er 2,5 mia. færre serviceudgifter i budget 2012 i forhold til aftalen for Ifølge en foreløbig beregning kan kommunens serviceramme for 2013 opgøres således: 3

4 mio. kr. Serviceudgifter i ,5 Medfinansieringsudgifter i ,9 Ældreboliger ud af serviceramme 13,6 Korrigeret serviceramme ,2 PL fra 2012 til ,3 Korrektion for Lov- og cirkulæreprogram -3,9 Bedre kvalitet i dagtilbud 4,8 Sundhed 2,9 Serviceramme ,3 Der er i budgetforslaget serviceudgifter for 2,382,9 mio. kr. incl. Ikke-indregnede korrektioner. Anlæg Aftalen opererer med et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. i 2013, hvilket er uændret i forhold til aftalen for mia. af bloktilskuddet er betinget af at anlægsrammen overholdes, Der udmøntes i alt 2 mia. fra kvalitetsfonden. Der afsættes en lånepulje på 750 mio. kr., der sigter på kvalitetsfondsprojekter. Lånepuljen målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Overførsler Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 62 mia. kr. i 2013, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,6 mia. kr. Der er enighed om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. PL skøn Aftalen forudsætter et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,5 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,5 pct. fra , og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,6 pct. Skatter Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2010 til 2013 udgør 10,8 pct. Aftalen forudsætter, at loftet over grundlaget for beregning af grundskyld fastsættes til 7,0 pct. Tilskud og udligning Aftalen forhøjer ekstraordinært balancetilskuddet med 3 mia. kr. i 2013 med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Baggrunden herfor er etableringen af Udbetaling Danmark som flytter udbetalingerne af en række overførselsindkomster væk fra kommunerne. I det nuværende system udbetales statens andel af overførslerne primo måneden til kommunerne som først afregner til borgerne ultimo måneden. Tabet for Hvidovre Kommune vurderes at være i størrelsesorden 55 mio. kr. i løbende likviditet. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I 2013 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse. 4

5 Den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstraordinært til 400 mio. kr. i 2013 og 2014, mens aftalen om udligning indfases. Puljen kan som hidtil søges af såvel kommuner med aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordringer. Der oprettes en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. fra og med 2013 til løsning af sociale problemer, der er store i bestemte områder af landet - typisk i de større byer. Temaer i årets økonomiaftale Investeringer i klimatilpasning Regeringen og KL er enige om, at kommunerne løfter investeringsniveauet i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i Investeringerne målrettes aktiviteter, som varetages af spildevandsselskaberne. Flere investeringer inden for spildevandssektoren vil udover at styrke klimatilpasningsindsatsen samtidig være til gavn for beskæftigelsen. Tilskud til bedre dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Hvidovres andel kan opgøres til 4,8 mio. kr. Modernisering og bedre ressourceudnyttelse Heri indgår mindre administration i kommunerne, herunder som følge af effektivisering af løn, bogføring og regnskab, øget tilslutning til de forpligtende indkøbsaftaler og digitalisering og velfærdsteknologi, herunder implementering af digital post og selvbetjeningssystemer Offentligt privat samarbejde Med henblik på at fremme offentligt privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. i 2013, hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. GENERELLE TILSKUD OG KOMMUNALE UDLIGNINGSORDNINGER: Med virkning fra budgetåret 2013 er der foretaget en række justeringer af tilskuds- og udligningssystemet. Ændringerne vedrører i hovedtræk de socioøkonomiske udgiftsbehovskriterier, hvor der sker en ændring af vægtene for de eksisterende og tilføjelse af nye. Blandt andet børn, som er flyttet over en kommunegrænse mindst tre gange samt årige personer i stillinger, der forudsætter færdigheder på grundniveau. Opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov sker fremover på grundlag af en mere nuanceret aldersopdeling, og grundværdien af produktionsjord i beskatningsgrundlaget indregnes fremover med en lavere procent end grundværdien for øvrige ejendomme. Resultatet af justeringerne er en nettoforbedring for Hvidovre Kommune på 6,5 mio. kr. Når den samlede indtægt i 2013 er lavere end i 2012, skyldes dette, at bloktilskudspuljen falder med ca. 8 mia. kr. fra 2012 til Dette skyldes til dels, at skatteindtægterne er blevet kraftigt opjusteret i statsgarantien for 2013 og dels at pris- og lønudviklingen er lavere end hidtil skønnet. Disse forhold reducerer balancetilskuddet. Den følgende oversigt over kommunens beregnede tilskud og bidrag for årene er udarbejdet på basis af statsgarantien for 2013 og de beregnede udskrivningsgrundlag for Beløbene i overslagsårene er beregnet ved hjælp af KL`s tilskudsmodel. 5

6 Ved opgørelsen af udgiftsbehovet indgår det sociale indeks, der altid er 100,0 totalt. Dette er for Hvidovre 115,3 i forhold til landsplan og 112,9 i forhold til hovedstaden, hvilket er marginalt højere end Stigningen skyldes til dels de nye sociale kriterier. OVERSIGT OVER UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD: (Hele kr.) UDLIGNING OG TILSKUD Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Statstilskud efter indbyggertal Betinget balancetilskud serviceudgifter Betinget balancetilskud anlæg Nettoudligning på landsplan Nettoudligning i hovedstadsområdet Korrektion for overudligning og neutralitet Udligning vedr. selskabsskat Ovenstående i alt: SÆRLIGE TILSKUD Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Bidrag til hovedstadskommuner med særlige økonomiske vanskeligheder Bidrag til særtilskud vedr. sociale problemer Særtilskud efter ansøgning ???? Særligt ældretilskud gammel pulje Særligt ældretilskud ny pulje Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud Tilskud vedrørende kvalitetsfond Særlige tilskud i alt UDLIGNING VEDRØRENDE UDLÆNDINGE Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Indvandrertilskud Indvandrertilsvar Udlændinge i alt NETTO I ALT STIGNING 10,86% -2,76% 1,54% 1,26% 0,88% Hvidovre Kommune har på baggrund af de økonomiske udsigter for 2013 søgt om særtilskud i henhold til 19 i lov om kommunal udligning. Der forventes at foreligge svar på ansøgningen den 31. august som videreformidles til Økonomiudvalget. Der er tillige ansøgt om lånedispensation vedrørende kvalitetsfondsprojekter svarende til projekter for 30 mio. kr. STATSGARANTIEN FOR 2013 Kommunerne har mulighed for selv at budgettere deres udskrivningsgrundlag for skat eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis man vælger det første opgøres de reelle skatteindtægter efterfølgende og afregnes samtidig med at tilskuds- og udligningsbeløbene efterreguleres i overensstemmelse hermed. For 2013 sker dette i Valget gælder for et år ad gangen og omfatter tillige kirkeskatten. I 2007 og 2008 har kommunen selvbudgetteret og i 2009, 2010, 2011 og 2012 valgtes statsgaranti. Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2013 er beregnet ud fra den enkelte kommunes korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 for de selvangivne og lignede indkomster, som opgjort af 6

7 SKAT pr. 1. maj Korrektionen vedrører fastfrysning af personfradrag m.v. og loft over fradrag for fagforeningskontingent i alt ca. 28,5 mio.kr. Det korrigerede grundlag er herefter fremskrevet til 2013-niveau med en af staten fastsat fremskrivningsprocent på 10,8 pct. som er ens for alle landets kommuner. Hermed fremkommer et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2013 på 8.073,945 mio. kr. hvilket svarer til et provenu på 2.066,930 mio. kr. ved en udskrivningsprocent ved 25,6. Der er tillige udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat. Dette udgør for ,336 mio. kr. Sammenlignes provenuet for personskat for 2013 i følge statsgarantien med kommunens foreløbige selvbudgetterede beløb, kan det konstateres, at det selvbudgetterede provenu for 2013 er 39 mio. kr. mindre end garantiprovenuet. Det statsgaranterede provenu forudsætter et betalingskommunefolketal på Økonomisk afdeling skønner, at det bliver altså 297 flere. En yderligere indbygger repræsenterer i 2013 en udlignings- og tilskudsværdi på ca kr.. Den følgende tabel viser virkningen på de enkelte tilskuds- og udligningsposter ved statsgaranti og ved selvbudgettering ifølge den seneste beregning, der viser en gevinst ved valg af selvbudgettering på knap 12 mio. kr. I følge en beregning i KLs tilskudsmodel skønnes gevinsten dog at blive næsten spist op ved efterreguleringen i kr. Egen Stats- Forskel Beregning Garanti Kommunal udligning i alt Statstilskud til kommuner Betinget balancetilskud service Betinget balancetilskud anlæg Udligning vedr. udlændinge i alt Tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder Tilskud vedr. sociale problemer Tilskud og udligning i alt Personskat ved 25,6 % I alt tilskud, udligning og skat I forbindelse med budgettets endelige vedtagelse skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om valg af udskrivningsgrundlag for SKATTEOMRÅDET Personlig indkomstskat På grundlag af den seneste statistik vedrørende opgørelsen af 2011 indkomsterne er der udarbejdet følgende foreløbige beregning af udviklingen i udskrivningsgrundlaget i perioden Det bemærkes at provenuet i 2013 er 39 mio. kr. lavere end statsgarantien. Selvbudgetterede beløb (hele kr.) Udskrivningsgrundlag Provenu

8 Ejendomsskatter Grundlaget for ejendomsbeskatningen i 2013 er vurderingen pr. 1. oktober Denne har bevirket, at de afgiftspligtige grundværdier stiger med 5,3 % fra budget 2012 til budget Situationen på ejendomsskatteområdet - for så vidt angår grundskyld - er dermed normaliseret i forhold til sidste år, hvor provenuet faldt. Dækningsafgifterne for erhvervsejendomme er dog fortsat under pres, og i 2013 falder provenuet med ca. 0,8 mio. kr. sammenlignet med Oversigt over ejendomsskatter: Kontantværdi Promille Provenu pr. 1. okt Grundskyld (ekskl. landbrug) , Grundskyld vedr. landbrug mv , Grundskyld i alt Dækningsafgift for Erhvervsejendomme: , Dækn. afg. Off. ejendomme: Forskelsværdi: Regioners ejendomme. m. fl , Statens ejendomme , I alt Grundværdi: Regioners ejendomme. m. fl , Statens ejendomme , I alt Off. dækningsafgift ialt: Ejendomsskat i alt: Forskelsværdien er defineret som ejendomsværdi minus grundværdi d.v.s. bygningsværdi. Øvrige skatter Efter finansieringsreformen er trådt i kraft omfatter dette område kun selskabsskatter, dødsbobeskatning og den såkaldte forskerskat, idet afgift af renteforsikringer og kapitalpensioner fordeles via bloktilskuddet. I 2013 afregnes selskabsskat for 2010 og tidligere år. Selskabsskatteprovenuet for 2012 (til sammenligning) og 2013 består af følgende elementer: Hele kr EGNE SELSKABER Afregning til andre Afregning som filial Afregning til andre (tidligere år) 0-13 Afregning som filial (tidligere år) Restancer 0-9 I alt I er provenuet skønnet under hensyn til Finansministeriets samlede skøn for udviklingen i selskabs- og fondsskat. Dødsboskat og forskerskat er indregnet med henholdsvis og i For er de indregnet med kr. hver. 8

9 OVERSIGT OVER BUDGETFORUDSÆTNINGER M.M PROCENTVISE STIGNINGER Sammenvejet PL-stigning 2,20% 1,50% 1,80% 1,80% 1,80% - heraf løn 2,29% 1,44% 1,80% 1,80% 1,80% Samlet finansieringsbehov 5,57% 5,44% 0,19% 0,81% 1,10% Udskrivningsgrundlag 2,81% 5,75% 2,60% 2,30% 2,00% Generelle tilskud m.v. 9,70% -2,76% 1,54% 1,26% 0,88% Afg. pligtige kontantværdier -1,22% 5,31% 5,00% 4,73% 4,53% Øvrige skatter m.v. Hele finansieringssiden 7,02% 3,79% 0,86% 1,46% 2,04% NØGLETAL Alm. Personfradrag (kr.) Udskrivningsgrundlag (t. kr.) do for kirkeskat ,194,336 Udskrivningsprocent 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 Afg. pligtige kontantværdier (t kr.) Grundskyldpromille 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE. FOLKETAL PR 1. JANUAR. Historik Udgangsår Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Alder Kalenderår ALDER

10 10

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 - i overblik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetforslag 2013 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Forslag til målaftale mellem Byrådet

Læs mere