Regeringens lovkatalog - hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens lovkatalog - hjemmeside"

Transkript

1 NOTAT Regeringens lovkatalog - hjemmeside Regeringens lovkatalog - hjemmeside... 1 Beskæftigelsesministeren... 3 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Finansministeren... 8 Justitsministeren... 9 Klima-, Energi- og Bygningsministeren... 9 Miljøministeren Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold...15 Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Skatteministeren Transportministeren Uddannelses- og Forskningsministeren Undervisningsministeren Økonomi- og Indenrigsministeren Den 3. november 2014 Sags ID: Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/26

2 Angivelsen i parentes efter lovforslaget angiver fremsættelsestidspunktet Der skal bemærkes, at det kun er lovforslag med kommunal betydning, der er givet bemærkninger til. Indledning Folketinget åbnede den 7. oktober med statsminister Helle Thorning- Schmidts åbningstale. I forbindelse med åbningen har regeringen vanen tro fremlagt et katalog over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling. Dette notat indeholder de hovedpointer i statsministerens åbningstale og det fremlagte lovkatalog, der har kommunal betydning. Herefter følger sekretariatets bemærkninger til de forslag i regeringens lovprogram, der har kommunal interesse. Statsministerens åbningstale med kommunale øjne Set med kommunale øjne indikerer statsministerens tale, at vi kommer til at se et folketingsår med fokus på sundhedsområdet og på beskæftigelsesområdet, men i talen berøres også emner som demens, asyl og naturplaner. Specielt er der i statsministerens tale fokus på følgende områder: 1. Bedre sundhed til alle 2. Udmøntning af beskæftigelsesreformen 3. Naturplan Asyl 5. Uddannelse 6. Færre barrierer for frivillighed Ad 1) Bedre sundhed til alle Sundhed var et stort tema i statsministerens tale. Regeringen vil bruge 100 mio. kroner ekstra på at styrke indsatsen overfor mennesker med demens og deres pårørende, så de får en bedre hverdag. Samtidig er det regeringens mål, at antallet af akutte indlæggelser reduceres med 20 procent. KL har tilkendegivet, at det er positivt, at regeringen fortsat har fokus på sundhedsområdet. KL vil holde regeringen fast på, at fokus ikke alene er på behandling, men også på sundhedsfremme og forebyggelse. Ad 2) Udmøntning af beskæftigelsesreformen Lovkataloget indeholder tre lovforslag fra beskæftigelsesministeren, som skal udmønte forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen. Forslagene indebærer et styrket samarbejde i den aktive beskæftigelsesindsats, at understøtte at de ledige får en målrettet indsats, men mulighed for et reelt uddannelsesløft samt en omlægning af den statslige refusion. KL gav i sommer en meget positiv bedømmelse af forliget om beskæftigelsesreformen. Det er KL s sekretariats vurdering, efter at have 2

3 modtaget udkast til de to første lovforslag i høring, at forslagene ikke lever ikke op til forventningerne. Ad 3) Naturplan 2020 Regeringen vil investere 195 mio. kr. ekstra over tre år på naturområder. Samtidig skal bøderne for overtrædelse af vandmiljøloven hæves. Ad 4) Asyl Regeringen vil begrænse adgangen til familiesammenføring for at lette presset på asylcentrene. Regeringen vil oprette en ny midlertidig beskyttelse for mennesker på flugt, som gælder et år til at begynde med. Flygtninge skal ikke have krav på familiesammenføring det første år, efter denne har fået opholdstilladelse i Danmark. Ad 5) Uddannelse Statsministeren fremhævede den nye folkeskole og roste lærernes og pædagogernes indsats. Derudover lagde hun op til at forbedre og forenkle gymnasierne med tre sigtelinjer: (1) Klarere sammenhæng mellem gymnasie og videregående uddannelser og færre forskellige studieretninger. (2) En styrkelse af det faglige niveau generelt samt obligatorisk matematik på B- niveau på flere linjer. (3) Mindre læseferie i 1. og 2. g. Ad 6) Færre barrierer for frivillighed Frivillige skal ikke længere gennem et fødevarekursus, for at lave mad for hjemløse eller til foreningsarrangementer. Grænsen for, hvor meget frivilligt arbejde man må lave, uden at blive modregnet i offentlige ydelser hæves fra 4 til 15 timer. Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.) (Okt I) Lovforslaget har til formål at lempe fradrags- og formuereglerne i kontanthjælpssystemet. Forslaget indebærer, at kommunen ved udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp fremover skal se bort fra indtægter og formue i form af efterbetaling af alle offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser i 2 år, hvor efterbetalingen skyldes, at myndigheden har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene. KL har i august modtaget udkast til lovforslag i høring. KL har tidligere arbejdet for at få reglerne ændret og støtter derfor lovændringen. Ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.) (Okt I) Formålet med lovforslaget er at bringe ferielovens regler om optjening af sygeferiegodtgørelse i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet som 3

4 fortolket af EU-Domstolen. Forslaget indebærer, at der indføres ret til sygeferiegodtgørelse efter én fraværsdag per sygeperiode til lønmodtagere, der ikke har ret til løn under sygdom. Det foreslås desuden, at opkrævningen af arbejdsgivernes betaling af feriepenge.dk kan ske gennem ATP s opkrævningssystem Samlet Betaling. KL s sekretariat har afgivet høringssvar til lovforslaget den 2. september Heri konstaterede sekretariatet, at de foreslåede ændringer vedrørende sygeferiegodtgørelse bringer ferieloven i overensstemmelse med EU-retten. I lovforslaget skønnes den foreslåede ændring ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunale arbejdsgivere. Det mener sekretariatet ikke er korrekt. Det skønnes, at kommunale arbejdsgivere får en årlig merudgift på 9 mio. kr. Med hensyn til lovforslagets bestemmelser om arbejdsgivernes betaling af FerieKontos administration af ferieoplysninger til Feriepengeinfo, så rammer denne ændring arbejdsgiverne skævt. Ændringen rammer primært kommunale og regionale arbejdsgivere.. Lovforslaget indeholder tillige en bestemmelse om, at kommunerne ikke bliver kompenseret for de merudgifter, som lovforslaget medfører. Sekretariatet finder det uacceptabelt, at lovforslaget sætter DUT-reglerne ud af kraft, især når lovændringerne rammer arbejdsgiverne skævt. Sekretariatet mener, at kommunerne skal kompenseres for de merudgifter, som de kommunale arbejdsgivere bliver pålagt som følge af den ændrede lovgivning. Ændring af lov om arbejdsmiljø (Undtagelse af frivillige fra APVkravet, forebyggelse af vold uden for arbejdstid m.v.) (Nov I) Lovforslaget indeholder en række ændringer af arbejdsmiljøloven, bl.a. med henblik på at gøre det lettere at deltage i frivilligt foreningsarbejde, at styrke indsatsen mod vold, trusler og anden krænkende adfærd mod ansatte samt at skabe adgang til eksterne data med henblik på at udpege virksomheder med dårligt arbejdsmiljø m.v. Udkast til lovforslaget blev behandlet på Løn- og Personaleudvalgets møde den 3. september Høringssvar er fremsendt til Arbejdstilsynet/Beskæftigelsesministeriet. Det er tænkeligt, at høringen kan give anledning til ændringer i forhold til dette udkast. Sekretariatet vil følge op på sagen. Reform af beskæftigelsesindsatsen Lovkataloget indeholder følgende tre lovforslag, som skal udmønte forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014: 1) Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Udmøntning af beskæftigelsesreformen) (Nov I) Lovforslaget indebærer et styrket samarbejde i den aktive beskæftigelsesindsats samt en forenklet partsinddragelse, der lægger op til en bedre inddragelse af arbejdsmarkedets parter. 4

5 2) Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. (Udmøntning af beskæftigelsesreformen (Nov I) Lovforslaget har til formål, at flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt, og at ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats samt muligheden for et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Forslaget indebærer også en ændring af uddannelsesindsatsen, så den målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. 3) Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlægning af refusionssystemet) (Jan II) Lovforslaget indebærer en omlægning af den statslige refusion for de kommunale forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet med henblik på at begrænse længerevarende offentlig forsørgelse og fokusere på tilbagevenden til beskæftigelse. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag om kommunal udligning mv. under økonomi- og indenrigsministeren. KL gav i sommer en meget positiv bedømmelse af forliget om beskæftigelsesreformen, som kunne ses som et væsentligt skridt til at underbygge den kommunale forankring af beskæftigelsesindsatsen og som på samme tid gav større frihedsgrader for kommunerne til at organisere og tilrettelægge indsatsen og som modstykke hertil et større økonomisk ansvar. KL har modtaget udkast til de to første lovforslag i høring og især lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen lever ikke op til forventningerne. KL er ikke bekendt med det nærmere indhold i lovforslaget om omlægning af refusionssystemet, som først kommer i høring på et senere tidspunkt i efteråret. Der udestår en supplerende politiske aftale om omlægningen af refusionssystemet. Det har hele tiden været et kardinalpunkt for KL, at der findes en løsning på de byrdefordelingsmæssige forskydninger, som omlægningen medfører. Ændring af udlændingeloven (m.fl.) (Reform af international rekruttering m.v.) (Nov I) Lovforslaget indeholder en række ændringer, som giver virksomheder i Danmark lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU, bl.a. får certificerede virksomheder mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, ligesom der sker en målretning af green card ordningen. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011 og udmønter aftalen om en reform af international rekruttering - lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni KL ser positivt på, at det bliver lettere for virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. I aftalen om international rekruttering indgik også spørgsmålet om 5

6 udbredelse af den internationale borgerbetjening, hvor der i dag kun er International Citizen Service i København, Odense, Aarhus og Aalborg. I arbejdsgruppen, der skulle udarbejde forslag til en ny model, advokerede Økonomi- og Indenrigsministeriet for, at opgaven placeres i Statsforvaltningerne. KL har i lighed med Beskæftigelsesministeriet - argumenteret for, at det enten skulle være en udvidelse af den nuværende samarbejdsmodel mellem kommunale og statslige myndigheder eller en ren kommunal model. Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Ophævelse af 70 års-grænsen) (Nov I) Formålet med lovforslaget er at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for, at ældre kan blive på arbejdsmarkedet i længere tid ved at afskaffe de gældende regler, hvorefter det er muligt at indgå individuelle og kollektive aftaler om, at et ansættelsesforhold kan ophøre, når en lønmodtager fylder 70 eller flere år. KL s sekretariat har ikke bemærkninger til lovforslaget, idet der forudsættes, at formuleringen i forslagets 2, stk. 2 Bestemmelser i kollektive aftaler eller overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet, når lønmodtageren fylder 70 år eller mere, indgået efter den 1. januar 2008, men inden denne lovs ikrafttræden, er dog fortsat gyldige indtil det tidspunkt, hvor den pågældende overenskomst kan opsiges til ophør. skal forstås således, at eventuelle bestemmelser i overenskomster og aftaler om pligtmæssig fratræden ved det 70. år eller senere videreføres, medmindre parterne aftaler noget andet ved overenskomstforhandlingerne. Ved KTO forhandlingerne i 2008 blev det aftalt, at bestemmelser om, at overenskomsterne ikke gælder for ansatte, der er fyldt 70 år og alle bestemmelser om pligtig afgangsalder som hovedregel blev ophævet. KL har fortsat få små områder, beredskabet og musikere ved landsdelsorkestre, hvor KL med organisationerne har aftalt at opretholde en pligtig afgangsalder. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, ulønnet arbejde) (Dec II) Lovforslaget indebærer, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fradrag for arbejde, når arbejdsindsatsen er frivillig og ulønnet, således at der bliver bedre muligheder for frivilligt arbejde uden fradrag. KL s sekretariat kender ikke til forslagets indhold. Det er umiddelbart sekretariatets vurdering, at forslaget vil kunne understøtte det frivillige arbejde. Forslaget må imidlertid afvejes i forhold til risikoen for, at ledige fastholdes på offentlig forsørgelse. Ændring af lovgivningen på arbejdsskadeområdet (Opfølgning på rapporten fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet) (Feb II) Regeringen nedsatte i oktober 2013 et ekspertudvalg, som fik til opgave at analysere det nugældende arbejdsskadesystem og fremkomme med forslag til en modernisering af området. Ekspertudvalget forventer at afrapportere i efteråret 2014, og der forventes efterfølgende at blive behov for lovgivning. 6

7 Beskæftigelsesministeriet har på et møde med KL den 8. oktober 2014 oplyst, at man endnu ikke kan sige mere præcist, hvornår ekspertudvalgets rapport vil foreligge. Sekretariatet vil følge sagen nøje og forelægger rapporten, når den offentliggøres, og når et lovinitiativ på basis af rapporten kendes. Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Sikkerhedskort for ansatte i bygge- og anlægsbranchen) (Feb II) Med lovforslaget indføres krav om, at arbejdsgivere skal sikre, at ansatte, der udfører bygge- og anlægsarbejde, får udstedt et sikkerhedskort med oplysning om navn, arbejdsgiver, oplysning om social sikring og obligatorisk arbejdsskadeforsikring, hvis personen er socialt sikret i Danmark. Lovforslaget fremsættes som opfølgning på aftalen om sikkerhedskort i byggeriet mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni Lovændringen vil i begrænset omfang få betydning for kommunerne i det omfang, kommunerne selv udfører bygge- og anlægsarbejde. Evt. kan det også få betydning i forhold til kontrol med entreprenører, der udfører bygge- og anlægsarbejde for kommunerne. Sekretariatet vil følge sagen med henblik på politisk forelæggelse, når lovforslaget kendes. Erhvervs- og Vækstministeriet Lov om dansk turisme (Okt I) Lovforslaget indebærer, at der gennemføres en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats. Der oprettes et nationalt turismeforum og et rådgivende organ, Dansk Turismes Advisory Board, samt tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Lovforslaget følger op på aftalen om en vækstplan for dansk turisme mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni. KL er positiv overfor regeringens vækstplan for turisme og målsætningen om at målrette turismeindsatserne på tværs af administrative grænser. KL er dog på afgørende punkter kritisk over for lovforslaget til organisering af den offentlige turismefremmeindsats. Modellen mangler kommunalt fokus fsva. repræsentation i Nationalt Turismeforum og de tre nationale udviklingsselskaber. Derudover er aftalen vedr. ny organisering aftalt mellem regeringen og Danske Regioner, hvor sidstnævnte skal fastlægge de nærmere rammer for den offentlige turismefremmeindsats uden inddragelse af KL eller kommunerne. KL s sekretariats høringssvar er ikke blevet imødekommet på afgørende punkter. Lov om udbud (Feb I) Lovforslaget skal sikre de bedst mulige rammer for udbud og offentligprivat samarbejde for både offentlige myndigheder og private virksomheder. Udbudsloven skal lette omkostningerne ved udbud for både det offentlige og det private, når det bliver nemmere at bruge reglerne. Udbudsloven implementer EU s udbudsdirektiv og gør udbudsreglerne mere klare og fleksible. Udbudsloven er bl.a. forankret i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL. Regeringen har 7

8 nedsat et udbudslovsudvalg, der bl.a. udarbejder udkast til en samlet udbudslov. Lovforslaget vil følge op på udvalgets arbejde. KL har siden efteråret 2013 deltaget i det lovforberedende arbejde i Udbudsudvalget. Arbejdet med udformning af en ny dansk udbudslov er nu afsluttet og ser på trods af stor uenighed mellem repræsentanterne for hhv. ordregiversiden og tilbudsgiversiden ud til at lande et fornuftigt sted, så KL kan bakke op om den samlede lov. Det er KL s vurdering, at skønt loven bliver omfattende, bliver den imidlertid nemmere at bruge end direktivet, da det fremover bliver væsentligt klarere, hvad man må og ikke må i en udbudsforretning. Det er desuden forventningen, at der i fremtiden bliver større adgang til dialog og forhandling i forbindelse med udbud, og at indkøb under tærskelværdierne vil blive væsentligt forenklet. Loven vil i øvrigt blive fulgt op af en betydelig vejledningsindsats. Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Feb II) Formålet med lovforslaget er at skabe klare rammer for etablering og fælles udnyttelse af passiv infrastruktur, som kan anvendes til bredbåndsudrulning. Lovforslaget er en del af implementeringen af EU's infrastrukturdirektiv. Forslaget giver også kommuner adgang til at tilbyde Wi-Fi til turismeformål. Forslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni Lovforslaget har ikke været i offentlig høring endnu. Der er så vidt vides særligt to kommunale vinkler i lovforslaget: Der gives hjemmel til, at kommunerne kan tilbyde gratis Wi-Fi til turismeformål. Det er et udmærket initiativ. Udfordringen bliver at få aftalt en økonomisk kompensation til kommunerne, da loven forventes udformet som en kommunal mulighed ikke et krav. Lovforslaget betyder, at kommunerne på spørgsmål fra teleselskaberne skal fortælle, hvor de har nedgravede tomrør og der vil for alle, der ejer tomrør, være pligt til at imødekomme enhver rimelig anmodning om adgang til kommunernes fysiske infrastruktur på retfærdige og rimelige vilkår og betingelser, herunder vedrørende pris. Som det ser ud lige nu, kan kommunerne ikke bede om tilsvarende informationer hos teleoperatørerne. Når kommunerne skal lave udbud, vil det være nyttigt at vide, hvor der er tomrør at gøre brug af til udrulning af fibernet det vil give kommunerne mulighed for at stille mere balancerede krav til bredbåndsdækning i udbud. Finansministeren Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser m.v. til offentlige myndigheder (overgang til obligatorisk digital selvbetjening i bølge 4) (Feb II) Lovforslaget indebærer, at der indføres krav om, at borgere, der kan, skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger på udvalgte områder, når de henvender sig til det offentlige. Lovforslaget er en del af den 8

9 fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , som er udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner. Lovforslaget er et led i realiseringen af målsætningen i regeringsgrundlaget fra oktober 2011 om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Den fjerde bølge af digital selvbetjening er aftalt i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2015, og indeholder fire nye områder sygedagpenge, almindeligt og udvidet helbredtillæg samt personligt tillæg hvor borgere, der kan, skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger, når de henvender sig til det offentlige. Med bølge 4 er 31 kommunale områder nu omfattet af kravene om obligatorisk digital selvbetjening (bølge 1-4). Der er et forventet kommunalt provenu på ca. 41 mio. kr. forbundet med realiseringen af bølge 4. Justitsministeren Ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse flygtninge mv. (Nov I) Lovforslaget vedrører en særlig midlertidig beskyttelsesstatus på i første omgang et år for udlændinge, der kommer fra et konfliktramt område. Hvis det ikke er muligt at vende tilbage efter et år, vil der være mulighed for forlængelse. Det vil ikke være muligt at få familiesammenføring det første år. KL s sekretariat finder det forståeligt, at regeringen foreslår ændringer i udlændingeloven som følge af det kraftigt stigende asylansøgertal fra især Syrien. Det vil mindske presset på kommunerne med hensyn til det antal, der skal modtages, men det forhold, at opholdstilladelsen er midlertidig, og at der ikke er mulighed for familiesammenføring rejser en række nye udfordringer for den kommunale indsats. Det nærmere indhold i lovforslaget kendes ikke, men det vil være væsentligt for kommunerne, at der ikke bliver en forpligtelse til at skaffe permanent bolig for personer under midlertidig beskyttelse. Desuden skal rammer og indhold i programindsatsen tilpasses et perspektiv om hjemvenden. Klima-, Energi- og Bygningsministeren Ændring af lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling (Udnyttelse af synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling og kommuners adgang til at varetage varmeforsyningsvirksomhed m.v.) (Jan II) Lovforslagets formål er at gennemføre tilpasninger af lovgivningen, der fremmer synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling. Endvidere lovfæster forslaget kommuners hjemmel til at varetage kollektiv varmeforsyning på samme måde som det fremgår af el og gasforsyningslovene. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om Danmark i arbejde - vækstplan for energi og klima fra oktober Det er KL s sekretariats vurdering, at lovforslaget blandt andet giver kommunerne mulighed for at stille lånegaranti ved projekter, hvor forsyningsselskaber vil udnytte synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling. KL har efterspurgt mere fleksible regler på området, og med lovforslaget får kommunerne mulighed for at tilskynde projekter, 9

10 som giver såvel energimæssig som samfundsøkonomisk gevinst. Samtidig fjernes kravet om selskabsmæssig adskillelse mellem varme og køling. Dette vil i sidste ende være en fordel for varmeforbrugeren, som kommunerne har interesse i at beskytte. Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Tilpasning af nye ikke-godkendte støtteordninger til Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi ) (Dec I) Hovedformålet med lovforslaget er at tilpasse ikke-godkendte støtteordninger til solceller m.v. til nye EU-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi for KL s sekretariat forventer ikke, at dette lovforslag vil have virkning på de eksisterende ordninger vedr. kommunale solcelleanlæg. I forlængelse heraf forventer sekretariatet heller ikke, at der med dette lovforslag skabes bedre vilkår for de kommunale anlæg hverken de selskabsgjorte eller de ikke-selskabsgjorte. Miljøministeren Lovgivning vedrørende integration af VVM-screening og miljøgodkendelse (Jan II) Formålet med forslaget er at samle og forenkle VVM- og godkendelsesprocessen for visse mindre komplekse virksomheder omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Forslaget følger op på aftalen om vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014 samt et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Lovforslagets grundlag er vækstpakkernes fokus på at forenkle sagsbehandlingen for virksomhederne i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse, ved blandt andet at sammentænke VVM-screeningen med ansøgningen om miljøgodkendelse. Lovforslaget har vigtig sammenhæng til økonomiaftale 2015 mellem regeringen og KL, hvor det er fastsat, at sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal nedbringes med en tredjedel i Dette vedrører udover miljøgodkendelser også byggesager og godkendelse af husdyrbrug. Forslaget om integration af VVM-screening og miljøgodkendelse er et af midlerne til regelforenkling på miljøområdet. Miljøstyrelsen har hen over sommeren udarbejdet en model for integrationen, som samtidig kobler løsningen med en digital anmeldeordning og mulighed for måling af den kommunale sagsbehandlingstid. Sekretariatet har igangværende drøftelser med styrelsen om modellen og konsekvenserne for den kommunale myndighedsbehandling. Parallelt hermed er der dialog med Finansministeriet om fastsættelse af servicemål for kommunernes sagsbehandlingstid og udmøntning af de afsatte kommunale midler hertil i økonomiaftalen. Der forventes hen over efteråret en afklaring af eventuelle kommunaløkonomiske konsekvenser. 10

11 Ændring af lov om vandforsyning mv. (Modernisering af loven) (Jan II) Lovforslaget sikrer, at der fortsat er hjemmel til at gennemføre en grundvandskortlægning efter 2015, og bemyndiger miljøministeren til at fastsætte regler om samarbejdet mellem kommuner og staten. Fortsættelse af en grundvandskortlægning sikrer, at kommunerne har det korrekte grundlag for at gennemføre en målrettet grundvandsbeskyttelse, så drikkevandet også fremadrettet sikres. Lovforslaget er første etape i en generel modernisering af vandforsyningsloven og følger op på regeringsgrundlaget fra oktober Lovforslaget vil få betydning for kommunernes indsatsplanlægning. Planlægningen er forudsat afsluttet i 2017, hvor finansieringen ophører. Udviklingen i vandforsyningsstrukturen forventes dog at skabe behov for at tilpasse indsatsplanerne løbende, derfor lægges op til at fortsætte kortlægning og indsatsplanlægning på et lavere niveau end hidtil. Lovforslagets grundlag kommer fra et udvalg, som blev nedsat i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen (marts 2013). I evalueringen af kommunalreformen indgik en anbefaling af et udvalgsarbejde om grundvandskortlægningen efter Det skulle i den sammenhæng vurderes, hvorvidt en eventuel kortlægning efter 2015kan varetages af regionerne f.eks. som led i deres opgavevaretagelse på jordforureningsområdet. Udvalget anbefaler, at kortlægning og indsatsplanlægning fortsætter. Udvalget er ikke enige om, hvor kortlægningsopgaven bør placeres efter Udvalget er også uenige om hvilken indflydelse brugerne bør have på kortlægningen. KL er godt tilfreds med lovforslaget, for så kan kortlægningen fortsætte. KL efterspørger dog stærkere kommunal indflydelse på en fortsat statslig kortlægning. Lovgivning vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Feb II) Formålet med lovforslaget er at følge op på en evaluering af vandsektoren, som blev gennemført i Lovforslaget forventes bl.a. at indeholde ændrede effektiviseringskrav, indførelse af performancebenchmarking, samt en præcisering af klagemulighederne på området. Lovforslaget udmønter desuden en del af aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Som en del af finansieringsgrundlaget for vækstpakken juni 2014 er det aftalt, at vandselskaberne skal realisere effektiviseringer for i alt 1,3 mia. kr. i 2020 (hvoraf de 0,7 mia. kr. blev besluttet i Vækstplan DK). Effektiviseringskravet indarbejdes i kommende lovgivning i forbindelse med implementering af forventet ny politisk aftale om vandsektorloven. Forligskredsen bag vandsektorloven gennemfører i øjeblikket forhandlinger om en revision af loven på baggrund af den omtalte evaluering, der blev gennemført i

12 Sekretariatet følger forhandlingerne og er særligt optaget af følgende emner i forhandlingerne: At fastholde og styrke de kommunale styringsredskaber i forhold til selskaberne, at skabe en mindre bureaukratisk og administrativ tung regulering af selskaberne, fx i form af flerårige prislofter, samt at sikre at kommunernes krav til selskaberne i form af miljø- og servicemål, til fx klimatilpasningsindsats og grundvandsbeskyttelse, kan holdes udenfor prisloftet og effektiviseringskravet. Der forventes, på baggrund af en kommende politisk aftale, at blive igangsat forskelligt lovarbejde og nedsat et antal arbejdsgrupper til udmøntning af aftalen. Ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om miljøbeskyttelse (Afdragsordning, finansiering og drift og vedligehold af anlæg til spildevandshåndtering samt fristfastsættelse) (Nov II) Lovforslaget vedrører hjælp til visse økonomisk trængte grundejere i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning, herunder forlængede frister i forbindelse med påbud, grundejeres ret til at modtage tilbud fra spildevandsselskaber om etablering af de nødvendige spildevandsanlæg på matriklen og henstand med udgifterne herfor, samt henstand med betaling af tilslutningsbidrag. Det er KL s sekretariats vurdering, at lovforslaget vil få betydning for især kloakering af det åbne land. Lovforslaget vil gøre det muligt for økonomisk trængte grundejere at betale tilslutningsbidrag eller pålagt spildevandsrensning over 20 år, eller alternativt udskyde betalingen i op til 3 år. KL har tidligere efterspurgt en statslig garantiordning på området. Lovforslaget indebærer i stedet, at de lokale forsyninger skal give kredit. Det kan blive et problem for de forsyninger, der dækker geografiske områder med mange husstande i det åbne land. Lov om Den Danske Naturfond (Nov I) Den Danske Naturfond oprettes på privatretligt grundlag som en erhvervsdrivende fond. Loven fastsætter en række forvaltningsmæssige rammer for fonden, herunder at dele af offentlighedsloven, forvaltningsloven og visse forvaltningsretlige principper skal gælde for fonden. Naturfonden vil have til formål at forbedre naturtilstanden og den biologiske mangfoldighed i Danmark. Etableringen af Den Danske Naturfond er et element i aftalen om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Fonden er udtryk for en ny velfærdsalliance ml. det offentlige, det private erhvervsliv og borgerne. I konsekvens af besparelser i den offentlige sektor vil Den Danske Naturfond formentlig blive den afgørende aktør til implementering af det nationale naturnetværk, som KL s formand har kommenteret i sin respons på statsministerens åbningstale. Jf. bestyrelsens vedtagne politik foreslår KL, at der proaktivt skabes en partnerskabsmodel ml. fonden og kommunerne. 12

13 Ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning (Opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger på naturområdet) (Dec I) Hovedformålet med lovforslaget er at bidrage til at sikre og udvikle en varieret og mangfoldig natur. Forslaget indebærer bl.a., at der indføres forbud mod gødskning og sprøjtning på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 samt en forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af beskyttelsen af disse arealer. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget fra oktober Kommunerne er myndighed for de beskyttede naturtyper, de såkaldte 3-områder, der udgør ca. 10 % af det danske areal. Med lovforslaget moderniseres bødeniveauet, ligesom naturtilstanden forbedres. Begge dele har betydning for kommunernes registrerings- og tilsynsopgaver. KL s bestyrelse har som en del af KL s naturpolitik lignende forslag. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) (Okt II) Lovforslaget har til formål at skabe gode boligsociale forhold på såvel land som i by. Det sker især ved justering af reglerne om støtte til bygningsfornyelse og områdefornyelse, bl.a. gennem bedre støttemuligheder for ejer- og andelsboliger og øget fleksibilitet ved reglernes anvendelse inden for den eksisterende økonomiske ramme. KL s sekretariats mener, at der er et behov for øgede midler til områdefornyelse, og det er fint, at de mindre byer nu også får en hjælpende hånd. Det vil være positivt for kommuner, hvor befolkningstallet går stærkt tilbage. Det er desuden positivt, at klimatilpasning er kommet med som et emne, der kan opnå tilskud til fra staten Det er fint, at nedrivning af private erhvervsbygninger og opkøb også i byer med op til indbyggere kan ske som del af områdefornyelsen. Desuden er det positivt, at indretning af midlertidige byrum er kommet ind i lovteksten vedr. erhvervs- og havneområder. Det er dog ærgerligt, at der ikke følger flere penge med lovforslaget. Omfordelingen af midler betyder en lidt højere kommunal egenbetaling ved fuld udnyttelse af rammerne. Ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor) (Nov II) Lovforslaget har til formål at følge op på en kommende politisk aftale om anvendelse af Landsbyggefondens midler, idet en række af Landsbyggefondens støtteordninger udløber med udgangen af I aftalen forventes der endvidere at indgå en række forslag om effektivisering af sektorens ejendomsdrift og nybyggeri. 13

14 Der er forslag om at nedsætte rammen for Landsbyggefondens midler til renoveringer fra 5½ mia. kr. til 2 mia. kr. årligt. KL s formand for teknik og miljøudvalget har via mail til boligordførerne opfordret til at fastholde rammen, da der er behov for store og rettidige investeringer i den almene boligmasse, hvis de mangesidige udfordringer vi står overfor skal overkommes. I de dele af landet, hvor der er tilbagegang i befolkningstallet, er der brug for at rive almene boliger ned. Fremadrettet skal der afsættes midler til at reducere boligantallet med boliger om året. En hel del nødlidende boligforeninger er afhængige af at disse saneringer kan iværksættes, hvis de skal undgå en konkurs. I andre dele af landet, hvor der er massiv befolkningstilvækst, er der tilsvarende stort behov for at få renoveret og saneret den eksisterende boligmasse til et niveau, som er tidsvarende og til en husleje som er til at betale. Ændring af lov om regulering af boligforholdene (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Jan II Formålet med lovforslaget er at øge omsætteligheden af flexboliger, bl.a. ved at kommunalbestyrelsen fremover får mulighed for at meddele en tilladelse, der følger boligen frem for ejeren, samt at meddele bindende forhåndstilkendegivelse vedrørende muligheden for at opnå tilladelse. KL s kommentar: Det er ministeriets idé, at man i den nye version af loven ikke indskrænker det kommunale handlerum i forhold til i dag, men at kommunerne kan vælge: om de vil gøre brug af flexboligordningen overhovedet om de vil give tilladelse, som følger bygningen (NYT) om de vil give tilladelse, som følger en person om de vil give en tidsbegrænset tilladelse, fx 10 år. Der er ikke umiddelbart kommunaløkonomiske konsekvenser af forslaget, da det er en frivillig ordning. KL støtter flexibiliteten i ordningen. Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen) (Nov II) Lovforslaget har til formål at forenkle og modernisere lejelovgivningen. Forslaget har det grundlæggende sigte at fastholde balancen mellem udlejerog lejerinteresser og indeholder bl.a. en forenkling og modernisering af reglerne for varsling af lejeforhøjelser og reglerne om vedligeholdelse. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011 og udmønter aftalen om en forenkling og modernisering af lejelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni KL s sekretariat er ved at undersøge de økonomiske konsekvenser af forslaget mht. den forventede reduktion af antallet af sager, der indbringes for huslejenævnene. 14

15 Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) (Dec I) Lovforslaget vedrører en række ændringer af friplejeboligloven på baggrund af en gennemført evaluering af loven. Forslaget indebærer bl.a., at der vil blive fri adgang til friplejeboligmarkedet alene betinget af en certificering, at der vil ske en ophævelse af kravet om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelser hvert 10. år, og at der etableres et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven. Der er i dag fastsat en national takststruktur for afregning af friplejeboliger. KL mener, at afregningen af friplejeboliger derimod bør afspejle det lokale prisniveau og udvikling i omkostninger. Med Økonomiaftalen for 2015 er det aftalt mellem KL og Regeringen, at der skal afprøves en ny afregningsmodel for friplejeboliger, der sikrer mere lige vilkår for offentlige og private leverandører. En ny afregningsmodel der bygger på disse principper er for tiden under afprøvning. KL har på embedsmandsniveau været inddraget i processen med at beskrive den nye afregningsmodel, og KL s sekretariat vurderer, at modellen i høj grad afspejler KL s ønsker. Det er positivt, at Regeringen lægger op til en lovændring inden årets udgang. KL s sekretariat vurderer, at det ikke er problematisk, at der bliver fri adgang til friplejeboligmarkedet, da de kvoter der i dag regulerer markedet ikke er blevet udnyttet fuldt ud et eneste år. Afskaffelse af kvoterne for friplejeboliger medfører samtidig at friplejeboligleverandørerne ikke bindes til de priser, der har budt ind med første ti år, de er i drift. Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Udvidelse af Udbetaling Danmarks myndighedsopgaver med administration af nye kommunale områder samt indhentning af oplysninger fra udlandet og datasamkøring til brug for bl.a. kommunale ydelsesområder (Feb I) Med lovforslaget overflyttes myndighedsansvaret for administration af kommunernes internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Herudover får Udbetaling Danmarks kompetence til at foretage datasamkøring og indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder til brug for kontrol på bl.a. kommunale ydelsesområder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi i KL s sekretariat har siden økonomiaftalen bidraget til et afklaringsarbejde i forhold til konkret beskrivelse af opgavesnit, tilrettelæggelse af opgaveoverdragelse og vurdering af, i hvor høj grad virksomhedsoverdragelseslovens regler om overførsel af medarbejdere skal finde anvendelse. Der er dog endnu en række uafklarede spørgsmål: 15

16 - Antallet af medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven er endnu uafklaret. Det er derfor uafklaret, hvordan kommunerne kan hjemtage de fulde administrative besparelser pr. 1. maj 2015, da loven først forventes vedtaget i april 2015, hvilket bevirker, at medarbejdere, der måtte være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, først kan varsles, når der foreligger en vedtaget lov. - På området international sygesikring er der fortsat uafklarede snitflader, da regeringen fortsat ikke har taget stilling til, hvilken myndighed der på sigt skal stå for indrejse, herunder udstedelse af cpr-nr. og tildeling af læge. Sekretariatet har foreslået en udvidelse af det nuværende koncept for International Citizen Service for at sikre en større geografisk dækning, men en opgaveoverførsel til Statsforvaltningen er også i spil. I forhold til datasamkøring er KL s sekretariat uforstående over for, at der skal gælde forskellige hjemler til samkøring af registre på hhv. det kommunale og Udbetaling Danmarks område. Sekretariatet er desuden uforstående for, at der ikke kan gælde det samme lovgrundlag for myndighederne. Ændring af lov om social service (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.) (Okt. I) Formålet med forslaget er at skabe en tættere sammenhæng mellem det enkelte barns faktiske behov for hjælp til dækning af merudgifter og den udbetalte merudgiftsydelse samt at lette kommunernes administration af ordningen. Det indgår som en del af moderniseringsaftalen i økonomiaftalen for 2015, at reglerne vedr. udmåling af merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne skal forenkles. Lovforslaget følger op på denne aftale. Lovforslaget forventes således at føre til en reduktion af de administrative byrder forbundet med merudgiftsydelsen for børn med nedsat funktionsevne. Kommunerne beholder de økonomiske gevinster ved de administrative lettelser. Derudover indebærer lovforslaget en ændret beskrivelse af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen for børn med nedsat funktionsevne. Regeringen vil i den sammenhæng indskrive i loven, at merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne er subsidiær i forhold til ydelser efter andre bestemmelser i loven, dvs. at bestemmelsen kun må anvendes, hvis behovet ikke kan dækkes gennem andre bestemmelser. KL s sekretariat har tidligere over for ministeriet tilkendegivet, at KL ikke er enig i, at merudgiftsydelsen for børn med nedsat funktionsevne i dag er subsidiær. I forlængelse heraf har KL s sekretariat tilkendegivet, at en indskrivning i loven af, at merudgiftsydelsen for børn er subsidiær vil medføre et refusionstab for kommunerne, og at KL forudsætter, at kommunerne kompenseres herfor. Ændring af lov om social service (Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere) (Jan I) Formålet med lovforslaget er at forpligte kommunerne til at tilbyde anonym behandling til personer, der har et stofmisbrug som det primære sociale problem, og som ellers ikke ville have opsøgt behandlingssystemet. 16

17 Formålet er også at forebygge, at denne gruppe af borgere på sigt udvikler sociale problemstillinger ud over stofmisbruget. Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for KL's sekretariat er aktuelt i dialog med ministeriet om dels indholdet af lovforslaget, dels de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. Det forventes, at kommunerne får visitationskompetence til behandlingstilbuddet, men at behandlingen skal ske med mulighed for borgerens anonymitet. Ligeledes forventes det, at behandlingen kun kan ske på tilbud, som kommunen forinden har indgået aftale med. Kommunerne kompenseres for udgifterne forbundet med indførelsen af den nye ydelse. Ændring af lov om social service (Forenkling af voksenbestemmelserne) (Feb II) Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for at sammensætte en mere sammenhængende og resultatorienteret indsats efter serviceloven, som medvirker til en positiv udvikling for den enkelte borger. Indsatsen skal matche borgerens konkrete behov og hjælpe dem til at opnå en mere positiv livssituation. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL. På baggrund af et udvalgsarbejde, der er igangsat som opfølgning på tidligere års økonomiaftaler er det aftalt i økonomiaftalen for 2015, at servicelovens voksenbestemmelser skal forenkles gennem en justering af lovgivningen, der indebærer, at der arbejdes med en overordnet målgruppetilgang og en mere helhedsorienteret lovgivning i forhold til sammensætningen af den hjælp, borgeren har behov for. Lovændringen vil give pligt til grundigere sagsbehandling og udredning i de tunge sager samt mulighed for forenklet sagsbehandling og afbureaukratisering i de lettere sager. Sekretariatet har endnu kun set en beskrivelse af modellen for justering af loven. Sekretariatet vurderer dog på baggrund heraf, at den foreslåede model vil indebære forenklinger og bedre styringsmuligheder på voksensocialområdet. Det vurderes derudover, at ændringerne kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Sagen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 18. september 2014 samt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober Begge politiske organer har tilsluttet sig, at KL s sekretariat efterfølgende overfor ministeriet har tilkendegivet, at KL tilslutter sig den foreslåede model, herunder at ændringerne forventes at kunne gennemføres inden for eksisterende økonomiske rammer, hvis indholdet i det konkrete lovforslag afspejler den overordnede beskrivelse af modellen. Ændring af dagtilbudsloven og lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre love (Anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.) (Nov I) Formålet med lovforslaget er at forenkle administrationen og sikre en mere præcis indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL, hvor parterne aftalte at indføre en model for øget anvendelse af E-indkomst ved tildeling af økonomisk friplads. 17

18 KL har netop afgivet høringssvar. I høringssvaret bakker KL op om, at tildelingen af økonomisk fripladstilskud automatiseres og effektiviseres. Dog er der i lovforslaget en række usikkerheder og ukendte faktorer, der gør det vanskeligt at vurdere den samlede effekt af forslaget. Det er afgørende, at fagsystemerne kan udvikles til at håndtere den forudsatte høje grad af automatisering. KL vil følge, om det forudsatte omkostningsniveau til blandt andet IT-løsninger kan overholdes. Ændring af lov om social service (rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) (Okt I) Lovforslaget forpligter kommunerne bl.a. til forud for vurderingen af behovet for personlig og praktisk hjælp samt madservice at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Lovforslaget udmønter aftalen om fremtidens hjemmehjælp mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni KL s sekretariat er som udgangspunkt positivt indstillet over for lovforslaget. De nye bestemmelser sætter borgeren i centrum og der sættes et stærkt fokus på individuelle målsætninger i forhold til borgeren. Det er positivt, at der nu gennemføres et fokusskifte fra tid hos borgeren til resultater hos borgeren. Lovforslaget er endvidere i naturlig forlængelse af de rehabiliteringstiltag, som stort set alle kommuner allerede anvender i dag. KL er endvidere positive ift. at der lægges op til en højere grad af sammenhæng mellem social- og sundhedstilbud til især de svageste ældre med omfattende og komplekse pleje. Loven forventes at træde i kraft d. 1. januar 2015, hvorefter alle nyvisiterede skal tilbydes et forløb efter den nye rehabiliteringsparagraf. Alle eksisterende modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp skal udredes med henblik på rehabiliteringspotentiale inden d. 1. januar Punktet har tidligere, ifm høring af lovforslaget, været politisk behandlet i KL, som forholdt sig positive til det.. Ændring af lov om social service (forebyggelse af radikalisering og ekstremisme) (Feb II) Lovforslaget skal give kommunerne mulighed for at lave opsøgende arbejde over for personer over 18 år, som er i risiko for at blive radikaliserede. Lovforslaget giver endvidere kommunerne mulighed for at iværksætte konkrete tiltag som forebygger radikalisering, samt at kommunerne iværksætter exitforløb til personer over 18 år, som har behov for støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Sekretariatet kender ikke det nærmere indhold af lovforslaget udover det, der er beskrevet i Regeringens lovprogram for 2014/15. Det tyder dog på, at det bliver frivilligt for kommunerne at iværksætte konkrete tiltag, der forebygger radikalisering samt exitforløb til personer over 18 år. Det kan derfor ikke forventes, at der følger økonomisk kompensation med tiltaget. 18

19 Ændring af adoptionsloven, lov om social service og forældreansvarsloven (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke) (Jan II) Formålet med lovforslaget er at lempe betingelserne for adoption uden samtykke, sådan at dette fremover forudsætter, at det er sandsynliggjort, at forældrene varigt er uden forældrevene. Ændringen forventes at kunne understøtte anvendelsen af adoption uden samtykke i tilfælde, hvor der reelt ikke er udsigt til, at forældrene kommer til at tage sig af barnet. Det foreslås også at skabe hjemmel til at bortadoptere et barn mod forældrenes vilje, hvis hensynet til barnets tilknytning til en plejefamilie tilsiger dette. Herudover foreslås en række administrative forenklinger. Sekretariatet kender ikke det nærmere indhold af lovforslaget ud over det, der er beskrevet i Regeringens lovkatalog for 2014/2015. Det vurderes positivt, at reglerne for adoption uden samtykke lempes. De hidtidige regler har været så rigide, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at gennemføre en adoption, hvor det har været hensigtsmæssigt for barnet. Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin) (Okt I) Lovforslaget indebærer, at der indføres et nyt sæt rettigheder for personer, der ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling. Det gælder en lægesamtale senest tre dage efter, at personen har henvendt sig til kommunen, lægelig stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage samt frit valg af behandlingstilbud. Forslaget indeholder også hjemmel til kommunal dækning af udgifter til befordring til og fra behandlingsstedet af personer, som er i stofmisbrugsbehandling med lægeordineret heroin KL s sekretariat har i forhandlingerne lagt vægt på, at udgifterne ikke stiger utilsigtet. Hensynet til fleksibilitet i behandling og samtaler har været afgørende. Lægesamtale skal finde sted inden behandling, mens behandling skal finde sted inden for 14 dage. Der er aftalt efterregulering på baggrund af antal afholdte lægesamtaler. KL har i pressekommentar endvidere peget på uhensigtsmæssigheden ved, at man kan bo i en kommune, men frit kan vælge lægelig behandling i en anden kommune og socialfaglig indsats i en 3. kommune. Ændring i sundhedsloven (hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens) (nov I) Lovforslaget skal skabe et bedre grundlag for regionsrådets og kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger til personer, som får hjælp til respirationsbehandling efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven. Endvidere forenkles regionsrådenes og kommunalbestyrelsernes administration af de fælles ordninger. 19

20 KL s sekretariat finder det hensigtsmæssigt, at der sker en forenkling af lovgivningen, herunder at der indføres regler, der fremmer en bedre koordination i sager, hvor en borger både har brug for respirationsbehandling og hjælp efter serviceloven. KL har i høringssvar lagt vægt på, at regioner og kommuner så vidt muligt bør arbejde for at aftale en lokal tilrettelæggelse og fordeling af udgifterne. Forslag til lov om ændring apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved låneoptagelse m.v.) (Okt I) Lovforslaget har til formål at tilvejebringe grundlaget for en modernisering af apotekersektoren. Med lovforslaget etableres bl.a. en friere adgang til at oprette apoteksenheder som supplement til et apotek, mens det fortsat vil være Sundhedsstyrelsen, som meddeler apotekerbevilling til egnede farmaceuter, og som fastlægger behovet for apoteker. KL s sekretariat er positiv over for, at lovforslaget åbner op for mere konkurrence internt i apotekersektoren gennem apotekernes friere adgang til at oprette apoteksenheder. Det er KL s sekretariats vurdering, at en øget konkurrence internt i sektoren kan øge tilgængeligheden til medicin til fordel for borgerne. Hvorvidt en apoteksenhed løser særlige forsyningsmæssige behov vurderer Sundhedsstyrelsen ud fra et afstandskriterium på 15 km fra bopæl til apotek. KL s sekretariat er kritisk over for forslag til fravigelse af afstandskriteriet i afgrænsede områder. Uanset hvor man bor, er det vigtigt, at borgere har let adgang til medicin og rådgivning herom. KL s sekretariat er umiddelbart positiv overfor ændringen af apotekernes vagttjeneste, idet lovforslaget samtidig lægger op til en vederlagsfri udbringning af medicin fra et døgnvagtapotek. Skatteministeren Lovgivning vedrørende opfølgning på ekspertudvalget om ejendomsvurderinger (Nov II) Regeringen nedsatte i oktober 2013 et eksternt ekspertudvalg om ejendomsvurderinger, som afrapporterede i september Der fremsættes forslag til ændring af lovgivningen som opfølgning herpå. Det fremgår ikke tydeligt, hvilke ændringer af lovgivningen der er tale om, men KL s sekretariat antager, at det primært drejer sig om at forlænge den nuværende midlertidige ordning til Af kommunal betydning indebærer dette formentligt, at regeringen vil forlænge den nedsættelse af ejendomsvurderingerne, der skal medvirke til at sikre, at boligejerne ikke betaler for høj grundskyld. Omdrejningspunktet for KL er at sikre, at kommunerne kompenseres både for de administrative merudgifter, som evt. ændringer indebærer, og for evt. merudgifter til nye tilbagebetalinger af grundskyld. Overordnet er det vigtigt for KL, at der skabes tillid til SKAT s ejendomsvurderinger som grundlaget for kommunernes opkrævning af grundskyld. I det lys er det beklageligt, at et nyt 20

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen København, den 11. marts 2016 Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016. med de mest AC-relevante lovforslag

Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016. med de mest AC-relevante lovforslag Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016 med de mest AC-relevante lovforslag BESKÆFTIGELSESMINISTEREN Lov om ansættelsesklausuler (Okt I) Formålet med lovforslaget er at begrænse og regulere brugen

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere