Regeringens lovkatalog - hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens lovkatalog - hjemmeside"

Transkript

1 NOTAT Regeringens lovkatalog - hjemmeside Regeringens lovkatalog - hjemmeside... 1 Beskæftigelsesministeren... 3 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Finansministeren... 8 Justitsministeren... 9 Klima-, Energi- og Bygningsministeren... 9 Miljøministeren Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold...15 Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Skatteministeren Transportministeren Uddannelses- og Forskningsministeren Undervisningsministeren Økonomi- og Indenrigsministeren Den 3. november 2014 Sags ID: Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/26

2 Angivelsen i parentes efter lovforslaget angiver fremsættelsestidspunktet Der skal bemærkes, at det kun er lovforslag med kommunal betydning, der er givet bemærkninger til. Indledning Folketinget åbnede den 7. oktober med statsminister Helle Thorning- Schmidts åbningstale. I forbindelse med åbningen har regeringen vanen tro fremlagt et katalog over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling. Dette notat indeholder de hovedpointer i statsministerens åbningstale og det fremlagte lovkatalog, der har kommunal betydning. Herefter følger sekretariatets bemærkninger til de forslag i regeringens lovprogram, der har kommunal interesse. Statsministerens åbningstale med kommunale øjne Set med kommunale øjne indikerer statsministerens tale, at vi kommer til at se et folketingsår med fokus på sundhedsområdet og på beskæftigelsesområdet, men i talen berøres også emner som demens, asyl og naturplaner. Specielt er der i statsministerens tale fokus på følgende områder: 1. Bedre sundhed til alle 2. Udmøntning af beskæftigelsesreformen 3. Naturplan Asyl 5. Uddannelse 6. Færre barrierer for frivillighed Ad 1) Bedre sundhed til alle Sundhed var et stort tema i statsministerens tale. Regeringen vil bruge 100 mio. kroner ekstra på at styrke indsatsen overfor mennesker med demens og deres pårørende, så de får en bedre hverdag. Samtidig er det regeringens mål, at antallet af akutte indlæggelser reduceres med 20 procent. KL har tilkendegivet, at det er positivt, at regeringen fortsat har fokus på sundhedsområdet. KL vil holde regeringen fast på, at fokus ikke alene er på behandling, men også på sundhedsfremme og forebyggelse. Ad 2) Udmøntning af beskæftigelsesreformen Lovkataloget indeholder tre lovforslag fra beskæftigelsesministeren, som skal udmønte forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen. Forslagene indebærer et styrket samarbejde i den aktive beskæftigelsesindsats, at understøtte at de ledige får en målrettet indsats, men mulighed for et reelt uddannelsesløft samt en omlægning af den statslige refusion. KL gav i sommer en meget positiv bedømmelse af forliget om beskæftigelsesreformen. Det er KL s sekretariats vurdering, efter at have 2

3 modtaget udkast til de to første lovforslag i høring, at forslagene ikke lever ikke op til forventningerne. Ad 3) Naturplan 2020 Regeringen vil investere 195 mio. kr. ekstra over tre år på naturområder. Samtidig skal bøderne for overtrædelse af vandmiljøloven hæves. Ad 4) Asyl Regeringen vil begrænse adgangen til familiesammenføring for at lette presset på asylcentrene. Regeringen vil oprette en ny midlertidig beskyttelse for mennesker på flugt, som gælder et år til at begynde med. Flygtninge skal ikke have krav på familiesammenføring det første år, efter denne har fået opholdstilladelse i Danmark. Ad 5) Uddannelse Statsministeren fremhævede den nye folkeskole og roste lærernes og pædagogernes indsats. Derudover lagde hun op til at forbedre og forenkle gymnasierne med tre sigtelinjer: (1) Klarere sammenhæng mellem gymnasie og videregående uddannelser og færre forskellige studieretninger. (2) En styrkelse af det faglige niveau generelt samt obligatorisk matematik på B- niveau på flere linjer. (3) Mindre læseferie i 1. og 2. g. Ad 6) Færre barrierer for frivillighed Frivillige skal ikke længere gennem et fødevarekursus, for at lave mad for hjemløse eller til foreningsarrangementer. Grænsen for, hvor meget frivilligt arbejde man må lave, uden at blive modregnet i offentlige ydelser hæves fra 4 til 15 timer. Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.) (Okt I) Lovforslaget har til formål at lempe fradrags- og formuereglerne i kontanthjælpssystemet. Forslaget indebærer, at kommunen ved udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp fremover skal se bort fra indtægter og formue i form af efterbetaling af alle offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser i 2 år, hvor efterbetalingen skyldes, at myndigheden har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene. KL har i august modtaget udkast til lovforslag i høring. KL har tidligere arbejdet for at få reglerne ændret og støtter derfor lovændringen. Ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.) (Okt I) Formålet med lovforslaget er at bringe ferielovens regler om optjening af sygeferiegodtgørelse i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet som 3

4 fortolket af EU-Domstolen. Forslaget indebærer, at der indføres ret til sygeferiegodtgørelse efter én fraværsdag per sygeperiode til lønmodtagere, der ikke har ret til løn under sygdom. Det foreslås desuden, at opkrævningen af arbejdsgivernes betaling af feriepenge.dk kan ske gennem ATP s opkrævningssystem Samlet Betaling. KL s sekretariat har afgivet høringssvar til lovforslaget den 2. september Heri konstaterede sekretariatet, at de foreslåede ændringer vedrørende sygeferiegodtgørelse bringer ferieloven i overensstemmelse med EU-retten. I lovforslaget skønnes den foreslåede ændring ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunale arbejdsgivere. Det mener sekretariatet ikke er korrekt. Det skønnes, at kommunale arbejdsgivere får en årlig merudgift på 9 mio. kr. Med hensyn til lovforslagets bestemmelser om arbejdsgivernes betaling af FerieKontos administration af ferieoplysninger til Feriepengeinfo, så rammer denne ændring arbejdsgiverne skævt. Ændringen rammer primært kommunale og regionale arbejdsgivere.. Lovforslaget indeholder tillige en bestemmelse om, at kommunerne ikke bliver kompenseret for de merudgifter, som lovforslaget medfører. Sekretariatet finder det uacceptabelt, at lovforslaget sætter DUT-reglerne ud af kraft, især når lovændringerne rammer arbejdsgiverne skævt. Sekretariatet mener, at kommunerne skal kompenseres for de merudgifter, som de kommunale arbejdsgivere bliver pålagt som følge af den ændrede lovgivning. Ændring af lov om arbejdsmiljø (Undtagelse af frivillige fra APVkravet, forebyggelse af vold uden for arbejdstid m.v.) (Nov I) Lovforslaget indeholder en række ændringer af arbejdsmiljøloven, bl.a. med henblik på at gøre det lettere at deltage i frivilligt foreningsarbejde, at styrke indsatsen mod vold, trusler og anden krænkende adfærd mod ansatte samt at skabe adgang til eksterne data med henblik på at udpege virksomheder med dårligt arbejdsmiljø m.v. Udkast til lovforslaget blev behandlet på Løn- og Personaleudvalgets møde den 3. september Høringssvar er fremsendt til Arbejdstilsynet/Beskæftigelsesministeriet. Det er tænkeligt, at høringen kan give anledning til ændringer i forhold til dette udkast. Sekretariatet vil følge op på sagen. Reform af beskæftigelsesindsatsen Lovkataloget indeholder følgende tre lovforslag, som skal udmønte forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014: 1) Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Udmøntning af beskæftigelsesreformen) (Nov I) Lovforslaget indebærer et styrket samarbejde i den aktive beskæftigelsesindsats samt en forenklet partsinddragelse, der lægger op til en bedre inddragelse af arbejdsmarkedets parter. 4

5 2) Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. (Udmøntning af beskæftigelsesreformen (Nov I) Lovforslaget har til formål, at flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt, og at ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats samt muligheden for et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Forslaget indebærer også en ændring af uddannelsesindsatsen, så den målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. 3) Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlægning af refusionssystemet) (Jan II) Lovforslaget indebærer en omlægning af den statslige refusion for de kommunale forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet med henblik på at begrænse længerevarende offentlig forsørgelse og fokusere på tilbagevenden til beskæftigelse. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag om kommunal udligning mv. under økonomi- og indenrigsministeren. KL gav i sommer en meget positiv bedømmelse af forliget om beskæftigelsesreformen, som kunne ses som et væsentligt skridt til at underbygge den kommunale forankring af beskæftigelsesindsatsen og som på samme tid gav større frihedsgrader for kommunerne til at organisere og tilrettelægge indsatsen og som modstykke hertil et større økonomisk ansvar. KL har modtaget udkast til de to første lovforslag i høring og især lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen lever ikke op til forventningerne. KL er ikke bekendt med det nærmere indhold i lovforslaget om omlægning af refusionssystemet, som først kommer i høring på et senere tidspunkt i efteråret. Der udestår en supplerende politiske aftale om omlægningen af refusionssystemet. Det har hele tiden været et kardinalpunkt for KL, at der findes en løsning på de byrdefordelingsmæssige forskydninger, som omlægningen medfører. Ændring af udlændingeloven (m.fl.) (Reform af international rekruttering m.v.) (Nov I) Lovforslaget indeholder en række ændringer, som giver virksomheder i Danmark lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU, bl.a. får certificerede virksomheder mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, ligesom der sker en målretning af green card ordningen. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011 og udmønter aftalen om en reform af international rekruttering - lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni KL ser positivt på, at det bliver lettere for virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. I aftalen om international rekruttering indgik også spørgsmålet om 5

6 udbredelse af den internationale borgerbetjening, hvor der i dag kun er International Citizen Service i København, Odense, Aarhus og Aalborg. I arbejdsgruppen, der skulle udarbejde forslag til en ny model, advokerede Økonomi- og Indenrigsministeriet for, at opgaven placeres i Statsforvaltningerne. KL har i lighed med Beskæftigelsesministeriet - argumenteret for, at det enten skulle være en udvidelse af den nuværende samarbejdsmodel mellem kommunale og statslige myndigheder eller en ren kommunal model. Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Ophævelse af 70 års-grænsen) (Nov I) Formålet med lovforslaget er at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for, at ældre kan blive på arbejdsmarkedet i længere tid ved at afskaffe de gældende regler, hvorefter det er muligt at indgå individuelle og kollektive aftaler om, at et ansættelsesforhold kan ophøre, når en lønmodtager fylder 70 eller flere år. KL s sekretariat har ikke bemærkninger til lovforslaget, idet der forudsættes, at formuleringen i forslagets 2, stk. 2 Bestemmelser i kollektive aftaler eller overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet, når lønmodtageren fylder 70 år eller mere, indgået efter den 1. januar 2008, men inden denne lovs ikrafttræden, er dog fortsat gyldige indtil det tidspunkt, hvor den pågældende overenskomst kan opsiges til ophør. skal forstås således, at eventuelle bestemmelser i overenskomster og aftaler om pligtmæssig fratræden ved det 70. år eller senere videreføres, medmindre parterne aftaler noget andet ved overenskomstforhandlingerne. Ved KTO forhandlingerne i 2008 blev det aftalt, at bestemmelser om, at overenskomsterne ikke gælder for ansatte, der er fyldt 70 år og alle bestemmelser om pligtig afgangsalder som hovedregel blev ophævet. KL har fortsat få små områder, beredskabet og musikere ved landsdelsorkestre, hvor KL med organisationerne har aftalt at opretholde en pligtig afgangsalder. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, ulønnet arbejde) (Dec II) Lovforslaget indebærer, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fradrag for arbejde, når arbejdsindsatsen er frivillig og ulønnet, således at der bliver bedre muligheder for frivilligt arbejde uden fradrag. KL s sekretariat kender ikke til forslagets indhold. Det er umiddelbart sekretariatets vurdering, at forslaget vil kunne understøtte det frivillige arbejde. Forslaget må imidlertid afvejes i forhold til risikoen for, at ledige fastholdes på offentlig forsørgelse. Ændring af lovgivningen på arbejdsskadeområdet (Opfølgning på rapporten fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet) (Feb II) Regeringen nedsatte i oktober 2013 et ekspertudvalg, som fik til opgave at analysere det nugældende arbejdsskadesystem og fremkomme med forslag til en modernisering af området. Ekspertudvalget forventer at afrapportere i efteråret 2014, og der forventes efterfølgende at blive behov for lovgivning. 6

7 Beskæftigelsesministeriet har på et møde med KL den 8. oktober 2014 oplyst, at man endnu ikke kan sige mere præcist, hvornår ekspertudvalgets rapport vil foreligge. Sekretariatet vil følge sagen nøje og forelægger rapporten, når den offentliggøres, og når et lovinitiativ på basis af rapporten kendes. Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Sikkerhedskort for ansatte i bygge- og anlægsbranchen) (Feb II) Med lovforslaget indføres krav om, at arbejdsgivere skal sikre, at ansatte, der udfører bygge- og anlægsarbejde, får udstedt et sikkerhedskort med oplysning om navn, arbejdsgiver, oplysning om social sikring og obligatorisk arbejdsskadeforsikring, hvis personen er socialt sikret i Danmark. Lovforslaget fremsættes som opfølgning på aftalen om sikkerhedskort i byggeriet mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni Lovændringen vil i begrænset omfang få betydning for kommunerne i det omfang, kommunerne selv udfører bygge- og anlægsarbejde. Evt. kan det også få betydning i forhold til kontrol med entreprenører, der udfører bygge- og anlægsarbejde for kommunerne. Sekretariatet vil følge sagen med henblik på politisk forelæggelse, når lovforslaget kendes. Erhvervs- og Vækstministeriet Lov om dansk turisme (Okt I) Lovforslaget indebærer, at der gennemføres en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats. Der oprettes et nationalt turismeforum og et rådgivende organ, Dansk Turismes Advisory Board, samt tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Lovforslaget følger op på aftalen om en vækstplan for dansk turisme mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni. KL er positiv overfor regeringens vækstplan for turisme og målsætningen om at målrette turismeindsatserne på tværs af administrative grænser. KL er dog på afgørende punkter kritisk over for lovforslaget til organisering af den offentlige turismefremmeindsats. Modellen mangler kommunalt fokus fsva. repræsentation i Nationalt Turismeforum og de tre nationale udviklingsselskaber. Derudover er aftalen vedr. ny organisering aftalt mellem regeringen og Danske Regioner, hvor sidstnævnte skal fastlægge de nærmere rammer for den offentlige turismefremmeindsats uden inddragelse af KL eller kommunerne. KL s sekretariats høringssvar er ikke blevet imødekommet på afgørende punkter. Lov om udbud (Feb I) Lovforslaget skal sikre de bedst mulige rammer for udbud og offentligprivat samarbejde for både offentlige myndigheder og private virksomheder. Udbudsloven skal lette omkostningerne ved udbud for både det offentlige og det private, når det bliver nemmere at bruge reglerne. Udbudsloven implementer EU s udbudsdirektiv og gør udbudsreglerne mere klare og fleksible. Udbudsloven er bl.a. forankret i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL. Regeringen har 7

8 nedsat et udbudslovsudvalg, der bl.a. udarbejder udkast til en samlet udbudslov. Lovforslaget vil følge op på udvalgets arbejde. KL har siden efteråret 2013 deltaget i det lovforberedende arbejde i Udbudsudvalget. Arbejdet med udformning af en ny dansk udbudslov er nu afsluttet og ser på trods af stor uenighed mellem repræsentanterne for hhv. ordregiversiden og tilbudsgiversiden ud til at lande et fornuftigt sted, så KL kan bakke op om den samlede lov. Det er KL s vurdering, at skønt loven bliver omfattende, bliver den imidlertid nemmere at bruge end direktivet, da det fremover bliver væsentligt klarere, hvad man må og ikke må i en udbudsforretning. Det er desuden forventningen, at der i fremtiden bliver større adgang til dialog og forhandling i forbindelse med udbud, og at indkøb under tærskelværdierne vil blive væsentligt forenklet. Loven vil i øvrigt blive fulgt op af en betydelig vejledningsindsats. Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Feb II) Formålet med lovforslaget er at skabe klare rammer for etablering og fælles udnyttelse af passiv infrastruktur, som kan anvendes til bredbåndsudrulning. Lovforslaget er en del af implementeringen af EU's infrastrukturdirektiv. Forslaget giver også kommuner adgang til at tilbyde Wi-Fi til turismeformål. Forslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni Lovforslaget har ikke været i offentlig høring endnu. Der er så vidt vides særligt to kommunale vinkler i lovforslaget: Der gives hjemmel til, at kommunerne kan tilbyde gratis Wi-Fi til turismeformål. Det er et udmærket initiativ. Udfordringen bliver at få aftalt en økonomisk kompensation til kommunerne, da loven forventes udformet som en kommunal mulighed ikke et krav. Lovforslaget betyder, at kommunerne på spørgsmål fra teleselskaberne skal fortælle, hvor de har nedgravede tomrør og der vil for alle, der ejer tomrør, være pligt til at imødekomme enhver rimelig anmodning om adgang til kommunernes fysiske infrastruktur på retfærdige og rimelige vilkår og betingelser, herunder vedrørende pris. Som det ser ud lige nu, kan kommunerne ikke bede om tilsvarende informationer hos teleoperatørerne. Når kommunerne skal lave udbud, vil det være nyttigt at vide, hvor der er tomrør at gøre brug af til udrulning af fibernet det vil give kommunerne mulighed for at stille mere balancerede krav til bredbåndsdækning i udbud. Finansministeren Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser m.v. til offentlige myndigheder (overgang til obligatorisk digital selvbetjening i bølge 4) (Feb II) Lovforslaget indebærer, at der indføres krav om, at borgere, der kan, skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger på udvalgte områder, når de henvender sig til det offentlige. Lovforslaget er en del af den 8

9 fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , som er udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner. Lovforslaget er et led i realiseringen af målsætningen i regeringsgrundlaget fra oktober 2011 om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Den fjerde bølge af digital selvbetjening er aftalt i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2015, og indeholder fire nye områder sygedagpenge, almindeligt og udvidet helbredtillæg samt personligt tillæg hvor borgere, der kan, skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger, når de henvender sig til det offentlige. Med bølge 4 er 31 kommunale områder nu omfattet af kravene om obligatorisk digital selvbetjening (bølge 1-4). Der er et forventet kommunalt provenu på ca. 41 mio. kr. forbundet med realiseringen af bølge 4. Justitsministeren Ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse flygtninge mv. (Nov I) Lovforslaget vedrører en særlig midlertidig beskyttelsesstatus på i første omgang et år for udlændinge, der kommer fra et konfliktramt område. Hvis det ikke er muligt at vende tilbage efter et år, vil der være mulighed for forlængelse. Det vil ikke være muligt at få familiesammenføring det første år. KL s sekretariat finder det forståeligt, at regeringen foreslår ændringer i udlændingeloven som følge af det kraftigt stigende asylansøgertal fra især Syrien. Det vil mindske presset på kommunerne med hensyn til det antal, der skal modtages, men det forhold, at opholdstilladelsen er midlertidig, og at der ikke er mulighed for familiesammenføring rejser en række nye udfordringer for den kommunale indsats. Det nærmere indhold i lovforslaget kendes ikke, men det vil være væsentligt for kommunerne, at der ikke bliver en forpligtelse til at skaffe permanent bolig for personer under midlertidig beskyttelse. Desuden skal rammer og indhold i programindsatsen tilpasses et perspektiv om hjemvenden. Klima-, Energi- og Bygningsministeren Ændring af lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling (Udnyttelse af synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling og kommuners adgang til at varetage varmeforsyningsvirksomhed m.v.) (Jan II) Lovforslagets formål er at gennemføre tilpasninger af lovgivningen, der fremmer synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling. Endvidere lovfæster forslaget kommuners hjemmel til at varetage kollektiv varmeforsyning på samme måde som det fremgår af el og gasforsyningslovene. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om Danmark i arbejde - vækstplan for energi og klima fra oktober Det er KL s sekretariats vurdering, at lovforslaget blandt andet giver kommunerne mulighed for at stille lånegaranti ved projekter, hvor forsyningsselskaber vil udnytte synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling. KL har efterspurgt mere fleksible regler på området, og med lovforslaget får kommunerne mulighed for at tilskynde projekter, 9

10 som giver såvel energimæssig som samfundsøkonomisk gevinst. Samtidig fjernes kravet om selskabsmæssig adskillelse mellem varme og køling. Dette vil i sidste ende være en fordel for varmeforbrugeren, som kommunerne har interesse i at beskytte. Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Tilpasning af nye ikke-godkendte støtteordninger til Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi ) (Dec I) Hovedformålet med lovforslaget er at tilpasse ikke-godkendte støtteordninger til solceller m.v. til nye EU-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi for KL s sekretariat forventer ikke, at dette lovforslag vil have virkning på de eksisterende ordninger vedr. kommunale solcelleanlæg. I forlængelse heraf forventer sekretariatet heller ikke, at der med dette lovforslag skabes bedre vilkår for de kommunale anlæg hverken de selskabsgjorte eller de ikke-selskabsgjorte. Miljøministeren Lovgivning vedrørende integration af VVM-screening og miljøgodkendelse (Jan II) Formålet med forslaget er at samle og forenkle VVM- og godkendelsesprocessen for visse mindre komplekse virksomheder omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Forslaget følger op på aftalen om vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014 samt et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Lovforslagets grundlag er vækstpakkernes fokus på at forenkle sagsbehandlingen for virksomhederne i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse, ved blandt andet at sammentænke VVM-screeningen med ansøgningen om miljøgodkendelse. Lovforslaget har vigtig sammenhæng til økonomiaftale 2015 mellem regeringen og KL, hvor det er fastsat, at sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal nedbringes med en tredjedel i Dette vedrører udover miljøgodkendelser også byggesager og godkendelse af husdyrbrug. Forslaget om integration af VVM-screening og miljøgodkendelse er et af midlerne til regelforenkling på miljøområdet. Miljøstyrelsen har hen over sommeren udarbejdet en model for integrationen, som samtidig kobler løsningen med en digital anmeldeordning og mulighed for måling af den kommunale sagsbehandlingstid. Sekretariatet har igangværende drøftelser med styrelsen om modellen og konsekvenserne for den kommunale myndighedsbehandling. Parallelt hermed er der dialog med Finansministeriet om fastsættelse af servicemål for kommunernes sagsbehandlingstid og udmøntning af de afsatte kommunale midler hertil i økonomiaftalen. Der forventes hen over efteråret en afklaring af eventuelle kommunaløkonomiske konsekvenser. 10

11 Ændring af lov om vandforsyning mv. (Modernisering af loven) (Jan II) Lovforslaget sikrer, at der fortsat er hjemmel til at gennemføre en grundvandskortlægning efter 2015, og bemyndiger miljøministeren til at fastsætte regler om samarbejdet mellem kommuner og staten. Fortsættelse af en grundvandskortlægning sikrer, at kommunerne har det korrekte grundlag for at gennemføre en målrettet grundvandsbeskyttelse, så drikkevandet også fremadrettet sikres. Lovforslaget er første etape i en generel modernisering af vandforsyningsloven og følger op på regeringsgrundlaget fra oktober Lovforslaget vil få betydning for kommunernes indsatsplanlægning. Planlægningen er forudsat afsluttet i 2017, hvor finansieringen ophører. Udviklingen i vandforsyningsstrukturen forventes dog at skabe behov for at tilpasse indsatsplanerne løbende, derfor lægges op til at fortsætte kortlægning og indsatsplanlægning på et lavere niveau end hidtil. Lovforslagets grundlag kommer fra et udvalg, som blev nedsat i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen (marts 2013). I evalueringen af kommunalreformen indgik en anbefaling af et udvalgsarbejde om grundvandskortlægningen efter Det skulle i den sammenhæng vurderes, hvorvidt en eventuel kortlægning efter 2015kan varetages af regionerne f.eks. som led i deres opgavevaretagelse på jordforureningsområdet. Udvalget anbefaler, at kortlægning og indsatsplanlægning fortsætter. Udvalget er ikke enige om, hvor kortlægningsopgaven bør placeres efter Udvalget er også uenige om hvilken indflydelse brugerne bør have på kortlægningen. KL er godt tilfreds med lovforslaget, for så kan kortlægningen fortsætte. KL efterspørger dog stærkere kommunal indflydelse på en fortsat statslig kortlægning. Lovgivning vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Feb II) Formålet med lovforslaget er at følge op på en evaluering af vandsektoren, som blev gennemført i Lovforslaget forventes bl.a. at indeholde ændrede effektiviseringskrav, indførelse af performancebenchmarking, samt en præcisering af klagemulighederne på området. Lovforslaget udmønter desuden en del af aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Som en del af finansieringsgrundlaget for vækstpakken juni 2014 er det aftalt, at vandselskaberne skal realisere effektiviseringer for i alt 1,3 mia. kr. i 2020 (hvoraf de 0,7 mia. kr. blev besluttet i Vækstplan DK). Effektiviseringskravet indarbejdes i kommende lovgivning i forbindelse med implementering af forventet ny politisk aftale om vandsektorloven. Forligskredsen bag vandsektorloven gennemfører i øjeblikket forhandlinger om en revision af loven på baggrund af den omtalte evaluering, der blev gennemført i

12 Sekretariatet følger forhandlingerne og er særligt optaget af følgende emner i forhandlingerne: At fastholde og styrke de kommunale styringsredskaber i forhold til selskaberne, at skabe en mindre bureaukratisk og administrativ tung regulering af selskaberne, fx i form af flerårige prislofter, samt at sikre at kommunernes krav til selskaberne i form af miljø- og servicemål, til fx klimatilpasningsindsats og grundvandsbeskyttelse, kan holdes udenfor prisloftet og effektiviseringskravet. Der forventes, på baggrund af en kommende politisk aftale, at blive igangsat forskelligt lovarbejde og nedsat et antal arbejdsgrupper til udmøntning af aftalen. Ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om miljøbeskyttelse (Afdragsordning, finansiering og drift og vedligehold af anlæg til spildevandshåndtering samt fristfastsættelse) (Nov II) Lovforslaget vedrører hjælp til visse økonomisk trængte grundejere i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning, herunder forlængede frister i forbindelse med påbud, grundejeres ret til at modtage tilbud fra spildevandsselskaber om etablering af de nødvendige spildevandsanlæg på matriklen og henstand med udgifterne herfor, samt henstand med betaling af tilslutningsbidrag. Det er KL s sekretariats vurdering, at lovforslaget vil få betydning for især kloakering af det åbne land. Lovforslaget vil gøre det muligt for økonomisk trængte grundejere at betale tilslutningsbidrag eller pålagt spildevandsrensning over 20 år, eller alternativt udskyde betalingen i op til 3 år. KL har tidligere efterspurgt en statslig garantiordning på området. Lovforslaget indebærer i stedet, at de lokale forsyninger skal give kredit. Det kan blive et problem for de forsyninger, der dækker geografiske områder med mange husstande i det åbne land. Lov om Den Danske Naturfond (Nov I) Den Danske Naturfond oprettes på privatretligt grundlag som en erhvervsdrivende fond. Loven fastsætter en række forvaltningsmæssige rammer for fonden, herunder at dele af offentlighedsloven, forvaltningsloven og visse forvaltningsretlige principper skal gælde for fonden. Naturfonden vil have til formål at forbedre naturtilstanden og den biologiske mangfoldighed i Danmark. Etableringen af Den Danske Naturfond er et element i aftalen om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Fonden er udtryk for en ny velfærdsalliance ml. det offentlige, det private erhvervsliv og borgerne. I konsekvens af besparelser i den offentlige sektor vil Den Danske Naturfond formentlig blive den afgørende aktør til implementering af det nationale naturnetværk, som KL s formand har kommenteret i sin respons på statsministerens åbningstale. Jf. bestyrelsens vedtagne politik foreslår KL, at der proaktivt skabes en partnerskabsmodel ml. fonden og kommunerne. 12

13 Ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning (Opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger på naturområdet) (Dec I) Hovedformålet med lovforslaget er at bidrage til at sikre og udvikle en varieret og mangfoldig natur. Forslaget indebærer bl.a., at der indføres forbud mod gødskning og sprøjtning på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 samt en forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af beskyttelsen af disse arealer. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget fra oktober Kommunerne er myndighed for de beskyttede naturtyper, de såkaldte 3-områder, der udgør ca. 10 % af det danske areal. Med lovforslaget moderniseres bødeniveauet, ligesom naturtilstanden forbedres. Begge dele har betydning for kommunernes registrerings- og tilsynsopgaver. KL s bestyrelse har som en del af KL s naturpolitik lignende forslag. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) (Okt II) Lovforslaget har til formål at skabe gode boligsociale forhold på såvel land som i by. Det sker især ved justering af reglerne om støtte til bygningsfornyelse og områdefornyelse, bl.a. gennem bedre støttemuligheder for ejer- og andelsboliger og øget fleksibilitet ved reglernes anvendelse inden for den eksisterende økonomiske ramme. KL s sekretariats mener, at der er et behov for øgede midler til områdefornyelse, og det er fint, at de mindre byer nu også får en hjælpende hånd. Det vil være positivt for kommuner, hvor befolkningstallet går stærkt tilbage. Det er desuden positivt, at klimatilpasning er kommet med som et emne, der kan opnå tilskud til fra staten Det er fint, at nedrivning af private erhvervsbygninger og opkøb også i byer med op til indbyggere kan ske som del af områdefornyelsen. Desuden er det positivt, at indretning af midlertidige byrum er kommet ind i lovteksten vedr. erhvervs- og havneområder. Det er dog ærgerligt, at der ikke følger flere penge med lovforslaget. Omfordelingen af midler betyder en lidt højere kommunal egenbetaling ved fuld udnyttelse af rammerne. Ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor) (Nov II) Lovforslaget har til formål at følge op på en kommende politisk aftale om anvendelse af Landsbyggefondens midler, idet en række af Landsbyggefondens støtteordninger udløber med udgangen af I aftalen forventes der endvidere at indgå en række forslag om effektivisering af sektorens ejendomsdrift og nybyggeri. 13

14 Der er forslag om at nedsætte rammen for Landsbyggefondens midler til renoveringer fra 5½ mia. kr. til 2 mia. kr. årligt. KL s formand for teknik og miljøudvalget har via mail til boligordførerne opfordret til at fastholde rammen, da der er behov for store og rettidige investeringer i den almene boligmasse, hvis de mangesidige udfordringer vi står overfor skal overkommes. I de dele af landet, hvor der er tilbagegang i befolkningstallet, er der brug for at rive almene boliger ned. Fremadrettet skal der afsættes midler til at reducere boligantallet med boliger om året. En hel del nødlidende boligforeninger er afhængige af at disse saneringer kan iværksættes, hvis de skal undgå en konkurs. I andre dele af landet, hvor der er massiv befolkningstilvækst, er der tilsvarende stort behov for at få renoveret og saneret den eksisterende boligmasse til et niveau, som er tidsvarende og til en husleje som er til at betale. Ændring af lov om regulering af boligforholdene (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Jan II Formålet med lovforslaget er at øge omsætteligheden af flexboliger, bl.a. ved at kommunalbestyrelsen fremover får mulighed for at meddele en tilladelse, der følger boligen frem for ejeren, samt at meddele bindende forhåndstilkendegivelse vedrørende muligheden for at opnå tilladelse. KL s kommentar: Det er ministeriets idé, at man i den nye version af loven ikke indskrænker det kommunale handlerum i forhold til i dag, men at kommunerne kan vælge: om de vil gøre brug af flexboligordningen overhovedet om de vil give tilladelse, som følger bygningen (NYT) om de vil give tilladelse, som følger en person om de vil give en tidsbegrænset tilladelse, fx 10 år. Der er ikke umiddelbart kommunaløkonomiske konsekvenser af forslaget, da det er en frivillig ordning. KL støtter flexibiliteten i ordningen. Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen) (Nov II) Lovforslaget har til formål at forenkle og modernisere lejelovgivningen. Forslaget har det grundlæggende sigte at fastholde balancen mellem udlejerog lejerinteresser og indeholder bl.a. en forenkling og modernisering af reglerne for varsling af lejeforhøjelser og reglerne om vedligeholdelse. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011 og udmønter aftalen om en forenkling og modernisering af lejelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni KL s sekretariat er ved at undersøge de økonomiske konsekvenser af forslaget mht. den forventede reduktion af antallet af sager, der indbringes for huslejenævnene. 14

15 Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) (Dec I) Lovforslaget vedrører en række ændringer af friplejeboligloven på baggrund af en gennemført evaluering af loven. Forslaget indebærer bl.a., at der vil blive fri adgang til friplejeboligmarkedet alene betinget af en certificering, at der vil ske en ophævelse af kravet om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelser hvert 10. år, og at der etableres et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven. Der er i dag fastsat en national takststruktur for afregning af friplejeboliger. KL mener, at afregningen af friplejeboliger derimod bør afspejle det lokale prisniveau og udvikling i omkostninger. Med Økonomiaftalen for 2015 er det aftalt mellem KL og Regeringen, at der skal afprøves en ny afregningsmodel for friplejeboliger, der sikrer mere lige vilkår for offentlige og private leverandører. En ny afregningsmodel der bygger på disse principper er for tiden under afprøvning. KL har på embedsmandsniveau været inddraget i processen med at beskrive den nye afregningsmodel, og KL s sekretariat vurderer, at modellen i høj grad afspejler KL s ønsker. Det er positivt, at Regeringen lægger op til en lovændring inden årets udgang. KL s sekretariat vurderer, at det ikke er problematisk, at der bliver fri adgang til friplejeboligmarkedet, da de kvoter der i dag regulerer markedet ikke er blevet udnyttet fuldt ud et eneste år. Afskaffelse af kvoterne for friplejeboliger medfører samtidig at friplejeboligleverandørerne ikke bindes til de priser, der har budt ind med første ti år, de er i drift. Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Udvidelse af Udbetaling Danmarks myndighedsopgaver med administration af nye kommunale områder samt indhentning af oplysninger fra udlandet og datasamkøring til brug for bl.a. kommunale ydelsesområder (Feb I) Med lovforslaget overflyttes myndighedsansvaret for administration af kommunernes internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Herudover får Udbetaling Danmarks kompetence til at foretage datasamkøring og indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder til brug for kontrol på bl.a. kommunale ydelsesområder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi i KL s sekretariat har siden økonomiaftalen bidraget til et afklaringsarbejde i forhold til konkret beskrivelse af opgavesnit, tilrettelæggelse af opgaveoverdragelse og vurdering af, i hvor høj grad virksomhedsoverdragelseslovens regler om overførsel af medarbejdere skal finde anvendelse. Der er dog endnu en række uafklarede spørgsmål: 15

16 - Antallet af medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven er endnu uafklaret. Det er derfor uafklaret, hvordan kommunerne kan hjemtage de fulde administrative besparelser pr. 1. maj 2015, da loven først forventes vedtaget i april 2015, hvilket bevirker, at medarbejdere, der måtte være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, først kan varsles, når der foreligger en vedtaget lov. - På området international sygesikring er der fortsat uafklarede snitflader, da regeringen fortsat ikke har taget stilling til, hvilken myndighed der på sigt skal stå for indrejse, herunder udstedelse af cpr-nr. og tildeling af læge. Sekretariatet har foreslået en udvidelse af det nuværende koncept for International Citizen Service for at sikre en større geografisk dækning, men en opgaveoverførsel til Statsforvaltningen er også i spil. I forhold til datasamkøring er KL s sekretariat uforstående over for, at der skal gælde forskellige hjemler til samkøring af registre på hhv. det kommunale og Udbetaling Danmarks område. Sekretariatet er desuden uforstående for, at der ikke kan gælde det samme lovgrundlag for myndighederne. Ændring af lov om social service (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.) (Okt. I) Formålet med forslaget er at skabe en tættere sammenhæng mellem det enkelte barns faktiske behov for hjælp til dækning af merudgifter og den udbetalte merudgiftsydelse samt at lette kommunernes administration af ordningen. Det indgår som en del af moderniseringsaftalen i økonomiaftalen for 2015, at reglerne vedr. udmåling af merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne skal forenkles. Lovforslaget følger op på denne aftale. Lovforslaget forventes således at føre til en reduktion af de administrative byrder forbundet med merudgiftsydelsen for børn med nedsat funktionsevne. Kommunerne beholder de økonomiske gevinster ved de administrative lettelser. Derudover indebærer lovforslaget en ændret beskrivelse af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen for børn med nedsat funktionsevne. Regeringen vil i den sammenhæng indskrive i loven, at merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne er subsidiær i forhold til ydelser efter andre bestemmelser i loven, dvs. at bestemmelsen kun må anvendes, hvis behovet ikke kan dækkes gennem andre bestemmelser. KL s sekretariat har tidligere over for ministeriet tilkendegivet, at KL ikke er enig i, at merudgiftsydelsen for børn med nedsat funktionsevne i dag er subsidiær. I forlængelse heraf har KL s sekretariat tilkendegivet, at en indskrivning i loven af, at merudgiftsydelsen for børn er subsidiær vil medføre et refusionstab for kommunerne, og at KL forudsætter, at kommunerne kompenseres herfor. Ændring af lov om social service (Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere) (Jan I) Formålet med lovforslaget er at forpligte kommunerne til at tilbyde anonym behandling til personer, der har et stofmisbrug som det primære sociale problem, og som ellers ikke ville have opsøgt behandlingssystemet. 16

17 Formålet er også at forebygge, at denne gruppe af borgere på sigt udvikler sociale problemstillinger ud over stofmisbruget. Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for KL's sekretariat er aktuelt i dialog med ministeriet om dels indholdet af lovforslaget, dels de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. Det forventes, at kommunerne får visitationskompetence til behandlingstilbuddet, men at behandlingen skal ske med mulighed for borgerens anonymitet. Ligeledes forventes det, at behandlingen kun kan ske på tilbud, som kommunen forinden har indgået aftale med. Kommunerne kompenseres for udgifterne forbundet med indførelsen af den nye ydelse. Ændring af lov om social service (Forenkling af voksenbestemmelserne) (Feb II) Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for at sammensætte en mere sammenhængende og resultatorienteret indsats efter serviceloven, som medvirker til en positiv udvikling for den enkelte borger. Indsatsen skal matche borgerens konkrete behov og hjælpe dem til at opnå en mere positiv livssituation. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL. På baggrund af et udvalgsarbejde, der er igangsat som opfølgning på tidligere års økonomiaftaler er det aftalt i økonomiaftalen for 2015, at servicelovens voksenbestemmelser skal forenkles gennem en justering af lovgivningen, der indebærer, at der arbejdes med en overordnet målgruppetilgang og en mere helhedsorienteret lovgivning i forhold til sammensætningen af den hjælp, borgeren har behov for. Lovændringen vil give pligt til grundigere sagsbehandling og udredning i de tunge sager samt mulighed for forenklet sagsbehandling og afbureaukratisering i de lettere sager. Sekretariatet har endnu kun set en beskrivelse af modellen for justering af loven. Sekretariatet vurderer dog på baggrund heraf, at den foreslåede model vil indebære forenklinger og bedre styringsmuligheder på voksensocialområdet. Det vurderes derudover, at ændringerne kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Sagen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 18. september 2014 samt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober Begge politiske organer har tilsluttet sig, at KL s sekretariat efterfølgende overfor ministeriet har tilkendegivet, at KL tilslutter sig den foreslåede model, herunder at ændringerne forventes at kunne gennemføres inden for eksisterende økonomiske rammer, hvis indholdet i det konkrete lovforslag afspejler den overordnede beskrivelse af modellen. Ændring af dagtilbudsloven og lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre love (Anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.) (Nov I) Formålet med lovforslaget er at forenkle administrationen og sikre en mere præcis indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL, hvor parterne aftalte at indføre en model for øget anvendelse af E-indkomst ved tildeling af økonomisk friplads. 17

18 KL har netop afgivet høringssvar. I høringssvaret bakker KL op om, at tildelingen af økonomisk fripladstilskud automatiseres og effektiviseres. Dog er der i lovforslaget en række usikkerheder og ukendte faktorer, der gør det vanskeligt at vurdere den samlede effekt af forslaget. Det er afgørende, at fagsystemerne kan udvikles til at håndtere den forudsatte høje grad af automatisering. KL vil følge, om det forudsatte omkostningsniveau til blandt andet IT-løsninger kan overholdes. Ændring af lov om social service (rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) (Okt I) Lovforslaget forpligter kommunerne bl.a. til forud for vurderingen af behovet for personlig og praktisk hjælp samt madservice at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Lovforslaget udmønter aftalen om fremtidens hjemmehjælp mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni KL s sekretariat er som udgangspunkt positivt indstillet over for lovforslaget. De nye bestemmelser sætter borgeren i centrum og der sættes et stærkt fokus på individuelle målsætninger i forhold til borgeren. Det er positivt, at der nu gennemføres et fokusskifte fra tid hos borgeren til resultater hos borgeren. Lovforslaget er endvidere i naturlig forlængelse af de rehabiliteringstiltag, som stort set alle kommuner allerede anvender i dag. KL er endvidere positive ift. at der lægges op til en højere grad af sammenhæng mellem social- og sundhedstilbud til især de svageste ældre med omfattende og komplekse pleje. Loven forventes at træde i kraft d. 1. januar 2015, hvorefter alle nyvisiterede skal tilbydes et forløb efter den nye rehabiliteringsparagraf. Alle eksisterende modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp skal udredes med henblik på rehabiliteringspotentiale inden d. 1. januar Punktet har tidligere, ifm høring af lovforslaget, været politisk behandlet i KL, som forholdt sig positive til det.. Ændring af lov om social service (forebyggelse af radikalisering og ekstremisme) (Feb II) Lovforslaget skal give kommunerne mulighed for at lave opsøgende arbejde over for personer over 18 år, som er i risiko for at blive radikaliserede. Lovforslaget giver endvidere kommunerne mulighed for at iværksætte konkrete tiltag som forebygger radikalisering, samt at kommunerne iværksætter exitforløb til personer over 18 år, som har behov for støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Sekretariatet kender ikke det nærmere indhold af lovforslaget udover det, der er beskrevet i Regeringens lovprogram for 2014/15. Det tyder dog på, at det bliver frivilligt for kommunerne at iværksætte konkrete tiltag, der forebygger radikalisering samt exitforløb til personer over 18 år. Det kan derfor ikke forventes, at der følger økonomisk kompensation med tiltaget. 18

19 Ændring af adoptionsloven, lov om social service og forældreansvarsloven (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke) (Jan II) Formålet med lovforslaget er at lempe betingelserne for adoption uden samtykke, sådan at dette fremover forudsætter, at det er sandsynliggjort, at forældrene varigt er uden forældrevene. Ændringen forventes at kunne understøtte anvendelsen af adoption uden samtykke i tilfælde, hvor der reelt ikke er udsigt til, at forældrene kommer til at tage sig af barnet. Det foreslås også at skabe hjemmel til at bortadoptere et barn mod forældrenes vilje, hvis hensynet til barnets tilknytning til en plejefamilie tilsiger dette. Herudover foreslås en række administrative forenklinger. Sekretariatet kender ikke det nærmere indhold af lovforslaget ud over det, der er beskrevet i Regeringens lovkatalog for 2014/2015. Det vurderes positivt, at reglerne for adoption uden samtykke lempes. De hidtidige regler har været så rigide, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at gennemføre en adoption, hvor det har været hensigtsmæssigt for barnet. Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin) (Okt I) Lovforslaget indebærer, at der indføres et nyt sæt rettigheder for personer, der ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling. Det gælder en lægesamtale senest tre dage efter, at personen har henvendt sig til kommunen, lægelig stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage samt frit valg af behandlingstilbud. Forslaget indeholder også hjemmel til kommunal dækning af udgifter til befordring til og fra behandlingsstedet af personer, som er i stofmisbrugsbehandling med lægeordineret heroin KL s sekretariat har i forhandlingerne lagt vægt på, at udgifterne ikke stiger utilsigtet. Hensynet til fleksibilitet i behandling og samtaler har været afgørende. Lægesamtale skal finde sted inden behandling, mens behandling skal finde sted inden for 14 dage. Der er aftalt efterregulering på baggrund af antal afholdte lægesamtaler. KL har i pressekommentar endvidere peget på uhensigtsmæssigheden ved, at man kan bo i en kommune, men frit kan vælge lægelig behandling i en anden kommune og socialfaglig indsats i en 3. kommune. Ændring i sundhedsloven (hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens) (nov I) Lovforslaget skal skabe et bedre grundlag for regionsrådets og kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger til personer, som får hjælp til respirationsbehandling efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven. Endvidere forenkles regionsrådenes og kommunalbestyrelsernes administration af de fælles ordninger. 19

20 KL s sekretariat finder det hensigtsmæssigt, at der sker en forenkling af lovgivningen, herunder at der indføres regler, der fremmer en bedre koordination i sager, hvor en borger både har brug for respirationsbehandling og hjælp efter serviceloven. KL har i høringssvar lagt vægt på, at regioner og kommuner så vidt muligt bør arbejde for at aftale en lokal tilrettelæggelse og fordeling af udgifterne. Forslag til lov om ændring apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved låneoptagelse m.v.) (Okt I) Lovforslaget har til formål at tilvejebringe grundlaget for en modernisering af apotekersektoren. Med lovforslaget etableres bl.a. en friere adgang til at oprette apoteksenheder som supplement til et apotek, mens det fortsat vil være Sundhedsstyrelsen, som meddeler apotekerbevilling til egnede farmaceuter, og som fastlægger behovet for apoteker. KL s sekretariat er positiv over for, at lovforslaget åbner op for mere konkurrence internt i apotekersektoren gennem apotekernes friere adgang til at oprette apoteksenheder. Det er KL s sekretariats vurdering, at en øget konkurrence internt i sektoren kan øge tilgængeligheden til medicin til fordel for borgerne. Hvorvidt en apoteksenhed løser særlige forsyningsmæssige behov vurderer Sundhedsstyrelsen ud fra et afstandskriterium på 15 km fra bopæl til apotek. KL s sekretariat er kritisk over for forslag til fravigelse af afstandskriteriet i afgrænsede områder. Uanset hvor man bor, er det vigtigt, at borgere har let adgang til medicin og rådgivning herom. KL s sekretariat er umiddelbart positiv overfor ændringen af apotekernes vagttjeneste, idet lovforslaget samtidig lægger op til en vederlagsfri udbringning af medicin fra et døgnvagtapotek. Skatteministeren Lovgivning vedrørende opfølgning på ekspertudvalget om ejendomsvurderinger (Nov II) Regeringen nedsatte i oktober 2013 et eksternt ekspertudvalg om ejendomsvurderinger, som afrapporterede i september Der fremsættes forslag til ændring af lovgivningen som opfølgning herpå. Det fremgår ikke tydeligt, hvilke ændringer af lovgivningen der er tale om, men KL s sekretariat antager, at det primært drejer sig om at forlænge den nuværende midlertidige ordning til Af kommunal betydning indebærer dette formentligt, at regeringen vil forlænge den nedsættelse af ejendomsvurderingerne, der skal medvirke til at sikre, at boligejerne ikke betaler for høj grundskyld. Omdrejningspunktet for KL er at sikre, at kommunerne kompenseres både for de administrative merudgifter, som evt. ændringer indebærer, og for evt. merudgifter til nye tilbagebetalinger af grundskyld. Overordnet er det vigtigt for KL, at der skabes tillid til SKAT s ejendomsvurderinger som grundlaget for kommunernes opkrævning af grundskyld. I det lys er det beklageligt, at et nyt 20

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Holdningspapir KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Baggrund Europa-Kommissionen har foreslået, at det nuværende persondatadirektiv 1 skal opdateres som en forordning. Persondatadirektivet

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Økonomi og Personale Budget 2016-2019

Økonomi og Personale Budget 2016-2019 Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2014-15 og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Lov- og cirkulæreprogrammet Børn og Familie 25.000 Ejendomme

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2014 vedr. 2015, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 19. juni 2014 400.897 421.733 422.764 422.764 422.764 Pris og lønregulering 2015-2016 6.747 6.764 6.764

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere