Løftebrud? - men ikke påbegyndt. Aktivering af ledige fremrykkes. Bedre information om uddannelsesmuligheder til virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løftebrud? - men ikke påbegyndt. Aktivering af ledige fremrykkes. Bedre information om uddannelsesmuligheder til virksomheder"

Transkript

1 Løftebrud? Gennemført Beskæftigelse Afbureaukratisering af regler, kontrol og registreringskrav ufaglærte over 30 år skal have en kompetencegivende Aktivering af ledige fremrykkes Bevarelse af efterlønnen Flere og bedre kønsopdelte lønstatistikker Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden Uddannelsesplan til lønmodtagere uden Bedre information om smuligheder til Fokus på opkvalificering i den aktive beskæftigelsespolitik Bedre mulighed for livslang læring Øget brug af sociale klausuler ved offentligt byggeri Kontanthjælpsreform Arbejdsmarkedsparate skal arbejde for kontanthjælpen Mindre regelstyring samt reform af refusionssatser Yngre kontanthjælpsmodtagere skal tage en Bedre tilbud til ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Afskaffelse af lave ydelser i kontanthjælpssystemet Ophævelse af kontanthjælpsloft Ophævelse af starthjælp Ophævelse af introduktionsydelsen Ophævelse af timereglen Førtidspensionsreform Unge skal have udviklingsforløb for at forebygge førtidspension Udgifterne skal reduceres over tid Eksisterende førtidspensionister skal ikke have ringere vilkår Bedre forebyggelse skal reducere risikoen for førtidspension og fleksjob Øget arbejdstid Ret til fuldtidsbeskæftigelse Forøgelse af plustid og flydende tid Mere fleksible bestemmelser om overarbejde Omlægning af den 5. ferieuge til 5 feriefridage Evt. lovgivning om at øge normalarbejdsugen Genopretning af flexicurity Øget inddragelse af arbejdsmarkedets parter Organisationsgraden på arbejdsmarkedet skal øges Klar arbejdsdeling mellem a-kasser og jobcentre Bedre hjælp til fleksjobbere m.fl. via medlemskab af a-kasse Modernisering af dagpengesystemet Ændret beskatning af faglige kontingenter Bekæmpelse af social dumping Øget myndighedskontrol Indføre kædeansvar over for uorganiserede underleverandører Øget fuldbyrdelse af danske arbejdsretsdomme i udlandet Revision af virksomhedsoverdragelsesloven Øget oplysningsindsats over for udlændinge Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Fast-track til arbejdsmarkedet for højtkvalificerede udlændinge One-stop-shops for udenlandske arbejdstagere og studerende Flere dygtige forskere og studerende fra udlandet Fastholdelse af seniorer Kommuner får pligt til at oprette nye seniorjob Styrke økonomiske incitamenter til at ansætte og beholde flere ældre Ansatte, der planlægger at gå på efterløn, skal have tilbud om deltidsarbejde Efterlønsmodtagere m.fl. kan tjene mere uden modregning Lavere a-kassekontingent og højere efterlønsbidrag Midlertidig mulighed for udbetaling af efterlønsbidrag Veksling af efterlønsrettigheder til efter- og videre Månedlig udbetaling af efterløn Fjernelse af overenskomstmæssige barrierer Større social ansvarlighed Nyt CSR-bidrag Reform af fleksjob Bedre arbejdsmiljø og udvidelse af Forebyggelsesfonden 54 Innovation by Communication

2 Erhverv og vækst Straksafskrivninger for Fremrykning af offentlige investeringer på 10 mia. kr. Udvidelse af hjemmeserviceordningen Strategisk vækstoffensiv inden for velfærdsteknologi, energi m.v. Flere kvinder i bestyrelserne 1 Øremærket barsel til fædre Barselsfond for selvstændige Kickstart af boligmarkedet Rabat på tinglysningsafgiften Rabat på boligskatten Bedre rammebetingelser Virksomheder skal kun indberette oplysninger én gang Harmonisering af ansøgningsblanketter m.v. Mere ensartet fortolkning af lovgivning og regulativer Hurtigere sagsbehandling Gennemgang af love og regler m.h.p. mere intelligent regulering Faste implementeringsdatoer for ny erhvervslovgivning Forenklet erhvervsrådgivning og innovationsstøtte ATP og LD kan drive finansiel virksomhed Virksomhedsobligationer til iværksættere og SMV er Styrkelse af Vækstfonden Iværksætterhus til elever og studerende Medarbejdernes deltagelse i innovation skal styrkes Styrket eksport og tiltrækning af udenlandske investeringer Styrkelse af Eksport Kredit Fonden Handelsstrategier for hvert BRIK-land og andre emerging markets Højere bevillinger til eksportfremme Bedre overblik over udbudsopgaver i andre lande via one-stop-shops Målretning af universiteters indsats i BRIKlandene Øget fokus på mellemindkomstlande i IFU-fonden Det offentlige skal fremme privat vækst Bedre udnyttelse af offentlige indkøb ATP, LD m.v. skal kunne overtage og vedligeholde offentlige veje og bygninger Lempeligere krav til offentlige-private selskaber Mere effektiv udbudspolitik Mere konkurrence Mere effektiv konkurrencelovgivning Uafhængigt konkurrenceråd og administrative bøder Mere konkurrence via harmonisering og intelligent regulering Øget konkurrence i byggeog anlægssektoren Økonomi og skat Vækst i det offentlige forbrug på 1,4 pct. frem til 2016 Strukturel balance i 2020 Trepartsforhandlinger skal give 15 mia. kr. Millionærskat Forsigtighedsprincippet Højere afgifter på cigaretter og usunde fødevarer Lettelser af topskatten udskydes til efter 2020 Loft over pensionsindbetalinger Skattekredit til forsknings- og udviklingstunge Arbejdsskadeafgift Afskaffelse af skattefradraget for sundhedsforsikringer Afgift på køb og salg af aktier Øget skatteinddrivelse fra især multinationale selskaber Skat på banker og andre finansielle Skærpet beskatning af løn udbetalt som aktier Kørselsafgift på lastbiler Omlægning af registreringsafgiften på biler Miljøafgifter for landbruget Afgift på luftforurening, NOx Passagerafgift på flytrafik Indgreb mod skatteplanlægning- og huller Højere beskæftigelsesfradrag Højere pensionstillæg Forhøjelse af øvrige overførselsindkomster Lempelse af multimedieskat Klimavenlige investeringer i ne Sanering af erhvervsstøtten Kulbrinteskat Billigere miljøvenlige biler Loft over fradrag for fagforeningskontingent fjernes Hæver ikke boligskatterne eller forringer rentefradraget i valgperioden Øger ikke indkomstskatten for folk med indkomster under 1 mio. kr. Styrke SKATs muligheder for mere effektiv ligning Markedsrente ved indefrysning af ejendomsskat for pensionister Sundhed Bedre akutbehandling og hurtigere diagnosticering Bedre behandling af kræftpatienter og medicinske patienter Afskaffelse af egenbetaling for kunstig befrugtning Fortsættes 20. juni 2012 mm23 55

3 Gennemført Differentieret behandlingsgaranti Øget brug af telemedicinske løsninger Nationale mål for folkesundheden Etablering af nationalt videncenter for forebyggelse og sundhedsfremme Meraktivitetspulje til akut behandling af kræft og andre livstruende sygdomme Udredningsgaranti for alle patienter inden for 1 måned 1 mia. ekstra til det medicinske område Individuel forløbsplan inden for 24 timer til medicinske patienter Forløbskoordinator til særligt svækkede patienter Etablering af flere opsøgende psykoseteams Øget tilskud til psykologhjælp Højst 30 minutters ventetid på skadestuen Nej til øget brugerbetaling Handlingsplan for kliniske forsøg inden for biotek Alle danskere skal tilbydes et sundhedstjek, når de fylder 40, 50 og 60 år Opsøgende sundhedstjek Gratis årligt tandlægetjek til særlige grupper Flere lægeambulancer Fremskyndelse af elektroniske ambulancejournaler Ny strategi til bekæmpelse af rygning blandt børn og unge Gebyr for udeblivelse fra behandling eller undersøgelse Stop for overbetaling til privathospitaler via mere effektive udbudsrunder Reform af takstsystemet Hurtig udredning og behandling af psykisk syge Udredning påbegyndes efter højest en måned Anbefalet behandling iværksættes senest 2 uger efter udredning Arbejdsdeling mellem læger og psykiatriske afdelinger Evt. tilknytning af psykologer og psykiatere til flere jobcentre Øget støtte til psykologhjælp og samtaleterapi Sikre nødvendig efter til faggrupper Velfærd Regelforenkling og afbureaukratisering Flerårige økonomiaftaler Budgetlov Udviklingsaftaler mellem staten og typisk 5-10 kommuner Effektiviseringskrav på 2 mia. kr. årligt i kommuner og regioner Resultatmål for den kommunale velfærd Evaluering af kommunalreformen Færre lukkedage i daginstitutioner Initiativer om nye frikommuner, -regioner og -institutioner Større rolle til selvejende institutioner Mindre proces- og mere resultatstyring Nyt kommunalt udlignings- og bloktilskudssystem Nye lånemuligheder for offentlige institutioner Alle offentlige myndigheder skal udarbejde innovationsstrategier Afskaffelse af magistratstyret Indførelse af tilkøbsydelser 2 Afskaffelse af tvungne udbudsprocenter Digitaliseringsreform Investeringer i digital infrastruktur It-løsninger til nye offentlige projekter skal styrke eksportmulighederne Offentlig app-store Belønning for brug af digital selvbetjening Videobetjente receptioner og borgerservice Større brug af videotolkning Fjernlagring af data Videokommunikation mellem borgere og myndigheder Klima og miljø Lavere takster på kollektiv trafik Investering i letbaner, cykelstier m.v. Betalingsring rundt om København 3 Bruttoforbruget af energi skal reduceres med mindst 40 pct. inden 2050 Fossil energi udfases helt fra el- og varmeforsyningen inden 2035 Fossil energi til transport udfases inden 2050 Brug af kul skal udfases inden 2030 Olieforbrug til varme skal udfases senest i pct. af vores el skal komme fra vind i 2020 Udbygning af vindkraft Etablere intelligent energisystem Klimafond til investeringer i internationale klimaprojekter Øget indsats på biogasområdet Højere udvindingsgrad i Nordsøen National vandstrategi Skærpede krav til rensning af spildevand Opprioritering af midler til forskning m.v. i vand og klimatilpasning To anlæg til produktion af 2.-generations-bioethanol Etablering af bioraffinaderi 56 Innovation by Communication

4 Social Den kriminelle lavalder hæves til 15 år Større inddragelse af politiet i sager om socialt bedrageri Børneombudsmand 4 Stop for misbrug af ydelser ved ophold i udlandet Forbud mod køb af sex Homovielser Forenkling af regler om frit valg af hjemmepleje Gennemgang af lovgivningen Større fokus på dokumenterede effekter Mandekommision Udbredelse af best practise i kommunerne Bedre registersamkørsel og udveksling af information mellem myndigheder Socialt udsattes problemer skal tackles tidligere Afskaffelse af loft over børnepenge Flere forsøg med gældsrådgivning Antallet af hjemløse skal reduceres med 10 pct. inden 2015 Øget brug af netværksrådgivning Fremskudt sagsbehandling og efterværn Flere penge til psykiatrien Bedre misbrugsbehandling Flere egnede boliger til hjemløse Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres med 25 pct. inden 2015 Oprettelse af fixerum Øgede kvalitetskrav til narkotikabehandlingen Øget fokus på stofafhængige med psykiske lidelser Mere målrettede behandlingstilbud Genindførelse af et narkotikaråd Uddannelse 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdoms i pct. af en årgang skal gennemføre en videregående 25 pct. af en årgang skal gennemføre en lang videregående Flere unge skal gennemføre en erhvervs Samlet løft på 10 mia. kr. til og forskning Nedskæringer på 4 mia. kr. til forskning og skal rulles tilbage 2 mia. til ekstra spladser 600 mio. kr. ekstra til videregående r Reform af folkeskolen 2 mia. kr. mere til folkeskolen To lærere i dansk og matematik de første skoleår 5 Maksimalt 24 elever i klasserne Digital revolution, bl.a. bærbar pc til alle lærere og elever Lektiecafe og særlige kurser for læsesvage elever Forældrekontrakter skal sikre ro i klasserne En virkelighedsnær skultur Færre elever skal have brug for specialundervisning Flere forsøg med helhedsskoler Bedre leder og styrket efter Fleksibel udskoling for de ældre elever Genindførelse af gruppeeksamen Stop for offentliggørelse af nationale test Folkeskolens fællesskab skal udbygges Folkeskolen skal løfte integration Privatskoler skal påtage sig integrationsansvar Reform af erhvervsskolerne Praktikpladsgaranti Mindre frafald Færre elever på holdene Lærerfri undervisning afskaffes Reform af professionshøjskoler Mere praksisnær forskning Partnerskaber skal udvikle velfærdsteknologi og øge forskning Tilbagerulning af VKregeringens nedskæringer Opbygning af fire nye erhvervsforskningscentre Øget fokus på anvendelsesorienteret grundforskning Fokus på tværfaglighed Centrene skal have elitesforløb på kandidatniveau Øget samarbejde med erhvervslivet Unge hurtigere gennem rne Omlægning af optagelsessystemet Særlige kvoter med fortrinsret til hurtigere studiestartere Fremrykning af kvotientmodel Fjernelse af barrierer for hurtigere gennemførelse Kontant bonus ved færdiggørelse på normeret tid Bedre tilrettelæggelse af videregående r Højere SU til hurtige studiestartere Genindførelse af gruppeprøver og -eksamener Ny fleks Unge uden skal have en splan Fleksibelt loft på 28 elever i gymnasier Taxameterreform Flere gymnasier med internationale spor Flere internationale folkeskoler Fortsættes 20. juni 2012 mm23 57

5 Gennemført Udlændinge og integration 24-årsreglen står fast Tilknytningskravet står fast Højest 30 pct. udsatte indvandrere i boligkvarterer m.v. Øget indsats imod tvangsægteskaber Afskaffelse af VK-regeringens pointsystem Øget indsats mod radikalisering og bandekriminalitet Øget resocialisering af kriminelle indvandrere Flere ressourcer til asylcentre Asylansøgere skal have mulighed for at arbejde efter 6 måneder Øget hjælp til sexslaver og hårdere kurs mod menneskesmuglere Tidligere indsats over for problemramte indvandrerfamilier Øget inddragelse af indvandrere og efterkommere i foreningslivet Oprettelse af krisecentre målrettet nydanskere Indvandrere med særlige problemer skal hjælpes hurtigt Besparelser på tolkebistand m.v. annulleres ekstra indvandrere og efterkommere skal i arbejde Sprogvurdering og obligatorisk danskundervisning Rådighedskrav ved ægtefælle-sammenføring Udvidelse af jobpakker Indførelse af kompetenceprofiler Forløbskoordinator skal sikre samordnet indsats indvandreres sprogkundskaber skal forbedres Visse indvandrere skal tilbydes 80 pct. arbejde / 20 pct. undervisnings-model Fleksibelt klippekort til danskundervisning Mulighed for forsinket integrationsforløb Obligatorisk lektiehjælp og læsehjælpsgaranti i folkeskolen Praktikpladsgaranti til unge nydanskere Uddannede indvandrere skal ikke arbejde i ufaglærte stillinger Kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere skal ned 200 nye ghettobetjente skal konsekvent være til stede i ghettoerne Sociale sanktioner for unge på vej til kriminel løbebane Social mandsopdækning m.v. skal forebygge kriminalitet Hårdere kurs over for den hårde kriminelle kerne Udenrigs og sikkerhed Opjustere udviklingsbistand til 1 pct. af BNI Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet Folkesafstemning om retsforbeholdet Danske soldater i krig med mindst to tredjedele flertal i Folketinget Undersøgelseskommission om Irak-krigen og fanger i Afghanistan Undersøgelse af CIA-flyvninger Ophævelse af permanent grænsekontrol Pulje på 1,5 mia. til ny sikkerhedspolitik og forebyggelse af terror Forsvarsudgifterne reduceres med 2 mia. kr. Afvikling af kampindsatsen i Afghanistan Suspension af værnepligten Udskydelse af køb af nye kampfly Mere effektiv organisering af forsvaret Øget internationalt samarbejde Note1: Kvinder i bestyrelserne: Regeringen har droppet kvoter, men har indført en dansk model, hvor de største forpligtes til at fastsætte måltal for antallet af kvinder i bestyrelserne. Note2: Tilkøbsydelser: Der er i frikommuner sat forsøg i gang om tilkøbsydelser. Note3: Betalingsring: Regeringen har opgivet en betalingsring, men nedsat en kommission, der skal komme med forslag til reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet. Note4: Børneombudsmand: Regeringen har etableret et særligt børneombud under Folketingets Ombudsmand. Note5: Tolærerordning: Regeringen har lavet forsøg med tolærerordninger. Men forsøget, der omfatter 106 skoler i 18 kommuner, er i 6. klasse og ikke de yngste klasser, som S og SF foreslog før valget. 58 Innovation by Communication

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Sammen om danmark. Hvordan gør vi Danmark til et stærkere og mere velstående samfund?

Sammen om danmark. Hvordan gør vi Danmark til et stærkere og mere velstående samfund? sammen om Danmark Sammen om danmark Hvordan gør vi Danmark til et stærkere og mere velstående samfund? Socialdemokraterne og SF har en helhedsplan for, hvordan vi rydder op og sikrer balance i dansk økonomi

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 DISPOSITION! Oprids af situationen for dansk økonomi nu og her! Investeringsvejen og sparevejen! Økonomien på lidt længere sigt!

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 10-0585 LIBA - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 49 FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 Socialdemokraterne og SF har i dag fremlagt deres bud på en 2020-plan. Planen er

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 19. november 2015 Regeringen indgik torsdag den 19. november aftale om finansloven for 2016 med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 13

Fleksibelt arbejdsmarked 13 Fleksibelt arbejdsmarked Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let kan finde

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Socialdemokratiets bemærkninger. Til nr. 260

Socialdemokratiets bemærkninger. Til nr. 260 Finansudvalget (2. samling) L 57-7 Bilag 8 Offentligt Socialdemokratiets bemærkninger Til nr. 260 VK-regeringen har i løbet af de seneste 6 år reduceret den årlige ramme for udviklingsbistand fra ca. 1

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset

Læs mere

PLADS TIL ALLE, DER VIL

PLADS TIL ALLE, DER VIL NY INTEGRATION PLADS TIL ALLE, DER VIL SOCIALDEMOKRATERNES OG SF S FORSLAG TIL EN INTEGRATIONSREFORM FOR DANMARK 1 Ny integration PLADS TIL ALLE, DER VIL Socialdemokraterne og SF s forslag til en integrationsreform

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU Oplæg på Future Greenland onsdag den 10. maj 2017 Budskaber: SLIDE 1: Værdiskabelse i bygge og anlægssektoren de største

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår s procentandel (0,673%) af det samlede beløb fra - og cirkulæreprogrammet Skatteministeriet Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) Udbetaling Danmark, drift (2016-2020)

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi N O TAT Finanslov for 2012 Regeringen og Enhedslisten har den 20. november 2011 indgået en samlet aftale om finansloven for 2012. Finanslovsaftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Tirsdag 22. januar kl. 17.30 hos Spar Nord, Sct. Olai Gade 39, Helsingør

Tirsdag 22. januar kl. 17.30 hos Spar Nord, Sct. Olai Gade 39, Helsingør Generalforsamling 2013 og erhvervsmøde Tirsdag 22. januar kl. 17.30 hos Spar Nord, Sct. Olai Gade 39, Helsingør Referent fra generalforsamlingen: Referent fra erhvervsmødet: Anne Ehrenreich Jette Ankerstjerne

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Der er plads til en real offentlig forbrugsvækst på 0,7 pct. årligt fra 2014 til 2020 uden nye reformer og til samtidig at sikre balance på den

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Løftebrudsregeringen. er en myte

Løftebrudsregeringen. er en myte Løftebrudsregeringen er en myte» Debatten om regeringens talrige løftebrud skyder langt ved siden af målet. Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal har fået gennemført langt flere af deres forslag, end

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION INDHOLDSFORTEGNELSE Integrationen er gået i stå 3 Styrket integrationsprogram 5 Ydelsen skal følge integrationen 8 INTEGRATIONEN

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Finanslovforslaget for 2015 Sagsnr. 14-1613 Den 15. oktober 2014 LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Det seneste år er kommet ca. 24.000 flere job i den private sektor. Opsvinget er dog stadig

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere