Løftebrud? - men ikke påbegyndt. Aktivering af ledige fremrykkes. Bedre information om uddannelsesmuligheder til virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løftebrud? - men ikke påbegyndt. Aktivering af ledige fremrykkes. Bedre information om uddannelsesmuligheder til virksomheder"

Transkript

1 Løftebrud? Gennemført Beskæftigelse Afbureaukratisering af regler, kontrol og registreringskrav ufaglærte over 30 år skal have en kompetencegivende Aktivering af ledige fremrykkes Bevarelse af efterlønnen Flere og bedre kønsopdelte lønstatistikker Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden Uddannelsesplan til lønmodtagere uden Bedre information om smuligheder til Fokus på opkvalificering i den aktive beskæftigelsespolitik Bedre mulighed for livslang læring Øget brug af sociale klausuler ved offentligt byggeri Kontanthjælpsreform Arbejdsmarkedsparate skal arbejde for kontanthjælpen Mindre regelstyring samt reform af refusionssatser Yngre kontanthjælpsmodtagere skal tage en Bedre tilbud til ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Afskaffelse af lave ydelser i kontanthjælpssystemet Ophævelse af kontanthjælpsloft Ophævelse af starthjælp Ophævelse af introduktionsydelsen Ophævelse af timereglen Førtidspensionsreform Unge skal have udviklingsforløb for at forebygge førtidspension Udgifterne skal reduceres over tid Eksisterende førtidspensionister skal ikke have ringere vilkår Bedre forebyggelse skal reducere risikoen for førtidspension og fleksjob Øget arbejdstid Ret til fuldtidsbeskæftigelse Forøgelse af plustid og flydende tid Mere fleksible bestemmelser om overarbejde Omlægning af den 5. ferieuge til 5 feriefridage Evt. lovgivning om at øge normalarbejdsugen Genopretning af flexicurity Øget inddragelse af arbejdsmarkedets parter Organisationsgraden på arbejdsmarkedet skal øges Klar arbejdsdeling mellem a-kasser og jobcentre Bedre hjælp til fleksjobbere m.fl. via medlemskab af a-kasse Modernisering af dagpengesystemet Ændret beskatning af faglige kontingenter Bekæmpelse af social dumping Øget myndighedskontrol Indføre kædeansvar over for uorganiserede underleverandører Øget fuldbyrdelse af danske arbejdsretsdomme i udlandet Revision af virksomhedsoverdragelsesloven Øget oplysningsindsats over for udlændinge Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Fast-track til arbejdsmarkedet for højtkvalificerede udlændinge One-stop-shops for udenlandske arbejdstagere og studerende Flere dygtige forskere og studerende fra udlandet Fastholdelse af seniorer Kommuner får pligt til at oprette nye seniorjob Styrke økonomiske incitamenter til at ansætte og beholde flere ældre Ansatte, der planlægger at gå på efterløn, skal have tilbud om deltidsarbejde Efterlønsmodtagere m.fl. kan tjene mere uden modregning Lavere a-kassekontingent og højere efterlønsbidrag Midlertidig mulighed for udbetaling af efterlønsbidrag Veksling af efterlønsrettigheder til efter- og videre Månedlig udbetaling af efterløn Fjernelse af overenskomstmæssige barrierer Større social ansvarlighed Nyt CSR-bidrag Reform af fleksjob Bedre arbejdsmiljø og udvidelse af Forebyggelsesfonden 54 Innovation by Communication

2 Erhverv og vækst Straksafskrivninger for Fremrykning af offentlige investeringer på 10 mia. kr. Udvidelse af hjemmeserviceordningen Strategisk vækstoffensiv inden for velfærdsteknologi, energi m.v. Flere kvinder i bestyrelserne 1 Øremærket barsel til fædre Barselsfond for selvstændige Kickstart af boligmarkedet Rabat på tinglysningsafgiften Rabat på boligskatten Bedre rammebetingelser Virksomheder skal kun indberette oplysninger én gang Harmonisering af ansøgningsblanketter m.v. Mere ensartet fortolkning af lovgivning og regulativer Hurtigere sagsbehandling Gennemgang af love og regler m.h.p. mere intelligent regulering Faste implementeringsdatoer for ny erhvervslovgivning Forenklet erhvervsrådgivning og innovationsstøtte ATP og LD kan drive finansiel virksomhed Virksomhedsobligationer til iværksættere og SMV er Styrkelse af Vækstfonden Iværksætterhus til elever og studerende Medarbejdernes deltagelse i innovation skal styrkes Styrket eksport og tiltrækning af udenlandske investeringer Styrkelse af Eksport Kredit Fonden Handelsstrategier for hvert BRIK-land og andre emerging markets Højere bevillinger til eksportfremme Bedre overblik over udbudsopgaver i andre lande via one-stop-shops Målretning af universiteters indsats i BRIKlandene Øget fokus på mellemindkomstlande i IFU-fonden Det offentlige skal fremme privat vækst Bedre udnyttelse af offentlige indkøb ATP, LD m.v. skal kunne overtage og vedligeholde offentlige veje og bygninger Lempeligere krav til offentlige-private selskaber Mere effektiv udbudspolitik Mere konkurrence Mere effektiv konkurrencelovgivning Uafhængigt konkurrenceråd og administrative bøder Mere konkurrence via harmonisering og intelligent regulering Øget konkurrence i byggeog anlægssektoren Økonomi og skat Vækst i det offentlige forbrug på 1,4 pct. frem til 2016 Strukturel balance i 2020 Trepartsforhandlinger skal give 15 mia. kr. Millionærskat Forsigtighedsprincippet Højere afgifter på cigaretter og usunde fødevarer Lettelser af topskatten udskydes til efter 2020 Loft over pensionsindbetalinger Skattekredit til forsknings- og udviklingstunge Arbejdsskadeafgift Afskaffelse af skattefradraget for sundhedsforsikringer Afgift på køb og salg af aktier Øget skatteinddrivelse fra især multinationale selskaber Skat på banker og andre finansielle Skærpet beskatning af løn udbetalt som aktier Kørselsafgift på lastbiler Omlægning af registreringsafgiften på biler Miljøafgifter for landbruget Afgift på luftforurening, NOx Passagerafgift på flytrafik Indgreb mod skatteplanlægning- og huller Højere beskæftigelsesfradrag Højere pensionstillæg Forhøjelse af øvrige overførselsindkomster Lempelse af multimedieskat Klimavenlige investeringer i ne Sanering af erhvervsstøtten Kulbrinteskat Billigere miljøvenlige biler Loft over fradrag for fagforeningskontingent fjernes Hæver ikke boligskatterne eller forringer rentefradraget i valgperioden Øger ikke indkomstskatten for folk med indkomster under 1 mio. kr. Styrke SKATs muligheder for mere effektiv ligning Markedsrente ved indefrysning af ejendomsskat for pensionister Sundhed Bedre akutbehandling og hurtigere diagnosticering Bedre behandling af kræftpatienter og medicinske patienter Afskaffelse af egenbetaling for kunstig befrugtning Fortsættes 20. juni 2012 mm23 55

3 Gennemført Differentieret behandlingsgaranti Øget brug af telemedicinske løsninger Nationale mål for folkesundheden Etablering af nationalt videncenter for forebyggelse og sundhedsfremme Meraktivitetspulje til akut behandling af kræft og andre livstruende sygdomme Udredningsgaranti for alle patienter inden for 1 måned 1 mia. ekstra til det medicinske område Individuel forløbsplan inden for 24 timer til medicinske patienter Forløbskoordinator til særligt svækkede patienter Etablering af flere opsøgende psykoseteams Øget tilskud til psykologhjælp Højst 30 minutters ventetid på skadestuen Nej til øget brugerbetaling Handlingsplan for kliniske forsøg inden for biotek Alle danskere skal tilbydes et sundhedstjek, når de fylder 40, 50 og 60 år Opsøgende sundhedstjek Gratis årligt tandlægetjek til særlige grupper Flere lægeambulancer Fremskyndelse af elektroniske ambulancejournaler Ny strategi til bekæmpelse af rygning blandt børn og unge Gebyr for udeblivelse fra behandling eller undersøgelse Stop for overbetaling til privathospitaler via mere effektive udbudsrunder Reform af takstsystemet Hurtig udredning og behandling af psykisk syge Udredning påbegyndes efter højest en måned Anbefalet behandling iværksættes senest 2 uger efter udredning Arbejdsdeling mellem læger og psykiatriske afdelinger Evt. tilknytning af psykologer og psykiatere til flere jobcentre Øget støtte til psykologhjælp og samtaleterapi Sikre nødvendig efter til faggrupper Velfærd Regelforenkling og afbureaukratisering Flerårige økonomiaftaler Budgetlov Udviklingsaftaler mellem staten og typisk 5-10 kommuner Effektiviseringskrav på 2 mia. kr. årligt i kommuner og regioner Resultatmål for den kommunale velfærd Evaluering af kommunalreformen Færre lukkedage i daginstitutioner Initiativer om nye frikommuner, -regioner og -institutioner Større rolle til selvejende institutioner Mindre proces- og mere resultatstyring Nyt kommunalt udlignings- og bloktilskudssystem Nye lånemuligheder for offentlige institutioner Alle offentlige myndigheder skal udarbejde innovationsstrategier Afskaffelse af magistratstyret Indførelse af tilkøbsydelser 2 Afskaffelse af tvungne udbudsprocenter Digitaliseringsreform Investeringer i digital infrastruktur It-løsninger til nye offentlige projekter skal styrke eksportmulighederne Offentlig app-store Belønning for brug af digital selvbetjening Videobetjente receptioner og borgerservice Større brug af videotolkning Fjernlagring af data Videokommunikation mellem borgere og myndigheder Klima og miljø Lavere takster på kollektiv trafik Investering i letbaner, cykelstier m.v. Betalingsring rundt om København 3 Bruttoforbruget af energi skal reduceres med mindst 40 pct. inden 2050 Fossil energi udfases helt fra el- og varmeforsyningen inden 2035 Fossil energi til transport udfases inden 2050 Brug af kul skal udfases inden 2030 Olieforbrug til varme skal udfases senest i pct. af vores el skal komme fra vind i 2020 Udbygning af vindkraft Etablere intelligent energisystem Klimafond til investeringer i internationale klimaprojekter Øget indsats på biogasområdet Højere udvindingsgrad i Nordsøen National vandstrategi Skærpede krav til rensning af spildevand Opprioritering af midler til forskning m.v. i vand og klimatilpasning To anlæg til produktion af 2.-generations-bioethanol Etablering af bioraffinaderi 56 Innovation by Communication

4 Social Den kriminelle lavalder hæves til 15 år Større inddragelse af politiet i sager om socialt bedrageri Børneombudsmand 4 Stop for misbrug af ydelser ved ophold i udlandet Forbud mod køb af sex Homovielser Forenkling af regler om frit valg af hjemmepleje Gennemgang af lovgivningen Større fokus på dokumenterede effekter Mandekommision Udbredelse af best practise i kommunerne Bedre registersamkørsel og udveksling af information mellem myndigheder Socialt udsattes problemer skal tackles tidligere Afskaffelse af loft over børnepenge Flere forsøg med gældsrådgivning Antallet af hjemløse skal reduceres med 10 pct. inden 2015 Øget brug af netværksrådgivning Fremskudt sagsbehandling og efterværn Flere penge til psykiatrien Bedre misbrugsbehandling Flere egnede boliger til hjemløse Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres med 25 pct. inden 2015 Oprettelse af fixerum Øgede kvalitetskrav til narkotikabehandlingen Øget fokus på stofafhængige med psykiske lidelser Mere målrettede behandlingstilbud Genindførelse af et narkotikaråd Uddannelse 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdoms i pct. af en årgang skal gennemføre en videregående 25 pct. af en årgang skal gennemføre en lang videregående Flere unge skal gennemføre en erhvervs Samlet løft på 10 mia. kr. til og forskning Nedskæringer på 4 mia. kr. til forskning og skal rulles tilbage 2 mia. til ekstra spladser 600 mio. kr. ekstra til videregående r Reform af folkeskolen 2 mia. kr. mere til folkeskolen To lærere i dansk og matematik de første skoleår 5 Maksimalt 24 elever i klasserne Digital revolution, bl.a. bærbar pc til alle lærere og elever Lektiecafe og særlige kurser for læsesvage elever Forældrekontrakter skal sikre ro i klasserne En virkelighedsnær skultur Færre elever skal have brug for specialundervisning Flere forsøg med helhedsskoler Bedre leder og styrket efter Fleksibel udskoling for de ældre elever Genindførelse af gruppeeksamen Stop for offentliggørelse af nationale test Folkeskolens fællesskab skal udbygges Folkeskolen skal løfte integration Privatskoler skal påtage sig integrationsansvar Reform af erhvervsskolerne Praktikpladsgaranti Mindre frafald Færre elever på holdene Lærerfri undervisning afskaffes Reform af professionshøjskoler Mere praksisnær forskning Partnerskaber skal udvikle velfærdsteknologi og øge forskning Tilbagerulning af VKregeringens nedskæringer Opbygning af fire nye erhvervsforskningscentre Øget fokus på anvendelsesorienteret grundforskning Fokus på tværfaglighed Centrene skal have elitesforløb på kandidatniveau Øget samarbejde med erhvervslivet Unge hurtigere gennem rne Omlægning af optagelsessystemet Særlige kvoter med fortrinsret til hurtigere studiestartere Fremrykning af kvotientmodel Fjernelse af barrierer for hurtigere gennemførelse Kontant bonus ved færdiggørelse på normeret tid Bedre tilrettelæggelse af videregående r Højere SU til hurtige studiestartere Genindførelse af gruppeprøver og -eksamener Ny fleks Unge uden skal have en splan Fleksibelt loft på 28 elever i gymnasier Taxameterreform Flere gymnasier med internationale spor Flere internationale folkeskoler Fortsættes 20. juni 2012 mm23 57

5 Gennemført Udlændinge og integration 24-årsreglen står fast Tilknytningskravet står fast Højest 30 pct. udsatte indvandrere i boligkvarterer m.v. Øget indsats imod tvangsægteskaber Afskaffelse af VK-regeringens pointsystem Øget indsats mod radikalisering og bandekriminalitet Øget resocialisering af kriminelle indvandrere Flere ressourcer til asylcentre Asylansøgere skal have mulighed for at arbejde efter 6 måneder Øget hjælp til sexslaver og hårdere kurs mod menneskesmuglere Tidligere indsats over for problemramte indvandrerfamilier Øget inddragelse af indvandrere og efterkommere i foreningslivet Oprettelse af krisecentre målrettet nydanskere Indvandrere med særlige problemer skal hjælpes hurtigt Besparelser på tolkebistand m.v. annulleres ekstra indvandrere og efterkommere skal i arbejde Sprogvurdering og obligatorisk danskundervisning Rådighedskrav ved ægtefælle-sammenføring Udvidelse af jobpakker Indførelse af kompetenceprofiler Forløbskoordinator skal sikre samordnet indsats indvandreres sprogkundskaber skal forbedres Visse indvandrere skal tilbydes 80 pct. arbejde / 20 pct. undervisnings-model Fleksibelt klippekort til danskundervisning Mulighed for forsinket integrationsforløb Obligatorisk lektiehjælp og læsehjælpsgaranti i folkeskolen Praktikpladsgaranti til unge nydanskere Uddannede indvandrere skal ikke arbejde i ufaglærte stillinger Kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere skal ned 200 nye ghettobetjente skal konsekvent være til stede i ghettoerne Sociale sanktioner for unge på vej til kriminel løbebane Social mandsopdækning m.v. skal forebygge kriminalitet Hårdere kurs over for den hårde kriminelle kerne Udenrigs og sikkerhed Opjustere udviklingsbistand til 1 pct. af BNI Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet Folkesafstemning om retsforbeholdet Danske soldater i krig med mindst to tredjedele flertal i Folketinget Undersøgelseskommission om Irak-krigen og fanger i Afghanistan Undersøgelse af CIA-flyvninger Ophævelse af permanent grænsekontrol Pulje på 1,5 mia. til ny sikkerhedspolitik og forebyggelse af terror Forsvarsudgifterne reduceres med 2 mia. kr. Afvikling af kampindsatsen i Afghanistan Suspension af værnepligten Udskydelse af køb af nye kampfly Mere effektiv organisering af forsvaret Øget internationalt samarbejde Note1: Kvinder i bestyrelserne: Regeringen har droppet kvoter, men har indført en dansk model, hvor de største forpligtes til at fastsætte måltal for antallet af kvinder i bestyrelserne. Note2: Tilkøbsydelser: Der er i frikommuner sat forsøg i gang om tilkøbsydelser. Note3: Betalingsring: Regeringen har opgivet en betalingsring, men nedsat en kommission, der skal komme med forslag til reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet. Note4: Børneombudsmand: Regeringen har etableret et særligt børneombud under Folketingets Ombudsmand. Note5: Tolærerordning: Regeringen har lavet forsøg med tolærerordninger. Men forsøget, der omfatter 106 skoler i 18 kommuner, er i 6. klasse og ikke de yngste klasser, som S og SF foreslog før valget. 58 Innovation by Communication

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Regeringens resultater. Folketingsåret 2012/13

Regeringens resultater. Folketingsåret 2012/13 Regeringens resultater Folketingsåret 2012/13 Maj 2013 2 Regeringens resultater Folketingsåret 2012/13 Maj 2013 6 Forord Den økonomiske krise har vist sig både længere og dybere, end mange troede. Selvom

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011

ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN Ansvar og handling - oplæg til finanslov 2012 November 2011 I

Læs mere

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2012

Aftaler om Finansloven for 2012 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011 Aftaler om Finansloven for 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark

Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark Enhedslistens valgudspil Et retfærdigt Danmark Et retfærdigt Danmark DANMARK VAR ENGANG KENDT FOR STÆRK VEL- FÆRD OG SOCIAL TRYGHED. Gennem hele sidste århundrede oplevede almindelige danskere fra generation

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed

Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed Nye mål Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed gennem forandring. Reform af offentlig sektor. Fremtidens velfærd. Danmark i Europa. Regeringsgrundlag Februar 2005 Sammenfatning

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Finansloven for 2013. Presseresumeer

Finansloven for 2013. Presseresumeer Presseresumeer 1. Oversigt over finanslovaftalerne for 2013 2. Uddannelsesløft til ledige 3. Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed 4. Udvidelse af seniorjobordningen 5. Flere fleksjob 6. Styrket indsats

Læs mere

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FINANSLOVS UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FÆRRE AFGIFTER FLERE ARBEJDSPLADSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. REFORMER FOR VELFÆRD...8 3. VELFÆRD MED FRIHED... 15 4. FLERE SKAL MED...

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere