Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade Aars Sendt til: Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Signe Skov Andersen Telefon: Mobil: Mail: Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune giver hermed godkendelse til det offentlige vejanlæg omfartsvejen syd om Aars, samt forlængelse af Holmevej vest for Aars. Vejens forløb kan ses på vedlagte kort bilag 1. Godkendelsen er givet efter naturbeskyttelseslovens 20, stk. 1 og Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land 4, stk. 1. Godkendelsen gives på betingelse af, at vejanlægget etableres i overensstemmelse med VVMtilladelsen. Godkendelsen efter naturbeskyttelseslovens 20 kan ikke påklages. Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Redegørelse og begrundelse for afgørelsen Vesthimmerlands Kommune projekterer i øjeblikket en ny omfartsvej syd om Aars, med en fordelingsvej fra omfartsvejen til den vestlige del af Aars, samt en forlængelse af Holmevej vest for Aars. Anlægget forventes etableret i perioden 2015 til Hensigten med omfartsvejen er, at den skal aflaste Aars midtby for trafik og forbedre tilkørselsforholdene til erhvervsområderne i den vestlige del af Aars. Kommunen forventer at kunne erhverve de nødvendige arealer til vejanlægget gennem almindelig jordfordeling. Vejanlægget er beliggende i det åbne land, og kræver derfor godkendelse efter 20 i naturbeskyttelsesloven, der har som formål at sikre, at offentlige vejanlæg i det åbne land placeres og udformes med hensyn til de landskabelige og naturmæssige værdier. Se bilag 2 Det planlagte vejanlæg ligger i et svagt kuperet morænelandskab fra sidste istid. Postadr.: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Tel

2 Vejanlægget berører ingen af følgende områder, som er udpeget i kommuneplanen: Områder med særlig landskabelig værdi, større sammenhængende landskaber, geologisk værdifulde områder, skovrejsningsområder, nationale geologiske interesseområder eller kystnærhedszonen. Vejanlægget vil heller ikke komme til at berøre værdifulde kulturmiljøer, kulturarvsarealer, fredede arealer, fredede fortidsminder, fredede bygninger eller kirker. Området er delvis omfattet af kommuneplanens retningslinje 7.3. vedrørende Naturområder og retningslinje 7.4. vedrørende Økologiske forbindelser. Vejforløbet vil gennemskære de udpegede Økologiske forbindelser ved Gundestrupgrøften, Gislum Bæk og Herredsbækken. Ved planlægningen af vejanlægget er det tilstræbt, at linjeføringen lægges uden for 3 beskyttede naturarealer, og ingen områder med god eller høj naturkvalitet vil blive berørt. I alt berøres 4,9 ha beskyttet natur, overvejende kulturenge og en mindre mose. Der udlægges erstatningsnatur for de berørte naturarealer. Vejanlægget krydser 9 steder vandløb, der er 3 beskyttet. Ved passage af Herredsbækken er linjeføringen lagt næsten vinkelret på ådalen, hvorved landskabet og de beskyttede naturarealer påvirkes mindst muligt. Der etableres i alt 5 faunapassager ved krydsning af Gundestrupgrøften, Borremosegrøften, Gislum Bæk, Herredsbækken og Jelstrup Bæk, der har til formål at afbøde for anlæggets virkninger på beskyttet natur og på de økologiske forbindelsers funktionalitet. I forbindelse med omfartsvejens opkobling til Løgstørvej berøres et lille område af en kommunalt ejet skovplantning, hvor kommunen har søgt om ophævelse af fredskovspligten. Der er mange arkæologiske fund tæt ved området, og derfor vil Vesthimmerlands Museum løbende lave arkæologiske forundersøgelser. Kulturhistoriske værdier vil blive påvirket, hvor vejanlægget gennembryder beskyttede jorddiger, hvilket sker syv steder. Det er i overensstemmelse med lovens hensigt, at der kan gives dispensation til gennembrud af diger ved etablering af vejanlæg. Udover den kulturhistoriske værdi fungerer digerne som spredningsveje for dyr og planter i landskabet. I dispensationen er der derfor stillet vilkår om udlægning af erstatningsnatur. Områdets rekreative interesser er tilgodeset ved, at Himmerlandsstien, der er en cykel- og gangsti, vil blive ført under den planlagte omfartsvej i en tunnel, således at gående og cyklister ikke skal krydse omfartsvejen. Det nærmeste Natura 2000 område, der ligger ved Halkær Ådal i en afstand af m, vil ikke blive påvirket af projektet hverken direkte eller indirekte. En række dyrearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV forekommer eller kunne tænkes at forekomme inden for projektområdet. I VVM-rapporten er det vurderet, at det drejer sig om arterne odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander samt fem arter af flagermus, syd-, dværg-, vand-, dam- og skimmelflagermus. I området er der desuden registreret de fredede arter snog og stålorm. Hvor vejforløbet gennemskærer de økologiske forbindelser langs vandløb, vil odderen i anlægsperioden blive forstyrret i Side 2 af 5

3 forbindelse med jagten på føde. Det forventes ikke, at odderen vil blive forstyrret i dens yngleområde, der formentlig ligger i tilstrækkelig afstand fra områder, hvor anlægsarbejderne vil foregå. Fem faunapassager ved krydsning af de største vandløb vil kunne imødegå forringelser af levevilkår for odderen. Yderligere oplysninger Vesthimmerlands kommune har den 23. september 2013 givet VVM-tilladelse til projektet. ( 2, stk. 4, nr. 2 i Bekendtgørelse nr af 15. december 2010). Kommunen har den 05. februar 2015 og 28. maj 2015 givet dispensation til henholdsvis etablering af vejanlæg inden for 3 beskyttet natur og krydsning af 3 beskyttede vandløb. Den 19. februar 2015 er der givet dispensation til at gennembryde diger. Oversigt over tilladeler og dispensationer i øvrigt fremgår af VVM-tilladelsen. Forholdet til museumsloven Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: , (jf. museumslovens 27, stk. 2). Jeg kan kontaktes på tlf.: eller Med venlig hilsen Signe Skov Andersen Biolog Bilag 1. Kortbilag 2. Lovtekst 3. Kommuneplanens retningslinje 7.3. vedrørende Naturområder og retningslinje 7.4 vedrørende Økologiske forbindelser. Kopi af afgørelsen er sendt til: Kenneth Hein Kristensen, Side 3 af 5

4 Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast

5 Bilag 2 Naturbeskyttelseslovens 20 (offentlige anlæg) 20. Stk. 1. Offentlige anlæg i det åbne land skal placeres og udformes således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdier og de øvrige interesser, der er nævnt i 1. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at placering og udformning af nærmere angivne kategorier af offentlige anlæg skal godkendes af miljøministeren eller kommunalbestyrelsen. Bilag 3 Kommuneplanens retningslinje 7.3. og 7.4. Retningslinje 7.3. Naturområder I Naturområder skal arealinddragelse til byudvikling og rekreative anlæg gennemføres på en sådan måde, at der tages hensyn til naturinteresserne. Retningslinje 7.4. Økologiske forbindelser I de Økologiske forbindelser skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre.

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere