FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses."

Transkript

1 DANMARK KIBLIE 1913

2 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

3 OFFIIEL FOREGNELE OVER DANKE KRIG- OG HANDELKIBE MED KENDINGIGNALER AM ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE UDGIVE EFER FORANALNING AF MINIERIE FOR HANDEL OG ØFAR VED REGIRERING- OG KIBMAALING-BUREAUE 21. UDGAVE, AFLUE 31. DEEMBER 1912 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAVN

4 BIANO LUNO BOGRYKKERI

5 INDHOLDFOREGNELE. Indledning. ide Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe... V Det internationale Kendingssignal-ystem... VI ignalering med internationale ignalstationer... VI Danske Kyst-ignalstationer... VII Danske tormvarsel-tationer... VIII Engelske Kyst-ignalstationer... X Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret... XI Afdeling I. Fortegnelse over Kendingssignaler for kibe under dansk Flag. Afsnit.. A. Kendingssignaler for Krigsskibe... XVI - B. Kendingssignaler for Handelsskib, hjemmehørende i Kongeriget Danmark Færøerne undtaget...xvii -. Kendingssignaler for Handelsskibe, hjemmehørende paa Færøerne, Island og de dansk - vestindiske Øer...XXVII Afdeling II. Alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag. Afsnit a. Dampskibe 1 ) b. Dampskibs-Rederier 1 ) c. Motorskibe 1 ) d. ejlskibe 1 ) e. ejlskibs*-rederier 1 ) f. Færøske kibe g. Islandske kibe h. Dansk-vestindiske kibe ) Hjemmehørende i Kongeriget Danmark Færøerne undtaget. * Herunder Moterskibe. illæg. abel over Antal og onnage af de i Afdeling II opførte kibe Rettelser

6 INDLEDNING. Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe. om illæg til International ignalbog" skal der til Brug for kibe i øen og ignalstationer i Land ifølge derom afsluttede internationale Overenskomster med passende Mellemrum af hver østat udgives Lister over sammes Krigsog Handelsskibe med Kendingssignaler efter det internationale ignalsystem. I Overensstemmelse hermed indbefatter de under Afdeling I (Afsnit A. B og ) optagne Lister alle Danske kibe, der ere tildelte Kendingssignaler efter dette ystem, ordnede efter ignalbogstaverues alfabetiske Rækkefølge saaledes. at disse ignaler let kuune findes og aflæses; dog er der her. for ikke at gøre Listen vidtløftigere end nødvendigt, ikkun anført Navn. idet kibets eller akling, i Forbindelse med Nationsflaget. der selvfølgelig bør iagttages af de signalerende, vil afgive tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering af det paagældende kib. Ønskes imidlertid nærmere Underretning om kibet, f. Ex. om Rederiet. Hjemstedet, onnagen, opsøges saadanne Oplysninger i de under Afdeling II. (Afsnit a, b, c, d, e, f, g og h) optagne alfabetiske Lister. For straks at kunne eftersøge det paagældende kib i den rette Liste er der føjet Bogstavet D" (for Dampskibe), eller M" (for Motorskibe) til de Navne, som føres af disse kibe. Findes der tiere kibe af samme Navn. vil ignalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) straks vise, hvilket kib det er, hvorom der er pørgsmaal. As an Appendix to the International ode of ignals a ode List, containing the names of ships to which ode ignals have been allotted, ought, according to international arrangements, made to that effect, to be published at proper intervals by the maritime powers, which have adopted this system, for the purpose of enabling Officers at ignal tations on shore. and Masters of ships at sea, to signal and report passing ships. In accordance herewith the present ode List contains the names of all Danish ships, to which signal letters have been allotted; but, to avoid too much prolixity, in this edition the Port of Registry and the Registered onnage has been left out. partly because these data can be found by referring to Part II. (ection a, b, c, d, e, f, g and h). containing the Lists of steamers. motorboats and sailing vessels, separately arranged in alphabetical order, and partly because the rig, together with the national flag, which of course will be observed by the signalling parties, will suffice to report the ship in question. In order to know immediately in what List the ship in question is to be sought for, the letter D" (for steamers), or M" (for motor vessels) has been added to the names carried by these ships. In case of more than one ship bearing the same name, the subjoined signal letters (letters of registry) will immediately show what ship is the right one.

7 VI Det internationale Kendingssignal-ystem. Ifølge den fra 1. Januar 1902 gældende International ignalbog" benyttes det engelske Alfabets samtlige Bogstaver der svare til det danske Alfabets 26 første Bogstaver til ignalering paa øen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et Flag eller en tander af forskellig Farve og Mønster 1 ). ignalerne ere ordnede under 3 Grupper, nemlig: o-flags ignaler, re-flags ignaler og Fire-Flags ignaler. Naar Flagene ikke kunne skelnes, gengives Bogstaverne ved Afstandssignaler eller emaforsignaler 2 ). kibes Kendingssignaler bestaa af 4 Bogstaver Konsonanter. Naar der øverst vajer en tander (svarende til Bogstavet G), er det paagældende kib et Krigsskib, og naar der øverst vajer et firkantet Flag (tutflag), er kibet et Handelsskib. Fire-Flags ignalerne fra GQB til GWV (1440 ignaler) ere saaledes tildelte Krigsskibene, og de fra HBD til WV (53040 ignaler) ere tildelte Handelsskibene. Enhver tat har fri Raadighed over samtlige Kendingssignaler til Fordeling blandt de kibe, som føre dens Flag. kibe af forskellig Nationalitet kunne følgelig have samme Kendingssignal; kibe af samme Nationalitet derimod aldrig. kibe, som mødes paa øen, kunne altsaa ved at vise deres Kendingssignal give og modtage Meddelelse om deres Navn, Hjemsted. onnage o. s. v. Ere de ikke i Besiddelse af det paagældende Lands kibsliste, bør dog saavel ignalbogstaverne som kibets Nationalitet og, foruden Længde- og Breddegrad, samt Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn. Ethvert under dansk Flag farende Handelsskib af eller over 20 islandske kibe 30 Registertons Brutto tildeles der af Registrerings- og kibsmaalings-bureauet i et Kendingssignal. Dette er indført i kibets Nationalitets-og Registrerings- ertifikat (Registreringsbogstaverne), samt indhugget i Dæksbjælken i en Dæksluge, og det følger saaledes kibet, saa længe dette eksisterer. For kibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark Færøerne undtaget, benyttes Kendingssignalerne fra NBD til NWV; for kibe, hjemmehørende paa Færøerne. ignalerne fra KBD; for kibe, hjemmehørende paa Island, fra LBGD og for kibe, hjemmehørende paa de dansk-vestindiske Øer, fra MBD. ignalering med internationale ignalstationer. Paa de fleste østaters Kyster, navnlig ved Fyrtaarnene, er der oprettet internationale ignalstationer, til hvilke passerende kibe af hvilken som helst Nationalitet, ved Hjælp af deres Kendingssignaler i de respektive taters kibslister samt af International ignalbog", dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Netto Register-onnage, dels modtage eller afsende elegrammer fra eller til deres Redere. Agenter eller andre interesserede efter nærmere opgiven Adresse, og dels forlange meddelt saadanne almindelige Oplysninger, som staa til ignalstationens Raadighed, saasom om Isforhold o ). Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige ignalflag. Paa længere Afstande anvendes Afstandssignaler eller emaforsignaler 3 ). tationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske elegrafnet, befordre videre de dem fra øen signalerede Meddelelser, enten pr, elegraf eller pr. Post; pr. elegraf dog kun for saa vidt Bestemmelsesstedet er beliggende i et af de Lande, der har tiltraadt den internationale elegrafkonvention. aadanne elegrammer benævnes i elegrafsproget ignaltelegrammer" og skal i Indledningen til elegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til kibe i øen, skal indeholde Oplysning om kibets Navn, og Nationalitet. elegrammerne bør være affattede enten i det Lands prog, i hvilket den paagældende ignalstation er beliggende, eller i ignalbogstav-grupper efter Bestemmelserne i International ignalbog*. elegram fra kib i øen befordres i ignalbogstaver kun, naar dette af Afsenderen udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt prog. 1 ) e Flagtabel paa Bindets 2den ide. 2 ) e International ignalbog", ide ) 651.

8 VII En stor Del ignalstationer rapportere til Offentliggørelse (i øfartstidender) Navnene paa de kibe, der, idet de passere tationen, hejse deres Kendingssignal og Nationsflag. I et til kib i øen bestemt ignaltelegram bør Adressen indeholde Oplysning om: kibets Nationalitet, Kendingssignal, Navn, akling samt Hjemsted. Hertil føjes som Del af Adressen ignaltelegram" samt ignalstationens Navn. Med Hensyn til selve ignaleringen er at bemærke: 1) Naar et kib kun vil vise Kending s s i g n a l. hejses dette i god id paa tor- eller Krydstoppen, medens samtidig Nations f l a g e t hejses under Gaflen eller paa en tang agter. Kendingssignalet maa ikk e n e d h a l e s, førend det er besvaret fra tationen med varstanderen. 2) Vil kibet signalere andre Meddelelser, hejses først Kendingssignalet, og samtidig hermed bør ystemflaget vises under Nationsflaget. Naar Kendingssignalet er besvaret, vises de andre ignaler under Iagttagelse af, at intet ignal nedhales, forinden det er besvaret. 3) Naar en ignalstation har Ordre til et kib, maa det ignal, som angiver Havnen, hvortil det beordres, gentages af kibet. aksten for hvert elegram, der udveksles med kibe i øen, er 1 Franc (Kr. 0,75). Dette Beløb lægges til elegramtaksten efter de almindeligw Regler, og det hele Beløb opkræves hos Afsenderen for de til kibe i øen adresserede elegrammer, og hos Adressaten for de fra kibe kommende elegrammer. Danske Kyst-ignalstationer. tats-ignalstationerne*) i Kongeriget Danmark ere for iden følgende: H a n s t h o l m. ignal-apparatet er anbragt NV. for Fyrtaarnet. Hirshals. Ø.t.N. kagen. paa en Klit Ø. for det ny Fyrtaarn. Fornæs. ØØ. for Fyrtaarnet.. paa Kronborg-Pynt Ø. for lottet. Hammeren. NV. for Fyrtaarnet. tationerne modtage og afgive ignaler samt elegrammer fra olopgang til olnedgang. Der signaleres kun med Flag og Afstandssignaler. Paa Forlangende signalere tationerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibes Inddragelse, Isforhold o. s. v., ligesom de besørge Begæring om Lods. Bugserdamper Uden at afvente Forespørgsel signalere tationerne hurtigst mulig til ethvert kib Underretning om Farer ved ejladsen. kibe, der under Forbisejlingen af en af disse tationer vise deres Kendingssignal, ville, uden Udgift, hver Dag K1. 1. D. blive meldte pr. elegraf til Børserne i og Aarhus, og Meldingen offentliggøres samme Dags Aften i flere Blade, deriblandt Berlingske idende" Kbhvn. Meldingen optages desuden i Hamburgischer orrespondent, Neues Børsen Halle" og i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List". *) 1 or oprettet en Radiotelegrafstation (traadløs elegrafstation) for offentlig Afbenyttelse. Denne tation (Kyststation) kan benyttes til Udveksling af elegrammer til og fra Radiotelegrafstationer om Bord i kibe i øen (kibsstationer) og vil under almindelige Forhold kunne korrespondere med saadanne kibe, der befinde sig indenfor en Afstand af ea. 400 Kilometer fra Kyststationen. Denne, hvis Kaldesignal er GRA, er aaben hele Døgnet rundt. For den radiotelegrafiske Befordring af elegrammer gennem nævnte Kyststation erlægges et illægsgebyr af 15 entimer pr. Ord for Kyststationens Vedkommende og et for hver enkelt kibsstations Vedkommende fastsat særligt kibsgebyr. elegrammer til kibe i rum ø, der have Radiotelegrafstation om Bord, modtages ved alle danske elegrafstationer, der give Oplysning om akster samt om hvilke kibe, der have elegrafstation, og saa vidt muligt over hvilke Kyststationer i Ind- og Udland elegrammerne bør sendes for at naa Adressestedet saa hurtigt, som Forholdene tillade det (jfr. Efterretninger for øfarende Nr. 5/1909, Punkt 279). Endvidere kan s elefon-aktieselskabs Abonnenter indtelefonere Radiotelegrammer direkte til Kyststationen. Om Vinteren under vanskelige Isforhold udsender Kyststationen, efter Oplysninger fra Meteorologisk Institut, 2 Gange i Døgnet radiotelegrafiske Ismeldinger for de danske Farvande (jfr. Efterretninger for øfarende Nr. 52 af 28. December 1911).

9 VIII Ønskes et kibs Forbisejling meldt pr. elegraf direkte til Rederen, maa vedkommende ignalstation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa kibet begære dette ved ignaler, samt, om nødvendigt, signalere Hederens Navn og Adresse. Hele Depecher til Redere og Andre kunne ligeledes signaleres. Alle danske Fyrskibe ere forsynede med International ignalbog" *) og ville, naar et kib ses at nærme sig Fare, afgive Varselskud og hejse ignalet J D De stævner mod Fare". Fyrskibene Gedser-Havn". Drogden". Horns-Rev", Vyl" og Graadyb" samt Blaavands-Huk Fyr ere forsynede med Radiotelegrafstationer, men modtage kun elegrammer fra kibe i Nød. Danske tormvarsel-tationer. I,, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn, kagen, ved Blaavands-Huk Fyr, i Esbjerg og horshavn samt paa Fyrskibene Horns-Rev" og Vyl" er oprettet tormvarsel-tationer i den Hensigt efter telegrafiske Meldinger fra Meteorologisk institut i Kbhvn. saavidt mulig at give Underretning om torme, som nærme sig. Paa hver tation i de nævnte Byer findes en ignalmast med Raa. en Kasse, hvori Vejrberetningen og Vejrkortet kan opslaas, samt en Barograf, der er anbragt paa et for Publikum tilgængeligt ted i Nærheden af Opslagskassen. Disse Apparater ere anbragte paa følgende teder:. Masten er anbragt paa Orlogsværftets (Nyholms) gamle Kran. Opslagskassen ved Gitterporten foran Meteorologisk Institut.. Masten er anbragt paa Kronborg lots store, firkantede aarn. Opslagskassen ved Havnekontoret. Odense. Masten er anbragt paa Havnepladsen mellem den ny og den gamle Havn. Opslagskassen paa oldbodbygningen. Aarhus. Masten er anbragt yd for det.-ligste røde Fyr paa.-molen. Opslagskassen paa Havnekontorets Mur. Aalborg. Masten er anbragt Vest tor Vinkelfyret paa Nyhavns V.-Mole. Opslagskassen paa en Mur ved Havneingeniørkontoret. Frederikshavn. Masten er anbragt paa Havnepladsen indenfor den.-lige Moles Inderende. Opslagskassen paa oldboden i Nærheden af Havnekontoret. kagen. Masten (Vindsemaforen) er anbragt paa en Klit. NNV. for kagen Fyrtaarn. [Vindsemaforen, hvorfra ogsaa vises Vindens Retning og tyrke ved Hanstholm ug ved Anholt, bestaar af en Gittermast med en Raa. Paa hver kvart Raa er anbragt en Kreds, der bæres af en mindre Gittermast og er forsynet med en bevægelig Viser til at angive Vindens Retning. I'aa hver ide af Masten over Raaen er anbragt 6 bevægelige Arme, der ved at stilles vandret angive Vindens tyrke. Forsiden af emaforen vender mod Ø. Paa N.-iden af Masten er anbragt et H, der betegner, at Viser og Arme paa denne ide angive Vindens Retning og tyrke ved Hanstholm; paa.-iden af Masten er anbragt et A, der betegner, at Viser og Arme paa denne ide angive Vindens Retning og tyrke ved Anholt. Paa den N.-lige Raanok er anbragt et Ø og paa den.-lige et V til Hjælp for Aflæsning af Vindretning, naar emaforen ses bagfra. es emaforen Ø. fra, og betragtes hver Kreds som et Kompas med N, opefter, angiver Viseren den Retning, hvorfra Vinden kommer. et V. fra vise derimod de Ø.-lige Kompasstreger sig til Venstre, de V.-lige til Højre for Iagttageren, hvilket altsaa yderligere er betegnet ved de udenfor Kredsene paa Raanokkene anbragte Bogstaver Ø og V. De vandret stillede Arme angive Vindstyrken saaledes, at hver Arm betyder 2 efter Beaufort's kala. tille angives ved, at Viser og Arme vende nedefter. At intet ignal kan gives, betegnes ved, at den øverste Arm er stillet 45 over vandret, og de øvrige Arme samt Viseren nedefter. Viser og Arme indstilles efter elegrammer fra Hanstholm og Anholt om Vindens Retning og tyrke]. Blaavands-Huk. Masten, der ogsaa anvendes til Radiotelegrafering, er anbragt N. t. V. for Fyrtaarnet. Esbjerg. Masten er anbragt paa en Klit tæt V. for Havnebygningen. Opslagskassen ved Vagthuset V. for Dokslusen. horshavn. Masten er anbragt paa kanseodde, N. for Havnen. Opslagskassen paa Gavlen af et Hus ved Østre-Vaag. Naar elegrafforbindelsen med er i Uorden, indstilles tormvarselstjenesten, og der hejses da paa Masten et grønt Flag, om Natten en grøn Lanterne. *) Foruden de foranførte tats-ignalstationer er endvidere ejrø Fyr og Kjels-Nor Fyr forsynede med International ignalbog".

10 IX Paa Fyrskibene Horns-Rev og Vyl hejses tormvarsel-ignalerne om Dagen under en Raa paa forreste Mast, om Natten paa den agterste Mast. tormvarslerne vises fra Masten, hvor der under den ene Raanok kan hejses følgende ignaler: 1 Ballon. der betyder: Uro i Vejret, saa torm kan ventes. se elegrammer7. 1 Kegle med pidsen opad, der betyder: torm fra NV. 1 Kegle med pidsen nedad, torm fra V. 2 Kegler med pidsen opad, torm fra NØ. 2 Kegler med pidsen nedad, torm fra Ø. Ballon og Kegler ere sorte. Under den anden Raanok kan samtidig hejses: 1 rødt Flag. der betyder: Vinden drejer til højre (med olen). 2 røde Flag, der betyder: Vinden drejer til venstre (mod olen). Om Natten erstattes et hvilket som helst af disse ignaler med en rød Lanterne. For at undgaa Forveksling med andre Fyr er. hvor det gøres fornødent, Lanternen skærmet i Retning af Indløb til Havn eller over Farvandet. I,, Odense, A alborg, Frederikshavn, kagen Havn og Esbjerg vises tillige ignaler, naar der er haard eller stormende Kuling ved et eller flere af følgende teder: Hammeren. Gjedser, Fornæs, kagen. Hanstholm og Blaavands-Huk. ignalerne gives med Flag. der hejses paa oppen af tormsignal-masterne, undtagen ved, hvor de hejses paa Masten paa Lods og Karantænehuset paa Havnens.-Mole. og ved kagen Havn, hvor de hejses paa en Flagstang paa Havnepladsen. Flagenes Form angiver Vindstyrken og Flagenes egning og Farve angiver det ted. Hvor der er haard eller stormende Kuling. saaledes som nedenstaaende abel udviser: ted Vindstyrke (Beaufort's kala) Hammeren... Gjedser... Fornæs... kagen... (B)

11 X ted Vindstyrke (Beaufort's kala) Hanstholm Blaavands-Huk sort gult hvidt rødt ignalerne hejses og nedtages efter telegrafisk Melding fra de ovennævnte teder. De hejses dog i Almindelighed først efter Kl. 9 Fm. og nedhales i hvert ilfælde ved Mørkets Frembrud. (Jfr. Efterretninger for øfarende Nr. 40 af 5. Oktober 1904, Nr. 50 af 14. December s. A., Nr. 4 af 25. Januar 1905, Nr. 24 af 13. Juni 1906 og Nr. 51 af 18. December 1907). Angaaende radiotelegrafiske Ismeldinger fra Kyststationen se Fodnoten ide VII. Engelske Kyst-ignalstationer 1 ). he ociety of Lloyd's har paa de engelske Kyster oprettet følgende ignalstationer: outhend Pier. ynemouth**. Dover*. Flamborough Head. andgate. purn Head. Dungeness. Haisbro Lightship. Beachy Head. Aldeburgh. Horse-and Fort* (pithead). uskar Rock. t. atherine's Point* (I. of W.), Roche's Point. Needles (I. of W.). Old Head of Kinsale*. Portland Bill. Fastnet*. Berry Head (Brixham). Brow Head*. Prawle Point*. Inishtrahull*. he Lizard*. orr Head. Penzance. Kildonan (Mouth of the lyde). cilly Islands. Butt of Lewis (Hebrides). Lundv Island. ape Wrath. Barry Island. Dunnet Head (Pentland Firth). t. Ann's Head (Milford Haven). t. Abb's Head. he malls. Irland. kotland. og udenfor England findes endvidere ca. 130 tationer, der sende eller modtage Rapporter og Meddelelser til og fra Lloyd's. kibe, som vise deres Kendingssignal under Forbisejling af de ovennævnte tationer, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List" samt i Lloyd's Weekly hipping Index. Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til kibe maa adresseres til he ecretary of Lloyd's, London E. ", der giver Oplysning om Betingelserne for ignalering fra tationerne til forbisejlende kibe. Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et kib ved en af Lloyd's ignalstationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til ekretæren, der besørger dem videre til tationen, og de maa ikke sendes direkte til denne. 1) De med * mærkede tationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-Keadingssignaler fra kibe, hvis Rederier have registreret hos Board of rade de Natsignaler, deres kibe benytte. Et rødt Blus paa 30 ekunders Varighed afgives af tationerne som egn paa, at ignalet er forstaaet. De modtage og afgive endvidere Natsignaler ved Blinklanterne efter Morse s ode (jfr. International ignalbog, Udgave 1901, ide 562). De med ** mærkede tationer modtage om Natten kun de ovennævnte registrerede Kendingssignaler.

12 XI Britiske og irske traadløse elegrafstationer meddele til Lloyd's modtagne Underretninger ang. kibes Position o. 1.; Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med he International ode of ignals og ville, naar noget kil) ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse ignalet JD De stævner mod Fare og, om fornødent, affyre kud eller opsende Raketter, indtil ignalet besvares. Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag. Afsnit a. palte 1. e Det internationale Kendingssignal-ystem, ide VI. palte 2. En tjerne * efter Navnet betegner, at Rederen tillige er Fører. palte 3. Aab. betyder aaben uden Dæk.. betyder kruedampskib. Bk. Bark.. (2) med 2 kruer. Bjærgn. Bjærgningsdampskib. andg. andgravemaskine. Bugs. Bugserdampskib. andp. andpumpemaskine. Fg. Færge. k. konnert. H. Hjuldampskib. rawl. rawldampskib. M. Mast. Uddybn. Uddybningsmaskine. Redn. Redningsdampskib. palte 4. ei er angivet efter Bilbrev eller Bygningsattest. palte 5. For Kortheds kyld er her kun angivet Aarstallets to sidste iffre. I ilfælde af Ombygning er et anført over og Ombygningsaaret under en horizontal treg. palte 6. A. betyder Alm. k. betyder kobberforhudet. Awng. D. Awning Deck, : fuld- Pt. Partial. stændigt Overdæk af let- p. D. par Deck, : fuldstændigt tere Konstruktion. Overdæk. B. Bog. tl. taal. BH. Bulkheads. : Vandtætte. eak. kodder. Wd. Well decked- kib. : kib E. Eg. med udækket Rum mellem Elek. L. Elektrisk Belvsning. Bak og midtskibs Overbygning. F. Fyr. y. Yellow, : forhudet med G. Gran. gult Metal. J. Jærn. z. zinkforhudet. palte 7. For Maskinernes Hestekraft betegner det øverste al den nominelle Hestekraft (Lloyd's nominal horse power), og det underste al den indicerede Hestekraft. H. og. betyder henholdsvis ompound-", Højtryks- og riple expansion Maskine. palte 8, 9 og 10. Antallet af ons DW. tons deadweight à 2240 lbs. = 1016 kg.), som kibet efter Angivelse fra Rederiet (evt. efter Lloyd's Register of British and Foreign hipping ), henholdsvis kan føre i de permanente Kulrum (bunkers) palte 8 og kan rumme i water ballast tanks palte 9 samt kan bære under almindelige Forhold (med fyldte bunkers ), altsaa dets arrying apacity palte 10. A P. betyder After Peak ank". D B. Double Bottom ank", : Dobbelt Bund til Vandballast. D. Deep ank, Almindelige Vandballast-Rum (Højtank). F P. Fore Peak ank. palte og 13. Kendingsmaalene i engelske Fod (1 engelsk Fod = 0,971 danske Fod = 0,305 Meter): Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn: Bredde største udenbords mellem Yderfladerne af Yderklæd- (B*)

13 XII ningerne, [Bredde i Parentes er Bredde over Hjulkasserne); Dybde, midtskibs paa 1 2 Længde. fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen ved Kølsvinet. I kibe med dobbelt Bund (Vandballast) er Dybden angivet til Inderklædningen paa den øverste Bund samt i Parentes til den nederste Bund. palte 14. Ved Maalingsdækket forstaas det øverste, taste Dæk i kibe med 1 eller 2 Dæk. og det næstnederste, faste Dæk i kibe med flere end 2 Dæk. 1 Registerton = 100 engelske = danske Kubikfod = 2.83 Kubikmeter. palte 15. Brutto (Gross) Register-onnagen saavel for Damp- som for ejlskibe angiver ummen af: 1) onnagen af Rummet under Maalingsdækket. 2) onnagen af Rum mellem faste Dæk over Maalingsdækket (Overdæksrum). 3) onnagen af de paa eller over øverste Dæk fast anbragte og lukkede Rum. palte Og 18. Dampskibes (Motorskibes) Netto Register-onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage saavel onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for kibets Fører og Mandskab samt til kibets Navigering m. v. (p. 17). for saa vidt nævnte Rum fyldestgøre de for saadant Fradrag stillede Betingelser, som ogsaa onnagen af det eller de Rum. der optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft (p. 16). Ifølge den her i Landet fra den 1. April 1895 genindførte, saakaldte British Rule (a) (Merchant hipping Acts 1894 & 1907, ect. 78) gives Fradrag for sidstnævnte Rum i kruedampskibe med 32 pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør over 13 men under 20 pt. af Brutto onnagen, og for Hjuldampskibe med 37 pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør over 20 men under 30 pt. af Brutto onnagen. Undtagelsesvis nemlig naar det. egentlige Maskinrum enten er usædvanlig lille eller usædvanlig stort kommer den i fornævnte engelske Lovparagraf foreskrevne alternative Regel til Anvendelse. Denne Regel, der er overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 1895 gældende. saakaldte Danube Rule, anvendes for kruedampskibe, naar onnagen af Maskin-, Kedelog Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 13 pt. og derunder. eller 20 pt. og derover af Brutto onnagen: idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med 1 3 /4 Gang onnagen af sidstnævnte Rum; samt for Hjul dampskibe, naar onnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 20 pt. og derunder, eller 30 pt. og derover af Rrutto onnagen, og Fradraget gives da med l1 2 Gang onnagen af disse Rum. Fradraget for Rum, optagne af eller fornødne for den bevægende Kraft i Dampskibe (Motorskibe), maa dog ikke overstige 55 pt. af den onnage, som bliver til Rest. efter at alle andre fradragsberettigede Rum ere fradragne Brutto onnagen. Denne Begrænsning finder ikke Anvendelse paa Bugserdampskibe. Overfor kibe, som ere byggede før den 1. Maj 1907, træder Begrænsningen ikke i Kraft før d. 1. Januar Naar der foran onnagen er anført et ( circa ), har det paagældende kib et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-ertifikat. palte 19. Eet Hjemsted betegner, at dette er fælles for Rederi og kib, to Hjemsteder betegne henholdsvis Rederiets og kibets Hjemsted. Parentesen indeholder Navn og Hjemsted for den bestyrende Reder, Forretningsfører o. 1. Naar her intet Hjemsted er anført, har denne samme Hjemsted som Rederiet. kibets Hjemsted er trykt med federe yper. Kbhvn. Afsnit b. Herunder er optaget Rederier med registreret onnage af og over 100 Registertons Brutto. Rederierne ere ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter Brutto onnagens tørrelse. Indenfor hvert Rederi ere kibene ordnede efter Brutto onnagens tørrelse. Det efter kibets Navn i Parentes tilføjede tednavn og al betegner henholdsvis kibets Hjemsted og Netto-Register onnage. elegramadresse. Kontorflag og

14 XIII korstensmærke ei optaget efter Rederiernes Anmeldelse. Aalb. :. Aalboig, Aarh. : Aarhus, Esbj. : Esbjerg, Frdhvn. : Frederikshavrij Rudkj. : Rudkjobing og Kold. : Kolding. palte 1 og 2. e under Afsnit a. Afsnit c. palte 3. 1 m eller 2 m Ff. betyder En- eller Lomastet Fiskerfartøj. Aabf. betyder Aabent FartøJ. Kv. betyder Handelskvase. (e tillige under Afsnit d. palte 4. 5 og 6. e under Afsnit a. palte. 7. om Motoren? Hestekraft er opført den af Hederiel angivne effektive H. K. palte 8. Dybden. der er angivet i e n g e l s k e F o d. er maalt midtskibs. paa 1 2 Længde fra Undersiden af Dækket til Inderklædningen ved iden af Kølsvinet En treg betegner, at kibet er maalt efter Regel II. i hvilket ilfælde den ovennaevnte Dybde ikke kan angives. 1 engelsk Fod = 0,971 dansk Fod = 0,305 Meter. palte 9 og 10. e under Afsnit a. palte 16, 17 og I. 1 Regist e r t o n = 100 engelske = 91,59 danske Kubikfod = 2.83 Kubikmeter. Vedørende registrerede kibe under 20 Registertons Brutto, se Lov af 1. April 1892 om danske kibes Registering, 8. palte 11. At kibet ejes af et Aktieselskab betegnes ved (Akties.) eller (Akts.) Er Rederens Navn efterfulgt af et tednavn i Parentes, angiver dette Rederens Hjemsted. Aalb. : Aalborg. Frdhvn. : Frederikshavn. Kbhvn. :. tubbekbg. : tubbekjøbing og vendbg. : vendborg. Afsnit d.') palte 1 og 2. e under Afsnit a. palte 3. e tillige under Afsnit a og c Bg. betyder Brig. Df.,, Dæksfartwj. Ev.,, Evert. Evgl.,, Evertgalease. F. b.,, Fuldrigget kib. Gl.,, Galease. H.,, Hjælpeskrue. J.,, Jagt. Jgl.,, Jagtgalease. Jsk. Jagtskonnert. Kf. Kuf. Kfgl.,, Kulgalease. Kt.,, Kutter. palte 4. 5 og 6. e under Afsnit a. palte 7. e under Afsnit c. palte 8. palte 8. e under Afsnit c. palte 9 og 10. Ktgl. betyder Kuttergalease (Yawl) Lgt.,, Lægter. L. Y.,, Lyst-Yacht. Pr.,, Pram. kbg,, konnertbrig. kkf.,, konnertkuf. I.,, hip. id.,, lupgalease. jk.,, jalk. 1 m.,, Enmastet. 2 m.,, omastet. 3 m,, remastet. 4 m.,, Firemastet. palte 9. Et ejlskibs Netto onnage besternmes ved i Brutto onnagen at fradrage onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold ellei Brug for kibets Fører og Mandskab saint til kibets Navigering m. m for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betingelser. I ilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas. bliver altsaa et ejlskibs Netto onnage ansal lig med dets Brutto onnage. (e tillige under Afsnit a. palte 18. sidste tykke). palte 10. e under Afsnit c. palte ) Herunder er optaget ikke selvbevægende Laegtere, Pramme o. L, for saa vidt de ere optagne i kibsregistret.

15 XIV Afsnit e. Herunder er optaget Rederier med registreret onnage af og over 50 Registertons Netto. ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Raækkefølge samt efter Netto onnagens tørrelse. Indenfor hvert Rederi ere kibene ordnede efter Netto onnagens tørrelse. Det efter Rederiets. eller efter kibets Navn i Parentes tilføjede tednavn betegner Rederiets eller kibets Hjernsted. (M) betyder Motorskib. Afsnit f : Færøske kibe. Afsnit g: Islandske kibe. Afsnit h: Dansk-vestindiske kibe. For D a m p s k i b e s Vedkommende: palte 1. e under Afsnit a. palte 2. kibene ere indenfor Rederierne ordnede i alfabetisk Rapkkefølge. (Hv.) betyder Hvalfangerskib. palte , og 10. e under Afsnit a. (For i s l a n d s k e kibe er Hestekraften angivet i Henhold til islandsk Lov ora omeringen af 10. November 1905.) palte 11. Afsnit a, palte 19). Rederierne ere ordnede efter Brntto onnagens tørrelse (se iøvrigt under For e j l s k i b e s Vedkommende: e under Afsnit d. (M) betyder Motorskib. egnet i nogen af de ning savnes. foran nævnte palter angiver, at den paagældende Oplys-

KRIGS -OW HANDELSSKIBE

KRIGS -OW HANDELSSKIBE KRIG -OW HANDELKIBE ERE ILDELE KENDINGIGNALEB ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE MEXDE LlHiAVK r.. > JA NU AR 1909 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAV X FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART DANMARKS SKIBSLISE 1928 UDGIVE AF MINISERIE FOR INDUSRI, HANDEL OG SØFAR OFFICIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE AF MINISERIE

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE

Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAMT REGISTER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVET EFTER FORANSTALTNING AF MINISTERIET

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE.

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE. OFFICm FOBTrøELE OVEK DANKE RIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERK TlLDI-'LTf KJENDING-IGNALEE, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. MART KJOBENHAVN. LUNO KGL. HOF-BOGTRYKKEKL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Jutlander Bank Cup 2015

Jutlander Bank Cup 2015 Sailwave results for Jutlander ank up 2015 at Sejlklub 2015 Side 1 af 14 Jutlander ank up 2015 Sejlklub Endeligt resultat 16:47 June 20, 2015 Feva Løb Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATER INDE/UDE: 2015 ÅRGANG 2009 / 2006 REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK. Pointkrav

RESULTATER INDE/UDE: 2015 ÅRGANG 2009 / 2006 REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK. Pointkrav REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK Aldersklasser Atletikmærket kan erhverves i 6 aldersklasser, som markeres med hver sin farvekode: -9 år Rødt emblem 10-11 år Rødt emblem 12-13 år Blåt emblem

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. 1937 fs.fi.jl. 02155 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE. 1937 fs.fi.jl. 02155 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1937 fs.fi.jl. 02155 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Søndag den 11. november 2012 Holmegard Hallen, Glasværksvej

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Generation III Ane nr. 10/11. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Tidsbillede 3

Generation III Ane nr. 10/11. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lars Pedersen Frederikke Kirstine Hansdatter 4 Lars Pedersen og Mette Kirstine Nielsen 6 Lars Pedersen og Bodil Johanne Olsen 9 Lars Pedersen efter

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

HUSK DETTE ER KUN FORTLØBLIGE STARTIDER (CIRKA TIDER) SÅ TJEK HJEMMESIDEN FREDAG AFTEN EFTER KL 21.00 FOR ENDELIGE STARTIDER

HUSK DETTE ER KUN FORTLØBLIGE STARTIDER (CIRKA TIDER) SÅ TJEK HJEMMESIDEN FREDAG AFTEN EFTER KL 21.00 FOR ENDELIGE STARTIDER HUSK DETTE ER KUN FORTLØBLIGE STARTIDER (CIRKA TIDER) SÅ TJEK HJEMMESIDEN FREDAG AFTEN EFTER KL.00 FOR ENDELIGE STARTIDER VI FORVENTER AT ALLE HER RYTTERE DER SKAL STARTE PÅ DEN ENE ELLER ANDEN MÅDE GIVER

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

A2 B5 C5 A2 B5 C5. RUNEGAARDS-GRENEN / ændret 2012

A2 B5 C5 A2 B5 C5. RUNEGAARDS-GRENEN / ændret 2012 A2 B5 C5 BERTHA MARIE KOEFOED, f. 2/12 1895, d. 2/3 1964, g. 13/10 1916 NIELS JOHAN KOFOED (søn af gdr. Andreas Laurentius K., Krampegård, Pedersker, og Elisabeth Mathilde Frederika Nielsen), f. 1/6 1893,

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 Sorø Klatreklub

ÅRSREGNSKAB 2014 Sorø Klatreklub Sorø_Klatreklub ÅRSREGNSKAB 2014 Sorø Klatreklub Adresse Formand Kasserer Bank konto (Nordea) CVR nummer Fulbyvej 4E 4180 Sorø Kåre Ravnskov 21662225 Michael Jørgensen 61362938 2300-0717280806 35166629

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Folketællings Skema Nr. 1 Byens Navn; Brænderup, Brænderup Vænge Familie 1 Peder Theodor Andersen, 4. september 1889, Munkebo, Odense, Gift, Husfader, Skovfoged Jensine Kristiane Petrine Andersen, 5. februar

Læs mere

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2000 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg.

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2000 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. Side: 1 Dato: 21 februar 2015 Tid: 20:11:42 Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider Stævne navn: Forårsstævne Stævne by: Nakskov Arrangør: Nakskov Svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Lars Hansen

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser:

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Voksne: 50 kr. Børn: 25 kr. LØRDAG DEN 10. MARTS 09.00 Faneinstruktion 09.10 Faneindmarch 09.25

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider file:///c:/users/thomas/desktop/resultat - Løb 7 og 8.html af 3 26--203 0:03 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn Klubmesterskab 203 Udskriftsdato 26 november 203 Stævne by Sla,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

MEDALLISTS BY EVENT. CARLE Nicolai. WAAENTZ Jakob. IPSEN Jonathan. JENSEN Arne. EGESTAD Peter. BJØRN Anne Sofie. AALBORG Julie.

MEDALLISTS BY EVENT. CARLE Nicolai. WAAENTZ Jakob. IPSEN Jonathan. JENSEN Arne. EGESTAD Peter. BJØRN Anne Sofie. AALBORG Julie. Recurve Junior Hold Sat 22 Aug GULD HALSKOV Aske CARLE Nicolai WAAENTZ Jakob IPSEN Jonathan JENSEN Arne EGESTAD Peter Recurve Kadet Hold Sat 22 Aug GULD LADEFOGED Magnus BJØRN Anne Sofie AALBORG Julie

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Debs M Drenge Lucas Strzelec Christiansbjerg Idrætsforenings Skøjteafd. 02-05-2002

Debs M Drenge Lucas Strzelec Christiansbjerg Idrætsforenings Skøjteafd. 02-05-2002 Række Kategori Navn Klub Fødselsdato Chicks M Piger Emilie Juel Jensen Odense Skøjteklub 11-10-2005 Chicks M Piger Selma Lykke Larsen Herning Skøjteløberforening 04-08-2005 Chicks M Piger Babeth M.Bay

Læs mere

RESULTATER. den 9.jul 2014 på Korsør Atletik Stadion. Arrangør: Korsør AM

RESULTATER. den 9.jul 2014 på Korsør Atletik Stadion. Arrangør: Korsør AM RESULTATER den 9.jul 2014 på Korsør Atletik Stadion Arrangør: Korsør AM PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD ONS KL. 17.00 ( 2.0 KG ) 1 3.33 JEPPESEN Freja -2006 Korsør AM 2 2.62 OLSSON Anna -2006 Korsør AM 3 2.18

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER DANSK BREVDUESPORT har hermed fornøjelsen af, at kunne præsentere; BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER Version 20 Mange af vore besøgende har gennem tiden forespurgt på nogle af de rekorder og informationer

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Niels Fredborgs Æresløb

Niels Fredborgs Æresløb Aarhus Cyklebane Præsenterer Niels Fredborgs Æresløb Fredag d. 26. juni 2015 kl. 18.00 Fri Entre: Jyllands Alle 79, 8000 Aarhus C Velkommen til Niels Fredborgs Æresløb 2015 Tre Olympiske medaljer, tre

Læs mere