110673DK Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik"

Transkript

1 110673DK Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

2 Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation Ventilatorer (M1, M2) Filtre (FI1, FI2) Rotor (HR-R) Varmeelement (EB1) (til UNI 4 E) Temperatursensor (B1, B4) 4 2 Betjening af aggregatet Horisontalt vægmonteret aggregat Sidelæns vægmonteret aggregat Liggende aggregat Ved behov for afmontering af dør 6 3 Rengøring og vedligeholdelse Ventilatorer Filtre Udskiftning af børsteliste Rotor Udvendig rengøring 9 4 Oversigt betjeningspanel CI CI60 i brug Generelt Øge/reducér lufttilførsel Indregulering af lufttilførsel Justering af temperatur Filterskift Alarm Nulstilling 11 6 Oversigt betjeningspanel CI CI600 i brug Generelt Hviletilstand Menuhåndtering Opstart Driftsstatus 13 8 Hovedmenu CI Ventilatorhastigheder MAX timer Indstillinger Temperatur Timer Dag-/Ugeur Tid og dato Sprog Filter Alarm Driftsinformation 16 9 Menu Avanceret bruger CI Pinkode Avanceret bruger Temperaturregulering Konfiguration Driftstid Afrimming Vedligeholdelsesskema Fejlsøgning EU-overensstemmelseserklæring 23 Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 2

3 Brugervejledning UNI 4! Vigtige sikkerhedsinstruktioner: Installatøren er ansvarlig for en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget. For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i boliger og kommercielle bygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde Før lågen åbnes: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i 3 minutter, så den varme luft transporteres bort, afbryd strøm-forsyningen ved at trække stikket ud, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes. Hvis strømkabelen bliver skadet, skal denne erstattes af fabrikanten, fabrikantens serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person. Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads Kog ikke brændbare stoffer under køkkenemhætten, hvis en sådan er installeret Lad ikke gryder/stegepander med olie eller fedt stå uden opsyn ved brug af køkkenemhætte For at klagereten skal gælde, skal brugervejledningens anvisninger følges. Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld. Symboler Disse produkter har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Indblæsningsluft Udsugningsluft Udsugning Køkken FARE: ELEKTRICITET BERØRINGSFARE Afkast Udeluft! ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. EKSEMPEL PÅ STUDSPLACERING (vist som højremodel) Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er reducerede, eller som mangler erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller får anvisninger om sikker brug af apparatet og forstår de farer, dette medfører. Bemærk, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af børn. Børn må ikke lege med apparatet. Apparatet må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn, hvis de ikke er under opsyn. Vore produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor ret til ændringer. Vi tager også forbehold for eventuelle trykfejl. 3

4 Brugervejledning UNI 4 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation Fig Ventilatorer (M1, M2) Ventilatorerne sørger for, at der kommer luft ind og ud af bygningen. Disse kan indstilles individuelt for optimal drift. Via betjeningspanelet kan man regulere anlægget i 3 forskellige hastigheder; Min, Normal og Maks. Se kapitel 5.1 for mere information. 1.2 Filtre (FI1, FI2) B4 B1 Som standard er der anvendt filter med høj filtreringsgrad (F7) til både indblæsnings- og udsugningsluft, for at luften, som kommer ind i bygningen, er ren. Filtrene sørger også for, at aggregatet holder sig rent. M2 FI1 EB1 F20 F10 FI2 1.3 Rotor (HR-R) M1 Luften går igennem rotorveksleren (genvindingsenhed). Rotoren fungerer som et varmemagasin. Varmen fra udsugningsluften opvarmer den ene del af rotoren. Når den opvarmede del kommer over til indblæsningssiden, overføres varmen til indblæsningsluften. 1.4 Varmeelement (EB1) (til UNI 4 E) K HR-R M4 Hvis rotoren ikke kan hæve temperaturen tilstrækkeligt, hæver et elektrisk varmeelement temperaturen til det indstillede niveau. Varmeelementet er sikret mod overophedning af termostaten (F20), der kobler ud ved 60 C. Som en ekstra sikkerhed kobler termostaten (F10) ud ved 85 C. Termostaten F10 skal nulstilles manuelt ved at trykke resetknappen ind. 2). Fig Temperatursensor (B1, B4) Aggregatet har som standard to temperaturfølere. Indblæsningsføleren (B1) registrerer temperaturen efter varmefladen. Udeluftføleren (B4) registrerer temperaturen på udeluften. resetknap 4

5 Brugervejledning UNI 4 2 Betjening af aggregatet 2.1 Horisontalt vægmonteret aggregat 1. Aggregatet åbnes ved først at skrue skruen i toppen ud (se Fig. 3) 2. Før håndtagene ud, og roter til siden (se Fig. 4) 3. Døren kan nu åbnes og hænge i vertikal stilling (se Fig. 5), eller den kan tages helt af (se punkt 2.4). Fig Sidelæns vægmonteret aggregat OBS! Et sidelæns monteret aggregat skal have strop og endetappe monteret, så døren ikke bliver beskadiget eller falder af ved åbning. 1. Sørg for, at endetappe og strop er monteret (Fig. 6 og Fig. 7). 2. Skru skruen i toppen ud (se Fig. 3). 3. Før håndtagene ud, og roter til siden (se Fig. 4). 4. Døren kan nu åbnes, men med en maksimal åbning på 105º (se Fig. 7). Fig. 6 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 7 MAX 180 MAX 105 5

6 Brugervejledning UNI Liggende aggregat 1. Sørg for, at endetappe og strop er monteret (se Fig. 6 og 7). 2. Skru skruen i toppen ud (se Fig. 3). 3. Før håndtagene ud, og roter til siden (se Fig. 4). 4. Døren kan nu åbnes, men med en maksimal åbning på 105º (se Fig. 8). Fig. 8 Fig. 9 MAX MAX Ved behov for afmontering af dør Døren kan tages af, når den har en åbning mellem 40º og 105º (se Fig. 9). Hvis der er begrænset plads foran aggregatet, kan man imidlertid skrue låsetappen på undersiden af døren ud (se Fig. 10) og endetappene, hvis sådanne er monteret (se Fig. 6). Derefter kan døren skydes sidelæns ud (se Fig. 11).! ADVARSEL! Døren vejer 10 kg, så vær forsigtig, når den skal tages af. Fig. 10 Fig. 11 6

7 Brugervejledning UNI 4 3 Rengøring og vedligeholdelse ADVARSEL! Før lågen åbnes:! Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i 3 minutter, så den varme luft transporteres bort, afbryd strøm-forsyningen ved at trække stikket ud, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes.! ADVARSEL! Af sikkerhedsmæssige grunde husk at montere dørskruen når du er færdig med at vedligeholde aggregatet! 3.1 Ventilatorer Ventilatorerne skal rengøres mindst én gang om året. Ventilatorbladene rengøres med fedtopløsningsmiddel på en klud, evt. også med trykluft, hvis det er muligt. NB! Brug ikke vand. Sådan tager du ventilatorerne ud: 1. Løsn skruen på ventilatordøren (se Fig. 12). 2. Træk den elektriske lynkontakt til motoren ud (se Fig. 13). 3. Ventilatoren kan nu trækkes forsigtigt ud af aggregatet (se Fig. 14). 4. Løsn skruen på ventilatordæksel, og tag dækslet af for at få adgang til ventilatorbladene. Fig. 12 Fig. 13 Fig

8 Brugervejledning UNI Filtre Filtrene har begrænset levetid, og af hensyn til indemiljøet er det vigtigt at udskifte dem, når de er snavset til. Fig. 15 Hvor ofte filtrene skal skiftes, afhænger af forureningsgraden af luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes mindst en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår. Tilsmudsede filtre kan blandt andet føre til: Reduceret ydelse i aggregatet Tilsmudsning af aggregatet Fugtskader i bad Nedsat kvalitet af indeluft Det anbefales at bestille filterabonnement for at sikre fuldt udbytte af anlægget. Nyt filterset har artikkelnr Sådan tager du filtrene ud: 1. Tag fat i håndtaget, og træk filterkassetten ud (se Fig.15). 2. Skub filtret ud af kassetten (se Fig.16). 3. Sæt et nyt filter i. OBS! Sørg for, at filtret ikke beskadiges ved installation. Benyt filtrets yderkant, når du skubber det ind. Et beskadiget filter reducerer anlæggets effekt og luftens renhed. Fig. 16 Ved filterskift skal man også kontrollere, at hele anlægget fungerer normalt. Benyt følgende tjekliste: Kontrollér, at rotoren løber rundt (se Fig.17). Aggregatet har filtre til både udeluft og udsugningsluft. Kontrollér, at ventilatordørerne er rene. Fig. 17 OBS! Tryk filterkassetten helt på plads for at forhindre luftlækage. 8

9 Brugervejledning UNI Udskiftning af børsteliste Børstelistene slides over tid. Hvis de slutter dårligt mod rotorveksleren, kan det være nødvendigt at udskifte dem (art. nr ). Alternativt kan de flyttes nærmere rotoren, da aluminiumsprofilen, de er fæstet i, har to spor. Fig. 18 Sådan går du frem: 1. Træk rotoren et stykke ud (se Fig. 18). 2. Træk lynkontakten, som er fæstet til rotoren, ud (se Fig. 19). 3. Træk rotoren helt ud. 4. Fjern skruen i midten af aluminiumsprofilen, og træk profilen ud (se Fig.20). 5. Træk børstelisterne ud af sporet. Flyt dem op fra niveau 1 til niveau 2 (se Fig. 21), eller erstat dem med nye, hvis de er helt udslidte. 3.4 Rotor Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, bør der normalt ikke være behov for rengøring af rotoren. Hvis dette af en eller anden grund alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage rotoren ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 60 mm og maks. tryk på 8,0 bar. Sørg for, at motoren ikke udsættes for vand under rengøringen. Kontrollér, at alle pakninger omkring rotoren er hele og tætte. Kontrollér, at der ikke er skader på rotorremmen, og at rotoren løber let rundt. 3.5 Udvendig rengøring Mange produkter til rengøring af køkkenflader indeholder kemikalier, som kan skade plastkomponenterne i produktet. Brug derfor en blød klud, som er fugtet med varmt vand, og en neutral sæbe til at rengøre produktet udvendigt. Fig.19 OBS! Brug ingen skarpe rengøringsmidler eller skurepulver, da sådanne produkter kan skade overfladerne. Der må ikke bruges rengøringsmidler, der indeholder ammoniak eller citronsyre. Brug heller ikke produkter, som giver rustfrit stål en belægning, som modvirker fingeraftryk. Fig. 20 Fig. 21 niveau 1 niveau 2 9

10 Brugervejledning CI60 4 Oversigt betjeningspanel CI Nr. Beskrivelse 1 Knap for øget ventilation 2 Knap for reduceret ventilation 3 Indikering af MAX hastighed 4 Indikering af NORMAL hastighed 5 Indikering af MIN hastighed 6 Indikering af ALARM 7 Indikering af FILTERSKIFT Nr. Beskrivelse 8 Potentiometer for regulering af udsugningsluft ved NORMAL hastighed 9 Potentiometer for regulering af indblæsningsluft ved NORMAL hastighed 10 Knap for tillægsvarme TIL/FRA 11 Potentiometer for indstilling af indblæsningstemperatur 12 Knap for nulstilling af alarm *Tallene benyttes som reference i senere beskrivelser 10

11 Brugervejledning CI60 5 CI60 i brug 5.1 Generelt Styreenheden består af et touchpanel med trykknapper, lysdioder for indikering samt trimpot er og knapper for indregulering af ventilationsaggregatet. Styreenheden kommunikerer med ventilationsaggregatet via et lavspændingskabel. 5.2 Øge/reducér lufttilførsel Brug knap 1 og 2 for at øge hhv. reducere ventilationshastigheden og dermed luftstrømmen. Forskellige hastigheder alt efter driftssituation. 5.4 Justering af temperatur Med potentiometer 11 kan du indstille den ønskede indblæsningstemperatur. Justeringsområdet går fra C. Det anbefales at benytte fabriksindstillinger. Ved behov kan ventilationsaggregatets tillægsvarme også slås TIL/FRA med knap 10. POS. 10 TIL FRA MIN NORMAL MAX Kan Ikke anvendes under første driftsår, eller når der er personer i bygningen. Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være indreguleret efter gældende forskrifter. Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebadning eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum. 5.5 Filterskift Hver 6. måned tænder lysdiode 7 som en påmindelse om, at det er tid at skifte luftfiltre i aggregatet. Se kapitel 3 for mere information om filterskift. Efter udført tiltag skal indikatoren nulstilles, se mere under afsnittet nulstilling. De forskellige hastigheder angives med dioderne 3, 4 og Indregulering af lufttilførsel I hastighedsniveau NORMAL skal ventilationsaggregatets lufttilførsel indreguleres i henhold til projektdata. Potentiometer 9 anvendes for indblæsningsniveau, og 8 for udsugningsniveau. Indjusteringsområdet går fra % af max-niveau i henhold til skalaen på potentiometeret. Fabriksindstillinger: MIN 50% (fast) NORMAL 75% (justérbar) MAX 100% (fast) Alarm Hvis der sker noget uforudset med! ventilationsaggregatet, tænder indikator 6. Indikatorens signal afhænger af årsagen til, at den tændes. Permanent lys angiver: Fejl på returvandsføler (B5) Fejl ved varmegenvindingen (B-alarm) Permanent lys med blinkende MIN hastighet (indikator 5) angiver: Fejl på indblæsningsføler (B1) Fejl på udsugningsføler (B3) Fejl på udeluftsføler (B4) Blinkende lys angiver: Fejl på overophedningstermostat (gælder kun ved elbaseret eftervarme) Fejl på ekstern brand-/røgdetektor (tilbehør) Fejl ved varmegenvindingen (A-alarm) Fejl ved tillægsvarme (gælder kun, hvis aggregatet har vandvarmeflade) 5.7 Nulstilling Når filteret er udskiftet eller årsagen til alarmen er afhjulpet, skal alarmen nulstilles. Dette gøres ved at trykke på knap 12. Hvis indikatoren slukker, er tiltaget korrekt udført. Hvis indikatoren stadig lyser, er fejlen ikke blevet udbedret korrekt. 11

12 Brugervejledning CI600 6 Oversigt betjeningspanel CI Nr. Beskrivelse 1 Knap OP/ØGE 2 Knap TILBAGE/ANNULLÉR/NEJ 3 Knap NED/REDUCÉR 4 Knap OK/JA 5 Knap HJÆLP 6 Display 7 Indikering af DRIFT/OK -Grønt lys 8 Indikering af FILTERSKIFT -Gult lys 9 Indikering af ALARM -Rødt lys *Tallene benyttes som reference i senere beskrivelser 12

13 Brugervejledning CI600 7 CI600 i brug 7.1 Generelt Styreenheden består af et farvedisplay, et touchpanel samt indikatorer (dioder). Styreenheden kommunikerer med ventilationsaggregatet via et lavspændingskabel. 7.2 Hviletilstand Hvis touchpanelet ikke bruges, vil styreenheden efter et stykke tid gå i hviletilstand, hvor der vises driftsinformation. A B C :43 18 C 22 C Hvis du vælger en funktion, der har numeriske værdier, vises den aktuelle værdi med en lyseblå markering. Værdien ændres med knap 1 og 3, og bekræftes derefter ved at trykke på knap 4. KLOKKESLÆT OG DATO KL DAG MND ÅR 13 : NORMAL D E F A. Tid og dato B. Udetemperatur C. Rumtemperatur D. Aktuel hastighed E. Tillægsvarme aktiveret/deaktiveret F. Dag-/Ugeur aktivt 7.3 Menuhåndtering For at navigere i menurækkerne bruges knap 1 og 3. Markeringen ses ved, at rækken bliver lyseblå. Hvis det er muligt at foretage et valg på den aktuelle menurække, vises dette med til højre på rækken. Et valg bekræftes ved at trykke på knap 4. Hvis en menurække indeholder undermenuer, illustreres dette med et -tegn i enden af rækken. Hvis flere værdier kan ændres, hopper markeringen videre til højre, når et valg bekræftes med knap 4. Proceduren gentages, indtil alle værdierne er ændret til det ønskede. Hvis du vil annullere en funktion eller gå tilbage til det foregående display, benyttes knap 2. Knap 5 aktiverer en hjælpetekst, der kort beskriver det aktuelle display. 7.4 Opstart Når systemet startes, kommer du ind i en opstartsmenu. OPPTARTMENU SPROG / LANGUAGE KLOKKESLÆT OG DATO HOVEDMENU INDSTILLINGER TEMPERATUR TIMER DAG / UGE INDSTILLING KLOKKESLÆT OG DATO SPROG FILTER ALARM AVANCERET BRUGER DRIFTSINFORMATION I menuen udføres grundindstillingerne sprog og dato. Når du har gjort det, skal du gå til hovedmenuen. 7.5 Driftsstatus Ved normal drift uden forstyrrelser lyser den grønne diode 7 som bekræftelse på, at alt fungerer normalt. Hvordan eventuelle forstyrrelser påvirker systemet, beskrives i senere afsnit. 13

14 Brugervejledning CI600 8 Hovedmenu CI Ventilatorhastigheder I hovedmenuen er der forskellige valg, og de fleste vedrører ventilatorhastighederne. Valgt hastighed angives med større ventilatorsymboler og fed skrift. HOVEDMENU MIN NORMAL MAX MAX TIMER 8.2 MAX timer Menuvalget aktiverer en funktion, der øger hastigheden til MAX i en tidsbegrænset periode, for derefter at gå tilbage til tidligere valgt hastighed. Tidsperioden kan justeres under menuvalget INDSTILLINGER. HOVEDMENU MIN NORMAL MAX MAX TIMER INDSTILLINGER For at ændre hastighed flyttes markeringen med knapperne 1 og 3. HOVEDMENU MIN NORMAL MAX MAX TIMER INDSTILLINGER Når funktionen er aktiv, nedtælles tiden på displayet. Ved at vælge TIMER FRA, annulleres funktionen, og hastigheden går tilbage til forrige valg. 8.3 Indstillinger Under menuvalget INDSTILLINGER tilpasser du systemet efter eget ønske. INDSTILLINGER INDSTILLINGER Derefter bekræftes valget med knap 4, og den valgte hastighed markeres med større ventilatorsymboler og fed skrift. TEMPERATUR TIMER DAG / UGE INDSTILLING KLOKKESLÆT OG DATO SPROG FILTER ALARM AVANCERET BRUGER HOVEDMENU MIN NORMAL MAX MAX TIMER 8.4 Temperatur Her indstiller du ønsket temperatur på den luft, der kommer ind i bygningen. TEMPERATUR INDSTILLINGER 18 C VARMEELEMENT AV/PÅ 14

15 Brugervejledning CI600 En god regel er at justere temperaturen til max 18, for at luften skal blandes optimalt med den luft, der allerede er i bygningen. 8.6 Dag-/Ugeur Programmeringen af uret begynder med valg af dag. DAG / UGE INDSTILLING I menuvalget VARMEFLADE TIL/FRA kan tillægsvarmen i ventilationsaggregatet kobles fra. I så fald benyttes kun den roterende varmeveksler som varmekilde. OBS! Dette gælder ikke, hvis anlægget har vandvarmeflade. Hvis varmefladen kobles fra, vises dette symbol, når displayet går i hviletilstand. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG VARMEELEMENT AV/PÅ Under hver dag vises et nyt display. VARMEELEMENT PÅ TIRSDAG 1 08 : 00-16: 00 MIN : 00-18: 00 NORMAL : 00-19: 00 MAX Timer Her indstiller du ønsket tid for MAX TIMER-funktionen. Benyttes, når funktionen aktiveres fra hovedmenuen. TIMER 60 min 4 19 : 00-24: 00 NORMAL 18 Hver dag kan programmeres med fire forskellige tidsintervaller. Justér start- og stoptid for aktuelt interval, og justér derefter ønsket hastighed og temperatur. For at aktivere intervallet skal du til sidst vælge et grønt flueben. Et rødt kryds betyder, at intervallet ikke er aktiveret. Ved behov: Vælg derefter endnu et interval, og gentag proceduren. OBS! Der gælder følgende regler for programmeringen: Et interval må aldrig påbegyndes, før et tidligere er afsluttet. Stoptiden må aldrig ligge før starttiden. Efter afsluttet programmering gentages proceduren for de øvrige dage. Når uret er aktivt, vises dette symbol, når displayet går i hviletilstand. Hvis der ikke er registreret et nyt tidsinterval efter afsluttet periode, går hastigheden og temperaturen tilbage til forrige indstilling. 15

16 Brugervejledning CI Tid og dato I denne dialogboks kan du justere tid og dato. INTERVAL UDSKIFT. AF FILTER KLOKKESLÆT OG DATO KL DAG MND ÅR 13 : MND Normal tid er 6-12 måneder, alt efter miljø. 8.8 Sprog I denne dialogboks kan du vælge sprog. SPROG NORSK ENGLISH SVENSKA DEUTCH NEDERLANDS SUOMI DANSK Når filteralarmen udløses, tænder den gule indikator 8, og en informationstekst vises. Følg anvisningerne i teksten. Det er muligt at gå direkte til denne dialogboks fra meddelelsen eller via menutræet. Efter nulstilling begynder nedtællingen til næste filterskift Alarm Hvis der opstår funktionsforstyrrelser i ventilationsaggregatet, udløses en alarm. Den røde indikator 9 tænder, og der vises en informationstekst i displayet. Følg anvisningerne i teksten. Det er muligt at gå direkte til denne dialogboks fra meddelelsen eller via menutræet. ALARM NULSTILLE ALARM 8.9 Filter En påmindelse vises regelmæssigt i displayet. I denne dialogboks kan tidsintervallet justeres og filteralarmen nulstilles. FILTER INTERVAL UDSKIFTNING AV FILTER NULSTILLE FILTERALARM 8.11 Driftsinformation I dette oversigtsdisplay vises aktuelle temperaturværdier, om dag-/ugeuret er aktivt, samt aktivitet mellem % for køling, varmeveksler og tillægsvarme. DRIFTSINFORMATION 16 INDSTILT TEMPERATUR DAG/UGE INDSTILLING INDBLÆSNING UDSUGNING UDELUFT RETURVAND GENVINDER KØLING VARME 22 AKTIV % 0% 100%

17 Brugervejledning CI600 9 Menu Avanceret bruger CI600 OBS! For mere information om menuen Avanceret Bruger, se Referencemanual CI600 på Flexits/Ølands hjemmesider. 9.3 Temperaturregulering I dette display konfigurerer du temperaturreguleringen og kølefunktionerne. 9.1 Pinkode For at få adgang til menuvalget skal pinkoden angives. PINKODE TEMPERATURREGULERING REGULERINGSTYPE KØLING NEUTRALZONE EKST. TEMP. KONTROL Reguleringstype Ved valg af indblæsningsregulering kan der ikke foretages yderligere indstillinger her. Ved valg af udsugningsregulering kan max- og min-indblæsningstemperatur også angives. 9.2 Avanceret bruger Menuen indeholder funktioner for overvågning, konfigurering og fejlfinding. AVANCERET BRUGER REGULERINGSTYPE REGULERING MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP UDS TEMPERATURREGULERING VENTILATORREGULERING KONFIGURATION DRIFTSTID FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE Køling OBS! Levering og projektering af kølemaskine udføres ikke af Flexit/Øland. I denne dialogboks aktiveres kølefunktionen, og parametrene MIN UDETEMP for tilførsel af køling samt MIN HASTIGHED for tilførsel af køling angives. Ved brug af DX-kølemaskine kan tilførselsforsinkelse mellem fra og til angives. KØLING KØLING MIN UDETEMP MIN HASTIGHED TILSLUTNINGSFORSINKELSE KØLEGENVINDING FRA 18 MIN 180 s 17

18 Brugervejledning CI600 Det er også muligt at aktivere en funktion for at genvinde køling i bygningen ved hjælp af den roterende varmeveksler. Her angives ønsket difference mellem udetemperatur og indetemperatur ved aktivering af funktionen. KØLEGENVINDING KØLEGENVINDING DIFF FRA 1 Ventilatorregulering I dette display foretages valg og konfigurering for ventilatorerne. VENTILATORREGULERING INDBLÆSNING UDSUGNING TIMER LUFTMÆNGDE KOMP. Neutralzoner For at få jævnere temperaturregulering kan neutralzonerne indstilles i denne menu. Indregulering (Indblæsning og Udsugning) Denne dialogboks er identisk for indblæsnings- og udsugningsventilatorerne. Ventilatorerne indreguleres individuelt til ønsket kapacitet for relevant hastighed. NEUTRALZONE INDBLÆSNING KØLEGENVINDING GENVINDER 2 1 MIN HASTIGHED NORMAL HASTIGHED MAX HASTIGHED 35% 50% 100% Ekstern temperaturstyring Styring af temperaturindstillingerne fra et overordnet system skal angives i denne menu. I så fald tilsidesættes temperaturindstillingerne i styreenheden. EKST. TEMP. KONTROL Fabriksindstillinger: MIN 5V NORMAL 7,5 MAX 10V EKST. TEMP. KONTROL FRA 18

19 Brugervejledning CI600 Timer I denne menu foretages indstillinger for hastighed samt den tid, der skal gælde for funktionen MAX TIMER i hovedmenuen. TIMER STANDARDHASTIGHED STANDARDTID MAX 30 m 9.4 Konfiguration I dette display bestemmes den overordnede konfiguration. KONFIGURATION FØLERE BRAND/RØG KOMMUNIKASJON START/STOPP SEKVENS HVILEMODUS Luftmængdekompensering Denne funktion kan aktiveres via en indgang på styrekortet. Her vælges ønskede hastigheder for den enkelte ventilator. Funktionen kan benyttes sammen med køkkenventilator eller lign., der kræver ekstra indblæsningsluft. Følere I denne menu kan temperaturfølere kalibreres for at stemme bedre overens med virkeligheden, og en trykføler kan aktiveres som pressostat i stedet for den indbyggede tidsstyring. FØLERE LUFTMÆNGDE KOMP. INDBLÆSNING UDSUGNING MAX MIN INDBLÆSNING UDSUGNING UDELUFT RETURVAND PRESSOSTAT Displayet er identisk for alle temperaturfølere; de kan justeres inden for et interval på 5 C. INDBLÆSNING KALIBRERING 0 19

20 Brugervejledning CI600 Hvis pressostaten aktiveres, skal der kobles en ekstern føler til styrekortet. Føleren erstatter den indbyggede filtertidsstyring. PRESSOSTAT AKTIVERING FRA Kommunikation Gå videre til undermenuen HJEMME/UDE. KOMMUNIKATION HJEMME/UDE Brand/røg Funktionen kræver, at der kobles en ekstern føler til styrekortet. BRAND/RØG MODUS 1 Indstillingerne foretages for valget UDE. Hastighed og temperatur kan vælges, ligesom du kan vælge, hvor længe efter aktiveringen den nye indstilling skal indtræde. Hviletilstand I denne menu kan du justere, hvor lang tid der skal gå, før displayet går i hviletilstand. HVILEMODUS TIDSFORSINKELSE 2 min Tilstand Indblæsningsventilator Udsugningsventilator 1 STOP STOP 2 MAX MAX 3 STOP MAX 4 MAX STOP 9.5 Driftstid I dette display vises ventilationsaggregatets totale driftstid, samt hvor lang tid der er gået siden seneste filterskift. DRIFTSTID DRIFTSTID FILTER 312 tim 125 tim 20

21 Brugervejledning CI Afrimming Den integrerede afrimningsfunktion er ikke aktiveret for levering af ventilationsanlæg. I denne menuskærm kan funktionen konfigureres og aktiveres. Kodeord udtrykkes kun i samråd med Flexit serviceafdeling Sti til menuskærmen HOVEDMENU/INDSTILLINGER/AVANCERET BRUGER/SERVICE/ AFRIMMING AFRIMNING AFRIMNING STARTTEMPERATUR ROTORHASTIGHED VENTILATORREDUKTION AV Afrimming Aktiverer/deaktiverer funktionen. Starttemperatur Den ønskede starttemperatur for afrimningsfunktionen. Temperaturen henviser til udetemperaturen. Rotorhastighed Når den aktuelle starttemperatur er opnået, reduceres roterende varmevekslers drivmotor til den angivne hastighed. Ventilatorreduktion Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kan hastigheten til indblæsingsluft-ventilatoren reduceres og det sker ved den indstillede udetemperatur. Afrimming - Parametre Parameter Default Område Enhet Afrimming AV AV/PÅ Starttemperatur -15 (-5)-(-45) C Rotorhastighed rpm Ventilatorreduktion -25 (-5)-(-45) C 21

22 Brugervejledning CI Vedligeholdelsesskema Komponent Handling Interval Filtre Der skal skiftes filter mindst 1 gang om året. Det anbefales at gøre det 2 gange om året, før og efter 6-12 mdr. pollensæsonen. Kontrollér, at filterpakningen er helt tæt. Ventilatorer Ventilatorerne skal rengøres mindst 1 gang om året for at opretholde ventilatorens virkningsgrad. 12 mdr. Rotorveksler Kontrollér, at overfladerne er rene. Kontrollér, at tætningslisterne ligger an mod rotorveksleren. Kontrollér, at drivremmen til rotoren er hel og ikke for slap. 12 mdr. Køkkenemhætte* Vask fedtfilter. Kontrollér, at spjældet er rent og lukker helt. 2 uger Pakninger Kontrollér, at pakningerne i aggregatet er hele. 12 mdr. Ventiler Rengøres mindst 1 gang om året. 12 mdr. Luftindtag Kontrollér, at løv og lign. ikke har sat sig fast i risten. Om vinteren i perioder med rimfrost kan luftindtaget fryse til. Om nødvendigt skal den i givet fald skrabes væk, så luften kan passere. 12 mdr. Taghætte Hvis anlægget har taghætte, skal den kontrolleres for løv og lign. Kontrollér også, at drænspalten 12 mdr. er åben. Kanaler Kontrollér, at kanalerne er rene. 10 år Børsteliste Kontrollér, at børstelisterne er hele og ligger tæt ind mod rotoren. Hvis de er slidte, kan de flyttes til det næste spor i profilen, så de kommer nærmere rotoren. 3 år Aggregatets indvendige side Kombinationen af meget lav udetemperatur og fugtig udsugningsluft kan føre til isdannelse. Normalt vil dette ikke være et problem - når normale driftsforhold indtræder igen, omdannes iskrystallerne til damp og bliver ført ud af aggregatet via afkastluften. Ved ekstrem kulde igennem længere tid bør aggregatet tjekkes for is. *For aggregater, som har aftrækket fra køkkenemhætten tilkoblet aggregatet. 11 Fejlsøgning Fejltype Kold træk Afhjælpning Kontrollér, hvilken indblæsningstemperatur der er valgt. Se betjeningspanel. Kontrollér, at rotoren drejer. Kontrollér, at eftervarmen kører. Behov for nyt udsugningsluftfilter. Ventilatorerne kører ikke Kontrollér, at aggregatet får strøm. Kontrollér, at overophedningstermostaten ikke er udløst. Nulstilles ved at trykke knappen ind. Skal også resettes på automatikpanelet. Lille luftmængde Kontrollér, hvilken hastighed aggregatet er indstillet til. Kontrollér, om filtrene er tætte. Kontrollér indtagsristen. 22

23 Brugervejledning UNI 4 12 EU-overensstemmelseserklæring Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådsdirektiverne og standarderne: 2004/108/EC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2006/95/EC Lavspændingsdirektivet (LVD) 2006/42/EC Maskindirektivet (Sikkerhed) Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje Type: UNI 4 R Ventilationsenhed Opfylder følgende standarder: Sikkerhedsstandard EN :2002 EMF-standard: EN 50366:2003 EMC-standard: EN EN :2000 EN :1995 EN :2:1997 Produktet er CE-mærket: 2010 FLEXIT AS Frank Petersen Adm. dir. Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt. Filtre er forbrugsmaterialer. Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod bringes til en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre. For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet. Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget. 23

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 9DK-0 0-0 ART.NO.: 70000-70007 FLEXIT SPIRIT K Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Brugervejledning KR Innhold Funktionsbeskrivelse. Varmeflade. Betjening af køkkenemhætte Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08 110674DK-04 2011-08 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-3 211-1 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere