Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Kammeradvokaten v/advokat Christian Clausen) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S af 5. september 2013 udbød Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en 4-årig kontrakt om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret (LER) med mulighed for forlængelse i 1 år. Tildelingskriteriet var»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«baseret på en evaluering af underkriterierne»pris«(35 %),»driftssikkerhed«(15 %),»leverancesikkerhed«(10 %),»support«(15 %),»kvalitet«(5 %) og»teknik og teknologi«(20 %). Den 11. april 2014 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilbudsgiverne, herunder Grontmij A/S, at ministeriet agtede at tildele kontrakten til COWI A/S. Klagenævnet har den 22. april 2014 modtaget en klage fra Grontmij A/S (klageren) over udbuddet. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i

2 2. medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte at tillægge klagen opsættende virkning. Den 12. maj 2014 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet begrundede afgørelsen med, at betingelsen om»fumus boni juris«ikke var opfyldt. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klagens indhold: Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (i det følgende benævnt indklagede) har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at have anvendt en evalueringsmodel, som ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet den anvendte pointmodel ikke sikrer den i udbudsbetingelserne oplyste vægtning og kun anvender en begrænset del af pointskalaen. Påstand 2 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med håndhævelsesloven 2, stk. 2, idet indklagedes underretning om tildelingsbeslutning af 11. april 2014 ikke var ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Påstand 3 Klagenævnet for Udbud skal annullere indklagedes beslutning om at tildele kontrakten til COWI A/S, jf. håndhævelseslovens 13, stk. 1, litra 2. Påstand 4 Klagenævnet for Udbud skal udstede et påbud om indklagedes lovliggørelse af udbudsforretningen, jf. håndhævelseslovens 13, stk. 1, litra 3. Indklagede har påstået, at klagen ikke tages til følge. Klagenævnet har samtidig med afsigelse af denne kendelse truffet afgørelse vedrørende en af klageren indgivet klage over delvis afslag på aktindsigt.

3 3. Andre oplysninger i sagen: Indklagede prækvalificerede fem virksomheder, herunder klageren, der siden 2010 havde været den indklagedes leverandør af vedligeholdelse og videreudvikling af LER-systemet, til at afgive tilbud på opgaven. Af de udaterede udbudsbetingelser fremgår blandt andet:»10. Tilbudsevalueringen 10.1 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er som anført i udbudsbekendtgørelsen det økonomisk mest fordelagtige bud. Ordregiver vil anvende følgende underkriterier med den for hvert underkriterium anførte vægt. De enkelte punkter under hvert underkriterium vægtes i forhold til de krav, MK [mindstekrav], PK [prioriterede krav] og K [krav], der understøtter det enkelte underkriterium: Pris - Vægtning 35 % Prisen vurderes på den samlede pris i kontraktens løbetid plus option på forlængelse, med følgende priselementer: Vederlag for transition Vederlag for obligatorisk videreudvikling Timepris for ydelser afregnet efter forbrugt tid Månedligt vederlag for driftsopgaven Månedligt vederlag for udvidelse af kapacitetsbehov Månedligt vederlag for vedligeholdelse- og supportopgaven Vederlag for ophørsassistance Pris på option 1, 2, 3, 4, 5 og 6 For mængdebaserede priselementer, fremgår beregningsgrundlaget af bilag 12. Driftsikkerhed - Vægtning 15 % Omfatter driftssikkerhed til sikring af en stabil drift, løbende vedligeholdelse samt overholdelse af servicemål. Design og opbygning af miljøer Løbende forbedringer til, og vedligeholdelse af Systemet Reaktionstider og servicemål Overvågning af driften Processer, principper og vejledninger for og til driftsafvikling Kapacitetsstyring

4 4. Sikkerhed Alarmer og fejlhåndtering Leverancesikkerhed - Vægtning 10 % Omfatter leverancesikkerhed for de modtagne leverancer indenfor følgende områder: Leverandørens samarbejds- og projektorganisation Leverandørens kompetencer for nøglepersoner Leverandørens modenhed, herunder kompetencestyring og bemanding efter opgavetræk Kundens deltagelse Support - Vægtning 15 % Support til Kunden og Kundens kunder, med fokus på følgende områder: Understøttelse af support til professionelle brugere og tredjeparts leverandører Understøttelse af et fælles supportværktøj mellem Kunden og Leverandøren til fejl- og ændringsstyring Leverandørens rapportering til Kunden, herunder statusrapportering Support styring og eskalering Overvågning af eksterne services Kvalitet - Vægtning 5 % Omfatter sikring af kvalitet i de modtagne leverancer indenfor følgende områder: Udarbejdelse og vedligeholdelse af kode og dokumentation Leverandørens kvalitetsstyring Leverandørens fejl-, ændrings- og konfigurationsstyring Leverandørens styring af og processer i forhold til tests og prøver samt gennemførelse Teknik og teknologi - Vægtning 20 % Særlige anvendte teknologier, teknik og forretningsområder, med fokus på følgende områder: Løsningsbeskrivelse for obligatorisk videreudvikling myndighedsværktøj Løsningsbeskrivelse for option 1 - LER web API Løsningsbeskrivelse for option 2 - Flere punkter Løsningsbeskrivelse for option 4 -Overvågning af LER specifikke elementer Residualkrav: Øvrige ikke funktionelle krav«

5 5. Indklagede besvarede i perioden 9. januar 2014 til 19. februar spørgsmål fra de prækvalificerede tilbudsgivere. Det fremgår heraf bl.a.:»spørgsmål 6: Anvender MBBL en matematisk vurderingsmodel eller hvilken model havde vi tænkt os at anvende? Vil MBBL offentliggøre modellen inden tilbudsaflevering? Vi vurderer efter K, PK, MK, hvor MK vejer højest, derefter PK og endelig K. I tilbagemeldingen på tilbuddene vil det klart fremgå hvilken model der er anvendt og MBBL vil sikre gennemsigtigheden i vurderingen, ligesom i prækvalifikation. Pointgivningsmodellen vil være tilgængelig for tilbudsgivere efter modtagelse af tilbuddene. Spørgsmål 13: Hvordan er leverandører sikret ligebehandling ved vægtning/vurdering af transition? Ved modtagelse af tilbud vil det blive vurderet, om der er behov at bringe mekanismer i spil ved vurdering af transition for at sikre ligebehandling mellem tilbud fra eksisterende leverandør og øvrige prækvalificerede leverandører. Dette er afhængig af tilbudsindhold fra den eksisterende leverandør for transition. Spørgsmål 22: Udbudsbetingelser side 11 punkt 10. Vil ordregiver oplyse vægtningen for de enkelte delpunkter ("bullets") til underkriterierne? Delpunkter er ligestillet Spørgsmål 62: Kunden skriver i svar på spørgsmål 6 at "Vi vurderer efter K, PK, MK, hvor MK vejer højest, derefter PK og endelig K". Kan Kunden oplyse det individuelle vægtningsforhold af kravene K, PK, MK? PK vægtes med faktor 2 og K vægtes med faktor 1. MK er mindstekrav og skal være opfyldt.

6 6. Spørgsmål 63: Kunden skriver i svar på spørgsmål 13 "Ved modtagelse af tilbud vil det blive vurderet, om der er behov at bringe mekanismer i spil ved vurdering af transition for at sikre ligebehandling mellem tilbud fra eksisterende leverandør og øvrige prækvalificerede leverandører. Dette er afhængig af tilbudsindhold fra den eksisterende leverandør for transitionen." Kan Kunden oplyse hvilke tilbudsforhold der skal gøre sig gældende førend mekanismer vil blive bragt i spil? Alle tilbudsgiveres transitionspris på de kravspecificerede transitionsopgaver- og ydelser vil blive indregnet i deres samlede tilbudspris. Der vil ikke blive bragt mekanismer i spil, hvorfor der skal ses bort fra svaret på spørgsmål 13. Spørgsmål 84: Tillægsspørgsmål vedr. besvarelsen på spørgsmål 13 og 63. Har Kunden overvejet et konkurrenceretligt og ligebehandlingsmæssige problem ved ikke at anvende reguleringsmekanismer i forhold til den eksisterende leverandørs fordel ved beregning af transitionsomkostninger, jf. herved principperne i EU-Rettens afgørelse i sag T- 345/03, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen, som fastslår, at en ordregivende myndighed er forpligtet til at udligne en eksisterende leverandørs konkurrencefordel såfremt udligning: er teknisk enkel at foretage, er økonomisk rimelig for den ordregivende myndighed, og ikke indebærer en tilsidesættelse af den eksisterende leverandørs rettigheder. Det bemærkes herved, at transitionsomkostninger/switching-costs på den udbudte opgave, ved at flytte opgaven fra den eksisterende leverandør til en ny leverandør, må forventes at være ikke ubetydelig og forventelig af et omfang, hvor en eksisterende leverandørs mulighed for at holde disse omkostninger ude fra sit tilbud, meget vel opnår en væsentlig fordel. Kunden bedes på baggrund af det ovenfor anførte oplyse, hvorledes det sikres, at den eksisterende leverandør ikke opnår en konkurrenceforvridende fordel gennem muligheden for at undlade medtagelse af transitionsomkostninger, hvilket kan være skadende for konkurrencen i udbuddet og i strid med ligebehandlingsprincippet. Der vil ikke blive bragt reguleringsmekanismer i spil, som ændrer på, at leverandørens transitionspris vil blive indregnet fuldt ud i den samlede tilbudspris. Det er vigtigt for ordregiver, at prissætningen af enhver ydelse, der skal leveres efter

7 7. kontrakten, indregnes fuldt ud i den samlede tilbudspris, for at sikre en effektiv og økonomisk hensigtsmæssig anvendelse af de offentlige midler. Det bemærkes, at transitionsprisen er ét element blandt flere under underkriteriet pris, samt at underkriteriet pris er ét blandt flere underkriterier. Det er ordregivers opfattelse, at der i udbuddet er rig mulighed for, at tilbudsgiverne kan konkurrere på baggrund af de relative styrker, som de måtte have i forhold til de forskellige underkriterier. Den beskrevne fremgangsmåde er i overensstemmelse med udbudsreglerne, herunder ligebehandlingsprincippet."«ved tilbudsfristen udløb den 25. februar 2014 havde indklagede modtaget 3 rettidige konditionsmæssige tilbud fra henholdsvis Atkins Danmark A/S, COWI A/S og klageren. Der blev afholdt præsentationsmøde med hver af de tre tilbudsgivere den 11. og 12. marts Indklagedes orienterede ved af 11. april 2014 tilbudsgiverne om resultatet af indklagedes evaluering af de modtagne tilbud. Orienteringen var bilagt et brev med meddelelse om, at kontrakten agtedes tildelt COWI A/S. Orienteringen var endvidere vedlagt et evalueringsnotat. Af indklagedes evalueringsnotat fremgår bl.a.:»2. Vurderingsmodel Vurderingsmodellen er opbygget til at udvælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud af de modtagne tilbud, baseret på underkriterier med delkriterier, som angivet i udbudsbetingelserne. De enkelte punkter under hvert underkriterium vurderes i forhold til de krav, MK, PK og K, der understøtter det enkelte underkriterium. Model for vurderingen er baseret på en point-model, en af de to anbefalede evalueringsmodeller fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor priser omregnes til point. Priser omregnes til point, således at de kan sammenvægtes med point for kvalitative kriterier i en samlet vurdering. Der anvendes samme point-skala for priser og kvalitative kriterier.

8 Underkriterier Pris Vægtning 35 % Prisen er vurderet på den samlende pris i kontraktens løbetid plus option på forlængelse, med priselementer for transition, obligatorisk videreudvikling, timepriser for ydelser afregnet efter forbrugt tid, månedlige vederlag for drift, vedligeholdelse og support samt udvidelse af kapacitetsbehov, ophørsassistance, pris for option 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Driftssikkerhed Vægtning 15 % Omfatter sikring af stabil drift, løbende vedligeholdelse og overholdelse af servicemål med fokus på design og opbygning af miljøer, løbende forbedringer og vedligeholdelse, reaktionstider og servicemål, overvågning af driften, processer, principper og vejledninger for og til driftsafvikling, kapacitetsstyring, sikkerhed samt alarmer og fejlhåndtering. Leverancesikkerhed Vægtning 10 % Omfatter leverancesikkerhed for de modtagne leverancer, leverandørens samarbejds- og projektorganisation, kompetencer for nøglepersoner, modenhed, herunder kompetencestyring og bemanding samt kundens deltagelse. Support Vægtning 15 % Omfatter support til Kunden og Kundens kunder, med fokus på understøttelse af support til professionelle brugere og tredjeparts leverandører, fælles supportværktøj mellem Kunden og Leverandøren til fejl- og ændringsstyring, leverandørens rapportering til Kunden, herunder statusrapportering, support styring og eskalering samt overvågning af eksterne services. Kvalitet Vægtning 5 % Omfatter sikring af kvalitet i de modtagne leverancer med fokus på udarbejdelse og vedligeholdelse af kode og dokumentation, kvalitetsstyring, fejl-, ændrings- og konfigurationsstyring samt leverandørens styring og processer ift. test og prøver. Teknik og teknologi Vægtning 20 % Omfatter særlige anvendte teknologier, teknik og forretningsområder, med fokus på løsningsbeskrivelse for obligatorisk videreudvikling

9 9. myndighedsværktøj, løsningsbeskrivelse for option 1, option 2 og option 4 samt øvrige ikke funktionelle krav. 2.2 Vurderingsskala De enkelte krav er vurderet på en pointskala på 0-5 med følgende værdier: 5 Kravet er exceptionelt opfyldt/beskrevet. 4 Kravet er opfyldt/beskrevet mere end tilfredsstillende. 3 Kravet er opfyldt/beskrevet tilfredsstillende. 2 Kravet er nogenlunde tilfredsstillende opfyldt/beskrevet. 1 Kravet er ikke tilfredsstillende opfyldt/beskrevet. 0 Kravet er ikke opfyldt. 2.3 Vurdering af underkriteriet pris Tilbudsgivernes tilbudspris er beregnet som en samlet pris baseret på tilbudsgivers priser i bilag 12, med de i bilag 12 angivne mængder. Disse angivne mængder er alene til anvendelse ved tilbudsvurderingen. De enkelte priser er omregnet til pointskalaen (0 til 5) ud fra nedenstående formel: Point = Tilfredshedsværdi + Gennemsnitspris Tilbudspris Skalatrinværdi I formlen er anvendt følgende værdier: Tilfredshedsværdi: Fastsat til 3 på pointskalaen. Gennemsnitspris: Gennemsnitlig pris for de 3 tilbud jf. bilag 12. Tilbudspris: Leverandørens samlede tilbudspris jf. bilag 12. Skalatrinværdi: Værdien af 1 point på pointskalaen, fastsat til en tredjedel af gennemsnitsprisen. Med denne omregning til point sikres det, at vurderingen af priser ift. de øvrige krav foretages, således at priserne reelt kommer til at udgøre de 35 %, som er angivet i udbudsbetingelserne. For omkostninger for de løbende ydelser, drift, vedligehold og support er disse indlagt med følgende perioder: Drift, vedligehold og support: Hele kontraktperioden fra ophør af transitionsperioden og godkendt driftsprøve. I alt 54 måneder. Ydelser afregnet efter forbrugt tid: Hele kontraktperioden fra ophør af transitionsperiode og godkendt driftsprøve. I alt 54 måneder. Ændret kapacitetsbehov beregnes for hele det år hvor anskaffelse er angivet i bilag 12. o Kapacitetsbehov år 2: 48 måneder

10 10. o Kapacitetsbehov år 3: 36 måneder o Kapacitetsbehov år 4: 24 måneder o Kapacitetsbehov år 5: 12 måneder Anskaffelse af alle optioner er i forhold til prisvurderingen fastsat til overtagelse 1 år efter kontraktindgåelse. Relaterede ændringer i drift, support og vedligehold er derfor sat til i alt 48 måneder. For option 1 LER web API er der i forhold til prisvurderingen forventet et nedlukningstidspunkt af den eksisterende webservice 12 måneder efter overtagelse af LER web API. Relaterede ændringer i drift, support og vedligehold for nedlukning er derfor sat til 36 måneder. 2.4 Vurdering af de øvrige underkriterier Alle prioriterede krav ( PK ) og krav ( K ) er tilknyttet ét af de fem kvalitative underkriterier. Et krav må kun tælle med i vurderingen en gang, hvilket sikres ved at et krav kun er tilknyttet et underkriterie. Inden for hvert kriterie er point for de enkelte krav summeret og gennemsnittet udregnet med en prioritet, hvor et PK-krav tillægges dobbelt værdi i vurderingen ift. et K-krav. K-krav har prioritet 1 og PKkrav har prioritet Leverandørvalg 3.1 Samlet vurdering Ud fra den beskrevne model for vurdering er de tre tilbud fra Atkins Danmark A/S, COWI A/S og Grontmij A/S vurderet med resultatet, der fremgår af nedenstående tabel: Vurderingselement Vægt Atkins Danmark COWI A/S Grontmij A/S A/S Samlet vurdering Pris Driftssikkerhed Leverancesikkerhed Support Kvalitet Teknik og teknologi Vurderingen afspejler, at COWI A/S samlet har afleveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud. COWI A/S scorer højere end de øvrige tilbudsgivere på 5 ud af 6 vurderingselementer; driftsikkerhed, leverancesikkerhed, support, kvalitet samt teknik og teknologi. Atkins Danmark A/S scorer højere end de øvrige tilbudsgivere på pris.

11 11. Alle tilbudsgiverne Atkins Danmark A/S, COWI A/S og Grontmij A/S har afgivet tilfredsstillende tilbud, med høj kravopfyldelse, ingen forbehold og med gode og detaljerede beskrivelser, hvor dette er kravsat.«gennemsnitsprisen for de tre modtagne tilbud var på ca kr. Pointfordelingen i skemaet i notatets pkt. 3.1 er resultatet af det tildelte antal point på vurderingsskalaen (fra 0-5 point) for hvert underkriterium ganget med det respektive tal for den procentmæssige vægtning. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at den af indklagede anvendte pointmodel ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet det jf. bl.a. spørgsmål 6 og spørgsmål 62 ikke fremgår, hvorvidt og i hvilken grad mindstekrav er indgået i evalueringen. Der henvises i tilbudsevalueringsnotatet til, at evalueringsmodellen er baseret på en pointmodel anbefalet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i deres vejledning om evalueringsmodeller. Det fremgår dog ikke, hvordan vejledningen er anvendt, og ingen af de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefalede modeller ses anvendt. Særlig i forhold til pointmodellen vedrørende underkriteriet»pris«fremgår det af notatet om evaluering, at de enkelte priser er omregnet til point på en skala fra 0 til 5. Imidlertid har de tre tilbudsgivere fået henholdsvis 111, 106 og 97 point for underkriteriet»pris«. Det fremstår, ligesom ved pointafgivning for de øvrige delkriterier, ikke gennemsigtigt, hvorledes disse point er fremkommet på baggrund af den oplyste skala fra 0 til 5 point. Endvidere indebærer pointmodellen, at kun en begrænset del af den i øvrigt uoplyste pointskala udnyttes. Bevisbyrden for, at den anvendte model er egnet, påhviler indklagede. Indklagede har imidlertid ikke valgt en pointmodel for evalueringen af underkriteriet pris på grundlag af den prisspredning, der på forhånd kunne forventes. Når indklagede ikke på forhånd har oplyst, hvilken model, indklagede ville anvende, burde indklagede have justeret den anvendte model, da tilbuddene viste sig at have en anden spredning end forventet. Indklagede har oplyst, at vurderingen af tilbuddene var opdelt i fire trin. Andet trin var vurdering af de kvalitative kriterier, hvor der blev givet point for alle prioriterede krav og krav. Det tredje trin var vurdering af priskriteriet. Indklagedes

12 12. fremgangsmåde, hvorved tilbudspriserne først er blevet evalueret efter, at indklagede havde fået kendskab til resultatet af en kvalitative evaluering, har medført, at indklagede reelt frit valgte, hvilken model der skulle ligge til grund for tildelingsbeslutningen og dermed reelt frit valgte, hvilken tilbudsgiver der skulle tildeles ordren. Indklagede har overordnet gjort gældende, at der ikke udbudsretligt foreligger en pligt til at gøre brug af pointmodeller, som sikrer, at den fulde pointskala eller store dele af denne benyttes. Indklagede har gjort brug af en såkaldt»targetmodel«. Modellen er fastlagt ud fra indklagedes erfaringer med markedet og dermed indklagedes berettigede forventning til prisspredningen. Dette støttes af de faktisk tilbudte delpriser, hvor den procentuelle spredning lå fra mellem % og %. At de faktisk afgivne tilbudspriser har vist sig at ligge langt tættere end forventet, kan ikke medføre, at en i øvrigt egnet prismodel skal ændres. Tvært imod ville en justering kunne medføre en uhensigtsmæssig fordrejning af pointvurderingen. Modellen har desuden konkret medført, at den relative forskel i point er meget tæt på den relative forskel i pris. Den anvendte pointmodel afspejler netop, at de relativt begrænsede forskelle i de tilbudte priser tilsvarende har medført relativt begrænsede forskelle i pointene for underkriteriet pris. Den valgte pointmodel respekterer den fastsatte vægtning af underkriterierne og er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede fastlagde evalueringsmodellen for pris umiddelbart efter tilbudsfristens udløb, men inden påbegyndelsen af den kvalitative vurdering. Dette er helt i overensstemmelse med indklagedes besvarelse af spørgsmål 6, hvoraf fremgår, at pointmodellen ville være tilgængelig for tilbudsgiverne efter modtagelse af tilbuddene. Ad påstand 2 Klageren har overordnet gjort gældende, at indklagedes begrundelse ikke indeholder oplysninger om det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele. Indklagede har alene oplyst en række point for hvert af de seks underkriterier. Da hver underkriterium består af mellem 4 og 8 delkriterier, er det ikke muligt at identificere de relative fordele og ulemper ved det vindende tilbud. Indklagede har overordnet gjort gældende, at indklagedes underretning af tilbudsgiverne opfylder de krav hertil, der er fastlagt i klagenævnets praksis.

13 13. Underretningen indeholder således oplysninger, der gør tilbudsgiverne i stand til at beregne de enkelte tilbudspriser, samt en kortfattet redegørelse for den anvendte bedømmelsesmetode, indholdet af en eventuel pointskala og de tildelte point. Pointfordelingen i skemaet i notatets pkt. 3.1 kunne have været forklaret mere udførligt, men de anførte point er tydeligvis blot et resultat af, at det tildelte antal point på vurderingsskalaen (fra 0-5 point) for hvert underkriterium er blevet ganget med det respektive tal for den procentmæssige vægtning. Notatet indeholder herudover en opsummerende tekst i tilknytning til pointskemaer. På denne baggrund gøres det gældende, at indklagedes underretning om tildelingsbeslutning er i overensstemmelse med håndhævelseslovens 2, stk. 2, idet underretningen indeholdt fuldt ud tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der måtte være grundlag for at klage. Måtte klagenævnet mod forventning nå frem til, at indklagedes underretning om tildelingsbeslutning var uklar, er dette dog ikke nogen væsentlig overtrædelse af udbudsreglerne, og den grundlæggende betingelse for, at der kan ske annullation, er dermed ikke opfyldt. Ad påstand 3 og 4 Klageren har gjort gældende, at de ad påstand 1 og 2 anførte overtrædelser er af en sådan karakter, at indklagedes tildelingsbeslutning bør annulleres og indklagede bør pålægges at lovliggøre udbuddet. Særligt i relation til påstand 2 har klageren gjort gældende, at den manglende begrundelse giver grund til at antage, at kontrakttildelingen er sket i strid med udbudsdirektivets artikel 53 og artikel 2. At en mangelfuld begrundelse bør føre til annullation støttes bl.a. af Retten i Første Instans domme af 28. november 2013 i sag T-424/12 UAB Gaumina mod EIGE og af 15. oktober 2013 i sag T- 638/11, European Dynamics Belgium SA m.f. mod EMA. Indklagede har principalt gjort gældende, at indklagede ikke har overtrådt udbudsreglerne, subsidiært at der ikke foreligger en overtrædelse af udbudsreglerne, der ud fra en væsentlighedsvurdering kan føre til en annullation af tildelingsbeslutningen og et påbud om lovliggørelse. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 I kendelsen af 12. maj 2014 om opsættende virkning udtalte klagenævnet:

14 14.»Der tilkommer ordregiveren et vidt skøn både ved fastlæggelsen af evalueringsmodel og ved selve evalueringen af tilbuddene. Der er ikke grundlag for at antage, at indklagede ved denne evaluering har evalueret på mindstekrav, jf. også svaret på spørgsmål 62. Ved fastlæggelsen af evalueringsmodellen for underkriteriet»pris«vil ordregiveren normalt bl.a. kunne lægge vægt på den prisspredning, der på forhånd kunne forventes under hensyn til udbuddets indhold og karakter samt det pågældende marked. Det forhold, at det ved modtagelsen af tilbuddene i det konkrete udbud kunne konstateres, at der alene var meget små spredninger i de tilbudte priser, fører ikke i sig selv til, at den evalueringsmodel for prisen, som indklagede har valgt, ikke kan anvendes. Der gælder udbudsretligt blandt andet et krav om, at en given pointskala skal være fastsat under hensyn til det konkrete udbud og det marked, der er tale om. Der gælder der imod ikke udbudsretligt et krav om, at hele pointskalaen konkret skal udnyttes. Der er derfor på det grundlag, der foreløbigt foreligger, ikke udsigt til, at klageren vil få medhold i påstand 1.«Af de grunde, der er anført i kendelsen om opsættende virkning, og da det, klageren yderligere har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tages påstand 1 ikke til følge. Ad påstand 2 I kendelsen af 12. maj 2014 om opsættende virkning udtalte klagenævnet:»efter håndhævelsesloven 2, stk. 1, skal en ordregivers underretning om tildeling af en kontrakt være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. 2, stk. 2. Bestemmelsen implementer artikel 2 a, stk. 2, i kontroldirektivet (Rådets direktiv 89/665, jf. direktiv 2007/66), hvorefter begrundelsen skal opfylde kravene i udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2. Efter denne bestemmelse skal navnet på den vindende tilbudsgiver oplyses og begrundelsen indeholde en redegørelse for»det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele«. I evalueringsnotatet udsendt til tilbudsgiverne den 11. april 2014 har indklagede alene redegjort for den vurdering, der er foretaget af klagerens tilbud og det vindende tilbud, ved angivelse af en række

15 15. point. Underretningen indeholdt ikke en kort overordnet forklaring på, hvilke kvalitative forskelle mellem klagerens tilbud og de vindende tilbud, der førte til tildelingen af de forskellige point, eller hvordan de konkrete point var beregnet. Underretningen indeholdt heller ikke direkte oplysning om tilbudspriserne. De 5 kvalitative underkriterier var alle tilknyttet en række delkriterier. Efter ordlyden af artikel 41, stk. 2, og i lyset af nyere EU-retlig praksis er det herefter på det foreløbige grundlag, der foreligger, klagenævnets vurdering, at indklagedes begrundelse ikke fuldt ud opfylder kravene i håndhævelseslovens 2, stk. 2, til en kort redegørelse, idet begrundelsen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger om det vindende tilbuds karakteristika og relative fordele, til belysning af de centrale elementer, der har været udslagsgivende ved bedømmelsen af de vindende tilbud og dermed også klagerens tilbud. Der er derfor på det foreløbig grundlag, der foreligger, udsigt til, at klageren vil få medhold i påstand 2.«Af de grunde, der er anført i kendelsen om opsættende virkning, og da det, indklagede yderligere har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tages påstand 2 til følge. Ad påstand 3 og 4 I kendelsen af 12. maj 2014 om opsættende virkning udtalte klagenævnet:»der er efter det, der er anført ovenfor, og da en mangelfuld redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen ikke kan begrunde, at der skal ske annullation af tildelingsbeslutningen, ikke udsigt til, at påstand 3 eller 4 vil blive taget til følge.«af de grunde, der er anført i kendelsen om opsættende virkning, og da det, klageren yderligere har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tages påstand 3 og 4 ikke til følge. Herefter bestemmes: Indklagede har handlet i strid med håndhævelsesloven 2, stk. 2, ved i forbindelse med indklagedes underretning til tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen af 11. april 2014 ikke at lade underretningen ledsage af en fyldestgørende kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

16 16. Klageren, Grontmij A/S, skal i sagsomkostninger til indklagede, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Mette Langborg Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014 K E N D E L S E Eurographic Danmark A/S (selv) mod Ministeriet for Børn og Undervisning (Kammeradvokaten v/ advokat Thomas

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022790 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 K E N D E L S E Kailow Graphic A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Iver Pedersen) 2. maj 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Iver Pedersen) 2. maj 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-218.937 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Iver Pedersen) 2. maj 2001 K E N D E L S E Forlaget Magnus A/S (advokat Erik Bertelsen, Århus) mod Told- og Skattestyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller

Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller Hellerup den 12. august 2013 Specialistadvokat Martin Stæhr Dagens program Kort intro til seneste praksis vedrørende evalueringsmodeller Et par eksempler på ordregiveres

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015 K E N D E L S E BKI Foods A/S (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) mod Fællesudbud Sjælland v/odsherred Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018394 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 K E N D E L S E Danacare A/S (selv) mod Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde)

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) J.nr.: 2014-0037797 /2014-7611 9. oktober 2014 K E N D E L S E ATKI A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere