Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 128. Intern budgetkontrol pr. 30/ budgetkontrol 2009 på Voksenudvalgets område Budget Alarm- og pejlesystem jf. Lov om Social Service Bofællesskab på Kløvervænget/Gartnergrunden - godkendelse af skema B Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård Brugerbetaling 2010 for Voksenudvalgets område Budget 2010 for bofællesskabet Kirsebærhaven Anvendelse af de kommunale dagcentre Ventelister og klagesager Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne... 18

3 Voksenudvalget, Side Intern budgetkontrol pr. 30/ DIALSC / 09/13140 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i Voksen- og Sundhedsservice er det besluttet, at udarbejde interne budgetkontroller som beskriver om budgettet for 2009 forventes at overholdes. Udover de interne budgetkontroller udarbejdes der 3 budgetkontroller henholdsvis den 31/3, den 30/6 og den 30/ Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 30/ indeholder et merforbrug som blandt andet kan henføres til, at indarbejdede reduktioner ikke kan realiseres. Det er jf. proceduren for økonomistyring i 2009 en given forudsætning at fagudvalgene overholder deres budgetter. Et merforbrug på 18,997 mio. kr. er indarbejdet i budget Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den 27/ Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Annie Schieber Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at budgetkontrollen pr. 30/ tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Inger Fleischer Taget til efterretning budgetkontrol 2009 på Voksenudvalgets område DIALSC / 09/13140 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring 2009, skal der udarbejdes 3 budgetkontroller i budgetkontrol for 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, fremlægges i sagen og kan indeholde reguleringer af

4 Voksenudvalget, Side 2 beløb på såvel DRIFT som ANLÆG. Som udgangspunkt indeholder budgetkontrollen udmøntning af puljer samt flytninger mellem udvalgene, dvs. reguleringer som ikke påvirker kassebeholdningen. Økonomiske forhold 3. budgetkontrol 2009 på Voksenudvalgets område betyder en tillægsbevilling på 4 mio. kr. på driften, som består af udmøntning af centrale puljer og flytninger mellem andre udvalg. På anlægssiden forventes a/conto overførsler fra 2009 til Procedure 3. budgetkontrol 2009 behandles i Voksenudvalget den 27. oktober 2009 Direktionen den 24. november 2009 Økonomiudvalget den 2. december 2009 Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Voksen- og Sundhedsservice Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller, at 3. budgetkontrol 2009 på Voksenudvalgets område anbefales og indgår i den samlede sagsfremstilling i Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler, at den 3. budgetkontrol 2009 indgår i den samlede sagsfremstilling i Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet Budget 2010 DIMENI / 09/17233 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Forslag til udmøntning af rammetilpasninger på budget 2010.

5 Voksenudvalget, Side 3 Procedure Forslagene til rammetilpasninger behandles i Voksenudvalget den 27. oktober Voksenudvalgets forslag høres i Senniorrådet og Handicaprådet med henblik på endelig beslutning i Voksenudvalget den 1. december Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Voksenudvalget prioriterer forslagene til rammetilpasninger. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget udsender følgende forslag til høring i Seniorråd, Handicapråd og MED-organisationen med henblik på endelig vedtagelse i udvalgets møde den 1. december Udfordring: i 1000 kr Madservice Hjælpemidler Omsorgsindsats Service om natten Ældrepuljen Tilbud til handicappede I alt Alarm- og pejlesystem jf. Lov om Social Service 125 DIMECH / 09/11087 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget har ønsket en orientering om anvendelsen af alarmog pejlesystem på Voksenområdet i Haderslev kommune. Haderslev Kommune har i de senere år haft stort fokus på magtanvendelsesområdet. Der blev i 2007 udviklet retningslinjer for forebyggelse og håndtering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne. Det besluttedes at lægge afgørelseskompetencen i Voksenservice hos chefen i Visitation og Tilsyn. Alle ansøgninger uanset om der er givet samtykke fra

6 Voksenudvalget, Side 4 borgeren (frivillig ordning) skal behandles i Visitation og Tilsyn. I forhold til ansøgning om alarm- og pejlesystem vurderes det eksempelvis om borgeren har mistet eller er ved at miste orienteringsevnen, borgeren er dørsøgende, borgeren har motoriske, intellektuelle eller sproglige funktionsnedsættelser, der bevirker, at denne ikke vil kunne finde tilbage, problemet kan løses på en anden og mindre indgribende måde (tilpasset plejestruktur og plejeform kontakt- og tiltaleformer, rutiner, indhold og rytme), de fysiske omgivelser kan tilpasses, så borgeren får bedre mulighed for at orientere sig. Der findes flere forskellige alarm- og pejlesystemer. Disse er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Et alarm- og pejlesystem er ikke nødvendigvis den bedste og mest effektive vej til større sikkerhed eller tryghed i en given situation, heller ikke når borgeren samtykker. Hvis tiden ikke er moden, vil alarm- og pejlesystem virke som et unødigt indgreb i borgerens liv. Generelt har det i længere tid været drøftet, om reglerne for tildeling af alarm- og pejlesystem burde lempes, men på kommunalt niveau har dette ikke været lovgivningsmæssigt muligt. Statsministeren har dog nu - i sin redegørelse til folketinget - fremført, at regeringen forventer at fremsætte lovforslag om, at lempe betingelserne for at udstyre en dement med alarm- og pejlesystem. Juridiske aspekter Anvendelse af alarm- og pejlesystemer reguleres af Servicelovens 125, som siger, at leverandøren kan anmode kommunen om tilladelse til at bruge personlige alarm- eller pejlesystemer, når en borger med væsentlig nedsat psykisk funktionsevne forlader sin bolig og der derved er risiko for personskade for vedkommende selv eller andre. Det skal være dokumenteret, at borgeren forlader boligen og ikke kan tage vare på sig selv, og personalet skal uden held have afprøvet forskellige pleje- og socialpædagogiske tiltag for at undgå, at borgeren forlader boligen, før alarm- og pejlesystemer overvejes. Hvis alle andre tiltag er afprøvet uden held, og der er nærliggende risiko for væsentlig personskade ved, at borgeren forlader sin bolig, kan der gives tilladelse til brug af personlig alarm- eller pejlesystem. Afgørelse om anvendelse af personligt alarm- eller pejlesystem træffes for en afgrænset periode. Hvis borgeren

7 Voksenudvalget, Side 5 protesterer mod tiltaget, skal kommunens afgørelse forelægges det sociale nævn til godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Visitation og Tilsyn, Mette Christensen. Bilag Retningsliner for forebyggelse og håndtering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne (825460) Bilag - beskrivelse af typer af alarm- og pejlesystemer (826044) Bilag (etiske dilemmaer) til dagsordenspunkt om alarm - og pejlesystem (825992) Bilag(statistik) til dagsordenspunkt alarm- og pejlesystemer (825996) Indstilling Det indstilles til at Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Orientering givet Bofællesskab på Kløvervænget/Gartnergrunden - godkendelse af skema B DIFLFO / 09/10619 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kuben Management har på vegne af Voksenservice fremsendt skema B, der omfatter opførelse af 24 ældreboliger og servicearealer i et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede til godkendelse. Byrådet har i sit møde den 30. april 2009 godkendt skema A. Ved godkendelse af skema A vedtoges at bringe de bevillingsmæssige forhold på plads i forbindelse med godkendelse af skema B. Samtidig er der i henhold til den ændring af reglerne for finansiering af det støttede almene byggeri, som er trådt i kraft den 1. juli 2009, fremsendt en ansøgning om godkendelse af, at projektet omfattes af overgangsreglerne om nedsættelse af beboerbetalingen. Projekter med tilsagn før 1. juli 2009 omfattes ikke automatisk af denne nedsættelse, men projekter med tilsagn før 1. juli 2009 og skæringsdato efter 30. juni 2007 kan efter ansøgning inden 1. oktober 2009 blive omfattet af overgangsordningen. Der er meddelt tilsagn til projektet den 30. april Denne ansøgning behandles særskilt sammen

8 Voksenudvalget, Side 6 med en række tilsvarende sager. Dette indebærer, at den månedlige husleje for boligerne excl. forbrug kan beregnes til kr. eller en samlet årlig husleje på 804 kr. pr. m2. Ved skema A-godkendelse blev huslejen beregnet til kr. eller 903 kr. årligt pr. m2. Beboerne får i forvejen boligstøtte på Rådmandsvej. Nybyggeriet giver den enkelte beboer flere m2, hvorfor der vil være en mindre forhøjelse i boligstøtten. Efter bemyndigelse fra Voksenudvalget den 24. august d. å. har formanden for udvalget den 16. september 2009 godkendt grundlaget for udarbejdelse af skema B. Efter licitation den 19. august 2009 udgør den samlede tilbudssum kr., der fordeler sig med kr. incl. moms på boligdelen og kr. incl. moms på servicedelen. I forhold til skema A betyder dette en overskridelse på ca. 1 mill. kr. incl. moms på boligdelen og en mindre besparelse på servicedelen. I forbindelse med detailprojekteringen har Teknikog Miljøservice skærpet fortolkningen af brand- og lydmæssige krav til bebyggelsen, hvilket ikke har kunnet forudses. For boligdelen er den samlede anskaffelsessum i skema A godkendt med kr. incl. moms, der fordeler sig med kr. til grundkøb og tilslutningsafgifter, håndværkerudgifter på kr. og kr. på omkostninger og diverse gebyrer m. v. For servicearealerne er anskaffelsessummen i skema A beregnet til incl. moms. Ved skema B ansøges der om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på ca kr. for boligdelen, der fremkommer således: Anskaffelsessum, skema A Indeksregulering, ca. Skærpede myndighedskrav (brand og lyd) kr kr kr. For servicearealerne ansøges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på kr. incl. gebyrer og moms. Efter regulering af anskaffelsessummen er nødvendige besparelser på licitationsresultatet reduceret til ca kr. Byggeudvalget har ved gennemgang af sparekataloget besluttet at gennemføre besparelser for i alt ca kr. incl. moms. Den overvejende del af besparelserne er, under hensyn til lokalplanens krav, gennemført på udvendige gartner- og anlægsarbejder. Såfremt der i projektet ikke bliver behov for det fulde rådighedsbeløb for uforudsete udgifter, vil dele af besparelserne kunne geninddrages i projektet. Efter ønske fra byggeudvalget er den samlede besparelse ca kr. større end påkrævet. Overskuddet er overført til projektets budgetkonto for inventar og indretning af bofællesskabets 3 fællesrum.

9 Voksenudvalget, Side 7 Teknik- og Miljøservice har ingen bemærkninger til projekt eller skema B. Det oplyses, at de væsentlige krav i byggetilladelsen ser ud til at være rettet til. Det er Byrådssekretariatets vurdering, at gældende støttebetingelser er overholdt. Økonomiske forhold Byrådet har i mødet den 26. juni 2008 godkendt idéoplæg til projektet. Samtidig er der meddelt rådighedsbeløb og låneoptagelse på 1 mio. kr. i I 2008 er der bogført ca kr. Det uforbrugte rådighedsbeløb på kr. er ikke overført til 2009, men "genbevilget" af Byrådet den 26. marts 2009 i forbindelse med helhedsprioritering af anlæg i Med foreliggende skema B er der skabt overblik over økonomien og fordelingen over år. I budgetforslaget for er boligdelen indregnet med 31,585 mio. kr. i 2010, servicearealdelen med 1,842 mio. kr. i 2010 og med kr. i indtægter i Desuden er der budgetteret med låneoptagelse på 33 mio. kr. i Der er en mindre fremrykning af projektet, hvilket medfører behov for yderligere rådighedsbeløb og låneoptagelse i 2009 og tilsvarende reduktioner i Byggeregnskabet for de 3 områder i perioden kan på baggrund af data fra Kuben opstilles således: Boligarealerne koster 32,367 mio. kr., servicearealet koster kr., og der forventes en indtægt på 2,8 mio. kr. som følge af salg af jord til ældreboligbyggeriet. Der kan lånes til boligdelen, og der skal foretages et beboerindskud. Netto er projektet i balance set over en årrække. Der er behov for rådighedsbeløb i 2009 til boligdelen for yderligere 5,944 mio. kr. og kr. til servicedelen. Fremrykningen får den konsekvens, at

10 Voksenudvalget, Side 8 rådighedsbeløbene i 2010 skal reduceres, ligesom låneoptagelsen reduceres med 9,865 mio. kr. i Låneoptagelsen i 2009 øges med 6,319 mio. kr. Der budgetteres med en salgsindtægt på 2,8 mio. kr. i 2010 som følge af salg af kommunal jord til ældreboligdelen. Netto tilføres der kassen kr. i 2009 og kr. i 2010.

11 Voksenudvalget, Side 9 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth, Voksenservice/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes på baggrund af en anskaffelsessum på kr. for boligdelen og kr. for servicearealerne, og at bevillingspåtegningen under økonomiske forhold godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales med bemærkning om, at sagen forelægges Voksenudvalget inden byrådsmødet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Voksenudvalget anbefaler overfor Byrådet at skema B godkendes på baggrund af en anskaffelsessum på kr. for boligdelen og kr. for servicearealerne, og at bevillingspåtegningen under økonomiske forhold godkendes Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård DIANLE / 09/12866 ÅBEN SAG Sagsfremstilling

12 Voksenudvalget, Side 10 Voksenudvalget godkendte 12. maj 2009, at der blev indledt en undersøgelse af mulighederne for at udvide antallet af boliger på Odinsgård. Baggrunden herfor er oplysninger om, at der er en gruppe på 11 multihandicappede unge, som fylder 18 år inden for de kommende år. En bliver 18 år i 2009, fire i 2010, en i 2011 og fem i Af disse bor tre på børneinstitutioner for multihandicappede børn. De øvrige bor hjemme hos forældrene. Endvidere har kommunen modtaget en ansøgning om en plads fra 2010 på Odinsgård fra Kolding Kommune. Fælles for denne gruppe af unge er, at deres forældre har en forventning om at de tilbydes en passende bolig på voksenområdet i løbet af de næste år. Flere af forældrene har besøgt Odinsgård og ønsker, at deres børn kan få tilbudt en bolig der, begrundet i de fysiske rammer og de faglige kompetencer som er på Odinsgård. Dertil kommer 9 voksne multihandicappede borgere som bor hos deres forældre. Disse borgere vil have behov for et døgndækket og specialpædagogisk botilbud, når forældrene dør eller ikke magter opgaven længere. Dette er en kendt problematik og det er ikke muligt, at forudsige hvornår disse borgere vil få et aktuelt behov for en bolig. Enkelte af disse borgere er tidligere tilbudt en bolig, men forældrene har på deres vegne sagt nej tak. Forvaltningen har på grundlag af udvalgets beslutning 12. maj 2009 kontaktet boligselskabet DOMEA og bedt dem undersøge mulighederne for en udvidelse. På baggrund af denne undersøgelse har Domea udarbejdet et ideoplæg vedr. en udbygning med 8 boliger. Beskrivelse af udbygningen Odinsgård består i dag af 4 huse med 6 boliger i hver. Boligerne er centreret omkring store fællesarealer for beboerne. De 4 huse er forbundet to og to af et gangareal, der tillige rummer de nødvendige servicearealer til personalet. Aktuelt er der således to afdelinger med hver 2 x 6 beboere med tilknyttet personale og en daglig leder. Udbygningen betyder, at der kobles yderligere 4 boliger på hver afdeling, således at hver afdeling kommer til at bestå af boliger. Fordelen ved at anvende denne model ved udbygningen er: At den nuværende organisering af personale og ledelse kan opretholdes, hvilke vil være med til at minimerer behovet for personaletilførsel. At der ikke bliver behov for yderligere servicearealer. At det også vil være muligt at tilbyde de nye boliger til borgere som brug for den ro og afskærmning som en lille boenhed med kun 4 boliger kan tilbyde.

13 Voksenudvalget, Side 11 Byggeudvalg Der nedsættes et byggeudvalg som har rådgivende og forberedende funktioner overfor Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det er byggeudvalgets opgave, at formulere brugerkrav m.v. til byggeprojektet som skal danne grundlag for projekteringen og den endelige udarbejdelse af udbudsgrundlaget som grundlag for indhentning af entreprisetilbud/licitation. Der nedsættes således et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Domea Voksen- og Sundhedsservice Borger- og Erhvervservice Odinsgård (personale og ledelse) Bruger- og Pårørenderåd Handicapråd Tidsplan: Der er udarbejdet en tidsplan som kalkulerer med at byggeriet kan igangsættes i oktober måned 2010 og afleveres i juli måned Økonomiske forhold Anlægsudgifter: Byggeriet gennemføres og finansieres efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.". Selve byggeriet forløber i perioden oktober juli Kommunen kan i denne periode enten selv finansiere byggeriet eller optage et lån i form af en byggekredit. Byggekreditten vil senere kunne indfries ved den endelige belåning. Byggeriet finansieres således: 2 % Beboerindskud 7 % Kommunal grundkapitallån 91 % Realkreditlån Lokalplanen for området giver mulighed for at foretage den foreslåede udbygningn, dog forudsættes det, at der købes et mindre areal af Haderslev kommune, som er udlagt i græs/krat og som ikke anvendes til noget formål. Grundkøbssummen er sat til kr. Det samlede boligareal for de 8 boliger er på 600 m2 svarende til 75 m2 pr bolig inkl. fællesarealer. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. svarene til kr. pr m2. Det kan oplyses, at det vejledende rammebeløb jf. ministeriet er kr kr. Kommunens grundkapitaludgift udgør 7% svarende til kr. Dette beløb finansieres via den kapitaliserede grundværdi, som er sat kr., således at byggeriet bliver udgiftsneutralt for

14 Voksenudvalget, Side 12 kommunen. Husleje, boligydelse og beboerindskud. Den årlige leje pr. m2 er foreløbig beregnet til 898 kr. pr m2 ekskl. forbrug. Det giver en månedlig husleje på kr. Der må påregnes udgifter til beboerindkud og boligydelse. Udgifterne hertil vil afhænge af den konkrete beboersammensætning og deres indtægts og formuerforhold. Driftsudgifter: Taksten på Odinsgård er i 2009 på 2.239,00 kr. pr døgn/ kr. pr. år. Forvaltningen forventer, at mindst 4 af disse nye pladser skal tilbydes unge som pt. har ophold på børneinstitutioner. En plads forventer forvaltningen skal tilbydes en borger fra en anden kommune. De resterende pladser vil blive tilbudt borgere som aktuelt bor hos forældrene. Driftsudgifterne kan herefter opgøres således: Samlede udgifter til 8 pladser kr. - udgifter til kr. børneinstitutionspladser - indtægt v. salg af en plads kr. Nettoudgifter 1.964,405 kr. Ovenstående regnestykke forudsætter dog, at der overføres penge fra Børne- og Familieudvalgets budget til Voksenudvalgets budget. Det har hidtil ikke været praksis at foretage en sådan overflytning, idet der på børneområdet typisk vil komme nye børn til der kræver tilsvarende særforanstaltninger. En godkendelse af ideoplægget indebærer således øgede driftsudgifter på 6 mill kr. fra 2011, forudsat at der ikke sker en tilsvarede afgang af borgere og eller justereing i forhold det samlede budget på det specialiserede socialområde for voksne. Såfremt udbygningen ikke gennemføres vil alternativet være, at kommunen skal købe pladser hos andre kommuner til de borgere som aktuelt indgår i planerne vedr. udbygningen af Odinsgård. Udgifterne hertil vil ligeledes være ca. 6 mil. kr. på årsbasis. Personalemæssige forhold Der skal ansættes ekstra personale. Lønudgiften hertil er indeholdt i ovenstående skitsering af driftsudgifterne. Juridiske aspekter Ingen kendte ud over de almindelige ved ombygningen efter

15 Voksenudvalget, Side 13 pågældende lovgivning. Procedure Ideoplægget behandles i Voksenudvalget 1. september Der indhentes udtalelse fra Handicaprådet og bruger- og pårørenderådet på Odinsgård. Ideoplægget behandles i økonomiudvalget 9. september 2009 og i Byrådet 25. september Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Idéoplæg (827471) Indstilling Voksenservice indstiller at Voksenudvalget godkender ideoplægget. at den forslåede sammensætning af byggeudvalg godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. at der snarest vil blive forelagt et skema A med indstilling om godkendelse af anlægsbevilling på kr. og med indstilling om frigivelse af et rådighedsbeløb til fortsat projektering. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Genoptages på næste ordinære møde. Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet kan anbefale ideoplægget. Supplerende sagsfremstilling Problematikken vedr. driftsøkonomien, som er skitseret under punktet økonomiske forhold, har siden Voksenudvalgets møde 1. september 2009 været genstand for en principiel drøftelse i projektgruppen vedr. Det Specialiserede Sociale Område. Projektgruppen er nedsat af direktionen på baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget. Projektgruppen har bl.a.. til opgave at udarbejde en budgetstyringsmodel på tværs af serviceområderne. Forslag til en

16 Voksenudvalget, Side 14 budgetstyringsmodel forventes at kunne fremlægges til politisk godkendelse inden budgetlægningen for 2011 går i gang. Det kan derfor anbefales, at de øgede driftsudgifter til Odinsgården indgår i budgetlægningen for 2011 ud fra de politisk vedtagne principper for budgetlægningen på Det Specialiserede Sociale Område. Voksen og Sundhed indstiller at Voksenudvalget godkender idéoplægget at den forslåede sammensætning af byggeudvalget godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse at afledte driftsudgifter på 6 mio kr. indgår i budgetoplæg for Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Godkendt i henhold til indstilling. Peter Hansen kan ikke godkende indstillingen Brugerbetaling 2010 for Voksenudvalgets område DIALSC / 08/38706 Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2010 fremlægges hermed takster og brugerbetalinger for Voksenudvalgets område i 2010, jf. vedlagte takstbilag. ÅBEN SAG Procedure Takser og brugerbetaling forelægges Seniorrådet den 26/10 09, Voksenudvalget den 27/10 09 og Handicaprådet den 28/ Handicaprådets høringssvar vil foreligge til sagens behandling i Økonmiudvalget og endelig vedtagelse i Byrådet den 26. november Bilag Brugerbetaling Voksenudvalgets området (869589)

17 Voksenudvalget, Side 15 Indstilling Voksen og Sundhed indstiller taksterne til Voksenudvalgets godkendelse og videreindstilling til Økonomiudvalget/Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Seniorrådet den Spørgsmålet er, om taksterne for transport er med i prisen. F.eks. på madpriserne til hjemmeboende. Ellers tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt med henblik på videreindstilling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet Budget 2010 for bofællesskabet Kirsebærhaven DIANLE / 09/26423 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bestyrelsen for bofællesskabet Kirsebærhaven fremsender budgetoplæg for 2010 til godkendelse. Bofællesskabet Kirsebærhaven er en selvejende institution for 6 voksne personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Boligerne ejes og administreres af Vojens Andelsboligforening. Bestyrelsen - valgt af og blandt de pårørende til beboerne - er ansvarlig for den daglige drift af bofællesskabet hvad angår de forhold, som vedrører beboerne og personalet. Bestyrelsens ansvarsområde og opgaver er beskrevet i vedtægter som er godkendt af tidligere Vojens Kommune. Økonomiske forhold Budgetoplægget indeholder en fremskrivning af budget 2009 med 2,9% både hvad angår lønninger som øvrige udgifter. Dette giver et årsbudget på kr. og en døgntakst pr. beboer på 1716 kr. I det budget som Byrådet har godkendt for 2010 er der afsat kr. Der en anvendt fremskrivningsprocent på 4,9% i forbindelse med fremskrivningen af budgettet for Differencen skyldes, at der er anvendt to forskellige fremskrivningsprocenter. Dertil kommer at Kirsebærhaven har taget udgangspunkt i, at en reduktion på kr., besluttet af Byrådet i forbindelse med godkendelse af budget 2009 budgettet, ikke skal videreføres i 2010 og overslagsårene. Procedure Sagen omhandler alene en fremskrivning af budgettet for 2010,

18 Voksenudvalget, Side 16 hvilket ikke kræver en høring i Handicaprådet. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Bestyrelsens budgetforslag 2010 (864561) Indstilling Det indstilles, at der godkendes et budget for 2010 på kr kr. for bofællesskabet Kirsebærhaven. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt i henhold til indstilling Anvendelse af de kommunale dagcentre DILIAX / 09/26894 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På baggrund af en henvendelse fra et udvalgsmedlem orienteres udvalget om dagcentertilbud i Haderslev Kommune. Der er i øjeblikket 144 borgere der er visiteret til dagcentertilbud i Haderslev Kommune. Der er 6 dagcentre i Haderslev Kommune. Det er Bregnbjerglunden Dagcenter, Kildebakken Dagcenter, Kong Frederik den lx s Dagcenter, Hiort Lorenzens Dagcenter, Povlsbjerg Dagcenter samt Engparken Dagcenter. Borgerne fordeler sig på følgende måde på de forskellige dagcentre: Dagcenter Antal brugere Bregnbjerglunden Dagcenter 19 Kildebakken Dagcenter 25 Kong Frederik den lx s Dagcenter 38 Hiort Lorenzens Dagcenter 35 Povlsbjerg Dagcenter 9 Engparken Dagcenter 18 Borgerne kan visiteres fra 1-5 ugentlige dage og dagene er fordelt på følgende måde på de forskellige centre: Dagcenter Antal dage

19 Voksenudvalget, Side 17 Bregnbjerglunden Dagcenter 43 Kildebakken Dagcenter 81 Kong Frederik den lx s Dagcenter 82 Hiort Lorenzens Dagcenter 84 Povlsbjerg Dagcenter 25 Engparken Dagcenter 37 Borgerne visiteres ud fra ud fra en konkret og individuel vurdering, samt ud fra følgende kriterier: Borgere, der har behov for genoptræning og vedligeholdelse af daglige færdigheder. Borgere der har behov for at få struktureret deres dagligdag, specielt demente og borgere med psykiske problemstillinger. Borgere der har behov for understøttelse af, at forblive længst muligt i eget hjem. Aflastning for ægtefælle / samlever som varetager mange opgaver i hjemmet. Der ligger altid en faglig begrundet ansøgning til grund for visitering til dagcenter. Den er udarbejdet af enten hjemmeplejen, demenskoordinator eller visitator. Visitering til dagcenter sker i Visitation og Tilsyn og ansøgninger behandles hver 14. dag. Borgerne visiteres som hovedregel med en start på 2-3 ugentlige dage, som efterfølgende kan reguleres. Dagcentertilbud kan være et tilbud i en midlertidig periode i forbindelse med sygdom og/eller ved vurdering af en borgers livssituation. Ved en opnormering udarbejdes en faglig begrundelse og status fra dagcenter / hjemmepleje. Borgere, der selv kan deltage i frivillige aktiviteter, er som udgangspunkt ikke berettiget til dagcenter. Borgere, der har bopæl på plejecenter, kan ikke samtidig visiteres til et dagcentertilbud. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen Bilag

20 Voksenudvalget, Side 18 Oversigt over dagcentre og åbningstider (865389) Indstilling Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Voksenudvalget videresender sagen til Byrådet til orientering Ventelister og klagesager 138. Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne

21 Voksenudvalget, Side 19 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Charlotte Scheppan

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere