VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet"

Transkript

1 VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet

2 Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven Forudsætning for anvendelse af tvang Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår? Det mindste middels princip Myndighedsudøvelse, herunder - Kompetence og ansøgning om tilladelse Revurdering, registrering og indberetning af magtanvendelse Klageadgang ved anvendelse af tvang Internt indberetningsskema Socialministeriets skemaer om magtanvendelse...12 Bilag 1 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre ind greb i selvbestemmelsesretten over for voksne Bilag 2 Magtanvendelse uden for reglerne i Nødret/nødværge, undgå omsorgssvigt 1

3 1. PRÆSENTATION OG FORTOLKNING AF LOVEN. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. - Vedtaget med virkning fra 1. januar 2007 samt bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006 Loven omfatter fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten og kun hos borgere, hvor der er truffet beslutning om at yde bistand efter serviceloven (jf og 85, 86, 87 og 88). OBS! Nye regler indeholder ikke mulighed for fiksering. Dette vil derfor kun kunne iværksættes inden for det psykiatriske regi. FORMÅL MED ÆNDRING AF LOV: 1. At præcisere de sociale myndigheders omsorgspligt jf. 67a. 1a. At øge borgerens retssikkerhed. 2. At undgå omsorgssvigt over for svage persongrupper, d.v.s. personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. 3. At kommunen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage den pågældendes interesser. Måske er der behov for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. 4. At begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. 5. At man altid sikrer sig, at alt er prøvet for at opnå personens frivillige medvirken til den nødvendige handling. 6. At magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, således at unødig krænkelse ikke forvoldes. 7. At kommunalbestyrelsens beslutning om tvangsanvendelse skal forelægges Det Sociale Nævn til godkendelse inden beslutning sættes i værk, hvis personen modsætter sig foranstaltningen. Hvis der er samtykke fra personen ligger beslutningen hos kommunalbestyrelsen. 2

4 8. I de tilfælde, hvor foranstaltninger er påkrævet inden Det Sociale Nævns godkendelse foreligger, skal udfaldet af sagen meddeles den klageberettigede straks efter, at afgørelsen foreligger. 9. Indberetning og registrering. 3

5 2. FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE AF TVANG: 1. Inden foranstaltninger træffes skal man altid tilstræbe at få vedkommendes samtykke. Passivitet må aldrig opfattes som samtykke. 2. Magtanvendelse og andre indgreb kan kun iværksættes, når pleje, omsorg og pædagogisk indsats har vist sig utilstrækkelig. 3. Indgreb forudsætter altid en konkret og individuel, skriftlig faglig dokumentation på, at den nedsatte psykiske funktionsevne er betydelig og varig f.eks. hos: a. middel til svært demente b. hjerneskadede c. udviklingshæmmede. Den nedsatte funktionsevne gør personerne ude af stand til at handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af deres handlinger. En lægefaglig diagnose bør indgå i dokumentationen. 4. Den person, som i henhold til kommunal bemyndigelse, er ansvarlig for at iværksætte foranstaltninger, skal sikre, at dette ikke udstrækkes længere end absolut påkrævet m.h.t. tid og omfang. 5. Enhver form for tvangsmæssig foranstaltning registreres straks eller senest dagen efter og indberettes til kommunalbestyrelsen på Socialministeriets skema. Hvis samtykke foreligger, indberettes på internt skema til kommunalbestyrelsen. 6. Der skal udarbejdes planer (indeholdende årsag formål middel tidsrammer) for de personer, over for hvem, der iværksættes tvangsmæssige foranstaltninger. Efterfølgende skal der ske en evaluering af indgrebet. 7. Såfremt en borger ikke tillader hjælp, kan der kun lovligt gribes ind, når der er fare for nærliggende risiko for væsentlig personskade. 8. Inden flytning til særligt botilbud, uden samtykke fra borger, kræves fremover både værgebeskikkelse, advokatbeskikkelse og godkendelse af Det Sociale Nævn. Kommunen sørger for advokatbistand og betaler udgifterne hertil. Borgeren kan vælge egen advokat. Borgeren skal have en kopi af Bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006 (Bilag 1). 4

6 3. HVILKEN TVANG MÅ ANVENDES? OG HVORNÅR? 125 Alarm og pejlesystemer (indbefatter ikke udstyr til kontinuerlig overvågning). 126 Fastholdelse (nødret/nødværge). 127 Tilbageholdelse. 128 Anvendelse af beskyttelsesmidler (stofseler, borde m.m.) må kun bruges for at forhindre fald. 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke. 131 Indstilling/redegørelse til Vedrørende personlige alarm- eller pejlesystemer kan kommunalbestyrelsen, i en begrænset periode, træffe afgørelse for en person når der er risiko for, at personen, ved at forlade boligen, udsætter sig selv eller andre for at lide skade. Husk, hvis foranstaltninger iværksættes, skal der tages hensyn til andre beboeres frie færden. 126 Fastholdelse, herunder indgreb foretaget i nødværge eller som led i nødret samt al anden magtanvendelse foretaget med samtykke (skema 2). Vedrørende fastholdelse i hygiejnesituationen kan kommunalbestyrelsen, for en begrænset periode, træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten i hygiejnesituationer (skema 3). 127 Ved tilbageholdelse i bolig, kan kommunalbestyrelsen, i en begrænset periode, give tilladelse til at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide skade (skema 1). Beslutningen skal forelægges for Det Sociale Nævn, såfremt der ikke foreligger samtykke. Kommunen er forpligtiget til at sørge for advokatbistand til at varetage pågældendes interesser (Retten i Odense kan henvise til beskikkede advokater). 128 Beskyttelsesmidler (stofsele, borde m.m.) må kun anvendes for at forhindre fald. 5

7 129 Kommunen kan indstille til Det Sociale Nævn at træffe afgørelse om, at en person skal optages i et bestemt botilbud (skema 4). Nævnet skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelse af indstilling. Optagelse kan aldrig ske akut. Indstilling kan først foretages, når bolig kan anvises. Kommunen er forpligtet til at sørge for advokatbistand (Retten i Odense kan henvise til beskikkede advokater). Betingelser: 1. Flytning skal være absolut påkrævet for, at borger kan få nødvendig hjælp. 2. Borgeren kan ikke ydes nødvendig hjælp i nuværende bolig. 3. Borgeren kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger. 4. Der skal foreligge en dokumenteret risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide skade. 5. Det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Det er ikke tilstrækkeligt at have en formodning om, at den pågældende udsætter sig for fare. Der skal foreligge konkret viden om ofte gentagne forsøg på at udføre handlinger, som kan medføre personskade. Ifølge 131 skal der udarbejdes en indstilling/redegørelse. Det kan indgå i kommunens vurdering, at en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp samt opsyn i forhold til den pågældende (skema 4). 6

8 4. DET MINDSTE MIDDELS PRINCIP 1. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. 2. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelig, skal disse altid anvendes. 3. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende således, at man undgår at forvolde unødig ulempe og krænkelse. 4. Der skal ske en løbende vurdering af om mindre indgribende foranstaltninger kan anvendes. 5. MYNDIGHEDSUDØVELSE KOMPETENCE Beslutning om magtanvendelse skal altid træffes af den ansvarlige myndighed efter anmodning fra det personale, der har umiddelbar berøring med den pågældende og som udfører de socialpædagogiske og plejemæssige opgaver. Pårørende og andre med jævnlig kontakt til borgeren kan ligeledes anmode om indgreb. Den, der udfører opgaverne er forpligtiget til registrering og indberetning. Kommunalbestyrlsen har ansvar for tilsyn med opgaveudførsel. Regler om magtanvendelse hindrer ikke uddelegering, men det skal ske til velkvalificerede personer. Indberetningspligt har: gruppeledere ansvarshavende sygeplejerske/assistent Sendes til Myndighedsafdelingen til godkendelse. 7

9 6. REGISTRERING, INDBERETNING OG REVURDERING AF MAGTANVENDELSE Formål: Kontinuerlig reflektering og evaluering af den anvendte tvang Medvirke til større åbenhed mellem kommunalbestyrelsen, personale og pårørende. Al magtanvendelse (også ulovlig magtanvendelse) registreres altid i borgerens samarbejdsbog. Registrering af magtanvendelse skal registreres straks og senest dagen efter på indberetningsskemaerne, at foranstaltningerne er sat i værk. Registrering af brug af alarmsystemer i bolig og anvendelse af beskyttesesmidler jf Indberettes en gang om måneden til kommunalbestyrelsen på indberetningsskema nr. 1 fra Socialministeriet. Registrering af fastholdelse jf Indberettes hver 3. måned (med mulighed for forlængelse på 6 mdr.) til kommunalbestyrelsen på indberetningsskema nr. 3 fra Socialministeriet. Registrering af tilbageholdelse jf Indberettes en gang om måneden til kommunalbestyrelsen på indberetningsskema nr. 1. Der skal søges tilladelse hos Det Sociale Nævn. Registrering af tilfælde, hvor der foreligger samtykke jf Skema sendes (evt. løbende) til Myndighedsafdelingen. Indberettes hvert 1/1 år til kommunalbestyrelsen på internt indberetningsskema. Hvor der ikke foreligger samtykke, indberettes kvartalsvis til kommunalbestyrelsen. Registrering af optagelse i særlige botilbud skal ske senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er iværksat jf Indberettes kvartalsvis til kommunalbestyrelsen på indberetningsskema nr. 3. 8

10 Revurdering af registreringer og indberetninger efter 125 og 127. Iværksatte foranstaltninger revurderes løbende og senest 8 måneder efter Det Sociale Nævns godkendelse. Revurdering af iværksatte foranstaltninger efter 128. Fortsat anvendelse revurderes løbende, dog senest 18 måneder efter Det Sociale Nævns godkendelse. Registrering skal foretages straks eller senest dagen efter. Indberetning skal ske straks og senest på 3. dagen til kommunalbestyrelsen på Socialministeriets skema. Hvis der fortsat er behov for magtanvendelse, skal der ske godkendelse fra Det Sociale Nævn. Registrering foretages af den person, som har iværksat indgrebet eller af gruppeleder. Indberetning foretages af gruppeleder til Myndighedsafdelingen. Er der udarbejdet en plan for de borgere, hvor der er iværksat magtanvendelse, vedlægges kopi af denne til indberetningen. Gruppelederen følger udviklingen i anvendelse af indgreb i den personlige frihed m.h.p. vurdering af behovet for opfølgning. Myndighedsafdelingen forelægger beretning for kommunalbestyrelsen 1 gang årligt. Indberetningsskemaer downloades fra Styrelsen For Social Service s webside. 125, 127 og 128 skal forelægges det sociale nævn til godkendelse, såfremt de træffes mod de pågældendes vilje. 9

11 7. KLAGEADGANG VED ANVENDELSE AT TVANG Skriftlige klager kan rettes fra: Pågældende borger selv Pårørende Værge Anden repræsentant med nær tilknytning til borger. Er der tale om samtykke, hvor tilladelse ligger hos kommunen, kan klage over beslutning vedrørende: Alarm/pejlesystemer Fastholdelse Tilbageholdelse Anvendelse af beskyttelsesmidler (stofseler/borde m.m.) rettes til det Det Sociale Nævn. Ved passivitet eller manglende samtykke, hvor tilladelsen foreligger fra Det Sociale Nævn, rettes klagen til Den Sociale Ankestyrelse. Ved klage over optagelse i særlige botilbud uden samtykke, hvor tilladelsen ligger hos Det Sociale Nævn, rettes klagen til Den Sociale Ankestyrelse. Klager til Den Sociale Ankestyrelse og Det Sociale Nævn skal forligge senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. 10

12 8. Internt indberetningsskema INTERNT INDBERETNINGSSKEMA MAGTANVENDELSE 1. PERSONLIGE DATA Skema til brug ved foranstaltninger efter serviceloven 125 og 128. Alarm- og pejlesystemer, beskyttelsesmidler, når samtykke foreligger Navn: Cpr.nr.: Adresse: 3. FORANSTALTNING 5. KONTAKTPERSONER 2. UNDERSKRIFT Samtykke givet af pårørende, bisiddere, værge, advokat el. lign. (streg relevante situation under) Navn: Adresse: Dato, underskrift Myndighed Ansvarligt personale Tlf.: 3.A. FORMÅLET MED INDSATSEN Formål: Opfølgende indsats, umiddelbar og langsigtet: Internt indberetningsskema vedlægges handleplan, som er noteret på ark fra faneblad 6 i samarbejdsbog. 11

13 Skema 1 REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSSKEMA Magtanvendelse og andre indgreb efter servicelovens 125, 127, 128: Personlig alarm, pejlesystemer, særlige døråbnere og tilbageholdelse i boligen samt beskyttelsesmidler Borgerens navn, adresse og CPR-nr.: Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Hvilken type foranstaltning er der givet tilladelse til at anvende overfor borgeren? Tilladelsen er givet den (angiv dato for seneste tilladelse): Personlig alarm Pejlesystemer Særlige døråbnere Tilbageholdelse i boligen Beskyttelsesmidler Hvor fandt anvendelsen af foranstaltningen sted? Hvad var formålet med anvendelsen af foranstaltningen? Beskriv handlingsforløbet i forbindelse med anvendelsen af foranstaltningen: Hvordan reagerede borgeren umiddelbart efter anvendelsen af foranstaltningen? 12

14 Lederens kommentarer: Tiltag til at forhindre eller begrænse brugen af foranstaltninger efter servicelovens 125, 127, 128: 1. Er der tidligere udarbejdet retningslinier for at forhindre eller begrænse anvendelsen af foranstaltningen? JA NEJ Hvis ja: Hvornår? 2. Har anvendelse af foranstaltningen overfor denne borger været behandlet blandt personalet, f.eks. på personalemøder eller lignende? JA NEJ Hvis ja: Hvornår? Hvis nej til punkt 2: Er der planer om at tage anvendelsen foranstaltningen op til behandling blandt personalet? Hvis ja: Hvornår? JA NEJ 3. Hvis der på forhånd er udarbejdet en plan for at undgå anvendelse af den pågældende foranstaltning overfor borgeren, bedes den vedlagt i kopi eller henvise til tidligere indsendte plan. Er planen ikke udarbejdet, bedes den indsendt når den er udarbejdet. 4. Er pårørende informeret? JA NEJ Dato og lederens underskrift: Hver enkelt episode af magtanvendelse skal registreres for sig selv. Denne registrering skal foretages straks efter episoden, dog senest dagen efter episoden har fundet sted. Indberetningen af alle de registrerede episoder skal ske 1 gang om måneden til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Indberetningen er behandlet i den kommunale/regionale myndighed (evt. det Sociale Nævn): Navn på den kommunale/regionale myndighed (evt. det Sociale Nævn)): Dato og underskrift: Bemærkninger: Revurderes løbende og senest 8 måneder efter det Sociale nævns godkendelse. 128 Revurderes løbende, dog senest 18 måneder efter det sociale nævns godkendelse. 13

15 Skema 2 REGISTRERINGS - OG INDBERETNINGSSKEMA Til magtanvendelse og andre indgreb efter servicelovens 126 mv.: Fastholdelse herunder indgreb foretaget i nødværge eller som led i nødret samt al anden magtanvendelse dvs. indgreb som er ulovlige, samt magtanvendelse foretaget med samtykke. Borgerens navn, adresse og CPR-nr.: Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Hvilken type af magtanvendelse er anvendt? Fastholdelse Indgreb foretaget i nødværge eller som led i nødret Al anden magtanvendelse dvs. indgreb som er ulovlige Magtanvendelse foretaget med samtykke I hvilken bolig, bo- eller dagtilbud fandt magtanvendelsen sted (tilbuddets navn)? Navn på medarbejderen/medarbejdere der foretog magtanvendelsen? Hvor i boligen eller botilbuddet fandt magtanvendelsen sted? Tidspunkt for magtanvendelsen: Dato Kl. Varighed 14

16 Medarbejderens beskrivelse Hvad var formålet med magtanvendelsen? Hvad foregik inden magtanvendelsen? Beskriv situationen der førte til magtanvendelsen: Beskriv handlingsforløbet under magtanvendelsen. Beskriv også borgerens reaktion: Hvordan reagerede borgeren umiddelbart efter magtanvendelsen? Dato og underskrift: Forklaring fra eventuelle personer der overværede episoden: (hvis det er muligt) Dato og underskrift: Borgerens forklaring (hvis det er muligt): Dato og underskrift: 15

17 Lederens kommentarer: Dato og lederens underskrift: Registreringen foretages straks efter episoden og senest dagen efter. Indberetningen af nødværge og nødret skal senest på 3. dagen efter magtanvendelsen sendes til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Indberetningen af de øvrige typer af magtanvendelse skal ske 1 gang om måneden. Indberetningen er behandlet i den kommunale/regionale myndighed(evt. det Sociale Nævn) Navn på den kommunale/regionale myndighed (evt. det Sociale Nævn): Dato og underskrift: Bemærkninger: Er der tidligere truffet afgørelse om anvendelse af foranstaltninger efter servicelovens 125, 127, 128 over for den pågældende borger? JA NEJ Hvis ja, hvornår? Hvis nej, er der på nuværende tidspunkt grundlag for en afgørelse herom? 16

18 Skema 3 INDSTILLINGSSKEMA Serviceloven 126, stk. 2: Fastholdelse i hygiejnesituationer Borgerens navn, adresse og CPR-nr.: Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Fastholdelse ønskes i forbindelse med hjælp til: Tandbørstning Barbering Hårvask, badning og tøjskift Klipning af hår og negle Skiftning af bleer og bind Pleje af hud Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule Begrundelse for indstillingen: Hvornår er der udarbejdet plan for at begrænse fastholdelse i hygiejnesituationer?(planen vedlægges) Dato: Er pårørende informeret? JA NEJ Dato og lederens underskrift: Indberettes hver 3. mdr. ( med mulighed for forlængelse på 6 mdr.) 17

19 Borgerens egne bemærkninger til fastholdelse i hygiejnesituationer (hvis det er muligt): Indstillingen er behandlet i den kommunale myndighed(evt. det Sociale Nævn) Navn på den kommunale myndighed(evt. det Sociale Nævn): Dato og underskrift: Bemærkninger: Der er truffet afgørelse om fastholdelse i hygiejnesituationer, den, for en periode på: Der er truffet afgørelse om at forlængelse: Dato og underskrift: Afgørelsen forlænges indtil den: 18

20 Skema 4 INDSTILLINGSSKEMA Serviceloven 129: Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Borgerens navn, adresse og CPR-nr.: Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Redegørelse for indstillingen Redegørelsen skal, jf. 131, indeholde: 1. Grundlaget for at betingelserne i 129 stk. 1 eller stk. 2 er opfyldet 2. Den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne(dokumentation vedlægges) 3. Beskrivelse af den hjælp og pleje, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet 4. Beskrivelse af indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed. 1. Grundlaget for at betingelserne i 129 stk. 1 eller stk. 2 er opfyldet: 2. Den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne skal vedlægges 3. Beskrivelse af den hjælp og pleje, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstillingen om optagelse i et særligt tilbud blev besluttet: 19

21 4. Beskrivelse af indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte mv. som herefter vil kunne stilles til rådighed. Hvis der er valgt et konkret botilbud, angives navnet herpå: Dato og underskrift: Borgerens egne bemærkninger til flytningen (hvis det er muligt): Pårørendes bemærkninger til flytningen (hvis det er muligt): Borgeren er gjort bekendt med muligheden for juridisk bistand: Hvis ja: Hvornår? JA NEJ Navnet på den advokat borgeren har valgt/er blevet beskikket, jf. 132: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE nr.: Bankoplysninger: reg.nr: kontonr.: 20

22 Indstillingen er behandlet i den kommunale myndighed(evt det sociale nævn): Navn på den kommunale myndighed(evt. det sociale nævn): Dato og underskrift: Bemærkninger: Der er truffet afgørelse om optagelse i særligt botilbud, den Afgørelsen er godkendt af Det Sociale Nævn: Dato og underskrift: Registrering af optagelse i særlige botilbud skal ske senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er iværksat jf Indberettes kvartalsvis til kommunalbestyrelsen 21

23 Bilag af 06/ Socialministeriet Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter servicelovennr. 789 af 6. juli 2006 I medfør af 108, stk. 6, samt 137 i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service fastsættes: Anvendelsesområde og generelle betingelser 1. Magtanvendelse efter servicelovens kapitel 24 omfatter fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten. Stk. 2. Lovlig magtanvendelse er alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere efter servicelovens 125, fastholdelse efter 126, tilbageholdelse efter 127 og anvendelse af beskyttelsesmidler efter 128. Stk. 3. Lovlige indgreb i selvbestemmelsesretten omfatter desuden optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens 129. Stk. 4. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan alene iværksættes overfor personkredsen nævnt i servicelovens 124, stk. 2, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig. Stk. 5. Indgreb efter denne bestemmelse forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand. 2. Den person, der i henhold til kommunal bemyndigelse er ansvarlig for foranstaltninger iværksat efter servicelovens , har pligt til at påse, at foranstaltningen ikke udstrækkes længere end påkrævet. Personlige alarm- og pejlesystemer samt særlige døråbnere 3. Adgangen til at træffe afgørelse om midlertidig anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer efter servicelovens 125, stk. 1, omfatter alene udstyr, som er egnet til at opdage, at en person forlader boligen, eller til at opspore en person, der har forladt boligen. Adgangen til at træffe afgørelse om midlertidig anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer efter servicelovens 125, stk. 1, omfatter ikke udstyr egnet til kontinuerligt at overvåge en persons færden. Stk. 2. De særlige døråbnere efter servicelovens 125, stk. 2, omfatter dobbelte dørgreb, dobbelttryk for døråbning og lignende. Foranstaltningen må ikke have karakter af en egentlig aflåsningsmekanisme men må alene virke forsinkende i forhold til den pågældendes frie færden, så personalets opmærksomhed henledes på, at den pågældende går ud. Stk. 3. Tilbageholdelse i boligen m.v. må ikke være en følge af de særlige døråbnere uden, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse herom efter servicelovens 127. Personer, der ikke er omfattet af en afgørelse om tilbageholdelse i boligen m.v. efter servicelovens 127, skal sikres nødvendig hjælp til at betjene de særlige døråbnere. Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer 4. Fysisk magt i form af fastholdelse vil kunne tillades i følgende personlige hygiejnesituationer: 1)Tandbørstning. 2)Barbering. 3)Hårvask, badning og tøjskift. 4)Klipning af hår og negle. 5)Skiftning af bleer og bind. 6)Pleje af hud. 7)Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. 22

24 Stk. 2. Det skal præciseres i kommunalbestyrelsens afgørelse, hvilke konkrete hygiejneforhold afgørelsen vedrører. Stk. 3. Der må ikke bruges hjælpemidler til fastholdelsen, og der skal være proportionalitet mellem karakteren af den fastholdelse, der udøves, og det der søges opnået ved fastholdelsen. Stk. 4. Fysisk magt i form af fastholdelse i hygiejnesituationer vil kunne tillades i en tidsperiode på indtil 3 måneder. Kommunalbestyrelsen vil kunne forlænge tidsperioden, der dog ikke kan overstige i alt 6 måneder, idet andre metoder til at fremme hygiejneforholdene hos den pågældende sideløbende skal udvikles efter servicelovens 126, stk. 2, 2. pkt. Stk. 5. Hvis den betydeligt og varigt nedsatte psykiske funktionsevne hos en person, for hvem der tidligere er truffet afgørelse efter servicelovens 126, stk. 2, nedsættes yderligere, vil der igen kunne træffes afgørelse om tilladelse af fysisk magt i form af fastholdelse i hygiejnesituationer for en periode på indtil 3 måneder med mulighed for forlængelse i op til 6 måneder. Samtidig skal en handleplan efter servicelovens 141 revurderes og gennemarbejdes efter de nye forhold. Meddelelse af det sociale nævns godkendelse af akut iværksatte foranstaltninger 5. I de særlige tilfælde, hvor det har været påkrævet at sætte en foranstaltning i værk, inden det sociale nævns afgørelse foreligger, jf. servicelovens 130, stk. 4, skal udfaldet af sagen meddeles den klageberettigede eller en repræsentant for denne straks efter, at det sociale nævn har truffet afgørelse. Advokatbistand 6. Statsforvaltningen udpeger efter ansøgning et antal advokater i retskredsen, der har pligt til at tage sager efter servicelovens 127 og 129, stk. 1. Stk. 2. Ansøgninger til ledige poster som advokat i sager efter 127 og 129, stk. 1, indkaldes ved opslag i den lokale presse, fagtidsskrifter eller på anden måde, der kan sikre, at der kan udpeges det nødvendige antal egnede advokater. Ansøgningerne forelægges Advokatrådet til vejledende udtalelse. 7. Kommunen eller det sociale nævn har pligt til at benytte de advokater, der er udpeget af statsforvaltningen, jf. 6, stk Den, der iværksættes foranstaltninger overfor, kan altid vælge sin egen advokat. Stk. 2. Kommunen og det sociale nævn skal påse, at en advokat, som er privat antaget, ikke bliver inhabil på grund af forholdet mellem klienten og klientens ægtefælle, pårørende m.fl. Revurdering, registrering og indberetning 9. I sager om foranstaltninger iværksat i henhold til servicelovens 125 og 127, revurderes behovet for foranstaltningens fortsatte anvendelse løbende i kommunen, og senest 8 måneder efter det sociale nævns seneste godkendelse. Stk. 2. I sager om foranstaltninger iværksat i henhold til servicelovens 128, revurderes behovet for foranstaltningens fortsatte anvendelse løbende i kommunen, dog senest 18 måneder efter det sociale nævns seneste godkendelse. 10. Registrering efter servicelovens 136 skal ske på særlige indberetningsskemaer, som kan rekvireres hos Socialministeriet. 11. I tilfælde, hvor der sker overtrædelse af reglerne, hvor fortsat magtanvendelse skal godkendes af det sociale nævn, eller hvor indgreb er foretaget som led i nødværge eller nødret skal registrering foretages straks og senest dagen efter, at foranstaltningen er sat i værk. Stk. 2. Registrerede foranstaltninger efter stk. 1 indberettes straks og senest på 3. dagen til kommunalbestyrelsen på de særlige indberetningsskemaer, jf Registrering af foranstaltninger efter servicelovens skal foretages straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Stk. 2. Registrerede foranstaltninger efter stk. 1 indberettes månedligt til kommunalbestyrelsen på de særlige indberetningsskemaer, jf

25 24

26 13. Registrering af flytning iværksat efter servicelovens 129 foretages senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er påbegyndt. Stk. 2. Registrering af foranstaltninger efter stk. 1 indberettes kvartalsvist til kommunalbestyrelsen på de særlige indberetningsskemaer, jf Registrering efter foretages af den person, der har iværksat indgrebet eller foranstaltningen, eller af den person, der har instruktionsbeføjelsen overfor den ansatte, som har iværksat indgrebet eller foranstaltningen. Stk. 2. Er der efter servicelovens 141 udarbejdet en plan for personer, overfor hvem der er iværksat magtanvendelse eller andre indgreb i den personlige frihed, vedlægges i forbindelse med indberetningen efter kopi af planen. 15. Kommunen følger udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Stk. 2. Beretning forelægges årligt kommunalbestyrelsen. Tilsyn 16. Personer omfattet af foranstaltninger efter servicelovens 127 skal underrettes om adgangen til at rette henvendelse til Folketingets udvalg i henhold til grundlovens 71, stk. 7, om tilsyn med personer, der er underkastet administrativ frihedsberøvelse. Dette gælder også, hvis der er givet samtykke til foranstaltningen. Særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer 17. En afdeling, der hele eller næsten hele døgnet har yderdøre og vinduer konstant aflåst, skal være godkendt som en særlig sikret afdeling. Socialministeriet kan efter indstilling fra den stedlige kommune godkende en afdeling i en boform efter 108, stk. 1, i lov om social service som en særlig sikret (lukket) afdeling, hvorved forstås en afdeling, hvor det er tilladt at have yderdøre og vinduer konstant aflåst. Stk. 2. En særligt sikret afdeling kan være organiseret som en selvstændig boform eller kan være knyttet til en boform. Stk. 3. En særligt sikret afdeling kan alene modtage personer, som i henhold til dom eller retskendelse skal optages i et særligt botilbud, jf. lov om social service 108, stk. 6, nr Stk. 4. Kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune har pligt til at etablere tilbud i særligt sikret afdeling på Kofoedsminde og til i dette tilbud at modtage personer, som i henhold til dom eller retskendelse skal optages i et særligt botilbud, jf. lov om social service 108, stk. 6, nr Modtagepligt 18. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om ophold i boformer efter servicelovens 108, stk. 1, til personer, der1)efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse, 2)i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse, eller 3)som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophold i særligt sikret afdeling, jf. 17, i den udstrækning, det er fastsat af retten. Ikrafttræden 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne efter kapitel 21 i lov om social service samt bekendtgørelse nr. 567 af 21. december 1979 om pligt til at modtage åndssvage lovovertrædere på bistandslovens døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap under amtskommunerne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger. 25

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere