Områdecenter Virumgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdecenter Virumgård"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1

2 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL TILSYNSDATO OG TIDSPUNKT TILSYNSRESUMÉ TILSYNSRESULTAT ANBEFALINGER DATAGRUNDLAG Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere OBSERVATIONER PÅ FÆLLESAREALER UNDERSKRIFT FREMGANGSMÅDE Side 2

3 1 Tilsynets formål BDO skal på vegne af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune gennemføre de lovpligtige uanmeldte tilsyn på kommunens Områdecentre. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at tilsynsopgaven skal have både et kontrollerende samt lærende og udviklende element. BDO s tilsynskoncept lægger vægt på, at kontrol- og læringsaspektet ikke er modstridende, men komplementerer hinanden. Der lægges således vægt på, at den dokumentation, der indsamles i forbindelse med tilsynene, skal være anvendelig i medarbejdernes og ledelsens løbende arbejde med at sikre kvaliteten af den pleje og omsorg, der ydes på plejecentrene. Endelig lægger BDO vægt på, at opsamlingen af data foregår på et validt grundlag. BDO s tilsynskoncept tager dels udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser om Tilsyn på Plejehjem og tilsynets fokus og resultat ses i forhold til Lovgivningen, Lyngby-Taarbæk Kommunes Kvalitetsstandarder, værdier, administrationsgrundlag og den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte borger. Tilsynet vil: Fungere som kontrol af, om det enkelte områdecentre udfører forsvarligt fagligt arbejde inde for sin målgruppe og efterlever lovregler og administrative fastsatte retningslinjer. Være dialogbaseret i forhold til beboere, ledelse og medarbejdere for at sikre og fremme faglig kvalitet på plejecentret. Tilsynet vil endvidere have fokus på følgende hovedpunkter: Sikre en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne. Skabe grundlag for et systematisk arbejde med anvendelsen af gode erfaringer. Afdække styrker og forbedringsmuligheder i områdecentrenes måde at håndtere opgaverne på. Identificere potentielle udviklingsmuligheder på områdecentrene. Give faglig sparring og supervision med udgangspunkt i lokale behov. Gøre besøgene til en positiv oplevelse, hvor den enkelte deltager forholder sig reflekterende over for sig selv og de opgaver, der løses. Bidrage til sikring af kvaliteten i opgaveløsningen. De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i: Studier af områdecentrets faglige dokumentation. Observationsstudier på områdecentrets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger. Interview med borgere, medarbejdere og ledelsen. Side 3

4 2 Tilsynsdato og tidspunkt Tilsynet er udført den 26. marts 2012, kl af chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind og chefkonsulent, sygeplejerske Lis Oline Madsen, BDO. 3 Tilsynsresumé BDO har på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune gennemført et ordinært uanmeldt tilsyn på Områdecenter Virumgård ved områdeleder Peyman Luo. Ved tilsynet er der foretaget observationer på fællesarealer, gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation, observationer hos beboerne samt gennemført samtaler med 7 medarbejdere: 5 social og sundhedshjælpere og 2 social og sundhedsassistenter. En medarbejder blev interviewet ift. 2 beboere. Desuden har tilsynet talt med 8 beboere. 4 Tilsynsresultat Områdecenter Virumgård er godkendt med mangler på enkelte områder ved det ordinære uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering Godkendt: Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på områdecentret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Godkendt med mangler på enkelte områder: Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvorlige mangler: Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et opfølgende uanmeldt tilsyn. Den overordnede vurdering begrundes med: De gode, jævne og tilstrækkelige forhold på Områdecenter Virumgård vedrørende det skriftlige grundlag og den leverede hjælp, hvor styrkerne er: At beboerne udtaler, at de har en sikker og tryg hverdag. At beboerne fortæller, at der er en god omgangstone og at de bliver respekteret for deres levevis. Side 4

5 At beboerne udtaler, at de modtager den pleje og omsorg de har behov for og at de føler sig velplejede og velklædte. At beboerne oplever, at de tilbydes mange værdifulde aktiviteter samt mulighed for træning. At Omsorgscentret Virumgård har en god rengøringsstandard. At medarbejderne kan fortælle om beboernes problemstillinger og de udarbejdede handleplaner. De mangler, der er konstateret på Områdecentret Virumgård vedrører følgende mål, målepunkter og dataindsamlingsområder: Manglerne forekommer ved flere beboere. Manglerne er fordelt over følgende målepunkter: Mål 2: Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Manglende dokumentation af den daglige tilrettelæggelse af pleje og omsorgsindsatsen i Handleplan for Hverdagsliv. Mål 4: Der foreligger en samlet plan for aktivitet og træning (ADL og vedligeholdelse) Manglende beskrivelse af konkrete opgaver i forbindelse med aktiviteter og træning. Mål 5: Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Manglende beskrivelse af den daglige tilrettelæggelse af plejeopgaverne. Manglende dokumentation i forhold til brug af chip i borgerens sko samt manglende dokumentation ved aktivering af rumalarm i demensbolig. Mål 7: Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Manglende dokumentation af beboerens vaner og ønsker. Manglerne vil kræve en bevidst og målrettet indsats. Tilsynsførende foreslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de konstaterede mangler: At Områdecentret Virumgård sikrer; At handleplan for Hverdagsliv fremstår individuelt og fagligt. At de konkrete opgaver i forbindelse med aktiviteter og træning dokumenteres. At den daglige tilrettelæggelse af psykisk pleje og omsorg til beboeren dokumenteres. At foranstaltninger som chips og rum alarm dokumenteres efter Lyngby-Taarbæks retningslinjer. Side 5

6 5 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det lovpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af ovenstående tilsynsresultat foreslår tilsynet følgende: At Områdecentret Virumgård iværksætter en bevidst og målrettet indsats i forhold til de påpegede mangler. Mere præcist anbefales følgende: At Områdecenter Virumgård underviser og vejleder medarbejderne i sundhedsfaglig dokumentation med fokus på handleplan for Hverdagsliv, således at beskrivelse af handlinger ifm. Personlig pleje fremstår individuel og afspejler beboerens problemstillinger. At Områdecenter Virumgård underviser og vejleder medarbejderne i dokumentation af de konkrete opgaver, som medarbejderne udfører, i forhold til at støtte beboeren i at deltage i aktiviteter og træning. At Områdecenter Virumgård underviser og vejleder medarbejderne omkring dokumentation af tilrettelæggelsen af beboerens daglige psykiske pleje og omsorg. At Områdecenter Virumgård undersøger om der leves op til Lyngby Taarbæk Kommunes Plejeog behandlingsinstruks vedr. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. (Lov om social service kapitel ), - om alarm og pejlesystemer. At Områdecenter Virumgård underviser medarbejderne i dokumentation af beboerens vaner og ønsker. Side 6

7 6 Datagrundlag 6.1 Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Der er udvalgt otte repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Det skriftlige grundlag, mål 1 Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje, omsorg, aktivitet og træning, og psykisk pleje og omsorg mål 2-5 Sammenhæng mellem visitation og leveret praktisk hjælp mål 6 Hverdagen på plejehjem, mål 7-8 Der er i alt defineret 43 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Af handleplanerne fremgik det at 6 interviewede beboere ud af 8 er hukommelsessvækkede. Hos en beboer er tilsynets besøg hos beboere, et observationsbesøg. Side 7

8 Det skriftlige grundlag i henhold til Serviceloven, Socialministeriets vejledning nr. 2 til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder: Mål 1: Der foreligger en skriftlig afgørelse med Aktuel status og handleplaner Dokumentation Visitatorerne i Lyngby-Taarbæk kommune udarbejder ikke mål og retningsgivende mål for beboerens pleje og omsorg. Alle beboere har handleplaner som er faglige og systematiske og indeholder formål og mål med handlingen. Handleplanerne afspejler generelt, at der på Områdecenter Virumgård er fokus på at yde helhedsorienteret og individuel pleje og omsorg til beboeren. Observation Tilsynsførende kan observere sammenhæng mellem mål og handling og beboerens tilstand. Beboer (spm.1) 6 beboere ud af 8 kan fortælle om omfanget af den pleje og omsorg som de modtager. Beboer (spm. 2) 6 beboere ud af 8 mener at kunne modtage hjælp til at klage, hvis de måtte ønske det. Medarbejder (spm. 1) Alle medarbejdere er bekendt med beboerens internt visiterede ydelser. Medarbejder (spm. 2) Alle medarbejdere er bekendt med beboerens ret til at kunne klage. Personlig pleje Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder: Mål 2: Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Dokumentation (spm. 1) Alle beboere har en aktuel status, som indeholder en overordnet beskrivelse af beboerens behov for personlig pleje. Den aktuelle status danner baggrund for plejepersonalets kategorisering af beboerens plejekategori. Aktuel status anvendes desuden som udgangspunkt for plejepersonalets visitation og disponering af ydelser til beboeren i omsorgssystemet Unique. Endelig danner aktuel status baggrund for udarbejdelse af handleplaner. Dokumentation (spm. 2) Alle beboere har en handleplan for Hverdagsliv. Handleplanen Hverdagsliv, indeholder generelt en detaljeret, individuel og faglig beskrivelse og den daglige tilrettelæggelse af beboerens personlige pleje. Hos 2 beboere med svære problemstillinger bør badesituationen dokumenteres detaljeret, individuelt og fagligt. Hos 1 beboere mangler beskrivelse af pleje og omsorgsindsatsen aften og nat. Hos 1 beboer er det dokumenteret under diagnoser at beboeren har epilepsi. Områdeleder oplyser, at: "Epilepsi er anført under anamnese inden bb. er indflyttet på Virumgård, uden dato og initialangivelse af den der har skrevet det. I Anamnesen er ved indflytning noteret aktuel anamnese konfereret med egen læge. Her fremgår epilepsi ikke. Efterfølgende er beboeren spurgt om epilepsi, og det drejer sig om et enkelt epilepsilignende incident i Observation Tilsynsmedarbejderne kan observere sammenhæng imellem det beskrevne og beboerens tilstand. Side 8

9 Beboer Beboerne tilkendegiver at der er sammenhæng mellem den hjælp, som beboeren mener at have brug for og den hjælp, som beboeren får tilbudt. Medarbejder (spm.1) Alle medarbejdere kan begrunde plejen. Medarbejder (spm. 2) 6 medarbejdere ud af 7 kan redegøre for den faglige indsats. I forhold til beboeren med epilepsi er medarbejderen ikke bekendt med at beboeren lider af epilepsi. Mål 3: Der er redegjort for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats Dokumentation Alle journaler indeholder beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, her kan blandt andet nævnes handleplaner på ernæring og mobilisering. Observation Alle observerbare risici fremgår af journalen. Beboer Der er overensstemmelse imellem identificeret risici i journalen og beboerens egne bekymringer for komplikationer. Medarbejder Medarbejderne kan fortælle om særlig indsats vedrørende relevante risici i forhold til beboerens situation. Aktivitet og træning Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje- og omsorg i henhold til Servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder: Mål 4: Der foreligger en samlet plan for aktivitet og træning (ADL og vedligeholdelse) Dokumentation Alle journaler indeholder beskrivelse af, hvilke aktiviteter beboeren evt. ønsker at deltage i. 4 journaler ud af 8 indeholder de konkrete opgaver, som medarbejderen skal udføre, for at støtte beboeren i deltagelse i aktiviteter og træning. Det drejer sig f.eks. om, at beboeren skal følges til aktiviteter, at medarbejderen skal huske beboeren på deltagelse i aktiviteter og lignende. Observation Tilsynsførende kan hos 4 ud af 8 beboere observere sammenhæng mellem de beskrevne opgaver og beboerens tilstand. Beboer Alle beboere tilkendegiver, at der er sammenhæng mellem den hjælp, som beboeren mener at have brug for og den hjælp, som beboeren får tilbudt. Beboerne fortæller, at de har en god hverdag på Områdecentret Virumgård. Medarbejder (spm. 1) Medarbejderne kan begrunde plejen. Medarbejder (spm. 2) Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats. Psykisk pleje og omsorg Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje- og omsorg i henhold til Servicelovens 83 og 86: Side 9

10 Mål 5: Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Dokumentation (spm. 1) Dokumentation (spm. 2) 6 beboere ud af 8 har en journal hvor de konkrete plejeopgaver fremgår. Hos 1 beboer benyttes rum alarm og chip i beboerens sko. Tilsynsførende spørger medarbejder og demenskoordinator, om der foreligger dokumentation i forhold til at beboren har chip i skoene og i forhold til, at der om natten benyttes rum alarm. Der kan ikke forevises dokumentation (det oplyses, at der er installeret rum alarm i alle demens afdelingens boliger) Når en beboer flytter ind i en bolig indrettet til beboer med en demenssygdom bliver beboeren og dennes pårørende orienteret om, at der i boligen er installeret rum alarm. Tilsynsførende får udleveret Lyngby Tårbæks Pleje- og behandlingsinstruks for: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. (Lov om social service kapitel ) Hos 2 beboere ud af 8 indeholder journalen den daglige tilrettelæggelse af plejeopgaverne, dag, aften og nat. Handleplanen Hverdagsliv mangler fyldestgørende beskrivelser af den specialiserede pleje- og omsorg til demensramte beboere dag, aften og nat. Observation Hos alle beboere er observerbare risici dokumenteret i journalen. Beboer (sp. 1) Alle beboerens udtrykte behov fremgår af journalen. Beboer (spm. 2) Alle beboere udtaler, at de føler sig sikre og trygge i hverdagen. Beboerne fremhæver, at der på Områdecenter Virumgård er en god omgangstone, og at beboerne har medindflydelse på tilrettelæggelse af deres hverdag. En beboer fortæller, at hun indimellem føler sig isoleret på grund af sin nedsat hørelse og syn. Medarbejder (spm. 1) Medarbejderne kan begrunde plejen. Medarbejder (spm. 2) Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats. Praktisk hjælp Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 og kommunens kvalitetsstandarder: Mål 6: Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og tilfredsstillende håndtering af vasketøjet Dokumentation Observation 7 boliger ud af 8 fremstår med en god rengøringsstandard. Hos 1 beboer er rengøringsstandarden umiddelbart god, men der er en ubehageligt urinluft. Beboer (spm. 1) Beboerne tilkendegiver, at være tilfredse med rengøringsstandarten. Beboer (spm. 2) Beboerne tilkendegiver, at deres tøj er rent og pænt, når det kommer far vaskeriet. Medarbejder Alle medarbejdere kan fortælle om den særlige indsats vedrørende Side 10

11 hygiejniske risikofaktorer hos beboeren. Medarbejderen redegører for tiltagene i forhold til boligen med urinlugt. Hverdagen på plejehjemmet: Mål 7: Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Dokumentation (spm. 1) I alle journaler fremgår beboerens livshistorie. Dokumentation (spm. 2) I fem journaler ud af 8 fremgår beboerens vaner og ønsker. Observation Beboer Alle beboere tilkendegiver, at de føler sig godt tilpas på Områdecentret Virumgård. Beboeren fortæller, at de har en god hverdag med medindflydelse i det omfang de ønsker det. Medarbejder Mål 8: Beboeren oplever respekt Observation (spm. 1) Observation (spm. 2) I en bolig observerer tilsynsførende, professionelle papir liggende fremme på bordet. Beboer Beboerne fortæller, at de oplever en respektfuld tiltale og accept af deres levevis. Medarbejderne er imødekommende og hjælpsomme. En beboer nævner, at hun ikke synes det klæder medarbejderne at bande, når de taler sammen indbyrdes. Medarbejder (spm. 1) Alle medarbejdere kan fortælle om handlinger til at sikre respekt for beboeren. I forhold til opbevaring af professionelle papir i boligen, fortæller medarbejderen om de overvejelser der gøres, inden de lægger professionelle papirerne i boligen. Medarbejder (spm.2) 7 Observationer på fællesarealer Beskrivelse af områdecenter Områdecenteret Virumgård er en kommunal institution der består af 114 boliger, hvoraf 8 boliger er indrettet som ægtepar boliger. Boligerne er fordelt på tre bygninger A, B og C, som i alt rummer 6 somatiske plejeafsnit og 4 plejeafsnit for beboere med en demens sygdom. Områdecentret Virumgård har i alt 44 plejeboliger, som er målrettet beboere med en demenssygdom. Side 11

12 Alle boliger har eget toilet og bad, og en stor del har enten egen terrasse eller altan. Boligerne er enten et-rums eller 1½-rums. Områdecenteret har mange fællesfaciliteter, hvert plejeafsnit har spise/dagligstue med anretterkøkken. Områdecentret har en stor cafe med flygel og fælles bogreol, Caféen kan benyttes af pensionister fra nærmiljøet. Hovedindgangen er placeret ved gårdhaven med springvand og store blomsterkrukker. Bygning C er en selvstændig bygning, én af vejene dertil går over en lille gangbro. Områdecentret har eget vaskeri, frisørsalon samt en lille kiosk, der drives af frivillige. Områdecentret har siden sidste tilsyn fået ny områdeleder. Observationer i forbindelse med rundgang Der er udarbejdet fem målepunkter for Observationer på fællesarealer. I forbindelse med rundgang på områdecentret havde tilsynsførende fokus på, om beboerne deltog i aktiviteter og/eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerede tilsynsførende omgangformen, herunder om der var dialog mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejderne. Det skal for den gode ordens skyld understreges, at tilsynsførendes observationer fra rundgangen, som præsenteres i det følgende, er udtryk for et øjebliksbillede. Observationer på fællesarealer: Observationer Fællesarealerne: Er der et aktivt miljø på plejehjemmet Er rengøringsstandarden tilfredsstillende Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet Områdecentret Virumgård virker som et aktivt sted. Flere beboere er ude i det dejlige forårsvejr. Der er mulighed for at deltage i mandagsklubben. Områdecentret Virumgård har en god rengøringsstandard på fællesarealer i afdelingerne samt gangarealerne. Der er fællesskab og trivsel ved måltidet, en del beboere ønsker at spise deres frokost i fælles spisestue. Medarbejderne sidder med ved bordene og hjælper, hvor der er behov. I en afdeling sidder en beboer alene og spiser, medarbejderen kan fagligt begrunde, hvorfor beboeren skærmes. Omgangsform: Er kommunikationen Side 12

13 respektfuld Er der dialog mellem beboere og medarbejdere og beboere imellem Der blev observeret en god og ligeværdig dialog mellem beboere og medarbejdere samt medarbejderne indbyrdes. Bliver beboerne behandlet værdigt Side 13

14 8 Underskrift Den 3. april 2012 Lisbeth Lind Chefkonsulent og sygeplejerske Lis Oline Madsen Chefkonsulent og sygeplejerske BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V. Side 14

15 9 Fremgangsmåde Lyngby - Taarbæk Kommune har udvalgt fire kvalitetsområder, der skal fungere som fokusområder for de ordinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig om personlig pleje, psykisk pleje og omsorg, hverdagslivet på plejehjem og praktisk hjælp. På baggrund af disse kvalitetsområder er der udarbejdet 43 målepunkter, som anvendes på samtlige områdecentre. Der anvendes flere dataindsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation og interview af beboere og medarbejdere under tilsynet. Tilsynsforløbet afvikles som følgende: BDO har forud for det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt beboere, der skal indgå i tilsynet. Ved besøgsstart kontaktes områdelederen eller stedfortræderen, som orienteres om tilsynet. Lederen får mulighed for at foreslå ændringer til listen med de udvalgte beboere, hvis særlige hensyn taler for det. Ledelsen anmodes om at kontakte de udvalgte beboere for at indhente accept om, hvorvidt beboerne ønsker at deltage i tilsynet samt om tilsynet må læse den dokumentation, der findes for den enkelte beboer m.v. Tilsagnet dokumenteres af områdecentret i beboerens dokumentation. Ved interviewet med beboerne kan det aftales med områdelederen, at beboernes kontaktpersoner/relevant medarbejder er til stede ved præsentationen af tilsynsmedarbejderen, så situationen opleves så tryg som muligt for beboeren. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte beboere. Tilsynsmedarbejderne foretager ligeledes observationer hos de udvalgte beboere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview. Med udgangspunkt i en interviewguide foretages der kvalitative interview med de udvalgte beboeres kontaktpersoner/relevante medarbejdere. Rundgang på områdecentret foregår således, at tilsynsmedarbejderne går frit rundt på områdecentret uden ledsagelse. Tilsynsmedarbejderne foretager observationer på områdecentrets fællesarealer. Lederen kontaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes og lederen får en kort orientering om tilsynets forløb. Tilsynsrapport udarbejdes og sendes i faktuel høring, hvor områdeleder har mulighed for at rette faktuelle fejl, f et forkert navn eller en misforståelse. Tilsynsmedarbejderen retter fejlene. Side 15

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere