ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN"

Transkript

1 ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013

2 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for den enkelte, som rammes. Psykisk nedslidning skal forebygges, fordi den har menneskelige omkostninger. Men derudover kan det også rent økonomisk betale sig for virksomhederne at have et godt psykisk arbejdsmiljø det kan give øget produktivitet, øget effektivitet og nedsætte sygefraværet blandt de ansatte. Politisk aftaletekst En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til marts Pjecen er en del af En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Denne pjece sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Den er udviklet af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Anbefalingerne er udarbejdet som led i Folketingets politiske aftale, der blev indgået i marts 2011 om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til I aftalen blev der fastsat et mål om en 20 procents reduktion i 2020 i andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede som følge af arbejdet. Der findes en tilsvarende pjece, som sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer.

3 3 I denne pjece kan du læse 20 anbefalinger til, hvordan I som arbejdsplads tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og NFA og bygger på erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden på området. Det er forhåbningen, at anbefalingerne kan fungere som inspiration og vejledning, når I skal fastholde eller ansætte mennesker med nedsat fysisk eller psykisk arbejdsevne. Der er bred tilslutning til den politiske målsætning om, at flere skal i arbejde og færre skal være på offentlig forsørgelse. Samtidig bliver det en udfordring for de fleste arbejdspladser, at befolkningsudviklingen indebærer, at der vil være færre personer på arbejdsmarkedet i de kommende år. Der er derfor grund til at forvente, at flere arbejdspladser kommer til at arbejde med at inkludere personer med nedsat arbejdsevne. Det kræver til gengæld, at arbejdspladserne er klædt på til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Anbefalingerne i denne pjece handler om at inddrage det psykiske arbejdsmiljø i arbejdet med inklusion. Det er væsentligt for en vellykket inklusion, at der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø både for medarbejderen med nedsat arbejdsevne og for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. Chancen for at komme i arbejde eller forblive i arbejde forøges væsentligt, hvis der tages hensyn til den nedsatte arbejdsevne. Det er samtidig vigtigt, at arbejdspladsen balancerer hensynene til medarbejderen med nedsat arbejdsevne og til de øvrige medarbejdere. Kollegaerne kan fx blive udfordret af nye krav, når de skal samarbejde med kollegaer med nedsat arbejdsevne. Det kan fx være i form af ekstraopgaver eller i form af krav om at være mere fleksibel i det daglige. Det positive perspektiv er, at indsatsen kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dels fordi inklusion kan bidrage til øget tolerance og respekt for forskellighed, dels fordi det kan betyde, at medarbejderne oplever arbejdspladsen som mere ansvarlig og rummelig. Forhold, som kan øge tilliden mellem ledelse og medarbejdere, og som signalerer, at arbejdspladsen tager hånd om medarbejdere, der får reduceret arbejdsevnen. De 20 anbefalinger i denne pjece falder i tre overordnede temaer: nat forberede arbejdspladsen til inklusion ninklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne nløbende forventningsafstemning og evaluering

4 4 DIALOG OG SAMARBEJDE Det er en vigtig forudsætning for at gennemføre en god inklusion, at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø foregår i et løbende samarbejde mellem medarbejdere og ledelse på arbejdspladsen. De formelle samarbejdsorganer som arbejdsmiljøorganisationen (AMO), samarbejdsudvalget (SU) og medindflydelse- og medbestemmelsesudvalget (MED) skal inddrages i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø så tidligt som muligt. På arbejdspladser uden formelle samarbejdsorganisationer skal medarbejderne inddrages i et direkte samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Men også alle andre relevante aktører på arbejdspladsen, udover de formelle samarbejdsorganer, kan med fordel involveres. Det gælder ikke mindst de medarbejdere og arbejdsgrupper, der samarbejder eller skal samarbejde med medarbejderen med nedsat arbejdsevne. For at samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø kan fungere, er det vigtigt, at alle tager ansvar og deltager konstruktivt i en løbende dialog og forventningsafstemning omkring arbejdsopgaverne og de hensyn, der skal tages. FAKTA MENNESKER MED NEDSAT ARBEJDSEVNE Anbefalingerne i denne pjece omhandler inklusion af mennesker med nedsat arbejdsevne. Det gælder følgende grupper: nmennesker med nedsat arbejdsevne, der er på arbejdspladsen, og som ikke har haft sygefravær relateret til den nedsatte arbejdsevne. nmennesker med nedsat arbejdsevne, der er på arbejdspladsen, og som kun har haft kortvarigt sygefravær. EKSISTERENDE LOVGIVNING OG AFTALER/OVERENSKOMSTER Når I skal afklare, hvem der skal involveres hvornår, er det en god idé at kende til de regler, der er for inddragelse af medarbejdere. Anbefalingerne i pjecen skal læses og praktiseres i lyset af den lovgivning og de aftaler/overenskomster, der gælder for jeres arbejdsplads. Anbefalingerne erstatter ikke reglerne eller aftalerne/ overenskomsterne. Læs mere om eksisterende lovgivning og aftaler på nmennesker med nedsat arbejdsevne, der vender tilbage til arbejde efter længere sygefravær. nmennesker med nedsat arbejdsevne, der står helt uden for arbejdsmarkedet, fx mennesker, der hidtil har modtaget førtidspension. Der kan evt. hentes hjælp og vejledning om arbejdsmiljølovgivningen hos Arbejdstilsynet og om de sociale kapitler i overenskomster og aftaler hos relevante lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer.

5 20 ANBEFALINGER 5 1. Arbejd for en inkluderende og rummelig arbejdsplads, og inviter til åbenhed og dialog om Afklar og formuler målet med inklusion, inden den sættes i værk. Tænk det psykiske arbejdsmiljø ind i afklaringen. Drøft på forhånd, hvordan I kan sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusionsprocessen, og overvej, hvem der skal inddrages. muligheder og barrierer for det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion på jeres arbejdsplads. Overvej, om der er særlige arbejdsfunktioner, som kan varetages af personer med nedsat arbejdsevne. Det kan være en fordel at inddrage de formelle samarbejdsorganer og andre relevante aktører i overvejelserne. Overvej, om arbejdspladsen har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at håndtere arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion, og hvis ikke, hvordan kompetencerne kan tilvejebringes. Inddrag arbejdsmiljøorganisationen og eventuelt an- 2. dre relevante aktører i vurderingen heraf. Overvej om eksterne aktører kan bidrage med FORBERED ARBEJDSPLADSEN TIL INKLUSION Det handler både om rummelighed og om at systematisere indsatsen, når der er truffet beslutning om at inkludere en medarbejder med nedsat arbejdsevne: Afdæk på forhånd, hvilke muligheder og risici der kan være forbundet med inklusion i forhold til det psykiske arbejdsmiljø både for den, der skal inkluderes, og for de øvrige medarbejdere og ledere. Udarbejd i arbejdsmiljøorganisationen og i samarbejde med andre relevante aktører en prioriteret plan for, hvordan I kan udvikle de positive elementer og imødegå potentielle risici i arbejdsmiljøet. Systematiser gerne arbejdet i faser og præciser, hvilke aktører der gør hvad hvornår. relevant viden om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Overvej, om arbejdsmiljøværktøjer som f.eks. arbejdspladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse kan understøtte arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i 3. forbindelse med inklusion. Vær opmærksom på, at arbejdet med inklusion kan påvirke de øvrige medarbejderes psykiske arbejdsmiljø. Husk at arbejdspladsvurderingen skal justeres, hvis inklusionen medfører ændringer i arbejdet, der har betydning for arbejdsmiljøet både for den, der skal inkluderes, og for de øvrige medarbejdere og ledere.

6 6

7 7. INKLUSION AF MEDARBEJDERE MED NEDSAT ARBEJDSEVNE For at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion af en medarbejder med nedsat arbejdsevne er det vigtigt at inddrage de nærmeste kollegaer i processen så tidligt som muligt. Det bør være klart, hvilke opgaver medarbejderen skal udføre, og der bør tilstræbes balance mellem medarbejderens ressourcer og jobkravene: Involver relevante medarbejdere så tidligt som muligt i arbejdet med inklusion. Det fremmer ejerskab og giver det bedste grundlag for et godt psykisk arbejdsmiljø. Inddrag medarbejdere eller arbejdsgrupper i de specifikke forhold, der vedrører deres arbejde. Husk at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i forhold, der handler om arbejdsmiljøet. Foretag en forventningsafstemning og indgå klare og tydelige aftaler med medarbejderen med nedsat arbejdsevne om, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen skal varetage. En forventningsafstemning kan være med til at sikre en god balance mellem jobkrav og ressourcer. Hav en åben og realistisk dialog med medarbejderen med nedsat arbejdsevne om muligheder og begrænsninger i arbejdsmæssig sammenhæng. Herefter er det vigtigt at fokusere på, hvad medarbejderen kan, herunder medarbejderens styrker og kompetencer. Overvej, om der på arbejdspladsen er behov for at have en tovholder, kontaktperson eller mentor til medarbejderen med nedsat arbejdsevne. Afklar behovet for oplæring og instruktion af medarbejderen med nedsat arbejdsevne samt behovet for at tilrettelægge introduktion og velkomst af medarbejderen. Vær opmærksom på, at mange medarbejdere med nedsat arbejdsevne både kan få det bedre og dårligere undervejs. Det er vigtigt, at arbejdet tilpasses løbende, så der tages hensyn til dette, og at der sikres en udvikling i arbejdet og arbejdsopgaverne, hvis det er muligt. Foretag denne tilpasning i dialog med medarbejderen med nedsat arbejdsevne. Kom med udmeldinger om medarbejderens nedsatte arbejdsevne til relevante kollegaer og eventuelt til eksterne samarbejdspartnere efter aftale med medarbejderen med nedsat arbejdsevne. Der skal være fokus på, hvad den nedsatte arbejdsevne betyder for pågældendes arbejde. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvad det er hensigtsmæssigt at melde ud til de nærmeste kollegaer, andre i organisationen og til eksterne samarbejdspartnere. 14. Hav en dialog med både medarbejderen med nedsat arbejdsevne og med relevante kollegaer om eventuelle behov for support i forbindelse med inklusion. Support kan være kompetenceudvikling, støtte, coaching, dialog, åbenhed, afklaring og vejledning.

8 8 20.

9 19. HUSK LØBENDE FORVENTNINGSAFSTEMNING OG EVALUERING Inklusion kan have betydning for de øvrige medarbejderes arbejdsvilkår fx når der kommer nye arbejdsopgaver eller ekstraopgaver. Der er derfor brug for en løbende forventningsafstemning og evaluering. Både af hensyn til medarbejderen med nedsat arbejdsevne og af hensyn til samspillet med kollegaerne: mellem jobkrav og ressourcer for kollegaerne Ledelsen, medarbejderen med nedsat arbejdsevne og kollegaerne bør løbende afstemme deres forventninger til hinanden i forhold til at varetage arbejdet og det sociale samspil på arbejdspladsen. Hav løbende en dialog mellem ledelsen og relevante medarbejdere om, hvilken betydning inklusion har for arbejdsvilkårene og det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx være i forhold til ekstraopgaver, nye arbejdsopgaver, anderledes ansvarsfordeling, planlægning af arbejdstid og behov for fleksibilitet, men også om, hvordan inklusion kan berige arbejdsmiljøet, herunder i form af øget tolerance og respekt. Det anbefales, at ledelsen har fokus på at sikre en fornuftig balance Sørg for at afsætte ressourcer og tid til løbende kommunikation og dialog om arbejdet med inklusion. Kommuniker, hvordan I vil arbejde med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Kommuniker fx, hvordan tvivl og usikkerhed vil blive håndteret. Hvem kan medarbejderne henvende sig til med spørgsmål, usikkerhed og idéer? Det kan fx være en leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Foretag i samarbejde med relevante aktører en løbende opfølgning og evaluering af arbejdet med inklusionen. Det giver mulighed for at justere processen og skabe læring i forhold til fremtidig inklusion. Brug jeres viden og erfaringer med inklusion og fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne som input til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Fx hvis en medarbejder har haft en arbejdsskade.

10 10 HENSYNTAGEN TIL NEDSAT ARBEJDSEVNE VIRKER Dansk og international forskning peger på, at man, ved at tage hensyn til nedsat arbejdsevne hos den sygemeldte medarbejder, forøger mulighederne for, at medarbejderen kommer tidligere tilbage i arbejde og bevarer sit job. Omvendt vil en manglende hensyntagen til nedsat arbejdsevne betyde, at medarbejderen kommer senere tilbage på jobbet, hvilket øger risikoen for, at medarbejderen bliver afskediget. KILDE: HVIDBOG OM MENTALT HELBRED, SYGEFRAVÆR OG TIL- BAGEVENDEN TIL ARBEJDE. BORG V, ANDERSEN MN, KOLTE IV, ANDERSEN MF. KØBENHAVN, DET NATIONALE FORSKNINGS- CENTER FOR ARBEJDSMILJØ, EKSTERNE AKTØRER FAKTA Mennesker med nedsat arbejdsevne er typisk i kontakt med en række eksterne aktører, fx jobcentre eller sundhedsvæsen. Det er vigtigt, at arbejdspladsen har kontakt til de eksterne aktører, i det omfang det er muligt i forhold til lovgivning på området. Anbefalingerne på side 5-9 forholder sig ikke til de eksterne aktører. Men man kan med fordel iværksætte et samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisationen og eksterne aktører, der til dagligt beskæftiger sig med inklusion. Det kunne fx være jobcentre i kommunerne eller Center for ArbejdsFastholdelse.

11 ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ Når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Udgivet af Arbejdstilsynet, maj 2013, 1. oplag. Pjecen kan downloades på Arbejdsmiljørådets hjemmeside: og på Arbejdstilsynets hjemmeside: Tekst redigering og design: Operate A/S Tryk: one2one Foto: Arbejdstilsynet v/stefan Kai Nielsen Oplag: ISBN:

12 12Anbefalingerne er udarbejdet af:

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere