MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver. 01 12-09-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HØJTRYKSKØLING Ver

2

3 Indhold 1 Introduktion Vigtige oplysninger Før ibrugtagning Ved anvendelse Ved service Kontrol før ibrugtagning Indreguleringsfaktorer Indregulering - eksempel Indstillingsprogram Apollo Multi Grundparametre Starttemperatur og temperatur for max. overbrusning Max. luftfugtighed inden stop Fastlæggelse af cyklustid (tid mellem overbrusning) Kølesekvens Oversigt iblødsætningsparametre i Apollo Multi styring Vedligehold El-diagrammer

4 1 Introduktion Vi vil på de følgende sider besvare de spørgsmål der måtte være i forbindelse med højtrykskølingsanlægget. Skulle der opstå yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret i denne manual, vil vore teknikere i enhver henseende være dig behjælpelig vedrørende anlæggets indkøring og drift ved henvendelse på vort kontor. Fax Tlf

5 2 Vigtige oplysninger 2.1 Før ibrugtagning VIGTIGT! Læs hele manualen igennem inden anlægget tages i brug. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sikre sig, at ALLE, som arbejder med og ved anlægget, er blevet gjort bekendt med indholdet i denne manual. VIGTIGT! Ved ændring af anlægget kræves Skiold A/S s skriftlige tilsagn. Skiold A/S kan ikke tage ansvar for ikke godkendte ændringer. FARE! Inden anlægget tages i brug SKAL der foretages en test af anlæggets funktioner som beskrevet i denne manual for bla. at sikre, at alle komponenter er korrekt forbundne. VIGTIGT! Ved ledningsforbinding af de enkelte komponenter, SKAL der bruges PG-forskruninger til gennemføring af ledningerne for at beskytte ledningen og for at bevare komponenternes tæthed. VIGTIGT! Inden anlægsopstart SKAL rørstrengen gennemskylles grundigt for at fjerne borespåner og andre urenheder fra systemet. Dyser og magnetventiler er meget følsomme over for partikler i vandet - derfor det kraftige filterbatteri på højtrykspumpen. Lysningen i magnetventilen er blot 1,2 mm og stopper omgående med risiko for totalt ventilhavari hvis ikke hovedstrengen og bistrenge udskylles ved at løsne endepropperne ved opstart. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sørge for at få manualen opdateret ved eventuelle ændringer af anlægget

6 2.2 Ved anvendelse VIGTIGT! Det er den daglige brugers ansvar, at der ikke er for høje vandmængder (fugtighed) i stalden. VIGTIGT! Ved vask af stalden SKAL fugtføleren afdækkes eller afmonteres da den eller kan tage skade. Der må ikke sprøjtes med vand direkte på styringer, servomotorer og andre el-komponenter. 2.3 Ved service FARE! Serviceafbryder ved styring skal afbrydes og aflåses ved enhver service på anlægget, som indebærer kontakt med elektriske komponenter

7 3 Kontrol før ibrugtagning Når rørstrengen er grundigt gennemskyllet monteres ende propperne og der sættes tryk på anlægget; gerne bar, dvs. ca. 10 % mere end normalt driftstryk. Vær opmærksom på at støjniveauet fra anlægget er lidt højere end under normaldrift indtil al luft er klemt ud af rørstrengen. Rørstrengen gennemgås manuelt i hele sin udstrækning og kontrolleres for utætheder. Magnetventilen åbnes til hver sektion og rørstreng og dyser gennemgås for utætheder. Det kontrolleres, at alle dyser har et tilfredsstillende og ensartet spredebillede. Det kontrolleres, at ingen dyser rammer loft, væg, volumendosere eller lignende direkte. Ventilationsanlægget sættes til 100 % ventilation og det kontrolleres, at ingen dyser sender vandtågen direkte op gennem skorstenen. Efter funktionstesten og evt. justering er anlægget klar til indregulering

8 4 Indreguleringsfaktorer Staldventilation og klimakontrol er et emne med mange facetter. Det er derfor blot muligt at give nogle grove retningslinjer for indreguleringen. I hvert enkelt tilfælde skal serviceteknikeren og den daglige bruger vurdere og indregulere ud fra de aktuelle staldforhold: Belægningsgrad Staldens beskaffenhed (bl.a. isolering, varmebidrag fra ovenlys/vinduer, tagfarve, placering) Luftskifte Staldvolumen Dyregruppe Fordampning af andre fugtbidrag i stalden (vådfoder, vandspild etc.) I Apollo Multi styringen skal hele programpunkt 8 Sprinkler Program gennemgås for parameterindstillinger, således højtrykskølingen/iblødsætningen kommer til at fungere efter ønske. Dvs. indledningsvis indtastes selve sprinklerprogrammet samt start og stoptid for kølingen

9 5 Indregulering - eksempel Apollo Multi S regulerer højtrykskølingen på følgende måde: 1. Kølingen startes af Apollo Multi S ved en given udetemperatur, fx 18 grader. 2. Ved starttemperaturen, i dette eksempel 18 grader, vil Apollo Multi kalde på køling et antal sekunder i hver kølecyklus. Kølecyklus kan fx være 3 minutter og kølesekvensen ved starttemperaturen kan fx være 15 sekunder. Dvs. at der ved en udetemperatur på 18 grader startes med at blive kølet 15 sekunder hvert 3. minut. Denne kølesekvens er naturligvis ikke tilstrækkelig hvis udetemperaturen stiger over de 18 grader. Derfor vil Apollo Multi gradvist forlænge kølesekvensen indtil vi når temperatur for max. overbrusning, fx 30 grader. Temperatur for max. overbrusning betyder ikke, at kølingen afbrydes ved denne temperatur, men at kurven for kølesekvensen slutter her og ikke forøges. Kølesekvensen ved temperatur for max. overbrusning indstilles fx til 120 sekunder. Dvs. at der ved en udetemperatur på eller over 30 grader køles 120 sekunder hvert 3. minut. Cyklustiden i dette eksempel 3 minutter - ligger fast uanset temperaturen

10 6 Indstillingsprogram Apollo Multi Man starter indstillingsprogrammet ved tryk på begge FUNCTION taster og SET tast samtidig de skal holdes inde i 5 sekunder. Indstillingsproceduren forlades automatisk, når der ikke er trykket på en tast i 1 min, eller ved at trykke begge FUNCTION taster og SET tasten samtidig og hold dem inde i 5 sekunder. Når man er inde i indstillingsprogrammet skifter lamperne konstant funktion for at fortælle at vi er inde i indstillings-programmet og man skal tænke sig om før man ændrer værdier Herefter trykkes på begge FUNCTION taster samtidig, således man er i STALD 1 Man kan springe mellem Juster Generel til Justér Stald 1 og Justér Stald 2 ved at trykke på begge funktionstasterne på samme tid. Hver gang man trykker på begge funktionstasterne samtidig springer man mellem de ovennævnte tre forskellige justér indstillinger. Herefter trykkes på tasten SECTION indtil man når billede 06 - Funktionsmuligheder på alarmrelæ Spring mellem generelle værdier fra nr. 01 til 06 Ved at trykke på SECTION-tasten springer man fra generelt billede nr. 01 til generelt billede nr. 02 og så fremdeles, indtil man når billede 06. Via tasterne VALUE vælges den indstilling fra 0 til 9, der passer til den aktuelle stald det afhænger af hvad der er monteret på anlægget. Herunder er en liste over de muligheder der er til rådighed specifikt i forbindelse med højtrykskøling vælges mellem indstilling 1, 4, 7 eller 8. Når indstillingen er valgt, bekræftes med et tryk på SET

11 FUNKTION BESKRIVELSE AF FUNKTION Funktionsmuligheder på alarmrelæ 1 og alarmrelæ 2 INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger Vælg relæ funktion 0 til 9 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 0< vaelg alarm graens 0 Relæ - 1 klemme 1,2,3 Relæ 2 - klemme 4,5,6 Alarm Varme 0 9 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 1< vaelg alarm graens 0 Alarm Sprinkler * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 2 < vaelg alarm graens 0 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 3 < vaelg alarm graens 0 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 4 < vaelg alarm graens 0 Alarm Alarm Varme Ekstra ventilation ved ventilations niveau Ekstra ventilation ved SETtemperatur Sprinkler

12 FUNKTION * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 5 < vaelg alarm graens 0 BESKRIVELSE AF FUNKTION Varme Ekstra ventilation ved ventilations niveau INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 6 < vaelg alarm graens 0 Varme Ekstra ventilation ved SET-temperatur * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 7 < vaelg alarm graens 0 Sprinkler Ekstra ventilation ved ventilations niveau * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 8 < vaelg alarm graens 0 Sprinkler Ekstra ventilation ved SET-temperatur * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 9 < vaelg alarm graens 0 Ekstra ventilation ved ventilations niveau Ekstra ventilation ved SET-temperatur

13 Når der er valgt indstilling for stald 1, overføres den samme indstilling automatisk til stald 2. Der tastes derfor begge FUNCTION-tasterne samt SET-tasten samtidig, så indstillingsmenuen forlades. Indstillingsproceduren forlades automatisk, når der ikke er trykket på en tast i 1 min, eller ved at trykke begge FUNCTION taster og SET tasten samtidig og hold dem inde i 5 sekunder. Når man er inde i indstillingsprogrammet skifter lamperne konstant funktion for at fortælle at vi er inde i indstillings-programmet og man skal tænke sig om før man ændrer værdier Herefter trykkes på begge FUNCTION taster samtidig, således man er i STALD 1 Man kan springe mellem Juster Generel til Justér Stald 1 og Justér Stald 2 ved at trykke på begge funktionstasterne på samme tid. Hver gang man trykker på begge funktionstasterne samtidig springer man mellem de ovennævnte tre forskellige justér indstillinger. Herefter trykkes på tasten SECTION indtil man når billede 08 - Sprinkler Spring mellem generelle værdier fra nr. 01 til 08 Ved at trykke på SECTION-tasten springer man fra generelt billede nr. 01 til generelt billede nr. 02 og så fremdeles, indtil man når billede 08. Dermed er man klar til at indtaste selve parametrene for højtrykskølingen som beskrevet i det følgende kapitel. Til indtastning af den valgte parameter bruges tasterne VALUE. Når den valgte indstilling er synlig i displayet, gemmes indstillingen ved tryk på SET

14 7 Grundparametre I Apollo Multi styringen skal hele programmet punkt 8 Sprinkler Program gennemgås for parameterindstillinger, således højtrykskølingen kommer til at fungere efter ønske. Indledningsvis indtastes selve sprinklerprogrammet samt start- og stoptid for kølingen. FUNKTION Vaelg sprinkler 1 < Starttid 08:00 BESKRIVELSE AF FUNKTION Vælg sprinkler program. Der kan vælges mellem 4 forskellige indstillinger for overbrusning: INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger Vaelg sprinkler 1 Starttid 08:00< 0 = Sprinkler Ikke aktiv, men to tællere for drikkevand 1 = Sprinkler program og en tæller for vandforbrug ved sprinkler og en tæller for drikkevand 2 = Iblødsætningsprogram og en tæller for vandforbrug iblødsætning og en tæller for drikkevand 3 = Sprinkler og to tællere for drikkevand 4 = Iblødsætning og to tællere for drikkevand Start tid overbrusning. Start tid for overbrusning fx kl om morgenen. Start tiden kan ændres efter behov timer Starttid 08:00 Stoptid 20:00< Stop tid overbrusning. Stop tid for overbrusning fx kl. 20:00 om aftenen. Stop tiden kan ændres efter behov. Med en indstilling start 8:00 stop 20:00 vil overbrusningen være stoppet fra kl. 20:00 til kl. 8:00 næste morgen. I denne periode er grisene ikke aktive timer

15 8 Starttemperatur og temperatur for max. overbrusning VIGTIGT! Overtemperatur i stalden skal forebygges helt fra starten. En overophedning af stalden med dyrenes manglende ædelyst og dermed huldtab/manglende tilvækst til følge, tager dagevis at indhente. Starttemperaturen (den udetemperatur hvor kølingen aktiveres) vil typisk ligge mellem 16 og 22 grader. En hårdt belagt og lavisoleret stald, hårdt belagte stalde med diffust luftindtag og mørkt tag, eller stalde med store ovenlyspartier bliver hurtigt varmet og, og her bør man vælge en lav starttemperatur. Øvrige staldtyper bliver ikke så hurtigt varmet op, og derfor kan starttemperaturen godt være en anelse højere. Stalde med diffus ventilation bør have udetemperatur føleren placeret i tagrummet umiddelbart over isoleringen. På den måde tager man højde for varmebidraget fra tagfladerne (varmeindstråling) der kan være store temperaturudsving, alt efter om det er en varm, men overskyet dag, eller en varm og solrig dag. Temperatur for max. overbrusning er typisk 30 grader og er i denne sammenhæng ikke forskellig for de enkelte dyregrupper eller bygningstyper. FUNKTION Starttemp 16.0< Stoptemp Starttemp 16.0 Stoptemp. 30.0< BESKRIVELSE AF FUNKTION Start temperatur for overbrusning. Så længe udetemperaturen er under 16 C er overbrusningen afbrudt. Når udetemperaturen er 16 C starter overbrusningen med minimum køretid. Temperatur for max. overbrusning Når udetemperaturen når 30 C og højere er overbrusningen maksimal. Mellem Starttemp. og Stoptemp. er køretiden for overbrusning variabel. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 0,0-50,0 0,0-50,0 LISTE 1 Gem egne indstillinger

16 9 Max. luftfugtighed inden stop MAX Fugt STOP er en sikkerhedsfunktion i Apollo Multi (version 17 eller nyere software) der sikrer mod overdosering. På dage med varmt, men fugtigt vejr (tordenvejrsdage), vil styringen tilkoble højtrykskølingen alene på udetemperaturen uanset en høj relativ luftfugtighed. Det vand vi herved tilfører staldluften vil på grund af den høje luftfugtighed sådanne dage kun i begrænset omfang fordampe. Køleeffekten vil derfor udeblive og staldluften vil blive endnu mere tung og ulidelig, ligesom overfladerne i stalden vil blive fugtige. Det ønsker vi at undgå. Derfor indstilles MAX Fugt STOP til at afbryde kølingen hvis den relative fugtighed i stalden overstiger ca. 85 % relativ fugtighed (RH). En forudsætning for denne funktion er naturligvis, at der er installeret fugtføler og at denne fungerer. FUNKTION BESKRIVELSE AF FUNKTION INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 0-100% LISTE 1 Gem egne indstillinger Stoptemp Stop MAX RH 000< MAX luftfugtighed inden stop. Overstiger luftfugtigheden setværdien afbrydes sprinklerne. Stop MAX RH 000 Mode stop lev. 0< Valg af stopfunktion 0 = Stop MAX RH ikke aktiveret = Sprinkler afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides. 2 = Ekstra relæ afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides. 3 = Sprinkler og ekstra relæ afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides

17 10 Fastlæggelse af cyklustid (tid mellem overbrusning) For at fastlægge cyklustiden skal man dels vurdere luftskiftet, dels vurdere risikoen for en høj overtemperatur i stalden. VIGTIGT! Det er bedre at køle ofte og lidt ad gangen, end sjældent og meget ad Gangen dermed undgår man for store temperaturudsving. VIGTIGT! Den maksimale køleeffekt (2-6 grader) er beregnet ved en udetemperatur på grader og ved 100 % drift af højtrykskølingsanlægget I en slagtesvinesektion med diffust luftindtag kan luftskiftet ved max ventilation sagtens ligge mellem 50 og 60 gange i timen. Dvs. at luften i stalden principielt skiftes hvert minut. For at forebygge opbygningen af en overtemperatur og for at undgå store udsving i luftfugtighed og staldtemperatur skal derfor i princippet køle på hver portion luft som sendes gennem stalden, altså have en cyklustid nede i nærheden af tiden for hvert luftskifte; her 1-1½ minut. I en vægventileret slagtesvinestald ligger luftskiftet typisk mellem 25 og 35 gange i timen, dvs. at luften i stalden principielt skiftes hvert andet minut. I disse tilfælde vælges en cyklustid på 1-3 minutter. Generelt skal cyklustiden være 1-8 minutter, dog aldrig over 2 x luftskiftetiden. FUNKTION Mode stop lev. 0 Dagcyklu 01.0< BESKRIVELSE AF FUNKTION Tid mellem overbrusning. Tidsrum mellem hver overbrusnings-køretid. Indstilling fra min. til timer. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE Fra 30 sek. Til 24 timer LISTE 1 Gem egne indstillinger

18 11 Kølesekvens Kølesekvens ved starttemperaturen, dvs. den korteste tid kølingen er tilkoblet i hver cyklus, skal typisk ligge på 15% af cyklustiden, dog ikke under 10 sekunder. Kølesekvens ved sluttemperaturen, dvs. den maksimale tid kølingen er tilkoblet i hver cyklus, skal typisk ligge på % af cyklustiden (husk her at den maksimale køleeffekt er beregnet ved 100% og at anlægget er dimensioneret til at skulle kunne køre 100%). Som udgangspunkt kan man indstille den til ca. 85% af cyklustiden. Hvis man i det daglige føler at luften bliver tung og fugtig under kølesekvensen kan denne tid sættes lidt ned. Hvis man føler at luften sagtens kan optage det forstøvede vand og/eller at kølingen er utilstrækkelig kan tiden sættes op. Det er ikke usandsynligt, at det kan være nødvendigt at foretage justeringer i overgangen fra forår til sommer og igen fra sommer til efterår. FUNKTION Dagcyklus 01.0 Min. puls M:S 00:05 BESKRIVELSE AF FUNKTION Min. køretid ved start temp. Køretid for overbrusning ved den temperatur der er indtastet for lav udetemperatur. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 2-59 sek. LISTE 1 Gem egne indstillinger 1-10 min. Min. puls M:S 00:05 Max.PulsM:S 01:00 < Maximum køretid ved max. Overbrusning. Køretid for overbrusning ved den temperatur der er indtastet for max udetemperatur

19 12 Oversigt iblødsætningsparametre i Apollo Multi styring FUNKTION Max.Puls M:S 01:00 L pr. dag spr < L pr.dag spr L pr dag < Vask. off T:M 00:30 Vask on M:S 01:00< Vask on M:S 01:00 L pr. dag vask 0000 < L pr. dag vask 0000 Lpr.dag 1vask0000< Vask. off T:M 00:30< Vask on M:S 01:00 BESKRIVELSE AF FUNKTION Liter pr døgn sprinkler. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug pr døgn på det pågældende anlæg. Liter aktuel sprinkler. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusning, er det muligt at aflæse vandforbrug dagen før, på det pågældende anlæg Vaskeprogram iblødsætning. Justering af aktiv iblødsætningstid. Liter pr døgn iblødsætningsprogram. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug pr døgn på det pågældende anlæg. Liter pr døgn iblødsætningsprogram. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug dagen før på det pågældende anlæg. Vaskeprogram iblødsætning. Justering af tid mellem iblødsætning. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE L Fra 30 min Til 24 timer Fra 1 min Til 10 min L L Fra 30 min Til 24 timer LISTE 1 Gem egne indstillinger

20 13 Vedligehold For at sikre sikker og effektiv drift af højtrykskølingsanlægget, bør anlægget vedligeholdes og serviceres efter nedenstående plan. Manometeret på pumpen viser 70 bar +/- 10 bar Manometrene på filterbatteriet viser samme tryk +/- 1 bar Kileremme er stramme og intakte Afskærmning på fastspændt Skift olie på pumpen Ca. ½ liter SAE 15W/40 mineral Filtre skiftes årligt, eller hvis trykforskellen er større end 1 bar Frostsikre anlægget med varme, isolering eller autosprinklervæske Rens dysehovederne i eddikesyre, alternativt skifte dysehovederne Forebyggende service på pumpeanlæg, rørstrenge og dyser Kontrollér hver dag at: En gang årligt Hvert 2. år

21 14 El-diagrammer Forbindelsesdiagram Højtrykskøling Klemmediagram Højtrykskølingsstyring Klemmediagram Apollo Multi Højtrykskøling

22

23

24

25 EF-overensstemmelseserklæring jvf. Maskindirektivet 2006/42/EF bilag II A Undertegnede fabrikant, og ansvarlig for samling af det tekniske dossier: Fabrikant: SKIOLD A/S Adresse Postnr. og by DK 9300 Sæby Tel erklærer hermed at maskine type Højtrykskølingsanlæg, projekt/ordrenummer er fremstillet i overensstemmelse med: RÅDETS DIREKTIV af 17. maj 2006 (2006/42/EF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØFmed senere ændringer) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner (Maskindirektivet). Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o o o DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 1: Grundlæggende terminologi og metodik DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 2: Tekniske principper. DS/EN 294:1994 Maskinsikkerhed. Fareområder og sikkerhedsafstande. Beskyttelse af hænder og arme. RÅDETS DIREKTIV af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF). (EMC-direktivet) Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o o DS/EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk emissionsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri DS/EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk immunitetsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri RÅDETS DIREKTIV af 12. december 2006 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (2006/95/EF) (Lavspændingsdirektivet) Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o EN /:2006 Maskinsikkerhed. Elektrisk materiel på maskiner. Del 1: Generelle krav Titel: Adm. Direktør Navn: Samuel W. Andreasen Firma: SKIOLD A/S Ikast d. Underskrift

26 EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Firmanavn: SKIOLD A/S Adresse: Postnr./By: Land: Danmark Tel: Erklærer hermed, at maskine type: Højtrykskøling, time/sagsnummer er i overensstemmelse med og er konstrueret efter følgende nationale og harmoniserede standarder: RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØFmed senere ændringer) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav iforbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner (Maskindirektivet) o o o DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 1: Grundlæggende terminologiog metodik DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 2: Tekniske principper. DS/EN 294:1994 Maskinsikkerhed. Fareområder og sikkerhedsafstande. Beskyttelse af hænder og arme. RÅDETS DIREKTIV af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF). (EMC-direktivet) o o DS/EN :2002 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk emissionsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri DS/EN :2002 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk immunitetsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri RÅDETS DIREKTIV af 19. februar 1973 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (73/23/EØF med bilag 93/68/EEC) (Lavspændingsdirektivet) o EN /Corr.:1999 Maskinsikkerhed. Elektrisk materiel på maskiner. Del 1: Generelle krav Titel: Direktør Navn: Samuel W. Andreasen Firma: SKIOLD A/S Ikast d. Underskrift

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere