MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver. 01 12-09-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HØJTRYKSKØLING Ver

2

3 Indhold 1 Introduktion Vigtige oplysninger Før ibrugtagning Ved anvendelse Ved service Kontrol før ibrugtagning Indreguleringsfaktorer Indregulering - eksempel Indstillingsprogram Apollo Multi Grundparametre Starttemperatur og temperatur for max. overbrusning Max. luftfugtighed inden stop Fastlæggelse af cyklustid (tid mellem overbrusning) Kølesekvens Oversigt iblødsætningsparametre i Apollo Multi styring Vedligehold El-diagrammer

4 1 Introduktion Vi vil på de følgende sider besvare de spørgsmål der måtte være i forbindelse med højtrykskølingsanlægget. Skulle der opstå yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret i denne manual, vil vore teknikere i enhver henseende være dig behjælpelig vedrørende anlæggets indkøring og drift ved henvendelse på vort kontor. Fax Tlf

5 2 Vigtige oplysninger 2.1 Før ibrugtagning VIGTIGT! Læs hele manualen igennem inden anlægget tages i brug. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sikre sig, at ALLE, som arbejder med og ved anlægget, er blevet gjort bekendt med indholdet i denne manual. VIGTIGT! Ved ændring af anlægget kræves Skiold A/S s skriftlige tilsagn. Skiold A/S kan ikke tage ansvar for ikke godkendte ændringer. FARE! Inden anlægget tages i brug SKAL der foretages en test af anlæggets funktioner som beskrevet i denne manual for bla. at sikre, at alle komponenter er korrekt forbundne. VIGTIGT! Ved ledningsforbinding af de enkelte komponenter, SKAL der bruges PG-forskruninger til gennemføring af ledningerne for at beskytte ledningen og for at bevare komponenternes tæthed. VIGTIGT! Inden anlægsopstart SKAL rørstrengen gennemskylles grundigt for at fjerne borespåner og andre urenheder fra systemet. Dyser og magnetventiler er meget følsomme over for partikler i vandet - derfor det kraftige filterbatteri på højtrykspumpen. Lysningen i magnetventilen er blot 1,2 mm og stopper omgående med risiko for totalt ventilhavari hvis ikke hovedstrengen og bistrenge udskylles ved at løsne endepropperne ved opstart. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sørge for at få manualen opdateret ved eventuelle ændringer af anlægget

6 2.2 Ved anvendelse VIGTIGT! Det er den daglige brugers ansvar, at der ikke er for høje vandmængder (fugtighed) i stalden. VIGTIGT! Ved vask af stalden SKAL fugtføleren afdækkes eller afmonteres da den eller kan tage skade. Der må ikke sprøjtes med vand direkte på styringer, servomotorer og andre el-komponenter. 2.3 Ved service FARE! Serviceafbryder ved styring skal afbrydes og aflåses ved enhver service på anlægget, som indebærer kontakt med elektriske komponenter

7 3 Kontrol før ibrugtagning Når rørstrengen er grundigt gennemskyllet monteres ende propperne og der sættes tryk på anlægget; gerne bar, dvs. ca. 10 % mere end normalt driftstryk. Vær opmærksom på at støjniveauet fra anlægget er lidt højere end under normaldrift indtil al luft er klemt ud af rørstrengen. Rørstrengen gennemgås manuelt i hele sin udstrækning og kontrolleres for utætheder. Magnetventilen åbnes til hver sektion og rørstreng og dyser gennemgås for utætheder. Det kontrolleres, at alle dyser har et tilfredsstillende og ensartet spredebillede. Det kontrolleres, at ingen dyser rammer loft, væg, volumendosere eller lignende direkte. Ventilationsanlægget sættes til 100 % ventilation og det kontrolleres, at ingen dyser sender vandtågen direkte op gennem skorstenen. Efter funktionstesten og evt. justering er anlægget klar til indregulering

8 4 Indreguleringsfaktorer Staldventilation og klimakontrol er et emne med mange facetter. Det er derfor blot muligt at give nogle grove retningslinjer for indreguleringen. I hvert enkelt tilfælde skal serviceteknikeren og den daglige bruger vurdere og indregulere ud fra de aktuelle staldforhold: Belægningsgrad Staldens beskaffenhed (bl.a. isolering, varmebidrag fra ovenlys/vinduer, tagfarve, placering) Luftskifte Staldvolumen Dyregruppe Fordampning af andre fugtbidrag i stalden (vådfoder, vandspild etc.) I Apollo Multi styringen skal hele programpunkt 8 Sprinkler Program gennemgås for parameterindstillinger, således højtrykskølingen/iblødsætningen kommer til at fungere efter ønske. Dvs. indledningsvis indtastes selve sprinklerprogrammet samt start og stoptid for kølingen

9 5 Indregulering - eksempel Apollo Multi S regulerer højtrykskølingen på følgende måde: 1. Kølingen startes af Apollo Multi S ved en given udetemperatur, fx 18 grader. 2. Ved starttemperaturen, i dette eksempel 18 grader, vil Apollo Multi kalde på køling et antal sekunder i hver kølecyklus. Kølecyklus kan fx være 3 minutter og kølesekvensen ved starttemperaturen kan fx være 15 sekunder. Dvs. at der ved en udetemperatur på 18 grader startes med at blive kølet 15 sekunder hvert 3. minut. Denne kølesekvens er naturligvis ikke tilstrækkelig hvis udetemperaturen stiger over de 18 grader. Derfor vil Apollo Multi gradvist forlænge kølesekvensen indtil vi når temperatur for max. overbrusning, fx 30 grader. Temperatur for max. overbrusning betyder ikke, at kølingen afbrydes ved denne temperatur, men at kurven for kølesekvensen slutter her og ikke forøges. Kølesekvensen ved temperatur for max. overbrusning indstilles fx til 120 sekunder. Dvs. at der ved en udetemperatur på eller over 30 grader køles 120 sekunder hvert 3. minut. Cyklustiden i dette eksempel 3 minutter - ligger fast uanset temperaturen

10 6 Indstillingsprogram Apollo Multi Man starter indstillingsprogrammet ved tryk på begge FUNCTION taster og SET tast samtidig de skal holdes inde i 5 sekunder. Indstillingsproceduren forlades automatisk, når der ikke er trykket på en tast i 1 min, eller ved at trykke begge FUNCTION taster og SET tasten samtidig og hold dem inde i 5 sekunder. Når man er inde i indstillingsprogrammet skifter lamperne konstant funktion for at fortælle at vi er inde i indstillings-programmet og man skal tænke sig om før man ændrer værdier Herefter trykkes på begge FUNCTION taster samtidig, således man er i STALD 1 Man kan springe mellem Juster Generel til Justér Stald 1 og Justér Stald 2 ved at trykke på begge funktionstasterne på samme tid. Hver gang man trykker på begge funktionstasterne samtidig springer man mellem de ovennævnte tre forskellige justér indstillinger. Herefter trykkes på tasten SECTION indtil man når billede 06 - Funktionsmuligheder på alarmrelæ Spring mellem generelle værdier fra nr. 01 til 06 Ved at trykke på SECTION-tasten springer man fra generelt billede nr. 01 til generelt billede nr. 02 og så fremdeles, indtil man når billede 06. Via tasterne VALUE vælges den indstilling fra 0 til 9, der passer til den aktuelle stald det afhænger af hvad der er monteret på anlægget. Herunder er en liste over de muligheder der er til rådighed specifikt i forbindelse med højtrykskøling vælges mellem indstilling 1, 4, 7 eller 8. Når indstillingen er valgt, bekræftes med et tryk på SET

11 FUNKTION BESKRIVELSE AF FUNKTION Funktionsmuligheder på alarmrelæ 1 og alarmrelæ 2 INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger Vælg relæ funktion 0 til 9 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 0< vaelg alarm graens 0 Relæ - 1 klemme 1,2,3 Relæ 2 - klemme 4,5,6 Alarm Varme 0 9 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 1< vaelg alarm graens 0 Alarm Sprinkler * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 2 < vaelg alarm graens 0 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 3 < vaelg alarm graens 0 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 4 < vaelg alarm graens 0 Alarm Alarm Varme Ekstra ventilation ved ventilations niveau Ekstra ventilation ved SETtemperatur Sprinkler

12 FUNKTION * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 5 < vaelg alarm graens 0 BESKRIVELSE AF FUNKTION Varme Ekstra ventilation ved ventilations niveau INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 6 < vaelg alarm graens 0 Varme Ekstra ventilation ved SET-temperatur * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 7 < vaelg alarm graens 0 Sprinkler Ekstra ventilation ved ventilations niveau * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 8 < vaelg alarm graens 0 Sprinkler Ekstra ventilation ved SET-temperatur * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 9 < vaelg alarm graens 0 Ekstra ventilation ved ventilations niveau Ekstra ventilation ved SET-temperatur

13 Når der er valgt indstilling for stald 1, overføres den samme indstilling automatisk til stald 2. Der tastes derfor begge FUNCTION-tasterne samt SET-tasten samtidig, så indstillingsmenuen forlades. Indstillingsproceduren forlades automatisk, når der ikke er trykket på en tast i 1 min, eller ved at trykke begge FUNCTION taster og SET tasten samtidig og hold dem inde i 5 sekunder. Når man er inde i indstillingsprogrammet skifter lamperne konstant funktion for at fortælle at vi er inde i indstillings-programmet og man skal tænke sig om før man ændrer værdier Herefter trykkes på begge FUNCTION taster samtidig, således man er i STALD 1 Man kan springe mellem Juster Generel til Justér Stald 1 og Justér Stald 2 ved at trykke på begge funktionstasterne på samme tid. Hver gang man trykker på begge funktionstasterne samtidig springer man mellem de ovennævnte tre forskellige justér indstillinger. Herefter trykkes på tasten SECTION indtil man når billede 08 - Sprinkler Spring mellem generelle værdier fra nr. 01 til 08 Ved at trykke på SECTION-tasten springer man fra generelt billede nr. 01 til generelt billede nr. 02 og så fremdeles, indtil man når billede 08. Dermed er man klar til at indtaste selve parametrene for højtrykskølingen som beskrevet i det følgende kapitel. Til indtastning af den valgte parameter bruges tasterne VALUE. Når den valgte indstilling er synlig i displayet, gemmes indstillingen ved tryk på SET

14 7 Grundparametre I Apollo Multi styringen skal hele programmet punkt 8 Sprinkler Program gennemgås for parameterindstillinger, således højtrykskølingen kommer til at fungere efter ønske. Indledningsvis indtastes selve sprinklerprogrammet samt start- og stoptid for kølingen. FUNKTION Vaelg sprinkler 1 < Starttid 08:00 BESKRIVELSE AF FUNKTION Vælg sprinkler program. Der kan vælges mellem 4 forskellige indstillinger for overbrusning: INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger Vaelg sprinkler 1 Starttid 08:00< 0 = Sprinkler Ikke aktiv, men to tællere for drikkevand 1 = Sprinkler program og en tæller for vandforbrug ved sprinkler og en tæller for drikkevand 2 = Iblødsætningsprogram og en tæller for vandforbrug iblødsætning og en tæller for drikkevand 3 = Sprinkler og to tællere for drikkevand 4 = Iblødsætning og to tællere for drikkevand Start tid overbrusning. Start tid for overbrusning fx kl om morgenen. Start tiden kan ændres efter behov timer Starttid 08:00 Stoptid 20:00< Stop tid overbrusning. Stop tid for overbrusning fx kl. 20:00 om aftenen. Stop tiden kan ændres efter behov. Med en indstilling start 8:00 stop 20:00 vil overbrusningen være stoppet fra kl. 20:00 til kl. 8:00 næste morgen. I denne periode er grisene ikke aktive timer

15 8 Starttemperatur og temperatur for max. overbrusning VIGTIGT! Overtemperatur i stalden skal forebygges helt fra starten. En overophedning af stalden med dyrenes manglende ædelyst og dermed huldtab/manglende tilvækst til følge, tager dagevis at indhente. Starttemperaturen (den udetemperatur hvor kølingen aktiveres) vil typisk ligge mellem 16 og 22 grader. En hårdt belagt og lavisoleret stald, hårdt belagte stalde med diffust luftindtag og mørkt tag, eller stalde med store ovenlyspartier bliver hurtigt varmet og, og her bør man vælge en lav starttemperatur. Øvrige staldtyper bliver ikke så hurtigt varmet op, og derfor kan starttemperaturen godt være en anelse højere. Stalde med diffus ventilation bør have udetemperatur føleren placeret i tagrummet umiddelbart over isoleringen. På den måde tager man højde for varmebidraget fra tagfladerne (varmeindstråling) der kan være store temperaturudsving, alt efter om det er en varm, men overskyet dag, eller en varm og solrig dag. Temperatur for max. overbrusning er typisk 30 grader og er i denne sammenhæng ikke forskellig for de enkelte dyregrupper eller bygningstyper. FUNKTION Starttemp 16.0< Stoptemp Starttemp 16.0 Stoptemp. 30.0< BESKRIVELSE AF FUNKTION Start temperatur for overbrusning. Så længe udetemperaturen er under 16 C er overbrusningen afbrudt. Når udetemperaturen er 16 C starter overbrusningen med minimum køretid. Temperatur for max. overbrusning Når udetemperaturen når 30 C og højere er overbrusningen maksimal. Mellem Starttemp. og Stoptemp. er køretiden for overbrusning variabel. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 0,0-50,0 0,0-50,0 LISTE 1 Gem egne indstillinger

16 9 Max. luftfugtighed inden stop MAX Fugt STOP er en sikkerhedsfunktion i Apollo Multi (version 17 eller nyere software) der sikrer mod overdosering. På dage med varmt, men fugtigt vejr (tordenvejrsdage), vil styringen tilkoble højtrykskølingen alene på udetemperaturen uanset en høj relativ luftfugtighed. Det vand vi herved tilfører staldluften vil på grund af den høje luftfugtighed sådanne dage kun i begrænset omfang fordampe. Køleeffekten vil derfor udeblive og staldluften vil blive endnu mere tung og ulidelig, ligesom overfladerne i stalden vil blive fugtige. Det ønsker vi at undgå. Derfor indstilles MAX Fugt STOP til at afbryde kølingen hvis den relative fugtighed i stalden overstiger ca. 85 % relativ fugtighed (RH). En forudsætning for denne funktion er naturligvis, at der er installeret fugtføler og at denne fungerer. FUNKTION BESKRIVELSE AF FUNKTION INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 0-100% LISTE 1 Gem egne indstillinger Stoptemp Stop MAX RH 000< MAX luftfugtighed inden stop. Overstiger luftfugtigheden setværdien afbrydes sprinklerne. Stop MAX RH 000 Mode stop lev. 0< Valg af stopfunktion 0 = Stop MAX RH ikke aktiveret = Sprinkler afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides. 2 = Ekstra relæ afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides. 3 = Sprinkler og ekstra relæ afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides

17 10 Fastlæggelse af cyklustid (tid mellem overbrusning) For at fastlægge cyklustiden skal man dels vurdere luftskiftet, dels vurdere risikoen for en høj overtemperatur i stalden. VIGTIGT! Det er bedre at køle ofte og lidt ad gangen, end sjældent og meget ad Gangen dermed undgår man for store temperaturudsving. VIGTIGT! Den maksimale køleeffekt (2-6 grader) er beregnet ved en udetemperatur på grader og ved 100 % drift af højtrykskølingsanlægget I en slagtesvinesektion med diffust luftindtag kan luftskiftet ved max ventilation sagtens ligge mellem 50 og 60 gange i timen. Dvs. at luften i stalden principielt skiftes hvert minut. For at forebygge opbygningen af en overtemperatur og for at undgå store udsving i luftfugtighed og staldtemperatur skal derfor i princippet køle på hver portion luft som sendes gennem stalden, altså have en cyklustid nede i nærheden af tiden for hvert luftskifte; her 1-1½ minut. I en vægventileret slagtesvinestald ligger luftskiftet typisk mellem 25 og 35 gange i timen, dvs. at luften i stalden principielt skiftes hvert andet minut. I disse tilfælde vælges en cyklustid på 1-3 minutter. Generelt skal cyklustiden være 1-8 minutter, dog aldrig over 2 x luftskiftetiden. FUNKTION Mode stop lev. 0 Dagcyklu 01.0< BESKRIVELSE AF FUNKTION Tid mellem overbrusning. Tidsrum mellem hver overbrusnings-køretid. Indstilling fra min. til timer. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE Fra 30 sek. Til 24 timer LISTE 1 Gem egne indstillinger

18 11 Kølesekvens Kølesekvens ved starttemperaturen, dvs. den korteste tid kølingen er tilkoblet i hver cyklus, skal typisk ligge på 15% af cyklustiden, dog ikke under 10 sekunder. Kølesekvens ved sluttemperaturen, dvs. den maksimale tid kølingen er tilkoblet i hver cyklus, skal typisk ligge på % af cyklustiden (husk her at den maksimale køleeffekt er beregnet ved 100% og at anlægget er dimensioneret til at skulle kunne køre 100%). Som udgangspunkt kan man indstille den til ca. 85% af cyklustiden. Hvis man i det daglige føler at luften bliver tung og fugtig under kølesekvensen kan denne tid sættes lidt ned. Hvis man føler at luften sagtens kan optage det forstøvede vand og/eller at kølingen er utilstrækkelig kan tiden sættes op. Det er ikke usandsynligt, at det kan være nødvendigt at foretage justeringer i overgangen fra forår til sommer og igen fra sommer til efterår. FUNKTION Dagcyklus 01.0 Min. puls M:S 00:05 BESKRIVELSE AF FUNKTION Min. køretid ved start temp. Køretid for overbrusning ved den temperatur der er indtastet for lav udetemperatur. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 2-59 sek. LISTE 1 Gem egne indstillinger 1-10 min. Min. puls M:S 00:05 Max.PulsM:S 01:00 < Maximum køretid ved max. Overbrusning. Køretid for overbrusning ved den temperatur der er indtastet for max udetemperatur

19 12 Oversigt iblødsætningsparametre i Apollo Multi styring FUNKTION Max.Puls M:S 01:00 L pr. dag spr < L pr.dag spr L pr dag < Vask. off T:M 00:30 Vask on M:S 01:00< Vask on M:S 01:00 L pr. dag vask 0000 < L pr. dag vask 0000 Lpr.dag 1vask0000< Vask. off T:M 00:30< Vask on M:S 01:00 BESKRIVELSE AF FUNKTION Liter pr døgn sprinkler. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug pr døgn på det pågældende anlæg. Liter aktuel sprinkler. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusning, er det muligt at aflæse vandforbrug dagen før, på det pågældende anlæg Vaskeprogram iblødsætning. Justering af aktiv iblødsætningstid. Liter pr døgn iblødsætningsprogram. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug pr døgn på det pågældende anlæg. Liter pr døgn iblødsætningsprogram. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug dagen før på det pågældende anlæg. Vaskeprogram iblødsætning. Justering af tid mellem iblødsætning. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE L Fra 30 min Til 24 timer Fra 1 min Til 10 min L L Fra 30 min Til 24 timer LISTE 1 Gem egne indstillinger

20 13 Vedligehold For at sikre sikker og effektiv drift af højtrykskølingsanlægget, bør anlægget vedligeholdes og serviceres efter nedenstående plan. Manometeret på pumpen viser 70 bar +/- 10 bar Manometrene på filterbatteriet viser samme tryk +/- 1 bar Kileremme er stramme og intakte Afskærmning på fastspændt Skift olie på pumpen Ca. ½ liter SAE 15W/40 mineral Filtre skiftes årligt, eller hvis trykforskellen er større end 1 bar Frostsikre anlægget med varme, isolering eller autosprinklervæske Rens dysehovederne i eddikesyre, alternativt skifte dysehovederne Forebyggende service på pumpeanlæg, rørstrenge og dyser Kontrollér hver dag at: En gang årligt Hvert 2. år

21 14 El-diagrammer Forbindelsesdiagram Højtrykskøling Klemmediagram Højtrykskølingsstyring Klemmediagram Apollo Multi Højtrykskøling

22

23

24

25 EF-overensstemmelseserklæring jvf. Maskindirektivet 2006/42/EF bilag II A Undertegnede fabrikant, og ansvarlig for samling af det tekniske dossier: Fabrikant: SKIOLD A/S Adresse Postnr. og by DK 9300 Sæby Tel erklærer hermed at maskine type Højtrykskølingsanlæg, projekt/ordrenummer er fremstillet i overensstemmelse med: RÅDETS DIREKTIV af 17. maj 2006 (2006/42/EF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØFmed senere ændringer) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner (Maskindirektivet). Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o o o DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 1: Grundlæggende terminologi og metodik DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 2: Tekniske principper. DS/EN 294:1994 Maskinsikkerhed. Fareområder og sikkerhedsafstande. Beskyttelse af hænder og arme. RÅDETS DIREKTIV af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF). (EMC-direktivet) Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o o DS/EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk emissionsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri DS/EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk immunitetsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri RÅDETS DIREKTIV af 12. december 2006 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (2006/95/EF) (Lavspændingsdirektivet) Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o EN /:2006 Maskinsikkerhed. Elektrisk materiel på maskiner. Del 1: Generelle krav Titel: Adm. Direktør Navn: Samuel W. Andreasen Firma: SKIOLD A/S Ikast d. Underskrift

26 EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Firmanavn: SKIOLD A/S Adresse: Postnr./By: Land: Danmark Tel: Erklærer hermed, at maskine type: Højtrykskøling, time/sagsnummer er i overensstemmelse med og er konstrueret efter følgende nationale og harmoniserede standarder: RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØFmed senere ændringer) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav iforbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner (Maskindirektivet) o o o DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 1: Grundlæggende terminologiog metodik DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 2: Tekniske principper. DS/EN 294:1994 Maskinsikkerhed. Fareområder og sikkerhedsafstande. Beskyttelse af hænder og arme. RÅDETS DIREKTIV af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF). (EMC-direktivet) o o DS/EN :2002 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk emissionsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri DS/EN :2002 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk immunitetsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri RÅDETS DIREKTIV af 19. februar 1973 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (73/23/EØF med bilag 93/68/EEC) (Lavspændingsdirektivet) o EN /Corr.:1999 Maskinsikkerhed. Elektrisk materiel på maskiner. Del 1: Generelle krav Titel: Direktør Navn: Samuel W. Andreasen Firma: SKIOLD A/S Ikast d. Underskrift

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual

FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual FIX GØR DIG»AFHÆNGIG«AF KVALITET Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Indstillinger / Indstilling af håndtag... side 5 Konditioner i tørrerum...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

FIX-Conveyor Brugermanual

FIX-Conveyor Brugermanual FIX-Conveyor Brugermanual FIX GØR DIG»AFHÆNGIG«AF KVALITET Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Klargøring og justering / Opstramning af transportbånd... side 5 Beskrivelse... side 6 Opstart

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! VARME 981 002 490 Ver. 04 18-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. VIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2.1 2.2 2.3 FØR IBRUGTAGNING... 4 VED ANVENDELSE... 5 VED SERVICE...

Læs mere

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION Specialkonsulent Erik Damsted SEGES, Videncenter for Svineproduktion Pejsegården, Bræstrup 11. marts 2016 DISPOSITION Hvorfor ventilere God klimastyring Rengøring og udtørring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

MANUAL DAGLIG BRUGER APOLLO-MULTI S. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL DAGLIG BRUGER APOLLO-MULTI S. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DAGLIG BRUGER APOLLO-MULTI S 981 002 400 Ver. 04 26-02-2014 Indhold 1. Introduktion... 4 1.1 Vigtige oplysninger... 5 2. Apollo Multi S... 7 2.1 Hovedmenuer og undermenuer...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Klimastyring i smågrise- og slagtesvinestalde. Kongresindlæg nr. 63 Poul Pedersen og Thomas Ladegaard Jensen

Klimastyring i smågrise- og slagtesvinestalde. Kongresindlæg nr. 63 Poul Pedersen og Thomas Ladegaard Jensen Klimastyring i smågrise- og slagtesvinestalde Kongresindlæg nr. 63 Poul Pedersen og Thomas Ladegaard Jensen Disposition Hvad sker der i stien Ventilationseffektivitet og gulvudsugning Varmebehov -varmestyring

Læs mere

MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 2. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 2. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 2 981 000 100 Ver. 13 23-10-2013 Indhold 11. SERVICE... 4 11.1 SERVICEOVERSIGT... 4 11.1.1 Stopføler...

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. 2 INDEXLISTE: Generel information...4 Produktbeskrivelse...5 Vægt...5 Montage...6 Reparation...6 Vedligeholdelse...7 Demontage...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 Sikkerhedsanordninger...7

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG Erik Damsted & Michael J. Hansen Miljøteknologi, SEGES Videncenter for Svineproduktion Svinekongres 20. oktober 2015 SÆT FOKUS PÅ: Dimensionering af

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

MANUAL VENTILATIONSANLÆG INDSUGNING FRA TAG APOLLO S SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL VENTILATIONSANLÆG INDSUGNING FRA TAG APOLLO S SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! VENTILATIONSANLÆG INDSUGNING FRA TAG APOLLO S 981 002 417 Ver. 03 19-05-2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Vigtige oplysninger... 5 3. Anlægsbeskrivelse... 7

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120 Brugsanvisning Varmelampe GL 2110 og 2120 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4 3. Oversigt og anvendelse...5

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Brugsanvisning UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Version 2.0 JAN 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12 Dr.Celsius KLIMA - COMPUTER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning.... 4 1.1 Knapindstilling, taster og display................................. 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD

UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD ERFARING NR. 1607 Ved udtørring af slagtesvinestalde med 1/3 drænet gulv og 2/3 spaltegulv under vinterforhold (

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Institution: Afprøvning udført for Videncenter for Dansk svineprduktion Forfatter: Jesper Kirkegaard Dato: 18.06.2010 Det er afgørende for grisenes tilvækst

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Snapmax

Original brugermanual for Jasopels Snapmax Original brugermanual for Jasopels Snapmax 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Tvangsblander T 300. Produktprogram. Brugsanvisning

Tvangsblander T 300. Produktprogram. Brugsanvisning Tvangsblandere: Benævnelse Typekode Produktprogram. Rumind hold Motor [kw] El [volt] Blandekapacitet Egenvægt [kg] Tvangsblander T70 70 L 40L 0,75 230 70 Tvangsblander T75 70 L 40 L 1,10 230 70 Tvangsblander

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere