MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver. 01 12-09-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HØJTRYKSKØLING Ver

2

3 Indhold 1 Introduktion Vigtige oplysninger Før ibrugtagning Ved anvendelse Ved service Kontrol før ibrugtagning Indreguleringsfaktorer Indregulering - eksempel Indstillingsprogram Apollo Multi Grundparametre Starttemperatur og temperatur for max. overbrusning Max. luftfugtighed inden stop Fastlæggelse af cyklustid (tid mellem overbrusning) Kølesekvens Oversigt iblødsætningsparametre i Apollo Multi styring Vedligehold El-diagrammer

4 1 Introduktion Vi vil på de følgende sider besvare de spørgsmål der måtte være i forbindelse med højtrykskølingsanlægget. Skulle der opstå yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret i denne manual, vil vore teknikere i enhver henseende være dig behjælpelig vedrørende anlæggets indkøring og drift ved henvendelse på vort kontor. Fax Tlf

5 2 Vigtige oplysninger 2.1 Før ibrugtagning VIGTIGT! Læs hele manualen igennem inden anlægget tages i brug. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sikre sig, at ALLE, som arbejder med og ved anlægget, er blevet gjort bekendt med indholdet i denne manual. VIGTIGT! Ved ændring af anlægget kræves Skiold A/S s skriftlige tilsagn. Skiold A/S kan ikke tage ansvar for ikke godkendte ændringer. FARE! Inden anlægget tages i brug SKAL der foretages en test af anlæggets funktioner som beskrevet i denne manual for bla. at sikre, at alle komponenter er korrekt forbundne. VIGTIGT! Ved ledningsforbinding af de enkelte komponenter, SKAL der bruges PG-forskruninger til gennemføring af ledningerne for at beskytte ledningen og for at bevare komponenternes tæthed. VIGTIGT! Inden anlægsopstart SKAL rørstrengen gennemskylles grundigt for at fjerne borespåner og andre urenheder fra systemet. Dyser og magnetventiler er meget følsomme over for partikler i vandet - derfor det kraftige filterbatteri på højtrykspumpen. Lysningen i magnetventilen er blot 1,2 mm og stopper omgående med risiko for totalt ventilhavari hvis ikke hovedstrengen og bistrenge udskylles ved at løsne endepropperne ved opstart. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sørge for at få manualen opdateret ved eventuelle ændringer af anlægget

6 2.2 Ved anvendelse VIGTIGT! Det er den daglige brugers ansvar, at der ikke er for høje vandmængder (fugtighed) i stalden. VIGTIGT! Ved vask af stalden SKAL fugtføleren afdækkes eller afmonteres da den eller kan tage skade. Der må ikke sprøjtes med vand direkte på styringer, servomotorer og andre el-komponenter. 2.3 Ved service FARE! Serviceafbryder ved styring skal afbrydes og aflåses ved enhver service på anlægget, som indebærer kontakt med elektriske komponenter

7 3 Kontrol før ibrugtagning Når rørstrengen er grundigt gennemskyllet monteres ende propperne og der sættes tryk på anlægget; gerne bar, dvs. ca. 10 % mere end normalt driftstryk. Vær opmærksom på at støjniveauet fra anlægget er lidt højere end under normaldrift indtil al luft er klemt ud af rørstrengen. Rørstrengen gennemgås manuelt i hele sin udstrækning og kontrolleres for utætheder. Magnetventilen åbnes til hver sektion og rørstreng og dyser gennemgås for utætheder. Det kontrolleres, at alle dyser har et tilfredsstillende og ensartet spredebillede. Det kontrolleres, at ingen dyser rammer loft, væg, volumendosere eller lignende direkte. Ventilationsanlægget sættes til 100 % ventilation og det kontrolleres, at ingen dyser sender vandtågen direkte op gennem skorstenen. Efter funktionstesten og evt. justering er anlægget klar til indregulering

8 4 Indreguleringsfaktorer Staldventilation og klimakontrol er et emne med mange facetter. Det er derfor blot muligt at give nogle grove retningslinjer for indreguleringen. I hvert enkelt tilfælde skal serviceteknikeren og den daglige bruger vurdere og indregulere ud fra de aktuelle staldforhold: Belægningsgrad Staldens beskaffenhed (bl.a. isolering, varmebidrag fra ovenlys/vinduer, tagfarve, placering) Luftskifte Staldvolumen Dyregruppe Fordampning af andre fugtbidrag i stalden (vådfoder, vandspild etc.) I Apollo Multi styringen skal hele programpunkt 8 Sprinkler Program gennemgås for parameterindstillinger, således højtrykskølingen/iblødsætningen kommer til at fungere efter ønske. Dvs. indledningsvis indtastes selve sprinklerprogrammet samt start og stoptid for kølingen

9 5 Indregulering - eksempel Apollo Multi S regulerer højtrykskølingen på følgende måde: 1. Kølingen startes af Apollo Multi S ved en given udetemperatur, fx 18 grader. 2. Ved starttemperaturen, i dette eksempel 18 grader, vil Apollo Multi kalde på køling et antal sekunder i hver kølecyklus. Kølecyklus kan fx være 3 minutter og kølesekvensen ved starttemperaturen kan fx være 15 sekunder. Dvs. at der ved en udetemperatur på 18 grader startes med at blive kølet 15 sekunder hvert 3. minut. Denne kølesekvens er naturligvis ikke tilstrækkelig hvis udetemperaturen stiger over de 18 grader. Derfor vil Apollo Multi gradvist forlænge kølesekvensen indtil vi når temperatur for max. overbrusning, fx 30 grader. Temperatur for max. overbrusning betyder ikke, at kølingen afbrydes ved denne temperatur, men at kurven for kølesekvensen slutter her og ikke forøges. Kølesekvensen ved temperatur for max. overbrusning indstilles fx til 120 sekunder. Dvs. at der ved en udetemperatur på eller over 30 grader køles 120 sekunder hvert 3. minut. Cyklustiden i dette eksempel 3 minutter - ligger fast uanset temperaturen

10 6 Indstillingsprogram Apollo Multi Man starter indstillingsprogrammet ved tryk på begge FUNCTION taster og SET tast samtidig de skal holdes inde i 5 sekunder. Indstillingsproceduren forlades automatisk, når der ikke er trykket på en tast i 1 min, eller ved at trykke begge FUNCTION taster og SET tasten samtidig og hold dem inde i 5 sekunder. Når man er inde i indstillingsprogrammet skifter lamperne konstant funktion for at fortælle at vi er inde i indstillings-programmet og man skal tænke sig om før man ændrer værdier Herefter trykkes på begge FUNCTION taster samtidig, således man er i STALD 1 Man kan springe mellem Juster Generel til Justér Stald 1 og Justér Stald 2 ved at trykke på begge funktionstasterne på samme tid. Hver gang man trykker på begge funktionstasterne samtidig springer man mellem de ovennævnte tre forskellige justér indstillinger. Herefter trykkes på tasten SECTION indtil man når billede 06 - Funktionsmuligheder på alarmrelæ Spring mellem generelle værdier fra nr. 01 til 06 Ved at trykke på SECTION-tasten springer man fra generelt billede nr. 01 til generelt billede nr. 02 og så fremdeles, indtil man når billede 06. Via tasterne VALUE vælges den indstilling fra 0 til 9, der passer til den aktuelle stald det afhænger af hvad der er monteret på anlægget. Herunder er en liste over de muligheder der er til rådighed specifikt i forbindelse med højtrykskøling vælges mellem indstilling 1, 4, 7 eller 8. Når indstillingen er valgt, bekræftes med et tryk på SET

11 FUNKTION BESKRIVELSE AF FUNKTION Funktionsmuligheder på alarmrelæ 1 og alarmrelæ 2 INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger Vælg relæ funktion 0 til 9 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 0< vaelg alarm graens 0 Relæ - 1 klemme 1,2,3 Relæ 2 - klemme 4,5,6 Alarm Varme 0 9 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 1< vaelg alarm graens 0 Alarm Sprinkler * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 2 < vaelg alarm graens 0 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 3 < vaelg alarm graens 0 * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 4 < vaelg alarm graens 0 Alarm Alarm Varme Ekstra ventilation ved ventilations niveau Ekstra ventilation ved SETtemperatur Sprinkler

12 FUNKTION * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 5 < vaelg alarm graens 0 BESKRIVELSE AF FUNKTION Varme Ekstra ventilation ved ventilations niveau INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 6 < vaelg alarm graens 0 Varme Ekstra ventilation ved SET-temperatur * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 7 < vaelg alarm graens 0 Sprinkler Ekstra ventilation ved ventilations niveau * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 8 < vaelg alarm graens 0 Sprinkler Ekstra ventilation ved SET-temperatur * Juster Stald 1(2) * 06 Alarm relae vaelg alarm relae 9 < vaelg alarm graens 0 Ekstra ventilation ved ventilations niveau Ekstra ventilation ved SET-temperatur

13 Når der er valgt indstilling for stald 1, overføres den samme indstilling automatisk til stald 2. Der tastes derfor begge FUNCTION-tasterne samt SET-tasten samtidig, så indstillingsmenuen forlades. Indstillingsproceduren forlades automatisk, når der ikke er trykket på en tast i 1 min, eller ved at trykke begge FUNCTION taster og SET tasten samtidig og hold dem inde i 5 sekunder. Når man er inde i indstillingsprogrammet skifter lamperne konstant funktion for at fortælle at vi er inde i indstillings-programmet og man skal tænke sig om før man ændrer værdier Herefter trykkes på begge FUNCTION taster samtidig, således man er i STALD 1 Man kan springe mellem Juster Generel til Justér Stald 1 og Justér Stald 2 ved at trykke på begge funktionstasterne på samme tid. Hver gang man trykker på begge funktionstasterne samtidig springer man mellem de ovennævnte tre forskellige justér indstillinger. Herefter trykkes på tasten SECTION indtil man når billede 08 - Sprinkler Spring mellem generelle værdier fra nr. 01 til 08 Ved at trykke på SECTION-tasten springer man fra generelt billede nr. 01 til generelt billede nr. 02 og så fremdeles, indtil man når billede 08. Dermed er man klar til at indtaste selve parametrene for højtrykskølingen som beskrevet i det følgende kapitel. Til indtastning af den valgte parameter bruges tasterne VALUE. Når den valgte indstilling er synlig i displayet, gemmes indstillingen ved tryk på SET

14 7 Grundparametre I Apollo Multi styringen skal hele programmet punkt 8 Sprinkler Program gennemgås for parameterindstillinger, således højtrykskølingen kommer til at fungere efter ønske. Indledningsvis indtastes selve sprinklerprogrammet samt start- og stoptid for kølingen. FUNKTION Vaelg sprinkler 1 < Starttid 08:00 BESKRIVELSE AF FUNKTION Vælg sprinkler program. Der kan vælges mellem 4 forskellige indstillinger for overbrusning: INDSTIL- LINGS- OMRÅDE LISTE 1 Gem egne indstillinger Vaelg sprinkler 1 Starttid 08:00< 0 = Sprinkler Ikke aktiv, men to tællere for drikkevand 1 = Sprinkler program og en tæller for vandforbrug ved sprinkler og en tæller for drikkevand 2 = Iblødsætningsprogram og en tæller for vandforbrug iblødsætning og en tæller for drikkevand 3 = Sprinkler og to tællere for drikkevand 4 = Iblødsætning og to tællere for drikkevand Start tid overbrusning. Start tid for overbrusning fx kl om morgenen. Start tiden kan ændres efter behov timer Starttid 08:00 Stoptid 20:00< Stop tid overbrusning. Stop tid for overbrusning fx kl. 20:00 om aftenen. Stop tiden kan ændres efter behov. Med en indstilling start 8:00 stop 20:00 vil overbrusningen være stoppet fra kl. 20:00 til kl. 8:00 næste morgen. I denne periode er grisene ikke aktive timer

15 8 Starttemperatur og temperatur for max. overbrusning VIGTIGT! Overtemperatur i stalden skal forebygges helt fra starten. En overophedning af stalden med dyrenes manglende ædelyst og dermed huldtab/manglende tilvækst til følge, tager dagevis at indhente. Starttemperaturen (den udetemperatur hvor kølingen aktiveres) vil typisk ligge mellem 16 og 22 grader. En hårdt belagt og lavisoleret stald, hårdt belagte stalde med diffust luftindtag og mørkt tag, eller stalde med store ovenlyspartier bliver hurtigt varmet og, og her bør man vælge en lav starttemperatur. Øvrige staldtyper bliver ikke så hurtigt varmet op, og derfor kan starttemperaturen godt være en anelse højere. Stalde med diffus ventilation bør have udetemperatur føleren placeret i tagrummet umiddelbart over isoleringen. På den måde tager man højde for varmebidraget fra tagfladerne (varmeindstråling) der kan være store temperaturudsving, alt efter om det er en varm, men overskyet dag, eller en varm og solrig dag. Temperatur for max. overbrusning er typisk 30 grader og er i denne sammenhæng ikke forskellig for de enkelte dyregrupper eller bygningstyper. FUNKTION Starttemp 16.0< Stoptemp Starttemp 16.0 Stoptemp. 30.0< BESKRIVELSE AF FUNKTION Start temperatur for overbrusning. Så længe udetemperaturen er under 16 C er overbrusningen afbrudt. Når udetemperaturen er 16 C starter overbrusningen med minimum køretid. Temperatur for max. overbrusning Når udetemperaturen når 30 C og højere er overbrusningen maksimal. Mellem Starttemp. og Stoptemp. er køretiden for overbrusning variabel. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 0,0-50,0 0,0-50,0 LISTE 1 Gem egne indstillinger

16 9 Max. luftfugtighed inden stop MAX Fugt STOP er en sikkerhedsfunktion i Apollo Multi (version 17 eller nyere software) der sikrer mod overdosering. På dage med varmt, men fugtigt vejr (tordenvejrsdage), vil styringen tilkoble højtrykskølingen alene på udetemperaturen uanset en høj relativ luftfugtighed. Det vand vi herved tilfører staldluften vil på grund af den høje luftfugtighed sådanne dage kun i begrænset omfang fordampe. Køleeffekten vil derfor udeblive og staldluften vil blive endnu mere tung og ulidelig, ligesom overfladerne i stalden vil blive fugtige. Det ønsker vi at undgå. Derfor indstilles MAX Fugt STOP til at afbryde kølingen hvis den relative fugtighed i stalden overstiger ca. 85 % relativ fugtighed (RH). En forudsætning for denne funktion er naturligvis, at der er installeret fugtføler og at denne fungerer. FUNKTION BESKRIVELSE AF FUNKTION INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 0-100% LISTE 1 Gem egne indstillinger Stoptemp Stop MAX RH 000< MAX luftfugtighed inden stop. Overstiger luftfugtigheden setværdien afbrydes sprinklerne. Stop MAX RH 000 Mode stop lev. 0< Valg af stopfunktion 0 = Stop MAX RH ikke aktiveret = Sprinkler afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides. 2 = Ekstra relæ afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides. 3 = Sprinkler og ekstra relæ afbrydes, når Stop MAX RH niveau overskrides

17 10 Fastlæggelse af cyklustid (tid mellem overbrusning) For at fastlægge cyklustiden skal man dels vurdere luftskiftet, dels vurdere risikoen for en høj overtemperatur i stalden. VIGTIGT! Det er bedre at køle ofte og lidt ad gangen, end sjældent og meget ad Gangen dermed undgår man for store temperaturudsving. VIGTIGT! Den maksimale køleeffekt (2-6 grader) er beregnet ved en udetemperatur på grader og ved 100 % drift af højtrykskølingsanlægget I en slagtesvinesektion med diffust luftindtag kan luftskiftet ved max ventilation sagtens ligge mellem 50 og 60 gange i timen. Dvs. at luften i stalden principielt skiftes hvert minut. For at forebygge opbygningen af en overtemperatur og for at undgå store udsving i luftfugtighed og staldtemperatur skal derfor i princippet køle på hver portion luft som sendes gennem stalden, altså have en cyklustid nede i nærheden af tiden for hvert luftskifte; her 1-1½ minut. I en vægventileret slagtesvinestald ligger luftskiftet typisk mellem 25 og 35 gange i timen, dvs. at luften i stalden principielt skiftes hvert andet minut. I disse tilfælde vælges en cyklustid på 1-3 minutter. Generelt skal cyklustiden være 1-8 minutter, dog aldrig over 2 x luftskiftetiden. FUNKTION Mode stop lev. 0 Dagcyklu 01.0< BESKRIVELSE AF FUNKTION Tid mellem overbrusning. Tidsrum mellem hver overbrusnings-køretid. Indstilling fra min. til timer. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE Fra 30 sek. Til 24 timer LISTE 1 Gem egne indstillinger

18 11 Kølesekvens Kølesekvens ved starttemperaturen, dvs. den korteste tid kølingen er tilkoblet i hver cyklus, skal typisk ligge på 15% af cyklustiden, dog ikke under 10 sekunder. Kølesekvens ved sluttemperaturen, dvs. den maksimale tid kølingen er tilkoblet i hver cyklus, skal typisk ligge på % af cyklustiden (husk her at den maksimale køleeffekt er beregnet ved 100% og at anlægget er dimensioneret til at skulle kunne køre 100%). Som udgangspunkt kan man indstille den til ca. 85% af cyklustiden. Hvis man i det daglige føler at luften bliver tung og fugtig under kølesekvensen kan denne tid sættes lidt ned. Hvis man føler at luften sagtens kan optage det forstøvede vand og/eller at kølingen er utilstrækkelig kan tiden sættes op. Det er ikke usandsynligt, at det kan være nødvendigt at foretage justeringer i overgangen fra forår til sommer og igen fra sommer til efterår. FUNKTION Dagcyklus 01.0 Min. puls M:S 00:05 BESKRIVELSE AF FUNKTION Min. køretid ved start temp. Køretid for overbrusning ved den temperatur der er indtastet for lav udetemperatur. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE 2-59 sek. LISTE 1 Gem egne indstillinger 1-10 min. Min. puls M:S 00:05 Max.PulsM:S 01:00 < Maximum køretid ved max. Overbrusning. Køretid for overbrusning ved den temperatur der er indtastet for max udetemperatur

19 12 Oversigt iblødsætningsparametre i Apollo Multi styring FUNKTION Max.Puls M:S 01:00 L pr. dag spr < L pr.dag spr L pr dag < Vask. off T:M 00:30 Vask on M:S 01:00< Vask on M:S 01:00 L pr. dag vask 0000 < L pr. dag vask 0000 Lpr.dag 1vask0000< Vask. off T:M 00:30< Vask on M:S 01:00 BESKRIVELSE AF FUNKTION Liter pr døgn sprinkler. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug pr døgn på det pågældende anlæg. Liter aktuel sprinkler. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusning, er det muligt at aflæse vandforbrug dagen før, på det pågældende anlæg Vaskeprogram iblødsætning. Justering af aktiv iblødsætningstid. Liter pr døgn iblødsætningsprogram. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug pr døgn på det pågældende anlæg. Liter pr døgn iblødsætningsprogram. Hvis der monteres et vandur på vandstrengen til overbrusningen er det muligt at aflæse det aktuelle vandforbrug dagen før på det pågældende anlæg. Vaskeprogram iblødsætning. Justering af tid mellem iblødsætning. INDSTIL- LINGS- OMRÅDE L Fra 30 min Til 24 timer Fra 1 min Til 10 min L L Fra 30 min Til 24 timer LISTE 1 Gem egne indstillinger

20 13 Vedligehold For at sikre sikker og effektiv drift af højtrykskølingsanlægget, bør anlægget vedligeholdes og serviceres efter nedenstående plan. Manometeret på pumpen viser 70 bar +/- 10 bar Manometrene på filterbatteriet viser samme tryk +/- 1 bar Kileremme er stramme og intakte Afskærmning på fastspændt Skift olie på pumpen Ca. ½ liter SAE 15W/40 mineral Filtre skiftes årligt, eller hvis trykforskellen er større end 1 bar Frostsikre anlægget med varme, isolering eller autosprinklervæske Rens dysehovederne i eddikesyre, alternativt skifte dysehovederne Forebyggende service på pumpeanlæg, rørstrenge og dyser Kontrollér hver dag at: En gang årligt Hvert 2. år

21 14 El-diagrammer Forbindelsesdiagram Højtrykskøling Klemmediagram Højtrykskølingsstyring Klemmediagram Apollo Multi Højtrykskøling

22

23

24

25 EF-overensstemmelseserklæring jvf. Maskindirektivet 2006/42/EF bilag II A Undertegnede fabrikant, og ansvarlig for samling af det tekniske dossier: Fabrikant: SKIOLD A/S Adresse Postnr. og by DK 9300 Sæby Tel erklærer hermed at maskine type Højtrykskølingsanlæg, projekt/ordrenummer er fremstillet i overensstemmelse med: RÅDETS DIREKTIV af 17. maj 2006 (2006/42/EF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØFmed senere ændringer) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner (Maskindirektivet). Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o o o DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 1: Grundlæggende terminologi og metodik DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 2: Tekniske principper. DS/EN 294:1994 Maskinsikkerhed. Fareområder og sikkerhedsafstande. Beskyttelse af hænder og arme. RÅDETS DIREKTIV af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF). (EMC-direktivet) Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o o DS/EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk emissionsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri DS/EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk immunitetsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri RÅDETS DIREKTIV af 12. december 2006 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (2006/95/EF) (Lavspændingsdirektivet) Følgende harmoniserede standarder er anvendt: o EN /:2006 Maskinsikkerhed. Elektrisk materiel på maskiner. Del 1: Generelle krav Titel: Adm. Direktør Navn: Samuel W. Andreasen Firma: SKIOLD A/S Ikast d. Underskrift

26 EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Firmanavn: SKIOLD A/S Adresse: Postnr./By: Land: Danmark Tel: Erklærer hermed, at maskine type: Højtrykskøling, time/sagsnummer er i overensstemmelse med og er konstrueret efter følgende nationale og harmoniserede standarder: RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØFmed senere ændringer) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav iforbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner (Maskindirektivet) o o o DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 1: Grundlæggende terminologiog metodik DS/EN ISO :2003 Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 2: Tekniske principper. DS/EN 294:1994 Maskinsikkerhed. Fareområder og sikkerhedsafstande. Beskyttelse af hænder og arme. RÅDETS DIREKTIV af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF). (EMC-direktivet) o o DS/EN :2002 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk emissionsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri DS/EN :2002 Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk immunitetsstandard. Del 1: Bolig, erhverv og let industri RÅDETS DIREKTIV af 19. februar 1973 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (73/23/EØF med bilag 93/68/EEC) (Lavspændingsdirektivet) o EN /Corr.:1999 Maskinsikkerhed. Elektrisk materiel på maskiner. Del 1: Generelle krav Titel: Direktør Navn: Samuel W. Andreasen Firma: SKIOLD A/S Ikast d. Underskrift

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere