Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport"

Transkript

1 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007

2 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Hovedrapport marts 2007 Side 2 af 63

3 Behandling og vedtagelser Planen har været til høring hos Beredskabsstyrelsen. Bemærkningerne fremgår af Bilag A. Planen har været forelagt kommunernes beredskabskommissioner, økonomiudvalg samt kommunalbestyrelse/byråd. Til orientering er planen sendt til Københavns Vestegns Politi. Planen for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er behandlet og godkendt af: Beredskabskommissionen i: Dato: Kommunalbestyrelsen i: Dato: Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Side 3 af 63

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Lovgivningens krav Plan for risikobaseret dimensionering Det kommunale begrænsende og afhjælpende brand- og redningsberedskabs opgaver Den civile sektors beredskab Det afhjælpende kommunale beredskab Forebyggelse Modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte Vandforsyning til brandslukning Oversigt over rapporter der er behandlet i kommunerne Resume Nuværende beredskab Nuværende afhjælpende beredskab Indsatslederordning Overenskomst med Falck Danmark A/S Samarbejds- og assistanceaftaler Tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Uddannelsen af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) Mødeplaner for særlige virksomheder Kapacitet af eksisterende afhjælpende beredskab Forebyggelse Eksisterende planer for modtagelse, indkvartering og forplejning Eksisterende planer for vandforsyning til brandslukning Risikoprofil Slukningsområdets karakteristika Risikoidentifikation Analyser og overvejelser Analyser, udrykninger Analyse af hverdagshændelser Analyse af Større hændelser Analyse af store ulykker/katastrofer Alarmering Servicering af indsatsleder under indsatser Falske alarmer Blinde alarmer generelt og reelle alarmer fra ABA-anlæg Samtidige udrykninger Assistancer Andre overvejelser Risikoprofil Oplæg til serviceniveau for redningsberedskabet Lovkrav m.v. vedrørende serviceniveau Indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper Praksis for slukningsområdet Beskrivelsen af serviceniveauet Serviceniveauets betydning for skadesomfanget Udrykningstider Udrykningstidens betydning for skadernes omfang Oplæg til serviceniveau Generelle forbedringer Indsatsledelse Forslag vedr. udrykningsenheder, materiel og bemanding Styring og opfølgning...61 Bilag A Beredskabsstyrelsens bemærkninger...62 Bilag B Odin udtræk...63 Side 4 af 63

5 1 Indledning Denne hovedrapport med tilhørende bilagsrapport, Store scenarier og de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, udgør plan for risikobaseret dimensionering for kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. I pkt. 1.1 redegøres for de lovmæssige bestemmelser vedrørende de kommunale redningsberedskaber. Bestemmelserne vedr. risikobaseret dimensionering er nye. Det er således første gang at kommunalbestyrelser, beredskabskommissioner og de kommunale redningsberedskaber skal udarbejde og vedtage en plan for risikobaseret dimensionering. Den vedtagne plan indsendes til Beredskabsstyrelsen efter vedtagelse i de tre kommuners kommunalbestyrelse. Som led i udarbejdelsen af planen har den været sendt til høring hos Beredskabsstyrelsen. Deres bemærkninger er indsat som bilag A. I afsnit 1.2 er redegjort for planens omfang og sammensætning samt hvilke dele, der skal behandles i de respektive kommuners beredskabskommission og kommunalbestyrelse. 1.1 Lovgivningens krav Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere tilføjelser Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, bekendtgørelse nr. 765 af 3. august I henhold til disse bekendtgørelser skal det kommunale redningsberedskab kunne: yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Kommunalbestyrelsen skal sørge for: varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning Det kommunale redningsberedskab skal, gennem identifikation og analyse af lokale risici, opstille en risikoprofil, der skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Kommunalbestyrelsen fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskabs opgaver på grundlag af risikoprofilen. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, dog således at førsteudrykning er afpasset efter alarmen og sikrer at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats som minimum er bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen Side 5 af 63

6 Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens 25. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. beredskabslovens 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering 1.2 Plan for risikobaseret dimensionering Denne hovedrapport, med tilhørende bilagsrapport og kommunale delrapporter, indeholder både risikoprofilen og kommunernes plan for dimensionering af det kommunale redningsberedskab Det kommunale begrænsende og afhjælpende brand- og redningsberedskabs opgaver Beredskabet i kommunerne yder efter planen begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af 1. brand eller overhængende fare for brand 2. alarmer fra brandtekniske sikringsanlæg 3. eksplosion 4. akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne 5. færdselsuheld 6. sammenstyrtningsulykker 7. togulykker 8. flyulykker til lands 9. skibsulykker ved kaj 10. naturkatastrofer 11. andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr 12. behov for modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte 13. anden begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld når alarmcentralen anmoder herom Den civile sektors beredskab Den civile sektors beredskab har til formål at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære hændelser. Den kommunale beredskabsplanlægning skal omfatte de sektorområder, som i det daglige varetages af kommunerne. I forlængelse af denne plan for risikobaseret dimensionering af det begrænsende og afhjælpende beredskab, har kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk hver især en beredskabsplan, der omfatter den civile sektors beredskab. Planen for kommunernes samlede beredskab er således plan for dimensionering af det kommunale redningsberedskab. kommunernes beredskabsplaner for den civile sektor. Side 6 af 63

7 1.2.3 Det afhjælpende kommunale beredskab Det afhjælpende kommunale beredskab er fælles for kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk og omfatter indsatsledelse begrænsende og afhjælpende indsatser tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) virksomhedsbesøg og afholdelse af visse øvelser som led i uddannelsen af brandmandskabet Forebyggelse Den forebyggende indsats varetages af de tre kommuner individuelt. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for de respektive kommunale forebyggelsesplaner og valg af forebyggende serviceniveau Modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte Varetages individuelt af de tre kommuner. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for i hvilket omfang og hvordan dette er løst i de respektive kommuner Vandforsyning til brandslukning Varetages individuelt af de tre kommuner. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for de respektive kommuners sikring af tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Side 7 af 63

8 1.3 Oversigt over rapporter der er behandlet i kommunerne Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Afhjælpende beredskab, herunder indsatsledelse, tilsynsmyndighed og uddannelse af brandmandskab Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Planer for: Forebyggelse Modtagelse, indkvartering og forplejning Vandforsyning til brandslukning Delrapporten Høje-Taastrup Delrapporten Ishøj Delrapporten Vallensbæk Tabel Oversigt over de dele af plan for risikobaseret dimensionering, der behandles af de respektive beredskabskommissioner og kommunalbestyrelser. Side 8 af 63

9 2 Resume Der er redegjort for det eksisterende kommunale redningsberedskab, herunder indsatslederordning, tilsyn med entreprenøren Falck Danmark A/S, udrykningsenhederne og brandmandskabet. Det konkluderes at de nuværende styrker er sammensat således at de opfylder lovgivningen og afspejler den erfaringsmæssige risiko, der er forbundet med hændelser i området. Indsatskapaciteten har stort set altid været tilstrækkelig til en umiddelbar begrænsning af ulykkesomfang og en efterfølgende relativ hurtig løsning af opgaven. Ca. 10 gange om året har der været behov for assistance udefra i forbindelse med større ulykker eller samtidige hændelser. Udrykningens sammensætning og bemanding overstiger, for normaludrykningens vedkommende, de hidtil fastlagte minimumskrav. Der er opstillet en risikoprofil for området på grundlag af analyser af udrykninger, hverdagshændelser og større hændelser i de senere år. Desuden indgår analyse af et antal scenarier for store hændelser, som er så sjældne, at der ikke er statistisk grundlag for dem i området. Risikoprofilen viser at hovedparten af alle hændelser er indsatsmæssigt små med relativ begrænset skade. Hovedparten af opgaverne kan løses inden for en time og kun for 12 % vedkommende er indsatsen af længere varighed. Brande, blinde alarmer og trafikuheld udgør hovedparten af hændelserne. Omfanget af farlig godstrafik på jernbane og motorvej er større end i de fleste andre ellers sammenlignelige slukningsområder, og større end forventet. Endvidere er området kendetegnet ved at have alle typer af gængse risikokilder og sårbare objekter, dog ikke særlige industrielle risici (Seveso-virksomheder). Der er opstillet forslag til valg af serviceniveau der omfatter forslag vedrørende en mindre styrkelse af indsatslederordningen forslag om supplerende uddannelse af brandmandskabet til styrkelsen af indsatser ved særligt store eller komplicerede ulykker forslag om en mindre supplering af materiellet forslag om en supplerende brandstation i Ishøj/Vallensbæk-delen af slukningsområdet. Med den forventede byudvikling i området må det forventes at der opstår behov for yderligere en brandstation i området for at opretholde det nuværende serviceniveau over for borgerne. Allerede nu er serviceniveauet i yderområderne lidt ringere end for området som helhed på grund af lang køretid. Der drejer sig om mindre by- og landområder i den vestlige del af Høje- Taastrup og byområder i den sydøstlige del af Ishøj og Vallensbæk. På fire punkter peges på problemstillinger som bør løses på nationalt niveau, f.eks. af Beredskabsstyrelsen og/eller af Sikkerhedsstyrelsen. Det drejer sig om: Muligheden for at tilkalde assistance ved større uheld med F-gastanke og store trykflaskeoplag i lighed med assistanceberedskabet Gasakuten i Sverige. På jernbanen transporteres overraskende store mængder farligt gods gennem slukningsområdet. En del af godset omlades og henstår i kortere eller længere tid på fragtcentraler, lagerhoteller m.v. uden at redningsberedskabet er bekendt hermed. Beredskabsstyrelsen opfordres til at undersøge problemets omfang og overveje, om det giver anledning til særlige forebyggende eller indsatsmæssige tiltag. Side 9 af 63

10 Sikkerhedsstyrelsen opfordres til at overveje en mere effektiv tilsynsordning med F-gas installationer. Eksempelvis, at man for at kunne få leveret gas fra tankvogn skal kunne fremvise en sikkerhedsattest fra en dertil akkrediteret virksomhed. Der savnes nationale udredninger, der kan lægges til grund for beskrivelsen af de kommunale og samfundsmæssige konsekvenser ved valg af serviceniveau. Således at der kan ske en direkte kobling mellem valg af serviceniveau og omfanget af skader. Beredskabsstyrelsen opfordres til at tilvejebringe dette grundlag. Side 10 af 63

11 3 Nuværende beredskab 3.1 Nuværende afhjælpende beredskab Det eksisterende begrænsende og afhjælpende kommunale beredskab består i marts 2007 af indsatslederordning overenskomst med Falck Danmark A/S samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Supplerende uddannelse af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) assistanceaftale med beredskaber i Hovedstadsregionen mødeplaner for særlige virksomheder vandforsyning til brandslukning Indsatslederordning A. De kommunale beredskabsinspektører deler vagten mellem sig efter en aftalt fastlagt vagtplan, således at der hele året døgnet rundt er en kompetent fuldt uddannet kommunal beredskabsinspektør i tjeneste i slukningsområdet. B. I dagtimerne er der normalt en indsatsleder på vagt i hver af de tre kommuner, der kører til opgaver vedrørende alarmering fra egen kommune. I ferieperioder m.m. køres som skitseret i pkt. A. Samtlige kommunale beredskabsinspektører har gennemgået Beredskabsstyrelsens uddannelser indenfor indsatsledelse og brandteknisk byggesagsbehandling. Efter at have gennemgået og bestået nævnte kurser, fungerer nye kommunale beredskabsinspektører i ½-1 år (mindst 100 udrykninger) som "føl", før de indtræder selvstændigt i den fælles vagtordning i slukningsområdet. Følgende kommunale beredskabsinspektører indgår primo 2007 i slukningsområdets vagtordning: Viceberedskabschef Nikolaj Andersen Høje-Taastrup Kommune Beredskabsinspektør Søren Rud Pedersen Høje-Taastrup Kommune Beredskabschef Jan Bendtzen Ishøj Kommune Viceberedskabschef Hans Højlund Ishøj Kommune Beredskabsinspektør Frank Damsbak Vallensbæk Kommune Tabel Kommunale indsatsledere Side 11 af 63

12 Der er etableret et fælles grundlag for indsatsledelsen og andre fælles emner i form af en række instrukser, der løbende gennemgås og ajourføres af deltagerne i indsatslederordningen. Nr. Instruks/ retningslinier for: Udarbejdet Revideret 1 Udrykninger m.m Kommunal indsatsleder Radioreglement (Kommunal indsatsleder) Brandvagter Følgeskadebekæmpelse efter brand Under revision vedrører miljøvagt Skorstensfejere Brug/drift af stationens køretøjer Kemikalieberedskabsvagten Beredskabskorpsets fredsmæssige bistand Under revision, vedrører Energinet.dk (anlæg for naturgas) 12 Alarmeringsplan vedr. danske olieberedskabslagre Søredningstjenesten Information Under revision, vedrører strandsaneringsplan Frigørelse Brug/drift af flydespærre Indsats efter brug af biologiske og kemiske midler 19 Støttepunkters bistand Tabel Fælleskommunale indsatslederinstrukser Overenskomst med Falck Danmark A/S Overenskomsten omfatter udrykning fra brandstationen, Øtoftegårdsvej 4 i Høje- Taastrup Kommune, senest ét minut efter alarmering. Overenskomsten udløber Udrykningsenheder: Kommunerne råder over i alt 4 indsatslederkøretøjer fordelt på to i Høje-Taastrup, ét i Ishøj og ét i Vallensbæk. Indsatslederkøretøjerne er bl.a. udstyret med radiokommunikation, GPS, mindre slukningsudstyr, personlige værnemidler herunder fuld åndedrætsbeskyttelse, opslagværker og kortmateriale. Vagthavende indsatsleder råder altid over et indsatslederkøretøj. Side 12 af 63

13 På brandstationen er der følgende udrykningsenheder: Type Fabrikat Årgang Betegnelse Enheds.nr. Automobilsprøjte Scania 1998 M Automobildrejestige Scania 1991 S Automobilsprøjte Scania 1991 M Vandtankvogn Scania 1998 V Slangetender Toyota 1971 T Mandskabs- & Miljøvogn VW 1989 M Miljøtrailer Olieskadetrailer Pulverslukkeranhænger Påhængssprøjte V1 M1 M2 S1 M4 T1 Side 13 af 63

14 Andet materiel: Diverse håndværktøjer, hjælpemidler og 7 stk. kemikaliedragter. Bemanding: Betegnelser Indsatsleder (ISL): Holdleder (HL) 1.slukningstog Holdleder (HL) 2.slukningstog: Brandmandskab (BM): Brandmænd (DBM): Udgøres af: Vagthavende indsatsleder Holdleder fra døgnvagten på brandstationen Holdleder fra den deltidsansatte styrke Døgnvagter, områdevagter eller andre vagter på brandstationen, der alle har den lovmæssige krævede brandmandsuddannelse. Den deltidsansatte styrke eller mekanikere på brandstationen, der alle har den lovmæssige krævede brandmandsuddannelse. Tabel Betegnelser og bemanding, der indgår i udrykningssammensætningen, jf. tabel Brandmandskab: Døgnberedskabet udgøres af én holdleder og 5 brandmænd på vagt. Vagterne deles mellem i alt 18 ansatte på brandstationen. Det deltidsansatte brandmandskab udgøres af 19 personer. På hverdage mellem kl og kl kan der indkaldes kaldes 4 grupper af deltidsansatte brandmænd og der kan også indkaldes 1 gruppe af 5 mand af de fast ansatte brandfolk tilknyttet brandstationen, som har frivagt. På hverdage fra kl samt lør-, søn- og helligdage indkaldes ved alarm 2 grupper (i alt 8-10 deltidsbrandmænd), På kritiske dage/perioder har deltidsmandskabet faste vagter således, at der er tilstrækkeligt mandskab til rådighed. Bemanding og bemandingsbehovet evalueres og vurderes hver måned. Brandmandskabet har de lovpligtige uddannelser og deltager i de lovpligtige øvelser i løbet af året. Derudover er 3 holdledere uddannet indsatsledere. Side 14 af 63

15 Udrykninger Der rykkes ud i henhold til forud fastlagt plan, hvor alle adresser er vurderet og udrykningssammensætningen fastlagt. Udrykningernes sammensætning, jf. Tabel Udrykningstype: Køretøjer: Afgår indenfor: Bemanding: Normaludrykning by til Industri og etageboliger ISL, M1, S1 M2 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Normaludrykning by til villabebyggelser ISL, M1, V1 M2 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Normaludrykning land - til landområder ISL, M1, V1 M2, T1 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Reduceret udrykning Anvendes ved bilbrande, brande i affaldscontainere og lign. samt i forbindelse med redningsopgaver, herunder trafikuheld. Miljøudrykning (Trin I - følgeskadebekæmpelse) Iværksættelse af afværgeforanstaltninger f.eks. ved uheld med farlige stoffer Miljøudrykning (Trin II - følgeskadebekæmpelse) Iværksættelse af afværgeforanstaltninger f.eks. ved større uheld med farlige stoffer Storudrykning I øvrigt gælder: ISL, M1, V1 1 minut 1ISL, 1 HL, 5 BM ISL, M1 samt en eller flere af følgende indsatsenheder V1, S1, M4 1 minut 1 minut Samlet bemanding: 1ISL, 1 HL, 5 BM ISL, M1, M4 1 minut 1ISL, 1 HL, 5 BM Normaludrykningen suppleres med flere enheder og mandskab efter nærmere ordre fra den kommunale indsatsleder. Vagtcentralen er iht. aftale med beredskabscheferne ansvarlig for alarmering af brandvæsenets personale og indsatsledere. Hvorvidt der er tale om normaludrykning(isl/bm/dbm) eller reduceret udrykning(isl/bm) afgøres efter meldingens ordlyd. Vagthavende holdleder er iht. aftale med beredskabscheferne ansvarlig for kørselssammensætning af stationens første slukningstog (1. SLK). Tabel Udrykningssammensætninger Den vagthavende kommunale indsatsleder skal alarmeres i samtlige ovennævnte brandudkald og i samtlige udrykninger, hvor brandvæsenet alarmeres/orienteres. Side 15 af 63

16 3.1.3 Samarbejds- og assistanceaftaler Der er indgået følgende samarbejds- og assistanceaftaler samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner gensidig vederlagsfri assistance Beredskaberne i Storkøbenhavn gensidig vederlagsfri assistance beredskabet i Roskilde gensidig vederlagsfri assistance beredskabet i Greve Tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Indsatslederne opnår i forbindelse med de regulære udrykninger en løbende erfaring med beredskabets daglige funktion, i henhold til kontrakterne. Derudover afholdes der hver måned driftsmøde med stationens ledelse for drøftelse af løbende spørgsmål / problemer omkring kørselssammensætning, udkald, budgetkontrol, uddannelse m.v. Referater fra disse møder tilsendes bl.a. slukningsområdets tre borgmestre og kommunaldirektører til orientering Uddannelsen af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) Udover Falck Danmark A/S uddannelse af brandmandskabet i henhold til lovgivningen, afholdes der 12 årlige vedligeholdelsesøvelser og en årlig øvelse i jording af elektriske højspændingsnet på jernbanestrækninger. Der aflægges besøg på slukningsområdets virksomheder og institutioner med henblik på at give brandmandskabet lokalkendskab og indsigt i de risici og slukningsmæssige forhold, der er forbundet med konkrete virksomheder i området Mødeplaner for særlige virksomheder Der er aftalt særlig mødeplan ved alarm fra Statoil terminalen i Hedehusene. Udover egne styrker møder indsatsenheder fra Roskilde Brandvæsen som første indsatsstyrke Kapacitet af eksisterende afhjælpende beredskab Den eksisterende sammensætning og bemanding af udrykninger og det materiel, som redningsberedskabet har til rådighed under indsats, er løbende blevet udviklet under hensyntagen til den hidtil gældende dimensioneringsbekendtgørelse og de erfaringer, som indsatsledere og brandmandskab har gjort. De nuværende udrykninger er sammensat således at de opfylder lovgivningen og afspejler den erfaringsmæssige risiko, der er forbundet med hændelser i områdets bymæssige bebyggelser, i landområderne og på vejnettet. Indsatskapaciteten har stort set altid været tilstrækkelig til en umiddelbar begrænsning af ulykkesomfang og en efterfølgende relativ hurtig løsning af opgaven som helhed. Den nærværende udrykningssammensætning og bemanding overstiger, for normaludrykningens vedkommende, de hidtil centralt fastlagte minimumskrav. 3.2 Forebyggelse Eksisterende forebyggelsesprogram er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje- Taastrup, Ishøj og Vallensbæk 3.3 Eksisterende planer for modtagelse, indkvartering og forplejning Er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Side 16 af 63

17 3.4 Eksisterende planer for vandforsyning til brandslukning Er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Side 17 af 63

18 4 Risikoprofil Til sidst i dette kapitel er opstillet en risikoprofil for slukningsområdet, der er det samlede resultat af en række analyser og vurderinger som udgør største delen af dette kapitel. Der tages udgangspunkt i slukningsområdets karakteristika, en identifikation af risici i slukningsområdet analyser af hverdagshændelser, større hændelser og katastrofale hændelser. Som supplement fremgår risikoprofilen for de enkelte kommuner af deres delrapporter. 4.1 Slukningsområdets karakteristika Slukningsområdet omfatter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, der er forstadskommuner til København. Der er kun små landsbrugsområder i kommunerne, men store koncentrationer af beboelse, erhverv og indkøbscentre. Kommunernes rekreative områder, bl.a. Køge Bugt Strandpark og Hedeland, benyttes både af kommunernes borgere og udefra kommende. I tabel er området beskrevet i hovedtræk og i tabel er vist en oversigt over objekter i de enkelte kommuner og for slukningsområdet som helhed. I delrapporterne for de enkelte kommuner, er tabel udfoldet i større detaljeringsgrad. Figur Slukningsområdet Side 18 af 63

19 Slukningsområdets: Infrastruktur - veje Infrastruktur jernbaner Infrastruktur flytrafik Forsyninger (olie, gas, el) Erhverv Karakteristika Hovedveje og motorveje, der forbinder Storkøbenhavn med det sydlige og vestlige Sjælland passerer gennem området. Trafikintensiteten på disse veje er blandt de højeste i Danmark. Området gennemskæres af jernbaner for både S-tog, regionaltog og godstransporttog. For både passagertrafik og godstransporten er trafikintensiteten meget stor og blandt de mest trafikerede i landet. Alene farlig godstransporten på jernbane udgøres af næsten jernbanevogne/år med en samlet last på ca t. Der er ikke lufthavne i området, men der er indflyvningskorridorer til lufthavnene i Kastrup og Roskilde. Overordnede danske transmissionsledninger til naturgas og elektricitet passerer området. Endvidere er der en større olie/benzin terminal i den vestlige del af slukningsområdet. Herfra serviceres store dele af Sjælland med olie/benzinprodukter. Der er mange virksomheder i området og en betydelig koncentration af fragtterminaler med et dagligt meget stort flow af varer. Området har enkelte virksomheder, der kan betegnes som særlig farlige pga. af meget store oplagsmængder af farlige stoffer som f-gas, brandfarlige væsker og gas under tryk. Tabel Karakteristika for slukningsområdet. Indbyggere, arealer, antal objekter m.v. I slukningsområdet Antal Indbyggere Areal ha. Objekter 1. Boliger 1.1 Parcelhuse, antal Boligblokke, antal Højhuse, antal Behandlingsinstitutioner, antal Børn og unge institutioner, antal Forsamlingslokaler, antal Industri og erhverv, areal og antal 890 ha., 1050 virksomheder (> 10 ansatte) 6. Indkøbscentre og lign., antal Landbrug, parker og rekreative områder, areal ha. 8. Jernbanetracé, km. 17 km. 9. Veje, km. 485 km 10. Forsyninger(el og gas), hovedledningsnet, km. El (400kV): ~ 20 km. Naturgas (> 40 bar): ~ 25 km 11. Kulturværdier m.v., antal 33 bygninger 12. Andet 2 lystbådehavne Tabel Oversigt over indbyggerantal, arealer, objekter m.v. i slukningsområdet. Side 19 af 63

20 4.2 Risikoidentifikation For at identificere risici er der taget udgangspunkt i området karakteristika som beskrevet i afsnit 4.1. Kommunernes forvaltninger er hørt, og der er gennemført møder med eksterne interessenter. Der er fokuseret på at identificere risici beskrive sårbare objekter eller områder estimere hyppighed og konsekvens af eventuelle hændelser høre parternes forventninger til det afhjælpende beredskab De kommunale forvaltningers baggrundsmateriale er anvendt i vid udstrækning. Følgende eksterne interessenter har været inddraget Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen DSB og Railion A/S Energinet.dk og HNG Politiet Beredskabsstyrelsen Lokale virksomheder og institutioner Endvidere har 12 virksomheder/institutioner, af vidt forskellig karakter, været inddraget i identifikation og analyser af risici. Ledelsen på alle involverede institutioner og virksomheder har beredvilligt medvirket. I litteraturlisten er gengivet materiale fra eksterne parter. Andre oplysninger fra eksterne parter er indarbejdet i de analyser, der er gennemført og indgår således i efterfølgende afsnit og i bilagsrapporten. Der er gennemført risikoidentifikation ved en brainstormings proces hvor risikokilder, sårbare objekter og påvirkninger som terror, civil urolighed, vejrlig m.fl. er indgået analyser af hverdagshændelser og større hændelser, som er forekommet i slukningsområdet I det følgende anvendes en opdeling af kommunernes objekter og områder i kategorier af ensartet karakter, jf. tabel en inddeling af hændelser i: hverdagshændelser større hændelser der ikke forekommer så ofte, men er forventelige set over en længere årrække meget store hændelser/katastrofer som ikke kan forventes at forekomme, men som kan ske jf. tabel Side 20 af 63

21 Objekt- og områdekategorier 1. Boliger 2. Behandlingsinstitutioner og plejevirksomhed 3. Børn og unge institutioner Underinddelinger 1.1 Parcelhusområder, tæt/lav bebyggelse, kolonihaver, sommerhuse og lign. 1.2 Boligblokke 1.3 Højhuse 2.1 Plejehjem og ældreboliger 2.2 Handicapinstitutioner og lign. behandlingsinstitutioner 3.1 Svømmehaller og andre sportsanlæg 3.2 Institutioner (almindelige børneinstitutioner, skoler, fritidsordninger, ungdomsskoler og lign.) 3.3 Uddannelsessteder 4. Forsamlingslokaler 4.1 Biografer/teatre: 4.2 Haller 4.3 Andre forsamlingslokaler til mere end 150 personer 4.4 Hoteller m.v. 5. Industri og erhverv 5.1 Anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker 5.2 F-gas tanke (LPG) 5.3 Miljøfarlige virksomheder 5.4 Andre brandfarlige virksomheder 6. Centre og lign. 6.1 Storcentre 6.2 Andre butikscentre 7. Landbrug og natur 7.1 Steder med mange dyr (Gårde, rideskoler, dyreparker og lign.) 7.2 Natur (Søer, vandløb, skove, marker og grønne områder) 8. Jernbaner 8.1 Togtrafik 8.2 Banegårde 9. Veje 10. Forsyninger (gas/olie/el) 11. Kulturværdier 11.1 Kirker 11.2 Museer 11.3 Fredede objekter 12. Andet: 12.1 Særlige arrangementer 12.2 Særlige objekter (Arken Strandparken - Statoilterminal - Campingpladser - Havn(e) Både Tabel Gruppering af objekter og områder af ensartet karakter. Grupperingen I tabel anvendes i nogle af de efterfølgende analyser bl.a. til at afdække omganget af alarmer til de forskellige kategorier, de hændelser som udløser alarmerne og de opgaver som redningsberedskabet typisk løser. Side 21 af 63

Hovedrapport. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i. Høje-Taastrup Kommune. Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune

Hovedrapport. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i. Høje-Taastrup Kommune. Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune 1. december 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Høje-Taastrup, Ishøj og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Delrapport. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i. Høje-Taastrup Kommune

Delrapport. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i. Høje-Taastrup Kommune Delrapport Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Høje-Taastrup Kommune 1. december 2011 Behandling og vedtagelser Som led i udarbejdelsen af Høje-Taastrup kommunes plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014 ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 8..014 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 013 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Procesmodellen 4 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering 5 Nuværende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014 Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 1 Småredskaber 5 1 HT-rør 9 1 strålerør 0 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 31 Falsk 1 Mindre uheld m farlige

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 R E D N I N G S B E R E D S K A B E T S S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2004 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 Redaktion: Steen H. Nonnemann

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere