Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport"

Transkript

1 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007

2 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Hovedrapport marts 2007 Side 2 af 63

3 Behandling og vedtagelser Planen har været til høring hos Beredskabsstyrelsen. Bemærkningerne fremgår af Bilag A. Planen har været forelagt kommunernes beredskabskommissioner, økonomiudvalg samt kommunalbestyrelse/byråd. Til orientering er planen sendt til Københavns Vestegns Politi. Planen for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er behandlet og godkendt af: Beredskabskommissionen i: Dato: Kommunalbestyrelsen i: Dato: Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Side 3 af 63

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Lovgivningens krav Plan for risikobaseret dimensionering Det kommunale begrænsende og afhjælpende brand- og redningsberedskabs opgaver Den civile sektors beredskab Det afhjælpende kommunale beredskab Forebyggelse Modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte Vandforsyning til brandslukning Oversigt over rapporter der er behandlet i kommunerne Resume Nuværende beredskab Nuværende afhjælpende beredskab Indsatslederordning Overenskomst med Falck Danmark A/S Samarbejds- og assistanceaftaler Tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Uddannelsen af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) Mødeplaner for særlige virksomheder Kapacitet af eksisterende afhjælpende beredskab Forebyggelse Eksisterende planer for modtagelse, indkvartering og forplejning Eksisterende planer for vandforsyning til brandslukning Risikoprofil Slukningsområdets karakteristika Risikoidentifikation Analyser og overvejelser Analyser, udrykninger Analyse af hverdagshændelser Analyse af Større hændelser Analyse af store ulykker/katastrofer Alarmering Servicering af indsatsleder under indsatser Falske alarmer Blinde alarmer generelt og reelle alarmer fra ABA-anlæg Samtidige udrykninger Assistancer Andre overvejelser Risikoprofil Oplæg til serviceniveau for redningsberedskabet Lovkrav m.v. vedrørende serviceniveau Indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper Praksis for slukningsområdet Beskrivelsen af serviceniveauet Serviceniveauets betydning for skadesomfanget Udrykningstider Udrykningstidens betydning for skadernes omfang Oplæg til serviceniveau Generelle forbedringer Indsatsledelse Forslag vedr. udrykningsenheder, materiel og bemanding Styring og opfølgning...61 Bilag A Beredskabsstyrelsens bemærkninger...62 Bilag B Odin udtræk...63 Side 4 af 63

5 1 Indledning Denne hovedrapport med tilhørende bilagsrapport, Store scenarier og de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, udgør plan for risikobaseret dimensionering for kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. I pkt. 1.1 redegøres for de lovmæssige bestemmelser vedrørende de kommunale redningsberedskaber. Bestemmelserne vedr. risikobaseret dimensionering er nye. Det er således første gang at kommunalbestyrelser, beredskabskommissioner og de kommunale redningsberedskaber skal udarbejde og vedtage en plan for risikobaseret dimensionering. Den vedtagne plan indsendes til Beredskabsstyrelsen efter vedtagelse i de tre kommuners kommunalbestyrelse. Som led i udarbejdelsen af planen har den været sendt til høring hos Beredskabsstyrelsen. Deres bemærkninger er indsat som bilag A. I afsnit 1.2 er redegjort for planens omfang og sammensætning samt hvilke dele, der skal behandles i de respektive kommuners beredskabskommission og kommunalbestyrelse. 1.1 Lovgivningens krav Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere tilføjelser Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, bekendtgørelse nr. 765 af 3. august I henhold til disse bekendtgørelser skal det kommunale redningsberedskab kunne: yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Kommunalbestyrelsen skal sørge for: varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning Det kommunale redningsberedskab skal, gennem identifikation og analyse af lokale risici, opstille en risikoprofil, der skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Kommunalbestyrelsen fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskabs opgaver på grundlag af risikoprofilen. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, dog således at førsteudrykning er afpasset efter alarmen og sikrer at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats som minimum er bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen Side 5 af 63

6 Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens 25. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. beredskabslovens 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering 1.2 Plan for risikobaseret dimensionering Denne hovedrapport, med tilhørende bilagsrapport og kommunale delrapporter, indeholder både risikoprofilen og kommunernes plan for dimensionering af det kommunale redningsberedskab Det kommunale begrænsende og afhjælpende brand- og redningsberedskabs opgaver Beredskabet i kommunerne yder efter planen begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af 1. brand eller overhængende fare for brand 2. alarmer fra brandtekniske sikringsanlæg 3. eksplosion 4. akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne 5. færdselsuheld 6. sammenstyrtningsulykker 7. togulykker 8. flyulykker til lands 9. skibsulykker ved kaj 10. naturkatastrofer 11. andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr 12. behov for modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte 13. anden begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld når alarmcentralen anmoder herom Den civile sektors beredskab Den civile sektors beredskab har til formål at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære hændelser. Den kommunale beredskabsplanlægning skal omfatte de sektorområder, som i det daglige varetages af kommunerne. I forlængelse af denne plan for risikobaseret dimensionering af det begrænsende og afhjælpende beredskab, har kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk hver især en beredskabsplan, der omfatter den civile sektors beredskab. Planen for kommunernes samlede beredskab er således plan for dimensionering af det kommunale redningsberedskab. kommunernes beredskabsplaner for den civile sektor. Side 6 af 63

7 1.2.3 Det afhjælpende kommunale beredskab Det afhjælpende kommunale beredskab er fælles for kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk og omfatter indsatsledelse begrænsende og afhjælpende indsatser tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) virksomhedsbesøg og afholdelse af visse øvelser som led i uddannelsen af brandmandskabet Forebyggelse Den forebyggende indsats varetages af de tre kommuner individuelt. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for de respektive kommunale forebyggelsesplaner og valg af forebyggende serviceniveau Modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte Varetages individuelt af de tre kommuner. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for i hvilket omfang og hvordan dette er løst i de respektive kommuner Vandforsyning til brandslukning Varetages individuelt af de tre kommuner. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for de respektive kommuners sikring af tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Side 7 af 63

8 1.3 Oversigt over rapporter der er behandlet i kommunerne Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Afhjælpende beredskab, herunder indsatsledelse, tilsynsmyndighed og uddannelse af brandmandskab Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Planer for: Forebyggelse Modtagelse, indkvartering og forplejning Vandforsyning til brandslukning Delrapporten Høje-Taastrup Delrapporten Ishøj Delrapporten Vallensbæk Tabel Oversigt over de dele af plan for risikobaseret dimensionering, der behandles af de respektive beredskabskommissioner og kommunalbestyrelser. Side 8 af 63

9 2 Resume Der er redegjort for det eksisterende kommunale redningsberedskab, herunder indsatslederordning, tilsyn med entreprenøren Falck Danmark A/S, udrykningsenhederne og brandmandskabet. Det konkluderes at de nuværende styrker er sammensat således at de opfylder lovgivningen og afspejler den erfaringsmæssige risiko, der er forbundet med hændelser i området. Indsatskapaciteten har stort set altid været tilstrækkelig til en umiddelbar begrænsning af ulykkesomfang og en efterfølgende relativ hurtig løsning af opgaven. Ca. 10 gange om året har der været behov for assistance udefra i forbindelse med større ulykker eller samtidige hændelser. Udrykningens sammensætning og bemanding overstiger, for normaludrykningens vedkommende, de hidtil fastlagte minimumskrav. Der er opstillet en risikoprofil for området på grundlag af analyser af udrykninger, hverdagshændelser og større hændelser i de senere år. Desuden indgår analyse af et antal scenarier for store hændelser, som er så sjældne, at der ikke er statistisk grundlag for dem i området. Risikoprofilen viser at hovedparten af alle hændelser er indsatsmæssigt små med relativ begrænset skade. Hovedparten af opgaverne kan løses inden for en time og kun for 12 % vedkommende er indsatsen af længere varighed. Brande, blinde alarmer og trafikuheld udgør hovedparten af hændelserne. Omfanget af farlig godstrafik på jernbane og motorvej er større end i de fleste andre ellers sammenlignelige slukningsområder, og større end forventet. Endvidere er området kendetegnet ved at have alle typer af gængse risikokilder og sårbare objekter, dog ikke særlige industrielle risici (Seveso-virksomheder). Der er opstillet forslag til valg af serviceniveau der omfatter forslag vedrørende en mindre styrkelse af indsatslederordningen forslag om supplerende uddannelse af brandmandskabet til styrkelsen af indsatser ved særligt store eller komplicerede ulykker forslag om en mindre supplering af materiellet forslag om en supplerende brandstation i Ishøj/Vallensbæk-delen af slukningsområdet. Med den forventede byudvikling i området må det forventes at der opstår behov for yderligere en brandstation i området for at opretholde det nuværende serviceniveau over for borgerne. Allerede nu er serviceniveauet i yderområderne lidt ringere end for området som helhed på grund af lang køretid. Der drejer sig om mindre by- og landområder i den vestlige del af Høje- Taastrup og byområder i den sydøstlige del af Ishøj og Vallensbæk. På fire punkter peges på problemstillinger som bør løses på nationalt niveau, f.eks. af Beredskabsstyrelsen og/eller af Sikkerhedsstyrelsen. Det drejer sig om: Muligheden for at tilkalde assistance ved større uheld med F-gastanke og store trykflaskeoplag i lighed med assistanceberedskabet Gasakuten i Sverige. På jernbanen transporteres overraskende store mængder farligt gods gennem slukningsområdet. En del af godset omlades og henstår i kortere eller længere tid på fragtcentraler, lagerhoteller m.v. uden at redningsberedskabet er bekendt hermed. Beredskabsstyrelsen opfordres til at undersøge problemets omfang og overveje, om det giver anledning til særlige forebyggende eller indsatsmæssige tiltag. Side 9 af 63

10 Sikkerhedsstyrelsen opfordres til at overveje en mere effektiv tilsynsordning med F-gas installationer. Eksempelvis, at man for at kunne få leveret gas fra tankvogn skal kunne fremvise en sikkerhedsattest fra en dertil akkrediteret virksomhed. Der savnes nationale udredninger, der kan lægges til grund for beskrivelsen af de kommunale og samfundsmæssige konsekvenser ved valg af serviceniveau. Således at der kan ske en direkte kobling mellem valg af serviceniveau og omfanget af skader. Beredskabsstyrelsen opfordres til at tilvejebringe dette grundlag. Side 10 af 63

11 3 Nuværende beredskab 3.1 Nuværende afhjælpende beredskab Det eksisterende begrænsende og afhjælpende kommunale beredskab består i marts 2007 af indsatslederordning overenskomst med Falck Danmark A/S samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Supplerende uddannelse af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) assistanceaftale med beredskaber i Hovedstadsregionen mødeplaner for særlige virksomheder vandforsyning til brandslukning Indsatslederordning A. De kommunale beredskabsinspektører deler vagten mellem sig efter en aftalt fastlagt vagtplan, således at der hele året døgnet rundt er en kompetent fuldt uddannet kommunal beredskabsinspektør i tjeneste i slukningsområdet. B. I dagtimerne er der normalt en indsatsleder på vagt i hver af de tre kommuner, der kører til opgaver vedrørende alarmering fra egen kommune. I ferieperioder m.m. køres som skitseret i pkt. A. Samtlige kommunale beredskabsinspektører har gennemgået Beredskabsstyrelsens uddannelser indenfor indsatsledelse og brandteknisk byggesagsbehandling. Efter at have gennemgået og bestået nævnte kurser, fungerer nye kommunale beredskabsinspektører i ½-1 år (mindst 100 udrykninger) som "føl", før de indtræder selvstændigt i den fælles vagtordning i slukningsområdet. Følgende kommunale beredskabsinspektører indgår primo 2007 i slukningsområdets vagtordning: Viceberedskabschef Nikolaj Andersen Høje-Taastrup Kommune Beredskabsinspektør Søren Rud Pedersen Høje-Taastrup Kommune Beredskabschef Jan Bendtzen Ishøj Kommune Viceberedskabschef Hans Højlund Ishøj Kommune Beredskabsinspektør Frank Damsbak Vallensbæk Kommune Tabel Kommunale indsatsledere Side 11 af 63

12 Der er etableret et fælles grundlag for indsatsledelsen og andre fælles emner i form af en række instrukser, der løbende gennemgås og ajourføres af deltagerne i indsatslederordningen. Nr. Instruks/ retningslinier for: Udarbejdet Revideret 1 Udrykninger m.m Kommunal indsatsleder Radioreglement (Kommunal indsatsleder) Brandvagter Følgeskadebekæmpelse efter brand Under revision vedrører miljøvagt Skorstensfejere Brug/drift af stationens køretøjer Kemikalieberedskabsvagten Beredskabskorpsets fredsmæssige bistand Under revision, vedrører Energinet.dk (anlæg for naturgas) 12 Alarmeringsplan vedr. danske olieberedskabslagre Søredningstjenesten Information Under revision, vedrører strandsaneringsplan Frigørelse Brug/drift af flydespærre Indsats efter brug af biologiske og kemiske midler 19 Støttepunkters bistand Tabel Fælleskommunale indsatslederinstrukser Overenskomst med Falck Danmark A/S Overenskomsten omfatter udrykning fra brandstationen, Øtoftegårdsvej 4 i Høje- Taastrup Kommune, senest ét minut efter alarmering. Overenskomsten udløber Udrykningsenheder: Kommunerne råder over i alt 4 indsatslederkøretøjer fordelt på to i Høje-Taastrup, ét i Ishøj og ét i Vallensbæk. Indsatslederkøretøjerne er bl.a. udstyret med radiokommunikation, GPS, mindre slukningsudstyr, personlige værnemidler herunder fuld åndedrætsbeskyttelse, opslagværker og kortmateriale. Vagthavende indsatsleder råder altid over et indsatslederkøretøj. Side 12 af 63

13 På brandstationen er der følgende udrykningsenheder: Type Fabrikat Årgang Betegnelse Enheds.nr. Automobilsprøjte Scania 1998 M Automobildrejestige Scania 1991 S Automobilsprøjte Scania 1991 M Vandtankvogn Scania 1998 V Slangetender Toyota 1971 T Mandskabs- & Miljøvogn VW 1989 M Miljøtrailer Olieskadetrailer Pulverslukkeranhænger Påhængssprøjte V1 M1 M2 S1 M4 T1 Side 13 af 63

14 Andet materiel: Diverse håndværktøjer, hjælpemidler og 7 stk. kemikaliedragter. Bemanding: Betegnelser Indsatsleder (ISL): Holdleder (HL) 1.slukningstog Holdleder (HL) 2.slukningstog: Brandmandskab (BM): Brandmænd (DBM): Udgøres af: Vagthavende indsatsleder Holdleder fra døgnvagten på brandstationen Holdleder fra den deltidsansatte styrke Døgnvagter, områdevagter eller andre vagter på brandstationen, der alle har den lovmæssige krævede brandmandsuddannelse. Den deltidsansatte styrke eller mekanikere på brandstationen, der alle har den lovmæssige krævede brandmandsuddannelse. Tabel Betegnelser og bemanding, der indgår i udrykningssammensætningen, jf. tabel Brandmandskab: Døgnberedskabet udgøres af én holdleder og 5 brandmænd på vagt. Vagterne deles mellem i alt 18 ansatte på brandstationen. Det deltidsansatte brandmandskab udgøres af 19 personer. På hverdage mellem kl og kl kan der indkaldes kaldes 4 grupper af deltidsansatte brandmænd og der kan også indkaldes 1 gruppe af 5 mand af de fast ansatte brandfolk tilknyttet brandstationen, som har frivagt. På hverdage fra kl samt lør-, søn- og helligdage indkaldes ved alarm 2 grupper (i alt 8-10 deltidsbrandmænd), På kritiske dage/perioder har deltidsmandskabet faste vagter således, at der er tilstrækkeligt mandskab til rådighed. Bemanding og bemandingsbehovet evalueres og vurderes hver måned. Brandmandskabet har de lovpligtige uddannelser og deltager i de lovpligtige øvelser i løbet af året. Derudover er 3 holdledere uddannet indsatsledere. Side 14 af 63

15 Udrykninger Der rykkes ud i henhold til forud fastlagt plan, hvor alle adresser er vurderet og udrykningssammensætningen fastlagt. Udrykningernes sammensætning, jf. Tabel Udrykningstype: Køretøjer: Afgår indenfor: Bemanding: Normaludrykning by til Industri og etageboliger ISL, M1, S1 M2 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Normaludrykning by til villabebyggelser ISL, M1, V1 M2 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Normaludrykning land - til landområder ISL, M1, V1 M2, T1 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Reduceret udrykning Anvendes ved bilbrande, brande i affaldscontainere og lign. samt i forbindelse med redningsopgaver, herunder trafikuheld. Miljøudrykning (Trin I - følgeskadebekæmpelse) Iværksættelse af afværgeforanstaltninger f.eks. ved uheld med farlige stoffer Miljøudrykning (Trin II - følgeskadebekæmpelse) Iværksættelse af afværgeforanstaltninger f.eks. ved større uheld med farlige stoffer Storudrykning I øvrigt gælder: ISL, M1, V1 1 minut 1ISL, 1 HL, 5 BM ISL, M1 samt en eller flere af følgende indsatsenheder V1, S1, M4 1 minut 1 minut Samlet bemanding: 1ISL, 1 HL, 5 BM ISL, M1, M4 1 minut 1ISL, 1 HL, 5 BM Normaludrykningen suppleres med flere enheder og mandskab efter nærmere ordre fra den kommunale indsatsleder. Vagtcentralen er iht. aftale med beredskabscheferne ansvarlig for alarmering af brandvæsenets personale og indsatsledere. Hvorvidt der er tale om normaludrykning(isl/bm/dbm) eller reduceret udrykning(isl/bm) afgøres efter meldingens ordlyd. Vagthavende holdleder er iht. aftale med beredskabscheferne ansvarlig for kørselssammensætning af stationens første slukningstog (1. SLK). Tabel Udrykningssammensætninger Den vagthavende kommunale indsatsleder skal alarmeres i samtlige ovennævnte brandudkald og i samtlige udrykninger, hvor brandvæsenet alarmeres/orienteres. Side 15 af 63

16 3.1.3 Samarbejds- og assistanceaftaler Der er indgået følgende samarbejds- og assistanceaftaler samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner gensidig vederlagsfri assistance Beredskaberne i Storkøbenhavn gensidig vederlagsfri assistance beredskabet i Roskilde gensidig vederlagsfri assistance beredskabet i Greve Tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Indsatslederne opnår i forbindelse med de regulære udrykninger en løbende erfaring med beredskabets daglige funktion, i henhold til kontrakterne. Derudover afholdes der hver måned driftsmøde med stationens ledelse for drøftelse af løbende spørgsmål / problemer omkring kørselssammensætning, udkald, budgetkontrol, uddannelse m.v. Referater fra disse møder tilsendes bl.a. slukningsområdets tre borgmestre og kommunaldirektører til orientering Uddannelsen af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) Udover Falck Danmark A/S uddannelse af brandmandskabet i henhold til lovgivningen, afholdes der 12 årlige vedligeholdelsesøvelser og en årlig øvelse i jording af elektriske højspændingsnet på jernbanestrækninger. Der aflægges besøg på slukningsområdets virksomheder og institutioner med henblik på at give brandmandskabet lokalkendskab og indsigt i de risici og slukningsmæssige forhold, der er forbundet med konkrete virksomheder i området Mødeplaner for særlige virksomheder Der er aftalt særlig mødeplan ved alarm fra Statoil terminalen i Hedehusene. Udover egne styrker møder indsatsenheder fra Roskilde Brandvæsen som første indsatsstyrke Kapacitet af eksisterende afhjælpende beredskab Den eksisterende sammensætning og bemanding af udrykninger og det materiel, som redningsberedskabet har til rådighed under indsats, er løbende blevet udviklet under hensyntagen til den hidtil gældende dimensioneringsbekendtgørelse og de erfaringer, som indsatsledere og brandmandskab har gjort. De nuværende udrykninger er sammensat således at de opfylder lovgivningen og afspejler den erfaringsmæssige risiko, der er forbundet med hændelser i områdets bymæssige bebyggelser, i landområderne og på vejnettet. Indsatskapaciteten har stort set altid været tilstrækkelig til en umiddelbar begrænsning af ulykkesomfang og en efterfølgende relativ hurtig løsning af opgaven som helhed. Den nærværende udrykningssammensætning og bemanding overstiger, for normaludrykningens vedkommende, de hidtil centralt fastlagte minimumskrav. 3.2 Forebyggelse Eksisterende forebyggelsesprogram er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje- Taastrup, Ishøj og Vallensbæk 3.3 Eksisterende planer for modtagelse, indkvartering og forplejning Er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Side 16 af 63

17 3.4 Eksisterende planer for vandforsyning til brandslukning Er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Side 17 af 63

18 4 Risikoprofil Til sidst i dette kapitel er opstillet en risikoprofil for slukningsområdet, der er det samlede resultat af en række analyser og vurderinger som udgør største delen af dette kapitel. Der tages udgangspunkt i slukningsområdets karakteristika, en identifikation af risici i slukningsområdet analyser af hverdagshændelser, større hændelser og katastrofale hændelser. Som supplement fremgår risikoprofilen for de enkelte kommuner af deres delrapporter. 4.1 Slukningsområdets karakteristika Slukningsområdet omfatter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, der er forstadskommuner til København. Der er kun små landsbrugsområder i kommunerne, men store koncentrationer af beboelse, erhverv og indkøbscentre. Kommunernes rekreative områder, bl.a. Køge Bugt Strandpark og Hedeland, benyttes både af kommunernes borgere og udefra kommende. I tabel er området beskrevet i hovedtræk og i tabel er vist en oversigt over objekter i de enkelte kommuner og for slukningsområdet som helhed. I delrapporterne for de enkelte kommuner, er tabel udfoldet i større detaljeringsgrad. Figur Slukningsområdet Side 18 af 63

19 Slukningsområdets: Infrastruktur - veje Infrastruktur jernbaner Infrastruktur flytrafik Forsyninger (olie, gas, el) Erhverv Karakteristika Hovedveje og motorveje, der forbinder Storkøbenhavn med det sydlige og vestlige Sjælland passerer gennem området. Trafikintensiteten på disse veje er blandt de højeste i Danmark. Området gennemskæres af jernbaner for både S-tog, regionaltog og godstransporttog. For både passagertrafik og godstransporten er trafikintensiteten meget stor og blandt de mest trafikerede i landet. Alene farlig godstransporten på jernbane udgøres af næsten jernbanevogne/år med en samlet last på ca t. Der er ikke lufthavne i området, men der er indflyvningskorridorer til lufthavnene i Kastrup og Roskilde. Overordnede danske transmissionsledninger til naturgas og elektricitet passerer området. Endvidere er der en større olie/benzin terminal i den vestlige del af slukningsområdet. Herfra serviceres store dele af Sjælland med olie/benzinprodukter. Der er mange virksomheder i området og en betydelig koncentration af fragtterminaler med et dagligt meget stort flow af varer. Området har enkelte virksomheder, der kan betegnes som særlig farlige pga. af meget store oplagsmængder af farlige stoffer som f-gas, brandfarlige væsker og gas under tryk. Tabel Karakteristika for slukningsområdet. Indbyggere, arealer, antal objekter m.v. I slukningsområdet Antal Indbyggere Areal ha. Objekter 1. Boliger 1.1 Parcelhuse, antal Boligblokke, antal Højhuse, antal Behandlingsinstitutioner, antal Børn og unge institutioner, antal Forsamlingslokaler, antal Industri og erhverv, areal og antal 890 ha., 1050 virksomheder (> 10 ansatte) 6. Indkøbscentre og lign., antal Landbrug, parker og rekreative områder, areal ha. 8. Jernbanetracé, km. 17 km. 9. Veje, km. 485 km 10. Forsyninger(el og gas), hovedledningsnet, km. El (400kV): ~ 20 km. Naturgas (> 40 bar): ~ 25 km 11. Kulturværdier m.v., antal 33 bygninger 12. Andet 2 lystbådehavne Tabel Oversigt over indbyggerantal, arealer, objekter m.v. i slukningsområdet. Side 19 af 63

20 4.2 Risikoidentifikation For at identificere risici er der taget udgangspunkt i området karakteristika som beskrevet i afsnit 4.1. Kommunernes forvaltninger er hørt, og der er gennemført møder med eksterne interessenter. Der er fokuseret på at identificere risici beskrive sårbare objekter eller områder estimere hyppighed og konsekvens af eventuelle hændelser høre parternes forventninger til det afhjælpende beredskab De kommunale forvaltningers baggrundsmateriale er anvendt i vid udstrækning. Følgende eksterne interessenter har været inddraget Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen DSB og Railion A/S Energinet.dk og HNG Politiet Beredskabsstyrelsen Lokale virksomheder og institutioner Endvidere har 12 virksomheder/institutioner, af vidt forskellig karakter, været inddraget i identifikation og analyser af risici. Ledelsen på alle involverede institutioner og virksomheder har beredvilligt medvirket. I litteraturlisten er gengivet materiale fra eksterne parter. Andre oplysninger fra eksterne parter er indarbejdet i de analyser, der er gennemført og indgår således i efterfølgende afsnit og i bilagsrapporten. Der er gennemført risikoidentifikation ved en brainstormings proces hvor risikokilder, sårbare objekter og påvirkninger som terror, civil urolighed, vejrlig m.fl. er indgået analyser af hverdagshændelser og større hændelser, som er forekommet i slukningsområdet I det følgende anvendes en opdeling af kommunernes objekter og områder i kategorier af ensartet karakter, jf. tabel en inddeling af hændelser i: hverdagshændelser større hændelser der ikke forekommer så ofte, men er forventelige set over en længere årrække meget store hændelser/katastrofer som ikke kan forventes at forekomme, men som kan ske jf. tabel Side 20 af 63

21 Objekt- og områdekategorier 1. Boliger 2. Behandlingsinstitutioner og plejevirksomhed 3. Børn og unge institutioner Underinddelinger 1.1 Parcelhusområder, tæt/lav bebyggelse, kolonihaver, sommerhuse og lign. 1.2 Boligblokke 1.3 Højhuse 2.1 Plejehjem og ældreboliger 2.2 Handicapinstitutioner og lign. behandlingsinstitutioner 3.1 Svømmehaller og andre sportsanlæg 3.2 Institutioner (almindelige børneinstitutioner, skoler, fritidsordninger, ungdomsskoler og lign.) 3.3 Uddannelsessteder 4. Forsamlingslokaler 4.1 Biografer/teatre: 4.2 Haller 4.3 Andre forsamlingslokaler til mere end 150 personer 4.4 Hoteller m.v. 5. Industri og erhverv 5.1 Anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker 5.2 F-gas tanke (LPG) 5.3 Miljøfarlige virksomheder 5.4 Andre brandfarlige virksomheder 6. Centre og lign. 6.1 Storcentre 6.2 Andre butikscentre 7. Landbrug og natur 7.1 Steder med mange dyr (Gårde, rideskoler, dyreparker og lign.) 7.2 Natur (Søer, vandløb, skove, marker og grønne områder) 8. Jernbaner 8.1 Togtrafik 8.2 Banegårde 9. Veje 10. Forsyninger (gas/olie/el) 11. Kulturværdier 11.1 Kirker 11.2 Museer 11.3 Fredede objekter 12. Andet: 12.1 Særlige arrangementer 12.2 Særlige objekter (Arken Strandparken - Statoilterminal - Campingpladser - Havn(e) Både Tabel Gruppering af objekter og områder af ensartet karakter. Grupperingen I tabel anvendes i nogle af de efterfølgende analyser bl.a. til at afdække omganget af alarmer til de forskellige kategorier, de hændelser som udløser alarmerne og de opgaver som redningsberedskabet typisk løser. Side 21 af 63

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere