Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport"

Transkript

1 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007

2 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Hovedrapport marts 2007 Side 2 af 63

3 Behandling og vedtagelser Planen har været til høring hos Beredskabsstyrelsen. Bemærkningerne fremgår af Bilag A. Planen har været forelagt kommunernes beredskabskommissioner, økonomiudvalg samt kommunalbestyrelse/byråd. Til orientering er planen sendt til Københavns Vestegns Politi. Planen for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er behandlet og godkendt af: Beredskabskommissionen i: Dato: Kommunalbestyrelsen i: Dato: Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Side 3 af 63

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Lovgivningens krav Plan for risikobaseret dimensionering Det kommunale begrænsende og afhjælpende brand- og redningsberedskabs opgaver Den civile sektors beredskab Det afhjælpende kommunale beredskab Forebyggelse Modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte Vandforsyning til brandslukning Oversigt over rapporter der er behandlet i kommunerne Resume Nuværende beredskab Nuværende afhjælpende beredskab Indsatslederordning Overenskomst med Falck Danmark A/S Samarbejds- og assistanceaftaler Tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Uddannelsen af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) Mødeplaner for særlige virksomheder Kapacitet af eksisterende afhjælpende beredskab Forebyggelse Eksisterende planer for modtagelse, indkvartering og forplejning Eksisterende planer for vandforsyning til brandslukning Risikoprofil Slukningsområdets karakteristika Risikoidentifikation Analyser og overvejelser Analyser, udrykninger Analyse af hverdagshændelser Analyse af Større hændelser Analyse af store ulykker/katastrofer Alarmering Servicering af indsatsleder under indsatser Falske alarmer Blinde alarmer generelt og reelle alarmer fra ABA-anlæg Samtidige udrykninger Assistancer Andre overvejelser Risikoprofil Oplæg til serviceniveau for redningsberedskabet Lovkrav m.v. vedrørende serviceniveau Indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper Praksis for slukningsområdet Beskrivelsen af serviceniveauet Serviceniveauets betydning for skadesomfanget Udrykningstider Udrykningstidens betydning for skadernes omfang Oplæg til serviceniveau Generelle forbedringer Indsatsledelse Forslag vedr. udrykningsenheder, materiel og bemanding Styring og opfølgning...61 Bilag A Beredskabsstyrelsens bemærkninger...62 Bilag B Odin udtræk...63 Side 4 af 63

5 1 Indledning Denne hovedrapport med tilhørende bilagsrapport, Store scenarier og de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, udgør plan for risikobaseret dimensionering for kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. I pkt. 1.1 redegøres for de lovmæssige bestemmelser vedrørende de kommunale redningsberedskaber. Bestemmelserne vedr. risikobaseret dimensionering er nye. Det er således første gang at kommunalbestyrelser, beredskabskommissioner og de kommunale redningsberedskaber skal udarbejde og vedtage en plan for risikobaseret dimensionering. Den vedtagne plan indsendes til Beredskabsstyrelsen efter vedtagelse i de tre kommuners kommunalbestyrelse. Som led i udarbejdelsen af planen har den været sendt til høring hos Beredskabsstyrelsen. Deres bemærkninger er indsat som bilag A. I afsnit 1.2 er redegjort for planens omfang og sammensætning samt hvilke dele, der skal behandles i de respektive kommuners beredskabskommission og kommunalbestyrelse. 1.1 Lovgivningens krav Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere tilføjelser Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, bekendtgørelse nr. 765 af 3. august I henhold til disse bekendtgørelser skal det kommunale redningsberedskab kunne: yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Kommunalbestyrelsen skal sørge for: varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning Det kommunale redningsberedskab skal, gennem identifikation og analyse af lokale risici, opstille en risikoprofil, der skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Kommunalbestyrelsen fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskabs opgaver på grundlag af risikoprofilen. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, dog således at førsteudrykning er afpasset efter alarmen og sikrer at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats som minimum er bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen Side 5 af 63

6 Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens 25. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. beredskabslovens 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering 1.2 Plan for risikobaseret dimensionering Denne hovedrapport, med tilhørende bilagsrapport og kommunale delrapporter, indeholder både risikoprofilen og kommunernes plan for dimensionering af det kommunale redningsberedskab Det kommunale begrænsende og afhjælpende brand- og redningsberedskabs opgaver Beredskabet i kommunerne yder efter planen begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af 1. brand eller overhængende fare for brand 2. alarmer fra brandtekniske sikringsanlæg 3. eksplosion 4. akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne 5. færdselsuheld 6. sammenstyrtningsulykker 7. togulykker 8. flyulykker til lands 9. skibsulykker ved kaj 10. naturkatastrofer 11. andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr 12. behov for modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte 13. anden begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld når alarmcentralen anmoder herom Den civile sektors beredskab Den civile sektors beredskab har til formål at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære hændelser. Den kommunale beredskabsplanlægning skal omfatte de sektorområder, som i det daglige varetages af kommunerne. I forlængelse af denne plan for risikobaseret dimensionering af det begrænsende og afhjælpende beredskab, har kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk hver især en beredskabsplan, der omfatter den civile sektors beredskab. Planen for kommunernes samlede beredskab er således plan for dimensionering af det kommunale redningsberedskab. kommunernes beredskabsplaner for den civile sektor. Side 6 af 63

7 1.2.3 Det afhjælpende kommunale beredskab Det afhjælpende kommunale beredskab er fælles for kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk og omfatter indsatsledelse begrænsende og afhjælpende indsatser tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) virksomhedsbesøg og afholdelse af visse øvelser som led i uddannelsen af brandmandskabet Forebyggelse Den forebyggende indsats varetages af de tre kommuner individuelt. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for de respektive kommunale forebyggelsesplaner og valg af forebyggende serviceniveau Modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte Varetages individuelt af de tre kommuner. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for i hvilket omfang og hvordan dette er løst i de respektive kommuner Vandforsyning til brandslukning Varetages individuelt af de tre kommuner. I delrapporterne Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er der redegjort for de respektive kommuners sikring af tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Side 7 af 63

8 1.3 Oversigt over rapporter der er behandlet i kommunerne Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Afhjælpende beredskab, herunder indsatsledelse, tilsynsmyndighed og uddannelse af brandmandskab Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Hovedrapport og bilagsrapport Store Scenarier Planer for: Forebyggelse Modtagelse, indkvartering og forplejning Vandforsyning til brandslukning Delrapporten Høje-Taastrup Delrapporten Ishøj Delrapporten Vallensbæk Tabel Oversigt over de dele af plan for risikobaseret dimensionering, der behandles af de respektive beredskabskommissioner og kommunalbestyrelser. Side 8 af 63

9 2 Resume Der er redegjort for det eksisterende kommunale redningsberedskab, herunder indsatslederordning, tilsyn med entreprenøren Falck Danmark A/S, udrykningsenhederne og brandmandskabet. Det konkluderes at de nuværende styrker er sammensat således at de opfylder lovgivningen og afspejler den erfaringsmæssige risiko, der er forbundet med hændelser i området. Indsatskapaciteten har stort set altid været tilstrækkelig til en umiddelbar begrænsning af ulykkesomfang og en efterfølgende relativ hurtig løsning af opgaven. Ca. 10 gange om året har der været behov for assistance udefra i forbindelse med større ulykker eller samtidige hændelser. Udrykningens sammensætning og bemanding overstiger, for normaludrykningens vedkommende, de hidtil fastlagte minimumskrav. Der er opstillet en risikoprofil for området på grundlag af analyser af udrykninger, hverdagshændelser og større hændelser i de senere år. Desuden indgår analyse af et antal scenarier for store hændelser, som er så sjældne, at der ikke er statistisk grundlag for dem i området. Risikoprofilen viser at hovedparten af alle hændelser er indsatsmæssigt små med relativ begrænset skade. Hovedparten af opgaverne kan løses inden for en time og kun for 12 % vedkommende er indsatsen af længere varighed. Brande, blinde alarmer og trafikuheld udgør hovedparten af hændelserne. Omfanget af farlig godstrafik på jernbane og motorvej er større end i de fleste andre ellers sammenlignelige slukningsområder, og større end forventet. Endvidere er området kendetegnet ved at have alle typer af gængse risikokilder og sårbare objekter, dog ikke særlige industrielle risici (Seveso-virksomheder). Der er opstillet forslag til valg af serviceniveau der omfatter forslag vedrørende en mindre styrkelse af indsatslederordningen forslag om supplerende uddannelse af brandmandskabet til styrkelsen af indsatser ved særligt store eller komplicerede ulykker forslag om en mindre supplering af materiellet forslag om en supplerende brandstation i Ishøj/Vallensbæk-delen af slukningsområdet. Med den forventede byudvikling i området må det forventes at der opstår behov for yderligere en brandstation i området for at opretholde det nuværende serviceniveau over for borgerne. Allerede nu er serviceniveauet i yderområderne lidt ringere end for området som helhed på grund af lang køretid. Der drejer sig om mindre by- og landområder i den vestlige del af Høje- Taastrup og byområder i den sydøstlige del af Ishøj og Vallensbæk. På fire punkter peges på problemstillinger som bør løses på nationalt niveau, f.eks. af Beredskabsstyrelsen og/eller af Sikkerhedsstyrelsen. Det drejer sig om: Muligheden for at tilkalde assistance ved større uheld med F-gastanke og store trykflaskeoplag i lighed med assistanceberedskabet Gasakuten i Sverige. På jernbanen transporteres overraskende store mængder farligt gods gennem slukningsområdet. En del af godset omlades og henstår i kortere eller længere tid på fragtcentraler, lagerhoteller m.v. uden at redningsberedskabet er bekendt hermed. Beredskabsstyrelsen opfordres til at undersøge problemets omfang og overveje, om det giver anledning til særlige forebyggende eller indsatsmæssige tiltag. Side 9 af 63

10 Sikkerhedsstyrelsen opfordres til at overveje en mere effektiv tilsynsordning med F-gas installationer. Eksempelvis, at man for at kunne få leveret gas fra tankvogn skal kunne fremvise en sikkerhedsattest fra en dertil akkrediteret virksomhed. Der savnes nationale udredninger, der kan lægges til grund for beskrivelsen af de kommunale og samfundsmæssige konsekvenser ved valg af serviceniveau. Således at der kan ske en direkte kobling mellem valg af serviceniveau og omfanget af skader. Beredskabsstyrelsen opfordres til at tilvejebringe dette grundlag. Side 10 af 63

11 3 Nuværende beredskab 3.1 Nuværende afhjælpende beredskab Det eksisterende begrænsende og afhjælpende kommunale beredskab består i marts 2007 af indsatslederordning overenskomst med Falck Danmark A/S samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Supplerende uddannelse af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) assistanceaftale med beredskaber i Hovedstadsregionen mødeplaner for særlige virksomheder vandforsyning til brandslukning Indsatslederordning A. De kommunale beredskabsinspektører deler vagten mellem sig efter en aftalt fastlagt vagtplan, således at der hele året døgnet rundt er en kompetent fuldt uddannet kommunal beredskabsinspektør i tjeneste i slukningsområdet. B. I dagtimerne er der normalt en indsatsleder på vagt i hver af de tre kommuner, der kører til opgaver vedrørende alarmering fra egen kommune. I ferieperioder m.m. køres som skitseret i pkt. A. Samtlige kommunale beredskabsinspektører har gennemgået Beredskabsstyrelsens uddannelser indenfor indsatsledelse og brandteknisk byggesagsbehandling. Efter at have gennemgået og bestået nævnte kurser, fungerer nye kommunale beredskabsinspektører i ½-1 år (mindst 100 udrykninger) som "føl", før de indtræder selvstændigt i den fælles vagtordning i slukningsområdet. Følgende kommunale beredskabsinspektører indgår primo 2007 i slukningsområdets vagtordning: Viceberedskabschef Nikolaj Andersen Høje-Taastrup Kommune Beredskabsinspektør Søren Rud Pedersen Høje-Taastrup Kommune Beredskabschef Jan Bendtzen Ishøj Kommune Viceberedskabschef Hans Højlund Ishøj Kommune Beredskabsinspektør Frank Damsbak Vallensbæk Kommune Tabel Kommunale indsatsledere Side 11 af 63

12 Der er etableret et fælles grundlag for indsatsledelsen og andre fælles emner i form af en række instrukser, der løbende gennemgås og ajourføres af deltagerne i indsatslederordningen. Nr. Instruks/ retningslinier for: Udarbejdet Revideret 1 Udrykninger m.m Kommunal indsatsleder Radioreglement (Kommunal indsatsleder) Brandvagter Følgeskadebekæmpelse efter brand Under revision vedrører miljøvagt Skorstensfejere Brug/drift af stationens køretøjer Kemikalieberedskabsvagten Beredskabskorpsets fredsmæssige bistand Under revision, vedrører Energinet.dk (anlæg for naturgas) 12 Alarmeringsplan vedr. danske olieberedskabslagre Søredningstjenesten Information Under revision, vedrører strandsaneringsplan Frigørelse Brug/drift af flydespærre Indsats efter brug af biologiske og kemiske midler 19 Støttepunkters bistand Tabel Fælleskommunale indsatslederinstrukser Overenskomst med Falck Danmark A/S Overenskomsten omfatter udrykning fra brandstationen, Øtoftegårdsvej 4 i Høje- Taastrup Kommune, senest ét minut efter alarmering. Overenskomsten udløber Udrykningsenheder: Kommunerne råder over i alt 4 indsatslederkøretøjer fordelt på to i Høje-Taastrup, ét i Ishøj og ét i Vallensbæk. Indsatslederkøretøjerne er bl.a. udstyret med radiokommunikation, GPS, mindre slukningsudstyr, personlige værnemidler herunder fuld åndedrætsbeskyttelse, opslagværker og kortmateriale. Vagthavende indsatsleder råder altid over et indsatslederkøretøj. Side 12 af 63

13 På brandstationen er der følgende udrykningsenheder: Type Fabrikat Årgang Betegnelse Enheds.nr. Automobilsprøjte Scania 1998 M Automobildrejestige Scania 1991 S Automobilsprøjte Scania 1991 M Vandtankvogn Scania 1998 V Slangetender Toyota 1971 T Mandskabs- & Miljøvogn VW 1989 M Miljøtrailer Olieskadetrailer Pulverslukkeranhænger Påhængssprøjte V1 M1 M2 S1 M4 T1 Side 13 af 63

14 Andet materiel: Diverse håndværktøjer, hjælpemidler og 7 stk. kemikaliedragter. Bemanding: Betegnelser Indsatsleder (ISL): Holdleder (HL) 1.slukningstog Holdleder (HL) 2.slukningstog: Brandmandskab (BM): Brandmænd (DBM): Udgøres af: Vagthavende indsatsleder Holdleder fra døgnvagten på brandstationen Holdleder fra den deltidsansatte styrke Døgnvagter, områdevagter eller andre vagter på brandstationen, der alle har den lovmæssige krævede brandmandsuddannelse. Den deltidsansatte styrke eller mekanikere på brandstationen, der alle har den lovmæssige krævede brandmandsuddannelse. Tabel Betegnelser og bemanding, der indgår i udrykningssammensætningen, jf. tabel Brandmandskab: Døgnberedskabet udgøres af én holdleder og 5 brandmænd på vagt. Vagterne deles mellem i alt 18 ansatte på brandstationen. Det deltidsansatte brandmandskab udgøres af 19 personer. På hverdage mellem kl og kl kan der indkaldes kaldes 4 grupper af deltidsansatte brandmænd og der kan også indkaldes 1 gruppe af 5 mand af de fast ansatte brandfolk tilknyttet brandstationen, som har frivagt. På hverdage fra kl samt lør-, søn- og helligdage indkaldes ved alarm 2 grupper (i alt 8-10 deltidsbrandmænd), På kritiske dage/perioder har deltidsmandskabet faste vagter således, at der er tilstrækkeligt mandskab til rådighed. Bemanding og bemandingsbehovet evalueres og vurderes hver måned. Brandmandskabet har de lovpligtige uddannelser og deltager i de lovpligtige øvelser i løbet af året. Derudover er 3 holdledere uddannet indsatsledere. Side 14 af 63

15 Udrykninger Der rykkes ud i henhold til forud fastlagt plan, hvor alle adresser er vurderet og udrykningssammensætningen fastlagt. Udrykningernes sammensætning, jf. Tabel Udrykningstype: Køretøjer: Afgår indenfor: Bemanding: Normaludrykning by til Industri og etageboliger ISL, M1, S1 M2 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Normaludrykning by til villabebyggelser ISL, M1, V1 M2 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Normaludrykning land - til landområder ISL, M1, V1 M2, T1 1 minut 5 minutter 1ISL, 1 HL, 5 BM 1 HL, 3 DBM Reduceret udrykning Anvendes ved bilbrande, brande i affaldscontainere og lign. samt i forbindelse med redningsopgaver, herunder trafikuheld. Miljøudrykning (Trin I - følgeskadebekæmpelse) Iværksættelse af afværgeforanstaltninger f.eks. ved uheld med farlige stoffer Miljøudrykning (Trin II - følgeskadebekæmpelse) Iværksættelse af afværgeforanstaltninger f.eks. ved større uheld med farlige stoffer Storudrykning I øvrigt gælder: ISL, M1, V1 1 minut 1ISL, 1 HL, 5 BM ISL, M1 samt en eller flere af følgende indsatsenheder V1, S1, M4 1 minut 1 minut Samlet bemanding: 1ISL, 1 HL, 5 BM ISL, M1, M4 1 minut 1ISL, 1 HL, 5 BM Normaludrykningen suppleres med flere enheder og mandskab efter nærmere ordre fra den kommunale indsatsleder. Vagtcentralen er iht. aftale med beredskabscheferne ansvarlig for alarmering af brandvæsenets personale og indsatsledere. Hvorvidt der er tale om normaludrykning(isl/bm/dbm) eller reduceret udrykning(isl/bm) afgøres efter meldingens ordlyd. Vagthavende holdleder er iht. aftale med beredskabscheferne ansvarlig for kørselssammensætning af stationens første slukningstog (1. SLK). Tabel Udrykningssammensætninger Den vagthavende kommunale indsatsleder skal alarmeres i samtlige ovennævnte brandudkald og i samtlige udrykninger, hvor brandvæsenet alarmeres/orienteres. Side 15 af 63

16 3.1.3 Samarbejds- og assistanceaftaler Der er indgået følgende samarbejds- og assistanceaftaler samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner gensidig vederlagsfri assistance Beredskaberne i Storkøbenhavn gensidig vederlagsfri assistance beredskabet i Roskilde gensidig vederlagsfri assistance beredskabet i Greve Tilsyn med entreprisebrandvæsenet i slukningsområdet (Falck Danmark A/S) Indsatslederne opnår i forbindelse med de regulære udrykninger en løbende erfaring med beredskabets daglige funktion, i henhold til kontrakterne. Derudover afholdes der hver måned driftsmøde med stationens ledelse for drøftelse af løbende spørgsmål / problemer omkring kørselssammensætning, udkald, budgetkontrol, uddannelse m.v. Referater fra disse møder tilsendes bl.a. slukningsområdets tre borgmestre og kommunaldirektører til orientering Uddannelsen af brandmandskabet (virksomhedsbesøg og visse øvelser) Udover Falck Danmark A/S uddannelse af brandmandskabet i henhold til lovgivningen, afholdes der 12 årlige vedligeholdelsesøvelser og en årlig øvelse i jording af elektriske højspændingsnet på jernbanestrækninger. Der aflægges besøg på slukningsområdets virksomheder og institutioner med henblik på at give brandmandskabet lokalkendskab og indsigt i de risici og slukningsmæssige forhold, der er forbundet med konkrete virksomheder i området Mødeplaner for særlige virksomheder Der er aftalt særlig mødeplan ved alarm fra Statoil terminalen i Hedehusene. Udover egne styrker møder indsatsenheder fra Roskilde Brandvæsen som første indsatsstyrke Kapacitet af eksisterende afhjælpende beredskab Den eksisterende sammensætning og bemanding af udrykninger og det materiel, som redningsberedskabet har til rådighed under indsats, er løbende blevet udviklet under hensyntagen til den hidtil gældende dimensioneringsbekendtgørelse og de erfaringer, som indsatsledere og brandmandskab har gjort. De nuværende udrykninger er sammensat således at de opfylder lovgivningen og afspejler den erfaringsmæssige risiko, der er forbundet med hændelser i områdets bymæssige bebyggelser, i landområderne og på vejnettet. Indsatskapaciteten har stort set altid været tilstrækkelig til en umiddelbar begrænsning af ulykkesomfang og en efterfølgende relativ hurtig løsning af opgaven som helhed. Den nærværende udrykningssammensætning og bemanding overstiger, for normaludrykningens vedkommende, de hidtil centralt fastlagte minimumskrav. 3.2 Forebyggelse Eksisterende forebyggelsesprogram er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje- Taastrup, Ishøj og Vallensbæk 3.3 Eksisterende planer for modtagelse, indkvartering og forplejning Er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Side 16 af 63

17 3.4 Eksisterende planer for vandforsyning til brandslukning Er beskrevet i de kommunale delrapporter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Side 17 af 63

18 4 Risikoprofil Til sidst i dette kapitel er opstillet en risikoprofil for slukningsområdet, der er det samlede resultat af en række analyser og vurderinger som udgør største delen af dette kapitel. Der tages udgangspunkt i slukningsområdets karakteristika, en identifikation af risici i slukningsområdet analyser af hverdagshændelser, større hændelser og katastrofale hændelser. Som supplement fremgår risikoprofilen for de enkelte kommuner af deres delrapporter. 4.1 Slukningsområdets karakteristika Slukningsområdet omfatter Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, der er forstadskommuner til København. Der er kun små landsbrugsområder i kommunerne, men store koncentrationer af beboelse, erhverv og indkøbscentre. Kommunernes rekreative områder, bl.a. Køge Bugt Strandpark og Hedeland, benyttes både af kommunernes borgere og udefra kommende. I tabel er området beskrevet i hovedtræk og i tabel er vist en oversigt over objekter i de enkelte kommuner og for slukningsområdet som helhed. I delrapporterne for de enkelte kommuner, er tabel udfoldet i større detaljeringsgrad. Figur Slukningsområdet Side 18 af 63

19 Slukningsområdets: Infrastruktur - veje Infrastruktur jernbaner Infrastruktur flytrafik Forsyninger (olie, gas, el) Erhverv Karakteristika Hovedveje og motorveje, der forbinder Storkøbenhavn med det sydlige og vestlige Sjælland passerer gennem området. Trafikintensiteten på disse veje er blandt de højeste i Danmark. Området gennemskæres af jernbaner for både S-tog, regionaltog og godstransporttog. For både passagertrafik og godstransporten er trafikintensiteten meget stor og blandt de mest trafikerede i landet. Alene farlig godstransporten på jernbane udgøres af næsten jernbanevogne/år med en samlet last på ca t. Der er ikke lufthavne i området, men der er indflyvningskorridorer til lufthavnene i Kastrup og Roskilde. Overordnede danske transmissionsledninger til naturgas og elektricitet passerer området. Endvidere er der en større olie/benzin terminal i den vestlige del af slukningsområdet. Herfra serviceres store dele af Sjælland med olie/benzinprodukter. Der er mange virksomheder i området og en betydelig koncentration af fragtterminaler med et dagligt meget stort flow af varer. Området har enkelte virksomheder, der kan betegnes som særlig farlige pga. af meget store oplagsmængder af farlige stoffer som f-gas, brandfarlige væsker og gas under tryk. Tabel Karakteristika for slukningsområdet. Indbyggere, arealer, antal objekter m.v. I slukningsområdet Antal Indbyggere Areal ha. Objekter 1. Boliger 1.1 Parcelhuse, antal Boligblokke, antal Højhuse, antal Behandlingsinstitutioner, antal Børn og unge institutioner, antal Forsamlingslokaler, antal Industri og erhverv, areal og antal 890 ha., 1050 virksomheder (> 10 ansatte) 6. Indkøbscentre og lign., antal Landbrug, parker og rekreative områder, areal ha. 8. Jernbanetracé, km. 17 km. 9. Veje, km. 485 km 10. Forsyninger(el og gas), hovedledningsnet, km. El (400kV): ~ 20 km. Naturgas (> 40 bar): ~ 25 km 11. Kulturværdier m.v., antal 33 bygninger 12. Andet 2 lystbådehavne Tabel Oversigt over indbyggerantal, arealer, objekter m.v. i slukningsområdet. Side 19 af 63

20 4.2 Risikoidentifikation For at identificere risici er der taget udgangspunkt i området karakteristika som beskrevet i afsnit 4.1. Kommunernes forvaltninger er hørt, og der er gennemført møder med eksterne interessenter. Der er fokuseret på at identificere risici beskrive sårbare objekter eller områder estimere hyppighed og konsekvens af eventuelle hændelser høre parternes forventninger til det afhjælpende beredskab De kommunale forvaltningers baggrundsmateriale er anvendt i vid udstrækning. Følgende eksterne interessenter har været inddraget Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen DSB og Railion A/S Energinet.dk og HNG Politiet Beredskabsstyrelsen Lokale virksomheder og institutioner Endvidere har 12 virksomheder/institutioner, af vidt forskellig karakter, været inddraget i identifikation og analyser af risici. Ledelsen på alle involverede institutioner og virksomheder har beredvilligt medvirket. I litteraturlisten er gengivet materiale fra eksterne parter. Andre oplysninger fra eksterne parter er indarbejdet i de analyser, der er gennemført og indgår således i efterfølgende afsnit og i bilagsrapporten. Der er gennemført risikoidentifikation ved en brainstormings proces hvor risikokilder, sårbare objekter og påvirkninger som terror, civil urolighed, vejrlig m.fl. er indgået analyser af hverdagshændelser og større hændelser, som er forekommet i slukningsområdet I det følgende anvendes en opdeling af kommunernes objekter og områder i kategorier af ensartet karakter, jf. tabel en inddeling af hændelser i: hverdagshændelser større hændelser der ikke forekommer så ofte, men er forventelige set over en længere årrække meget store hændelser/katastrofer som ikke kan forventes at forekomme, men som kan ske jf. tabel Side 20 af 63

21 Objekt- og områdekategorier 1. Boliger 2. Behandlingsinstitutioner og plejevirksomhed 3. Børn og unge institutioner Underinddelinger 1.1 Parcelhusområder, tæt/lav bebyggelse, kolonihaver, sommerhuse og lign. 1.2 Boligblokke 1.3 Højhuse 2.1 Plejehjem og ældreboliger 2.2 Handicapinstitutioner og lign. behandlingsinstitutioner 3.1 Svømmehaller og andre sportsanlæg 3.2 Institutioner (almindelige børneinstitutioner, skoler, fritidsordninger, ungdomsskoler og lign.) 3.3 Uddannelsessteder 4. Forsamlingslokaler 4.1 Biografer/teatre: 4.2 Haller 4.3 Andre forsamlingslokaler til mere end 150 personer 4.4 Hoteller m.v. 5. Industri og erhverv 5.1 Anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker 5.2 F-gas tanke (LPG) 5.3 Miljøfarlige virksomheder 5.4 Andre brandfarlige virksomheder 6. Centre og lign. 6.1 Storcentre 6.2 Andre butikscentre 7. Landbrug og natur 7.1 Steder med mange dyr (Gårde, rideskoler, dyreparker og lign.) 7.2 Natur (Søer, vandløb, skove, marker og grønne områder) 8. Jernbaner 8.1 Togtrafik 8.2 Banegårde 9. Veje 10. Forsyninger (gas/olie/el) 11. Kulturværdier 11.1 Kirker 11.2 Museer 11.3 Fredede objekter 12. Andet: 12.1 Særlige arrangementer 12.2 Særlige objekter (Arken Strandparken - Statoilterminal - Campingpladser - Havn(e) Både Tabel Gruppering af objekter og områder af ensartet karakter. Grupperingen I tabel anvendes i nogle af de efterfølgende analyser bl.a. til at afdække omganget af alarmer til de forskellige kategorier, de hændelser som udløser alarmerne og de opgaver som redningsberedskabet typisk løser. Side 21 af 63

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING 5 Praktisk implementering af serviceniveau 1 Risikoidentifikation 4 Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling

Læs mere

Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner

Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 2 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 3 Beredskabskommissionens påtegning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1.

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1. Forebyggende afdeling Retningslinier ved Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. 1. udgave Juli 2009 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon 4580 3355 Telefon 4580 3355

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Plan for risikobaseret dimensionering 2014

Plan for risikobaseret dimensionering 2014 Bornholms Regionskommune Plan for risikobaseret dimensionering 2014 vedtaget i kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 Bornholms Brandvæsen November 2014 j.nr. 14.00.00P35-0008 2 Revision af Plan for risikobaseret

Læs mere

Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006

Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006 Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik Køretøjerne

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Årsberetning 2007 Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere