Almindelig tnstruks for famgselstjeneste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelig tnstruks for famgselstjeneste."

Transkript

1 Almindelig tnstruks for famgselstjeneste. Udfserdiget i September 1948 af Direkt0ren for Faengselsvsesenet med Justitsministerens godkendelse. Den opgave, der er overdraget FsengselsvEesenets personate, bestar f0rst og fremmest i fuldbyrdelsen af frihedsstraf, der id0mmes et samfundsmedlem i anledning af begaet lovovertrsedelse. Strafinstitutionens historde tager sin begyndelse samtidig med de mere ordnede samfundsdannelsers opstaen, men feist ret sent i menneskehedens historic er friihedsstraffen blevet den fremherakende. I oldtiden og naesten hele middelalderen benyttedes indespserring vseaentlig kun overfor varetsegts- og gjeldsarrestanter, medens straffesystemet hvilede pa afskrjekkelse gennem grusomme legems- og livsstraff e. Kun i de sidste arhundreder bar der eksisteret en frihedsstraf, der kan sammenlignes med den mmerende. I det f0rste afsnit af frihedsstraffens historie skete anbringelse af fanger ofte i uhygiejniske, overfyldte rum, hvor personer af alle aldre og begge k0n blev anbragt sammen, ofte uden tilstra;kkeligt arbejde og tilstraskkelig forplejning og underkastet en brutal og vilkarlig behandling. Udvlklingen bar

2 herfra bevzeget sig mod stedse st0rre menneskelig-hed og forstaelse i behandlingen, som i moderne samfund ogsa findes i andre former end egentlig frihedsstraf, saledes de ogsa herhjemme kendte SEerforanstaltninger overfor unge, psykisk defekte og recidivister. Frihedsstraf fens betydning i dag beror hovedsagelig pa to forhold. Dels er truslen om den lidelse, som en frihedsberavelse altid medforer, egnet til at skabe en sarlig tilskyndelse hos samfundets medlemmer til at undlade lovovertrasdelser. Dette kaldes straffens generalprasventive virkning. Dels giver frihedsberovelsen samfundet en mulighed for at f0re den enkelte lovovertrasder tilbage til en normal tilvasrelse i samfundet. Denne virkning af straffen betegnes som den specialprseventive. L0sningen af denne sidste opgave forudseetter et indgaende kendskab til fangens person og forhold. De vigtigste af de midler, der herved star til Fsengselsvsesenets radighed, er tilvsenning og optrsening til normalt samfundsnyttigt arbejde og undervisning af faglig eller almindelig kulturel art. Men dernsest kail der ved samtaler, ved eksempel og i det hele ved den and, der rader i en anstalt, oves en p^virkning, der gar ud pa at asndre fangernes indstilling, saledes at disse, i rnodsastning til tidligere, vil kunne indordne sig under samfundets love. Gennem forsorgsarbejdet fors0ges det derhos at formidle fangens overgang til en fri tilvasrelse, Det er nodvendigt, at hele personalet medvirker til det nffivnte formals gennemf0relse. Derfor er det. f0rste krav, der stilles til fengselsmanden, vilje og evne til samarbejde. Selv om der tildeles de enkelte af personalet forskellige opgaver indenfor anstalten, er formdlet med alt fasngselsarbejde det samme, nenilig fangens tilbageffirelse til en lovlydig tilvssrelse. De i denne almindelige instruks indeholdte regler for fsengselspersonalet kan alle udledes af dette grundsynspunkt og b0r lasses og tilegnes i forstaelse heraf. Fsengselsarbejdet ma aldrig blive en s!0vende rutine. De givne regler skal overholdes, men til deres rette overholdelse krseves forstaelse af deres formal. I. Sikkerhedstjeneisten. En meget vigtig del af feengselsmandens opgave er sikkerhedstjenesten. Nar samfundet gennem. en i henhold til dets lovgivning afsagt dom har bestemt, at en person skal bereves sin frihed i et fastsat tidsrum eller for ubestemt tid, forventes det, at denne frihedsberovelse gennemfores saledes, at fangen ikke ved undvigelse unddrager sig denne gennem kortere eller laengere tid. Endvidere er det vigtigt, at fangen ikke under opholdet g0r sig skyldig i skadegorende handlinger. Dette er ikke alene i samfundets, men ogs& i fangens egen interesse. Gennem undvigelse eller ved forbrydelser i anstalten bevirkes kun en forlsengelse af opholdet og en forstyrrelse af arbejdet med at bringe fangen pa ret k01 igen. Medens en efterhanden betydelig del af fangerne, selv blandt dem, der er id0mt svserere straffe eller

3 forvaring, sk0nnes egnede til anbringelse under mere eller mindre frie former, ma det stadig anses for pakrsevet, at mange fanger udstar straffe eller underkastes andre foranstaltninger i mere eller mindre lukkede anstalter. I overensstemrnelse hermed findes inden for Feengselsveesenet lukkede anstalter med et stasrkt udviklet sikkerhedssystern, bestaende dels i det sakaldte»d0de v ern«, d. v. s. ringrnure, svssre bygningsmure og d0re, arrnerede vinduer, sikkerhedshegn, elektriske alarmsystemer og lignende, dels i et stserkt»levende vsern«, d. v. s. et system af poster, der ved papasselighed og arvagenhed hindrer, at det»d0de v ern«forceres, eventuelt efter at det er itubrudt. Ved disse anstalter er det bl. a. personalets opgave ved hyppige eftersyn at konstatere, at de tekniske sikringsmidler er i orden. Ved andre anstalter har man indskrfenket sig til alene at foretage sikring af vinduer og d0re, og eventuelt opsietning af lettere hegn (halvdbne anstalter). Formalet er at yde et vist vsern mod undvigelser, saledes at disse kun kan finde sted pa en sadan made, at opdagelse og efters0gning begunstiges. Endelig findes der dbne anstalter, hvor sa at sige ethvert ydre vfern er opgivet. Ved disse anstalter bygges vaesentligst pa fangens egen interesse i at forblive pa anstalten og blive feerdig med sin straf. Den tillid, der vises fangen ved anbringelse pa en aben anstalt, er et vigtigt led i arbejdet for at. opbygge bans personiighed og dermed for hans tilbagef0relse til samfundet. Dette betyder dog ikke, at der ikke er sikkerhedsopgaver ved en aben anstalt. Et SEerligt problem er det her at forhindre ulovligt samkvem mellem fanger og uvedkommende, ligesom den stadige kontrol med fangernes tilstedevjerelse gor det vanskeligere med held at gennemfore en nndvigelse, og far dem til at afsta fra forsog herpa. Et for alle anstalter fselles sp0rgsmal er konstateringen af fangernes tilstedevasrelse, der har til formal at sikre, at det antal, der if01ge den stedfundne til- og afgang skal vsere pa anstalten, er i overensstemmelse med det antal, der faktisk befinder sig der. Dette tal fores til enhver tid pa vagtmesterkontoret. Heraf f01ger, at al tilgang til og afgang fra anstalten skal ske gennem dette kontor eller saledes, at dette uopholdeiigt underrettes. Vagtmesterkontoret skal til enhver tid have klarhed over, hvorledes fangerne er fordelt mellem personalet, ligesom enhver af personalet skal vtsre klar over, hvor mange fanger der er undergivet ham, og om disse faktisk er til stede. Enhver fange er saledes til enhver tid undergivet en bestemt ftengselsmands tilsyn. Selv om en fange arbejder uden direkte og stadigt tilsyn, f. eks..som rogter eller fyrb0der eller i marken, er han dog stedse undergivet en ftengselsmand, hvem det pahviler med mellemrum at tilse ham eller vgere opmeerksom pa, at han vender tilbage til fastsat tid. Det kan saledes fastslas, at sikkerhedstjenesten i den ovenanf0rte betydning er et hovedprincip i straffuldbyrdelsen, og der opstilles i overensstemroelse hermed folgende regler:

4 1. Ftengselsmanden bar altid vaere arvagen og papasselig. Forberedelser til undvigelser kan herved i tide opdages, og undvigelser forebygges. Er undvigelse ivaarksat, guelder det forst og fremmest om, at anstaltens eftersogningssystem ssettes i gang, hvilket sker ved alarm til vagtmesterkontoret. Ferst nar dette er sket, her fasngselsmanden selv iveerkssette forfelgelse. Safremt undvigelsen har bevirket et hul i sikkerhedssystemet, 1 eks. ved gennembrydning af vindue, mur eller lignende, b0r dette sikres, ligesom poster, der er n0dvendige i sikkerhedssystemet, ikke ma blottes. Sker undvigelse fra arbejdshold, der arbejder uden for det egentlige anstaltsomrade, feres resten af holdet straks hjem. Er flere af personalet til tjeneste ved holdet, kan disse efter forholdene fordele sig ved alarm, hjemforsel og ojeblikkelig forfelgelse. Det er vigtigt, at der ved alarmen kan gives nejagtig underretning om, hvilken fange der er undveget, hans paklsedning, samt i hvilken retning nan ma antag.es at vasre undveget. Under ophold i celle ber fsengselsmanden savidt muligt placere sig mellem fangen og dfiren. 2. Faengselsmanden skal altid nejagtlgt kende antallet af de ham undergivne fanger. Dette gselder, safremt ikke andet udtrykkelig er foreskrevet, savel arbejdsledere som dem, der udelukkende f0rer opsyn, savel selvsteendige poster som assisterende. Ved overtagelse af arbejdshold, postafsnit og i det hele af en gruppe fanger, skal tallet opgives af den afleverende. Tilling af fangeme til konstatering af, om det opgivne antal stemmer, skal ske ved enhver direkte aflevering af en gruppe fanger. Tsellingen skal foretages savel af den, der afleverer, som af den, der modtager fangerne. Sserlig vigtig er teelling ved ind- og udlukning, nar fanger fra forskellige afsnit sarnies til gardtur, kirkegang, foredrag o. 1, Her skal tallet kontro'leres ved at man sammenholder summen af de fra det afleverende personale opgivne tal med det tal, der fremgar af teellingen ved indlukningen. Tielling skal ievrigt forega sa ofte, som det er foreskrevet, og i0vrigt nar det skennes pakraevet, navnlig nar fangerne skifter placering. Pa udehold skal tselling ske med ganske korte mellemrum. Det er en selvfelge, at ingen fange kan udtages fra hold, afdeling eller i det hele taget af en faengselsmands tilsyn, uden at denne underrettes. Ved tilbagelevering sker melding ligeledes straks til denne. 3. Ingen post ma forlades, forinden afleseren er kommet til stede og har modtaget alle nedvendige oplysninger, herunder om det under posten horende antal fanger. 4. Prongselsmanden ma n0je passe pa de ham betroede negler. Han ma saledes aldrig lade dem blive siddende i lasene eller Isegge dem fra sig under tjenesten.

5 8 Han ma ikke lade nogen d0r, der bor veere aflaset, selv i den korteste tid vagre uaflaset. Noglerne aflever.es, nar tjenesten forlades. 5. Fa: tigs el sm an den skal iaevnlig visitere fangernes opholdsrum (bade arbejds-, fritids- og soverum) for at forvisse sig om, at fangerne ikke er i besiddelse af ureglementerede genstande eller har forberedt undvigelse. Ved visitationen ma det bl. a. pases, at vinduer, vinduesgittere, d0re, riste, skruer, beslag, senge etc. er faste og ubeskadigede, at intet utilborligt findes skjult i luftkanaler, potterum eller senge, under borde, beenke eller stole, i arbejdsmaterialet eller andetsteds, at intet er skrevet pa VEegge, d0r'e eller andet trasveerk, under horde, basnke eller stole, og at der ikke findes huller i madrasserne. Enhver ved visitationen forefunden uorden eller uregelrnsessighed skal meldes til vagtmesterkontoret, og dette skal ske uopholdelig, hvis det ved visitationen forefundne vfekker blot den ringeste mistanke om, at der er patsenkt undvigelse eller andet, hvis forebyggelse kraaver den hurtigst mulige indskriden. Fasngselsmanden skal til vagtmesterkontoret aflevere alle ureglementerede sager, der forefindes hos fangerne, derunder ogsa i og for sig vterdilose genstande, og skriftlige meddelelser, selv om deres indhold synes ganske betydnings!0st. Bortkastning, beskadigelse eller 0dela?ggelse af inventar, bekleedningsgenstande, arbejdsredskaber eller arbejdsmaterialer skal indberettes, idet fangen kan tilpligtes at yde erstatning af sine arbejdspenge. Det samme gselder beskadigelse paa bygningerne. Visitationerne af de enkelte opholdsrum m4 ikke forega i bestemt rsekkefolge, og det skal pases, at det samme rum af og til visiteres flere gange i 10bet af kort tid. Nar en fange forlader en celle for at 10slades eller anbringes i en anden celle, skal den forladte celle visiteres grundigt, f orinden den paiiy tages i brug. Ved visitation af fangers t0j bor saerlig alle s0mme og sammensyninger n0je undersoges; ligeledes b0r de genstande, der forefindes i fangers lommer: skratobaksdaser, urkapsler, blyanter o. 1., omhyggeligt efterses, for at de ikke af fangerne skal benyttes som gemmesteder for ureglementerede skriverier m,m. Ved eftersyn af indbragte efler tilsendte genstande eller ekstraforplejning eller af husflidsarbejde, der skal hjemsendes, b0r opm^rksomheden sarlig vsere henvendt pa, at alle hulrum og gemmesteder opdages. Ved kropsvisitationer skal to af personalet veere til stede bortset fra patrsengende tilffelde, hvor ojeniedet ville forspildes ved udseettelse. Kropsvisitation skal vtere sa effektiv, som formalet kreever, men b0r i0vrigt gennemfores pa en for fangen sa lidt st0- dende made som muligt. Fangen bor selv opfordres til at aftage sine klsedningsstykker, og befoling af fangens legeme b0r savidt muligt undgas.

6 10 6. Ftengselsmanden skal surge for, at der om aftenen af cellen udtages alle de redskaber, beklsedmngsstykker og andre genstande, som fangen ikke ma have hos sig om natten. I overensstemmelse med derom givne regler skal genstandenes tal afkontrolleres. Pa arbejdssale og vserksteder, hvor der beskaeftiges fanger, skal fsengselsmanden ved arbejdstidens ophor pase, at alt til lokalet h0rende v erkt0j er til stede og anbragt pa dets reglernenterede plads. Safremt lokalet tillige anvendes som opholdsrum, skal sadan kontrol ogsa finde sted forinden afm0nstring. 7. Hvis fsengselsmanden bar tilsyn med fanger, som arbejder eller i an den anledmng opholder sig udenders, sasrlig uden for en ringmur eller uden for det egentlige anstaltsornrade, skal han placere dem saledes, at han uafbrudt eller med ganske korte mellemnim kan konstatere deres tilstedevsrelse. Han skal pase, at de ikke taler med eller bar samkvem. med uvedkommende personer. Deltag-er ftengselsmanden i ledelsen af arbejdet, b0r han gennemf0re denne saledes, at hans opsyn ikke svsekkes afgorende derved. Der er intet til hinder for, at han selv deltager i arbejdet, navnlig for at vejlede og vise fangerne til rette ved dette, men hans opmaarksomhed ma ikke for Isengere tid vsere bortledt fra hele holdet. En 0vet fsengselsmand vil kunne finde en form, hvor han 10ser begge de opgaver, der er palagt ham ved ledelsen af og tilsynet med et arbejdshold. 11 II. Fanger nes arbejde. Fangernes beskseftigelse er et vigtigt led i arbejdet for deres genopdragelse. For mange fangers vedkommende geelder det, at de er kommet ind pa forbrydelsen, fordi de ikke har kunnet klare sig pa en almindelig arbejdsplads. Hvis de efter 10sladelsen kun kan beskasftiges ved darligt lonnet og usikkert arbejde, vil de let fristes til at fortssette med kriminelle handlinger. En del af fangerne mangier rutine og sikkerhed i almindeligt forekomrnende arbejde. De mangier derfor selvtillid, og dette medf0rer atter, at de opgiver de pladser, som de anbringes i eller skaffer sig ved 10sladelsen. Malet med fangearbejdet bliver derfor af fangen at ska.be en brugbar arbejder. Der skal alts& principielt stilles samme krav til en fange, som der stilles til en fri arbejder pa en god arbejdsplads, selvf0igelig med tilborlig hensyntagen til en oplferings- eller optreeningstid, safremt dette matte veere nedvendigt. Fangerne pa et vserksted eller et arbejdshold skal derfor ikke blot holdes i gang, for at tiden kan ga, men udf0re et virkeligt arbey'de. I overensstemmelse hermed opstilles f01gende regler: 8. Faengselsmanden skal, nar han leder fangearbejde, pase, at arbejdet fremmes med den fornedne hurtighed, najagtighed og samvittigtiedsfuldhed. Han skal vejlede fangerne med hensyn til arbejdets rette udf0relse i overensstemmelse med den lodende v^rkmesters anvisninger. Han skal s0rge for en passende fordeling af arbejdet mellem fangerne og for,

7 12 at alle fanger er uafbrudt beskseftigede i hele arbejdstiden. Det skal pases, at en fange ikke med eller mod sin vilje udf0rer et arbejde, som er palagt eller overdraget en anden. 9. Fxngselsmanden skal serge for, at arbejdsredskaber og arbejdsmaterialer behandles med omhu og 0konomi, og at der pa vasrkstedet eller arbejdspladsen hersker den n0dvendige orden. Nar disse forlades, skal der veere ryddet op, og alle redskaber skal vsere anbragt pa deres bestemte plads. Der ma ikke henligge arbejdsmaterialer eller fasrdige varer i unodvendigt orafang. 10. Fasngse Ism anden skal pase, at alle pabudte og ievrigt alle hensigtsmaessige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdets udferelse er iagttaget. Det skal ligeledes af den pagasldende arbejdsleder pases, at fanger, der anvendes til betjening af farlige maskiner, forinden har afgivet skriftlig erklsering om, at de er villige hertil. 11. Faengselsmonden skal opmaerksomt iagttage liver enkelt fanges arbejdspraestation Safremt denne er utilfredsstillende, skal ban g0re sig klart, om dette skyldes manglende vilje eller evne og fserdighed eller andre omstsendigheder. Skyldes det manglende vilje, skal fangen pamindes om at g0re sig storre anstrengelse, eventuelt indberettes for dovenskab. I andre tilfselde gives der ham forn0den vejledning, eller der afgives indberetning om, at fangen 13 med fordel kan overflyttes til andet arbejde. Er en fange saarlig flittig og dygtig, indberettes ogsa dette. En arbejdsbed0mmelse b0r indeholde vurdering af fangens arbejdsevne og arbejdsvilje, af hans evne til at indordne sig under arbejdsfgellesskabet og sa3rlig forud for 10sladelse hans muligheder for arbejdsmgessigt at klare sig ude. III. g anden kulturel pavirkning. Ligesom der i det frie liv i meget vidt omfang er undervisning for personer, der er fgerdige med den almindelige skoleuddannelse, er det naturligt, at der i fcengslet arrangeres undervisning for fangerne. Ligesom i det frie liv kan undervisningen vasre faglig eller almendannende. Pa en vis made kan der siges at vsere et storre behov for undervisningen i fsengslet end udenfor. Fangen er et menneske, der darligt har kunnet tilpasse sig samfundets krav, og ligesom man gennem beskseftigelsen kan opeve hans praktiske arbejdsduelighed, kan man gennem undervisningen 0ge hans indsigt i den faglige teori, der h0rer til ethvert stykke arbejde. Yderligere kan man tilstrsebe at 0g.e hans duelighed som samfundsmedlem i almindelighed ved gennem undervisning, foredrag og lignende at vise ham livsvardier, som han ikke hidtil har kunnet se, og som kan hjselpe til at stabilisere hans tilvserelse. Gennem undervisning i samfundslsere kan man derhos fors0ge at bibringe ham forstaelse af samfundets opbygning og

8 14 den hermed sammenhsengende n0dvendighed for gensidig hensyntagen mellem dets medlemmer. Mangier han forn0den fgerdighed i elementaere fag som regning, dansk og skrivning, er det en selvf01ge, at denne mangel b0r s0ges afhjulpet. Ogsa fangens beskseftigelse med fritidssysler som Igesning, s!0jd, tegning, idrset og Hgnende kan skabe interesser, der senere kan hjaslpe ham til at undga en darlig og farlig anvendelse af fritiden. Undervisningen varetages af de faste Iserere og af timelonnede Iserere, der enten hentes udefra eller blandt anstaltens eget personale. Selv om de fleste af personalet saledes ikke medvirker direkte ved undervisningen, har de dog den opgave at medvirke ved undervisningens praktiske gennemf0relse. 1 forbindelse med undervisningen fremheeves f01- gende: 12. Fxngselsmanden skal pase, at fangen meder rettidig til undervisningen, og at han efter dennes ophor uden unodigt ophold vender tilbage til det ham anviste opholdssted. 13. Fasngselsmandeti skal pase, at ftmgen behandler de ham udleverede undervisningsmaterialer og biblioteksb0ger med forn0den omhu. 14. Faengselsmanden skal pase, at materialer, der udleveres fangerae til fritidsbeskasftlgelse, ikke anvendes til andre formal end det, hvortil de er bestemt, og at der ikke 0dsles med disse Faengselsmanden ber i sin bedommelse af fangerne anfere iagttagelser om, hvorledes fangerne udnytter deres iritid, f. eks. oplyse om sserlig flid ved forberedelse til undervisning, ved selvstudium eller ved anden fritidsbeskseftigelse. IY, FfengsclsmanileHS almindelige optrteden. Fangernes holdning og hele indstilling til fsengslet og hele samfundet afheenger i h0j grad af, hvilken optrseden de moder fra fsengselsmandens side. Ved en hard og brutal fremfeerd kan man opna, at en del af fangerne g0res skreemte og medg0rlige, medens andre stivner i trods. Man kan imidlertid aldrig pa denne made skabe en sadan indstilling hos fangen, at han bliver bedre egnet til at vende tilbage til samfundet. Opretholdelse af disciplin og orden i et fsengsel krgever myndighed og bestemthed fra personalets side, og der ma ikke herske tvivl om, at det er dette, der angiver tonen i fsengslet; men sidelobende hermed ma der vsere forstdelse og interesse for fangens ve og vel. For den ftengselsmand, der forstar sin opgave, er det ikke n0dvendigt stadigt at pukke pa sin myndighed eller de tvangsmidler, der kan bringes i anvendelse. Gennem hele sit vsesen og sin veeremade og gennem den fornuft og det madehold, der prseger hans handlinger og udtalelser, indgyder han fangen respekt og g0r det til en naturlig sag for denne at f01ge de anvisninger, han giver. Folgende regler ggelder herom:

9 Faengselsmanden skal i sin tjeneste vise fasthed og alvor, At ffengselsmanden skal vise fasthed betyder, at han ikke ma vagre slap eller eftergivende i sin tjeneste. Han ma ikke lukke 0jnene for fangernes forseelser. Da flere af personalet far med fangen at g0re, vil det betyde, at der skabes sgerlige vanskeligheder for den pligtopfyldende fasngselsmand, nar han pataler forhold, der hos andre passerer upatalt. Fangerne er meget f01somme over for uensartethed i bestemmelsernes gennemf0relse og befinder sig iovrigt bedst, hvis reglerne altid krseves overholdt. Ordrer skal va?re korte og klare. Der skal ikke gives flere ordrer end nodvendigt og aldrig ordrer, der er uigennemforlige; men er en ordre udstedt, skal det pases, at den efterkommes uden ophold. Kravet om alvor indeholder, at fsengselsmanden ikke ma vsere pjattet og pjanket i sin optrseden over for fangerne, og han b0r heller ikke tolerere sadan optrasden fra disses side. Han b0r udtrykke sig uden vidt!0ftigheder og omsv0b og skal afholde sig fra utilb0rlig og takt!0s tale, ligesom han skal afholde sig fra eder, slang- og kraftudtryk. Han b0r erindre, at han ikke er fangernes kammerat, men deres foresatte. En velvillig og positiv indstilling er ikke uforenelig med alvor, som pa den anden side ikke er ensbetydende med hardhed og brutalitet. Et fsengselsophold er for en fange alvor, i det mindste i den forstand, at han under dette kan og skal arbejde for sin fremtid og ikke blot s0ge at fa tiden til at ga. Fgengselsmanden skal underst0tte fangen i en sadan opfattelse F&ngselsmanden skal vsere rolig og besindig. Fangerne kan ofte vsere irritable og uligevsegtige som f01ge af indespserringen og hele den skete forrykkelse af deres normale livsforhold, og denne sindstilstand kan resultere i us0mmelige og respektstridige udtalelser over for personalet. Over for en sadan opf0rsel fra fangernes side ma fgengselsmanden bevare sin ro og ikke seette sin autoritet pa spil ved at blive heftig og opfarende. Den rolige og beherskede fsengselsmand vil efter erfaringen blive langt mindre udsat for us0mmelige udtalelser end den, der ikke kan beherske sig. Ganske utilstedeligt er det, hvis fsengselsmanden tirrer, driller eller haner fangen. Loven yder fsengselsmanden et vsern gennem forh0jet straf for overgreb imod ham, og alene af denne grund er en udseskende holdning fra hans side meget forkastelig. Over for respektstridige udtalelser anvendes en i korrekt form afgivet tilrettevisning eller, safremt det sk0nnes n0dvendigt, indberetning til inspektionen gennem vagtmesterkontoret. 18. Fsngselsmanden skal veere retfserdig og sta fri og ubunden over for fangerne. Mange fanger foler sig forurettede gennem dom og straf, og denne forurettethedsfolelse ma ikke styrkes eller fremkaldes gennem en vilkarlig eller partisk behandling i fsengslet. Bade i rapporter om brud pa disciplinen og i almindelige bed0mmelsesrapporter b0r der n0gternt og uhildet g0res rede for forholdene. I disciplineerrapporter skal anf0res eventuelle formil-

10 18 dende omsteendigheder, herunder oplysninger om fejl eller forlobelse fra feengselsmandens egen side. Nogle fanger vil 'Vise sig lettere at omgas end andre. Fsengselsmanden ma, uanset ora han matte have vseret udsat for grove kreenkelser fra fangers side, optrasde ens over for dem, og ingen fange ma med rette fa indtrykket af, at han forfolges, eller at der ses ned pa ham. Omvendt bor fanger ikke.kunne opna noget ved at indynde sig hos personalet, f. eks. ved ydelse af personlige tjenester, ved Ian, gave eller lignende. Feengselsmanden m& overhovedet ikke af fangerne eller af andre pa fangernes vegne eller for fangernes skyld modtage noget til lans, forvaring eller som gave. Han ma ikke handle med fangen eller lade denne udf0re lonnet eller ui0nnet arbejde for sig. Han ma hasvde sin stilling som fuldstaendig.uafhgengig og upartisk. Fsengselsmanden skal anmelde til inspektionen, nar en person, som han star i slasgtskabs- eller venskabsforhold til, eller som han pa en eller anden made er afhasngig- af, 1 eks. som skyldner, bliver indsat i anstalten. 19. fcengselsmanden skal forega fangen med et godt ekserapel. Ligesom ved andre former for pavirkning og opdragelse spiller eksemplet en stor rolle i behandlingen af fanger. Faangselsmanden skal stille krav til fangen, men der er ingen styrke i disse krav, hvis ikke fasngselsmanden er den f0rste til selv at opfylde de krav, der stilles til ham. 19 Naar der krseves orden og renlighed af fangerne, er det n0dvendigt, at dette ogsa prgeger fgengselsmandens klgededragt og perso'n. Nar der krseves pligtopfyldenhed fra fangernes side, er det nedbrydende for fa3ngselsmandens autoritet, at han selv viser sig ligegyldig og s!0set ved tjenestens udf0- relse. Den fasngselsmand, der bserer preeg af at vasre forfalden til spiritus, eller som m0der p&virket af spiritus til tjeneste, hvilket selvsagt er en grov tjenesteforseelse, sveekker veegten af den pavirkning, der gar ud pa at fa fangerne til at forsta faren ved overdreven nydelse af alkohol. Ogsa selve feengselsmandens omgangstone over for kolleger, underordnede og fanger spiller en vsesentlig rolle. Anvender fasngselsmanden en br0sig, uh0flig og affejende tiltaleforrn, vil han ikke kunne forvente h0flige og korrekte svar. Ligesom han skal krasve h0flighed, b0r han ogsa vise hoflighed. 20. Ficngselsmaiiden skal vaere taktfuld. * Safremt en fange tillidsfuldt henvender sig til ham, b0r han efter evne st0tte fangen med r d og vejledning, men han b0r ikke udfritte fangen oni dennes private forhold eller give denne oplysninger om sit eget privatliv. Seerlig med hensyn til samtale med fangen om dennes forbrydelser b0r han vtere tilbageholdende. Det er ikke muligt pa forsvarlig made at drofte disse forhold med fangen, medmindre man er ganske n0je inde i hans sag. I modsat fald vil resultatet kunne blive, at man enten lader sig binde en del pa Eermet eller omvendt benasgter ting, som fangen

11 20 beretter sandfasrdigt om. I begge tilfcelde er droftelsen til mere skade end gavn. 21. Fiengselsraanden m& kun anvende magt efter nedennaevnte regler: Magtanvendelse, herunder brug af staven, ma kun finde sted i nfidsfald og kun: a) Nar det er n0dvendigt for at afv serge personlig overlast mod vedkommende fasngselsmand selv eller andre. b) Nar det er nodvendigt for at hindre, at en fange undviger, og faengselsmanden har grund til at tro, at han ikke pi anden made kan hindre undvigelsen. c) Nar det er n0dvendigt for at pagv-ibe en undvegen fange, og fgengselsmanden har grund til at tro, at han ikke pa anden made kan sikre sig fangens pagribelse. d) Til fremtvingelse af lydighed over for en given befaling, hvis ojeblikkelige efterkommelse er en n0dvendighed, og mod hvilken der gores aktiv eller passiv rnodstand, som ikke pa anden made skonnes at kunne overvindes. Der ma i det enkelte tilfaalde kun anvendes det efter forholdene mindst vidtgaende magtmiddel og kun i det omfang, formalet krsever. Nar magtanvendelse finder sted, skal det ske med besindighed for ikke at tilfoje storre overlast end n0dvendigt, og ved anvendelse af staven b0r det tilstrobes kun at rarnme a-rmene eller ryggen. Om enhver magtanvendelse skal der straks afgives skriftlig indberetning til inspektionen. Anvendelse af spsendetroje, handjern, henssettelse i sikringscelle eller andre sikringsmidler kan kun ske efter neermere ordre. 21 T. Orileu i feengslet, hygiejne og fangernes helbredstilstand. Hvor som i et fgsngsel mange mennesker er henvist til at leve sammen pa et begrgenset omrade, er det uomgeengelig nedvendigt, at der opstilles faste regler for disses daglige tilvserelse, saledes at ro og orden gennemf0res i alle forhold. Orden er ogsa forudsastningen for den gennemf0rte renlighed, der b0r herske i anstalten, og som har sin saerlige betydning for at modvirke udbredelse af srnitsomme sygdomme. Kravet om orden og renlighed er ikke alene n0dvendiggjort af praktiske og hygiejniske hensyn, men ma ogsa ses som et led i anstaltens hele opdragende arbejde. Fangerne er pligtige til at lade sig behandle for sygdomme. Hertil svarer et ansvar for personalet med hensyn til sygdommens behandling. Fsengselsmanden skal derfor have et vagent 0je med, om en fange matte lide af en legemlig eller sjselelig sygdom, saledes at han ved indberetning henleder opmterksomheden pa en ss,dan. Det forekommer hyppigt, at en fange simulerer syg for at opna goder eller lettelser. Da kun en lagge forsvarligt kan sk0nne over, om en sygdom er virkelig, indbildt eller foregivet, ma funktion^eren ikke undlade at indberette sygdomstilfaside eller undertrykke anrnodninger om fremstilling for lasgen, fordi han mener at sta over for en simulant; men han kan selvsagt meddele iagttagelser, der peger i denne retning. Med hensyn til sjselelige lidelser bernserkes sserligt, at der foruden dem, der kan ramme enhver ogsa

12 22 uden for anstalten, findes sindslidelser, der kan fremkaldes af indespjerring. Disse, der kaldes fcengselspsykoser, kan ytre sig som staerkt nedtrykt sindsstemning, hallucinationer (den pagseldende ser syner, tror at here stemmer o. 1.), raseritilstande eller ved anden stasrkt pafaldende opforsel. Om disse tilstande b0r der uden ophold indberettes. I forbindelse hermed gaglder f01gende regler: 22. Faeng seism anden skal pase, at der overalt inden for bans tjenesteomrade hersker god orden og renlighed. Dette gselder savel fangernes person og beklsedning som inventar og lokaliteter. Lokaler, der benyttes til ophold for fanger, skal udluftes regelmasssigt. Fangerne skal selv geres interesserede i at holde rent og ordentligt og bibringes forstaelse af dettes betydning. 23. Faengselsmanden skal p&se, at fangerne ikke freiubringer unedlg lann og stej, sasorn ved raben, syngen, ringen og banken. Det udstrakte feellesskab kan vasre en belastning af mange fangers nervesystem, og denne b0r ikke 0ges ved unodig larm og uro. Ogsa pa dette punkt skal fsengselsmanden s0ge at bibringe fangerne forstaelse. 24. Da fangernes deltagelse i gardture er begrundet i sundhedsmeessige forhold, skal faangselsmanden pase, at alle fanger, der ikke har udearbejde ogsa de, der hensidder i strafcelle deltager i gardture i 23 overensstemraelse med de regler, der er fastsat ved hver enkelt anstalt. 25. Fasngselsmanden skal s0rge for, at meddelelser om, at fanger legemligt eller sjseleligt er syge eller bef&ngt med utfij, fnat og lignende, hvad enten de beror pa egne wgttagelser eller pa fangens forklaring, uden ophold viderebringes til vagtmestcrkontor eller sygeafdeling. Ved selvmordsforstfg eller ulykkestilftelde foretages foruden uopholdelig alarmering om IsegehJEelp sadan f0rste hjgelp, som fa3ngselsmanden selv kan yde. Fanger, der har hsengt sig, nedskseres og underkastes kunstigt andedrast. Ved oversksering af pulsaren an- Isegges slynge. Alle foranstaltninger, der tjener til forebyggelse af selvmordsfors0g, skal traaffes; saledes skal piller og tabletter udleveres oplost i vand. Overfor fanger, af hvem selvmordshandlinger med sandsynlighed kan ventes, trseffes egnede modforholdsregler, sasom fjernelse af rem og seler, skarpe og spidse redskaber ra. v. Hvis fangen ved ringning tilkalder feengselsmanden, skal denne ufortovet tilse ham, selv om han tid- Hgere matte have tilkaldt fjengselsmanden uden grund. 26. Sdfremt fasngselsmanden matte iagttage seksuelle handlinger fra fangens side, der enten forstyrrer fxngselsor&enen eller kan bringe fangens sundhed i fare, skal dette indberettes.

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave 1.1 Nedsættelse, kommissorium og sammensætning Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, nedsatte ved skrivelse af 5. marts 2001 en arbejdsgruppe, som skulle

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN BETÆNKNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder BETÆNKNING NR. 25 5 1960 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Dørmandskompendium Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40078 Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 909 af 27/09/2005 (indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, med de ændringer,

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. datakriminalitet. Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

Straffelovrådets betænkning om. datakriminalitet. Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Straffelovrådets betænkning om datakriminalitet Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING NR. 1032 KØBENHAVN 1985 ISBN 87-503-5436-1 Ju 00-169-bet. Eloni tryk København

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere