Kommunepl an \ Hvad kan en lokalplan indeholde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunepl an \ Hvad kan en lokalplan indeholde"

Transkript

1 ERHVERVSOMRADE F0LLE

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanloven er lokalplaner den plantype en kommunalbestyrelse skal anvende til at fastlægge bindende stemmelser for grundejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v. Kommunepl an \ Kommuneplanloven pdlægger ogsa kommunalbestyrelsen at udarbejde en samlet overordnet plan for hele kommunen. Kommuneplanen udgør de rammer,,inden for hvilke lokalplaner skal udarbejdes. I kommuneplanloven er det bestemt, at en lokalplan skal tilvejebringes, nhr det er nødvedigt for at sikre kommuneplanens VirkeliggØrelse. En lokalplan skal endvidere tilvejebringes, f0r der gennemføres større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder. En lokalplan kan i Øvrigt udarbejdes, nar kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt. Hvad kan en lokalplan indeholde I en lokalplan kan der bl.a. optages bestemmelser om et omrades anvendelse og om en bebyggelses placering, omfang og udformning, om bevaring, om vej- og stiforhold samt om andre forhold det i individuelle tilfælde vil være relevant at medtage. Lokalplanen skal sikre, at et omrade fdr en udformning, som tager mest muligt hensyn til de bestaende omgivelser. Endvidere skal den sikre sammenhæng med den 0vrige planlægning i kommunen. OffentliggØrelse Ved offentligggrelse af lokalplanforslaget skal det sikres, at borgerne far kendskab til forslaget og derved mulighed for at Ove indflydelse pa lokalplanen, inden kommunalbestyrelsen vedtager den endeligt.

3 1 RGVNDE SSOYSMUNE LOKALPLAN NR, 29 ERHVERVSOMRADE FCDLLE \ Lokalplanen er udarbejdet af R0nde kommunes planlsgningskontor Anvendte kort er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse (A 83).

4 INDLEDNING SIDE Lokalplanomriidets beliggenhed... 2 Tekstens opbygning... 2 BESKRIVELSE OG REDEGBRELSE Baggrund og formal med lokalplanen... 4 Eksisterende forhold... 5 Lokalplanens indhold... 7 Forhold til anden planlægning Illustrationsplan RETNINGSLINIER FOR ERHVERVSOMRADE FBLLE Indledning Omradets topografi Omriidets fysiske struktur Rumdannelser og landskabstræk Bebyggelsens placering b LOKALPLANENS BESTEMMELSER s 5 S 6 s l0 l1 s 12. Formal Omrade og zonestatus Omradets anvendelse Udstykninger Vej-. sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforeing Servitutter Ophævelse af byplanvedtægt Vedtagelsespategning Kortbilag Kortbilag Bilag 3. Vejprofiler Bilag 4. Zoneopdeling Lokalplanens retsvirkninger

5 2 XNDGEDNXNG LOKALPLANOMRADETS BELIGGENHED Lokalplanomradet, der ligger nord-vest for RØnde, grænser op til eksisterende erhvervsareal ved Falle og omfatter et areal p& ca. 8 ha. Det afgrænse$ mod vest af det eksisterende blandede bolig/erhvervsomr&de omkring Lerbakken, mod nord af F011evej og mod syd og Øst af landbrugsarealer. Syd for omradet ligger Arhusvej. IokalplanomrAdets bellggenhed I forhold t11 hovedtraflkgrerne overslgtskort 1 : TEKSTEX3 OPBYGNING Denne lokalplan er opbygget af 3 hovedafsnit: 1. Beskrivelse og redegarelse. 2. Retningslinier for Erhvervsomrade Falle. 3. Lokalplanens bestemmelser.

6 3 AFSNIT 1 AFSNIT 2 AFSNIT 3 I fgrste afsnit beskrives formal og indhold i lokalplanen og baggrunden for planlægningen gennemgbs. I afsnit 1 er tillige redegjort for forholdet til anden planlægning, herunder kommuneplan og regionplan, I andet afsnit beskrives den karakter, byradet Ønsker at tilvejebringe for det samlede erhvervsomrade i Kommuneplan 89 benævnt omrade 1.E2 og 1.E4. Med enkle principskitser og en kort tekst forklares efter hvilke retningslinier, omradets videre udbygning bør \ ske. Disse retningslinier er ikke juridisk bindende for den enkelte grundejer. De er ment som ledetr&.de for omrbdets fremtidige planlægning. Tredie afsnit er de juridisk geldende bestemmelser for omradets bebyggelse og arealdisponering. Bagerst findes.de juridisk bindende kort, principskitser over vejprofiler samt et skema over de retningslinier, lokalplanen udstikker for bebyggelse og anvendelse l planens forskellige udstyknlngsomrader.

7 4 3,- BESKTaIVELSE OG REDEGXBRELSE mggrund OG FURM1sL MED LOKALPLANEN Des er fdlgende anledninger til lo- Kalplanens fremkomst: - RØnde komme mangler byggemodnede erhvervsgrunae. Den videre byggemodning til erhverv ved RØnde by er planlagt at skulle foregdr i erhvervsomrade FØlle. - Rande kommune Ønsker at kunne tilbyde erhvervsgrunde til forskellige typer virksomheder, der stiller forskellige krav til omgivelserne. Undersdgelser af sbmmenhængen mellem kommunal planlægning og erhvervslivets udviklingsmuligheder viser, at virksomheder i stigende omfang har problemer i forhold ti1 deres naboer - staj, røg, udseende, trafikale forholu osv. Problemerne forekommer savel i forhold til omgivende omrdder som internt i erhvervsomraderne mellem forskellige typer af virksomheder. En anuen tendens i tfden er, at virksomheder i stigende grad "sælger" p& image, udseende og beliggenhed. Saledes er omgivelsernes kvalitet af stor betydning for den enkelte virksomhed. P& denne baggrund sigter lokalplanen P$ at opfylde falgende ma1: - En opdeling af omradet i anvendelseszoner skal sikre, at den enkelte virksomhed kan tilbydes den rette beliggenhed, saledes at miljøkonflikter i omradet forebygges. - OmrBdet skal sikres gode tilkørselsforhold fra motortrafikvejens udfletning ved Korslund via Randersvej. - Planlagningen for omradet skal sikre, at de landskabelige kvaliteter, der i dag er i omrddet, bevares og plejes. Planlagningen sager ved etablering af beplantninger, at sikre, at erhvervsomriidet fra begynaelsen far identitet og sammenhæng med landskabet. Ligeledes skal planlægningen sikre, at omsadet som helhed fremst&r harmonisk, velplanlagt og velplejet.

8 5 EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanomrddet - udsigt mod Rende by Lokalplanomradet bestar af ubebygget jord langs FØllevej mod Skrejrup. Arealet er kommunalt ejet. Omradet grænser op til et blandet bolig-erhvervsomr%de beliggende omkring Lerbakken. Syd for dette omrdde ligger et mindre parcelhusomrade ud mod Arhusvej/Randersvej.

9 6 LokalplanomrAdet - udslgt over det abne land mod nord OmrAdet trafikbetjenes fra Arhusvej/ Randersvej via FØllevej og ligger relativt nær ved udfletning til motortrafikvej. Omriidet ligger i landskabet, og rummer s&ledes en række attraktive udsigtsgrunde, med udsigt dels over det åbne land mod nord dels over RØnde by, der ligger p8 bakkedraget Øst for omrtidet.

10 7 Det ekslsterende erhvervsomr&de ved Lerbakken Endelig skal det nævnes, at RØnds skole og byens idratsfaciliteter ligger syd-(bst for omradet ud mod Arhusvej/ Skrejrupvej. &OKALPLANENS INDHOLD Nye ubstykniagsomr&der Byggeornrdder Arealanvendelsen Der udpeges 4 udstykningsomt&der, bsnævnt 1.1, 1.2, 1.3og 1-4 p& kortbilag nr. 2. Omreiderne er beliggende syd for FØllevej p& et areal, der er en del af parcel 10" FØlle, F0311e by. (Se kortbilag nr. 1). Indenfor delomraderns fastlægger lokalplanen ved hjælp af byggeomrader, hvilke arealer, der m& bebygges og hvilke, der skal holdes fri for bebyggelse (se kortbilag nr. 2). Uden for byggeomrbderne sikres reservation til vejarealer og beplantninger. Arealanvendelsen i omrddet er i Kommuneplanen fastlagt til erhvervsform81.

11 ogsa a Med denne lokalplan sikres en zoneopdeling af omrbdet, der skal forebygge miljøgener og -konflikter, savel internt i ornr&det som i forhold til omgivelserne. Opdelingen er ikke kun bestemt af mil- + jøforhold forhold som facadebeliggenhed, krav til udenddrs oplag, tilgængelighed m.v. indgar i opdelingen I den følgende gennemgang af udstykningsomraderne refereres til "Hdndbog om Milja og Planlægning" udsendt af Planstyrelsen ag MfljØstyrelsen i december I danne hdndbogs kap. 8 henfores danske virksomhedstyper og -anlæg til 7 klasser med stigende miljøbelastnlng af omgiveloerne. Klasseinddelingen er administrationegrundlag i nærværende lokalplan. DelomrWe 1.1 (se kortbilag nr. 2) er beliggende langs Fdllevej grænsende op til det Abne land. Omrhdet udlægges til liberale erhverv, kontorer, smbværksteder med forretningsvirksmhed, mindre produktionsvirksomheder og virksomheder med megen tilkørse1. Virksomhederne hører med undtagelse af enkelte virksomheder med megen tilkørse1 til i ovennævnte hhdbogs klasse 1 og 2. I omradet kan der som hovedregel ikke placeres virksomheder, der er miljabelastende. D et er derfor en forudsætning, at virksomheder, der placeres her, ikke skal have miljøgodkendelse. Der er i omrtkdet mulighed for udendørs oplag. Der vil ikke kunne etableres boliger i omradet. Det forventes, at fremtidige virksomheder i dette omrade i haj grad stiller krav til bl.a. udseende og forarealer, s& erhvervsomradet fremstar pænt og velholdt. Delomriide 1.2, der er beliggende omkring Lerbakken (vej B-B) og vej C-C syd for delomrade 1.1 (se kortbilag nr. 2), udlægges til lettere industri, lager, handværk, værkstedsvirksomheder og reparation.

12 9 Virksomhederne kan henføres til hbdbogens klasse 2 og 3. I omradet kan placeres virksomheder, som skal kap. 5 godkendes, men som efter Rande kommunens skdn ikke giver nævneværdig rniljdbelastning af amgivelserne Der er i omrtfdet mulighed for udendørs oplag. I omrttdet vest for Lerbakken, vil der kunne etableres bolig for en familie saf remt den har ti1,knytning til virksomheden. I omradet Øst for Lerbakken er det ikke tilladt at opfare boliger. Kun i meget specielle tilfælde kan der gives mulighed for indretning af en enkelt bolig i tilknytning til en virksomhed, shfremt det kan dokumenteres, at tilstedeværelsen af en person er nødvendig af hensyn til virksomhedens forsvarlige (Sikkerhedsmæssige) drift. Uanset om der matte forekomme et sbdant tilfalde, vil omradet i milj0mæssig henseende blive administreret som et nrentn erhvervsomrade og ikke som et blandet bolig/erhvervsomr&de. Eksempler p& virksomhedstyper: tbmrermestre, snedkernestre, mindre entreprenører, smtf trykkerier m.v. Delomrade, 1.3 (se kortbilag nr. 2), ligger mellem omreide 1.2 og ubebygget areal. Omradet udlagges til industri, lager-, entreprenar- og oplagsvirksomhed. Omreidet anvendes primært af virksomheder, for hvilke det er vanskeligt at reducere den frembragte lokale stbjfarurening. Virksomhederne kan overvejende henføres til hdndbogens virksomhedsklasser 4 og 5, men visse klasse 3 virksomhsder kan ogsa passes ind her. Det er i dette omrade, der tillades de højeste støjniveauer, samt lugt- og støvgener. Der m& dog ikke etableres forurenende virksomheder med særlige beliggenhedskrav (jvf. miljøbeskytte1- seslovens kap. 9). I omradet ma der etableres virksomheder, som kommunen kan miljøgodkende. Derudover kan der etableres virksomheder, der kræver en amtslig miljøgodkendelse. (1 miljøbe-

13 10 skyttelseslovens kap. 5 er denne type virksomhecler mærket med a). RØnde kommune vil for hver enkel a-virksomhed vurdere, om den kan placeres i omrb det. I omradet er udendørs oplag muligt. Der vil ikke kunne etableres boliger i omradet. Kun i meget specielle tilfælde kan der gives mulighed for indretning af en enkelt bolig i tilknytning til en virksomhed, sbfremt det kan dokmenteres, at tilstedeværelsen af en person er nødvendig af hensyn til virksomhedens forsvarlige (sikkerhedsmæssige) drift. Udset om c er m&te forekomme et shdant tilfælue, vil omradet i miljqlmaessig henseende blive administreret som et "rent" erhvervsomrsdo og jkke som et blandet bolig/ erhvervsomr&de. Eksempler ph virksomhedstyper: maskinfabrikker, m0belfabrikker m.v. Delomrbde 1.4 (se kortbilag 2) Omrddat udlsgges til liberale erhverv, kontorer, mindre produktionsvirksomheder o.lign. Virksomhederne kan henfdres til hi5nubogens klasse 1 og 2. Det er en forudsatning, at virksomheder, der placeres her, ikke skal have miljøgodkendelse. Der vil ikke kunne etableres boliger i omreidet. Det forventes, at fremtidige virksamheder i dette omrdde i hbj grad stiller krav til udseende. Arealet ggres først klar til byggeri, nhr det eftersparges af konkret virksomhed. Udvidelsesmuligheder Beplantning RQnde kommune tilbyder udvidelsesmuligheder for ornr$dets virksomheder, ved at man før grundsalg i omsadet tilbyder den givne grund til ejere af nabogrunde. Hvor der er flere naboejere vil den, der har været etableret i omr$det laengst blive tilbudt grunden f8rst. I lokalplanen er der fastlagt 3 typer af beplantning. (Se kortbilag nr. 2).

14 11 Hovedalleen FØllevejs status som omr&dets hovedadgangsvej og dermed omriidets førstehhdsindtryk skal opbygges og understreges med en alle af bornholmsk r0n. Alleen er med til at binde omrbdet sammen og give en rolig baggrund for de forskellige former for erhvervsbebyggelse, som byradet forestiller sig placeret i omr8det. Alleen plantes af RØnde kommune som ogsa star for vedligeholdelse, Levende heun Denne type af bepldntning bestar af planlagte og eksisterende beplantninger, der er med til at underopdele omr&det og understrege terrænet. Samtidig virker Ue som en visuel afskarmning mellem erhvervsomrddet og det bbne land/arhusvej/rønde by, samt lnternt i omradet. Disse beplantninger udføres af RØnde kommune, som ogs& vedligeholder dem minimum de farste 2 &r efter plantningen indtil grundejerne, overtager forpligtelsen for de hegn, som ligger p& den enkelte ejers ejendom. Det levende hegn som afgrænser omrddet mod Ost vedligeholdes vedvarende af RØnde kommune. Delomrade 1.4 tilplantes midlertidigt som grdnt omrade af RØnde kommune. Allebeplantning savel som levende hegn etableres i forbindelse med byggemodningen. "In~acrearealer~~ Den tredie form for beplantning, som planen indeholder bestemmelser om, er den, som skal placeres langs omradets hovedadgangsve j, de sakaldte 'I imagearealer". Denne beplantning udføres og betales af firmaerne selv. P& arealet ved FØllevej er det vigtigt med et ordentligt udseende. Her er det ikke kun virksomhedernes image, men hele karakteren af erhvervsomrkdet, der signaleres.

15 12 Eksempel p4 imageareal fra det eksisterende erhvervsomrelde. PR Electronb er en Mor vel - plejet plæne ud mod Randersvej Ubebyggede gmnde Veje og stier RØnde komune tilsar ved byggemodningen alle grunde i omradet med græs. Ved af en grund i omrbdet forpligter ejeren sig til at splrge far pasning af sit grundstykke ogs& i ubebygget stand. Vejadgangen til UdstykningsomrAderne skal ske fra Randersvej via Fallevej (vej A-A) og Lerbakkens forlængelse (vej B-B) til udstykningsomraderne 1.1, 1.2 isamt Fra en ny stikvej (vej C-C) fra FØllevej til udstykningsomrhderne 1.2 og 1.3 (se kortbilag nr. 23 FØllevej (vej A-A) (se bilag 3): Vejarealet udlagges i bredde pb 16 m, dog med en maximal befæstelsesbredde p& 8 m. Kombineret gang- og cykelsti anlægges langs vejens sydlige side. Vej B-B (se bilag nr. 3): Vejarealet udlægges i bredde p& 12 m, 8og med en maximal befæstslsesbredde p& 8 m. Der anlaegges fortov langs vejens Østlige side. Vej C-C (se bilag nr. 3): Vejarealet udlaegges i en bredde p& 12 m, dog med en maxinral befastelsesbrede p& 8 m. Der anlægges græsrabatter langs vejen.

16 13 Gruodederf orening Valg af erhvervsgrund Der oprettes en erhvarvsgrundejerforening for hele Erhvervsomrade F011e. Alle parceller inden for lokalplanomradet har tvunget medlemskab af foreningen. Grundejere i det eksisterende erhvervsomr4de vfl blive tilbudt medlemskab af foreningen. RØnde kommune finder det hensigtsmæssigt, at der er et samlet organ, som kan varetage alle erhvervevirksomhedernes interesser i ornr8det. Det sikrer, at de forpligtelser, som overdrages til grundejerne, kan varetages kollektivt. ' Af teksten i radegarelsen fremgik, at det er i den enkelte virksomheds interesse at analysere sine behov og finde den grund i udstykningen, der passer til disse. Det kan dreje sig om behov for bolig i tilknytning til virksomhed, støjnivaau, miljøforhold samt arkitektoniske og landskablige forhold. RØnde komuna vil være behjælpelig med vejleuning ved valg af grund og placering af en virksomhed, s& erhvervsomradet som helhed og den enkelte virksomhed i særdeleshed fremstar og fungerer optimalt.

17 ~~ ~ 14 FORHOLtR TIL ANDEX Lokalplanomradet er en del af rammeom- PLANLlsGNING rade 1.E2 og 1.E4 i RØnde Kommune- RØnde konnrmneplan 89 plan 89. -r ERHVERVSOMRADE Lerbakken, Falle RBNDE KOMMUNEPIAN 89 RAMMER FOR LOKALPUNLRQNINI Vedtaget: 6. nov Lokalplanlægningen for omradet skal sikre at omrildetsanvendelse fastlægges til erhvervsformal, &som lettere lndu - stri, lager- og værkstedsvirksomheder, herunder service- og forretnings virksomhedog enkelte boliger (bestyrer -, portnarbolig o. Ilgn.) l tllknytning til den pilgældende virksomhed, samt at der kun kan opfrares virk - somhederelleranlæg, som ikke medfrarer særlige gener i form af forurening. at bebyggelsesprocenten p8 hver enkelt ejendom Ikke overstige 40. at bygnlngsherjden Ikke overstlger 8,5 m. atswhensyn ferlger reglonplanens retningslinier (Mlljerstyreisens vejled - ninger).

18 15 ERHVERVSOMRADE Falle / Skrejrup RWE KOMMUNEPLAN 89 RAMMER FOR LOKALPtANlÆQNIN~ Vedtaget: 13. dec. l089 Lokalplanlægnlngen for omradet skal slkre at omrtktsanvendelse fastlægges til erhvervsform& dsom industri - cy h&mrksomh, engrcwlrksomheder, erhvervservlceflrmaer sam &Idanerhvervsvirksomhed, som efter byrddetsksn naturligt finder plads lomddet (dog Ikke handel med dagllgvarer). Enkelte boliger (indehaver -, bestyrer -, portnerboliger o.lign.) i tilknyt - ning til virksomhederne kan tillades. \ Denvestilgedel af omradet forbeholdes overvejende lndustrl -, transport. og helndværksvimheder, mens omrtlderne mod Skrejrup og Rarnde owejendefotbeholdes mindre fremstllllngsvlrksomheder, der Ikke er omfattetaf miljdxskytte!lstaovens kap. 5, samt engrosfirmaer, erhvervsservlcafirmaer o.llgn. at kmbyelgelsesprocenten pa den enkelte elendom Ikke overstlger 40. at bygningshajden ikke overstiger 1 O m over terræn, bortset fra skorstene og lignende bygnlngsdele, der n~ldvendlge for en bygnlngs eller et anlægs drift. atom&detopdeles I 3 adskllte delomr&der med hver sln vejadgang fra Fsllevej - ny.forbindelse - Skrejrupvej. at eventuelle restarealer mellem delomrilderne fremstar gr~lnne og forbliver i landzone. at den avrlge del af omradet overfares t11 byzone. Lokalplanen strider ikke mod disse rammebestemmelser.

19 16 Kommuneplanens rammeomr&de 1. E2 er omfattet af en byplanvedtægt fra I -- I,- - Lokalplangrænse Byplanv&&q$ens omrdde med lokalplanomrfidets grænse indtegnet Lokalplanen omfatter en del af byplanvsdtægtens areal og afviger fra denne vedrarende følgende forhold: - Øst for Lerbakken phbydes udstykninger med en grundstørrelsa p& m2. Vest for Lerbakken p&- bydes udstykninger med en grundstørrelse pd mz. Dette piibud ophæves med lokalplanen, hvor en generel minimumsstørrelse pb 2000 ma bliver gældende. - Byplanvedtagten phbyder en mindste facadelangde ph 30 m. Dette phbud ophæves for den del af byplanvedegtens areal, der er omfattet af lokalplanen. - Byplanvedtægtens Østlige afgrænsning pdbydes beplantet.

20 Regionplan 89 Miljglmaessige forhold 17 Dette pabud ophæves, for den del af byplanvedtagtens areal, der er omfattet af lokalplanen. Beplantninger etableres herefter som angivet i lokalplanen. I Regionplanen bestemmes, at alle kommuner i Arhus amt, med undtagelse af SamsØ, skal udlægge industriarealer med forbud mod boliger, som ikke e'r nddvendige for den pagaeldende virksomheds forsvarlige drift. Tilladelse til - i et konkret tilfalue - at indrette en bolig i farbindelse med en virksomhed, bør kun gives, hvis det kan dokunenterbs, at virksomhedens forsvarlige drift kræver, at der uden for normal arbejdstid er en person (f. eks. vagtmand eller portner) i virksomhedens umiudelbase nærhed, som med meget kort varsel kan træde i funktion i tilfælde af alarm eller af andre sikkerhedsmæssige arsager. Bestemmelsen har til formdl at sikre et alsidigt udbud af erhvervsarealer, ags& arealer, der er egnede til virksomheder, der medfører en vis og/ eller anden miljømaessig belastning af omgivelserne, Med lokalplanen for Erhvervsomrbde Falle im0dekomes dette for RØnde kommunes vedkommende. Lokalplanomr8det er opdelt i flere udstykningsomrader. Med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven tager denne opdeling bl.a. sigte p& at regulere miljøbelastningen dels i de enkelte udstykningsomrader, dels i forhold til lokalplanomradets omgivelser. Milj0beskyttelsesloven MiljØbeskyttelseslovens kapitel 5 handler om særligt forurenende virksomheder. Kapitel 5 inddeler alle virksomheder i 4 kategorier: 1) Virksomheder, der aldrig skal have miljøgodkendelse. De er ikke nævnt i bilag til MiljØministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere endringer).

21 VirksoanhedsstØj 2) Virksomheder, der ikke skal have milj0godkendelse, hvis de etableres i et omrade, hvor der er en godkendt lokalplan, der udlægger omr& det til erhvervsformal. Disse virksomheder kaldes *-virksomheder, De er nemlig markeret med en gtjerne (.k) i bilag til MiljØministeriets bekendtgrbrelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere mdringer). 3) Virksomheder, som kommunen skal miljøgodkende. Disse virksomheder er nævnt uden særlig markering i bilag til Miljaministeriets bekendtgmelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere ændringer). 4) Virksomheder, soh amtskommunen skal miljøgodkende, Disse virksomheder er markeret med (a) i bilag til MiljØministeriets bekenutgørelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere ændringer). Virksomheder, der etablerer sig i omrgdet, skal overholde de st0jgrænser, der er fastlagt for det enkelte delomrdde i lokalplanen, stiledes at omgivelserne ikke generes i nævneværdig grad. Granseværdierne for virksomhedsstøj er vist i nedenstaende skema. Værdierne angiver det maksimale etøjnfveau, som den enkelte virksomhed skal overholde, bade i det delomrbde, hvori den ligger og i forhold til naboomraderne i og uden for lokalplanomr8det. Grænsevsrdierne, der er angivet i db(a), forudsættes malt i et vilkarligt punkt uden for virksomhedens egen grund i de respektive omrader. Grænseværdierne er gennemsnitsværdier over visse tidsrum inden for de angivne døgnperioder. De nærmere definitioner, bl.a. af nævnte tidsrum, er angivet i MiljØstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

22 19 Dag Af ten Nat Maksimalkl kl kl værdi SØn- og Nat helligdage kl kl LØrdage kl I boligomrade syd for lokal planomradet.. I omrade 1.1 og 1.2 vest far Ler \ bakken (vej B-B) I omripde 1.3 og omrade 1.2 8st for Larbakken (vej B-B) I omrade Spildevand Omradet er omfattet af godkendt spildevandspl an. Kloakarbejder forventes pabegyndt i Varmeforsyning VejtrafikstØf Landbrugspligt For lokalplanoms&det foreligger der ingen kommunal varmeforsyningsplan. I planlagningen er phregnet individuel opvarmning. Det skønnes ikke, at stgjniveauet hidrarende fra Randersvej og FØllevej vil belaste omradet. Ophievelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykning.

23

24 21 2- RETNINGSLINIER FQR EL7NCVERVSQMRADEZ FQ)ILLE Indledninq OmrMets tomagi I dette aesnit beskrives, hvilke kvaliteter og muligheder, der er i Erhvervsomrade Falle, og som bar fremmes ved den fremtidige planlægning. Denne fremstilling af en udbygningsstrategi for Erhvervsomrade FØlle beskriver, hvilke landskabelige træk, der er vigtige for omrhdet. Hvilke fysiske strukturer, der kan gøre omradet til et velfungerende erhvervsomriide, samt hvardan planlægningen af omradet kan respektere det nærliggende skole/ idretsomriide og sdve RØnde by. Retningslinierne giver konkrete anvisninger p& omradets fysiske udformning. Retningslinierne er ikke retsligt bindende for grundejerne, men skal forst8s som eksempler og Inspiration for den fremtidige lokalplanlægning og udbygning af omradet. Omradets topograf1 Omrddets vestlige del bestar af et bakkedrag med fin udsigt over det Abne land mod nord og RØnde by mod Øst. Den Østlige del af omrhdet star af et dalomrbde, der følger og afgrænses af Skrejrup bæk.

25 22 Omrbdets fvsibke 8traktUr Vejnettet Omrddets struktur bør opbygges stiledes, at erhvervsvirksomhederne gives gode tilkørselsforhold til det overordnede vejnet. Desuden bar udbygningen af vejnettet sikre mod konflikter mellem skole/ idrætsomrade og erhvervsomrade. Den fremtidige vejstruktur udbygges med udgangspunkt i de to hovedtrafikbrer: den Øst/vestg&ende Arhusvej og den ngrd/sydgdende Randersvej. Fra disse leder hovedfordelingsveje via stikveje til oms&dets virksomheder, Omradets vejstruktur kan ps længere sigt udbygges som vist p& den ovenst&- ende skitse, hvor erhvervstrafikken ledes vest om skole/idrstsomr&de. Herved opnas den mest rationelle trafikforsyning til erhvervsvirksomhederne, samtidig med at barnene sikres en forsvarlig skolevej, og landskabet omkring Skrejrup baek og landsbyen Skrejrup bevares. Denne vejstruktur er en af flere mulige langsigtede 1Øsninger. Lokalplanforslaget fastlægger kun vejforløb i en mindre del af omradet, og disse vejfglringer kan udbygges p& andre mader end den skitserede.

26 23 Byrbdet Ønsker imidlertid at tilkendegive, at den lasning, der vælges til sin tid, skal friholde Nattergalevej- Skrejrupvej p& strækningen fra krydset Nattergalevej/Arhusvej til Skrajrug by for erhvervskarse1 til og fra ErhvervsomrAde FØlle. Princirtse, der visa, hvordan den fremtidige bebyg - gelse nplacereslomddet Bebyggelsen kommer til at bestd af enkeltstaende bygninger. Bygningerne bør orientere sig mud hovedfordelingsvejene, s& de er med til at strukturere omrhdet og tilføre det identitet. Mange erhvervsomrttder virker udflydende og usammenhængende, fordi den enkelte ejendom bygges uden tanke for den helhed den indgar i. For at styrke omrhdets karakter og identitet bør grundejerne opmuntres til at orientere bygningerne mod hovedfordelingsvejene - s& erhvervsomradet modtager den besøgende med en attraktiv facade. Beplantning Principskitse. der viser, den eksisterende og fremtidige beplantnlng, som den kunne udformes I omradet.

27 24 Den eksisterende beplantning er en af omradets store kvaliteter. Beplantningerne er i høj grad med til at strukturere dels det kupereae landskab og dels dalen ved Skrejrup bæk. Denne karakterfulde grcdnne struktur kan styrkes ved at tilføje en all8beplantning langs de ny0 hovedfordelingsveje. Herved understatte6 hovedfordelingsvejenes betydning, som vigtige forlqb i omradets struktur. Ornriidets silhuet Omrfldets silhuet, hvor man ser bebyggelsens place - ring p4 skrdningen Bebyggelsens silhuet bør underordnes det kuperede landskab og hovedbeplantnfngen i omradet. Af hensyn til RØnde bys karakterfulde silhuet pb den vestvendte bakkeskraning Øst for omradet, WJ: der ikke bygges for højt i omr&det. Rumdannelser oq lanclskabstræk Al leen Omrfldets hovedfordellngsve e markerer sig med en all&eplantning af Bornholms L R0n

28 25 Levende hegn OmrAdets hovedfordelingsveje bor udforme8 med all&beplantning, gadebelysning og belægninger, s& de markerer sig som vigtige vejforløb, der binder omrbdet sammen. De levende hegn i omradet fralger landskabets former Dalen Omradet rummer bevaringsvsrdige beplantninger i form af levende hegn, der fysisk og visuelt deler omrddet op og understreger landskabet. Dette træk bygges der videre p& i planlægningen og udbygningen af omradet ved pleje af eksisterende hegn og etablering af nye. Dalen ved Skrejrup bæk - et smukt landskabsrum

29 26 Bebvusalsens Placerinq! Mod Øst afgraenses omrddet af Skrejrupbæk. Bakken er kranset af træ- og kratbeplantning, der danner en smuk og veldefineret overgang mellem erhvervoomradet og landsbyen Skrejrup/det Abne land. Dette landskabstræk skal i planlægningen og udbygningen af omradet bevares og plejes. Det flade naturligt afgrænsede kan i planlægningen af ornrddet udlægges til virksomheder, der orienteres mod og indpasser sig i landskabsrummet. Bebyggelsens placering mod hovedfordelingsvejene Mod Fdllevej bygningerne placeres parallelt med vejens akse. Bebyggelsen kan have frem- og tilbagespring fra en fastlagt linie. Bebyggelsens placering ved Skrejrup bæk

30 27 I omrbdets Østlige del placeres bygnfngerne i landskabsrummet ved bækken. Bebyggelsen bør her gives et Abent præg og bygningerne ligge som arkitektoniske elementer i landskabet.

31 28 3, LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om kommuneplanlægning (MiljØministeriets 1ovbekendtgØrelse nr. 918 af ) bestemmes følgende for det i 2 nævnte omrade. d 1.0 LOKALPLANENS FORMAL Lokalplanens formal er: - at sikre der kan anvises arealer til erhvervsformal. - at sikre en fleksibel udstykning, der kan imødekomme forskellige Ønsker om grundstørrelse og anvendelse. - at sikre omradet gode tilkørselsforhold. - at minimere de miljømæssige gener internt i omradet og overfor naboomraderne. - at sikre, at omradet far et helhedspræg og en god sammenhæng med landskabet. - at fastlægge beplantninger, der giver omradet karakter og fungerer som skærm mod omgivelserne. - at oprette en grundejerforening til varetagelse af fælles opgaver i omradet OMRli.DE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanomradet afgranses som vist kortbilag nr. 1 og omfatter del af matrikel nr.loa~0-e-~-e;--f0.l.l.e--byf samt al- t-/ k&., $, bt-zyed le parceller, der udstykkes fra oven- nævnte del af ejendommen Lokalplanomradet opdeles i udstykningsomraderne 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. (Se kortbilag nr. 2). Med RØnde kommunes offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overfares det p& kortbilag nr. 1 viste omrade fra landzone til byzone.

32 Lokalplanens omrhde er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten er dog ikke til hinder for at RØnde kommune kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne form81. Lokalplanen opdeles i 3 udstykningsomrader, som vist p& kortbflag nr. 2. Inden for hvert omrdde m& der kun opfdres eller indrettes bebyggelse til eller uddves erhverv som følger: Udstykninasomrade l'.l Liberale erhverv, kontorer, mindre produktionsvirksomheder, smhvarksteder med tflh0rende forretningsvirksomhed samt virksomheder med megen tilkørse1 og lignende. Virksomhederne hører med undtagelse af enkelte virksomheder med megen tilkdrsel til i klasse 1 og 2 i "Wndbog om MiljØ og Planlægning" fra Planstyrelsen og MiljØstyrelsen. Inden for omr&de 1.1 m& der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening m& stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Der m8 ikke ogføres eller indrettes boliger i omrade 1.1. Udstvkninqsomrade 1.2 Lettere industri, lager, hhndvark, værkstedsvirksomheder og reparation. Virksomhederne kan henfplres til ovennævnte hiindbogs klasse 2 og 3. Der m& vest for Lerbakken for hver virksomhed indrettes en bolig for en enkelt familie med tilknytning til virksomheden. Boligens areal m% ikke overstige erhvervsetagearealet. Øst for Lerbakken m$ der ikke opf0res eller indrettes boliger. Inden for ornr&.de 1.2 m& der ogsti udwes virksomhed, der kræver miljagodkendelse af RØnde kommune, og som kommunen skønner ikke belaster omgivelserne nævneværdigt.

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby 1-91 RY KOMMUNE l LOKALPLAN NR. 83 For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby. 16. september 1998 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83 Lokalplan for et offentligt omrdde ved Lasby Skole i Lasby. INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE DEC 1986 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985 LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir JAN 1985 I I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------- REDEGØRELSE

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by. En del af mr. nr. 7-a, Anmelder: Hårlev by, Harlev Vallø kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlevside 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: 1-07 Lokalplanen omfter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11-82 Videbæk i juni 2000 Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter et område på ca. 3,0 ha. Kirsebarvej ud mod Skyumvej. Byrådet har besluttet at foreslå, at lokalplan- området udlagges

Lokalplanen omfatter et område på ca. 3,0 ha. Kirsebarvej ud mod Skyumvej. Byrådet har besluttet at foreslå, at lokalplan- området udlagges J0RGEN RAABY ARKITEKT DPA, IDYLVEJ 5. 7700 THITED. TELEFON (071921544 L -5-9 LOKALPLAN NR. 7-6 FOR ET ERHVERVOMRaDE I VILUND,m d 'dl I THITED KOMMUNE 06.JUL.1987*01 1243 16 est' l Lokalplanen omfatter

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 1.52 VAPNAGÅRDPARKEN

Lokalplan nr. 1.52 VAPNAGÅRDPARKEN Lokalplan nr. 1.52 VAPNAGÅRDPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til tidligere planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...6

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere