Kommunepl an \ Hvad kan en lokalplan indeholde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunepl an \ Hvad kan en lokalplan indeholde"

Transkript

1 ERHVERVSOMRADE F0LLE

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanloven er lokalplaner den plantype en kommunalbestyrelse skal anvende til at fastlægge bindende stemmelser for grundejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v. Kommunepl an \ Kommuneplanloven pdlægger ogsa kommunalbestyrelsen at udarbejde en samlet overordnet plan for hele kommunen. Kommuneplanen udgør de rammer,,inden for hvilke lokalplaner skal udarbejdes. I kommuneplanloven er det bestemt, at en lokalplan skal tilvejebringes, nhr det er nødvedigt for at sikre kommuneplanens VirkeliggØrelse. En lokalplan skal endvidere tilvejebringes, f0r der gennemføres større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder. En lokalplan kan i Øvrigt udarbejdes, nar kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt. Hvad kan en lokalplan indeholde I en lokalplan kan der bl.a. optages bestemmelser om et omrades anvendelse og om en bebyggelses placering, omfang og udformning, om bevaring, om vej- og stiforhold samt om andre forhold det i individuelle tilfælde vil være relevant at medtage. Lokalplanen skal sikre, at et omrade fdr en udformning, som tager mest muligt hensyn til de bestaende omgivelser. Endvidere skal den sikre sammenhæng med den 0vrige planlægning i kommunen. OffentliggØrelse Ved offentligggrelse af lokalplanforslaget skal det sikres, at borgerne far kendskab til forslaget og derved mulighed for at Ove indflydelse pa lokalplanen, inden kommunalbestyrelsen vedtager den endeligt.

3 1 RGVNDE SSOYSMUNE LOKALPLAN NR, 29 ERHVERVSOMRADE FCDLLE \ Lokalplanen er udarbejdet af R0nde kommunes planlsgningskontor Anvendte kort er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse (A 83).

4 INDLEDNING SIDE Lokalplanomriidets beliggenhed... 2 Tekstens opbygning... 2 BESKRIVELSE OG REDEGBRELSE Baggrund og formal med lokalplanen... 4 Eksisterende forhold... 5 Lokalplanens indhold... 7 Forhold til anden planlægning Illustrationsplan RETNINGSLINIER FOR ERHVERVSOMRADE FBLLE Indledning Omradets topografi Omriidets fysiske struktur Rumdannelser og landskabstræk Bebyggelsens placering b LOKALPLANENS BESTEMMELSER s 5 S 6 s l0 l1 s 12. Formal Omrade og zonestatus Omradets anvendelse Udstykninger Vej-. sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforeing Servitutter Ophævelse af byplanvedtægt Vedtagelsespategning Kortbilag Kortbilag Bilag 3. Vejprofiler Bilag 4. Zoneopdeling Lokalplanens retsvirkninger

5 2 XNDGEDNXNG LOKALPLANOMRADETS BELIGGENHED Lokalplanomradet, der ligger nord-vest for RØnde, grænser op til eksisterende erhvervsareal ved Falle og omfatter et areal p& ca. 8 ha. Det afgrænse$ mod vest af det eksisterende blandede bolig/erhvervsomr&de omkring Lerbakken, mod nord af F011evej og mod syd og Øst af landbrugsarealer. Syd for omradet ligger Arhusvej. IokalplanomrAdets bellggenhed I forhold t11 hovedtraflkgrerne overslgtskort 1 : TEKSTEX3 OPBYGNING Denne lokalplan er opbygget af 3 hovedafsnit: 1. Beskrivelse og redegarelse. 2. Retningslinier for Erhvervsomrade Falle. 3. Lokalplanens bestemmelser.

6 3 AFSNIT 1 AFSNIT 2 AFSNIT 3 I fgrste afsnit beskrives formal og indhold i lokalplanen og baggrunden for planlægningen gennemgbs. I afsnit 1 er tillige redegjort for forholdet til anden planlægning, herunder kommuneplan og regionplan, I andet afsnit beskrives den karakter, byradet Ønsker at tilvejebringe for det samlede erhvervsomrade i Kommuneplan 89 benævnt omrade 1.E2 og 1.E4. Med enkle principskitser og en kort tekst forklares efter hvilke retningslinier, omradets videre udbygning bør \ ske. Disse retningslinier er ikke juridisk bindende for den enkelte grundejer. De er ment som ledetr&.de for omrbdets fremtidige planlægning. Tredie afsnit er de juridisk geldende bestemmelser for omradets bebyggelse og arealdisponering. Bagerst findes.de juridisk bindende kort, principskitser over vejprofiler samt et skema over de retningslinier, lokalplanen udstikker for bebyggelse og anvendelse l planens forskellige udstyknlngsomrader.

7 4 3,- BESKTaIVELSE OG REDEGXBRELSE mggrund OG FURM1sL MED LOKALPLANEN Des er fdlgende anledninger til lo- Kalplanens fremkomst: - RØnde komme mangler byggemodnede erhvervsgrunae. Den videre byggemodning til erhverv ved RØnde by er planlagt at skulle foregdr i erhvervsomrade FØlle. - Rande kommune Ønsker at kunne tilbyde erhvervsgrunde til forskellige typer virksomheder, der stiller forskellige krav til omgivelserne. Undersdgelser af sbmmenhængen mellem kommunal planlægning og erhvervslivets udviklingsmuligheder viser, at virksomheder i stigende omfang har problemer i forhold ti1 deres naboer - staj, røg, udseende, trafikale forholu osv. Problemerne forekommer savel i forhold til omgivende omrdder som internt i erhvervsomraderne mellem forskellige typer af virksomheder. En anuen tendens i tfden er, at virksomheder i stigende grad "sælger" p& image, udseende og beliggenhed. Saledes er omgivelsernes kvalitet af stor betydning for den enkelte virksomhed. P& denne baggrund sigter lokalplanen P$ at opfylde falgende ma1: - En opdeling af omradet i anvendelseszoner skal sikre, at den enkelte virksomhed kan tilbydes den rette beliggenhed, saledes at miljøkonflikter i omradet forebygges. - OmrBdet skal sikres gode tilkørselsforhold fra motortrafikvejens udfletning ved Korslund via Randersvej. - Planlagningen for omradet skal sikre, at de landskabelige kvaliteter, der i dag er i omrddet, bevares og plejes. Planlagningen sager ved etablering af beplantninger, at sikre, at erhvervsomriidet fra begynaelsen far identitet og sammenhæng med landskabet. Ligeledes skal planlægningen sikre, at omsadet som helhed fremst&r harmonisk, velplanlagt og velplejet.

8 5 EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanomrddet - udsigt mod Rende by Lokalplanomradet bestar af ubebygget jord langs FØllevej mod Skrejrup. Arealet er kommunalt ejet. Omradet grænser op til et blandet bolig-erhvervsomr%de beliggende omkring Lerbakken. Syd for dette omrdde ligger et mindre parcelhusomrade ud mod Arhusvej/Randersvej.

9 6 LokalplanomrAdet - udslgt over det abne land mod nord OmrAdet trafikbetjenes fra Arhusvej/ Randersvej via FØllevej og ligger relativt nær ved udfletning til motortrafikvej. Omriidet ligger i landskabet, og rummer s&ledes en række attraktive udsigtsgrunde, med udsigt dels over det åbne land mod nord dels over RØnde by, der ligger p8 bakkedraget Øst for omrtidet.

10 7 Det ekslsterende erhvervsomr&de ved Lerbakken Endelig skal det nævnes, at RØnds skole og byens idratsfaciliteter ligger syd-(bst for omradet ud mod Arhusvej/ Skrejrupvej. &OKALPLANENS INDHOLD Nye ubstykniagsomr&der Byggeornrdder Arealanvendelsen Der udpeges 4 udstykningsomt&der, bsnævnt 1.1, 1.2, 1.3og 1-4 p& kortbilag nr. 2. Omreiderne er beliggende syd for FØllevej p& et areal, der er en del af parcel 10" FØlle, F0311e by. (Se kortbilag nr. 1). Indenfor delomraderns fastlægger lokalplanen ved hjælp af byggeomrader, hvilke arealer, der m& bebygges og hvilke, der skal holdes fri for bebyggelse (se kortbilag nr. 2). Uden for byggeomrbderne sikres reservation til vejarealer og beplantninger. Arealanvendelsen i omrddet er i Kommuneplanen fastlagt til erhvervsform81.

11 ogsa a Med denne lokalplan sikres en zoneopdeling af omrbdet, der skal forebygge miljøgener og -konflikter, savel internt i ornr&det som i forhold til omgivelserne. Opdelingen er ikke kun bestemt af mil- + jøforhold forhold som facadebeliggenhed, krav til udenddrs oplag, tilgængelighed m.v. indgar i opdelingen I den følgende gennemgang af udstykningsomraderne refereres til "Hdndbog om Milja og Planlægning" udsendt af Planstyrelsen ag MfljØstyrelsen i december I danne hdndbogs kap. 8 henfores danske virksomhedstyper og -anlæg til 7 klasser med stigende miljøbelastnlng af omgiveloerne. Klasseinddelingen er administrationegrundlag i nærværende lokalplan. DelomrWe 1.1 (se kortbilag nr. 2) er beliggende langs Fdllevej grænsende op til det Abne land. Omrhdet udlægges til liberale erhverv, kontorer, smbværksteder med forretningsvirksmhed, mindre produktionsvirksomheder og virksomheder med megen tilkørse1. Virksomhederne hører med undtagelse af enkelte virksomheder med megen tilkørse1 til i ovennævnte hhdbogs klasse 1 og 2. I omradet kan der som hovedregel ikke placeres virksomheder, der er miljabelastende. D et er derfor en forudsætning, at virksomheder, der placeres her, ikke skal have miljøgodkendelse. Der er i omrtkdet mulighed for udendørs oplag. Der vil ikke kunne etableres boliger i omradet. Det forventes, at fremtidige virksomheder i dette omrade i haj grad stiller krav til bl.a. udseende og forarealer, s& erhvervsomradet fremstar pænt og velholdt. Delomriide 1.2, der er beliggende omkring Lerbakken (vej B-B) og vej C-C syd for delomrade 1.1 (se kortbilag nr. 2), udlægges til lettere industri, lager, handværk, værkstedsvirksomheder og reparation.

12 9 Virksomhederne kan henføres til hbdbogens klasse 2 og 3. I omradet kan placeres virksomheder, som skal kap. 5 godkendes, men som efter Rande kommunens skdn ikke giver nævneværdig rniljdbelastning af amgivelserne Der er i omrtfdet mulighed for udendørs oplag. I omrttdet vest for Lerbakken, vil der kunne etableres bolig for en familie saf remt den har ti1,knytning til virksomheden. I omradet Øst for Lerbakken er det ikke tilladt at opfare boliger. Kun i meget specielle tilfælde kan der gives mulighed for indretning af en enkelt bolig i tilknytning til en virksomhed, shfremt det kan dokumenteres, at tilstedeværelsen af en person er nødvendig af hensyn til virksomhedens forsvarlige (Sikkerhedsmæssige) drift. Uanset om der matte forekomme et sbdant tilfalde, vil omradet i milj0mæssig henseende blive administreret som et nrentn erhvervsomrade og ikke som et blandet bolig/erhvervsomr&de. Eksempler p& virksomhedstyper: tbmrermestre, snedkernestre, mindre entreprenører, smtf trykkerier m.v. Delomrade, 1.3 (se kortbilag nr. 2), ligger mellem omreide 1.2 og ubebygget areal. Omradet udlagges til industri, lager-, entreprenar- og oplagsvirksomhed. Omreidet anvendes primært af virksomheder, for hvilke det er vanskeligt at reducere den frembragte lokale stbjfarurening. Virksomhederne kan overvejende henføres til hdndbogens virksomhedsklasser 4 og 5, men visse klasse 3 virksomhsder kan ogsa passes ind her. Det er i dette omrade, der tillades de højeste støjniveauer, samt lugt- og støvgener. Der m& dog ikke etableres forurenende virksomheder med særlige beliggenhedskrav (jvf. miljøbeskytte1- seslovens kap. 9). I omradet ma der etableres virksomheder, som kommunen kan miljøgodkende. Derudover kan der etableres virksomheder, der kræver en amtslig miljøgodkendelse. (1 miljøbe-

13 10 skyttelseslovens kap. 5 er denne type virksomhecler mærket med a). RØnde kommune vil for hver enkel a-virksomhed vurdere, om den kan placeres i omrb det. I omradet er udendørs oplag muligt. Der vil ikke kunne etableres boliger i omradet. Kun i meget specielle tilfælde kan der gives mulighed for indretning af en enkelt bolig i tilknytning til en virksomhed, sbfremt det kan dokmenteres, at tilstedeværelsen af en person er nødvendig af hensyn til virksomhedens forsvarlige (sikkerhedsmæssige) drift. Udset om c er m&te forekomme et shdant tilfælue, vil omradet i miljqlmaessig henseende blive administreret som et "rent" erhvervsomrsdo og jkke som et blandet bolig/ erhvervsomr&de. Eksempler ph virksomhedstyper: maskinfabrikker, m0belfabrikker m.v. Delomrbde 1.4 (se kortbilag 2) Omrddat udlsgges til liberale erhverv, kontorer, mindre produktionsvirksomheder o.lign. Virksomhederne kan henfdres til hi5nubogens klasse 1 og 2. Det er en forudsatning, at virksomheder, der placeres her, ikke skal have miljøgodkendelse. Der vil ikke kunne etableres boliger i omreidet. Det forventes, at fremtidige virksamheder i dette omrdde i hbj grad stiller krav til udseende. Arealet ggres først klar til byggeri, nhr det eftersparges af konkret virksomhed. Udvidelsesmuligheder Beplantning RQnde kommune tilbyder udvidelsesmuligheder for ornr$dets virksomheder, ved at man før grundsalg i omsadet tilbyder den givne grund til ejere af nabogrunde. Hvor der er flere naboejere vil den, der har været etableret i omr$det laengst blive tilbudt grunden f8rst. I lokalplanen er der fastlagt 3 typer af beplantning. (Se kortbilag nr. 2).

14 11 Hovedalleen FØllevejs status som omr&dets hovedadgangsvej og dermed omriidets førstehhdsindtryk skal opbygges og understreges med en alle af bornholmsk r0n. Alleen er med til at binde omrbdet sammen og give en rolig baggrund for de forskellige former for erhvervsbebyggelse, som byradet forestiller sig placeret i omr8det. Alleen plantes af RØnde kommune som ogsa star for vedligeholdelse, Levende heun Denne type af bepldntning bestar af planlagte og eksisterende beplantninger, der er med til at underopdele omr&det og understrege terrænet. Samtidig virker Ue som en visuel afskarmning mellem erhvervsomrddet og det bbne land/arhusvej/rønde by, samt lnternt i omradet. Disse beplantninger udføres af RØnde kommune, som ogs& vedligeholder dem minimum de farste 2 &r efter plantningen indtil grundejerne, overtager forpligtelsen for de hegn, som ligger p& den enkelte ejers ejendom. Det levende hegn som afgrænser omrddet mod Ost vedligeholdes vedvarende af RØnde kommune. Delomrade 1.4 tilplantes midlertidigt som grdnt omrade af RØnde kommune. Allebeplantning savel som levende hegn etableres i forbindelse med byggemodningen. "In~acrearealer~~ Den tredie form for beplantning, som planen indeholder bestemmelser om, er den, som skal placeres langs omradets hovedadgangsve j, de sakaldte 'I imagearealer". Denne beplantning udføres og betales af firmaerne selv. P& arealet ved FØllevej er det vigtigt med et ordentligt udseende. Her er det ikke kun virksomhedernes image, men hele karakteren af erhvervsomrkdet, der signaleres.

15 12 Eksempel p4 imageareal fra det eksisterende erhvervsomrelde. PR Electronb er en Mor vel - plejet plæne ud mod Randersvej Ubebyggede gmnde Veje og stier RØnde komune tilsar ved byggemodningen alle grunde i omradet med græs. Ved af en grund i omrbdet forpligter ejeren sig til at splrge far pasning af sit grundstykke ogs& i ubebygget stand. Vejadgangen til UdstykningsomrAderne skal ske fra Randersvej via Fallevej (vej A-A) og Lerbakkens forlængelse (vej B-B) til udstykningsomraderne 1.1, 1.2 isamt Fra en ny stikvej (vej C-C) fra FØllevej til udstykningsomrhderne 1.2 og 1.3 (se kortbilag nr. 23 FØllevej (vej A-A) (se bilag 3): Vejarealet udlagges i bredde pb 16 m, dog med en maximal befæstelsesbredde p& 8 m. Kombineret gang- og cykelsti anlægges langs vejens sydlige side. Vej B-B (se bilag nr. 3): Vejarealet udlægges i bredde p& 12 m, 8og med en maximal befæstslsesbredde p& 8 m. Der anlaegges fortov langs vejens Østlige side. Vej C-C (se bilag nr. 3): Vejarealet udlaegges i en bredde p& 12 m, dog med en maxinral befastelsesbrede p& 8 m. Der anlægges græsrabatter langs vejen.

16 13 Gruodederf orening Valg af erhvervsgrund Der oprettes en erhvarvsgrundejerforening for hele Erhvervsomrade F011e. Alle parceller inden for lokalplanomradet har tvunget medlemskab af foreningen. Grundejere i det eksisterende erhvervsomr4de vfl blive tilbudt medlemskab af foreningen. RØnde kommune finder det hensigtsmæssigt, at der er et samlet organ, som kan varetage alle erhvervevirksomhedernes interesser i ornr8det. Det sikrer, at de forpligtelser, som overdrages til grundejerne, kan varetages kollektivt. ' Af teksten i radegarelsen fremgik, at det er i den enkelte virksomheds interesse at analysere sine behov og finde den grund i udstykningen, der passer til disse. Det kan dreje sig om behov for bolig i tilknytning til virksomhed, støjnivaau, miljøforhold samt arkitektoniske og landskablige forhold. RØnde komuna vil være behjælpelig med vejleuning ved valg af grund og placering af en virksomhed, s& erhvervsomradet som helhed og den enkelte virksomhed i særdeleshed fremstar og fungerer optimalt.

17 ~~ ~ 14 FORHOLtR TIL ANDEX Lokalplanomradet er en del af rammeom- PLANLlsGNING rade 1.E2 og 1.E4 i RØnde Kommune- RØnde konnrmneplan 89 plan 89. -r ERHVERVSOMRADE Lerbakken, Falle RBNDE KOMMUNEPIAN 89 RAMMER FOR LOKALPUNLRQNINI Vedtaget: 6. nov Lokalplanlægningen for omradet skal sikre at omrildetsanvendelse fastlægges til erhvervsformal, &som lettere lndu - stri, lager- og værkstedsvirksomheder, herunder service- og forretnings virksomhedog enkelte boliger (bestyrer -, portnarbolig o. Ilgn.) l tllknytning til den pilgældende virksomhed, samt at der kun kan opfrares virk - somhederelleranlæg, som ikke medfrarer særlige gener i form af forurening. at bebyggelsesprocenten p8 hver enkelt ejendom Ikke overstige 40. at bygnlngsherjden Ikke overstlger 8,5 m. atswhensyn ferlger reglonplanens retningslinier (Mlljerstyreisens vejled - ninger).

18 15 ERHVERVSOMRADE Falle / Skrejrup RWE KOMMUNEPLAN 89 RAMMER FOR LOKALPtANlÆQNIN~ Vedtaget: 13. dec. l089 Lokalplanlægnlngen for omradet skal slkre at omrtktsanvendelse fastlægges til erhvervsform& dsom industri - cy h&mrksomh, engrcwlrksomheder, erhvervservlceflrmaer sam &Idanerhvervsvirksomhed, som efter byrddetsksn naturligt finder plads lomddet (dog Ikke handel med dagllgvarer). Enkelte boliger (indehaver -, bestyrer -, portnerboliger o.lign.) i tilknyt - ning til virksomhederne kan tillades. \ Denvestilgedel af omradet forbeholdes overvejende lndustrl -, transport. og helndværksvimheder, mens omrtlderne mod Skrejrup og Rarnde owejendefotbeholdes mindre fremstllllngsvlrksomheder, der Ikke er omfattetaf miljdxskytte!lstaovens kap. 5, samt engrosfirmaer, erhvervsservlcafirmaer o.llgn. at kmbyelgelsesprocenten pa den enkelte elendom Ikke overstlger 40. at bygningshajden ikke overstiger 1 O m over terræn, bortset fra skorstene og lignende bygnlngsdele, der n~ldvendlge for en bygnlngs eller et anlægs drift. atom&detopdeles I 3 adskllte delomr&der med hver sln vejadgang fra Fsllevej - ny.forbindelse - Skrejrupvej. at eventuelle restarealer mellem delomrilderne fremstar gr~lnne og forbliver i landzone. at den avrlge del af omradet overfares t11 byzone. Lokalplanen strider ikke mod disse rammebestemmelser.

19 16 Kommuneplanens rammeomr&de 1. E2 er omfattet af en byplanvedtægt fra I -- I,- - Lokalplangrænse Byplanv&&q$ens omrdde med lokalplanomrfidets grænse indtegnet Lokalplanen omfatter en del af byplanvsdtægtens areal og afviger fra denne vedrarende følgende forhold: - Øst for Lerbakken phbydes udstykninger med en grundstørrelsa p& m2. Vest for Lerbakken p&- bydes udstykninger med en grundstørrelse pd mz. Dette piibud ophæves med lokalplanen, hvor en generel minimumsstørrelse pb 2000 ma bliver gældende. - Byplanvedtagten phbyder en mindste facadelangde ph 30 m. Dette phbud ophæves for den del af byplanvedegtens areal, der er omfattet af lokalplanen. - Byplanvedtægtens Østlige afgrænsning pdbydes beplantet.

20 Regionplan 89 Miljglmaessige forhold 17 Dette pabud ophæves, for den del af byplanvedtagtens areal, der er omfattet af lokalplanen. Beplantninger etableres herefter som angivet i lokalplanen. I Regionplanen bestemmes, at alle kommuner i Arhus amt, med undtagelse af SamsØ, skal udlægge industriarealer med forbud mod boliger, som ikke e'r nddvendige for den pagaeldende virksomheds forsvarlige drift. Tilladelse til - i et konkret tilfalue - at indrette en bolig i farbindelse med en virksomhed, bør kun gives, hvis det kan dokunenterbs, at virksomhedens forsvarlige drift kræver, at der uden for normal arbejdstid er en person (f. eks. vagtmand eller portner) i virksomhedens umiudelbase nærhed, som med meget kort varsel kan træde i funktion i tilfælde af alarm eller af andre sikkerhedsmæssige arsager. Bestemmelsen har til formdl at sikre et alsidigt udbud af erhvervsarealer, ags& arealer, der er egnede til virksomheder, der medfører en vis og/ eller anden miljømaessig belastning af omgivelserne, Med lokalplanen for Erhvervsomrbde Falle im0dekomes dette for RØnde kommunes vedkommende. Lokalplanomr8det er opdelt i flere udstykningsomrader. Med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven tager denne opdeling bl.a. sigte p& at regulere miljøbelastningen dels i de enkelte udstykningsomrader, dels i forhold til lokalplanomradets omgivelser. Milj0beskyttelsesloven MiljØbeskyttelseslovens kapitel 5 handler om særligt forurenende virksomheder. Kapitel 5 inddeler alle virksomheder i 4 kategorier: 1) Virksomheder, der aldrig skal have miljøgodkendelse. De er ikke nævnt i bilag til MiljØministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere endringer).

21 VirksoanhedsstØj 2) Virksomheder, der ikke skal have milj0godkendelse, hvis de etableres i et omrade, hvor der er en godkendt lokalplan, der udlægger omr& det til erhvervsformal. Disse virksomheder kaldes *-virksomheder, De er nemlig markeret med en gtjerne (.k) i bilag til MiljØministeriets bekendtgrbrelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere mdringer). 3) Virksomheder, som kommunen skal miljøgodkende. Disse virksomheder er nævnt uden særlig markering i bilag til Miljaministeriets bekendtgmelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere ændringer). 4) Virksomheder, soh amtskommunen skal miljøgodkende, Disse virksomheder er markeret med (a) i bilag til MiljØministeriets bekenutgørelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere ændringer). Virksomheder, der etablerer sig i omrgdet, skal overholde de st0jgrænser, der er fastlagt for det enkelte delomrdde i lokalplanen, stiledes at omgivelserne ikke generes i nævneværdig grad. Granseværdierne for virksomhedsstøj er vist i nedenstaende skema. Værdierne angiver det maksimale etøjnfveau, som den enkelte virksomhed skal overholde, bade i det delomrbde, hvori den ligger og i forhold til naboomraderne i og uden for lokalplanomr8det. Grænsevsrdierne, der er angivet i db(a), forudsættes malt i et vilkarligt punkt uden for virksomhedens egen grund i de respektive omrader. Grænseværdierne er gennemsnitsværdier over visse tidsrum inden for de angivne døgnperioder. De nærmere definitioner, bl.a. af nævnte tidsrum, er angivet i MiljØstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

22 19 Dag Af ten Nat Maksimalkl kl kl værdi SØn- og Nat helligdage kl kl LØrdage kl I boligomrade syd for lokal planomradet.. I omrade 1.1 og 1.2 vest far Ler \ bakken (vej B-B) I omripde 1.3 og omrade 1.2 8st for Larbakken (vej B-B) I omrade Spildevand Omradet er omfattet af godkendt spildevandspl an. Kloakarbejder forventes pabegyndt i Varmeforsyning VejtrafikstØf Landbrugspligt For lokalplanoms&det foreligger der ingen kommunal varmeforsyningsplan. I planlagningen er phregnet individuel opvarmning. Det skønnes ikke, at stgjniveauet hidrarende fra Randersvej og FØllevej vil belaste omradet. Ophievelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykning.

23

24 21 2- RETNINGSLINIER FQR EL7NCVERVSQMRADEZ FQ)ILLE Indledninq OmrMets tomagi I dette aesnit beskrives, hvilke kvaliteter og muligheder, der er i Erhvervsomrade Falle, og som bar fremmes ved den fremtidige planlægning. Denne fremstilling af en udbygningsstrategi for Erhvervsomrade FØlle beskriver, hvilke landskabelige træk, der er vigtige for omrhdet. Hvilke fysiske strukturer, der kan gøre omradet til et velfungerende erhvervsomriide, samt hvardan planlægningen af omradet kan respektere det nærliggende skole/ idretsomriide og sdve RØnde by. Retningslinierne giver konkrete anvisninger p& omradets fysiske udformning. Retningslinierne er ikke retsligt bindende for grundejerne, men skal forst8s som eksempler og Inspiration for den fremtidige lokalplanlægning og udbygning af omradet. Omradets topograf1 Omrddets vestlige del bestar af et bakkedrag med fin udsigt over det Abne land mod nord og RØnde by mod Øst. Den Østlige del af omrhdet star af et dalomrbde, der følger og afgrænses af Skrejrup bæk.

25 22 Omrbdets fvsibke 8traktUr Vejnettet Omrddets struktur bør opbygges stiledes, at erhvervsvirksomhederne gives gode tilkørselsforhold til det overordnede vejnet. Desuden bar udbygningen af vejnettet sikre mod konflikter mellem skole/ idrætsomrade og erhvervsomrade. Den fremtidige vejstruktur udbygges med udgangspunkt i de to hovedtrafikbrer: den Øst/vestg&ende Arhusvej og den ngrd/sydgdende Randersvej. Fra disse leder hovedfordelingsveje via stikveje til oms&dets virksomheder, Omradets vejstruktur kan ps længere sigt udbygges som vist p& den ovenst&- ende skitse, hvor erhvervstrafikken ledes vest om skole/idrstsomr&de. Herved opnas den mest rationelle trafikforsyning til erhvervsvirksomhederne, samtidig med at barnene sikres en forsvarlig skolevej, og landskabet omkring Skrejrup baek og landsbyen Skrejrup bevares. Denne vejstruktur er en af flere mulige langsigtede 1Øsninger. Lokalplanforslaget fastlægger kun vejforløb i en mindre del af omradet, og disse vejfglringer kan udbygges p& andre mader end den skitserede.

26 23 Byrbdet Ønsker imidlertid at tilkendegive, at den lasning, der vælges til sin tid, skal friholde Nattergalevej- Skrejrupvej p& strækningen fra krydset Nattergalevej/Arhusvej til Skrajrug by for erhvervskarse1 til og fra ErhvervsomrAde FØlle. Princirtse, der visa, hvordan den fremtidige bebyg - gelse nplacereslomddet Bebyggelsen kommer til at bestd af enkeltstaende bygninger. Bygningerne bør orientere sig mud hovedfordelingsvejene, s& de er med til at strukturere omrhdet og tilføre det identitet. Mange erhvervsomrttder virker udflydende og usammenhængende, fordi den enkelte ejendom bygges uden tanke for den helhed den indgar i. For at styrke omrhdets karakter og identitet bør grundejerne opmuntres til at orientere bygningerne mod hovedfordelingsvejene - s& erhvervsomradet modtager den besøgende med en attraktiv facade. Beplantning Principskitse. der viser, den eksisterende og fremtidige beplantnlng, som den kunne udformes I omradet.

27 24 Den eksisterende beplantning er en af omradets store kvaliteter. Beplantningerne er i høj grad med til at strukturere dels det kupereae landskab og dels dalen ved Skrejrup bæk. Denne karakterfulde grcdnne struktur kan styrkes ved at tilføje en all8beplantning langs de ny0 hovedfordelingsveje. Herved understatte6 hovedfordelingsvejenes betydning, som vigtige forlqb i omradets struktur. Ornriidets silhuet Omrfldets silhuet, hvor man ser bebyggelsens place - ring p4 skrdningen Bebyggelsens silhuet bør underordnes det kuperede landskab og hovedbeplantnfngen i omradet. Af hensyn til RØnde bys karakterfulde silhuet pb den vestvendte bakkeskraning Øst for omradet, WJ: der ikke bygges for højt i omr&det. Rumdannelser oq lanclskabstræk Al leen Omrfldets hovedfordellngsve e markerer sig med en all&eplantning af Bornholms L R0n

28 25 Levende hegn OmrAdets hovedfordelingsveje bor udforme8 med all&beplantning, gadebelysning og belægninger, s& de markerer sig som vigtige vejforløb, der binder omrbdet sammen. De levende hegn i omradet fralger landskabets former Dalen Omradet rummer bevaringsvsrdige beplantninger i form af levende hegn, der fysisk og visuelt deler omrddet op og understreger landskabet. Dette træk bygges der videre p& i planlægningen og udbygningen af omradet ved pleje af eksisterende hegn og etablering af nye. Dalen ved Skrejrup bæk - et smukt landskabsrum

29 26 Bebvusalsens Placerinq! Mod Øst afgraenses omrddet af Skrejrupbæk. Bakken er kranset af træ- og kratbeplantning, der danner en smuk og veldefineret overgang mellem erhvervoomradet og landsbyen Skrejrup/det Abne land. Dette landskabstræk skal i planlægningen og udbygningen af omradet bevares og plejes. Det flade naturligt afgrænsede kan i planlægningen af ornrddet udlægges til virksomheder, der orienteres mod og indpasser sig i landskabsrummet. Bebyggelsens placering mod hovedfordelingsvejene Mod Fdllevej bygningerne placeres parallelt med vejens akse. Bebyggelsen kan have frem- og tilbagespring fra en fastlagt linie. Bebyggelsens placering ved Skrejrup bæk

30 27 I omrbdets Østlige del placeres bygnfngerne i landskabsrummet ved bækken. Bebyggelsen bør her gives et Abent præg og bygningerne ligge som arkitektoniske elementer i landskabet.

31 28 3, LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om kommuneplanlægning (MiljØministeriets 1ovbekendtgØrelse nr. 918 af ) bestemmes følgende for det i 2 nævnte omrade. d 1.0 LOKALPLANENS FORMAL Lokalplanens formal er: - at sikre der kan anvises arealer til erhvervsformal. - at sikre en fleksibel udstykning, der kan imødekomme forskellige Ønsker om grundstørrelse og anvendelse. - at sikre omradet gode tilkørselsforhold. - at minimere de miljømæssige gener internt i omradet og overfor naboomraderne. - at sikre, at omradet far et helhedspræg og en god sammenhæng med landskabet. - at fastlægge beplantninger, der giver omradet karakter og fungerer som skærm mod omgivelserne. - at oprette en grundejerforening til varetagelse af fælles opgaver i omradet OMRli.DE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanomradet afgranses som vist kortbilag nr. 1 og omfatter del af matrikel nr.loa~0-e-~-e;--f0.l.l.e--byf samt al- t-/ k&., $, bt-zyed le parceller, der udstykkes fra oven- nævnte del af ejendommen Lokalplanomradet opdeles i udstykningsomraderne 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. (Se kortbilag nr. 2). Med RØnde kommunes offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overfares det p& kortbilag nr. 1 viste omrade fra landzone til byzone.

32 Lokalplanens omrhde er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten er dog ikke til hinder for at RØnde kommune kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne form81. Lokalplanen opdeles i 3 udstykningsomrader, som vist p& kortbflag nr. 2. Inden for hvert omrdde m& der kun opfdres eller indrettes bebyggelse til eller uddves erhverv som følger: Udstykninasomrade l'.l Liberale erhverv, kontorer, mindre produktionsvirksomheder, smhvarksteder med tflh0rende forretningsvirksomhed samt virksomheder med megen tilkørse1 og lignende. Virksomhederne hører med undtagelse af enkelte virksomheder med megen tilkdrsel til i klasse 1 og 2 i "Wndbog om MiljØ og Planlægning" fra Planstyrelsen og MiljØstyrelsen. Inden for omr&de 1.1 m& der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening m& stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Der m8 ikke ogføres eller indrettes boliger i omrade 1.1. Udstvkninqsomrade 1.2 Lettere industri, lager, hhndvark, værkstedsvirksomheder og reparation. Virksomhederne kan henfplres til ovennævnte hiindbogs klasse 2 og 3. Der m& vest for Lerbakken for hver virksomhed indrettes en bolig for en enkelt familie med tilknytning til virksomheden. Boligens areal m% ikke overstige erhvervsetagearealet. Øst for Lerbakken m$ der ikke opf0res eller indrettes boliger. Inden for ornr&.de 1.2 m& der ogsti udwes virksomhed, der kræver miljagodkendelse af RØnde kommune, og som kommunen skønner ikke belaster omgivelserne nævneværdigt.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 436 Lokalplan 436 Toftegårdsparken HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv,

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord 1 Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. Området er beliggende mellem Randers

Læs mere