Kommunepl an \ Hvad kan en lokalplan indeholde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunepl an \ Hvad kan en lokalplan indeholde"

Transkript

1 ERHVERVSOMRADE F0LLE

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanloven er lokalplaner den plantype en kommunalbestyrelse skal anvende til at fastlægge bindende stemmelser for grundejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v. Kommunepl an \ Kommuneplanloven pdlægger ogsa kommunalbestyrelsen at udarbejde en samlet overordnet plan for hele kommunen. Kommuneplanen udgør de rammer,,inden for hvilke lokalplaner skal udarbejdes. I kommuneplanloven er det bestemt, at en lokalplan skal tilvejebringes, nhr det er nødvedigt for at sikre kommuneplanens VirkeliggØrelse. En lokalplan skal endvidere tilvejebringes, f0r der gennemføres større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder. En lokalplan kan i Øvrigt udarbejdes, nar kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt. Hvad kan en lokalplan indeholde I en lokalplan kan der bl.a. optages bestemmelser om et omrades anvendelse og om en bebyggelses placering, omfang og udformning, om bevaring, om vej- og stiforhold samt om andre forhold det i individuelle tilfælde vil være relevant at medtage. Lokalplanen skal sikre, at et omrade fdr en udformning, som tager mest muligt hensyn til de bestaende omgivelser. Endvidere skal den sikre sammenhæng med den 0vrige planlægning i kommunen. OffentliggØrelse Ved offentligggrelse af lokalplanforslaget skal det sikres, at borgerne far kendskab til forslaget og derved mulighed for at Ove indflydelse pa lokalplanen, inden kommunalbestyrelsen vedtager den endeligt.

3 1 RGVNDE SSOYSMUNE LOKALPLAN NR, 29 ERHVERVSOMRADE FCDLLE \ Lokalplanen er udarbejdet af R0nde kommunes planlsgningskontor Anvendte kort er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse (A 83).

4 INDLEDNING SIDE Lokalplanomriidets beliggenhed... 2 Tekstens opbygning... 2 BESKRIVELSE OG REDEGBRELSE Baggrund og formal med lokalplanen... 4 Eksisterende forhold... 5 Lokalplanens indhold... 7 Forhold til anden planlægning Illustrationsplan RETNINGSLINIER FOR ERHVERVSOMRADE FBLLE Indledning Omradets topografi Omriidets fysiske struktur Rumdannelser og landskabstræk Bebyggelsens placering b LOKALPLANENS BESTEMMELSER s 5 S 6 s l0 l1 s 12. Formal Omrade og zonestatus Omradets anvendelse Udstykninger Vej-. sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforeing Servitutter Ophævelse af byplanvedtægt Vedtagelsespategning Kortbilag Kortbilag Bilag 3. Vejprofiler Bilag 4. Zoneopdeling Lokalplanens retsvirkninger

5 2 XNDGEDNXNG LOKALPLANOMRADETS BELIGGENHED Lokalplanomradet, der ligger nord-vest for RØnde, grænser op til eksisterende erhvervsareal ved Falle og omfatter et areal p& ca. 8 ha. Det afgrænse$ mod vest af det eksisterende blandede bolig/erhvervsomr&de omkring Lerbakken, mod nord af F011evej og mod syd og Øst af landbrugsarealer. Syd for omradet ligger Arhusvej. IokalplanomrAdets bellggenhed I forhold t11 hovedtraflkgrerne overslgtskort 1 : TEKSTEX3 OPBYGNING Denne lokalplan er opbygget af 3 hovedafsnit: 1. Beskrivelse og redegarelse. 2. Retningslinier for Erhvervsomrade Falle. 3. Lokalplanens bestemmelser.

6 3 AFSNIT 1 AFSNIT 2 AFSNIT 3 I fgrste afsnit beskrives formal og indhold i lokalplanen og baggrunden for planlægningen gennemgbs. I afsnit 1 er tillige redegjort for forholdet til anden planlægning, herunder kommuneplan og regionplan, I andet afsnit beskrives den karakter, byradet Ønsker at tilvejebringe for det samlede erhvervsomrade i Kommuneplan 89 benævnt omrade 1.E2 og 1.E4. Med enkle principskitser og en kort tekst forklares efter hvilke retningslinier, omradets videre udbygning bør \ ske. Disse retningslinier er ikke juridisk bindende for den enkelte grundejer. De er ment som ledetr&.de for omrbdets fremtidige planlægning. Tredie afsnit er de juridisk geldende bestemmelser for omradets bebyggelse og arealdisponering. Bagerst findes.de juridisk bindende kort, principskitser over vejprofiler samt et skema over de retningslinier, lokalplanen udstikker for bebyggelse og anvendelse l planens forskellige udstyknlngsomrader.

7 4 3,- BESKTaIVELSE OG REDEGXBRELSE mggrund OG FURM1sL MED LOKALPLANEN Des er fdlgende anledninger til lo- Kalplanens fremkomst: - RØnde komme mangler byggemodnede erhvervsgrunae. Den videre byggemodning til erhverv ved RØnde by er planlagt at skulle foregdr i erhvervsomrade FØlle. - Rande kommune Ønsker at kunne tilbyde erhvervsgrunde til forskellige typer virksomheder, der stiller forskellige krav til omgivelserne. Undersdgelser af sbmmenhængen mellem kommunal planlægning og erhvervslivets udviklingsmuligheder viser, at virksomheder i stigende omfang har problemer i forhold ti1 deres naboer - staj, røg, udseende, trafikale forholu osv. Problemerne forekommer savel i forhold til omgivende omrdder som internt i erhvervsomraderne mellem forskellige typer af virksomheder. En anuen tendens i tfden er, at virksomheder i stigende grad "sælger" p& image, udseende og beliggenhed. Saledes er omgivelsernes kvalitet af stor betydning for den enkelte virksomhed. P& denne baggrund sigter lokalplanen P$ at opfylde falgende ma1: - En opdeling af omradet i anvendelseszoner skal sikre, at den enkelte virksomhed kan tilbydes den rette beliggenhed, saledes at miljøkonflikter i omradet forebygges. - OmrBdet skal sikres gode tilkørselsforhold fra motortrafikvejens udfletning ved Korslund via Randersvej. - Planlagningen for omradet skal sikre, at de landskabelige kvaliteter, der i dag er i omrddet, bevares og plejes. Planlagningen sager ved etablering af beplantninger, at sikre, at erhvervsomriidet fra begynaelsen far identitet og sammenhæng med landskabet. Ligeledes skal planlægningen sikre, at omsadet som helhed fremst&r harmonisk, velplanlagt og velplejet.

8 5 EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanomrddet - udsigt mod Rende by Lokalplanomradet bestar af ubebygget jord langs FØllevej mod Skrejrup. Arealet er kommunalt ejet. Omradet grænser op til et blandet bolig-erhvervsomr%de beliggende omkring Lerbakken. Syd for dette omrdde ligger et mindre parcelhusomrade ud mod Arhusvej/Randersvej.

9 6 LokalplanomrAdet - udslgt over det abne land mod nord OmrAdet trafikbetjenes fra Arhusvej/ Randersvej via FØllevej og ligger relativt nær ved udfletning til motortrafikvej. Omriidet ligger i landskabet, og rummer s&ledes en række attraktive udsigtsgrunde, med udsigt dels over det åbne land mod nord dels over RØnde by, der ligger p8 bakkedraget Øst for omrtidet.

10 7 Det ekslsterende erhvervsomr&de ved Lerbakken Endelig skal det nævnes, at RØnds skole og byens idratsfaciliteter ligger syd-(bst for omradet ud mod Arhusvej/ Skrejrupvej. &OKALPLANENS INDHOLD Nye ubstykniagsomr&der Byggeornrdder Arealanvendelsen Der udpeges 4 udstykningsomt&der, bsnævnt 1.1, 1.2, 1.3og 1-4 p& kortbilag nr. 2. Omreiderne er beliggende syd for FØllevej p& et areal, der er en del af parcel 10" FØlle, F0311e by. (Se kortbilag nr. 1). Indenfor delomraderns fastlægger lokalplanen ved hjælp af byggeomrader, hvilke arealer, der m& bebygges og hvilke, der skal holdes fri for bebyggelse (se kortbilag nr. 2). Uden for byggeomrbderne sikres reservation til vejarealer og beplantninger. Arealanvendelsen i omrddet er i Kommuneplanen fastlagt til erhvervsform81.

11 ogsa a Med denne lokalplan sikres en zoneopdeling af omrbdet, der skal forebygge miljøgener og -konflikter, savel internt i ornr&det som i forhold til omgivelserne. Opdelingen er ikke kun bestemt af mil- + jøforhold forhold som facadebeliggenhed, krav til udenddrs oplag, tilgængelighed m.v. indgar i opdelingen I den følgende gennemgang af udstykningsomraderne refereres til "Hdndbog om Milja og Planlægning" udsendt af Planstyrelsen ag MfljØstyrelsen i december I danne hdndbogs kap. 8 henfores danske virksomhedstyper og -anlæg til 7 klasser med stigende miljøbelastnlng af omgiveloerne. Klasseinddelingen er administrationegrundlag i nærværende lokalplan. DelomrWe 1.1 (se kortbilag nr. 2) er beliggende langs Fdllevej grænsende op til det Abne land. Omrhdet udlægges til liberale erhverv, kontorer, smbværksteder med forretningsvirksmhed, mindre produktionsvirksomheder og virksomheder med megen tilkørse1. Virksomhederne hører med undtagelse af enkelte virksomheder med megen tilkørse1 til i ovennævnte hhdbogs klasse 1 og 2. I omradet kan der som hovedregel ikke placeres virksomheder, der er miljabelastende. D et er derfor en forudsætning, at virksomheder, der placeres her, ikke skal have miljøgodkendelse. Der er i omrtkdet mulighed for udendørs oplag. Der vil ikke kunne etableres boliger i omradet. Det forventes, at fremtidige virksomheder i dette omrade i haj grad stiller krav til bl.a. udseende og forarealer, s& erhvervsomradet fremstar pænt og velholdt. Delomriide 1.2, der er beliggende omkring Lerbakken (vej B-B) og vej C-C syd for delomrade 1.1 (se kortbilag nr. 2), udlægges til lettere industri, lager, handværk, værkstedsvirksomheder og reparation.

12 9 Virksomhederne kan henføres til hbdbogens klasse 2 og 3. I omradet kan placeres virksomheder, som skal kap. 5 godkendes, men som efter Rande kommunens skdn ikke giver nævneværdig rniljdbelastning af amgivelserne Der er i omrtfdet mulighed for udendørs oplag. I omrttdet vest for Lerbakken, vil der kunne etableres bolig for en familie saf remt den har ti1,knytning til virksomheden. I omradet Øst for Lerbakken er det ikke tilladt at opfare boliger. Kun i meget specielle tilfælde kan der gives mulighed for indretning af en enkelt bolig i tilknytning til en virksomhed, shfremt det kan dokumenteres, at tilstedeværelsen af en person er nødvendig af hensyn til virksomhedens forsvarlige (Sikkerhedsmæssige) drift. Uanset om der matte forekomme et sbdant tilfalde, vil omradet i milj0mæssig henseende blive administreret som et nrentn erhvervsomrade og ikke som et blandet bolig/erhvervsomr&de. Eksempler p& virksomhedstyper: tbmrermestre, snedkernestre, mindre entreprenører, smtf trykkerier m.v. Delomrade, 1.3 (se kortbilag nr. 2), ligger mellem omreide 1.2 og ubebygget areal. Omradet udlagges til industri, lager-, entreprenar- og oplagsvirksomhed. Omreidet anvendes primært af virksomheder, for hvilke det er vanskeligt at reducere den frembragte lokale stbjfarurening. Virksomhederne kan overvejende henføres til hdndbogens virksomhedsklasser 4 og 5, men visse klasse 3 virksomhsder kan ogsa passes ind her. Det er i dette omrade, der tillades de højeste støjniveauer, samt lugt- og støvgener. Der m& dog ikke etableres forurenende virksomheder med særlige beliggenhedskrav (jvf. miljøbeskytte1- seslovens kap. 9). I omradet ma der etableres virksomheder, som kommunen kan miljøgodkende. Derudover kan der etableres virksomheder, der kræver en amtslig miljøgodkendelse. (1 miljøbe-

13 10 skyttelseslovens kap. 5 er denne type virksomhecler mærket med a). RØnde kommune vil for hver enkel a-virksomhed vurdere, om den kan placeres i omrb det. I omradet er udendørs oplag muligt. Der vil ikke kunne etableres boliger i omradet. Kun i meget specielle tilfælde kan der gives mulighed for indretning af en enkelt bolig i tilknytning til en virksomhed, sbfremt det kan dokmenteres, at tilstedeværelsen af en person er nødvendig af hensyn til virksomhedens forsvarlige (sikkerhedsmæssige) drift. Udset om c er m&te forekomme et shdant tilfælue, vil omradet i miljqlmaessig henseende blive administreret som et "rent" erhvervsomrsdo og jkke som et blandet bolig/ erhvervsomr&de. Eksempler ph virksomhedstyper: maskinfabrikker, m0belfabrikker m.v. Delomrbde 1.4 (se kortbilag 2) Omrddat udlsgges til liberale erhverv, kontorer, mindre produktionsvirksomheder o.lign. Virksomhederne kan henfdres til hi5nubogens klasse 1 og 2. Det er en forudsatning, at virksomheder, der placeres her, ikke skal have miljøgodkendelse. Der vil ikke kunne etableres boliger i omreidet. Det forventes, at fremtidige virksamheder i dette omrdde i hbj grad stiller krav til udseende. Arealet ggres først klar til byggeri, nhr det eftersparges af konkret virksomhed. Udvidelsesmuligheder Beplantning RQnde kommune tilbyder udvidelsesmuligheder for ornr$dets virksomheder, ved at man før grundsalg i omsadet tilbyder den givne grund til ejere af nabogrunde. Hvor der er flere naboejere vil den, der har været etableret i omr$det laengst blive tilbudt grunden f8rst. I lokalplanen er der fastlagt 3 typer af beplantning. (Se kortbilag nr. 2).

14 11 Hovedalleen FØllevejs status som omr&dets hovedadgangsvej og dermed omriidets førstehhdsindtryk skal opbygges og understreges med en alle af bornholmsk r0n. Alleen er med til at binde omrbdet sammen og give en rolig baggrund for de forskellige former for erhvervsbebyggelse, som byradet forestiller sig placeret i omr8det. Alleen plantes af RØnde kommune som ogsa star for vedligeholdelse, Levende heun Denne type af bepldntning bestar af planlagte og eksisterende beplantninger, der er med til at underopdele omr&det og understrege terrænet. Samtidig virker Ue som en visuel afskarmning mellem erhvervsomrddet og det bbne land/arhusvej/rønde by, samt lnternt i omradet. Disse beplantninger udføres af RØnde kommune, som ogs& vedligeholder dem minimum de farste 2 &r efter plantningen indtil grundejerne, overtager forpligtelsen for de hegn, som ligger p& den enkelte ejers ejendom. Det levende hegn som afgrænser omrddet mod Ost vedligeholdes vedvarende af RØnde kommune. Delomrade 1.4 tilplantes midlertidigt som grdnt omrade af RØnde kommune. Allebeplantning savel som levende hegn etableres i forbindelse med byggemodningen. "In~acrearealer~~ Den tredie form for beplantning, som planen indeholder bestemmelser om, er den, som skal placeres langs omradets hovedadgangsve j, de sakaldte 'I imagearealer". Denne beplantning udføres og betales af firmaerne selv. P& arealet ved FØllevej er det vigtigt med et ordentligt udseende. Her er det ikke kun virksomhedernes image, men hele karakteren af erhvervsomrkdet, der signaleres.

15 12 Eksempel p4 imageareal fra det eksisterende erhvervsomrelde. PR Electronb er en Mor vel - plejet plæne ud mod Randersvej Ubebyggede gmnde Veje og stier RØnde komune tilsar ved byggemodningen alle grunde i omradet med græs. Ved af en grund i omrbdet forpligter ejeren sig til at splrge far pasning af sit grundstykke ogs& i ubebygget stand. Vejadgangen til UdstykningsomrAderne skal ske fra Randersvej via Fallevej (vej A-A) og Lerbakkens forlængelse (vej B-B) til udstykningsomraderne 1.1, 1.2 isamt Fra en ny stikvej (vej C-C) fra FØllevej til udstykningsomrhderne 1.2 og 1.3 (se kortbilag nr. 23 FØllevej (vej A-A) (se bilag 3): Vejarealet udlagges i bredde pb 16 m, dog med en maximal befæstelsesbredde p& 8 m. Kombineret gang- og cykelsti anlægges langs vejens sydlige side. Vej B-B (se bilag nr. 3): Vejarealet udlægges i bredde p& 12 m, 8og med en maximal befæstslsesbredde p& 8 m. Der anlaegges fortov langs vejens Østlige side. Vej C-C (se bilag nr. 3): Vejarealet udlaegges i en bredde p& 12 m, dog med en maxinral befastelsesbrede p& 8 m. Der anlægges græsrabatter langs vejen.

16 13 Gruodederf orening Valg af erhvervsgrund Der oprettes en erhvarvsgrundejerforening for hele Erhvervsomrade F011e. Alle parceller inden for lokalplanomradet har tvunget medlemskab af foreningen. Grundejere i det eksisterende erhvervsomr4de vfl blive tilbudt medlemskab af foreningen. RØnde kommune finder det hensigtsmæssigt, at der er et samlet organ, som kan varetage alle erhvervevirksomhedernes interesser i ornr8det. Det sikrer, at de forpligtelser, som overdrages til grundejerne, kan varetages kollektivt. ' Af teksten i radegarelsen fremgik, at det er i den enkelte virksomheds interesse at analysere sine behov og finde den grund i udstykningen, der passer til disse. Det kan dreje sig om behov for bolig i tilknytning til virksomhed, støjnivaau, miljøforhold samt arkitektoniske og landskablige forhold. RØnde komuna vil være behjælpelig med vejleuning ved valg af grund og placering af en virksomhed, s& erhvervsomradet som helhed og den enkelte virksomhed i særdeleshed fremstar og fungerer optimalt.

17 ~~ ~ 14 FORHOLtR TIL ANDEX Lokalplanomradet er en del af rammeom- PLANLlsGNING rade 1.E2 og 1.E4 i RØnde Kommune- RØnde konnrmneplan 89 plan 89. -r ERHVERVSOMRADE Lerbakken, Falle RBNDE KOMMUNEPIAN 89 RAMMER FOR LOKALPUNLRQNINI Vedtaget: 6. nov Lokalplanlægningen for omradet skal sikre at omrildetsanvendelse fastlægges til erhvervsformal, &som lettere lndu - stri, lager- og værkstedsvirksomheder, herunder service- og forretnings virksomhedog enkelte boliger (bestyrer -, portnarbolig o. Ilgn.) l tllknytning til den pilgældende virksomhed, samt at der kun kan opfrares virk - somhederelleranlæg, som ikke medfrarer særlige gener i form af forurening. at bebyggelsesprocenten p8 hver enkelt ejendom Ikke overstige 40. at bygnlngsherjden Ikke overstlger 8,5 m. atswhensyn ferlger reglonplanens retningslinier (Mlljerstyreisens vejled - ninger).

18 15 ERHVERVSOMRADE Falle / Skrejrup RWE KOMMUNEPLAN 89 RAMMER FOR LOKALPtANlÆQNIN~ Vedtaget: 13. dec. l089 Lokalplanlægnlngen for omradet skal slkre at omrtktsanvendelse fastlægges til erhvervsform& dsom industri - cy h&mrksomh, engrcwlrksomheder, erhvervservlceflrmaer sam &Idanerhvervsvirksomhed, som efter byrddetsksn naturligt finder plads lomddet (dog Ikke handel med dagllgvarer). Enkelte boliger (indehaver -, bestyrer -, portnerboliger o.lign.) i tilknyt - ning til virksomhederne kan tillades. \ Denvestilgedel af omradet forbeholdes overvejende lndustrl -, transport. og helndværksvimheder, mens omrtlderne mod Skrejrup og Rarnde owejendefotbeholdes mindre fremstllllngsvlrksomheder, der Ikke er omfattetaf miljdxskytte!lstaovens kap. 5, samt engrosfirmaer, erhvervsservlcafirmaer o.llgn. at kmbyelgelsesprocenten pa den enkelte elendom Ikke overstlger 40. at bygningshajden ikke overstiger 1 O m over terræn, bortset fra skorstene og lignende bygnlngsdele, der n~ldvendlge for en bygnlngs eller et anlægs drift. atom&detopdeles I 3 adskllte delomr&der med hver sln vejadgang fra Fsllevej - ny.forbindelse - Skrejrupvej. at eventuelle restarealer mellem delomrilderne fremstar gr~lnne og forbliver i landzone. at den avrlge del af omradet overfares t11 byzone. Lokalplanen strider ikke mod disse rammebestemmelser.

19 16 Kommuneplanens rammeomr&de 1. E2 er omfattet af en byplanvedtægt fra I -- I,- - Lokalplangrænse Byplanv&&q$ens omrdde med lokalplanomrfidets grænse indtegnet Lokalplanen omfatter en del af byplanvsdtægtens areal og afviger fra denne vedrarende følgende forhold: - Øst for Lerbakken phbydes udstykninger med en grundstørrelsa p& m2. Vest for Lerbakken p&- bydes udstykninger med en grundstørrelse pd mz. Dette piibud ophæves med lokalplanen, hvor en generel minimumsstørrelse pb 2000 ma bliver gældende. - Byplanvedtagten phbyder en mindste facadelangde ph 30 m. Dette phbud ophæves for den del af byplanvedegtens areal, der er omfattet af lokalplanen. - Byplanvedtægtens Østlige afgrænsning pdbydes beplantet.

20 Regionplan 89 Miljglmaessige forhold 17 Dette pabud ophæves, for den del af byplanvedtagtens areal, der er omfattet af lokalplanen. Beplantninger etableres herefter som angivet i lokalplanen. I Regionplanen bestemmes, at alle kommuner i Arhus amt, med undtagelse af SamsØ, skal udlægge industriarealer med forbud mod boliger, som ikke e'r nddvendige for den pagaeldende virksomheds forsvarlige drift. Tilladelse til - i et konkret tilfalue - at indrette en bolig i farbindelse med en virksomhed, bør kun gives, hvis det kan dokunenterbs, at virksomhedens forsvarlige drift kræver, at der uden for normal arbejdstid er en person (f. eks. vagtmand eller portner) i virksomhedens umiudelbase nærhed, som med meget kort varsel kan træde i funktion i tilfælde af alarm eller af andre sikkerhedsmæssige arsager. Bestemmelsen har til formdl at sikre et alsidigt udbud af erhvervsarealer, ags& arealer, der er egnede til virksomheder, der medfører en vis og/ eller anden miljømaessig belastning af omgivelserne, Med lokalplanen for Erhvervsomrbde Falle im0dekomes dette for RØnde kommunes vedkommende. Lokalplanomr8det er opdelt i flere udstykningsomrader. Med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven tager denne opdeling bl.a. sigte p& at regulere miljøbelastningen dels i de enkelte udstykningsomrader, dels i forhold til lokalplanomradets omgivelser. Milj0beskyttelsesloven MiljØbeskyttelseslovens kapitel 5 handler om særligt forurenende virksomheder. Kapitel 5 inddeler alle virksomheder i 4 kategorier: 1) Virksomheder, der aldrig skal have miljøgodkendelse. De er ikke nævnt i bilag til MiljØministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere endringer).

21 VirksoanhedsstØj 2) Virksomheder, der ikke skal have milj0godkendelse, hvis de etableres i et omrade, hvor der er en godkendt lokalplan, der udlægger omr& det til erhvervsformal. Disse virksomheder kaldes *-virksomheder, De er nemlig markeret med en gtjerne (.k) i bilag til MiljØministeriets bekendtgrbrelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere mdringer). 3) Virksomheder, som kommunen skal miljøgodkende. Disse virksomheder er nævnt uden særlig markering i bilag til Miljaministeriets bekendtgmelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere ændringer). 4) Virksomheder, soh amtskommunen skal miljøgodkende, Disse virksomheder er markeret med (a) i bilag til MiljØministeriets bekenutgørelse nr. 783 af 21. november 1986 (med senere ændringer). Virksomheder, der etablerer sig i omrgdet, skal overholde de st0jgrænser, der er fastlagt for det enkelte delomrdde i lokalplanen, stiledes at omgivelserne ikke generes i nævneværdig grad. Granseværdierne for virksomhedsstøj er vist i nedenstaende skema. Værdierne angiver det maksimale etøjnfveau, som den enkelte virksomhed skal overholde, bade i det delomrbde, hvori den ligger og i forhold til naboomraderne i og uden for lokalplanomr8det. Grænsevsrdierne, der er angivet i db(a), forudsættes malt i et vilkarligt punkt uden for virksomhedens egen grund i de respektive omrader. Grænseværdierne er gennemsnitsværdier over visse tidsrum inden for de angivne døgnperioder. De nærmere definitioner, bl.a. af nævnte tidsrum, er angivet i MiljØstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

22 19 Dag Af ten Nat Maksimalkl kl kl værdi SØn- og Nat helligdage kl kl LØrdage kl I boligomrade syd for lokal planomradet.. I omrade 1.1 og 1.2 vest far Ler \ bakken (vej B-B) I omripde 1.3 og omrade 1.2 8st for Larbakken (vej B-B) I omrade Spildevand Omradet er omfattet af godkendt spildevandspl an. Kloakarbejder forventes pabegyndt i Varmeforsyning VejtrafikstØf Landbrugspligt For lokalplanoms&det foreligger der ingen kommunal varmeforsyningsplan. I planlagningen er phregnet individuel opvarmning. Det skønnes ikke, at stgjniveauet hidrarende fra Randersvej og FØllevej vil belaste omradet. Ophievelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykning.

23

24 21 2- RETNINGSLINIER FQR EL7NCVERVSQMRADEZ FQ)ILLE Indledninq OmrMets tomagi I dette aesnit beskrives, hvilke kvaliteter og muligheder, der er i Erhvervsomrade Falle, og som bar fremmes ved den fremtidige planlægning. Denne fremstilling af en udbygningsstrategi for Erhvervsomrade FØlle beskriver, hvilke landskabelige træk, der er vigtige for omrhdet. Hvilke fysiske strukturer, der kan gøre omradet til et velfungerende erhvervsomriide, samt hvardan planlægningen af omradet kan respektere det nærliggende skole/ idretsomriide og sdve RØnde by. Retningslinierne giver konkrete anvisninger p& omradets fysiske udformning. Retningslinierne er ikke retsligt bindende for grundejerne, men skal forst8s som eksempler og Inspiration for den fremtidige lokalplanlægning og udbygning af omradet. Omradets topograf1 Omrddets vestlige del bestar af et bakkedrag med fin udsigt over det Abne land mod nord og RØnde by mod Øst. Den Østlige del af omrhdet star af et dalomrbde, der følger og afgrænses af Skrejrup bæk.

25 22 Omrbdets fvsibke 8traktUr Vejnettet Omrddets struktur bør opbygges stiledes, at erhvervsvirksomhederne gives gode tilkørselsforhold til det overordnede vejnet. Desuden bar udbygningen af vejnettet sikre mod konflikter mellem skole/ idrætsomrade og erhvervsomrade. Den fremtidige vejstruktur udbygges med udgangspunkt i de to hovedtrafikbrer: den Øst/vestg&ende Arhusvej og den ngrd/sydgdende Randersvej. Fra disse leder hovedfordelingsveje via stikveje til oms&dets virksomheder, Omradets vejstruktur kan ps længere sigt udbygges som vist p& den ovenst&- ende skitse, hvor erhvervstrafikken ledes vest om skole/idrstsomr&de. Herved opnas den mest rationelle trafikforsyning til erhvervsvirksomhederne, samtidig med at barnene sikres en forsvarlig skolevej, og landskabet omkring Skrejrup baek og landsbyen Skrejrup bevares. Denne vejstruktur er en af flere mulige langsigtede 1Øsninger. Lokalplanforslaget fastlægger kun vejforløb i en mindre del af omradet, og disse vejfglringer kan udbygges p& andre mader end den skitserede.

26 23 Byrbdet Ønsker imidlertid at tilkendegive, at den lasning, der vælges til sin tid, skal friholde Nattergalevej- Skrejrupvej p& strækningen fra krydset Nattergalevej/Arhusvej til Skrajrug by for erhvervskarse1 til og fra ErhvervsomrAde FØlle. Princirtse, der visa, hvordan den fremtidige bebyg - gelse nplacereslomddet Bebyggelsen kommer til at bestd af enkeltstaende bygninger. Bygningerne bør orientere sig mud hovedfordelingsvejene, s& de er med til at strukturere omrhdet og tilføre det identitet. Mange erhvervsomrttder virker udflydende og usammenhængende, fordi den enkelte ejendom bygges uden tanke for den helhed den indgar i. For at styrke omrhdets karakter og identitet bør grundejerne opmuntres til at orientere bygningerne mod hovedfordelingsvejene - s& erhvervsomradet modtager den besøgende med en attraktiv facade. Beplantning Principskitse. der viser, den eksisterende og fremtidige beplantnlng, som den kunne udformes I omradet.

27 24 Den eksisterende beplantning er en af omradets store kvaliteter. Beplantningerne er i høj grad med til at strukturere dels det kupereae landskab og dels dalen ved Skrejrup bæk. Denne karakterfulde grcdnne struktur kan styrkes ved at tilføje en all8beplantning langs de ny0 hovedfordelingsveje. Herved understatte6 hovedfordelingsvejenes betydning, som vigtige forlqb i omradets struktur. Ornriidets silhuet Omrfldets silhuet, hvor man ser bebyggelsens place - ring p4 skrdningen Bebyggelsens silhuet bør underordnes det kuperede landskab og hovedbeplantnfngen i omradet. Af hensyn til RØnde bys karakterfulde silhuet pb den vestvendte bakkeskraning Øst for omradet, WJ: der ikke bygges for højt i omr&det. Rumdannelser oq lanclskabstræk Al leen Omrfldets hovedfordellngsve e markerer sig med en all&eplantning af Bornholms L R0n

28 25 Levende hegn OmrAdets hovedfordelingsveje bor udforme8 med all&beplantning, gadebelysning og belægninger, s& de markerer sig som vigtige vejforløb, der binder omrbdet sammen. De levende hegn i omradet fralger landskabets former Dalen Omradet rummer bevaringsvsrdige beplantninger i form af levende hegn, der fysisk og visuelt deler omrddet op og understreger landskabet. Dette træk bygges der videre p& i planlægningen og udbygningen af omradet ved pleje af eksisterende hegn og etablering af nye. Dalen ved Skrejrup bæk - et smukt landskabsrum

29 26 Bebvusalsens Placerinq! Mod Øst afgraenses omrddet af Skrejrupbæk. Bakken er kranset af træ- og kratbeplantning, der danner en smuk og veldefineret overgang mellem erhvervoomradet og landsbyen Skrejrup/det Abne land. Dette landskabstræk skal i planlægningen og udbygningen af omradet bevares og plejes. Det flade naturligt afgrænsede kan i planlægningen af ornrddet udlægges til virksomheder, der orienteres mod og indpasser sig i landskabsrummet. Bebyggelsens placering mod hovedfordelingsvejene Mod Fdllevej bygningerne placeres parallelt med vejens akse. Bebyggelsen kan have frem- og tilbagespring fra en fastlagt linie. Bebyggelsens placering ved Skrejrup bæk

30 27 I omrbdets Østlige del placeres bygnfngerne i landskabsrummet ved bækken. Bebyggelsen bør her gives et Abent præg og bygningerne ligge som arkitektoniske elementer i landskabet.

31 28 3, LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om kommuneplanlægning (MiljØministeriets 1ovbekendtgØrelse nr. 918 af ) bestemmes følgende for det i 2 nævnte omrade. d 1.0 LOKALPLANENS FORMAL Lokalplanens formal er: - at sikre der kan anvises arealer til erhvervsformal. - at sikre en fleksibel udstykning, der kan imødekomme forskellige Ønsker om grundstørrelse og anvendelse. - at sikre omradet gode tilkørselsforhold. - at minimere de miljømæssige gener internt i omradet og overfor naboomraderne. - at sikre, at omradet far et helhedspræg og en god sammenhæng med landskabet. - at fastlægge beplantninger, der giver omradet karakter og fungerer som skærm mod omgivelserne. - at oprette en grundejerforening til varetagelse af fælles opgaver i omradet OMRli.DE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanomradet afgranses som vist kortbilag nr. 1 og omfatter del af matrikel nr.loa~0-e-~-e;--f0.l.l.e--byf samt al- t-/ k&., $, bt-zyed le parceller, der udstykkes fra oven- nævnte del af ejendommen Lokalplanomradet opdeles i udstykningsomraderne 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. (Se kortbilag nr. 2). Med RØnde kommunes offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overfares det p& kortbilag nr. 1 viste omrade fra landzone til byzone.

32 Lokalplanens omrhde er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten er dog ikke til hinder for at RØnde kommune kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne form81. Lokalplanen opdeles i 3 udstykningsomrader, som vist p& kortbflag nr. 2. Inden for hvert omrdde m& der kun opfdres eller indrettes bebyggelse til eller uddves erhverv som følger: Udstykninasomrade l'.l Liberale erhverv, kontorer, mindre produktionsvirksomheder, smhvarksteder med tflh0rende forretningsvirksomhed samt virksomheder med megen tilkørse1 og lignende. Virksomhederne hører med undtagelse af enkelte virksomheder med megen tilkdrsel til i klasse 1 og 2 i "Wndbog om MiljØ og Planlægning" fra Planstyrelsen og MiljØstyrelsen. Inden for omr&de 1.1 m& der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening m& stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Der m8 ikke ogføres eller indrettes boliger i omrade 1.1. Udstvkninqsomrade 1.2 Lettere industri, lager, hhndvark, værkstedsvirksomheder og reparation. Virksomhederne kan henfplres til ovennævnte hiindbogs klasse 2 og 3. Der m& vest for Lerbakken for hver virksomhed indrettes en bolig for en enkelt familie med tilknytning til virksomheden. Boligens areal m% ikke overstige erhvervsetagearealet. Øst for Lerbakken m$ der ikke opf0res eller indrettes boliger. Inden for ornr&.de 1.2 m& der ogsti udwes virksomhed, der kræver miljagodkendelse af RØnde kommune, og som kommunen skønner ikke belaster omgivelserne nævneværdigt.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby 1-91 RY KOMMUNE l LOKALPLAN NR. 83 For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby. 16. september 1998 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83 Lokalplan for et offentligt omrdde ved Lasby Skole i Lasby. INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE DEC 1986 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by. En del af mr. nr. 7-a, Anmelder: Hårlev by, Harlev Vallø kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlevside 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: 1-07 Lokalplanen omfter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 190 KOMMUNE HOLSTEBRO. ved Hogager

LOKALPLAN NR. 190 KOMMUNE HOLSTEBRO. ved Hogager LOKALPLAN NR. 190 et offentligt ved Hogager omrade i Hvidmosen HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 190 FOR ET OFFENTLIGT OM-E HVIDMOSEN VED HOGAGER. I 5 20 - REDEGgRELSE: Lokalplanens forhold

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985 LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir JAN 1985 I I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------- REDEGØRELSE

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere