Skandinaviens. Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. JParley J*. M*ratts Mord, med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandinaviens. Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. JParley J*. M*ratts Mord, med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes"

Transkript

1 305 Skandinaviens Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede. 6. Aarg. Nr. 20. Den IS. Juli Priis: 6 Sk. pr. JParley J*. M*ratts Mord, een af de tolc Apostler i Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige. (Fra the Millennial Star.") Atter er en Martyr falden, en anden trofast Guds Tjener har beseglet sit rene, himmelske Vidnesbyrd om Mormons Bogs Sandhed med sit Blod. Endskjøndt det var vor egen, kjære, kjødelige Broder, græde vi alligevel ikke. Han faldt for en retfærdig Sag han faldt i de uskyldigt Lidendes Forsvar, idet han bestræbte sig for ved sine Breve at staae en hjælpeløs Qvinde med sine smaae Børn bi i at undgaae hendes vilde Forfølgeres Raseri. Han var fra de paalideligste og sikkreste Kilder bleven gjort bekjendt med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes Lidelser. For nogle Aar siden var den stakkels Qvinde bleven kastet ud paa San Franciscos Gader i en mørk, skrækkelig Nat, huusvild og ubeskyttet, af et ufølsomt, grusomt Uhyre af en Mand. I flere Aar er hendes Liv bleven truet og Mordstaalet bleven svunget over hendes Hoved, og for at sætte Kronen paa Grusomhedens Høidepunkt, rev han Børnene ud af deres ømme Moders Arme, idet han stjal dem uden hendes Vidende, og indsmuglede dem ombord paa eet af det stille Oceans Dampskibe, for at tilbagelægge Tusinder af Mile til Vands og til Lands, uden at Nogen følte Medlidenhed med dem eller drog Omsorg for dem, til den fjerntliggende Havn New Orleans. Denne umenneskelige, djævelske Handling, tilføiet paa hendes Lidelsers lange Catalog, gjorde, at hun besluttede for evigt at frasige sig Samqvem med En, som hun ikke længere kunde betragte som Huusfader, men som et tyrannisk, ufølsomt, umenneskeligt Uhyre. Den endelige r ;Skilsmisse fandt Sted for omtrent to Aar siden.

2 306 Parley P. Pratts Mord. Da hun erfarede, at hendes Børn vare blevne sendte til hendes Forældre i New Orleans, afseilede hun, venneløs og ubeskyttet, til dette Sted. Hvor stor var ikke hendes Overraskelse, da hun ved sin Ankomst her fandt sine Forældre deelagtige i den sorte Complot, og at hun ikke frit maatte omgaaes med sine egne Børn. Da hun tilsidst blev træt af de Forfølgelser, hun maatte gjennemgaae, begav hun sig, uden at blive ledsaget af nogen Bekjendt, paa Veien til Utah Territorium en Reise paa omtrent tre tusinde Mile fra New Orleans. Efter utrolige Gjenvordigheder naaede hun Store Saltsø Stad i Efteraaret I Efteraaret 1856 vendte hun atter tilbage til sine Forældre i New Orleans, og i Slutningen af forrige Aar lykkedes det hende at befrie Børnene fra deres unaturlige og tyranniske Fangenskab, og flygtede med sin egen lille Familie til Texas. Men det djævelske Uhyre i Californien, som hun havde været skilt fra i omtrent to Aar, satte efter hende, og efter at have faaet nogle af de gamle Mormon" Forfølgere til at forene sig med ham i hans blodtørstige Foretagende, opdagede han tilsidst Gjenstanden for sine tidligere Mishandlinger og rev atter hendes elskelige, smaa Børn ud af hendes Arme. Sympathi er opvakt til hendes Bedste hos Tusinder, som ere- blevne bekjendte med denne Dames mageløse Lidelser. Iblandt disse ere vi stolte af at kunne sige var den store Menneskeven og godhjertede Mand Parley P. Pratt, som, da han lærte de virkelige Omstændigheder ved hendes og hendes Børns Undvigelse at kjende, søgte at advare hende ved Breve, sendte med Posten, om hendes gamle Fjendes Efterforskninger. Medens han var beskjæftiget med denne menneskekjærlige Handling, fik dette Uhyre fra Californien ved Eed en Arrestbefaling udstedt imod ham og flere Andre, formedelst en løgnagtig Beskyldning for Tyveri. De bleve forhørte for de Forenede ibtaters Befuldmægtigede i Van Buren, Arkansas, som frikjendte og løslod ham. Morderen ventede da, paa en feig Maade, paa, at han skulde reise, og satte omtrent ti Minutter senere efter ham, i Følge med to andre Mordere, der strax fulgtes af flere Alle tørstende efter uskyldigt Blod. Omtrent tolv (engelske) Mile fra Van Buren, paa Veien, der fører Nord efter, naaede de deres Offer, affyrede syv Skud paa ham og stak ham derefter flere Gange i venstre Side; eet af Stødene trængte ind i Hjertet. Efter dette levede han omtrent to og en halv Time. Saaledes faldt Offeret for hans skinhellige Fjender, men de Lidendes Ven. Følgende Correspondence, dateret Cincinnati, Ohio den 20de Februar 1857, udtagen fra en Avis i New-York, vil give de nærmere Enkeltheder om Moderen og Bernene" Under mit sidste Ophold i Californien blev jeg bekjendt med følgende Række af bedrøvelige, hjerteskjærende Omstændigheder, der udspringe fra Intolerence, som desværre endnu charakteriserer nogle af de mere almeenyndede Secter i denne Tidsalder. En vis Familie havde emigreret fra Syden for nogle Aar

3 Marley P. Pratts Mord. 307 siden, og boede dengang i San Francisco. Den bestod af Mand, Kone og tre Børn, samt et ungt Menneske, der var en Broder at Konen og Kostgænger i Familien. De vare en Green af en gammel og noget bekjendt presbyteriansk Familie, som endnu boede i Nærheden af New Orleans. Damen var et dannet, velopdraget Fruentimmer, hengiven til Læsning og intellectuelle Beskjæftigelser, og var i det Hele taget en Qvinde med sund Dømmekraft og et uafhængigt Sind. Som det almindeligt er Tilfælde med saadanne Charakterer behøvede hun kun at undersøge Mormonismen, for at blive fast overbeviist om dens Sandheder. Hun ønskede derfor at annamme den. Da hendes Mand og Broder fik dette at vide, lagde de den voldsomste og meest tyranniske Opposition for Dagen. De rasede, fraadede, forbandede, spottede, larmede, udskjeldte hende osv., men Alt forgjæves. Hun var fremdeles af samme Mening, og ønskede at adlyde Evangeliet. Manden kjøbte tilsidst en stor Kaardestok, med hvilken han en Dag traadte ind i Værelset, og bleg af Raseri trak han den ud af Skeden i sin Kones Nærværelse, truede hende og svang det blottede Staal over hendes Hoved, og svoer med en frygtelig Eed, at dette Vaaben var ene og alene kjøbt for hende og den, der vovede at døbe hende, og at han vilde gjennembore dem begge paa den Dag, hun skulde døbes. Hendes Broder svang derefter det samme Vaaben over hende paa samme vrede Maade, med de samme Trudsler. Disse og mange andre Trudsler, Forhaanelser og Skjeldsord, gjentagne Gang efter Gang af baade Manden og Broderen, tjente til at forhindre hendes Daab i en to Aars Tid, da de Ældste der havde gjort sig det til en Regel ikke at døbe en Kone, uden hendes Mands Samtykke. Efter mange, lange, smertelige Kampe erholdt hun tilsidst sin Mands skriftlige Samtykke og blev døbt og tilbørligt confirmeret som et Medlem af de Helliges Kirke. Hun vedblev fremdeles at være en trofast og lydig Hustru og Moder. Hun tjente sin Mand, saae paa hans Interesser, hun holdt hans Huus i Orden, vedblev at give sin Broder Kost og oplærte sine Børn til Lydighed, Moralitet og Sandhed. Hun gjorde sig megen Umage med deres Opdragelse, og lærte dem at troe paa Jesus Christus, at læse i Bibelen og at synge og bede. Hendes Mand var fremdeles barsk og tyrannisk i høieste Grad, og hendes Broder ligeledes. Hendes Liv blev ofte truet, og hun var strengeligen forbudt at omtale noget Punkt af hendes Religion i hans Nærværelse, eller at anføre nogen Bemærkning i hans Paahør af nogen af Kirkens Bøger. Hun havde ikke engang det Privilegium at synge en eneste Linie af sin Psalmebog, naar han hørte det. Efter at have levet i denne unaturlige Trældom i nogle Aar, og baaret enhver Forhaanelse, Fornærmelse og Raahed, som en Tyran kunde ophobe paa hende, vovede hun endelig en

4 308 Parley P. Pratts Mord. stille Søndags Aften at synge i hans Nærværelse to Linier af een af hendes Yndlings-Psalmer. (See den eng. Ps. Bog Pag. 201.) Behold the Great Redeemer comes To bring his ransomed people horne!" Da hendes Mand hørte dette, foer han op i heftigt Raseri, nappede Bogen ud af hendes Haand, rev den itu, og kastede den i Ilden. Derpaa lagde han voldsom Haand paa hende og tvang hende til at gaae ud paa Gaden, og laasede Døren af efter hende. Det var en mørk Aften i een af San Franciscos skumle Baggader, hvor et ubeskyttet Fruentimmer neppe vilde ansees for at være sikker et Øieblik. Hun traadte imidlertid ind i et af Nabohusene, og sendte øieblikkeligen Bud til Dr., en gammel Huuslæge, som var baade hendes og hendes Mands fælles Ven. Hun overgav sig til hans Beskyttelse, og han ledsagede hende til et respectabelt Hotel, hvor hun tog Kost og Logis paa sin Mands Regning. Den paafølgende Dag gik hun til Byskriveren og aflagde Eed paa sin Mands Overfald, Vold og andre grove Fornærmelser, forlangte hans Arrest, og at hun maatte blive sikkret sit Liv og sin Fred for Fremtiden. Men formedelst Dr. 's og andre høitstaaende Personers Indflydelse, blev Sagen endelig bilagt, og Parterne syntes at forsones saavidt, at hun vendte tilbage til sit Huus, og tog atter Varetægten over sine Børn og sin Mands Huusholdning. I nogle Uger syntes Alt at gaae som sædvanligt. Hendes Mand og Broder gik til deres daglige Forretninger, vendte tilbage i rette Tid, fandt deres Maaltider i Orden, og den sædvanlige Sparsommelighed, Flid og Smag, som hun altid havde lagt for Dagen, anvendtes, for at forsøge paa at gjøre Hjemmet behageligt. En Dag, da Frokosten var forbi, og Manden og Broderen vare gaaede tidligt til deres Forretninger som sædvanligt, samlede hun sine Børn til Huus-Andagt, som hun pleiede at gjøre. De bestode af to Drenge mellem otte og ti Aar gamle og en Pige paa syv Aar. Moder og Børn blandede deres glade Stemmer i en Morgenpsalme, og bøiede Knæ i Forening i høitidelig Bøn, hvorpaa Børnene, efter at dette var gjort, gave deres kjære Moder Afskedskysset, som almindelig, og skyndte sig med Munterhed til Skolen. Ak, hvor lidt anede den ømme Moder og disse uskyldige Børn, den irygtelige Prøve, som strax forestod dem; eller at to Have og et Fastland vilde skille dem ad, før de atter skulde sees! Tal ikke om Rom, om Nero, om de mørke Tidsaldere eller om den spanske Inqvisition. Alle disse tilsammentagne kunde neppe danne et Sidestykke, værdigt at sammenlignes med det nittende Aarhundredes hjerteløse, ufølsomme, umenneskelige, vilde og værre end djævelske Tyranni. Og alt dette udført af Protestanter i et frit Land! Nei, rettere sagt, af de nærmeste Slægtninger mod en hjælpeløs Qvinde og hendes Børn! Aftenen kom Manden og Broderen kom hjem fra Dagens Forretninger men ingen Børn kom for at glæde det glade

5 Parley P. Pratts Mord. 309 Moderhjerte! Hvor ere vore Børn?" udbrød den ængstelige Moder i Forskrækkelse. Den grusomme Huusfader og ufølsomme Broder svarede med et djævelsk Griin, eller haanende Triumph: De ere i det stille Oceans Skjød; Du vil aldrig mere faae»lem at see; de ville blive opdragne til Presbyterianere ikke Mormoner!" Det eneste Svar herpaa var et hvinende Skrig og et plud- Fald Moderen var besvimet. Hendes Hjerte havde, saa at sige, ophørt at slaae i hende. seligt Hun forblev hele hiin frygtelige Nat i afvexlende Krampetrækninger, Besvimelser, af og til opvaagnende til en fornuftig Tanke for at kunne fatte sin Elendighed: Rachel græder for sine Børn, og kunde ikke trøstes, fordi de vare ikke." Hun kunde undertiden komme sig saa vidt af sine Besvimelser, at hun kunde rase, vandre om, og raabe lydeligt paa sine Smaa ved Navn, og derpaa vilde hun udbryde i Taarer, stønne, beklage sig og tilsidst atter falde hen og blive bevidstløs. Den brutale Mand og Broder stode over hende hele Natten, lidt bekymrede og bange, men de turde ikke hente nogen Læge eller nogen Hjælp for at ikke deres djævelske Grusomhed skulde blive opdaget i hele dens Gyselighed. Om Morgenen, da de tidligt vare nødte til at gaae til deres Forretninger, overlode de hende til sig selv, og lukkede hende inde som en Fange i Eensomhed og Hjælpeløshed. Hun kom sig imidlertid saa meget i Løbet af Morgenen, at hun kunde aabne Vinduet og gjøre Alarm. Naboerne lærte snart de sande Omstændigheder at kjende og følte dyb Medlidenhed med hende i hendes Forladthed. Nogle af de Kjøbmænd, som vare bedst bekjendte med Familien, tilbøde sig at faae en Subscribtion istand for hende, og at sende hende til Børnene, da man snart blev forvisset om, at de vare blevne?endte til hendes Forældre i New Orleans. Det offentlige Had bevirkede snart hos den forhærdede Mand og Broder den Forandring, som den menneskelige Medfølelse havde mislykkets i at udrette. De saae, at Sagen maatte forandres og neddysses saa meget som muligt ved Forlig. De havde i flere Uger lagt hemmelige Planer, og, ved Hjælp af andre Skinhellige af deres Sect, havde de anskaffet Klæder til Børnene og tilveiebragt Billetter for dem til hele Routen mellem det stille og det atlantiske Ocean. Da nu Alting var færdigt, ventede de paa en Leilighed til at bortsnappe dem fra Skolen og at jage dem ombord paa et Dampskib uden saa meget som et Afskedsblik eller Afskedsord af deres Moder, og overlode dem til Fremmedes Varetægt over to Have og et Continent, uden nogen Slægtning eller Bekjendt til at elske eller beskytte dem. Da dette var gjort, havde de umenneskelige Bigotter imodstaaet en Moders veltalende og hjerteskjærende Klager, og Intet, uden Frygten for Vanære og en ophidset og forbittret Folkehobs

6 310 Parley P. Pratts Mord. Hevn, tvang dem til at indgaae paa at sende Moderen til Børnene, for derved at forhindre og neddysse Ophidselsen. Hun blev endelig beroliget og trøstet med det Haab at reise efter dem om to Uger med næste Dampskib; hun gik roligt og flittigt til Værks med Forberedelserne til Reisen. Hendes Huus var nu eensomt og øde over al Beskrivelse. Med sin Mands Samtykke tilbragte hun derfor Tiden hos nogle Venner paa Landet til henved den Tid, hun skulde indskibe sig. Men ak! Hendes Prøver vare kun netop begyndte. Hun havde en lykkelig Reise til New Orleans, fandt sine Forældre, og hos dem sine to mindste Børn men det Tredie forundtes hun aldrig at see mere! Det er skjult for hende paa et fjerntliggende Sted i Landet. Hun fandt sine blindt troende, haardhjertede, presbyterianske Forældre, Brødre og Søstre at være i den samme Complot. Hendes Børn holdtes af dem i Trældom, strengt bevogtede som Fanger. Hun maatte ikke have Samqvem med dem, end ikke i hendes egen Faders Huus, uden i Andres Nærværelse hun maatte ikke sove i det samme Værelse, som de, ikke engang gaae ind i et andet Kammer for at bøie Knæ med dem paa Bønnens Time, som hun altid havde været vant til at gjøre. I Korthed hun var i en utaalelig Tvang, og blev dagligen foraærmet, forhaanet, bespottet, latterliggjort og udskjeldt paa alle mulige Maader. Hun udholdt dette flere Maaneder, og- da hun fandt, at hun vilde synke under deres tiltagende Uretfærdighed og Undertrykkelser, som skulde have været hendes Venner, saavel som under Virkningen af den tiltagende Sommervarmes forpestede Klimat i New Orleans, reiste hun med sine Børns Samtykke til de nordlige Egne for en Tid, og lovede at komme tilbage til dem i rette Tid. Efter utrolige Gjenvordigheder og Besværligheder, begav hun sig tilsidst paa Veien til Store Saltsø Stad, hvor hun i god Behold ankom i Efteraaret Hun havde paa denne lange Reise for en Deel gj envundet sin Helbred, og overeensstemmende med en Moders Kjærlighed begyndte hun strax paa, og vedblev standhaftigt for at kunne opfylde med den strengeste [Sparsommelighed og Flid, det Løfte, hun gav sine Børn. Hun holdt Skole i hiin By næsten etheeltaar; derpaa drog hun atter over de øde Sletter til Grændsen af Staterne, omtrent en 1,500 engl. Mile, og derefter ned ad Floderne til Børnene. Den Beretning, som stod i New Orleans' Bulletin henimod Slutningen af forrige Aar, sigter muligen til hende. Hvis saa er, aabner den, dersom den gjør en Tilstaaelse af dens talrige Løgne og falske Fremstillinger, et andet Capitel i hendes for en Deel romantiske Helteliv. Havde denne Dame derimod havt en god og omgængelig Mand, istedetfor en ufølsom Tyran, vilde en Forskjellighed i Religion ikke have adsplittet Familien indtil denne Dag, men Fader Moder og Børn kunde da endnu have levet i San Francisco, Fred.

7 Parley P. Pratts Mord, 311 Det var ikke Mormomsme, men Presbyterianisme, der skildte Familien ad. En Ven af de Fortrykte. Cincinnati, Ohio, den 20de Februar 1857/' O, hvor skjøo er ikke en Retfærdigs Død! Han nedlægger sit Liv med det sikkre og faste Haab at komme frem af Graven i den første Opstandelses Morgenrøde, for at regjere som en stor Konge og Præst for den allerhøieste Gud, at sidde paa en Throne i evig Herlighed, og for at regjere med Magt og Herredømme evindeligen. O, kjærligtsindede, elskelige Broder! Hvor ømt elskede vi Dig ikke i Livet! Hvor glædedes ikke vor Sjæl ved Livsens Ord, der fløde fra din Mund ved Inspirationens rene Aand! Hvor herligt er ikke fremdeles dit Minde! Vi græde ikke over din Død, thi den var herlig! Du har kun forladt os for en kort Tid, og vi skulle atter snart omfavne Dig! Dit halvtredsindstyvende Aar var just netop rullet hen, og nu er dit Jubelaar kommen! Hvil i din Faders Bolig med alle det nittende Aarhundredes ædle Martyrer, indtil ogsaa Jordens Jubelaar indtræffer; da skal Du vende tilbage og regjere i Triumph med alle Gjenløste af Adams Slægt. Mrs. Mc Leans frygtelige Forfølgelse. - Hendes Forsvar. P. P. Pratts Mord. Hr. (Fra the,,van Buren Intelligencer" Ark.) Van Buren den 18de Mai Redaktør! Da jeg i Deres Avis har læst Deres Redaktionsbemærkning med Overskriften Sorgelig Tildragelse," og fundet flere vigtige Punkter i Beretningen urigtigt fremstillede, beder jeg om at blive hørt af dette Samfund, og af hele Verden, da jeg endnu er et levende Vidne baade for Levende og Døde. For den Uskyldige og hans Brødres Skyld, for mine gamle Forældres og alle mine Slægtningers Skyld, for mine Børns og min egen Skyld og for Sandhedens Skyld, takker jeg Gud, at jeg endnu lever. For det Første beretter den omtalte Artikel, at Mrs. Mc Lean blev af Hr. Pratt overtalt til at annamme Mormonismen." Dette er feilagligl\ thi Hr. Mc Lean veed, at ved den første Mormon-Prædiken/' jeg hørte i Californien, var han selv og min Broder J. J. Mc Comb nærværende, og de vide, at det var mindst to Aar før Hr. Pratt viste sig i San Francisco, og de vide, at fra den Tid af, jeg hørte den første Tale, talte jeg aldrig uden til Mormonernes og deres Troes Forsvar, og de vide, at jeg bad ofte om min Mands Samtykke til at blive døbt til de Helliges Kirke, og at jeg tilsidst erholdt samme skriftlig, og blev døbt før P. P. Pratt kom. Disse

8 ; 312 Parley P. Pratts Mord. ere Facta, som kunne bevises af Mc Leans egen skriftlige Tilladelse og af Aviserne i San Francisco, der forkynde Hr. Pratts Ankomst, hvoraf ogsaa kan sees, at min Daab og Confirmation til de Helliges Kirke var førend P. P. Pratts Ankomst til hiin Stat. Jeg vil her anføre en Ting, som, saavidt jeg veed, aldrig er bleven skreven om. Jeg tog mine Børn fra Skolen med Lærerens Tilladelse og kjørte med dem i en Omnibus til et Sted, hvor der var Vand, og i flere Vidners Nærværelse bleve de (det er, de to Drenge) døbte til Syndernes Forladelse af Parley Pratt, og bleve ved Haandspaalæggelse af ham bekræftede som Medlemmer af de Sidste Dages Helliges Kirke. Om Nogen fordømmer denne Handling, saa lad dem ogsaa fordømme enhver Qvinde, der afslaaer at gaae til Fordærvelse med sine Børn, fordi hendes Mand vælger dette! For det Andet siger Deres Artikel, at Mrs. Mc Lean rømte fra San Francisco til Utah med Hr. Pratt, og efter hendes Flugt skrev hendes Forældre efter Børnene, at de maatte blive sendte til dem. Dette er ogsaa falsk, og min Fader J. S. Mc Comb er, om han endnu lever, et Vidne herom, tilligemed vore Naboer paa begge Steder. Børnene bleve sendte fra mig i Californien til ham i New Orleans, og det paa et Skib, hvor der ikke var een Røst eller eet Ansigt, som de forhen havde hørt eller seet. I November 1851 annammede jeg Mormonismen, og i Januar 1855 bleve mine Børn formedelst min Tro sendte fra San Francisco til New Orleans, uden at jeg havde den ringeste Anelse derom, tørend de vare langt ude paa Havet. Om Morgenen kom de kjære Børn, som de vare vante til, saasnart deres Fader var gaaet, (sædvanligviis Kl. 9) klappede i Hænderne og sagde: Nu, Mo'er, kunne vi have en god Stund; Fa'er er gaaet; vi kunne synge og bede saa meget, vi ønske." Og de bade hiin Morgen, som jeg aldrig nogensinde havde troet et Barn kunde bede. De kyssede mig, og sagde: God Morgen, kjære Moder," omtrent Kl. 10, og gik til Skolen. Kl. 3 ventede jeg dem tilbage; jeg løftede paa Gardinet aabnede Døren for at see om ikke Albert og Annie kom; men ak, min Gud! de kom aldrig! Kl. 4 kom deres Fader og underrettede mig om, at de vare paa Veien til New Orleans. Han sagde: Jeg bragte dem ombord paa Sierra Nevada Kl. 10 i Morges, og nu ere de, hvor Du og de fordømte Mormoner aldrig mere ville faae dem at see." Hiin Nat aflaasede han Dørene, lukkede mig inde i et Værelse, tog alle Nøglerne ind i sit Kammer og tillaasede Døren. Kan Nogen fatte min elendige Tilstand? Mine Raab forstyrrede ham, og omtrent Kl. 2 lukkede han Døren til mit Værelse op. Om Morgenen gik jeg fra Værelse til Værelse, jeg løb paa Gaden og raabte Fitzroy, Albert og Annie. Men intet Barn svarede. Jeg hørte lette Fodtrin under Vinduet, jeg løb til og raabte: Mine Børn!" men det var ikke mine. Min Broder E. C. Mc Comb sagde, jeg skulde reise til mine Børn med næste Dampskib men Mc Lean sagde, han vilde Intet have dermed at gjøre.

9 Parley P. Pratts Mord. 313 En Kjøbmand i San Francisco sagde, at ban vilde give mig 20 Dollars, og han forsikkrede mig, at jeg paa een Time hos Kjøbmændene i hans Nabolav kunde samle de fornødne Midler for at kunne komme til mine Børn. Efter dette broutede Mc Lean af, at jeg var i hans Vold, og han vilde nok see paa, om jeg kunde komme afsted eller ikke. Jeg fortalte ham om de Forslag, man havde gjort mig. Han sagde, han skulde skaffe mig paa Daarehuset inden 24 Timer. Det har han imidlertid aldrig gjort Forsøg paa. To Uger efter Børnenes Afreise udstyrede han mig for Reisen, og førte mig ombord paa et Dampskib, der gik til New Orleans om Nicaragua, og gav Officererne de strengeste Befalinger med Hensyn til mig, at de skulde indespærre mig, hvis jeg begyndte at rase. To Uger efter Børnenes Ankomst til mine Forældre, stod jeg for dem. Jeg blev der tre Maaneder, fortrykket fra alle Kanter, idet jeg blev strengt bevogtet, for at jeg ikke skulde spadsere, tale, bede eller sove med mine egne dyrebare Bern. Under disse Omstændigheder svækkedes min Helbred, og jeg følte, at jeg ikke længere kunde overleve en saa stor Sjælekamp, i Særdeleshed i hiint usunde Klimat. I denne fortvivlede Tilstand lykkedes det mig eengang at faae mine Lam bort, og at holde dem skjult i fire Dage-, men det mislykkedes for mig at faae dem ud af Staden. Min Fader forsikkrede mig derpaa om, at han vilde forandre sin Behandlingsmaade mod mig; han sagde, jeg skulde faae et Værelse for mig selv og mine Børn, og at de kunde gaae og komme med mig, forudsat jeg vilde love, ikke at føre dem bort fra Staden uden hans Samtykke. Ifølge dette Tilbud vendte jeg tilbage til min Faders Huus; men min Sygdom blev værre og værre, og jeg saae tydeligt, at jeg ikke kunde leve Sommeren over i New Orleans. Jeg raadførte mig derfor med min Fader om at flytte, og sagde, at jeg ønskede at reise til Store Saltsø Stad. Han sagde, at dersom jeg ikke vilde forsøge paa at tage Børnene med, vilde han hjælpe mig med Alt, hvad han kunde. Nogle Dage senere var jeg ombord paa Damskibet May Flower paa Veien til St. Louis, og derfra gik jeg med det lille Dampskib Alma op ad Missouri Floden til Atchison, Kansas Territorium, hvor jeg stødte sammen med Mormon-Emigrationen." Jeg blev ansat som Kok for et Selskab af 10 Personer, for at kunne udrede Beiseomkostningerne, og saaledes kom jeg over Sletterne til Store Saltsø Stad. Jeg blev der netop eetaar, da jeg forlod Staden Aarsdagen for min Ankomst (den Ilte September 1855). Medens jeg opholdt mig der, holdt jeg Skole, i hvilken jeg underviste ti at P. P. Pratts Børn og havde Kosten i hans Familie syv Maaneder. De øvrige fire Maaneder underviste jeg i Guvernør Youngs Familie-Skole og havde Kosten i hans Huus<

10 814 Parley P. Pratts Mord. Den Ilte Septbr. sidstleden forlod jeg Byen med et Selskab Missionærer, bestaaende af omtrent tyve Ældster og tolv Fruentimre. Jeg kjørte i en Vogn med to Ældster og een Dame, saa der altsaa var fire af os. Jeg havde Proviant selv, og kogte for de tre Andre for at kjøre med. I St. Louis laante jeg 100 Dollars af Kirkens Fond og fortsatte Reisen til New Orleans. Det var min Hensigt, da jeg forlod Saltsø Staden, at gaae til mine Børn, og faae dem, om jeg hunde. Jeg bar gjort, hvad jeg kunde, ja Alt, hvad jeg kunde; jeg kræver Himmelen og Jorden til Vidner. Jeg og mine Børn toge med Jernbanetoget fra min Faders Huus til New Orleans i Forretninger, en Løverdag Kl, 12, en Reise paa 5 a 6 Mile. Ved St. Charles leiede jeg en Vogn for fem Timer, da jeg agtede at reise med et Dampskib til Galveston i Texas den paafølgende Morgen Kl. 8; men til min store Sorg skulde intet Dampskib afgaae før Torsdag. Jeg opholdt mig tilligemed mine Børn den Nat, Søndag og Søndag Nat i de Forenede Staters Hotel, holdt af Mrs. Smith. Da jeg ikke fandt det raadeligt at forblive i et offentligt Hotel, tog jeg Mandag Morgen med en Omnibus, efterladende mine Børn i Hotellet. Jeg kjørte med indtil den standsede langt nede i det tredie Qvarteer af Staden, forhørte mig i en tydsk Urtebod om et møbleret Værelse, og den gamle Dame, jeg der traf, pegede over paa den anden Side af Gaden. Jeg gik, og fandt et Fruentimmer i Døren, beskjæftiget med simpelt Haandarbeide. Hun saae saa ligefrem og enfoldig ud, og var saa tarvelig klædt, saa jeg tænkte, at hun sandsynligvi is ikke ofte vilde faae Besøg. Hun fortalte mig, at hendes Mand arbeidede paa et Bugserefartøi, og at han ikke vilde komme hjem før Torsdag Aften. Vi bleve i denne Kones Huus fire Dage. Hun overlod os sin bedste Seng, laante mig sit Kjøkkentøi og gav os Brænde at koge med, og hjalp os tilsidst at bære vor lille Kuffert til Omnibussen; men hun spurgte os aldrig hvor vi kom fra, eller hvor vi skulde hen, hvilket jeg syntes var meget forunderligt for En af hendes Kjøn. (Fortsættes). Skandinaviens Stjerne. Den 15de Juli. Det er atter bleven vor tunge Pligt at melde en anden trofast Herrens Tjeners Bortgang fra denne Verden. Alle onde og ugudelige Mennesker juble af Fryd over denne rædselfulde Handling, der er begaaet i et Land, som praler af sin Frihed i religiøs saavel som i enhver anden Henseende, Dog Br. Parley er ikke at beklage; han døde i sine Pligters Opfyldelse paa den Mission, han var bleven beskikket til i Staterne, og som han nu havde endt, og beseglede Vidnesbyrdet med sit Blod; men det tillodes ikke Fordærveren at

11 Redaktionens Bemærkninger. 315 tilintetgjøre lians Legeme, før han havde udført, hvad han skulde. Vi ville ikke indlade os paa at give bedre Oplysninger om Br. Pratt, end hvad vi have anført fra Mitlénnial Star ; men vi ville opmuntre de Hellige, især de, hvem Præstedømmet er givet, at staae paa Vagt og at arbeide med forøget Iver og Nidkjærhed til vore Medmenneskers Oplysning, da vi af Krigene, Jordskjælvene, Pestilentserne, og mange andre Ulykker, der nu strømme ud over de forskjellige Nationer, kunne see, at den af Apostelen Johannes og flere af Propheterne forudforkyndte Tid er kommen, da Herrens Straffedomme skulle komme over dem, fordi de forkaste Evangelie- Budskabet, trænger hans Hellige og udgyder uskyldigt Blod, hvorved de hurtigt fylde deres Syndebæger. Vi have modtaget Deseret News til den 29de April, hvoraf vi see, at Fred og Sundhed hersker over hele Utah Territorium, og Udsigterne til en rig Høst ere gode. Arbeidet paa Templet skrider raskt fremad og Cottonwood - Oanal er snart færdig. Guvernør B. Young begav sig i Følge med Præsidenterne H. C. Kimball og D. H. Wells samt et stort Selskab, bestaaende af Borgere fra Saltsø Staden og de sydligere Settlementer, paa sin aarlige Reise, som denne Gang vil vare omtrent fem Uger, da de agte at tage lige til Settlementet ved Salmon River i Oregon Territorium. Den 23de April Kl. 10 mødte de, der vare beskikkede til at gaae paa Missioner til Staterne, Europa og Afrika paa Tempelpladsen med deres Haandkarrer og øvrige Fornødenheder, og efter at Præs. Orson Hyde og andre af de Tolv havde talt til Raad, Opmuntring og Belærelse for dem, begave de sig afsted saa glade, muntre og fornøiede, som om de skulde vende tilbage samme Aften, medens de Fleste ville være borte i flere Aar, og sandsynligviis komme til at gjennemgaae mange Prøver og Lidelser, hvoraf Reisen over Sletterne med Haandkarrer, som herefter vil blive Befordringsmidlet for Missionærerne, istedetfor Heste, Mulæsler og Vogne, vil være blandt de mindste. Selskabet bestod af 74 Mand og en 25 Haandkarrer, hvilke vare godt udrustede, og flere af dem vare smukt bemalede med Navne og Mottoer efter Eierens Smag. Det var et særdeles interessant Skue, siger Deserel News, at see dette Compagnie, der bestod af Folk af forskjellig Alder, Stand og Sprog Nogle Amerikanere, Nogle Englændere, Skotter, Irske, Wallisere, Danske, Svenske, Norske, Tydske og af andre Nationer drage muntert afsted til deres fjerne Arbeidsmarker. Og dog var dette kun en Tiendedeel af de Missionærer, der ere, og som ville blive udsendte i Aar. Vi have gjennem Breve fra vor elskelige Broder O. N. Liljenqvist, der var beskikket til Præs. M. Cowleys anden Raadgiver^ _ modtaget Efterretning om den første Afdeling af vore Emigranters, lykkelige Ankomst til Philadelphia. Hele Reisen havde været særdeles heldig for dem; kun to smaa Børn døde paa Havet, og en- Broder, 82 Aar gammel, i Nærheden af Amerika, som blev begravet i Philadelphia. Et Barn fødtes under gunstige Omstændigheder^

12 : 316 R edaktionens Bemærkninger. og baade Moder og Barn nøde den omhyggeligste Pleie. Der fandt ingen Frafald, Overtrædelse eller Udcluldtelse Sted; men Alt var Glæde, Munterhed, Lyst og Liv. Tiden tilbragtes med Prædiken, Bøn, Sang, Musik og undertiden Dands, samt med de under deres Omstændigheder forefaldne nødvendige Beskjæftigelser. Capitainen roses som en meget god og menneskekjærlig Mand, der gjorde Alt, for at være de Hellige behjælpelig. Vi ønske af Hjertet, at Herren ligeledes vil bevare dem paa den øvrige Deel af Reisen, hvilket ogsaa ønskes det andet Compagnie, der afseilede fra Liverpool den 29de Mai med Skibet Tuscarora, Capt. Dunlevy, og som bestod af 547 Hellige, hvoraf 286 fra Skandinavien. Gener itl-confer eneen i Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige, forsamlet i den midlertidige Hal, som steder op til den nordlige Ende af Tabernaklet i Store Saltsø Stad, Kl. 10 Form. den 6te April (Fra Deseret Ne\vs. <; ) Præsident Brigham Young præsiderede. Paa Forhøiningen: Præsidenterne: B. Young, Heber C. Kimball og Daniel H. Wells. Af de tolv Apostler: Orson Hyde, Wilford WoodrufT, Lorenzo Snow og Franklin D. Richards. Af de Halvfjerdsindstyve : Joseph Young, Henry Herriman,Zera Pulsipher, AlbertP. Rockwood, Benjamin L. Clapp og Levi W. Hancock. Af Overpræsternes Qvorum John Young, Præsident. Præsideren de Biskop : E dward Hunter. Patriarker: John Smith, John Young og-isaac Morley. Stavens Præsidentskab: Daniel Spencer, David Fullmer og Thomas Rhoads. ConferencensSkriver: Leo Hawkins. Hurtigskrivere: Geo. D. Watt og John V. Long. Kaldet til Orden af Præsident B. Young. Skriveren oplæste en Lovsang, forfattet af W. G. Mills, som derefter blev sungen af Choret. Bøn af Præsident H. C. Kimball Præs. B. Young omtalte de forskjellige Punkter, som Conferencen sandsynligviis vilde henvende sin Opmærksomhed paa. Kirkens Bestyrers Regnskab og Cassererens Regnskab over det Vedvarende Emigrations- Fonds Compagni oplæstes. Choret sang: How beautifull upon the mountains." Taksigelse af Patriark Isaac Morley. Kl. 2 Eftermiddag. En Sang for 6te April 1857 af

13 Generat-Conferencen i Store Saltsø Stad. 317 W. G. Mills oplæstes af Skriveren og blev sjungen af Choret. Bøn af Præs. Orson Hyde. Præs. D. H. Wells ønskede, at de, som stode i Gjeld til Bestyreren eller det V. E. Fond, vilde afbetale samme; sagde, at vi sandsynligvis vilde blive nødte til at gjøre Opfordring for at faae mere Hjælp til at fuldende Canalen, saa at Steen kunde befordres paa den til Templet; og udtrykte sine Følelser med Hensyn til Herrens Værk. Præs. H. C. Kimhall talte til Forsamlingen om Vigtiglieden af at bygge Templet; Velsignelserne, som ville flyde fra samme, osv., og raadede Brødrene til at bygge Forraadshuse, og lægge op Korn for Hungersnøden, som er i Vente. Præs. B. Young talte om Sparsommelighed. Missionærernes Navne oplæstes. Choret sang: Blessed be the Lord." Conferencen sluttedes til hnorgen Kl. 9 Form. Taksigelse af Lorenz o Snow. 7de April 1857 Kl. 9 Foim. Choret sang: Bring forth the royal diadem." Bøn af Patriak John Young. Ældste Josepli L. Heyivoodherettede om nogle af de Erfaringer, han havde gjort i Californien, de østlige Stater, osv. Præs. B. Young foreslog derpaa at opholde Kirkens Authoriteter, som følger: Brigham Young, Præsident for Jesu Christi Kirke af Sidste Da- Hellige, Prophet, Seer og Aabenbarer; Heber C. Kimball, første Raadgiver, Prophet, Seer og Aabenbarer; Daniel H. Wells, anden Raadgiver, Prophet, Seer og Aabenbarer. Orson Hyde, Præsident for de tolv Apostlers Qvorum, og Parley P. Pratt., Orson Pratt, Wilford Woodruff, John Taylor, George A. Smith, Amasa Lyman, EzraT. Benson, Charles C.Rich, Lorenzo Snow, Erastus Snow og Franklin D. Richards, Medlemmer af nævnte Qvorum. John Smith, (Hyrums ældste Søn) præsiderende Patriark. JohnYoung,PræsidentforOverpræsternes Qvorum. Joseph Young, Henry Herriman, Zcra Pulsipher, Albert P. Rockwood, Benjamin L. Clapp, Horace S. Eldredge oglevi W. Hancock, præsiderendepræsidentcr over alle de Halvfjerdsindstyve. John Nebeker, Præsident for de Ældstes Qvorum. Daniel Spencer, Præsident over denne Stav af Zion. Herman Hyde, Eleazer Miller, Phineas Richards, Levi Jackman, Ira Eldredge, John Vance, Edwin D. Wolley, John Parry, Winslow Farr, William Snow, Daniel Carn og Ira Arnes, Medlemmer af Høiraadet. Edward Hunter, præsiderende Biskop for hele Kirken. L ewis Wight, Præsident for Præsternes Qvorum. Mc Gee Harris, Præsident for Lærernes Qvorum. Alexander Herron, Præsident for Diaconernes Qvorum. Brigham Young, Forvalter for- Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige. Daniel H. Wells, Overopsyns mand over de offentlige ArSeider.

14 : 318 General-Conferencen i Store Saltsø Stad. Truman O. Angel, Kirkens Bygmester. Brigham Young, Præsident for det V. E. Fond til at indsamle de Fattige; H. C. Kimball, D. H. Wells og Edward Hunter, hans Medhjælpere og Agenterfornævnte Fond. George A. Smith, Kirkens Historieskiver og General-Registrator, ogw.wo o druff, hansmedhjæjper. Samtlige Forslag vedtoges eenstemmigt. Præs. B. Young henviste til Verdens Civilisation, og stillede den i Modsætning til de Sidste Dages Helliges Tilstand. Præs. D. H. Wells talte om, at Hensigten med Expresse- og Befordrings- Compagniet er i Særdeleshed at lette Indvandringen ved at grundlægge midlertidige Settlementer osv. Præs. H. C. Kimball talte videre om denne Gjenstand. Navnene paa Personer, der vare beskikkede til at gaae paa Missioner, oplæstes. Choret sang: Awake, put on thy strenght, oh Zion." Taksigelse af Præs. Joseph Young. Kl. 2 Efterm. Bøn af Ældste W. Woodru/f. Præs. B. Young talte om Expresse- og Befordrings-Compagniet. Forsamlingen sang: Now let us rejoice in the day of sal vation." Præs. Orson Hyde talte om de Personers Daarskab, som forsømte at forbedre sine Eiendomme. Præs. B. Young gjorde nogle faa Bemærkninger. En Deel Navne paa dem, der vare beskikkede til at hjælpe Expresse- og Befordrings-Compagniet, oplæstes. Choret sang: Blessed is he, that cometh in the name of the Lord." Sluttedes til i Morgen Kl. 9 Form. Taksigelse af Daniel Spencer. 8de April Kl. 9 Form. Sang af Chon t. Bøn af Ældste Benjamin L. Clapp. Præsident Orson Hyde talte en kort Tid. Præs. B. Young anførte som et Beviis paa dette Værks Sandhed, den Taknemmelighed, hvormed de Ældste modtoge Revselse. Ældste Franklin D. Bichard* henviste til denfremgangsrnaade, han havde fulgt med Hensyn til sidste Aars Indvandring. Ældste W. Woodruff talte om de Rettigheder, dette Folks Leder har til at vejlede i alle Ting. Ældste Benjamin L. Clapp og Præs. Daniel Spencer gjorde nogle faa Bemærkninger. Præs. B. Young talte om Revselsens Gavnlighed, naar den modtages og vurderes retteligen. Br. Samuel Barson sang : Oh Zion, dear Zion! Br. J. D. T. Mc Aliister sang Whatllivefor." Præs. John Young henviste til disse Jesu Ord: Mit Aag er gavnligt og min Byrde let,"bevidnede, at Joseph var den største Prophet, som nogensinde levede, med Undtagelse af Guds Søn. Ældste Lorenzo Snow beviste, at Enighed og Lydighed til Guds Villie igjennem vore Ledere, vil

15 General-Conferencen i Store Saltsø Stad. 319 give os Alle den Kraft, som er nødvendig for os atbesidde. Præs. H. C. Kimhall talte om Enighed, bad Missionærerne at møde her den 22de dennes med deres Haandkarrer, Proviant og og Midler, færdige tilstrax at drage afsted tilderes Arbeidsmarker. Stephen Markham opfordredes til at oprette en Station ved Sweetwater." Flere Missionærers Navne oplæstes. Choret sang: Praise the Lord all ye nations." Taksigelse afpræs. D.H. Wells. K1.2Efterm. Bøn ssreunold Cahoon. Ældste Joseph Young talte om Lydighed. Ældste William H. KimbalHormanede dem, der vare i Færd med at gaae paa Mission, til ene og alene at stole paa Guds Arm. Præs. B. Young talte om de Feil, vi see hos hverandre osv.; og om dem, der forlade dette Territorium. Præs. Joseph Young talte om Vigtigheden af Templets Opbyggelse, om at fremme Expresse- og Befordrings-Compagniet osv. Præs. Orson nyde syntes, at de, der ere beskikkede til de forskjellige Poster paa Veien, skulde være Evangelie-Prædikanter paa det Sted. Præs. B. Young ønskede, de Hellige vilde lytte til Guds Aands Hvisken, og blive veiledte af den. Præs. H. C. Kimball tilraadede de Hellige, at de, naar de komme til Conference, bringe deres Offringer i Herrens Forraadshuus. Præs. B. Young sagde, at der behøvedes endnu 100 Steenhuggere, og ønskede, at Biskopperne vilde tage sig af det. Talte en kort Tid om Tiende. Navnene paa flere Missionærer oplæstes. Choret sang: Come, let us anew, our journey pursue." Sluttedes til i Morgen Kl. 9 Form. Taksigelse afbiskop.e.i). WooU ley. 8de April Kl. 9 Form. Bøn af Ældste David Fullmer. Sangaf Choret. Præs. Young sagde, at nu overgive vi Conferencen i de Tolvs Hænder, at de kunne bestyre den. Ældste Lorenzo D. Young talte om Guds Godhed mod hans Folk. Ældste Parley P. Pratt junior bar Vidnesbyrd om Guds Værks Sandhed; udtalte sin urokkelige Tillid til det og sin faste Beslutning at gaae fremad. Ældste W. Woodruff talte om Lydighed og Tillid td Kirkens Authoriteter. Ældste Seymour B. Young bevidnede Mormonismens" Sandhed. Ældste Reber John Richards udtalte sin Beredvillighed til at gjøre hvadsomhelst, der maatte fordres af ham. Præs. B. Young talte opmuntrende til de unge Brødre, og forudsagde deres tilkommende Storhed i Guds Rige. Ældste John J. Greene gjorde nogle faa Bemærkninger. Ældste Lorenzo Snow talte om Helligelse. Ældste Brigham Young jun. sagde, han var beredt til at fuldføre hvilkensomhelst Pligt, der paalægges ham. Ældste Stephen Taylor bar Vid-

16 - 320 General-Conferencen i Store Saltsø Stad. nesbyrd om, at Joseph Smith var en Guds Prophet. Patriark John Young propheterede, at, dersom Missionærerne levede efter deres Religion, skulde Aanden af deres Mission hvile paa dem. Velsignede dem i Herrens Navn, og formanede dem og Overpræsterne til at beholde Indsamlings-Aanden. Præs. B. Young bevidnede, at de Brodre, som netop mi havde talt, vare naturlige Mormoner," da de ikke havde faaet Verdens Vildfarelser til at indhylle Sandhedens Lys i deres Sind. Ældste James Ferguson talte om de unge Mormon" Ældsters Indflydelse, naar de ere paa Mission; samt lidt om Helligelse. Præs. Orson, Hyde formanede Forældrene til at vaage over deres Børn, ikke alene som deres egne betragtet, men som Guds Riges Børn. Ældste Orson Pratt jun. fremsatte Beviser til Gunst for dette Værks Sandhed. Ældste George Chase gjorde nogle faa Bemærkninger. Ældste Joseph [ W. Young talte om den Glæde og Lyksalighed, han havde nydt, medens han prædikede Evangeliet. Dommer Phelps gav adskillige Bemærkninger i nogle faa Minutter og fortalte en Anecdote. Flere Navne paa Missionærer oplæstes. Præs. H. C. Kimball sagde, det er foreslaaet, at Conferencen sluttes til den 6te October KL 10 Form. paa dette Sted. Choret sang: Oh my father, thou that dwellest!" Præs. B. Young sagde : Jeg siger de Hellige, at Alt, hvad som er propheteret af Herrens Tjenere under denne Conference, er sandeligen sandt, og skal skee i den Herres Jesu Christi Navn, Amen. Taksigelse af Præs. Brigham loung. Leo Hawkins, Conferencens Skriver. Indbetalte Bogpenge. H. Jensen.. 34 Rd. - Mk. 10 Sk. J. C. Klingbeck S. Gudmundsen loo - - L. Nielsen?5 - - Summa Parley P. Pratts Mord.. Redaktionsbemærkningerj;. Indhold. Side Side. General-Conferencen i Store Saltsø Stad Skandinaviens Stjerne" udkommer den 1ste og 15de i hvermaaned ogfaaes paa Contoiret i Lorentzens Gade Nr. 504, A. 5. Stuen tilvenstre og paa alle kongelige Postcontoirer. Udgivet og forlagt af Hector C. Hai Trykt hos F. E. Bording. Ilt.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Skandinaviens. Stjerne. Eng te og Aander. Organ for de sidste Dages Hellige.

Skandinaviens. Stjerne. Eng te og Aander. Organ for de sidste Dages Hellige. Skandinaviens 49 Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede. 5. Åarg. Nr. 4. Den 13. November 18oo. Priis : 6 Sk. pr. Expl. Eng te og Aander. (Fra The

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere