Skandinaviens. Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. JParley J*. M*ratts Mord, med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandinaviens. Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. JParley J*. M*ratts Mord, med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes"

Transkript

1 305 Skandinaviens Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede. 6. Aarg. Nr. 20. Den IS. Juli Priis: 6 Sk. pr. JParley J*. M*ratts Mord, een af de tolc Apostler i Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige. (Fra the Millennial Star.") Atter er en Martyr falden, en anden trofast Guds Tjener har beseglet sit rene, himmelske Vidnesbyrd om Mormons Bogs Sandhed med sit Blod. Endskjøndt det var vor egen, kjære, kjødelige Broder, græde vi alligevel ikke. Han faldt for en retfærdig Sag han faldt i de uskyldigt Lidendes Forsvar, idet han bestræbte sig for ved sine Breve at staae en hjælpeløs Qvinde med sine smaae Børn bi i at undgaae hendes vilde Forfølgeres Raseri. Han var fra de paalideligste og sikkreste Kilder bleven gjort bekjendt med den sørgelige og meest hjerteskjærende Beskrivelse af hendes Lidelser. For nogle Aar siden var den stakkels Qvinde bleven kastet ud paa San Franciscos Gader i en mørk, skrækkelig Nat, huusvild og ubeskyttet, af et ufølsomt, grusomt Uhyre af en Mand. I flere Aar er hendes Liv bleven truet og Mordstaalet bleven svunget over hendes Hoved, og for at sætte Kronen paa Grusomhedens Høidepunkt, rev han Børnene ud af deres ømme Moders Arme, idet han stjal dem uden hendes Vidende, og indsmuglede dem ombord paa eet af det stille Oceans Dampskibe, for at tilbagelægge Tusinder af Mile til Vands og til Lands, uden at Nogen følte Medlidenhed med dem eller drog Omsorg for dem, til den fjerntliggende Havn New Orleans. Denne umenneskelige, djævelske Handling, tilføiet paa hendes Lidelsers lange Catalog, gjorde, at hun besluttede for evigt at frasige sig Samqvem med En, som hun ikke længere kunde betragte som Huusfader, men som et tyrannisk, ufølsomt, umenneskeligt Uhyre. Den endelige r ;Skilsmisse fandt Sted for omtrent to Aar siden.

2 306 Parley P. Pratts Mord. Da hun erfarede, at hendes Børn vare blevne sendte til hendes Forældre i New Orleans, afseilede hun, venneløs og ubeskyttet, til dette Sted. Hvor stor var ikke hendes Overraskelse, da hun ved sin Ankomst her fandt sine Forældre deelagtige i den sorte Complot, og at hun ikke frit maatte omgaaes med sine egne Børn. Da hun tilsidst blev træt af de Forfølgelser, hun maatte gjennemgaae, begav hun sig, uden at blive ledsaget af nogen Bekjendt, paa Veien til Utah Territorium en Reise paa omtrent tre tusinde Mile fra New Orleans. Efter utrolige Gjenvordigheder naaede hun Store Saltsø Stad i Efteraaret I Efteraaret 1856 vendte hun atter tilbage til sine Forældre i New Orleans, og i Slutningen af forrige Aar lykkedes det hende at befrie Børnene fra deres unaturlige og tyranniske Fangenskab, og flygtede med sin egen lille Familie til Texas. Men det djævelske Uhyre i Californien, som hun havde været skilt fra i omtrent to Aar, satte efter hende, og efter at have faaet nogle af de gamle Mormon" Forfølgere til at forene sig med ham i hans blodtørstige Foretagende, opdagede han tilsidst Gjenstanden for sine tidligere Mishandlinger og rev atter hendes elskelige, smaa Børn ud af hendes Arme. Sympathi er opvakt til hendes Bedste hos Tusinder, som ere- blevne bekjendte med denne Dames mageløse Lidelser. Iblandt disse ere vi stolte af at kunne sige var den store Menneskeven og godhjertede Mand Parley P. Pratt, som, da han lærte de virkelige Omstændigheder ved hendes og hendes Børns Undvigelse at kjende, søgte at advare hende ved Breve, sendte med Posten, om hendes gamle Fjendes Efterforskninger. Medens han var beskjæftiget med denne menneskekjærlige Handling, fik dette Uhyre fra Californien ved Eed en Arrestbefaling udstedt imod ham og flere Andre, formedelst en løgnagtig Beskyldning for Tyveri. De bleve forhørte for de Forenede ibtaters Befuldmægtigede i Van Buren, Arkansas, som frikjendte og løslod ham. Morderen ventede da, paa en feig Maade, paa, at han skulde reise, og satte omtrent ti Minutter senere efter ham, i Følge med to andre Mordere, der strax fulgtes af flere Alle tørstende efter uskyldigt Blod. Omtrent tolv (engelske) Mile fra Van Buren, paa Veien, der fører Nord efter, naaede de deres Offer, affyrede syv Skud paa ham og stak ham derefter flere Gange i venstre Side; eet af Stødene trængte ind i Hjertet. Efter dette levede han omtrent to og en halv Time. Saaledes faldt Offeret for hans skinhellige Fjender, men de Lidendes Ven. Følgende Correspondence, dateret Cincinnati, Ohio den 20de Februar 1857, udtagen fra en Avis i New-York, vil give de nærmere Enkeltheder om Moderen og Bernene" Under mit sidste Ophold i Californien blev jeg bekjendt med følgende Række af bedrøvelige, hjerteskjærende Omstændigheder, der udspringe fra Intolerence, som desværre endnu charakteriserer nogle af de mere almeenyndede Secter i denne Tidsalder. En vis Familie havde emigreret fra Syden for nogle Aar

3 Marley P. Pratts Mord. 307 siden, og boede dengang i San Francisco. Den bestod af Mand, Kone og tre Børn, samt et ungt Menneske, der var en Broder at Konen og Kostgænger i Familien. De vare en Green af en gammel og noget bekjendt presbyteriansk Familie, som endnu boede i Nærheden af New Orleans. Damen var et dannet, velopdraget Fruentimmer, hengiven til Læsning og intellectuelle Beskjæftigelser, og var i det Hele taget en Qvinde med sund Dømmekraft og et uafhængigt Sind. Som det almindeligt er Tilfælde med saadanne Charakterer behøvede hun kun at undersøge Mormonismen, for at blive fast overbeviist om dens Sandheder. Hun ønskede derfor at annamme den. Da hendes Mand og Broder fik dette at vide, lagde de den voldsomste og meest tyranniske Opposition for Dagen. De rasede, fraadede, forbandede, spottede, larmede, udskjeldte hende osv., men Alt forgjæves. Hun var fremdeles af samme Mening, og ønskede at adlyde Evangeliet. Manden kjøbte tilsidst en stor Kaardestok, med hvilken han en Dag traadte ind i Værelset, og bleg af Raseri trak han den ud af Skeden i sin Kones Nærværelse, truede hende og svang det blottede Staal over hendes Hoved, og svoer med en frygtelig Eed, at dette Vaaben var ene og alene kjøbt for hende og den, der vovede at døbe hende, og at han vilde gjennembore dem begge paa den Dag, hun skulde døbes. Hendes Broder svang derefter det samme Vaaben over hende paa samme vrede Maade, med de samme Trudsler. Disse og mange andre Trudsler, Forhaanelser og Skjeldsord, gjentagne Gang efter Gang af baade Manden og Broderen, tjente til at forhindre hendes Daab i en to Aars Tid, da de Ældste der havde gjort sig det til en Regel ikke at døbe en Kone, uden hendes Mands Samtykke. Efter mange, lange, smertelige Kampe erholdt hun tilsidst sin Mands skriftlige Samtykke og blev døbt og tilbørligt confirmeret som et Medlem af de Helliges Kirke. Hun vedblev fremdeles at være en trofast og lydig Hustru og Moder. Hun tjente sin Mand, saae paa hans Interesser, hun holdt hans Huus i Orden, vedblev at give sin Broder Kost og oplærte sine Børn til Lydighed, Moralitet og Sandhed. Hun gjorde sig megen Umage med deres Opdragelse, og lærte dem at troe paa Jesus Christus, at læse i Bibelen og at synge og bede. Hendes Mand var fremdeles barsk og tyrannisk i høieste Grad, og hendes Broder ligeledes. Hendes Liv blev ofte truet, og hun var strengeligen forbudt at omtale noget Punkt af hendes Religion i hans Nærværelse, eller at anføre nogen Bemærkning i hans Paahør af nogen af Kirkens Bøger. Hun havde ikke engang det Privilegium at synge en eneste Linie af sin Psalmebog, naar han hørte det. Efter at have levet i denne unaturlige Trældom i nogle Aar, og baaret enhver Forhaanelse, Fornærmelse og Raahed, som en Tyran kunde ophobe paa hende, vovede hun endelig en

4 308 Parley P. Pratts Mord. stille Søndags Aften at synge i hans Nærværelse to Linier af een af hendes Yndlings-Psalmer. (See den eng. Ps. Bog Pag. 201.) Behold the Great Redeemer comes To bring his ransomed people horne!" Da hendes Mand hørte dette, foer han op i heftigt Raseri, nappede Bogen ud af hendes Haand, rev den itu, og kastede den i Ilden. Derpaa lagde han voldsom Haand paa hende og tvang hende til at gaae ud paa Gaden, og laasede Døren af efter hende. Det var en mørk Aften i een af San Franciscos skumle Baggader, hvor et ubeskyttet Fruentimmer neppe vilde ansees for at være sikker et Øieblik. Hun traadte imidlertid ind i et af Nabohusene, og sendte øieblikkeligen Bud til Dr., en gammel Huuslæge, som var baade hendes og hendes Mands fælles Ven. Hun overgav sig til hans Beskyttelse, og han ledsagede hende til et respectabelt Hotel, hvor hun tog Kost og Logis paa sin Mands Regning. Den paafølgende Dag gik hun til Byskriveren og aflagde Eed paa sin Mands Overfald, Vold og andre grove Fornærmelser, forlangte hans Arrest, og at hun maatte blive sikkret sit Liv og sin Fred for Fremtiden. Men formedelst Dr. 's og andre høitstaaende Personers Indflydelse, blev Sagen endelig bilagt, og Parterne syntes at forsones saavidt, at hun vendte tilbage til sit Huus, og tog atter Varetægten over sine Børn og sin Mands Huusholdning. I nogle Uger syntes Alt at gaae som sædvanligt. Hendes Mand og Broder gik til deres daglige Forretninger, vendte tilbage i rette Tid, fandt deres Maaltider i Orden, og den sædvanlige Sparsommelighed, Flid og Smag, som hun altid havde lagt for Dagen, anvendtes, for at forsøge paa at gjøre Hjemmet behageligt. En Dag, da Frokosten var forbi, og Manden og Broderen vare gaaede tidligt til deres Forretninger som sædvanligt, samlede hun sine Børn til Huus-Andagt, som hun pleiede at gjøre. De bestode af to Drenge mellem otte og ti Aar gamle og en Pige paa syv Aar. Moder og Børn blandede deres glade Stemmer i en Morgenpsalme, og bøiede Knæ i Forening i høitidelig Bøn, hvorpaa Børnene, efter at dette var gjort, gave deres kjære Moder Afskedskysset, som almindelig, og skyndte sig med Munterhed til Skolen. Ak, hvor lidt anede den ømme Moder og disse uskyldige Børn, den irygtelige Prøve, som strax forestod dem; eller at to Have og et Fastland vilde skille dem ad, før de atter skulde sees! Tal ikke om Rom, om Nero, om de mørke Tidsaldere eller om den spanske Inqvisition. Alle disse tilsammentagne kunde neppe danne et Sidestykke, værdigt at sammenlignes med det nittende Aarhundredes hjerteløse, ufølsomme, umenneskelige, vilde og værre end djævelske Tyranni. Og alt dette udført af Protestanter i et frit Land! Nei, rettere sagt, af de nærmeste Slægtninger mod en hjælpeløs Qvinde og hendes Børn! Aftenen kom Manden og Broderen kom hjem fra Dagens Forretninger men ingen Børn kom for at glæde det glade

5 Parley P. Pratts Mord. 309 Moderhjerte! Hvor ere vore Børn?" udbrød den ængstelige Moder i Forskrækkelse. Den grusomme Huusfader og ufølsomme Broder svarede med et djævelsk Griin, eller haanende Triumph: De ere i det stille Oceans Skjød; Du vil aldrig mere faae»lem at see; de ville blive opdragne til Presbyterianere ikke Mormoner!" Det eneste Svar herpaa var et hvinende Skrig og et plud- Fald Moderen var besvimet. Hendes Hjerte havde, saa at sige, ophørt at slaae i hende. seligt Hun forblev hele hiin frygtelige Nat i afvexlende Krampetrækninger, Besvimelser, af og til opvaagnende til en fornuftig Tanke for at kunne fatte sin Elendighed: Rachel græder for sine Børn, og kunde ikke trøstes, fordi de vare ikke." Hun kunde undertiden komme sig saa vidt af sine Besvimelser, at hun kunde rase, vandre om, og raabe lydeligt paa sine Smaa ved Navn, og derpaa vilde hun udbryde i Taarer, stønne, beklage sig og tilsidst atter falde hen og blive bevidstløs. Den brutale Mand og Broder stode over hende hele Natten, lidt bekymrede og bange, men de turde ikke hente nogen Læge eller nogen Hjælp for at ikke deres djævelske Grusomhed skulde blive opdaget i hele dens Gyselighed. Om Morgenen, da de tidligt vare nødte til at gaae til deres Forretninger, overlode de hende til sig selv, og lukkede hende inde som en Fange i Eensomhed og Hjælpeløshed. Hun kom sig imidlertid saa meget i Løbet af Morgenen, at hun kunde aabne Vinduet og gjøre Alarm. Naboerne lærte snart de sande Omstændigheder at kjende og følte dyb Medlidenhed med hende i hendes Forladthed. Nogle af de Kjøbmænd, som vare bedst bekjendte med Familien, tilbøde sig at faae en Subscribtion istand for hende, og at sende hende til Børnene, da man snart blev forvisset om, at de vare blevne?endte til hendes Forældre i New Orleans. Det offentlige Had bevirkede snart hos den forhærdede Mand og Broder den Forandring, som den menneskelige Medfølelse havde mislykkets i at udrette. De saae, at Sagen maatte forandres og neddysses saa meget som muligt ved Forlig. De havde i flere Uger lagt hemmelige Planer, og, ved Hjælp af andre Skinhellige af deres Sect, havde de anskaffet Klæder til Børnene og tilveiebragt Billetter for dem til hele Routen mellem det stille og det atlantiske Ocean. Da nu Alting var færdigt, ventede de paa en Leilighed til at bortsnappe dem fra Skolen og at jage dem ombord paa et Dampskib uden saa meget som et Afskedsblik eller Afskedsord af deres Moder, og overlode dem til Fremmedes Varetægt over to Have og et Continent, uden nogen Slægtning eller Bekjendt til at elske eller beskytte dem. Da dette var gjort, havde de umenneskelige Bigotter imodstaaet en Moders veltalende og hjerteskjærende Klager, og Intet, uden Frygten for Vanære og en ophidset og forbittret Folkehobs

6 310 Parley P. Pratts Mord. Hevn, tvang dem til at indgaae paa at sende Moderen til Børnene, for derved at forhindre og neddysse Ophidselsen. Hun blev endelig beroliget og trøstet med det Haab at reise efter dem om to Uger med næste Dampskib; hun gik roligt og flittigt til Værks med Forberedelserne til Reisen. Hendes Huus var nu eensomt og øde over al Beskrivelse. Med sin Mands Samtykke tilbragte hun derfor Tiden hos nogle Venner paa Landet til henved den Tid, hun skulde indskibe sig. Men ak! Hendes Prøver vare kun netop begyndte. Hun havde en lykkelig Reise til New Orleans, fandt sine Forældre, og hos dem sine to mindste Børn men det Tredie forundtes hun aldrig at see mere! Det er skjult for hende paa et fjerntliggende Sted i Landet. Hun fandt sine blindt troende, haardhjertede, presbyterianske Forældre, Brødre og Søstre at være i den samme Complot. Hendes Børn holdtes af dem i Trældom, strengt bevogtede som Fanger. Hun maatte ikke have Samqvem med dem, end ikke i hendes egen Faders Huus, uden i Andres Nærværelse hun maatte ikke sove i det samme Værelse, som de, ikke engang gaae ind i et andet Kammer for at bøie Knæ med dem paa Bønnens Time, som hun altid havde været vant til at gjøre. I Korthed hun var i en utaalelig Tvang, og blev dagligen foraærmet, forhaanet, bespottet, latterliggjort og udskjeldt paa alle mulige Maader. Hun udholdt dette flere Maaneder, og- da hun fandt, at hun vilde synke under deres tiltagende Uretfærdighed og Undertrykkelser, som skulde have været hendes Venner, saavel som under Virkningen af den tiltagende Sommervarmes forpestede Klimat i New Orleans, reiste hun med sine Børns Samtykke til de nordlige Egne for en Tid, og lovede at komme tilbage til dem i rette Tid. Efter utrolige Gjenvordigheder og Besværligheder, begav hun sig tilsidst paa Veien til Store Saltsø Stad, hvor hun i god Behold ankom i Efteraaret Hun havde paa denne lange Reise for en Deel gj envundet sin Helbred, og overeensstemmende med en Moders Kjærlighed begyndte hun strax paa, og vedblev standhaftigt for at kunne opfylde med den strengeste [Sparsommelighed og Flid, det Løfte, hun gav sine Børn. Hun holdt Skole i hiin By næsten etheeltaar; derpaa drog hun atter over de øde Sletter til Grændsen af Staterne, omtrent en 1,500 engl. Mile, og derefter ned ad Floderne til Børnene. Den Beretning, som stod i New Orleans' Bulletin henimod Slutningen af forrige Aar, sigter muligen til hende. Hvis saa er, aabner den, dersom den gjør en Tilstaaelse af dens talrige Løgne og falske Fremstillinger, et andet Capitel i hendes for en Deel romantiske Helteliv. Havde denne Dame derimod havt en god og omgængelig Mand, istedetfor en ufølsom Tyran, vilde en Forskjellighed i Religion ikke have adsplittet Familien indtil denne Dag, men Fader Moder og Børn kunde da endnu have levet i San Francisco, Fred.

7 Parley P. Pratts Mord, 311 Det var ikke Mormomsme, men Presbyterianisme, der skildte Familien ad. En Ven af de Fortrykte. Cincinnati, Ohio, den 20de Februar 1857/' O, hvor skjøo er ikke en Retfærdigs Død! Han nedlægger sit Liv med det sikkre og faste Haab at komme frem af Graven i den første Opstandelses Morgenrøde, for at regjere som en stor Konge og Præst for den allerhøieste Gud, at sidde paa en Throne i evig Herlighed, og for at regjere med Magt og Herredømme evindeligen. O, kjærligtsindede, elskelige Broder! Hvor ømt elskede vi Dig ikke i Livet! Hvor glædedes ikke vor Sjæl ved Livsens Ord, der fløde fra din Mund ved Inspirationens rene Aand! Hvor herligt er ikke fremdeles dit Minde! Vi græde ikke over din Død, thi den var herlig! Du har kun forladt os for en kort Tid, og vi skulle atter snart omfavne Dig! Dit halvtredsindstyvende Aar var just netop rullet hen, og nu er dit Jubelaar kommen! Hvil i din Faders Bolig med alle det nittende Aarhundredes ædle Martyrer, indtil ogsaa Jordens Jubelaar indtræffer; da skal Du vende tilbage og regjere i Triumph med alle Gjenløste af Adams Slægt. Mrs. Mc Leans frygtelige Forfølgelse. - Hendes Forsvar. P. P. Pratts Mord. Hr. (Fra the,,van Buren Intelligencer" Ark.) Van Buren den 18de Mai Redaktør! Da jeg i Deres Avis har læst Deres Redaktionsbemærkning med Overskriften Sorgelig Tildragelse," og fundet flere vigtige Punkter i Beretningen urigtigt fremstillede, beder jeg om at blive hørt af dette Samfund, og af hele Verden, da jeg endnu er et levende Vidne baade for Levende og Døde. For den Uskyldige og hans Brødres Skyld, for mine gamle Forældres og alle mine Slægtningers Skyld, for mine Børns og min egen Skyld og for Sandhedens Skyld, takker jeg Gud, at jeg endnu lever. For det Første beretter den omtalte Artikel, at Mrs. Mc Lean blev af Hr. Pratt overtalt til at annamme Mormonismen." Dette er feilagligl\ thi Hr. Mc Lean veed, at ved den første Mormon-Prædiken/' jeg hørte i Californien, var han selv og min Broder J. J. Mc Comb nærværende, og de vide, at det var mindst to Aar før Hr. Pratt viste sig i San Francisco, og de vide, at fra den Tid af, jeg hørte den første Tale, talte jeg aldrig uden til Mormonernes og deres Troes Forsvar, og de vide, at jeg bad ofte om min Mands Samtykke til at blive døbt til de Helliges Kirke, og at jeg tilsidst erholdt samme skriftlig, og blev døbt før P. P. Pratt kom. Disse

8 ; 312 Parley P. Pratts Mord. ere Facta, som kunne bevises af Mc Leans egen skriftlige Tilladelse og af Aviserne i San Francisco, der forkynde Hr. Pratts Ankomst, hvoraf ogsaa kan sees, at min Daab og Confirmation til de Helliges Kirke var førend P. P. Pratts Ankomst til hiin Stat. Jeg vil her anføre en Ting, som, saavidt jeg veed, aldrig er bleven skreven om. Jeg tog mine Børn fra Skolen med Lærerens Tilladelse og kjørte med dem i en Omnibus til et Sted, hvor der var Vand, og i flere Vidners Nærværelse bleve de (det er, de to Drenge) døbte til Syndernes Forladelse af Parley Pratt, og bleve ved Haandspaalæggelse af ham bekræftede som Medlemmer af de Sidste Dages Helliges Kirke. Om Nogen fordømmer denne Handling, saa lad dem ogsaa fordømme enhver Qvinde, der afslaaer at gaae til Fordærvelse med sine Børn, fordi hendes Mand vælger dette! For det Andet siger Deres Artikel, at Mrs. Mc Lean rømte fra San Francisco til Utah med Hr. Pratt, og efter hendes Flugt skrev hendes Forældre efter Børnene, at de maatte blive sendte til dem. Dette er ogsaa falsk, og min Fader J. S. Mc Comb er, om han endnu lever, et Vidne herom, tilligemed vore Naboer paa begge Steder. Børnene bleve sendte fra mig i Californien til ham i New Orleans, og det paa et Skib, hvor der ikke var een Røst eller eet Ansigt, som de forhen havde hørt eller seet. I November 1851 annammede jeg Mormonismen, og i Januar 1855 bleve mine Børn formedelst min Tro sendte fra San Francisco til New Orleans, uden at jeg havde den ringeste Anelse derom, tørend de vare langt ude paa Havet. Om Morgenen kom de kjære Børn, som de vare vante til, saasnart deres Fader var gaaet, (sædvanligviis Kl. 9) klappede i Hænderne og sagde: Nu, Mo'er, kunne vi have en god Stund; Fa'er er gaaet; vi kunne synge og bede saa meget, vi ønske." Og de bade hiin Morgen, som jeg aldrig nogensinde havde troet et Barn kunde bede. De kyssede mig, og sagde: God Morgen, kjære Moder," omtrent Kl. 10, og gik til Skolen. Kl. 3 ventede jeg dem tilbage; jeg løftede paa Gardinet aabnede Døren for at see om ikke Albert og Annie kom; men ak, min Gud! de kom aldrig! Kl. 4 kom deres Fader og underrettede mig om, at de vare paa Veien til New Orleans. Han sagde: Jeg bragte dem ombord paa Sierra Nevada Kl. 10 i Morges, og nu ere de, hvor Du og de fordømte Mormoner aldrig mere ville faae dem at see." Hiin Nat aflaasede han Dørene, lukkede mig inde i et Værelse, tog alle Nøglerne ind i sit Kammer og tillaasede Døren. Kan Nogen fatte min elendige Tilstand? Mine Raab forstyrrede ham, og omtrent Kl. 2 lukkede han Døren til mit Værelse op. Om Morgenen gik jeg fra Værelse til Værelse, jeg løb paa Gaden og raabte Fitzroy, Albert og Annie. Men intet Barn svarede. Jeg hørte lette Fodtrin under Vinduet, jeg løb til og raabte: Mine Børn!" men det var ikke mine. Min Broder E. C. Mc Comb sagde, jeg skulde reise til mine Børn med næste Dampskib men Mc Lean sagde, han vilde Intet have dermed at gjøre.

9 Parley P. Pratts Mord. 313 En Kjøbmand i San Francisco sagde, at ban vilde give mig 20 Dollars, og han forsikkrede mig, at jeg paa een Time hos Kjøbmændene i hans Nabolav kunde samle de fornødne Midler for at kunne komme til mine Børn. Efter dette broutede Mc Lean af, at jeg var i hans Vold, og han vilde nok see paa, om jeg kunde komme afsted eller ikke. Jeg fortalte ham om de Forslag, man havde gjort mig. Han sagde, han skulde skaffe mig paa Daarehuset inden 24 Timer. Det har han imidlertid aldrig gjort Forsøg paa. To Uger efter Børnenes Afreise udstyrede han mig for Reisen, og førte mig ombord paa et Dampskib, der gik til New Orleans om Nicaragua, og gav Officererne de strengeste Befalinger med Hensyn til mig, at de skulde indespærre mig, hvis jeg begyndte at rase. To Uger efter Børnenes Ankomst til mine Forældre, stod jeg for dem. Jeg blev der tre Maaneder, fortrykket fra alle Kanter, idet jeg blev strengt bevogtet, for at jeg ikke skulde spadsere, tale, bede eller sove med mine egne dyrebare Bern. Under disse Omstændigheder svækkedes min Helbred, og jeg følte, at jeg ikke længere kunde overleve en saa stor Sjælekamp, i Særdeleshed i hiint usunde Klimat. I denne fortvivlede Tilstand lykkedes det mig eengang at faae mine Lam bort, og at holde dem skjult i fire Dage-, men det mislykkedes for mig at faae dem ud af Staden. Min Fader forsikkrede mig derpaa om, at han vilde forandre sin Behandlingsmaade mod mig; han sagde, jeg skulde faae et Værelse for mig selv og mine Børn, og at de kunde gaae og komme med mig, forudsat jeg vilde love, ikke at føre dem bort fra Staden uden hans Samtykke. Ifølge dette Tilbud vendte jeg tilbage til min Faders Huus; men min Sygdom blev værre og værre, og jeg saae tydeligt, at jeg ikke kunde leve Sommeren over i New Orleans. Jeg raadførte mig derfor med min Fader om at flytte, og sagde, at jeg ønskede at reise til Store Saltsø Stad. Han sagde, at dersom jeg ikke vilde forsøge paa at tage Børnene med, vilde han hjælpe mig med Alt, hvad han kunde. Nogle Dage senere var jeg ombord paa Damskibet May Flower paa Veien til St. Louis, og derfra gik jeg med det lille Dampskib Alma op ad Missouri Floden til Atchison, Kansas Territorium, hvor jeg stødte sammen med Mormon-Emigrationen." Jeg blev ansat som Kok for et Selskab af 10 Personer, for at kunne udrede Beiseomkostningerne, og saaledes kom jeg over Sletterne til Store Saltsø Stad. Jeg blev der netop eetaar, da jeg forlod Staden Aarsdagen for min Ankomst (den Ilte September 1855). Medens jeg opholdt mig der, holdt jeg Skole, i hvilken jeg underviste ti at P. P. Pratts Børn og havde Kosten i hans Familie syv Maaneder. De øvrige fire Maaneder underviste jeg i Guvernør Youngs Familie-Skole og havde Kosten i hans Huus<

10 814 Parley P. Pratts Mord. Den Ilte Septbr. sidstleden forlod jeg Byen med et Selskab Missionærer, bestaaende af omtrent tyve Ældster og tolv Fruentimre. Jeg kjørte i en Vogn med to Ældster og een Dame, saa der altsaa var fire af os. Jeg havde Proviant selv, og kogte for de tre Andre for at kjøre med. I St. Louis laante jeg 100 Dollars af Kirkens Fond og fortsatte Reisen til New Orleans. Det var min Hensigt, da jeg forlod Saltsø Staden, at gaae til mine Børn, og faae dem, om jeg hunde. Jeg bar gjort, hvad jeg kunde, ja Alt, hvad jeg kunde; jeg kræver Himmelen og Jorden til Vidner. Jeg og mine Børn toge med Jernbanetoget fra min Faders Huus til New Orleans i Forretninger, en Løverdag Kl, 12, en Reise paa 5 a 6 Mile. Ved St. Charles leiede jeg en Vogn for fem Timer, da jeg agtede at reise med et Dampskib til Galveston i Texas den paafølgende Morgen Kl. 8; men til min store Sorg skulde intet Dampskib afgaae før Torsdag. Jeg opholdt mig tilligemed mine Børn den Nat, Søndag og Søndag Nat i de Forenede Staters Hotel, holdt af Mrs. Smith. Da jeg ikke fandt det raadeligt at forblive i et offentligt Hotel, tog jeg Mandag Morgen med en Omnibus, efterladende mine Børn i Hotellet. Jeg kjørte med indtil den standsede langt nede i det tredie Qvarteer af Staden, forhørte mig i en tydsk Urtebod om et møbleret Værelse, og den gamle Dame, jeg der traf, pegede over paa den anden Side af Gaden. Jeg gik, og fandt et Fruentimmer i Døren, beskjæftiget med simpelt Haandarbeide. Hun saae saa ligefrem og enfoldig ud, og var saa tarvelig klædt, saa jeg tænkte, at hun sandsynligvi is ikke ofte vilde faae Besøg. Hun fortalte mig, at hendes Mand arbeidede paa et Bugserefartøi, og at han ikke vilde komme hjem før Torsdag Aften. Vi bleve i denne Kones Huus fire Dage. Hun overlod os sin bedste Seng, laante mig sit Kjøkkentøi og gav os Brænde at koge med, og hjalp os tilsidst at bære vor lille Kuffert til Omnibussen; men hun spurgte os aldrig hvor vi kom fra, eller hvor vi skulde hen, hvilket jeg syntes var meget forunderligt for En af hendes Kjøn. (Fortsættes). Skandinaviens Stjerne. Den 15de Juli. Det er atter bleven vor tunge Pligt at melde en anden trofast Herrens Tjeners Bortgang fra denne Verden. Alle onde og ugudelige Mennesker juble af Fryd over denne rædselfulde Handling, der er begaaet i et Land, som praler af sin Frihed i religiøs saavel som i enhver anden Henseende, Dog Br. Parley er ikke at beklage; han døde i sine Pligters Opfyldelse paa den Mission, han var bleven beskikket til i Staterne, og som han nu havde endt, og beseglede Vidnesbyrdet med sit Blod; men det tillodes ikke Fordærveren at

11 Redaktionens Bemærkninger. 315 tilintetgjøre lians Legeme, før han havde udført, hvad han skulde. Vi ville ikke indlade os paa at give bedre Oplysninger om Br. Pratt, end hvad vi have anført fra Mitlénnial Star ; men vi ville opmuntre de Hellige, især de, hvem Præstedømmet er givet, at staae paa Vagt og at arbeide med forøget Iver og Nidkjærhed til vore Medmenneskers Oplysning, da vi af Krigene, Jordskjælvene, Pestilentserne, og mange andre Ulykker, der nu strømme ud over de forskjellige Nationer, kunne see, at den af Apostelen Johannes og flere af Propheterne forudforkyndte Tid er kommen, da Herrens Straffedomme skulle komme over dem, fordi de forkaste Evangelie- Budskabet, trænger hans Hellige og udgyder uskyldigt Blod, hvorved de hurtigt fylde deres Syndebæger. Vi have modtaget Deseret News til den 29de April, hvoraf vi see, at Fred og Sundhed hersker over hele Utah Territorium, og Udsigterne til en rig Høst ere gode. Arbeidet paa Templet skrider raskt fremad og Cottonwood - Oanal er snart færdig. Guvernør B. Young begav sig i Følge med Præsidenterne H. C. Kimball og D. H. Wells samt et stort Selskab, bestaaende af Borgere fra Saltsø Staden og de sydligere Settlementer, paa sin aarlige Reise, som denne Gang vil vare omtrent fem Uger, da de agte at tage lige til Settlementet ved Salmon River i Oregon Territorium. Den 23de April Kl. 10 mødte de, der vare beskikkede til at gaae paa Missioner til Staterne, Europa og Afrika paa Tempelpladsen med deres Haandkarrer og øvrige Fornødenheder, og efter at Præs. Orson Hyde og andre af de Tolv havde talt til Raad, Opmuntring og Belærelse for dem, begave de sig afsted saa glade, muntre og fornøiede, som om de skulde vende tilbage samme Aften, medens de Fleste ville være borte i flere Aar, og sandsynligviis komme til at gjennemgaae mange Prøver og Lidelser, hvoraf Reisen over Sletterne med Haandkarrer, som herefter vil blive Befordringsmidlet for Missionærerne, istedetfor Heste, Mulæsler og Vogne, vil være blandt de mindste. Selskabet bestod af 74 Mand og en 25 Haandkarrer, hvilke vare godt udrustede, og flere af dem vare smukt bemalede med Navne og Mottoer efter Eierens Smag. Det var et særdeles interessant Skue, siger Deserel News, at see dette Compagnie, der bestod af Folk af forskjellig Alder, Stand og Sprog Nogle Amerikanere, Nogle Englændere, Skotter, Irske, Wallisere, Danske, Svenske, Norske, Tydske og af andre Nationer drage muntert afsted til deres fjerne Arbeidsmarker. Og dog var dette kun en Tiendedeel af de Missionærer, der ere, og som ville blive udsendte i Aar. Vi have gjennem Breve fra vor elskelige Broder O. N. Liljenqvist, der var beskikket til Præs. M. Cowleys anden Raadgiver^ _ modtaget Efterretning om den første Afdeling af vore Emigranters, lykkelige Ankomst til Philadelphia. Hele Reisen havde været særdeles heldig for dem; kun to smaa Børn døde paa Havet, og en- Broder, 82 Aar gammel, i Nærheden af Amerika, som blev begravet i Philadelphia. Et Barn fødtes under gunstige Omstændigheder^

12 : 316 R edaktionens Bemærkninger. og baade Moder og Barn nøde den omhyggeligste Pleie. Der fandt ingen Frafald, Overtrædelse eller Udcluldtelse Sted; men Alt var Glæde, Munterhed, Lyst og Liv. Tiden tilbragtes med Prædiken, Bøn, Sang, Musik og undertiden Dands, samt med de under deres Omstændigheder forefaldne nødvendige Beskjæftigelser. Capitainen roses som en meget god og menneskekjærlig Mand, der gjorde Alt, for at være de Hellige behjælpelig. Vi ønske af Hjertet, at Herren ligeledes vil bevare dem paa den øvrige Deel af Reisen, hvilket ogsaa ønskes det andet Compagnie, der afseilede fra Liverpool den 29de Mai med Skibet Tuscarora, Capt. Dunlevy, og som bestod af 547 Hellige, hvoraf 286 fra Skandinavien. Gener itl-confer eneen i Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige, forsamlet i den midlertidige Hal, som steder op til den nordlige Ende af Tabernaklet i Store Saltsø Stad, Kl. 10 Form. den 6te April (Fra Deseret Ne\vs. <; ) Præsident Brigham Young præsiderede. Paa Forhøiningen: Præsidenterne: B. Young, Heber C. Kimball og Daniel H. Wells. Af de tolv Apostler: Orson Hyde, Wilford WoodrufT, Lorenzo Snow og Franklin D. Richards. Af de Halvfjerdsindstyve : Joseph Young, Henry Herriman,Zera Pulsipher, AlbertP. Rockwood, Benjamin L. Clapp og Levi W. Hancock. Af Overpræsternes Qvorum John Young, Præsident. Præsideren de Biskop : E dward Hunter. Patriarker: John Smith, John Young og-isaac Morley. Stavens Præsidentskab: Daniel Spencer, David Fullmer og Thomas Rhoads. ConferencensSkriver: Leo Hawkins. Hurtigskrivere: Geo. D. Watt og John V. Long. Kaldet til Orden af Præsident B. Young. Skriveren oplæste en Lovsang, forfattet af W. G. Mills, som derefter blev sungen af Choret. Bøn af Præsident H. C. Kimball Præs. B. Young omtalte de forskjellige Punkter, som Conferencen sandsynligviis vilde henvende sin Opmærksomhed paa. Kirkens Bestyrers Regnskab og Cassererens Regnskab over det Vedvarende Emigrations- Fonds Compagni oplæstes. Choret sang: How beautifull upon the mountains." Taksigelse af Patriark Isaac Morley. Kl. 2 Eftermiddag. En Sang for 6te April 1857 af

13 Generat-Conferencen i Store Saltsø Stad. 317 W. G. Mills oplæstes af Skriveren og blev sjungen af Choret. Bøn af Præs. Orson Hyde. Præs. D. H. Wells ønskede, at de, som stode i Gjeld til Bestyreren eller det V. E. Fond, vilde afbetale samme; sagde, at vi sandsynligvis vilde blive nødte til at gjøre Opfordring for at faae mere Hjælp til at fuldende Canalen, saa at Steen kunde befordres paa den til Templet; og udtrykte sine Følelser med Hensyn til Herrens Værk. Præs. H. C. Kimhall talte til Forsamlingen om Vigtiglieden af at bygge Templet; Velsignelserne, som ville flyde fra samme, osv., og raadede Brødrene til at bygge Forraadshuse, og lægge op Korn for Hungersnøden, som er i Vente. Præs. B. Young talte om Sparsommelighed. Missionærernes Navne oplæstes. Choret sang: Blessed be the Lord." Conferencen sluttedes til hnorgen Kl. 9 Form. Taksigelse af Lorenz o Snow. 7de April 1857 Kl. 9 Foim. Choret sang: Bring forth the royal diadem." Bøn af Patriak John Young. Ældste Josepli L. Heyivoodherettede om nogle af de Erfaringer, han havde gjort i Californien, de østlige Stater, osv. Præs. B. Young foreslog derpaa at opholde Kirkens Authoriteter, som følger: Brigham Young, Præsident for Jesu Christi Kirke af Sidste Da- Hellige, Prophet, Seer og Aabenbarer; Heber C. Kimball, første Raadgiver, Prophet, Seer og Aabenbarer; Daniel H. Wells, anden Raadgiver, Prophet, Seer og Aabenbarer. Orson Hyde, Præsident for de tolv Apostlers Qvorum, og Parley P. Pratt., Orson Pratt, Wilford Woodruff, John Taylor, George A. Smith, Amasa Lyman, EzraT. Benson, Charles C.Rich, Lorenzo Snow, Erastus Snow og Franklin D. Richards, Medlemmer af nævnte Qvorum. John Smith, (Hyrums ældste Søn) præsiderende Patriark. JohnYoung,PræsidentforOverpræsternes Qvorum. Joseph Young, Henry Herriman, Zcra Pulsipher, Albert P. Rockwood, Benjamin L. Clapp, Horace S. Eldredge oglevi W. Hancock, præsiderendepræsidentcr over alle de Halvfjerdsindstyve. John Nebeker, Præsident for de Ældstes Qvorum. Daniel Spencer, Præsident over denne Stav af Zion. Herman Hyde, Eleazer Miller, Phineas Richards, Levi Jackman, Ira Eldredge, John Vance, Edwin D. Wolley, John Parry, Winslow Farr, William Snow, Daniel Carn og Ira Arnes, Medlemmer af Høiraadet. Edward Hunter, præsiderende Biskop for hele Kirken. L ewis Wight, Præsident for Præsternes Qvorum. Mc Gee Harris, Præsident for Lærernes Qvorum. Alexander Herron, Præsident for Diaconernes Qvorum. Brigham Young, Forvalter for- Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige. Daniel H. Wells, Overopsyns mand over de offentlige ArSeider.

14 : 318 General-Conferencen i Store Saltsø Stad. Truman O. Angel, Kirkens Bygmester. Brigham Young, Præsident for det V. E. Fond til at indsamle de Fattige; H. C. Kimball, D. H. Wells og Edward Hunter, hans Medhjælpere og Agenterfornævnte Fond. George A. Smith, Kirkens Historieskiver og General-Registrator, ogw.wo o druff, hansmedhjæjper. Samtlige Forslag vedtoges eenstemmigt. Præs. B. Young henviste til Verdens Civilisation, og stillede den i Modsætning til de Sidste Dages Helliges Tilstand. Præs. D. H. Wells talte om, at Hensigten med Expresse- og Befordrings- Compagniet er i Særdeleshed at lette Indvandringen ved at grundlægge midlertidige Settlementer osv. Præs. H. C. Kimball talte videre om denne Gjenstand. Navnene paa Personer, der vare beskikkede til at gaae paa Missioner, oplæstes. Choret sang: Awake, put on thy strenght, oh Zion." Taksigelse af Præs. Joseph Young. Kl. 2 Efterm. Bøn af Ældste W. Woodru/f. Præs. B. Young talte om Expresse- og Befordrings-Compagniet. Forsamlingen sang: Now let us rejoice in the day of sal vation." Præs. Orson Hyde talte om de Personers Daarskab, som forsømte at forbedre sine Eiendomme. Præs. B. Young gjorde nogle faa Bemærkninger. En Deel Navne paa dem, der vare beskikkede til at hjælpe Expresse- og Befordrings-Compagniet, oplæstes. Choret sang: Blessed is he, that cometh in the name of the Lord." Sluttedes til i Morgen Kl. 9 Form. Taksigelse af Daniel Spencer. 8de April Kl. 9 Form. Sang af Chon t. Bøn af Ældste Benjamin L. Clapp. Præsident Orson Hyde talte en kort Tid. Præs. B. Young anførte som et Beviis paa dette Værks Sandhed, den Taknemmelighed, hvormed de Ældste modtoge Revselse. Ældste Franklin D. Bichard* henviste til denfremgangsrnaade, han havde fulgt med Hensyn til sidste Aars Indvandring. Ældste W. Woodruff talte om de Rettigheder, dette Folks Leder har til at vejlede i alle Ting. Ældste Benjamin L. Clapp og Præs. Daniel Spencer gjorde nogle faa Bemærkninger. Præs. B. Young talte om Revselsens Gavnlighed, naar den modtages og vurderes retteligen. Br. Samuel Barson sang : Oh Zion, dear Zion! Br. J. D. T. Mc Aliister sang Whatllivefor." Præs. John Young henviste til disse Jesu Ord: Mit Aag er gavnligt og min Byrde let,"bevidnede, at Joseph var den største Prophet, som nogensinde levede, med Undtagelse af Guds Søn. Ældste Lorenzo Snow beviste, at Enighed og Lydighed til Guds Villie igjennem vore Ledere, vil

15 General-Conferencen i Store Saltsø Stad. 319 give os Alle den Kraft, som er nødvendig for os atbesidde. Præs. H. C. Kimhall talte om Enighed, bad Missionærerne at møde her den 22de dennes med deres Haandkarrer, Proviant og og Midler, færdige tilstrax at drage afsted tilderes Arbeidsmarker. Stephen Markham opfordredes til at oprette en Station ved Sweetwater." Flere Missionærers Navne oplæstes. Choret sang: Praise the Lord all ye nations." Taksigelse afpræs. D.H. Wells. K1.2Efterm. Bøn ssreunold Cahoon. Ældste Joseph Young talte om Lydighed. Ældste William H. KimbalHormanede dem, der vare i Færd med at gaae paa Mission, til ene og alene at stole paa Guds Arm. Præs. B. Young talte om de Feil, vi see hos hverandre osv.; og om dem, der forlade dette Territorium. Præs. Joseph Young talte om Vigtigheden af Templets Opbyggelse, om at fremme Expresse- og Befordrings-Compagniet osv. Præs. Orson nyde syntes, at de, der ere beskikkede til de forskjellige Poster paa Veien, skulde være Evangelie-Prædikanter paa det Sted. Præs. B. Young ønskede, de Hellige vilde lytte til Guds Aands Hvisken, og blive veiledte af den. Præs. H. C. Kimball tilraadede de Hellige, at de, naar de komme til Conference, bringe deres Offringer i Herrens Forraadshuus. Præs. B. Young sagde, at der behøvedes endnu 100 Steenhuggere, og ønskede, at Biskopperne vilde tage sig af det. Talte en kort Tid om Tiende. Navnene paa flere Missionærer oplæstes. Choret sang: Come, let us anew, our journey pursue." Sluttedes til i Morgen Kl. 9 Form. Taksigelse afbiskop.e.i). WooU ley. 8de April Kl. 9 Form. Bøn af Ældste David Fullmer. Sangaf Choret. Præs. Young sagde, at nu overgive vi Conferencen i de Tolvs Hænder, at de kunne bestyre den. Ældste Lorenzo D. Young talte om Guds Godhed mod hans Folk. Ældste Parley P. Pratt junior bar Vidnesbyrd om Guds Værks Sandhed; udtalte sin urokkelige Tillid til det og sin faste Beslutning at gaae fremad. Ældste W. Woodruff talte om Lydighed og Tillid td Kirkens Authoriteter. Ældste Seymour B. Young bevidnede Mormonismens" Sandhed. Ældste Reber John Richards udtalte sin Beredvillighed til at gjøre hvadsomhelst, der maatte fordres af ham. Præs. B. Young talte opmuntrende til de unge Brødre, og forudsagde deres tilkommende Storhed i Guds Rige. Ældste John J. Greene gjorde nogle faa Bemærkninger. Ældste Lorenzo Snow talte om Helligelse. Ældste Brigham Young jun. sagde, han var beredt til at fuldføre hvilkensomhelst Pligt, der paalægges ham. Ældste Stephen Taylor bar Vid-

16 - 320 General-Conferencen i Store Saltsø Stad. nesbyrd om, at Joseph Smith var en Guds Prophet. Patriark John Young propheterede, at, dersom Missionærerne levede efter deres Religion, skulde Aanden af deres Mission hvile paa dem. Velsignede dem i Herrens Navn, og formanede dem og Overpræsterne til at beholde Indsamlings-Aanden. Præs. B. Young bevidnede, at de Brodre, som netop mi havde talt, vare naturlige Mormoner," da de ikke havde faaet Verdens Vildfarelser til at indhylle Sandhedens Lys i deres Sind. Ældste James Ferguson talte om de unge Mormon" Ældsters Indflydelse, naar de ere paa Mission; samt lidt om Helligelse. Præs. Orson, Hyde formanede Forældrene til at vaage over deres Børn, ikke alene som deres egne betragtet, men som Guds Riges Børn. Ældste Orson Pratt jun. fremsatte Beviser til Gunst for dette Værks Sandhed. Ældste George Chase gjorde nogle faa Bemærkninger. Ældste Joseph [ W. Young talte om den Glæde og Lyksalighed, han havde nydt, medens han prædikede Evangeliet. Dommer Phelps gav adskillige Bemærkninger i nogle faa Minutter og fortalte en Anecdote. Flere Navne paa Missionærer oplæstes. Præs. H. C. Kimball sagde, det er foreslaaet, at Conferencen sluttes til den 6te October KL 10 Form. paa dette Sted. Choret sang: Oh my father, thou that dwellest!" Præs. B. Young sagde : Jeg siger de Hellige, at Alt, hvad som er propheteret af Herrens Tjenere under denne Conference, er sandeligen sandt, og skal skee i den Herres Jesu Christi Navn, Amen. Taksigelse af Præs. Brigham loung. Leo Hawkins, Conferencens Skriver. Indbetalte Bogpenge. H. Jensen.. 34 Rd. - Mk. 10 Sk. J. C. Klingbeck S. Gudmundsen loo - - L. Nielsen?5 - - Summa Parley P. Pratts Mord.. Redaktionsbemærkningerj;. Indhold. Side Side. General-Conferencen i Store Saltsø Stad Skandinaviens Stjerne" udkommer den 1ste og 15de i hvermaaned ogfaaes paa Contoiret i Lorentzens Gade Nr. 504, A. 5. Stuen tilvenstre og paa alle kongelige Postcontoirer. Udgivet og forlagt af Hector C. Hai Trykt hos F. E. Bording. Ilt.

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

undertrykkelse, mishandling verden er fuld af vil ophøre. Men nogle har sandelig en mere akut grund til det end andre. En ting er at du er sur og

undertrykkelse, mishandling verden er fuld af vil ophøre. Men nogle har sandelig en mere akut grund til det end andre. En ting er at du er sur og 3.s.i advent. 14.12.2014. Domkirken 10: 117 En rose, 78 Blomstre som 77 Oh kom, 86 Hvorledes skal jeg, 89 Vi sidder i mørket. Nadver: 76 Op, thi dagen. Dåb: 446 O. lad din Ånd. Gråbrødre: 117, 78, 86,

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

8de Søndag efter Trinitatis 1846

8de Søndag efter Trinitatis 1846 5296 Ottende Søndag efter Trinitatis 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Fastelavns-Søndag 1846

Fastelavns-Søndag 1846 5257 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere