KRIGS -OW HANDELSSKIBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIGS -OW HANDELSSKIBE"

Transkript

1 KRIG -OW HANDELKIBE ERE ILDELE KENDINGIGNALEB ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE MEXDE LlHiAVK r.. > JA NU AR 1909 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAV X

2 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

3 DANMARK HANDELFLAADE I AARE 1909 UDGIVE EFER FORANALNING AF INDENRIGMINIERIE OG MARINEMINIERIE VED REGIRERING- OG KIBMAALING-BUREAUE KJØBENHAVN BIANO LUNO BOGRYKKERI JANUAR 1909

4

5 INDHOLDFOREGNELE. Indledning. Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe... V. Det internationale -ystem... VI. ignalering med internationale ignalstationer... VI. Danske Kyst-ignalstationer... VII. Danske tormvarsel-tationer... VIII. Engelske Kyst-ignalstationer... X. Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret... X. ide Afdeling I. Fortegnelse over er for kibe under dansk Flag. Afsnit A. er for Krigsskibe... XVI. B. er for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget... XVII.. er for Handelsskibe, hjemmehørende paa Færøerne, Island og de dansk-vestindiske Øer... XXX. Afdeling II. Alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag. Afsnit a. Dampskibe 1 ) af og over 0 Register-ons Brutto b. Dampskibe1 af under 0 Register-ons Brutto c. Dampskibs-Rederier1) d. Motorsejlskibe1) e. ejlskibe1) f. ejlskibs-rederier1) g. Færøske kibe h. Islandske kibe i Dansk-vestindiske kibe ) Hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget. illæg. Kongeriget Danmarks Handelsflaades tørrelse d. 1. Januar ilføjelser og Rettelser

6 INDLEDNING. Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe. om illæg til International ignal bog skal der, ifølge derom afsluttede internationale Overenskomster, af hver østat med passende Mellemrum udgives Lister over sammes Krigs- og Handelsskibe, som ere tildelte er efter det internationale ignalsystem, til Brug for kibe i øen og ignalstationer. I Overensstemmelse hermed indbefatter de under Afdeling I (Afsnit A, B og ) optagne Lister alle Danske kibe, der ere tildelte er efter dette ystem, ordnede efter ignalbogstavernes alfabetiske Rækkefølge saaledes, at disse ignaler hurtig kunne findes og aflæses; dog er der her, for ikke at gøre Listen vidtløftigere end nødvendigt, ikkun anført Navn, idet kibets eller akling, i Forbindelse med Nationsflaget, der selvfølgelig bør iagttages af de signalerende, vil afgive tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering af det paagældende kib. Ønskes imidlertid nærmere Underretning om kibet, f. Ex. om Rederiet, Hjemstedet, onnagen m. m., opsøges saadanne Oplysninger i de under Afdeling II, (Afsnit a, b, c, d, e, f, g, h og i) optagne alfabetiske Lister. For straks at kunne eftersøge det paagældende kib i den rette Liste er der føjet Bogstavet D (for Dampskibe), eller M (for Motorfartøjer) til de Navne, som føres af disse kibe. Findes der flere kibe af samme Navn, vil ignalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) straks vise, hvilket kib det er, hvorom der er pørgsmaal. As an Appendix to the I n t e r n a t i o n a l ode of i g n a l s a ode List, containing the names of ships to which ode ignals have been allotted, ought, according to international arrangements, made to that effect, to be published at proper intervals by the maritime powers, which have adopted this system, for the purpose of enabling Officers at ignal tations on shore, and Masters of ships at sea, to signal and report passing ships. In accordance herewith the present ode List contains the names of all D a n i s h ships, to which signal letters have been allotted; but, to avoid too much prolixity, in this edition the Port of Registry and the Registered onnage has been left out, partly because these data can be found by referring to Part II, (ection a, b, c, d, e, f, g, h and i), containing the Lists of steamers, motorboats and sailing vessels, separately arranged in alphabetical order, and partly because the rig, together with the national flag, which of course will be observed by the signalling parties, will suffice to report the ship in question. In order to know immediately in what List the ship in question is to be sought for, the letter D (for steamers), or M (for motor boats) has been added to the names carried by these ships. In case of more than one ship bearing the same name, the subjoined signal letters (letters of registry) will immediately show what ship is the right one.

7 VI Det internationale -ystem. Ifølge den fra 1. Januar 1902 gæeldende International ignalbog benyttes det engelske Alfabets samtlige Bogstaver der svare til det danske Alfabets 26 første Bogstaver til ignalering paa øen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et Flag eller en tander af forskellig Farve og Mønster 1 ). ignalerne ere ordnede under 3 Grupper, nemlig: o-flags ignaler, re-flags ignaler og Fire-Flags ignaler. Naar Flagene ikke kunne skelnes, gengives Bogstaverne ved Afstandssignaler eller emaforsignaler 2 ). kibes er bestaar af 4 Bogstaver Konsonanter. Naar der øverst vajer en tander (svarende til Bogstavet G) er det paagældende kib et Krigsskib; naar der øverst vajer et firkantet Flag (tutflag) er kibet et Handelsskib. Fire-Flags ignalerne fra GQB til GWV (1440 ignaler) ere saaledes tildelte Krigsskibene, og fra HBD til WV (53040 ignaler), Handelsskibene som er. Enhver tat har fri Raadighed over samtlige er til Fordeling blandt de kibe, som føre dens Flag. kibe af forskellig Nationalitet kunne følgelig have samme. kibe af samme Nationalitet derimod aldrig. kibe, som modes paa øen, kunne altsaa ved at vise deres give og modtage Meddelelse om deres Navn, Hjemsted, onnage o.s.v. Ere de ikke i Besiddelse af det paagældende Lands kibsliste, bør dog saavel ignalbogstaverne som kibets Nationalitet og, foruden Længde- og Breddegrad, samt Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn. Ethvert under dansk Flag farende Handelsskib af eller over 20 islandske kibe 30 Register-ons Brutto tildeles der af Registrerings- og kibsmaalings-bureauet i et. ignalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) ere indførte i kibets Nationalitets- og Registrerings-ertifikat, samt indhuggede i Dæksbjælken i en Dæksluge, og følge saaledes kibet, saa længe dette eksisterer. For kibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, begynder erne med NBD og slutter med NWV; for kibe, hjemmehørende paa Færøerne, begynder ignalerne derimod med KBD, for kibe, hjemmehørende paa Island, med LBD og for kibe, hjemmehørende paa de danskvestindiske Øer, med MBD. ignalering med internationale ignalstationer. Paa de fleste østaters Kyster. navnlig ved Fyrtaarnene, er der oprettet internationale ignalstationer, til hvilke passerende kibe af hvilken som heist Nationalitet. ved Hjælp af deres er i de respektive taters kibslister samt af International ignalbog, dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Register-onnage, dels modtage eller afsende elegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede efter nærmere opgiven Adresse, og dels forlange meddelt saadanne almindelige Oplysninger, som staa til ignalstationens Raadighed, saasom om Isforhold o. l. 3 ). Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige ignalflag. Paa længere Afstande anvendes Afstandssignaler eller emaforsignaler 2 ). tationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske elegrafnet, befordre videre de dem fra øen signalerede Meddelelser, enten pr. elegraf eller pr. Post; pr. elegraf dog kun for saa vidt Bestemmelsesstedet er beliggende i et af de Lande, der har tiltraadt den internationale elegrafkonvention. aadanne elegrammer benævnes i elegrafsproget ignaltelegrammer og skal i Indledningen til elegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til kibe i øen, skal indeholde Oplysning om kibets Navn, og Nationalitet. 1 ) e Flagtabel paa Bindets 2den ide. 2 ) e International ignalbog, ide ) 567.

8 VII elegrammerne bør være affattede enten i det Lands prog, i hvilket den paagældende ignalstation er beliggende, eller i ignalbogstav-grupper efter Bestemmelserne i International ignalbog. elegram fra kib i øen befordres i ignalbogstaver kun. naar dette af Afsenderen udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt prog. En stor Del ignalstationer rapportere til Offentliggørelse i øfartstidender Navnene paa de kibe, der, idet de passere tationen, hejse deres og Nationsflag. I et til kib i øen bestemt ignaltelegram bør Adressen indeholde Oplysning om: kibets Nationalitet,. Navn, akling samt Hjemsted. Hertil føjes som Del af Adressen ignaltelegram samt ignalstationens Navn. Med Hensyn til selve ignaleringen er at bemærke: 1) Naar et kib kun vil vise, hejses dette i god id paa tor- eller Krydstoppen, medens samtidig Nationsflaget hejses under Gaflen eller paa en tang agter. et maa ikke nedhales, førend det er besvaret fra tationen med varstanderen. 2) Vil kibet signalere andre Meddelelser, hejses først et, og samtidig hermed bør ystemflaget vises under Nationsflaget. Naar et er besvaret, vises de andre ignaler under Iagttagelse af, at intet ignal nedhales, forinden det er besvaret. 3) Naar en ignalstation har Ordre til et kib, maa det ignal, som angiver Havnen, hvortil det beordres, gentages af kibet. aksten for hvert elegram, der udveksles med kibe i øen, er 1 Franc (Kr. 0,75). Dette Beløb lægges til elegramtaksten efter de almindelige Regler, og det hele Beløb opkræves hos Afsenderen for de til kibe i øen adresserede elegrammer, og hos Adressaten, for de fra kibe kommende elegrammer. Danske Kyst-ignalstationer. tats-ignalstationerne i Kongeriget Danmark ere for iden følgende: Hanstholm. ignal-apparatet er anbragt NV. for Fyrtaarnet. Hirshals. Ø.t.N. kagen. paa en Klit Ø. for det ny Fyrtaarn. Fornæs. ØØ. for Fyrtaarnet. He1singør. paa Kronborg-Pynt Ø. for lottet. Hammeren. NV. for Fyrtaarnet. tationerne modtage og afgive ignaler og elegrammer fra olopgang til olnedgang. Der signaleres kun med Flag og Afstandssignaler. Paa Forlangende signalere tationerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibes Inddragelse, Isforhold o. s. v., ligesom de besørge Begæring om Lods, Bugserdamper m.m. Uden at afvente Forespørgsel signalere tationerne hurtigst mulig til ethvert kib Underretning om Farer ved ejladsen. kibe, der under Forbisejlingen af en af disse tationer vise deres, ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 12M.D. blive meldte pr. elegraf til Børserne i og Aarhus, og Meldingen offentliggjort samme Dags Aften i flere Blade, deriblandt Berlingske idende Kbhvn. Meldingen optages desuden i Hamburgischer orrespondent, Neues Børsen Halle og i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List. Ønskes et kibs Forbisejling meldt pr. elegraf direkte til Rederen, maa vedkommende ignalstation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa kibet begære dette ved ignaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til Redere og Andre kunne ligeledes signaleres. Alle danske Fyrskibe ere forsynede med International ignalbog *) og ville, naar et kib ses at nærme sig Fare, afgive Varselskud og hejse ignalet JD De stævner mod Fare. *) Foruden de foranførte tats-ignalstationer er endvidere ejrø Fyr, Fakkebjerg Fyr samt kallingen Fyr for synede med International ignalbog.

9 VIII Danske tormvarsel-tationer. I, Helsingør, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg, ved kagen Fyr og Blaavands-Huk Fyr samt paa Fyrskibene Horns-Rev og Vyl er oprettet tormvarsel-tationer i den Hensigt efter telegrafiske Meldinger fra Meteorologisk Institut i Kbhvn. saavidt mulig at give Underretning om torme, som nærme sig. Paa hver tation i de nævnte Byer findes en ignalmast med Raa, en Kasse, hvori Vejrberetningen og Vejrkortet kan opslaas, samt en Barograf, der er anbragt paa et for Publikum tilgængeligt ted i Nærheden af Opslagskassen. Disse Apparater ere anbragte paa følgende teder:. Masten er anbragt paa Orlogsværftets (Nyholms) gamle Kran. Opslagskassen ved Gitterporten foran Meteorologisk Institut. Helsingør. Masten er anbragt paa Kronborg lots store, firkantede aarn. Opslagskassen ved Havnekontoret. Odense. Masten er anbragt paa Havnepladsen mellem den ny og den gamle Havn. Opslagskassen paa oldbodbygningen. Aarhus. Masten er anbragt yd for det.-ligste røde Fyr paa.-molen. Opslagskassen paa Havnekontorets Mur. Aalborg. Masten er anbragt Vest for Vinkelfyret paa Nyhavns V.-Mole. Opslagskassen paa en Mur ved Havneingeniørkontoret. Frederikshavn. Masten er anbragt paa Havnepladsen indenfor den.-lige Moles Inderende. Opslagskassen paa oldboden i Nærheden af Havnekontoret. kagen. Masten (Vindsemaforen) er anbragt paa en Klit, NNV. for kagen Fyrtaarn. [Vindsemaforen, hvorfra ogsaa vises Vindens Retning og tyrke ved Hanstholm og ved Anholt. bestaar af en Gittermast med en Raa. Paa hver kvart Raa er anbragt en Kreds, der bæres af en mindre Gittermast og er forsynet med en bevægelig Viser til at angive Vindens Retning. Paa hver ide af Masten over Raaen er anbragt 6 bevægelige Arme, der ved at stilles vandret angive Vindens tyrke. Forsiden af emaforen vender mod Ø. Paa N.-iden af Masten er anbragt et H, der betegner, at Viser og Arme paa denne ide angive Vindens Retning og tyrke ved Hanstholm; paa.-iden af Masten er anbragt et A, der betegner, at Viser og Arme paa denne ide angive Vindens Retning og tyrke ved Anholt. Paa den N.-lige Raanok er anbragt et θ og paa den.-lige et V til Hjælp for Aflæsning af Vindretning, naar emaforen ses bagfra. es emaforen Ø. fra, og betragtes hver Kreds som et Kompas med N. opefter, angiver Viseren den Retning, hvorfra Vinden kommer. et V. fra vise derimod de Ø.-lige Kompasstreger sig til Venstre, de V.-lige til Højre for Iagttageren, hvilket altsaa yderligere er betegnet ved de udenfor Kredsene paa Raanokkene anbragte Bogstaver Ø og V. De vandret stillede Arme angive Vindstyrken, saaledes at hver Arm betyder 2 efter Beaufort's kala. tille angives ved, at Viser og Arme vende nedefter. At intet ignal kan gives betegnes ved, at den øverste Arm er stillet 450 over vandret. og de øvrige Arme samt Viseren nedefter. Viser og Arme indstilles efter elegrammer fra Hanstholm og Anholt om Vindens Retning og tyrke]. Blaavands-Huk. Masten, der ogsaa anvendes til Gnisttelegrafering, er anbragt N. t. V. for Fyrtaarnet. Esbjerg. Masten er anbragt paa en Klit tæt V. for Havnebygningen. Opslagskassen ved Vagthuset V. for Dokslusen. Paa Fyrskibene Horns-Rev og Vyl hejses tormvarsel-ignalerne om Dagen under en Raa paa forreste Mast, om Natten paa den agterste Mast. tormvarslerne vises fra Masten, hvor der under den ene Raanok kan hejses følgende ignaler: 1 Ballon, der betyder: Uro i Vejret, saa torm kan ventes, se elegrammer". 1 Kegle med pidsen opad, der betyder: torm fra NV. 1 Kegle med pidsen nedad torm fra V.

10 IX 2 Kegler med pidsen opad, der betyder: torm fra NØ. 2 Kegler med pidsen nedad, torm fra Ø. Ballon og Kegler ere sorte. Under den anden Raanok kan samtidig hejses: 1 rødt Flag, der betyder: Vinden drejer til højre (med olen). 2 røde Flag, der betyder: Vinden drejer til venstre (mod olen). Om Natten erstattes et hvilket som helst af disse ignaler med en rød Lanterne. For at undgaa Forveksling med andre Fyr, er, hvor det gøres fornødent, Lanternen skærmet i Retning af Indløb til Havn eller over Farvandet. I, Helsingør, Odense, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg vises tillige ignaler, naar der er haard eller stormende Kuling ved et eller flere af følgende teder: Hammeren, Gjedser, Fornæs, kagen, Hanstholm og Blaavands-Huk. ignalerne gives med Flag, der hejses paa oppen af tormvarsel- ignalmasterne, undtagen ved Helsingør, hvor de hejses paa Masten paa Lods- og Karantænehuset paa Havnens.-Mole. Flagenes Form angiver Vindstyrken, og Flagenes egning og Farve angiver det ted, hvor der er haard eller stormende Kuling, saaledes som nedenstaaende abel udviser: ted Vindstyrke (Beaufort's kala) Hammeren... Gjedser... Fornæs... kagen... Hanstholm... Blaavands-Huk... sort gult hvidt rødt (B)

11 X ignalerne hejses og nedtages efter telegrafisk Melding fra de ovennævnte teder. De hejses dog i Almindelighed først efter Kl. 9 Fm. og nedhales i hvert ilfælde ved Mørkets Frembrud. (Jfr. Efterretninger for øfarende Nr. 40 af 5. Oktober 1904, Nr. 50 af 14. December s. A., Nr. 4 af 25. Januar 1905 og Nr. 24 af 13. Juni 1906). Engelske Kyst-ignalstationer 1 ). he ociety of Lloyd's har paa de engelske Kyster oprettet følgende ignalstationer: outhend Pier. ynemouth*. Dover*. Flamborough Head. andgate. purn Head. Dungeness. Aldeburgh. Beachy Head. Roche's Point (Queenstown). No-Man's Fort* (pithead). Brow Head*. t. atherine's Point (I. of W.). Old Head of Kinsale*. Needles (I. of W.). Fastnet*. Irland. Portland Bill. ory Island. Prawle Point*. Malin Head. he Lizard*. Inishtrahull*. Penzance. orr Head (county Antrim). cilly Islands. Kildonan (Mouth of the lyde). Lundy Island. Butt of Lewis (Hebrides). kotland. Barry Island. Dunnet Head (Pentland Firth). Mumbles Lighthouse. t. Abb's Head. t. Ann's Head (Milford Haven). Udenfor England findes endvidere ca. 150 tationer, der sende eller modtage Rapporter og Meddelelser til og fra Lloyd's. kibe, som vise deres under Forbisejling af de ovennævnte tationer, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List samt i Lloyd's Weekly hipping Index. Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til kibe maa adresseres til he ecretary of Lloyd's, London E.., der giver Oplysning om Betingelserne for ignalering fra tationerne til forbisejlende kibe. Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et kib ved en af Lloyd's ignalstationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til ekretæren, der besørger dem videre til tationen, og de maa ikke sendes direkte til denne. Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med he International ode of ignals og ville, naar noget kib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse ignalet J D De stævner mod Fare og, om fornødent, affyre kud eller opsende Raketter, indtil ignalet besvares. Oplysning og Forklaring. angaaende Benyttelse af alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag, forsynede med. Afsnit a. palte 1. e Det internationale -ystem, ide VI. palte 3. Aab. betyder aaben : uden Dæk.. betyder kruedampskib. Bk. Bark.. (2) med 2 kruer. Bjærgn. Bjærgningsdampskib. andg. andgravemaskine. Bugs. Bugserdampskib. andp. andpumpemaskine. Fg. Færge. k. konnert. H. Hjuldampskib. rawl. rawldampskib. M. Mast. Uddybn. Uddybningsmaskine. Redn. Redningsdampskib. 1 ) De med * mærkede tationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-er fra Dampskibe, og Lloyd's anmoder derfor Dampskibsselskaberne om at faa meddelt, hvilke Natsignaler deres Dampskibe benytte.

12 XI palte 4. For Maskinernes Hestekraft betegner det øverste al den nominelle Hestekraft (Lloyd's nominal horse power); det underste al den indicerede Hestekraft, der er angivet overensstemmende med den af kibets Rederi i Henhold til Lov om ønæring af 25. Marts afgivne Meddelelse om Maskinens ind. H. K. (jfr. den gennem Indenrigsministeriet d. 1. Oktober 1900 udfærdigede, i Ministerialtidende Nr. 35 af 3 / optagne Vejledning til Brug ved Ansættelsen af den indicerede Hestekraft af Maskiner i Dampskibe ).. betyder ompound -Maskine. H. betyder Højtryks-Maskine. y. ylindre.. ripie expansion -Maskine. palte 5. Bygningsstedet er angivet efter Bilbrev eller Bygningsattest. I ilfælde af Ombygning er tedet for denne betegnet ved Ob. palte 6. For Kortheds kyld er her kun angivet Aarstallets to sidste iffre. I ilfælde af Ombygning er Bygningsaaret anført over og Ombygningsaaret under en horizontal treg. palte 7. A. betyder Alm. k. betyder kobberforhudet. Awng. D. Awning Deck, : fuld- Pt. Partial. stændigt Overdæk af lettere p. D. par Deck, : fuldstændigt Konstruktion. Overdæk. B. Bøg. tl. taal. BH. Bulkheads, : Vandtætte. eak. kodder. Wd. Well decked kib, : kib E. Eg- med udækket Rum mellem Elek. L. Elektrisk Belysning. Bak og midtskibs Overbygning. F. Fyr. y. Yellow, : forhudet med G. Gran. gult Metal. J. Jærn. z. zinkforhudet. Kl. Klink. palte, 9 og. Vægt-ons : ons DW. Det Antal tons deadweight (à 2240 Ibs. = 2032 danske Pund), som kibet efter Angivelse fra Rederiet (evt. efter Lloyd's Register of British and Foreign hipping ), henholdsvis kan føre i de permanente Kulrum (bunkers) palte og kan rumme i water ballast tanks palte 9 samt kan bære under almindelige Forhold (med fyldte bunkers ), altsaa dets arrying apacity i engelske ons Vægtgods palte. AP. betyder After Peak ank. DB. Double Bottom ank, : Dobbelt Bund til Vandballast. D. Deep ank, : Almindelige Vandballast-Rum (Højtank). FP. Fore Peak ank. palte 11, 12 og 13. Kendingsmaalene i engelske Fod (1 engelsk Fod = 0,971 danske Fod = 0,305 Meter): Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn; Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af Yderklædningerne, [(o. Hj.) : Bredde over Hjulkasserne]; Dybde, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. For kibe med par - eller Awning- Deck er endvidere under en horizontal treg anført Dybden fra saadant Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. I kibe med dobbelt Bund (Vandballast) er Dybden angivet til den øverste Bund samt i Parentes til Yderklædningen. Forskellen mellem disse 2 Dybder angiver Bundtankens Højde. palte 14. Den i Parentes anførte onnage angiver ummen af Rummet under Hoveddækket + Vandballast-Rummene i den dobbelte Bund. 1 Register-on = 0 engelske = 91,59 danske Kubikfod. palte 15. Brutto (Gross) Register-onnagen saavel for Damp- som for ejlskibe angiver ummen af: 1) onnagen af Rummet under Hoveddækket. 2) onnagen af Mellemdæks- samt Overdæksrummene, for saa vidt saadanne forefindes. 3) onnagen af de paa eller ovenover øverste Dæk fast anbragte, tillukkede og dækkede Rum. palte 16,17 og 1. Dampskibenes Register-onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage saavel onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for kibets Fører og Mandskab samt til kibets Navigering m. v. (p. 17), for saa vidt nævnte Rum (B * )

13 XII fyldestgøre de for saadant Fradrag stillede Betingelser, som ogsaa onnagen af det eller de Rum, der optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft (p. 16). Ifølge den her i Landet fra den 1. April 195 genindførte, saakaldte British Rule (a) (Merchant hipping Act 194, ect. 7 (1.) (a.)) gives Fradrag for sidstnævnte Rum i kruedampskibe med 32 pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør over 13 men under 20 pt. af Brutto onnagen, og for Hjuldampskibe med 37 pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør over 20 men under 30 pt. af Brutto onnagen. Undtagelsesvis nemlig naar det egentlige Maskinrum enten er usædvanlig lille eller usædvanlig stort kommer den i fornævnte engelske Lov under ect. 7 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel til Anvendelse. Denne Regel, der er overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 195 gældende, saakaldte Danube Rule, anvendes for kruedampskibe, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 13 pt. og derunder, eller 20 pt. og derover af Brutto onnagen: idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med 1¾ Gang onnagen af sidstnævnte Rum; samt for Hjul dampskibe, naar onnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 20 pt. og derunder, eller 30 pt. og derover af Brutto onnagen, og Fradraget gives da med 1½ Gang onnagen af disse Rum. Fradraget for Rum optagne af eller førnødne for den bevægende Kraft i Dampskibe maa dog ikke overstige 55 pt. af den onnage, som bliver til Rest, efter at alle andre fradragsberettigede Rum ere fradragne Brutto onnagen. Denne Begrænsning finder ikke Anvendelse paa Bugserdampskibe. Overfor kibe, som ere byggede før d. 1. Maj 1907, træder Begrænsningen ikke i Kraft før d. 1. Januar Hvor der foran onnagen findes anført et c. ( circa ), er det paagældende kib endnu ikke maalt og meddelt Nationalitets- og Registrerings-ertifikat i Henhold til Lovene af 13. Marts 167 om kibes Maaling og af 1. April 192 om danske kibes Registrering, men sejler med et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-ertifikat. palte 19. Efter Rederiets (eller Ejerens) Navn er anført kibets Hjemsted. I Parentes foran dette er anført bestyrende Reder, Direktør, Forretningsfører o. 1. samt dennes Hjemsted, forsaavidt dette ikke er det samme som kibets. Kbhvn. :. Afsnit b. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. En tjerne * efter Navnet betegner, at Rederen tillige er Fører. palte 3, 4, 5, 6 og 7, se under Afsnit a. palte, se under Afsnit a, palte 11, 12 og 13. palte 9 og, se Afsnit a, palte 15 og 1. palte 11, se under Afsnit a, palte 19. Kbhvn. :, vendbg. : vendborg. Afsnit c. Herunder er optaget Rederier med onnage af og over 0 Register-ons Brutto, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter Brutto onnagens tørrelse. Indenfor hvert Rederi ere kibene ordnede efter Brutto onnagens tørrelse. Det efter kibets Navn i Parentes tilføjede tednavn og al betegner henholdsvis kibets Hjemsted og -Register onnage. elegramadresse, Kontorflag og korstensmærke er optaget efter Rederiernes Anmeldelse.

14 XIII Afsnit d. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. For Fiskerfartøjer er angivet: Fiskeri- (Havne-) Kendings-Bogstaver og Nummer, nemlig: A.: Aalborg Fiskeri-Registreringsdistrikt (olddistrikterne Aalborg, Løgstør, Viborg, kive, Nykjøbing M., truer, Hobro, Mariager, Randers, Grenaa og Ebeltoft). A..: Aarhus (Aarhus, Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding og amsø). E.: Esbjerg. F.: Fanø. F. N.: Frederikshavn (Frederikshavn, æby og Læsø). H.: Helsingør (Helsingør, Frederiksværk, Frederikssund, Roskilde, Nykjøbing., og Holbæk). H. G.: Hjørring. K.: (, Kjøge, Faxe, Præstø, Vordingborg og tege). K. R.: Korsør (Korsør, kjelskør, Næstved og Kallundborg). L.: Lemvig L. N.: Løkken. M.: Marstal (Ærø) M..: Middelfart (Middelfart og Assens). N.: Nakskov: (Nakskov, Bandholm-Maribo og Nysted). N. F.: Nykjøbingp. F. (Nykjøbing, tubbekjøbing og Gjedser). N. G.: Nyborg (Nyborg og Kjerteminde). 0.: Odense (Odense og Bogense). R.: Ribe. R.I.: Ringkjøbing. R. U.: Rudkjøbing. R. Ø.: Rønne (Rønne, Hasle, og Allinge)..: kagen.. E.: vaneke (vaneke, Gudhjem, Nexø og Kristiansø).. G.: vendborg (vendborg og Faaborg)..: histed. V.: Varde. palte 3. e under Afsnit b, palte 2. palte 4. 1m eller 2m Ff.: En- eller tomastet Fiskerfartøj. Kv.: Handelskvase. allet: Den af Rederen angivne effektive Hestekraft. (2): 2 kruer. (e tillige under Afsnit e, palte 3). palte 5, 6 og 7, se under Afsnit a. palte. Dybden, der er angivet i engelske Fod, er maalt midtskibs i Lastrummet fra Undersiden af Dækket til Inderklædningen ved iden af Kølsvinet En treg betegner, at kibet er maalt efter Regel II, i hvilket ilfælde den ovennævnte Dybde ikke kan angives. 1 engelsk Fod = 0,971 dansk Fod = 0,305 Meter. palte 9 og. 1 Register-on = 0 engelske = 91,59 danske Kubikfod. Vedrørende kibe under 20 Register-ons Brutto, se Lov af 1. April 192 om danske kibes Registrering,. palte 11. Er Rederens Navn efterfulgt af et tednavn i Parentes, angiver dette Rederens Hjemsted. Aalb. : Aalborg, Aggers, : Aggersund, Esbj. : Esbjerg, Fredhvn. : Frederikshavn, Lemv. : Lemvig og kag. : kagen. Afsnit e. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. e under Afsnit b, palte 2. palte 3. e tillige under Afsnit a. Bg. betyder Brig. Ktgl. betyder Kuttergalease (Yawl). Db. Dæksbaad. Kv. Handelskvase. Ev. Evert. Lgt. Lægter. Evgl. Evertgalease. L.Y. Lyst-Yacht. F.b. Fuldrigget kib. Pr. Pram. Gl. Galease. kbg. konnertbrig. H. Hjælpeskrue. kkf. konnertkuf. J. Jagt. l. lup. Jgl. Jagtgalease. lgl. lupgalease. Jsk. Jagtskonnert. jk. jalk. Kf. Kuf. 1m. Enmastet. Kfgl. Kufgalease. 2m. omastet. t. Kutter. 3m. remastet. palte 4 og 5. e under Afsnit a, palte 5 og 6. palte 6. e under Afsnit a, palte 7. Hvor der for ræskibes Vedkommende intet findes anført angaaende Bygningsmaaden, er kibet bygget paa Kravel.

15 XIV palte 7. e under Afsnit d, palte. palte. e Afsnit d, palte 9 og. palte 9. Et ejlskibs onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for kibets Fører og Mandskab samt til kibets Navigering m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betingelser. I ilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et ejlskibs onnage ansat lig med dets Brutto onnage. (e tillige under Afsnit a, palte 1, 3die og 4de tykke). palte. Ejes kibet af et Aktieselskab, er dette betegnet ved : (Akties). Naar der foran kibets Hjemsted i en Parentes findes angivet et andet tednavn, betegner dette Rederens Hjemsted Afsnit f. Herunder er optaget Rederier med onnage af og over 50 Register-ons, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter onnagens tørrelse. Indenfor hvert Rederi ere kibene ordnede efter onnagens tørrelse. Det efter Rederiets eller efter kibets Navn i Parentes tilføjede tednavn betegner Rederiets eller kibets Hjemsted. (M) betyder Motorfartøj. Afsnit g: Færøske kibe. Afsnit h: Islandske kibe. Afsnit i: Dansk-vestindiske kibe. For Dampskibes Vedkommende: palte 1. e under Afsnit a. palte 2. kibene ere indenfor Rederierne ordnede i alfabetisk Rækkefølge. (Hv.) betyder Hvalfangerskib. palte 3, se under Afsnit a, palte 4. (For islandske kibe er Hestekraften angivet i Henhold til. islandsk Lov om ønæringen af. November 1905). palte 4, 5, 6, 7, og 9, se under Afsnit a, henholdsvis palte 5, 6, 7, 13, 15 og 1. palte. Rederierne ere ordnede efter Brutto onnagens tørrelse, se iøvrigt under Afsnit a, palte 19. For ejlskibes Vedkommende: e under Afsnit e. (M) betyder Motorfartøj. egnet i nogen af de foran nævnte palter angiver, at den paagældende Oplysning savnes.

16 Afdeling I. Fortegnelse over er for kibe under dansk Flag.

17 XVI GRBH til GDP Afsnit A. er for Krigsskibe. ignalbogstaver kibeta Navn Længde Dimensioner i Meter Bredde Dybgaaende agter 1 ) Register-onnage Brutto (British Rule) Deplacement i engelske ons (deadweight) Maskinens indicerede Hestekraft Antal Kanoner GRBH kjold... Panserbatteri K Odin... panserbatteri L Heimdal... Krydser af 3die Klasse Hekla... Krydser af 3die Klasse Geiser... Krydser af 3die Klasse GRD Esbern nare... orpedoskib (koleskib) F. F. Grove... Fyrinspektionsskib H Kattegat... Fyrtransportskib J Nardsöen... Fyrtransportskib K Islands Falk... Fiskeriinspektionsskib Q Willemoes... Opmaalingsskib krieger... Opmaalingsskib V Marstrand... Opmaalingsskib GRDH Gorm... Panserbatteri K hyra... Kutter (koleskib) L Falster... kanonbaad N Öresund... kanonbaad P tore Belt... kanonbaad Ingolf... konnert (koleskib) Lille Belt... Kanonbaad V Lövenörn... Vegerinspektionsskib GRFD vanen... Kutter (koleskib) H Dannebrog... Dampskib (til Hs. Majestæt Kongens Brug) J Grönsund... Kanonbaad K Guldborgsund... Kanonbaad L leipner... orpedotransportbaad M Iver Hvitfeldt... Panserskib N Valkyrien... Krydserkorvit P Valkyrien... Dampminebaad Q Beskytteren... Dampminebaad Herluf rolle... Panserskib Olfert Fischer... Panserskib V Peder kram 2 )... panserskib c GBF værdfisken... orpedobaad af 1ste Klasse GB Delfinen... orpedobaad af 1ste Klasse D Hvalrossen... orpedobaad af 1ste Klasse F tören... orpedobaad af 1ste Klasse GDB tölöven... orpedobaad af 1ste Klasse Narhvalen... orpedobaad af 1ste Klasse F Havhesten... orpedobaad af 1ste Klasse H pringeren... orpedobaad af 1ste Klasse J Nordkaperen... orpedobaad af 1ste Klasse K Makrelen... orpedobaad af 1ste Klasse L Hajen... orpedobaad af 1ste Klasse M Havörnen... orpedobaad af 1ste Klasse N öbjörnen... orpedobaad af 1ste Klasse P Ormen... orpedobaad af 1ste Klasse ) Fuldt udrustet, 2 ) Under Bygning.

18 XVII Afsnit B. 1 ) er for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget. NBGF til NGWM ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NBF ylfiden NBPQ Activ (D) NJD hristine H omet (M) W Kronborg (D) L Mjölner (D) R Rosenborg (D) NBQJ Yrsa (D) Q Rusland (D) W Jane K Haabet yr (D) NBD Anna hr. Broberg (D) hora (D) Q Romanus V Alice (D) NGKF Öresund (D) R Julie W Hansigne G Alf NBFD Ane Marie NBR Anna Willy J Mercurius M Amor G Aarhuus (D) L Nordvest (D) R Aurelia J Luvise (M) NLD Karen Marie Fredensborg (D) K J..Jacobsen (D) F Anna & Mathias V Immanuel (M) L Rasmus tolt K Ella (D) NBGF Nökken (M) P Nielsine P Forældres Minde J Marie Q Havörnen (D) NMB hor (D) M athrine w Ellen F Pröven R Maria NBF Nidaros (D) G hy (D) harles H England (D) P Elise W Agnete M Falken (D) Q kandinavien (D) NBH Ourö (D) W Paquet Margrethe Freden K Kruse NB Nordcap (M) NPD Frem (D) P Victoria J Elise H Ellen Q Hildur L Marie L Valkyrien (M) V Aron Hamlet (D) V Hosanna NBJ Russia (D) NBVG oureer NQD J. B. Berggren D purgeon (M) H Baron tjernblad (D) F Dorthea F Karen K Andrea (M) H hristian P Douro (D) R vanen R Immanuel Alfrede NBWQ R. P. Pedersen V Gotfred Ane hathrine NBD Rasmine Marie NRH Jenny V harlotte ophie J Haabet J Á. Ásgeirsson (D) NBKJ Julie (M) K Rovang L J. L. Ginge (M) L Randers (D) Q Enoch Oluf Bager (D) Q Marie Nordpolen (M) NB Ægir R Riborg NGDB Marie (D) D Harriet NBLG Brage (D) G Robert (M) G Fiona (D) H Anna P Expres J Nauta (D) J onstance NFG Emanuel K Nicoline P Haabet J Brödrene M Ivarine athrine V Albertine L Nordland amilla W Katrine M Maren hristine NGH Ane Kirstine NBM Dagmar (D) P Maja (D) K Vega H Fremad NGD Ruth L J Helsingör (D) K Vulcanus (D) NGVH tevns (M) K Pregel (D) L Mary (D) J Venners Minde L Anna Kirstine M Hekla (M) Q Grane (D) R Marie P Pella (M) Osmund Immanuel R Heimdal W P. chou NBPG Duen V Robert chou (M) NGWD Laura K ecilie NH Martin F Kattegat (M) M Marie W heodor M lara 1 ) e Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe", ide V. ()

19 NWQ til NGK XVIII ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NWQ Mærdor NDL Dania NFM Rita (D) Elise R aga W Urda NDB Niels NDV Fredshaabet NFP Niels F Margarethe G Elisabetha K Alexandra (D) J Marie Mölgaard (M) L Fortuna Agent Petersen K Lilly P Danmark V arpen Freia (D) R Marie NFQB Hjælperen (D) Anna aroline NDWB Diana G aga NDH Holger (D) F Emanuel L Inger P Neptun J Marie Regine R Johanne NDFB De fire Brödre NFBK Hercules V Helge M Anne ophie L Nordstjernen NFRB Kvik Q purven Q Botnia (D) G Elias (M) aroline Argo Q Niels Juel V Fanny W Ludvig Erna W Else Marie NFB Emma hyra (D) NDGR Ida D Venus V Noah W habor (M) H Ingeborg NFB Mariane NDHF Frederikke J Hermine G Elna (M) K Juliane M Argus H Boreas (M) Q Emma usaa (D) K Uffo NDJP örine NFDB Marie M Emilie Q Kolding (D) Q Anna R Expres (D) M. Davidsen (D) NFGD Frem (M) obias NDKB hea M Familiens Haab NFH De tvende Brödre F Alpha Q oncordia J Anna Maria (M) G Hans Flid K Gudrun J Hjemmet W Olga P Anglo-Dane (D) L arl NFHB Maria R Nyholmstrand (M) P Mary M Vera (D) NFVB Ingeborg Hebe R Kristine D De fern Brödre NDLF Herman Olsen V Nikoline G Frode (D) J Möen (D) NFJ hristine J Juno K Enigheden (D) H igurd L horvaldsen R ecilie K östjernen Kureren (D) NDM Johanne Marie P Wilhelmine Prinsessel Marie H Viking (D) R Nordlyset W Emilie K Laura alvador NFWB Kirstine L homas V hyborön (D) D Magnet P Marie NFK Maracaibo J Martin Q Marie H Hans Emil L Katrine P. M. Asp (M) L Haabet P Marie V Elisabeth M Laura Q Haabet NDPB E.. Benzon (M) P rafik. P. A. Koch (D) L eres Emilie NGB Anna M Ask (D) NFLD Meta Anna D Kamilla NDQF De tre ødskende G Martha F Mindet J Kronprinsesse Louise (D) J Emilie J Herman M Fredensborg Q Langeland K Neptun Gæa R Johanne Anne athrine NDRL Anna Margrethe Morsö Johanne NDB Prins Valdemar V Energi (M) V hora Johanne F Hermia (D) NFMB Holland (D) NGD Anna M Astræa arl Hecksher (D) F Wilhelmine NDF Nestved G Freia H L. P. Holmblad (D) G Venus L valen J Nerma (D) K Margrethe ecilie R Pröven K Augusta

20 XIX NGGM til NHB ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NGM Anne Kirstine NGRM Alma Marie NHJD Albertine P Anna Q Kristine F Familiens Haab R Danmark (D) NG Dag mar G Laurine Mathilde NGDH amsø (D) K kirner M opley M Mette M Blomsten (M) P J. P. Holm P Ino P Pawel Andrejeff (D) V Mjölner (D) V Augusta NGD Nordlyset (M) NHKB Alf W Fox II (D) F Marie F Kjöbenhavn (D) NGFB Danmark K Maryane G Kjöge H Birgithe ophie L Johanne L Lillebelt (D) L Brödrene P M.. Holm (D) Dania (D) P Petra Q Fremad NHLG Ane NGH Ansgar NGVF Havila J lara (D) L Johannes P Jylland (D) K chrödersee (M) P jalfe Q Hilda No. 14 Q hristine Amalie NGW Annes Minde No. 15 aroline H Karen Kirstine V Örnen (D) NGJB Valkyrien K Marie NHM Vestkysten (D) D F.. Andersen (D) R hristine D Falken H Marie Agnete (D) F Emilie M Örnen V Jupiter G Gribben Q Immanuel NHBD Freden L Lucinde yr (D) J Familiens Minde P olon V ondor V Uranienborg (D) Q Else W eres NHB Otto R Veset NGKL Olga (M) D ophie W Lovise (M) Alexander hukoff (D) J Bornholm NHPB Graadyb (M) V Jenny (M) Q Lilli K Anna NGLF Fremad (D) Paris (D) L Ebenezer J Munkebjerg (D) V horvaldsen (D) M Enigheden K G. R. Berg NHDF De trende Brodre Q Fortuna R Abba G Margrethe R Neptun Mercantil K Harald Alf V Vordingborg (D) M Frem (M) NHQB lytia NGMB Ulfsund (D) P hor D Jægersborg (D) Marie Gerda (M) F Klampenborg(D) F Fylla Ellen G Marie H Juliane V Marie K oncordia L Gabriel (M) NHFG Albina L Nummer 12 Lykkens Pröve D Magda M Nummer 13 V Anna G Ingeborg P Alfen (M) w Oline Dahl J hyra (D) R Berthine NGPF Föniks K Kama Kastor Q Ida P Rut (D) V H.. hristensen R Esther Q Laura W Hermod Vera irene NHRB igurd (D) W Lars Jörgensen Horsens (D) L Anne NGQB Hans V Karen (M) Q Nelly (D) K kjelskör (D) W. A. Wichmann NHB Argus M Asnæs (D) NHGB Johanne Ragnar (D) P Dan (D) Peder D Frisia (D) R re önner D Josefine G Fremad Orrest F Julie J N. J. Fjord (D) W Johan iem (D) K Karen Nielsen Q Reform NGR Ansgar L Karoline Marie (M) R Louisiana (D) D Kathinka Marie W hora F Hjemmet V Alexandra (D) NHB Agda (D) (*)

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

NSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE,

NSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE, r OFFIIEL FOREGNELE NKE KRIG- OG HANDELKIBE, l'fli ERE LLDELE KEND ING -IGNA LER, ALFABEIK REGIER OVER HANDEL-KIBENE. EXENHE UDGAVE. JANUAR 190. KJO BENHAVN. DE KONGELIGE ØKOR ARKIV FLAGABEL IL DE INERNAIONALE

Læs mere

DANSKE KRIGS- OG HAXDELS-SKIBE,

DANSKE KRIGS- OG HAXDELS-SKIBE, OFFIIEL FOREGNELE DANKE KRIG- OG HAXDEL-KIBE, KENDIXG - IGrXALER, ALFABEER REGIER OVER HANDEL-KIBENE. YENDE U DGAVE../ Å i: i s KJOBENHAVN. DE KONGELIOE ØKOR-ARKIV FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARK KIBLIE 1913 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

ANSKE KRIGS- OG HANDELS-SKIBE

ANSKE KRIGS- OG HANDELS-SKIBE ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE KENDING-IGNALER. ALFABEIK REGIER OYB HANDEL-KIBENE. REENbZ UDGAVE. I/.!./ ti KJOBKNHAV DE KONGELIGK ØKAAR ARHIV Flag-abel til det Internationale ignal-ystem". ignal-ystemets Kjendings-

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE

DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE i! OFFICIEL FORTEGNELE DANK KRIG- OG HANDELKIBE l>ei ERE TILUELTE KENDrGIGNALER ALFABETIK REGITER OVER HANDELKIBENE ATTENUE L[K; FEBBUAE 10 FOR'IANDLE FRA DET KONGELIGE ØKORT-,vRKIV KJØBENHAVN FLAGTABEL

Læs mere

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna Elvine Kristine 1902 38 Andersen,

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred Andersen, Anna Lise Andersen, Ellen Margrethe Andersen, Elly Caroline

Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred Andersen, Anna Lise Andersen, Ellen Margrethe Andersen, Elly Caroline Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE,

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE, OFFIIEL FORTEGNELE OVER DANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE, DER ERE TILDELTE KJENDING-IGNALER. amt ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE TIENDE UDGAVE. APRIL 1891. KJØBENHAVN. DET KONGELIGE ØKAART-ARHIV. Flag-Tabel

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

KRIGS- O# HANDELSSKIBE

KRIGS- O# HANDELSSKIBE OFFIIEL./FOREGNELE KRIG- O# HANDELKIBE >KH EHE LI>EI.E KENDLVGIGNALER lm ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE YV ENDE UDGAVE JANUAR 9 FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAVN DANMARK KIBLIE 9 UDGIVE EFER FORANALNING

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE ÉANKE KRIG- OG HAXPEL-sKIBE UER EOE ILDELE KEXIHXG-NrXALER. aii ALFABEIK HEIEli OVEI! lamiel-kibene. FJUKEMiE UDGÅ»E. MAR DE K KJØBEKHAVK. EU«R fikaar AWH1V Flag-abel til det Internationale ignal-ystem''.

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

KRIGS- OG HANDELSSKIBE

KRIGS- OG HANDELSSKIBE DANMARKS SKIBSLISE 1917 OFFIIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM ALFABEISK REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE EFER FORANSALNING AF HANDELSMINISERIE VED REGISRERINGS-

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

KRIGS - OG HANDELS-SKIBE.

KRIGS - OG HANDELS-SKIBE. KRIG - OG HANDEL-KIBE. KE TILDELTE KENDING-IGNALER. ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. TOLVTE UDGAVE..11 LI 1895, KJOKEXHAYN. it T K03 - (KAART-AEHTV. Flag-Tabel til det Internationale ignal-ystem''.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

KEIGS- OG HANDELS-SKIBE

KEIGS- OG HANDELS-SKIBE DANKE KEIG- OG HANDEL-KIBE HELTE KJEXDIXG-KxNALEK. ALFABETIK REGITER OVEli HANDEL-KIBENE. ELLEVTE UDGAVE. i'e ni; v.\i; KJ O 11! : Ml AV \. DE'I AKHIV. Flag-Tabel til det Internationale ignal-ystem". ignal-ystemets

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2002 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Abrahamsen, Inger 2002 29 Foto Haverslev skole ca. 1932 Aggersund 2002 13 Foto Ca. 1900 Andersen (Jensen), Larsine 2002 (128) Foto Ca.

Læs mere

Rengøringsavis 2011/2012

Rengøringsavis 2011/2012 Se opdateret dato nederst på siden Rengøringsavis 2011/2012 HOLD NAVNE TLF. NR. BØRN UGE NR. 1 Natalie (3042 7842) Torben (6027 2879) Eva (grøn), Noah (hvid), Johannes (rosa) 37, 1, 16 Maj-Britt (5194

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898

Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898 Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898 12 Andersen, Anders 1873 60 Andersen, Anders 1844 89

Læs mere

MiniMaraton 2012 tidstagning@viking-atletik.dk. Piger 0-8

MiniMaraton 2012 tidstagning@viking-atletik.dk. Piger 0-8 MiniMaraton 2012 tidstagning@viking-atletik.dk Piger 0-8 Pos Navn Tid 1 Celina Boss Rasmussen, Rψnne Privatskole 14:03 2 Anna Sψgaard Olsen, Viking Atletik 14:34 3 Annalina Kofoed 14:48 4 Frederikke Pedersen,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård.

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård. A11 B12 C1 INGA JOHANNE KOEFOED, f. 23/4 1909, d. 13/12 1991, g. 31/10 1931 CARL JOHAN GRØNBECH (søn af gdr. Ole Peter G., Smedegård, Rø, og Marie Henriette Andersen), f. 15/9 1907, d. 9/9 1970, gdr.,

Læs mere

Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012. Piger under 7 år. Piger 8 år

Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012. Piger under 7 år. Piger 8 år Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012 Piger under 7 år 1 201 Chia Lund 2005 Aalborg AM 40m 400m Læ Bo Ku 1084 8,6s (295) 1.48,9s (188) 2,12m (340) 10,27m

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Henning Krag

Efterslægt Henning Krag Efterslægt Henning Krag 1. generation 1. Henning Krag blev født omkring 1649, døde før 2 Dec. 1726 i Lumby, Lunde, Odense, og blev begravet den 2 Dec. 1726 i Henning blev gift med Karen Jørgensdatter før

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE.

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE. OFFICm FOBTrøELE OVEK DANKE RIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERK TlLDI-'LTf KJENDING-IGNALEE, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. MART KJOBENHAVN. LUNO KGL. HOF-BOGTRYKKEKL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Lærerpersonalets Ansættelse og Afskedigelse Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1937 2) Byrådsmødet den 20. august 1937

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Anders Jensen, * 16.P: Trinit 1730 i Hindborg (søn af Jens Andersen og Maren Jensdatter). Han blev gift med Birte Hansdatter, XN JJJ P:Trinit 17-64 i Hindborg Kirke, * år 1748. i.

Læs mere

PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER. Ungdom/Senior 2013 i badminton. Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior

PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER. Ungdom/Senior 2013 i badminton. Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER Ungdom/Senior 2013 i badminton Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior Søndag den 1. december 2013 Individuelle Bornholmsmesterskaber for ungdom/senior

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARKS SKIBSLISTE 1915 FLAGTABEL TIL DET INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER Anvendt som Systemflag hejses denne Stander under Nationsflaget. Anvendt som Svarstander hejses den paa

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE.

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE. ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERF. TILDELTE KJENDING - IGNALER, ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. 6TTE>DE IDfcAYE. APRIL 1887. KJOB E NHAVN. GYLDENDALKE BOGHANDEL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere