KRIGS -OW HANDELSSKIBE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIGS -OW HANDELSSKIBE"

Transkript

1 KRIG -OW HANDELKIBE ERE ILDELE KENDINGIGNALEB ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE MEXDE LlHiAVK r.. > JA NU AR 1909 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAV X

2 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

3 DANMARK HANDELFLAADE I AARE 1909 UDGIVE EFER FORANALNING AF INDENRIGMINIERIE OG MARINEMINIERIE VED REGIRERING- OG KIBMAALING-BUREAUE KJØBENHAVN BIANO LUNO BOGRYKKERI JANUAR 1909

4

5 INDHOLDFOREGNELE. Indledning. Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe... V. Det internationale -ystem... VI. ignalering med internationale ignalstationer... VI. Danske Kyst-ignalstationer... VII. Danske tormvarsel-tationer... VIII. Engelske Kyst-ignalstationer... X. Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret... X. ide Afdeling I. Fortegnelse over er for kibe under dansk Flag. Afsnit A. er for Krigsskibe... XVI. B. er for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget... XVII.. er for Handelsskibe, hjemmehørende paa Færøerne, Island og de dansk-vestindiske Øer... XXX. Afdeling II. Alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag. Afsnit a. Dampskibe 1 ) af og over 0 Register-ons Brutto b. Dampskibe1 af under 0 Register-ons Brutto c. Dampskibs-Rederier1) d. Motorsejlskibe1) e. ejlskibe1) f. ejlskibs-rederier1) g. Færøske kibe h. Islandske kibe i Dansk-vestindiske kibe ) Hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget. illæg. Kongeriget Danmarks Handelsflaades tørrelse d. 1. Januar ilføjelser og Rettelser

6 INDLEDNING. Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe. om illæg til International ignal bog skal der, ifølge derom afsluttede internationale Overenskomster, af hver østat med passende Mellemrum udgives Lister over sammes Krigs- og Handelsskibe, som ere tildelte er efter det internationale ignalsystem, til Brug for kibe i øen og ignalstationer. I Overensstemmelse hermed indbefatter de under Afdeling I (Afsnit A, B og ) optagne Lister alle Danske kibe, der ere tildelte er efter dette ystem, ordnede efter ignalbogstavernes alfabetiske Rækkefølge saaledes, at disse ignaler hurtig kunne findes og aflæses; dog er der her, for ikke at gøre Listen vidtløftigere end nødvendigt, ikkun anført Navn, idet kibets eller akling, i Forbindelse med Nationsflaget, der selvfølgelig bør iagttages af de signalerende, vil afgive tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering af det paagældende kib. Ønskes imidlertid nærmere Underretning om kibet, f. Ex. om Rederiet, Hjemstedet, onnagen m. m., opsøges saadanne Oplysninger i de under Afdeling II, (Afsnit a, b, c, d, e, f, g, h og i) optagne alfabetiske Lister. For straks at kunne eftersøge det paagældende kib i den rette Liste er der føjet Bogstavet D (for Dampskibe), eller M (for Motorfartøjer) til de Navne, som føres af disse kibe. Findes der flere kibe af samme Navn, vil ignalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) straks vise, hvilket kib det er, hvorom der er pørgsmaal. As an Appendix to the I n t e r n a t i o n a l ode of i g n a l s a ode List, containing the names of ships to which ode ignals have been allotted, ought, according to international arrangements, made to that effect, to be published at proper intervals by the maritime powers, which have adopted this system, for the purpose of enabling Officers at ignal tations on shore, and Masters of ships at sea, to signal and report passing ships. In accordance herewith the present ode List contains the names of all D a n i s h ships, to which signal letters have been allotted; but, to avoid too much prolixity, in this edition the Port of Registry and the Registered onnage has been left out, partly because these data can be found by referring to Part II, (ection a, b, c, d, e, f, g, h and i), containing the Lists of steamers, motorboats and sailing vessels, separately arranged in alphabetical order, and partly because the rig, together with the national flag, which of course will be observed by the signalling parties, will suffice to report the ship in question. In order to know immediately in what List the ship in question is to be sought for, the letter D (for steamers), or M (for motor boats) has been added to the names carried by these ships. In case of more than one ship bearing the same name, the subjoined signal letters (letters of registry) will immediately show what ship is the right one.

7 VI Det internationale -ystem. Ifølge den fra 1. Januar 1902 gæeldende International ignalbog benyttes det engelske Alfabets samtlige Bogstaver der svare til det danske Alfabets 26 første Bogstaver til ignalering paa øen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et Flag eller en tander af forskellig Farve og Mønster 1 ). ignalerne ere ordnede under 3 Grupper, nemlig: o-flags ignaler, re-flags ignaler og Fire-Flags ignaler. Naar Flagene ikke kunne skelnes, gengives Bogstaverne ved Afstandssignaler eller emaforsignaler 2 ). kibes er bestaar af 4 Bogstaver Konsonanter. Naar der øverst vajer en tander (svarende til Bogstavet G) er det paagældende kib et Krigsskib; naar der øverst vajer et firkantet Flag (tutflag) er kibet et Handelsskib. Fire-Flags ignalerne fra GQB til GWV (1440 ignaler) ere saaledes tildelte Krigsskibene, og fra HBD til WV (53040 ignaler), Handelsskibene som er. Enhver tat har fri Raadighed over samtlige er til Fordeling blandt de kibe, som føre dens Flag. kibe af forskellig Nationalitet kunne følgelig have samme. kibe af samme Nationalitet derimod aldrig. kibe, som modes paa øen, kunne altsaa ved at vise deres give og modtage Meddelelse om deres Navn, Hjemsted, onnage o.s.v. Ere de ikke i Besiddelse af det paagældende Lands kibsliste, bør dog saavel ignalbogstaverne som kibets Nationalitet og, foruden Længde- og Breddegrad, samt Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn. Ethvert under dansk Flag farende Handelsskib af eller over 20 islandske kibe 30 Register-ons Brutto tildeles der af Registrerings- og kibsmaalings-bureauet i et. ignalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) ere indførte i kibets Nationalitets- og Registrerings-ertifikat, samt indhuggede i Dæksbjælken i en Dæksluge, og følge saaledes kibet, saa længe dette eksisterer. For kibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, begynder erne med NBD og slutter med NWV; for kibe, hjemmehørende paa Færøerne, begynder ignalerne derimod med KBD, for kibe, hjemmehørende paa Island, med LBD og for kibe, hjemmehørende paa de danskvestindiske Øer, med MBD. ignalering med internationale ignalstationer. Paa de fleste østaters Kyster. navnlig ved Fyrtaarnene, er der oprettet internationale ignalstationer, til hvilke passerende kibe af hvilken som heist Nationalitet. ved Hjælp af deres er i de respektive taters kibslister samt af International ignalbog, dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Register-onnage, dels modtage eller afsende elegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede efter nærmere opgiven Adresse, og dels forlange meddelt saadanne almindelige Oplysninger, som staa til ignalstationens Raadighed, saasom om Isforhold o. l. 3 ). Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige ignalflag. Paa længere Afstande anvendes Afstandssignaler eller emaforsignaler 2 ). tationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske elegrafnet, befordre videre de dem fra øen signalerede Meddelelser, enten pr. elegraf eller pr. Post; pr. elegraf dog kun for saa vidt Bestemmelsesstedet er beliggende i et af de Lande, der har tiltraadt den internationale elegrafkonvention. aadanne elegrammer benævnes i elegrafsproget ignaltelegrammer og skal i Indledningen til elegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til kibe i øen, skal indeholde Oplysning om kibets Navn, og Nationalitet. 1 ) e Flagtabel paa Bindets 2den ide. 2 ) e International ignalbog, ide ) 567.

8 VII elegrammerne bør være affattede enten i det Lands prog, i hvilket den paagældende ignalstation er beliggende, eller i ignalbogstav-grupper efter Bestemmelserne i International ignalbog. elegram fra kib i øen befordres i ignalbogstaver kun. naar dette af Afsenderen udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt prog. En stor Del ignalstationer rapportere til Offentliggørelse i øfartstidender Navnene paa de kibe, der, idet de passere tationen, hejse deres og Nationsflag. I et til kib i øen bestemt ignaltelegram bør Adressen indeholde Oplysning om: kibets Nationalitet,. Navn, akling samt Hjemsted. Hertil føjes som Del af Adressen ignaltelegram samt ignalstationens Navn. Med Hensyn til selve ignaleringen er at bemærke: 1) Naar et kib kun vil vise, hejses dette i god id paa tor- eller Krydstoppen, medens samtidig Nationsflaget hejses under Gaflen eller paa en tang agter. et maa ikke nedhales, førend det er besvaret fra tationen med varstanderen. 2) Vil kibet signalere andre Meddelelser, hejses først et, og samtidig hermed bør ystemflaget vises under Nationsflaget. Naar et er besvaret, vises de andre ignaler under Iagttagelse af, at intet ignal nedhales, forinden det er besvaret. 3) Naar en ignalstation har Ordre til et kib, maa det ignal, som angiver Havnen, hvortil det beordres, gentages af kibet. aksten for hvert elegram, der udveksles med kibe i øen, er 1 Franc (Kr. 0,75). Dette Beløb lægges til elegramtaksten efter de almindelige Regler, og det hele Beløb opkræves hos Afsenderen for de til kibe i øen adresserede elegrammer, og hos Adressaten, for de fra kibe kommende elegrammer. Danske Kyst-ignalstationer. tats-ignalstationerne i Kongeriget Danmark ere for iden følgende: Hanstholm. ignal-apparatet er anbragt NV. for Fyrtaarnet. Hirshals. Ø.t.N. kagen. paa en Klit Ø. for det ny Fyrtaarn. Fornæs. ØØ. for Fyrtaarnet. He1singør. paa Kronborg-Pynt Ø. for lottet. Hammeren. NV. for Fyrtaarnet. tationerne modtage og afgive ignaler og elegrammer fra olopgang til olnedgang. Der signaleres kun med Flag og Afstandssignaler. Paa Forlangende signalere tationerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibes Inddragelse, Isforhold o. s. v., ligesom de besørge Begæring om Lods, Bugserdamper m.m. Uden at afvente Forespørgsel signalere tationerne hurtigst mulig til ethvert kib Underretning om Farer ved ejladsen. kibe, der under Forbisejlingen af en af disse tationer vise deres, ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 12M.D. blive meldte pr. elegraf til Børserne i og Aarhus, og Meldingen offentliggjort samme Dags Aften i flere Blade, deriblandt Berlingske idende Kbhvn. Meldingen optages desuden i Hamburgischer orrespondent, Neues Børsen Halle og i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List. Ønskes et kibs Forbisejling meldt pr. elegraf direkte til Rederen, maa vedkommende ignalstation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa kibet begære dette ved ignaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til Redere og Andre kunne ligeledes signaleres. Alle danske Fyrskibe ere forsynede med International ignalbog *) og ville, naar et kib ses at nærme sig Fare, afgive Varselskud og hejse ignalet JD De stævner mod Fare. *) Foruden de foranførte tats-ignalstationer er endvidere ejrø Fyr, Fakkebjerg Fyr samt kallingen Fyr for synede med International ignalbog.

9 VIII Danske tormvarsel-tationer. I, Helsingør, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg, ved kagen Fyr og Blaavands-Huk Fyr samt paa Fyrskibene Horns-Rev og Vyl er oprettet tormvarsel-tationer i den Hensigt efter telegrafiske Meldinger fra Meteorologisk Institut i Kbhvn. saavidt mulig at give Underretning om torme, som nærme sig. Paa hver tation i de nævnte Byer findes en ignalmast med Raa, en Kasse, hvori Vejrberetningen og Vejrkortet kan opslaas, samt en Barograf, der er anbragt paa et for Publikum tilgængeligt ted i Nærheden af Opslagskassen. Disse Apparater ere anbragte paa følgende teder:. Masten er anbragt paa Orlogsværftets (Nyholms) gamle Kran. Opslagskassen ved Gitterporten foran Meteorologisk Institut. Helsingør. Masten er anbragt paa Kronborg lots store, firkantede aarn. Opslagskassen ved Havnekontoret. Odense. Masten er anbragt paa Havnepladsen mellem den ny og den gamle Havn. Opslagskassen paa oldbodbygningen. Aarhus. Masten er anbragt yd for det.-ligste røde Fyr paa.-molen. Opslagskassen paa Havnekontorets Mur. Aalborg. Masten er anbragt Vest for Vinkelfyret paa Nyhavns V.-Mole. Opslagskassen paa en Mur ved Havneingeniørkontoret. Frederikshavn. Masten er anbragt paa Havnepladsen indenfor den.-lige Moles Inderende. Opslagskassen paa oldboden i Nærheden af Havnekontoret. kagen. Masten (Vindsemaforen) er anbragt paa en Klit, NNV. for kagen Fyrtaarn. [Vindsemaforen, hvorfra ogsaa vises Vindens Retning og tyrke ved Hanstholm og ved Anholt. bestaar af en Gittermast med en Raa. Paa hver kvart Raa er anbragt en Kreds, der bæres af en mindre Gittermast og er forsynet med en bevægelig Viser til at angive Vindens Retning. Paa hver ide af Masten over Raaen er anbragt 6 bevægelige Arme, der ved at stilles vandret angive Vindens tyrke. Forsiden af emaforen vender mod Ø. Paa N.-iden af Masten er anbragt et H, der betegner, at Viser og Arme paa denne ide angive Vindens Retning og tyrke ved Hanstholm; paa.-iden af Masten er anbragt et A, der betegner, at Viser og Arme paa denne ide angive Vindens Retning og tyrke ved Anholt. Paa den N.-lige Raanok er anbragt et θ og paa den.-lige et V til Hjælp for Aflæsning af Vindretning, naar emaforen ses bagfra. es emaforen Ø. fra, og betragtes hver Kreds som et Kompas med N. opefter, angiver Viseren den Retning, hvorfra Vinden kommer. et V. fra vise derimod de Ø.-lige Kompasstreger sig til Venstre, de V.-lige til Højre for Iagttageren, hvilket altsaa yderligere er betegnet ved de udenfor Kredsene paa Raanokkene anbragte Bogstaver Ø og V. De vandret stillede Arme angive Vindstyrken, saaledes at hver Arm betyder 2 efter Beaufort's kala. tille angives ved, at Viser og Arme vende nedefter. At intet ignal kan gives betegnes ved, at den øverste Arm er stillet 450 over vandret. og de øvrige Arme samt Viseren nedefter. Viser og Arme indstilles efter elegrammer fra Hanstholm og Anholt om Vindens Retning og tyrke]. Blaavands-Huk. Masten, der ogsaa anvendes til Gnisttelegrafering, er anbragt N. t. V. for Fyrtaarnet. Esbjerg. Masten er anbragt paa en Klit tæt V. for Havnebygningen. Opslagskassen ved Vagthuset V. for Dokslusen. Paa Fyrskibene Horns-Rev og Vyl hejses tormvarsel-ignalerne om Dagen under en Raa paa forreste Mast, om Natten paa den agterste Mast. tormvarslerne vises fra Masten, hvor der under den ene Raanok kan hejses følgende ignaler: 1 Ballon, der betyder: Uro i Vejret, saa torm kan ventes, se elegrammer". 1 Kegle med pidsen opad, der betyder: torm fra NV. 1 Kegle med pidsen nedad torm fra V.

10 IX 2 Kegler med pidsen opad, der betyder: torm fra NØ. 2 Kegler med pidsen nedad, torm fra Ø. Ballon og Kegler ere sorte. Under den anden Raanok kan samtidig hejses: 1 rødt Flag, der betyder: Vinden drejer til højre (med olen). 2 røde Flag, der betyder: Vinden drejer til venstre (mod olen). Om Natten erstattes et hvilket som helst af disse ignaler med en rød Lanterne. For at undgaa Forveksling med andre Fyr, er, hvor det gøres fornødent, Lanternen skærmet i Retning af Indløb til Havn eller over Farvandet. I, Helsingør, Odense, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg vises tillige ignaler, naar der er haard eller stormende Kuling ved et eller flere af følgende teder: Hammeren, Gjedser, Fornæs, kagen, Hanstholm og Blaavands-Huk. ignalerne gives med Flag, der hejses paa oppen af tormvarsel- ignalmasterne, undtagen ved Helsingør, hvor de hejses paa Masten paa Lods- og Karantænehuset paa Havnens.-Mole. Flagenes Form angiver Vindstyrken, og Flagenes egning og Farve angiver det ted, hvor der er haard eller stormende Kuling, saaledes som nedenstaaende abel udviser: ted Vindstyrke (Beaufort's kala) Hammeren... Gjedser... Fornæs... kagen... Hanstholm... Blaavands-Huk... sort gult hvidt rødt (B)

11 X ignalerne hejses og nedtages efter telegrafisk Melding fra de ovennævnte teder. De hejses dog i Almindelighed først efter Kl. 9 Fm. og nedhales i hvert ilfælde ved Mørkets Frembrud. (Jfr. Efterretninger for øfarende Nr. 40 af 5. Oktober 1904, Nr. 50 af 14. December s. A., Nr. 4 af 25. Januar 1905 og Nr. 24 af 13. Juni 1906). Engelske Kyst-ignalstationer 1 ). he ociety of Lloyd's har paa de engelske Kyster oprettet følgende ignalstationer: outhend Pier. ynemouth*. Dover*. Flamborough Head. andgate. purn Head. Dungeness. Aldeburgh. Beachy Head. Roche's Point (Queenstown). No-Man's Fort* (pithead). Brow Head*. t. atherine's Point (I. of W.). Old Head of Kinsale*. Needles (I. of W.). Fastnet*. Irland. Portland Bill. ory Island. Prawle Point*. Malin Head. he Lizard*. Inishtrahull*. Penzance. orr Head (county Antrim). cilly Islands. Kildonan (Mouth of the lyde). Lundy Island. Butt of Lewis (Hebrides). kotland. Barry Island. Dunnet Head (Pentland Firth). Mumbles Lighthouse. t. Abb's Head. t. Ann's Head (Milford Haven). Udenfor England findes endvidere ca. 150 tationer, der sende eller modtage Rapporter og Meddelelser til og fra Lloyd's. kibe, som vise deres under Forbisejling af de ovennævnte tationer, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List samt i Lloyd's Weekly hipping Index. Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til kibe maa adresseres til he ecretary of Lloyd's, London E.., der giver Oplysning om Betingelserne for ignalering fra tationerne til forbisejlende kibe. Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et kib ved en af Lloyd's ignalstationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til ekretæren, der besørger dem videre til tationen, og de maa ikke sendes direkte til denne. Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med he International ode of ignals og ville, naar noget kib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse ignalet J D De stævner mod Fare og, om fornødent, affyre kud eller opsende Raketter, indtil ignalet besvares. Oplysning og Forklaring. angaaende Benyttelse af alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag, forsynede med. Afsnit a. palte 1. e Det internationale -ystem, ide VI. palte 3. Aab. betyder aaben : uden Dæk.. betyder kruedampskib. Bk. Bark.. (2) med 2 kruer. Bjærgn. Bjærgningsdampskib. andg. andgravemaskine. Bugs. Bugserdampskib. andp. andpumpemaskine. Fg. Færge. k. konnert. H. Hjuldampskib. rawl. rawldampskib. M. Mast. Uddybn. Uddybningsmaskine. Redn. Redningsdampskib. 1 ) De med * mærkede tationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-er fra Dampskibe, og Lloyd's anmoder derfor Dampskibsselskaberne om at faa meddelt, hvilke Natsignaler deres Dampskibe benytte.

12 XI palte 4. For Maskinernes Hestekraft betegner det øverste al den nominelle Hestekraft (Lloyd's nominal horse power); det underste al den indicerede Hestekraft, der er angivet overensstemmende med den af kibets Rederi i Henhold til Lov om ønæring af 25. Marts afgivne Meddelelse om Maskinens ind. H. K. (jfr. den gennem Indenrigsministeriet d. 1. Oktober 1900 udfærdigede, i Ministerialtidende Nr. 35 af 3 / optagne Vejledning til Brug ved Ansættelsen af den indicerede Hestekraft af Maskiner i Dampskibe ).. betyder ompound -Maskine. H. betyder Højtryks-Maskine. y. ylindre.. ripie expansion -Maskine. palte 5. Bygningsstedet er angivet efter Bilbrev eller Bygningsattest. I ilfælde af Ombygning er tedet for denne betegnet ved Ob. palte 6. For Kortheds kyld er her kun angivet Aarstallets to sidste iffre. I ilfælde af Ombygning er Bygningsaaret anført over og Ombygningsaaret under en horizontal treg. palte 7. A. betyder Alm. k. betyder kobberforhudet. Awng. D. Awning Deck, : fuld- Pt. Partial. stændigt Overdæk af lettere p. D. par Deck, : fuldstændigt Konstruktion. Overdæk. B. Bøg. tl. taal. BH. Bulkheads, : Vandtætte. eak. kodder. Wd. Well decked kib, : kib E. Eg- med udækket Rum mellem Elek. L. Elektrisk Belysning. Bak og midtskibs Overbygning. F. Fyr. y. Yellow, : forhudet med G. Gran. gult Metal. J. Jærn. z. zinkforhudet. Kl. Klink. palte, 9 og. Vægt-ons : ons DW. Det Antal tons deadweight (à 2240 Ibs. = 2032 danske Pund), som kibet efter Angivelse fra Rederiet (evt. efter Lloyd's Register of British and Foreign hipping ), henholdsvis kan føre i de permanente Kulrum (bunkers) palte og kan rumme i water ballast tanks palte 9 samt kan bære under almindelige Forhold (med fyldte bunkers ), altsaa dets arrying apacity i engelske ons Vægtgods palte. AP. betyder After Peak ank. DB. Double Bottom ank, : Dobbelt Bund til Vandballast. D. Deep ank, : Almindelige Vandballast-Rum (Højtank). FP. Fore Peak ank. palte 11, 12 og 13. Kendingsmaalene i engelske Fod (1 engelsk Fod = 0,971 danske Fod = 0,305 Meter): Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn; Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af Yderklædningerne, [(o. Hj.) : Bredde over Hjulkasserne]; Dybde, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. For kibe med par - eller Awning- Deck er endvidere under en horizontal treg anført Dybden fra saadant Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. I kibe med dobbelt Bund (Vandballast) er Dybden angivet til den øverste Bund samt i Parentes til Yderklædningen. Forskellen mellem disse 2 Dybder angiver Bundtankens Højde. palte 14. Den i Parentes anførte onnage angiver ummen af Rummet under Hoveddækket + Vandballast-Rummene i den dobbelte Bund. 1 Register-on = 0 engelske = 91,59 danske Kubikfod. palte 15. Brutto (Gross) Register-onnagen saavel for Damp- som for ejlskibe angiver ummen af: 1) onnagen af Rummet under Hoveddækket. 2) onnagen af Mellemdæks- samt Overdæksrummene, for saa vidt saadanne forefindes. 3) onnagen af de paa eller ovenover øverste Dæk fast anbragte, tillukkede og dækkede Rum. palte 16,17 og 1. Dampskibenes Register-onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage saavel onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for kibets Fører og Mandskab samt til kibets Navigering m. v. (p. 17), for saa vidt nævnte Rum (B * )

13 XII fyldestgøre de for saadant Fradrag stillede Betingelser, som ogsaa onnagen af det eller de Rum, der optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft (p. 16). Ifølge den her i Landet fra den 1. April 195 genindførte, saakaldte British Rule (a) (Merchant hipping Act 194, ect. 7 (1.) (a.)) gives Fradrag for sidstnævnte Rum i kruedampskibe med 32 pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør over 13 men under 20 pt. af Brutto onnagen, og for Hjuldampskibe med 37 pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør over 20 men under 30 pt. af Brutto onnagen. Undtagelsesvis nemlig naar det egentlige Maskinrum enten er usædvanlig lille eller usædvanlig stort kommer den i fornævnte engelske Lov under ect. 7 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel til Anvendelse. Denne Regel, der er overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 195 gældende, saakaldte Danube Rule, anvendes for kruedampskibe, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 13 pt. og derunder, eller 20 pt. og derover af Brutto onnagen: idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med 1¾ Gang onnagen af sidstnævnte Rum; samt for Hjul dampskibe, naar onnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 20 pt. og derunder, eller 30 pt. og derover af Brutto onnagen, og Fradraget gives da med 1½ Gang onnagen af disse Rum. Fradraget for Rum optagne af eller førnødne for den bevægende Kraft i Dampskibe maa dog ikke overstige 55 pt. af den onnage, som bliver til Rest, efter at alle andre fradragsberettigede Rum ere fradragne Brutto onnagen. Denne Begrænsning finder ikke Anvendelse paa Bugserdampskibe. Overfor kibe, som ere byggede før d. 1. Maj 1907, træder Begrænsningen ikke i Kraft før d. 1. Januar Hvor der foran onnagen findes anført et c. ( circa ), er det paagældende kib endnu ikke maalt og meddelt Nationalitets- og Registrerings-ertifikat i Henhold til Lovene af 13. Marts 167 om kibes Maaling og af 1. April 192 om danske kibes Registrering, men sejler med et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-ertifikat. palte 19. Efter Rederiets (eller Ejerens) Navn er anført kibets Hjemsted. I Parentes foran dette er anført bestyrende Reder, Direktør, Forretningsfører o. 1. samt dennes Hjemsted, forsaavidt dette ikke er det samme som kibets. Kbhvn. :. Afsnit b. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. En tjerne * efter Navnet betegner, at Rederen tillige er Fører. palte 3, 4, 5, 6 og 7, se under Afsnit a. palte, se under Afsnit a, palte 11, 12 og 13. palte 9 og, se Afsnit a, palte 15 og 1. palte 11, se under Afsnit a, palte 19. Kbhvn. :, vendbg. : vendborg. Afsnit c. Herunder er optaget Rederier med onnage af og over 0 Register-ons Brutto, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter Brutto onnagens tørrelse. Indenfor hvert Rederi ere kibene ordnede efter Brutto onnagens tørrelse. Det efter kibets Navn i Parentes tilføjede tednavn og al betegner henholdsvis kibets Hjemsted og -Register onnage. elegramadresse, Kontorflag og korstensmærke er optaget efter Rederiernes Anmeldelse.

14 XIII Afsnit d. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. For Fiskerfartøjer er angivet: Fiskeri- (Havne-) Kendings-Bogstaver og Nummer, nemlig: A.: Aalborg Fiskeri-Registreringsdistrikt (olddistrikterne Aalborg, Løgstør, Viborg, kive, Nykjøbing M., truer, Hobro, Mariager, Randers, Grenaa og Ebeltoft). A..: Aarhus (Aarhus, Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding og amsø). E.: Esbjerg. F.: Fanø. F. N.: Frederikshavn (Frederikshavn, æby og Læsø). H.: Helsingør (Helsingør, Frederiksværk, Frederikssund, Roskilde, Nykjøbing., og Holbæk). H. G.: Hjørring. K.: (, Kjøge, Faxe, Præstø, Vordingborg og tege). K. R.: Korsør (Korsør, kjelskør, Næstved og Kallundborg). L.: Lemvig L. N.: Løkken. M.: Marstal (Ærø) M..: Middelfart (Middelfart og Assens). N.: Nakskov: (Nakskov, Bandholm-Maribo og Nysted). N. F.: Nykjøbingp. F. (Nykjøbing, tubbekjøbing og Gjedser). N. G.: Nyborg (Nyborg og Kjerteminde). 0.: Odense (Odense og Bogense). R.: Ribe. R.I.: Ringkjøbing. R. U.: Rudkjøbing. R. Ø.: Rønne (Rønne, Hasle, og Allinge)..: kagen.. E.: vaneke (vaneke, Gudhjem, Nexø og Kristiansø).. G.: vendborg (vendborg og Faaborg)..: histed. V.: Varde. palte 3. e under Afsnit b, palte 2. palte 4. 1m eller 2m Ff.: En- eller tomastet Fiskerfartøj. Kv.: Handelskvase. allet: Den af Rederen angivne effektive Hestekraft. (2): 2 kruer. (e tillige under Afsnit e, palte 3). palte 5, 6 og 7, se under Afsnit a. palte. Dybden, der er angivet i engelske Fod, er maalt midtskibs i Lastrummet fra Undersiden af Dækket til Inderklædningen ved iden af Kølsvinet En treg betegner, at kibet er maalt efter Regel II, i hvilket ilfælde den ovennævnte Dybde ikke kan angives. 1 engelsk Fod = 0,971 dansk Fod = 0,305 Meter. palte 9 og. 1 Register-on = 0 engelske = 91,59 danske Kubikfod. Vedrørende kibe under 20 Register-ons Brutto, se Lov af 1. April 192 om danske kibes Registrering,. palte 11. Er Rederens Navn efterfulgt af et tednavn i Parentes, angiver dette Rederens Hjemsted. Aalb. : Aalborg, Aggers, : Aggersund, Esbj. : Esbjerg, Fredhvn. : Frederikshavn, Lemv. : Lemvig og kag. : kagen. Afsnit e. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. e under Afsnit b, palte 2. palte 3. e tillige under Afsnit a. Bg. betyder Brig. Ktgl. betyder Kuttergalease (Yawl). Db. Dæksbaad. Kv. Handelskvase. Ev. Evert. Lgt. Lægter. Evgl. Evertgalease. L.Y. Lyst-Yacht. F.b. Fuldrigget kib. Pr. Pram. Gl. Galease. kbg. konnertbrig. H. Hjælpeskrue. kkf. konnertkuf. J. Jagt. l. lup. Jgl. Jagtgalease. lgl. lupgalease. Jsk. Jagtskonnert. jk. jalk. Kf. Kuf. 1m. Enmastet. Kfgl. Kufgalease. 2m. omastet. t. Kutter. 3m. remastet. palte 4 og 5. e under Afsnit a, palte 5 og 6. palte 6. e under Afsnit a, palte 7. Hvor der for ræskibes Vedkommende intet findes anført angaaende Bygningsmaaden, er kibet bygget paa Kravel.

15 XIV palte 7. e under Afsnit d, palte. palte. e Afsnit d, palte 9 og. palte 9. Et ejlskibs onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for kibets Fører og Mandskab samt til kibets Navigering m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betingelser. I ilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et ejlskibs onnage ansat lig med dets Brutto onnage. (e tillige under Afsnit a, palte 1, 3die og 4de tykke). palte. Ejes kibet af et Aktieselskab, er dette betegnet ved : (Akties). Naar der foran kibets Hjemsted i en Parentes findes angivet et andet tednavn, betegner dette Rederens Hjemsted Afsnit f. Herunder er optaget Rederier med onnage af og over 50 Register-ons, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter onnagens tørrelse. Indenfor hvert Rederi ere kibene ordnede efter onnagens tørrelse. Det efter Rederiets eller efter kibets Navn i Parentes tilføjede tednavn betegner Rederiets eller kibets Hjemsted. (M) betyder Motorfartøj. Afsnit g: Færøske kibe. Afsnit h: Islandske kibe. Afsnit i: Dansk-vestindiske kibe. For Dampskibes Vedkommende: palte 1. e under Afsnit a. palte 2. kibene ere indenfor Rederierne ordnede i alfabetisk Rækkefølge. (Hv.) betyder Hvalfangerskib. palte 3, se under Afsnit a, palte 4. (For islandske kibe er Hestekraften angivet i Henhold til. islandsk Lov om ønæringen af. November 1905). palte 4, 5, 6, 7, og 9, se under Afsnit a, henholdsvis palte 5, 6, 7, 13, 15 og 1. palte. Rederierne ere ordnede efter Brutto onnagens tørrelse, se iøvrigt under Afsnit a, palte 19. For ejlskibes Vedkommende: e under Afsnit e. (M) betyder Motorfartøj. egnet i nogen af de foran nævnte palter angiver, at den paagældende Oplysning savnes.

16 Afdeling I. Fortegnelse over er for kibe under dansk Flag.

17 XVI GRBH til GDP Afsnit A. er for Krigsskibe. ignalbogstaver kibeta Navn Længde Dimensioner i Meter Bredde Dybgaaende agter 1 ) Register-onnage Brutto (British Rule) Deplacement i engelske ons (deadweight) Maskinens indicerede Hestekraft Antal Kanoner GRBH kjold... Panserbatteri K Odin... panserbatteri L Heimdal... Krydser af 3die Klasse Hekla... Krydser af 3die Klasse Geiser... Krydser af 3die Klasse GRD Esbern nare... orpedoskib (koleskib) F. F. Grove... Fyrinspektionsskib H Kattegat... Fyrtransportskib J Nardsöen... Fyrtransportskib K Islands Falk... Fiskeriinspektionsskib Q Willemoes... Opmaalingsskib krieger... Opmaalingsskib V Marstrand... Opmaalingsskib GRDH Gorm... Panserbatteri K hyra... Kutter (koleskib) L Falster... kanonbaad N Öresund... kanonbaad P tore Belt... kanonbaad Ingolf... konnert (koleskib) Lille Belt... Kanonbaad V Lövenörn... Vegerinspektionsskib GRFD vanen... Kutter (koleskib) H Dannebrog... Dampskib (til Hs. Majestæt Kongens Brug) J Grönsund... Kanonbaad K Guldborgsund... Kanonbaad L leipner... orpedotransportbaad M Iver Hvitfeldt... Panserskib N Valkyrien... Krydserkorvit P Valkyrien... Dampminebaad Q Beskytteren... Dampminebaad Herluf rolle... Panserskib Olfert Fischer... Panserskib V Peder kram 2 )... panserskib c GBF værdfisken... orpedobaad af 1ste Klasse GB Delfinen... orpedobaad af 1ste Klasse D Hvalrossen... orpedobaad af 1ste Klasse F tören... orpedobaad af 1ste Klasse GDB tölöven... orpedobaad af 1ste Klasse Narhvalen... orpedobaad af 1ste Klasse F Havhesten... orpedobaad af 1ste Klasse H pringeren... orpedobaad af 1ste Klasse J Nordkaperen... orpedobaad af 1ste Klasse K Makrelen... orpedobaad af 1ste Klasse L Hajen... orpedobaad af 1ste Klasse M Havörnen... orpedobaad af 1ste Klasse N öbjörnen... orpedobaad af 1ste Klasse P Ormen... orpedobaad af 1ste Klasse ) Fuldt udrustet, 2 ) Under Bygning.

18 XVII Afsnit B. 1 ) er for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget. NBGF til NGWM ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NBF ylfiden NBPQ Activ (D) NJD hristine H omet (M) W Kronborg (D) L Mjölner (D) R Rosenborg (D) NBQJ Yrsa (D) Q Rusland (D) W Jane K Haabet yr (D) NBD Anna hr. Broberg (D) hora (D) Q Romanus V Alice (D) NGKF Öresund (D) R Julie W Hansigne G Alf NBFD Ane Marie NBR Anna Willy J Mercurius M Amor G Aarhuus (D) L Nordvest (D) R Aurelia J Luvise (M) NLD Karen Marie Fredensborg (D) K J..Jacobsen (D) F Anna & Mathias V Immanuel (M) L Rasmus tolt K Ella (D) NBGF Nökken (M) P Nielsine P Forældres Minde J Marie Q Havörnen (D) NMB hor (D) M athrine w Ellen F Pröven R Maria NBF Nidaros (D) G hy (D) harles H England (D) P Elise W Agnete M Falken (D) Q kandinavien (D) NBH Ourö (D) W Paquet Margrethe Freden K Kruse NB Nordcap (M) NPD Frem (D) P Victoria J Elise H Ellen Q Hildur L Marie L Valkyrien (M) V Aron Hamlet (D) V Hosanna NBJ Russia (D) NBVG oureer NQD J. B. Berggren D purgeon (M) H Baron tjernblad (D) F Dorthea F Karen K Andrea (M) H hristian P Douro (D) R vanen R Immanuel Alfrede NBWQ R. P. Pedersen V Gotfred Ane hathrine NBD Rasmine Marie NRH Jenny V harlotte ophie J Haabet J Á. Ásgeirsson (D) NBKJ Julie (M) K Rovang L J. L. Ginge (M) L Randers (D) Q Enoch Oluf Bager (D) Q Marie Nordpolen (M) NB Ægir R Riborg NGDB Marie (D) D Harriet NBLG Brage (D) G Robert (M) G Fiona (D) H Anna P Expres J Nauta (D) J onstance NFG Emanuel K Nicoline P Haabet J Brödrene M Ivarine athrine V Albertine L Nordland amilla W Katrine M Maren hristine NGH Ane Kirstine NBM Dagmar (D) P Maja (D) K Vega H Fremad NGD Ruth L J Helsingör (D) K Vulcanus (D) NGVH tevns (M) K Pregel (D) L Mary (D) J Venners Minde L Anna Kirstine M Hekla (M) Q Grane (D) R Marie P Pella (M) Osmund Immanuel R Heimdal W P. chou NBPG Duen V Robert chou (M) NGWD Laura K ecilie NH Martin F Kattegat (M) M Marie W heodor M lara 1 ) e Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe", ide V. ()

19 NWQ til NGK XVIII ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NWQ Mærdor NDL Dania NFM Rita (D) Elise R aga W Urda NDB Niels NDV Fredshaabet NFP Niels F Margarethe G Elisabetha K Alexandra (D) J Marie Mölgaard (M) L Fortuna Agent Petersen K Lilly P Danmark V arpen Freia (D) R Marie NFQB Hjælperen (D) Anna aroline NDWB Diana G aga NDH Holger (D) F Emanuel L Inger P Neptun J Marie Regine R Johanne NDFB De fire Brödre NFBK Hercules V Helge M Anne ophie L Nordstjernen NFRB Kvik Q purven Q Botnia (D) G Elias (M) aroline Argo Q Niels Juel V Fanny W Ludvig Erna W Else Marie NFB Emma hyra (D) NDGR Ida D Venus V Noah W habor (M) H Ingeborg NFB Mariane NDHF Frederikke J Hermine G Elna (M) K Juliane M Argus H Boreas (M) Q Emma usaa (D) K Uffo NDJP örine NFDB Marie M Emilie Q Kolding (D) Q Anna R Expres (D) M. Davidsen (D) NFGD Frem (M) obias NDKB hea M Familiens Haab NFH De tvende Brödre F Alpha Q oncordia J Anna Maria (M) G Hans Flid K Gudrun J Hjemmet W Olga P Anglo-Dane (D) L arl NFHB Maria R Nyholmstrand (M) P Mary M Vera (D) NFVB Ingeborg Hebe R Kristine D De fern Brödre NDLF Herman Olsen V Nikoline G Frode (D) J Möen (D) NFJ hristine J Juno K Enigheden (D) H igurd L horvaldsen R ecilie K östjernen Kureren (D) NDM Johanne Marie P Wilhelmine Prinsessel Marie H Viking (D) R Nordlyset W Emilie K Laura alvador NFWB Kirstine L homas V hyborön (D) D Magnet P Marie NFK Maracaibo J Martin Q Marie H Hans Emil L Katrine P. M. Asp (M) L Haabet P Marie V Elisabeth M Laura Q Haabet NDPB E.. Benzon (M) P rafik. P. A. Koch (D) L eres Emilie NGB Anna M Ask (D) NFLD Meta Anna D Kamilla NDQF De tre ødskende G Martha F Mindet J Kronprinsesse Louise (D) J Emilie J Herman M Fredensborg Q Langeland K Neptun Gæa R Johanne Anne athrine NDRL Anna Margrethe Morsö Johanne NDB Prins Valdemar V Energi (M) V hora Johanne F Hermia (D) NFMB Holland (D) NGD Anna M Astræa arl Hecksher (D) F Wilhelmine NDF Nestved G Freia H L. P. Holmblad (D) G Venus L valen J Nerma (D) K Margrethe ecilie R Pröven K Augusta

20 XIX NGGM til NHB ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NGM Anne Kirstine NGRM Alma Marie NHJD Albertine P Anna Q Kristine F Familiens Haab R Danmark (D) NG Dag mar G Laurine Mathilde NGDH amsø (D) K kirner M opley M Mette M Blomsten (M) P J. P. Holm P Ino P Pawel Andrejeff (D) V Mjölner (D) V Augusta NGD Nordlyset (M) NHKB Alf W Fox II (D) F Marie F Kjöbenhavn (D) NGFB Danmark K Maryane G Kjöge H Birgithe ophie L Johanne L Lillebelt (D) L Brödrene P M.. Holm (D) Dania (D) P Petra Q Fremad NHLG Ane NGH Ansgar NGVF Havila J lara (D) L Johannes P Jylland (D) K chrödersee (M) P jalfe Q Hilda No. 14 Q hristine Amalie NGW Annes Minde No. 15 aroline H Karen Kirstine V Örnen (D) NGJB Valkyrien K Marie NHM Vestkysten (D) D F.. Andersen (D) R hristine D Falken H Marie Agnete (D) F Emilie M Örnen V Jupiter G Gribben Q Immanuel NHBD Freden L Lucinde yr (D) J Familiens Minde P olon V ondor V Uranienborg (D) Q Else W eres NHB Otto R Veset NGKL Olga (M) D ophie W Lovise (M) Alexander hukoff (D) J Bornholm NHPB Graadyb (M) V Jenny (M) Q Lilli K Anna NGLF Fremad (D) Paris (D) L Ebenezer J Munkebjerg (D) V horvaldsen (D) M Enigheden K G. R. Berg NHDF De trende Brodre Q Fortuna R Abba G Margrethe R Neptun Mercantil K Harald Alf V Vordingborg (D) M Frem (M) NHQB lytia NGMB Ulfsund (D) P hor D Jægersborg (D) Marie Gerda (M) F Klampenborg(D) F Fylla Ellen G Marie H Juliane V Marie K oncordia L Gabriel (M) NHFG Albina L Nummer 12 Lykkens Pröve D Magda M Nummer 13 V Anna G Ingeborg P Alfen (M) w Oline Dahl J hyra (D) R Berthine NGPF Föniks K Kama Kastor Q Ida P Rut (D) V H.. hristensen R Esther Q Laura W Hermod Vera irene NHRB igurd (D) W Lars Jörgensen Horsens (D) L Anne NGQB Hans V Karen (M) Q Nelly (D) K kjelskör (D) W. A. Wichmann NHB Argus M Asnæs (D) NHGB Johanne Ragnar (D) P Dan (D) Peder D Frisia (D) R re önner D Josefine G Fremad Orrest F Julie J N. J. Fjord (D) W Johan iem (D) K Karen Nielsen Q Reform NGR Ansgar L Karoline Marie (M) R Louisiana (D) D Kathinka Marie W hora F Hjemmet V Alexandra (D) NHB Agda (D) (*)

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARK KIBLIE 1913 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE.

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE. OFFICm FOBTrøELE OVEK DANKE RIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERK TlLDI-'LTf KJENDING-IGNALEE, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. MART KJOBENHAVN. LUNO KGL. HOF-BOGTRYKKEKL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART DANMARKS SKIBSLISE 1928 UDGIVE AF MINISERIE FOR INDUSRI, HANDEL OG SØFAR OFFICIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE AF MINISERIE

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE

Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAMT REGISTER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVET EFTER FORANSTALTNING AF MINISTERIET

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Søndag den 11. november 2012 Holmegard Hallen, Glasværksvej

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

A2 B5 C5 A2 B5 C5. RUNEGAARDS-GRENEN / ændret 2012

A2 B5 C5 A2 B5 C5. RUNEGAARDS-GRENEN / ændret 2012 A2 B5 C5 BERTHA MARIE KOEFOED, f. 2/12 1895, d. 2/3 1964, g. 13/10 1916 NIELS JOHAN KOFOED (søn af gdr. Andreas Laurentius K., Krampegård, Pedersker, og Elisabeth Mathilde Frederika Nielsen), f. 1/6 1893,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

Generation III Ane nr. 10/11. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Tidsbillede 3

Generation III Ane nr. 10/11. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lars Pedersen Frederikke Kirstine Hansdatter 4 Lars Pedersen og Mette Kirstine Nielsen 6 Lars Pedersen og Bodil Johanne Olsen 9 Lars Pedersen efter

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

MEDALLISTS BY EVENT. CARLE Nicolai. WAAENTZ Jakob. IPSEN Jonathan. JENSEN Arne. EGESTAD Peter. BJØRN Anne Sofie. AALBORG Julie.

MEDALLISTS BY EVENT. CARLE Nicolai. WAAENTZ Jakob. IPSEN Jonathan. JENSEN Arne. EGESTAD Peter. BJØRN Anne Sofie. AALBORG Julie. Recurve Junior Hold Sat 22 Aug GULD HALSKOV Aske CARLE Nicolai WAAENTZ Jakob IPSEN Jonathan JENSEN Arne EGESTAD Peter Recurve Kadet Hold Sat 22 Aug GULD LADEFOGED Magnus BJØRN Anne Sofie AALBORG Julie

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 Sorø Klatreklub

ÅRSREGNSKAB 2014 Sorø Klatreklub Sorø_Klatreklub ÅRSREGNSKAB 2014 Sorø Klatreklub Adresse Formand Kasserer Bank konto (Nordea) CVR nummer Fulbyvej 4E 4180 Sorø Kåre Ravnskov 21662225 Michael Jørgensen 61362938 2300-0717280806 35166629

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser:

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Voksne: 50 kr. Børn: 25 kr. LØRDAG DEN 10. MARTS 09.00 Faneinstruktion 09.10 Faneindmarch 09.25

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Jutlander Bank Cup 2015

Jutlander Bank Cup 2015 Sailwave results for Jutlander ank up 2015 at Sejlklub 2015 Side 1 af 14 Jutlander ank up 2015 Sejlklub Endeligt resultat 16:47 June 20, 2015 Feva Løb Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring

Læs mere

MiniMaraton 2011-2,6 km Age Group Results June 04, 2011 tidstagning@viking-atletik.dk

MiniMaraton 2011-2,6 km Age Group Results June 04, 2011 tidstagning@viking-atletik.dk MiniMaraton 2011-2,6 km Age Group Results June 04, 2011 tidstagning@viking-atletik.dk Piger 0-8 Plac navn og klub/by tid 1 Alma Kjøller Jensen, Viking Atletik 12:50 2 Mira Grüning, Rønne Privatskole 13:06

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Folketællings Skema Nr. 1 Byens Navn; Brænderup, Brænderup Vænge Familie 1 Peder Theodor Andersen, 4. september 1889, Munkebo, Odense, Gift, Husfader, Skovfoged Jensine Kristiane Petrine Andersen, 5. februar

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

HUSK DETTE ER KUN FORTLØBLIGE STARTIDER (CIRKA TIDER) SÅ TJEK HJEMMESIDEN FREDAG AFTEN EFTER KL 21.00 FOR ENDELIGE STARTIDER

HUSK DETTE ER KUN FORTLØBLIGE STARTIDER (CIRKA TIDER) SÅ TJEK HJEMMESIDEN FREDAG AFTEN EFTER KL 21.00 FOR ENDELIGE STARTIDER HUSK DETTE ER KUN FORTLØBLIGE STARTIDER (CIRKA TIDER) SÅ TJEK HJEMMESIDEN FREDAG AFTEN EFTER KL.00 FOR ENDELIGE STARTIDER VI FORVENTER AT ALLE HER RYTTERE DER SKAL STARTE PÅ DEN ENE ELLER ANDEN MÅDE GIVER

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere