KRIGS -OW HANDELSSKIBE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIGS -OW HANDELSSKIBE"

Transkript

1 KRIG -OW HANDELKIBE ERE ILDELE KENDINGIGNALEB ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE MEXDE LlHiAVK r.. > JA NU AR 1909 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAV X

2 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

3 DANMARK HANDELFLAADE I AARE 1909 UDGIVE EFER FORANALNING AF INDENRIGMINIERIE OG MARINEMINIERIE VED REGIRERING- OG KIBMAALING-BUREAUE KJØBENHAVN BIANO LUNO BOGRYKKERI JANUAR 1909

4

5 INDHOLDFOREGNELE. Indledning. Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe... V. Det internationale -ystem... VI. ignalering med internationale ignalstationer... VI. Danske Kyst-ignalstationer... VII. Danske tormvarsel-tationer... VIII. Engelske Kyst-ignalstationer... X. Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret... X. ide Afdeling I. Fortegnelse over er for kibe under dansk Flag. Afsnit A. er for Krigsskibe... XVI. B. er for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget... XVII.. er for Handelsskibe, hjemmehørende paa Færøerne, Island og de dansk-vestindiske Øer... XXX. Afdeling II. Alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag. Afsnit a. Dampskibe 1 ) af og over 0 Register-ons Brutto b. Dampskibe1 af under 0 Register-ons Brutto c. Dampskibs-Rederier1) d. Motorsejlskibe1) e. ejlskibe1) f. ejlskibs-rederier1) g. Færøske kibe h. Islandske kibe i Dansk-vestindiske kibe ) Hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget. illæg. Kongeriget Danmarks Handelsflaades tørrelse d. 1. Januar ilføjelser og Rettelser

6 INDLEDNING. Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe. om illæg til International ignal bog skal der, ifølge derom afsluttede internationale Overenskomster, af hver østat med passende Mellemrum udgives Lister over sammes Krigs- og Handelsskibe, som ere tildelte er efter det internationale ignalsystem, til Brug for kibe i øen og ignalstationer. I Overensstemmelse hermed indbefatter de under Afdeling I (Afsnit A, B og ) optagne Lister alle Danske kibe, der ere tildelte er efter dette ystem, ordnede efter ignalbogstavernes alfabetiske Rækkefølge saaledes, at disse ignaler hurtig kunne findes og aflæses; dog er der her, for ikke at gøre Listen vidtløftigere end nødvendigt, ikkun anført Navn, idet kibets eller akling, i Forbindelse med Nationsflaget, der selvfølgelig bør iagttages af de signalerende, vil afgive tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering af det paagældende kib. Ønskes imidlertid nærmere Underretning om kibet, f. Ex. om Rederiet, Hjemstedet, onnagen m. m., opsøges saadanne Oplysninger i de under Afdeling II, (Afsnit a, b, c, d, e, f, g, h og i) optagne alfabetiske Lister. For straks at kunne eftersøge det paagældende kib i den rette Liste er der føjet Bogstavet D (for Dampskibe), eller M (for Motorfartøjer) til de Navne, som føres af disse kibe. Findes der flere kibe af samme Navn, vil ignalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) straks vise, hvilket kib det er, hvorom der er pørgsmaal. As an Appendix to the I n t e r n a t i o n a l ode of i g n a l s a ode List, containing the names of ships to which ode ignals have been allotted, ought, according to international arrangements, made to that effect, to be published at proper intervals by the maritime powers, which have adopted this system, for the purpose of enabling Officers at ignal tations on shore, and Masters of ships at sea, to signal and report passing ships. In accordance herewith the present ode List contains the names of all D a n i s h ships, to which signal letters have been allotted; but, to avoid too much prolixity, in this edition the Port of Registry and the Registered onnage has been left out, partly because these data can be found by referring to Part II, (ection a, b, c, d, e, f, g, h and i), containing the Lists of steamers, motorboats and sailing vessels, separately arranged in alphabetical order, and partly because the rig, together with the national flag, which of course will be observed by the signalling parties, will suffice to report the ship in question. In order to know immediately in what List the ship in question is to be sought for, the letter D (for steamers), or M (for motor boats) has been added to the names carried by these ships. In case of more than one ship bearing the same name, the subjoined signal letters (letters of registry) will immediately show what ship is the right one.

7 VI Det internationale -ystem. Ifølge den fra 1. Januar 1902 gæeldende International ignalbog benyttes det engelske Alfabets samtlige Bogstaver der svare til det danske Alfabets 26 første Bogstaver til ignalering paa øen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et Flag eller en tander af forskellig Farve og Mønster 1 ). ignalerne ere ordnede under 3 Grupper, nemlig: o-flags ignaler, re-flags ignaler og Fire-Flags ignaler. Naar Flagene ikke kunne skelnes, gengives Bogstaverne ved Afstandssignaler eller emaforsignaler 2 ). kibes er bestaar af 4 Bogstaver Konsonanter. Naar der øverst vajer en tander (svarende til Bogstavet G) er det paagældende kib et Krigsskib; naar der øverst vajer et firkantet Flag (tutflag) er kibet et Handelsskib. Fire-Flags ignalerne fra GQB til GWV (1440 ignaler) ere saaledes tildelte Krigsskibene, og fra HBD til WV (53040 ignaler), Handelsskibene som er. Enhver tat har fri Raadighed over samtlige er til Fordeling blandt de kibe, som føre dens Flag. kibe af forskellig Nationalitet kunne følgelig have samme. kibe af samme Nationalitet derimod aldrig. kibe, som modes paa øen, kunne altsaa ved at vise deres give og modtage Meddelelse om deres Navn, Hjemsted, onnage o.s.v. Ere de ikke i Besiddelse af det paagældende Lands kibsliste, bør dog saavel ignalbogstaverne som kibets Nationalitet og, foruden Længde- og Breddegrad, samt Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn. Ethvert under dansk Flag farende Handelsskib af eller over 20 islandske kibe 30 Register-ons Brutto tildeles der af Registrerings- og kibsmaalings-bureauet i et. ignalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) ere indførte i kibets Nationalitets- og Registrerings-ertifikat, samt indhuggede i Dæksbjælken i en Dæksluge, og følge saaledes kibet, saa længe dette eksisterer. For kibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, begynder erne med NBD og slutter med NWV; for kibe, hjemmehørende paa Færøerne, begynder ignalerne derimod med KBD, for kibe, hjemmehørende paa Island, med LBD og for kibe, hjemmehørende paa de danskvestindiske Øer, med MBD. ignalering med internationale ignalstationer. Paa de fleste østaters Kyster. navnlig ved Fyrtaarnene, er der oprettet internationale ignalstationer, til hvilke passerende kibe af hvilken som heist Nationalitet. ved Hjælp af deres er i de respektive taters kibslister samt af International ignalbog, dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Register-onnage, dels modtage eller afsende elegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede efter nærmere opgiven Adresse, og dels forlange meddelt saadanne almindelige Oplysninger, som staa til ignalstationens Raadighed, saasom om Isforhold o. l. 3 ). Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige ignalflag. Paa længere Afstande anvendes Afstandssignaler eller emaforsignaler 2 ). tationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske elegrafnet, befordre videre de dem fra øen signalerede Meddelelser, enten pr. elegraf eller pr. Post; pr. elegraf dog kun for saa vidt Bestemmelsesstedet er beliggende i et af de Lande, der har tiltraadt den internationale elegrafkonvention. aadanne elegrammer benævnes i elegrafsproget ignaltelegrammer og skal i Indledningen til elegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til kibe i øen, skal indeholde Oplysning om kibets Navn, og Nationalitet. 1 ) e Flagtabel paa Bindets 2den ide. 2 ) e International ignalbog, ide ) 567.

8 VII elegrammerne bør være affattede enten i det Lands prog, i hvilket den paagældende ignalstation er beliggende, eller i ignalbogstav-grupper efter Bestemmelserne i International ignalbog. elegram fra kib i øen befordres i ignalbogstaver kun. naar dette af Afsenderen udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt prog. En stor Del ignalstationer rapportere til Offentliggørelse i øfartstidender Navnene paa de kibe, der, idet de passere tationen, hejse deres og Nationsflag. I et til kib i øen bestemt ignaltelegram bør Adressen indeholde Oplysning om: kibets Nationalitet,. Navn, akling samt Hjemsted. Hertil føjes som Del af Adressen ignaltelegram samt ignalstationens Navn. Med Hensyn til selve ignaleringen er at bemærke: 1) Naar et kib kun vil vise, hejses dette i god id paa tor- eller Krydstoppen, medens samtidig Nationsflaget hejses under Gaflen eller paa en tang agter. et maa ikke nedhales, førend det er besvaret fra tationen med varstanderen. 2) Vil kibet signalere andre Meddelelser, hejses først et, og samtidig hermed bør ystemflaget vises under Nationsflaget. Naar et er besvaret, vises de andre ignaler under Iagttagelse af, at intet ignal nedhales, forinden det er besvaret. 3) Naar en ignalstation har Ordre til et kib, maa det ignal, som angiver Havnen, hvortil det beordres, gentages af kibet. aksten for hvert elegram, der udveksles med kibe i øen, er 1 Franc (Kr. 0,75). Dette Beløb lægges til elegramtaksten efter de almindelige Regler, og det hele Beløb opkræves hos Afsenderen for de til kibe i øen adresserede elegrammer, og hos Adressaten, for de fra kibe kommende elegrammer. Danske Kyst-ignalstationer. tats-ignalstationerne i Kongeriget Danmark ere for iden følgende: Hanstholm. ignal-apparatet er anbragt NV. for Fyrtaarnet. Hirshals. Ø.t.N. kagen. paa en Klit Ø. for det ny Fyrtaarn. Fornæs. ØØ. for Fyrtaarnet. He1singør. paa Kronborg-Pynt Ø. for lottet. Hammeren. NV. for Fyrtaarnet. tationerne modtage og afgive ignaler og elegrammer fra olopgang til olnedgang. Der signaleres kun med Flag og Afstandssignaler. Paa Forlangende signalere tationerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibes Inddragelse, Isforhold o. s. v., ligesom de besørge Begæring om Lods, Bugserdamper m.m. Uden at afvente Forespørgsel signalere tationerne hurtigst mulig til ethvert kib Underretning om Farer ved ejladsen. kibe, der under Forbisejlingen af en af disse tationer vise deres, ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 12M.D. blive meldte pr. elegraf til Børserne i og Aarhus, og Meldingen offentliggjort samme Dags Aften i flere Blade, deriblandt Berlingske idende Kbhvn. Meldingen optages desuden i Hamburgischer orrespondent, Neues Børsen Halle og i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List. Ønskes et kibs Forbisejling meldt pr. elegraf direkte til Rederen, maa vedkommende ignalstation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa kibet begære dette ved ignaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til Redere og Andre kunne ligeledes signaleres. Alle danske Fyrskibe ere forsynede med International ignalbog *) og ville, naar et kib ses at nærme sig Fare, afgive Varselskud og hejse ignalet JD De stævner mod Fare. *) Foruden de foranførte tats-ignalstationer er endvidere ejrø Fyr, Fakkebjerg Fyr samt kallingen Fyr for synede med International ignalbog.

9 VIII Danske tormvarsel-tationer. I, Helsingør, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg, ved kagen Fyr og Blaavands-Huk Fyr samt paa Fyrskibene Horns-Rev og Vyl er oprettet tormvarsel-tationer i den Hensigt efter telegrafiske Meldinger fra Meteorologisk Institut i Kbhvn. saavidt mulig at give Underretning om torme, som nærme sig. Paa hver tation i de nævnte Byer findes en ignalmast med Raa, en Kasse, hvori Vejrberetningen og Vejrkortet kan opslaas, samt en Barograf, der er anbragt paa et for Publikum tilgængeligt ted i Nærheden af Opslagskassen. Disse Apparater ere anbragte paa følgende teder:. Masten er anbragt paa Orlogsværftets (Nyholms) gamle Kran. Opslagskassen ved Gitterporten foran Meteorologisk Institut. Helsingør. Masten er anbragt paa Kronborg lots store, firkantede aarn. Opslagskassen ved Havnekontoret. Odense. Masten er anbragt paa Havnepladsen mellem den ny og den gamle Havn. Opslagskassen paa oldbodbygningen. Aarhus. Masten er anbragt yd for det.-ligste røde Fyr paa.-molen. Opslagskassen paa Havnekontorets Mur. Aalborg. Masten er anbragt Vest for Vinkelfyret paa Nyhavns V.-Mole. Opslagskassen paa en Mur ved Havneingeniørkontoret. Frederikshavn. Masten er anbragt paa Havnepladsen indenfor den.-lige Moles Inderende. Opslagskassen paa oldboden i Nærheden af Havnekontoret. kagen. Masten (Vindsemaforen) er anbragt paa en Klit, NNV. for kagen Fyrtaarn. [Vindsemaforen, hvorfra ogsaa vises Vindens Retning og tyrke ved Hanstholm og ved Anholt. bestaar af en Gittermast med en Raa. Paa hver kvart Raa er anbragt en Kreds, der bæres af en mindre Gittermast og er forsynet med en bevægelig Viser til at angive Vindens Retning. Paa hver ide af Masten over Raaen er anbragt 6 bevægelige Arme, der ved at stilles vandret angive Vindens tyrke. Forsiden af emaforen vender mod Ø. Paa N.-iden af Masten er anbragt et H, der betegner, at Viser og Arme paa denne ide angive Vindens Retning og tyrke ved Hanstholm; paa.-iden af Masten er anbragt et A, der betegner, at Viser og Arme paa denne ide angive Vindens Retning og tyrke ved Anholt. Paa den N.-lige Raanok er anbragt et θ og paa den.-lige et V til Hjælp for Aflæsning af Vindretning, naar emaforen ses bagfra. es emaforen Ø. fra, og betragtes hver Kreds som et Kompas med N. opefter, angiver Viseren den Retning, hvorfra Vinden kommer. et V. fra vise derimod de Ø.-lige Kompasstreger sig til Venstre, de V.-lige til Højre for Iagttageren, hvilket altsaa yderligere er betegnet ved de udenfor Kredsene paa Raanokkene anbragte Bogstaver Ø og V. De vandret stillede Arme angive Vindstyrken, saaledes at hver Arm betyder 2 efter Beaufort's kala. tille angives ved, at Viser og Arme vende nedefter. At intet ignal kan gives betegnes ved, at den øverste Arm er stillet 450 over vandret. og de øvrige Arme samt Viseren nedefter. Viser og Arme indstilles efter elegrammer fra Hanstholm og Anholt om Vindens Retning og tyrke]. Blaavands-Huk. Masten, der ogsaa anvendes til Gnisttelegrafering, er anbragt N. t. V. for Fyrtaarnet. Esbjerg. Masten er anbragt paa en Klit tæt V. for Havnebygningen. Opslagskassen ved Vagthuset V. for Dokslusen. Paa Fyrskibene Horns-Rev og Vyl hejses tormvarsel-ignalerne om Dagen under en Raa paa forreste Mast, om Natten paa den agterste Mast. tormvarslerne vises fra Masten, hvor der under den ene Raanok kan hejses følgende ignaler: 1 Ballon, der betyder: Uro i Vejret, saa torm kan ventes, se elegrammer". 1 Kegle med pidsen opad, der betyder: torm fra NV. 1 Kegle med pidsen nedad torm fra V.

10 IX 2 Kegler med pidsen opad, der betyder: torm fra NØ. 2 Kegler med pidsen nedad, torm fra Ø. Ballon og Kegler ere sorte. Under den anden Raanok kan samtidig hejses: 1 rødt Flag, der betyder: Vinden drejer til højre (med olen). 2 røde Flag, der betyder: Vinden drejer til venstre (mod olen). Om Natten erstattes et hvilket som helst af disse ignaler med en rød Lanterne. For at undgaa Forveksling med andre Fyr, er, hvor det gøres fornødent, Lanternen skærmet i Retning af Indløb til Havn eller over Farvandet. I, Helsingør, Odense, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg vises tillige ignaler, naar der er haard eller stormende Kuling ved et eller flere af følgende teder: Hammeren, Gjedser, Fornæs, kagen, Hanstholm og Blaavands-Huk. ignalerne gives med Flag, der hejses paa oppen af tormvarsel- ignalmasterne, undtagen ved Helsingør, hvor de hejses paa Masten paa Lods- og Karantænehuset paa Havnens.-Mole. Flagenes Form angiver Vindstyrken, og Flagenes egning og Farve angiver det ted, hvor der er haard eller stormende Kuling, saaledes som nedenstaaende abel udviser: ted Vindstyrke (Beaufort's kala) Hammeren... Gjedser... Fornæs... kagen... Hanstholm... Blaavands-Huk... sort gult hvidt rødt (B)

11 X ignalerne hejses og nedtages efter telegrafisk Melding fra de ovennævnte teder. De hejses dog i Almindelighed først efter Kl. 9 Fm. og nedhales i hvert ilfælde ved Mørkets Frembrud. (Jfr. Efterretninger for øfarende Nr. 40 af 5. Oktober 1904, Nr. 50 af 14. December s. A., Nr. 4 af 25. Januar 1905 og Nr. 24 af 13. Juni 1906). Engelske Kyst-ignalstationer 1 ). he ociety of Lloyd's har paa de engelske Kyster oprettet følgende ignalstationer: outhend Pier. ynemouth*. Dover*. Flamborough Head. andgate. purn Head. Dungeness. Aldeburgh. Beachy Head. Roche's Point (Queenstown). No-Man's Fort* (pithead). Brow Head*. t. atherine's Point (I. of W.). Old Head of Kinsale*. Needles (I. of W.). Fastnet*. Irland. Portland Bill. ory Island. Prawle Point*. Malin Head. he Lizard*. Inishtrahull*. Penzance. orr Head (county Antrim). cilly Islands. Kildonan (Mouth of the lyde). Lundy Island. Butt of Lewis (Hebrides). kotland. Barry Island. Dunnet Head (Pentland Firth). Mumbles Lighthouse. t. Abb's Head. t. Ann's Head (Milford Haven). Udenfor England findes endvidere ca. 150 tationer, der sende eller modtage Rapporter og Meddelelser til og fra Lloyd's. kibe, som vise deres under Forbisejling af de ovennævnte tationer, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List samt i Lloyd's Weekly hipping Index. Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til kibe maa adresseres til he ecretary of Lloyd's, London E.., der giver Oplysning om Betingelserne for ignalering fra tationerne til forbisejlende kibe. Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et kib ved en af Lloyd's ignalstationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til ekretæren, der besørger dem videre til tationen, og de maa ikke sendes direkte til denne. Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med he International ode of ignals og ville, naar noget kib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse ignalet J D De stævner mod Fare og, om fornødent, affyre kud eller opsende Raketter, indtil ignalet besvares. Oplysning og Forklaring. angaaende Benyttelse af alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag, forsynede med. Afsnit a. palte 1. e Det internationale -ystem, ide VI. palte 3. Aab. betyder aaben : uden Dæk.. betyder kruedampskib. Bk. Bark.. (2) med 2 kruer. Bjærgn. Bjærgningsdampskib. andg. andgravemaskine. Bugs. Bugserdampskib. andp. andpumpemaskine. Fg. Færge. k. konnert. H. Hjuldampskib. rawl. rawldampskib. M. Mast. Uddybn. Uddybningsmaskine. Redn. Redningsdampskib. 1 ) De med * mærkede tationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-er fra Dampskibe, og Lloyd's anmoder derfor Dampskibsselskaberne om at faa meddelt, hvilke Natsignaler deres Dampskibe benytte.

12 XI palte 4. For Maskinernes Hestekraft betegner det øverste al den nominelle Hestekraft (Lloyd's nominal horse power); det underste al den indicerede Hestekraft, der er angivet overensstemmende med den af kibets Rederi i Henhold til Lov om ønæring af 25. Marts afgivne Meddelelse om Maskinens ind. H. K. (jfr. den gennem Indenrigsministeriet d. 1. Oktober 1900 udfærdigede, i Ministerialtidende Nr. 35 af 3 / optagne Vejledning til Brug ved Ansættelsen af den indicerede Hestekraft af Maskiner i Dampskibe ).. betyder ompound -Maskine. H. betyder Højtryks-Maskine. y. ylindre.. ripie expansion -Maskine. palte 5. Bygningsstedet er angivet efter Bilbrev eller Bygningsattest. I ilfælde af Ombygning er tedet for denne betegnet ved Ob. palte 6. For Kortheds kyld er her kun angivet Aarstallets to sidste iffre. I ilfælde af Ombygning er Bygningsaaret anført over og Ombygningsaaret under en horizontal treg. palte 7. A. betyder Alm. k. betyder kobberforhudet. Awng. D. Awning Deck, : fuld- Pt. Partial. stændigt Overdæk af lettere p. D. par Deck, : fuldstændigt Konstruktion. Overdæk. B. Bøg. tl. taal. BH. Bulkheads, : Vandtætte. eak. kodder. Wd. Well decked kib, : kib E. Eg- med udækket Rum mellem Elek. L. Elektrisk Belysning. Bak og midtskibs Overbygning. F. Fyr. y. Yellow, : forhudet med G. Gran. gult Metal. J. Jærn. z. zinkforhudet. Kl. Klink. palte, 9 og. Vægt-ons : ons DW. Det Antal tons deadweight (à 2240 Ibs. = 2032 danske Pund), som kibet efter Angivelse fra Rederiet (evt. efter Lloyd's Register of British and Foreign hipping ), henholdsvis kan føre i de permanente Kulrum (bunkers) palte og kan rumme i water ballast tanks palte 9 samt kan bære under almindelige Forhold (med fyldte bunkers ), altsaa dets arrying apacity i engelske ons Vægtgods palte. AP. betyder After Peak ank. DB. Double Bottom ank, : Dobbelt Bund til Vandballast. D. Deep ank, : Almindelige Vandballast-Rum (Højtank). FP. Fore Peak ank. palte 11, 12 og 13. Kendingsmaalene i engelske Fod (1 engelsk Fod = 0,971 danske Fod = 0,305 Meter): Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn; Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af Yderklædningerne, [(o. Hj.) : Bredde over Hjulkasserne]; Dybde, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. For kibe med par - eller Awning- Deck er endvidere under en horizontal treg anført Dybden fra saadant Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. I kibe med dobbelt Bund (Vandballast) er Dybden angivet til den øverste Bund samt i Parentes til Yderklædningen. Forskellen mellem disse 2 Dybder angiver Bundtankens Højde. palte 14. Den i Parentes anførte onnage angiver ummen af Rummet under Hoveddækket + Vandballast-Rummene i den dobbelte Bund. 1 Register-on = 0 engelske = 91,59 danske Kubikfod. palte 15. Brutto (Gross) Register-onnagen saavel for Damp- som for ejlskibe angiver ummen af: 1) onnagen af Rummet under Hoveddækket. 2) onnagen af Mellemdæks- samt Overdæksrummene, for saa vidt saadanne forefindes. 3) onnagen af de paa eller ovenover øverste Dæk fast anbragte, tillukkede og dækkede Rum. palte 16,17 og 1. Dampskibenes Register-onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage saavel onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for kibets Fører og Mandskab samt til kibets Navigering m. v. (p. 17), for saa vidt nævnte Rum (B * )

13 XII fyldestgøre de for saadant Fradrag stillede Betingelser, som ogsaa onnagen af det eller de Rum, der optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft (p. 16). Ifølge den her i Landet fra den 1. April 195 genindførte, saakaldte British Rule (a) (Merchant hipping Act 194, ect. 7 (1.) (a.)) gives Fradrag for sidstnævnte Rum i kruedampskibe med 32 pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør over 13 men under 20 pt. af Brutto onnagen, og for Hjuldampskibe med 37 pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør over 20 men under 30 pt. af Brutto onnagen. Undtagelsesvis nemlig naar det egentlige Maskinrum enten er usædvanlig lille eller usædvanlig stort kommer den i fornævnte engelske Lov under ect. 7 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel til Anvendelse. Denne Regel, der er overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 195 gældende, saakaldte Danube Rule, anvendes for kruedampskibe, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 13 pt. og derunder, eller 20 pt. og derover af Brutto onnagen: idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med 1¾ Gang onnagen af sidstnævnte Rum; samt for Hjul dampskibe, naar onnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør enten 20 pt. og derunder, eller 30 pt. og derover af Brutto onnagen, og Fradraget gives da med 1½ Gang onnagen af disse Rum. Fradraget for Rum optagne af eller førnødne for den bevægende Kraft i Dampskibe maa dog ikke overstige 55 pt. af den onnage, som bliver til Rest, efter at alle andre fradragsberettigede Rum ere fradragne Brutto onnagen. Denne Begrænsning finder ikke Anvendelse paa Bugserdampskibe. Overfor kibe, som ere byggede før d. 1. Maj 1907, træder Begrænsningen ikke i Kraft før d. 1. Januar Hvor der foran onnagen findes anført et c. ( circa ), er det paagældende kib endnu ikke maalt og meddelt Nationalitets- og Registrerings-ertifikat i Henhold til Lovene af 13. Marts 167 om kibes Maaling og af 1. April 192 om danske kibes Registrering, men sejler med et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-ertifikat. palte 19. Efter Rederiets (eller Ejerens) Navn er anført kibets Hjemsted. I Parentes foran dette er anført bestyrende Reder, Direktør, Forretningsfører o. 1. samt dennes Hjemsted, forsaavidt dette ikke er det samme som kibets. Kbhvn. :. Afsnit b. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. En tjerne * efter Navnet betegner, at Rederen tillige er Fører. palte 3, 4, 5, 6 og 7, se under Afsnit a. palte, se under Afsnit a, palte 11, 12 og 13. palte 9 og, se Afsnit a, palte 15 og 1. palte 11, se under Afsnit a, palte 19. Kbhvn. :, vendbg. : vendborg. Afsnit c. Herunder er optaget Rederier med onnage af og over 0 Register-ons Brutto, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter Brutto onnagens tørrelse. Indenfor hvert Rederi ere kibene ordnede efter Brutto onnagens tørrelse. Det efter kibets Navn i Parentes tilføjede tednavn og al betegner henholdsvis kibets Hjemsted og -Register onnage. elegramadresse, Kontorflag og korstensmærke er optaget efter Rederiernes Anmeldelse.

14 XIII Afsnit d. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. For Fiskerfartøjer er angivet: Fiskeri- (Havne-) Kendings-Bogstaver og Nummer, nemlig: A.: Aalborg Fiskeri-Registreringsdistrikt (olddistrikterne Aalborg, Løgstør, Viborg, kive, Nykjøbing M., truer, Hobro, Mariager, Randers, Grenaa og Ebeltoft). A..: Aarhus (Aarhus, Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding og amsø). E.: Esbjerg. F.: Fanø. F. N.: Frederikshavn (Frederikshavn, æby og Læsø). H.: Helsingør (Helsingør, Frederiksværk, Frederikssund, Roskilde, Nykjøbing., og Holbæk). H. G.: Hjørring. K.: (, Kjøge, Faxe, Præstø, Vordingborg og tege). K. R.: Korsør (Korsør, kjelskør, Næstved og Kallundborg). L.: Lemvig L. N.: Løkken. M.: Marstal (Ærø) M..: Middelfart (Middelfart og Assens). N.: Nakskov: (Nakskov, Bandholm-Maribo og Nysted). N. F.: Nykjøbingp. F. (Nykjøbing, tubbekjøbing og Gjedser). N. G.: Nyborg (Nyborg og Kjerteminde). 0.: Odense (Odense og Bogense). R.: Ribe. R.I.: Ringkjøbing. R. U.: Rudkjøbing. R. Ø.: Rønne (Rønne, Hasle, og Allinge)..: kagen.. E.: vaneke (vaneke, Gudhjem, Nexø og Kristiansø).. G.: vendborg (vendborg og Faaborg)..: histed. V.: Varde. palte 3. e under Afsnit b, palte 2. palte 4. 1m eller 2m Ff.: En- eller tomastet Fiskerfartøj. Kv.: Handelskvase. allet: Den af Rederen angivne effektive Hestekraft. (2): 2 kruer. (e tillige under Afsnit e, palte 3). palte 5, 6 og 7, se under Afsnit a. palte. Dybden, der er angivet i engelske Fod, er maalt midtskibs i Lastrummet fra Undersiden af Dækket til Inderklædningen ved iden af Kølsvinet En treg betegner, at kibet er maalt efter Regel II, i hvilket ilfælde den ovennævnte Dybde ikke kan angives. 1 engelsk Fod = 0,971 dansk Fod = 0,305 Meter. palte 9 og. 1 Register-on = 0 engelske = 91,59 danske Kubikfod. Vedrørende kibe under 20 Register-ons Brutto, se Lov af 1. April 192 om danske kibes Registrering,. palte 11. Er Rederens Navn efterfulgt af et tednavn i Parentes, angiver dette Rederens Hjemsted. Aalb. : Aalborg, Aggers, : Aggersund, Esbj. : Esbjerg, Fredhvn. : Frederikshavn, Lemv. : Lemvig og kag. : kagen. Afsnit e. palte 1. e under Afsnit a. palte 2. e under Afsnit b, palte 2. palte 3. e tillige under Afsnit a. Bg. betyder Brig. Ktgl. betyder Kuttergalease (Yawl). Db. Dæksbaad. Kv. Handelskvase. Ev. Evert. Lgt. Lægter. Evgl. Evertgalease. L.Y. Lyst-Yacht. F.b. Fuldrigget kib. Pr. Pram. Gl. Galease. kbg. konnertbrig. H. Hjælpeskrue. kkf. konnertkuf. J. Jagt. l. lup. Jgl. Jagtgalease. lgl. lupgalease. Jsk. Jagtskonnert. jk. jalk. Kf. Kuf. 1m. Enmastet. Kfgl. Kufgalease. 2m. omastet. t. Kutter. 3m. remastet. palte 4 og 5. e under Afsnit a, palte 5 og 6. palte 6. e under Afsnit a, palte 7. Hvor der for ræskibes Vedkommende intet findes anført angaaende Bygningsmaaden, er kibet bygget paa Kravel.

15 XIV palte 7. e under Afsnit d, palte. palte. e Afsnit d, palte 9 og. palte 9. Et ejlskibs onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for kibets Fører og Mandskab samt til kibets Navigering m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betingelser. I ilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et ejlskibs onnage ansat lig med dets Brutto onnage. (e tillige under Afsnit a, palte 1, 3die og 4de tykke). palte. Ejes kibet af et Aktieselskab, er dette betegnet ved : (Akties). Naar der foran kibets Hjemsted i en Parentes findes angivet et andet tednavn, betegner dette Rederens Hjemsted Afsnit f. Herunder er optaget Rederier med onnage af og over 50 Register-ons, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter onnagens tørrelse. Indenfor hvert Rederi ere kibene ordnede efter onnagens tørrelse. Det efter Rederiets eller efter kibets Navn i Parentes tilføjede tednavn betegner Rederiets eller kibets Hjemsted. (M) betyder Motorfartøj. Afsnit g: Færøske kibe. Afsnit h: Islandske kibe. Afsnit i: Dansk-vestindiske kibe. For Dampskibes Vedkommende: palte 1. e under Afsnit a. palte 2. kibene ere indenfor Rederierne ordnede i alfabetisk Rækkefølge. (Hv.) betyder Hvalfangerskib. palte 3, se under Afsnit a, palte 4. (For islandske kibe er Hestekraften angivet i Henhold til. islandsk Lov om ønæringen af. November 1905). palte 4, 5, 6, 7, og 9, se under Afsnit a, henholdsvis palte 5, 6, 7, 13, 15 og 1. palte. Rederierne ere ordnede efter Brutto onnagens tørrelse, se iøvrigt under Afsnit a, palte 19. For ejlskibes Vedkommende: e under Afsnit e. (M) betyder Motorfartøj. egnet i nogen af de foran nævnte palter angiver, at den paagældende Oplysning savnes.

16 Afdeling I. Fortegnelse over er for kibe under dansk Flag.

17 XVI GRBH til GDP Afsnit A. er for Krigsskibe. ignalbogstaver kibeta Navn Længde Dimensioner i Meter Bredde Dybgaaende agter 1 ) Register-onnage Brutto (British Rule) Deplacement i engelske ons (deadweight) Maskinens indicerede Hestekraft Antal Kanoner GRBH kjold... Panserbatteri K Odin... panserbatteri L Heimdal... Krydser af 3die Klasse Hekla... Krydser af 3die Klasse Geiser... Krydser af 3die Klasse GRD Esbern nare... orpedoskib (koleskib) F. F. Grove... Fyrinspektionsskib H Kattegat... Fyrtransportskib J Nardsöen... Fyrtransportskib K Islands Falk... Fiskeriinspektionsskib Q Willemoes... Opmaalingsskib krieger... Opmaalingsskib V Marstrand... Opmaalingsskib GRDH Gorm... Panserbatteri K hyra... Kutter (koleskib) L Falster... kanonbaad N Öresund... kanonbaad P tore Belt... kanonbaad Ingolf... konnert (koleskib) Lille Belt... Kanonbaad V Lövenörn... Vegerinspektionsskib GRFD vanen... Kutter (koleskib) H Dannebrog... Dampskib (til Hs. Majestæt Kongens Brug) J Grönsund... Kanonbaad K Guldborgsund... Kanonbaad L leipner... orpedotransportbaad M Iver Hvitfeldt... Panserskib N Valkyrien... Krydserkorvit P Valkyrien... Dampminebaad Q Beskytteren... Dampminebaad Herluf rolle... Panserskib Olfert Fischer... Panserskib V Peder kram 2 )... panserskib c GBF værdfisken... orpedobaad af 1ste Klasse GB Delfinen... orpedobaad af 1ste Klasse D Hvalrossen... orpedobaad af 1ste Klasse F tören... orpedobaad af 1ste Klasse GDB tölöven... orpedobaad af 1ste Klasse Narhvalen... orpedobaad af 1ste Klasse F Havhesten... orpedobaad af 1ste Klasse H pringeren... orpedobaad af 1ste Klasse J Nordkaperen... orpedobaad af 1ste Klasse K Makrelen... orpedobaad af 1ste Klasse L Hajen... orpedobaad af 1ste Klasse M Havörnen... orpedobaad af 1ste Klasse N öbjörnen... orpedobaad af 1ste Klasse P Ormen... orpedobaad af 1ste Klasse ) Fuldt udrustet, 2 ) Under Bygning.

18 XVII Afsnit B. 1 ) er for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget. NBGF til NGWM ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NBF ylfiden NBPQ Activ (D) NJD hristine H omet (M) W Kronborg (D) L Mjölner (D) R Rosenborg (D) NBQJ Yrsa (D) Q Rusland (D) W Jane K Haabet yr (D) NBD Anna hr. Broberg (D) hora (D) Q Romanus V Alice (D) NGKF Öresund (D) R Julie W Hansigne G Alf NBFD Ane Marie NBR Anna Willy J Mercurius M Amor G Aarhuus (D) L Nordvest (D) R Aurelia J Luvise (M) NLD Karen Marie Fredensborg (D) K J..Jacobsen (D) F Anna & Mathias V Immanuel (M) L Rasmus tolt K Ella (D) NBGF Nökken (M) P Nielsine P Forældres Minde J Marie Q Havörnen (D) NMB hor (D) M athrine w Ellen F Pröven R Maria NBF Nidaros (D) G hy (D) harles H England (D) P Elise W Agnete M Falken (D) Q kandinavien (D) NBH Ourö (D) W Paquet Margrethe Freden K Kruse NB Nordcap (M) NPD Frem (D) P Victoria J Elise H Ellen Q Hildur L Marie L Valkyrien (M) V Aron Hamlet (D) V Hosanna NBJ Russia (D) NBVG oureer NQD J. B. Berggren D purgeon (M) H Baron tjernblad (D) F Dorthea F Karen K Andrea (M) H hristian P Douro (D) R vanen R Immanuel Alfrede NBWQ R. P. Pedersen V Gotfred Ane hathrine NBD Rasmine Marie NRH Jenny V harlotte ophie J Haabet J Á. Ásgeirsson (D) NBKJ Julie (M) K Rovang L J. L. Ginge (M) L Randers (D) Q Enoch Oluf Bager (D) Q Marie Nordpolen (M) NB Ægir R Riborg NGDB Marie (D) D Harriet NBLG Brage (D) G Robert (M) G Fiona (D) H Anna P Expres J Nauta (D) J onstance NFG Emanuel K Nicoline P Haabet J Brödrene M Ivarine athrine V Albertine L Nordland amilla W Katrine M Maren hristine NGH Ane Kirstine NBM Dagmar (D) P Maja (D) K Vega H Fremad NGD Ruth L J Helsingör (D) K Vulcanus (D) NGVH tevns (M) K Pregel (D) L Mary (D) J Venners Minde L Anna Kirstine M Hekla (M) Q Grane (D) R Marie P Pella (M) Osmund Immanuel R Heimdal W P. chou NBPG Duen V Robert chou (M) NGWD Laura K ecilie NH Martin F Kattegat (M) M Marie W heodor M lara 1 ) e Internationale -Lister over Krigs- og Handelsskibe", ide V. ()

19 NWQ til NGK XVIII ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NWQ Mærdor NDL Dania NFM Rita (D) Elise R aga W Urda NDB Niels NDV Fredshaabet NFP Niels F Margarethe G Elisabetha K Alexandra (D) J Marie Mölgaard (M) L Fortuna Agent Petersen K Lilly P Danmark V arpen Freia (D) R Marie NFQB Hjælperen (D) Anna aroline NDWB Diana G aga NDH Holger (D) F Emanuel L Inger P Neptun J Marie Regine R Johanne NDFB De fire Brödre NFBK Hercules V Helge M Anne ophie L Nordstjernen NFRB Kvik Q purven Q Botnia (D) G Elias (M) aroline Argo Q Niels Juel V Fanny W Ludvig Erna W Else Marie NFB Emma hyra (D) NDGR Ida D Venus V Noah W habor (M) H Ingeborg NFB Mariane NDHF Frederikke J Hermine G Elna (M) K Juliane M Argus H Boreas (M) Q Emma usaa (D) K Uffo NDJP örine NFDB Marie M Emilie Q Kolding (D) Q Anna R Expres (D) M. Davidsen (D) NFGD Frem (M) obias NDKB hea M Familiens Haab NFH De tvende Brödre F Alpha Q oncordia J Anna Maria (M) G Hans Flid K Gudrun J Hjemmet W Olga P Anglo-Dane (D) L arl NFHB Maria R Nyholmstrand (M) P Mary M Vera (D) NFVB Ingeborg Hebe R Kristine D De fern Brödre NDLF Herman Olsen V Nikoline G Frode (D) J Möen (D) NFJ hristine J Juno K Enigheden (D) H igurd L horvaldsen R ecilie K östjernen Kureren (D) NDM Johanne Marie P Wilhelmine Prinsessel Marie H Viking (D) R Nordlyset W Emilie K Laura alvador NFWB Kirstine L homas V hyborön (D) D Magnet P Marie NFK Maracaibo J Martin Q Marie H Hans Emil L Katrine P. M. Asp (M) L Haabet P Marie V Elisabeth M Laura Q Haabet NDPB E.. Benzon (M) P rafik. P. A. Koch (D) L eres Emilie NGB Anna M Ask (D) NFLD Meta Anna D Kamilla NDQF De tre ødskende G Martha F Mindet J Kronprinsesse Louise (D) J Emilie J Herman M Fredensborg Q Langeland K Neptun Gæa R Johanne Anne athrine NDRL Anna Margrethe Morsö Johanne NDB Prins Valdemar V Energi (M) V hora Johanne F Hermia (D) NFMB Holland (D) NGD Anna M Astræa arl Hecksher (D) F Wilhelmine NDF Nestved G Freia H L. P. Holmblad (D) G Venus L valen J Nerma (D) K Margrethe ecilie R Pröven K Augusta

20 XIX NGGM til NHB ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn ignalbogstaver kibets Navn NGM Anne Kirstine NGRM Alma Marie NHJD Albertine P Anna Q Kristine F Familiens Haab R Danmark (D) NG Dag mar G Laurine Mathilde NGDH amsø (D) K kirner M opley M Mette M Blomsten (M) P J. P. Holm P Ino P Pawel Andrejeff (D) V Mjölner (D) V Augusta NGD Nordlyset (M) NHKB Alf W Fox II (D) F Marie F Kjöbenhavn (D) NGFB Danmark K Maryane G Kjöge H Birgithe ophie L Johanne L Lillebelt (D) L Brödrene P M.. Holm (D) Dania (D) P Petra Q Fremad NHLG Ane NGH Ansgar NGVF Havila J lara (D) L Johannes P Jylland (D) K chrödersee (M) P jalfe Q Hilda No. 14 Q hristine Amalie NGW Annes Minde No. 15 aroline H Karen Kirstine V Örnen (D) NGJB Valkyrien K Marie NHM Vestkysten (D) D F.. Andersen (D) R hristine D Falken H Marie Agnete (D) F Emilie M Örnen V Jupiter G Gribben Q Immanuel NHBD Freden L Lucinde yr (D) J Familiens Minde P olon V ondor V Uranienborg (D) Q Else W eres NHB Otto R Veset NGKL Olga (M) D ophie W Lovise (M) Alexander hukoff (D) J Bornholm NHPB Graadyb (M) V Jenny (M) Q Lilli K Anna NGLF Fremad (D) Paris (D) L Ebenezer J Munkebjerg (D) V horvaldsen (D) M Enigheden K G. R. Berg NHDF De trende Brodre Q Fortuna R Abba G Margrethe R Neptun Mercantil K Harald Alf V Vordingborg (D) M Frem (M) NHQB lytia NGMB Ulfsund (D) P hor D Jægersborg (D) Marie Gerda (M) F Klampenborg(D) F Fylla Ellen G Marie H Juliane V Marie K oncordia L Gabriel (M) NHFG Albina L Nummer 12 Lykkens Pröve D Magda M Nummer 13 V Anna G Ingeborg P Alfen (M) w Oline Dahl J hyra (D) R Berthine NGPF Föniks K Kama Kastor Q Ida P Rut (D) V H.. hristensen R Esther Q Laura W Hermod Vera irene NHRB igurd (D) W Lars Jörgensen Horsens (D) L Anne NGQB Hans V Karen (M) Q Nelly (D) K kjelskör (D) W. A. Wichmann NHB Argus M Asnæs (D) NHGB Johanne Ragnar (D) P Dan (D) Peder D Frisia (D) R re önner D Josefine G Fremad Orrest F Julie J N. J. Fjord (D) W Johan iem (D) K Karen Nielsen Q Reform NGR Ansgar L Karoline Marie (M) R Louisiana (D) D Kathinka Marie W hora F Hjemmet V Alexandra (D) NHB Agda (D) (*)

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET. UDGAVE FEBRUAR FORH ANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 68. UDGAVE FEBRUAR 1964 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 97 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIE T 7. UDGAVE JANUAR 97 FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATET,

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 Af HANNE POULSEN Om et værft, der har været i virksomhed i hundrede år, kan skrives bøger om arbejdslivet, de tekniske fremskridt og om produktet. Når det gælder en så alsidig

Læs mere

Maritime Oplevelser 2010

Maritime Oplevelser 2010 Maritime Oplevelser 2010 Including summarised English content Oplev Svendborg og øerne fra søsiden Tag på sejltur i Det sydfynske Øhav To stolte stålskibe Kongeskibet Dannebrog og coasteren Caroline S

Læs mere

V i b r o p l e x - N ø g l e n.

V i b r o p l e x - N ø g l e n. E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Mod tageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad

Læs mere

Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997

Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997 Jørgen Worm 1909-1997 96 Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997 Med vemod modtog Handels- og Søfartsmuseet og Venneselskabet den sørgelige meddelelse, at den tidligere chef for Søfartsafdelingen i Erhvervsministeriet

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG

DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG Af JOHN NIELSEN e danske Farvande hører til den Kategori, Geologer og Oceanografer kalder Fladsø". Større Dybder findes slet ikke, heller Ikke 1 Nordsøen undtagen langs

Læs mere