4 havne på Bornholm dommerbetænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 havne på Bornholm dommerbetænkning"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence

2 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/ / / / / / / / / / / / / /51273 Krak (R/071214/1)

3 Indledning Hermed præsenteres resultatet af den åbne idékonkurrence, Bornholms Regionskommune udskrev i januar 2008 med støtte fra Realdania. Det er med stor tilfredshed at dommerkomiteen kan konstatere, at de forventninger, BRK havde til konkurrencen, er blevet indfriet. Målet var at få bud på, hvorledes havnene Nørrekås, Hasle, Allinge og Årsdale kan bibringes et nyt indhold, der tager udgangspunkt i både stedet og historien og på bæredygtighed i bred forstand. De 41 forslag har taget udfordringen op og indsendte bud på fremtidsmulighederne for de fire bornholmske havne. Forslagene har været vidtfavnende og spændende, fra det spektakulære til det mere stille, og dommerkomiteen har i enighed præmieret og indkøbt i alt otte forslag fra hele spektret. Vi håber, at resultatet nu vil kunne inspirere ikke blot bornholmerne, men også andre danske havnebyer med havne som de bornholmske. Sign. dommerkomiteen den 18. juni 2008 INDHOLD DOMMERKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER FORSLAG 45/ PRÆMIE FORSLAG 22/ PRÆMIE FORSLAG 5/41082 DELT 3. PRÆMIE FORSLAG 11/83127 DELT 3. PRÆMIE FORSLAG 17/90100 INDKØB 16 FORSLAG 31/01011 INDKØB 17 FORSLAG 33/55676 INDKØB 18 FORSLAG 37/51273 INDKØB 19 FACTS OM KONKURRENCEN 21

4 Dommerkommiteens generelle bemærkninger [2] I Danmark, såvel som i resten af Europa, står havnene midt i en omstillingsproces. Ganske vist stiger skibstrafikken, men den begrænses også til nogle bestemte havne, der vokser sig kæmpestore. Fiskeriet derimod er under pres, og også her er der nogle få havne, der vinder på bekostning af de mange små. Til gengæld er der flere og flere lystsejlere, som stiller krav om komforttilbud i havnen. Som konsekvens af denne omstilling fra produktion og handel til turisme ændrer vore havne form. På Bornholm er havnene helt unikke, og heldigvis stadig meget karakterfulde, og mange steder er fiskeriet delvist bevaret. Denne konkurrence handler om hvordan man kan bevare og styrke havnenes karakter, samtidig med at man udvikler og fornyer dem. Konkurrencen har været usædvanlig derved, at der som udgangspunkt er udarbejdet et omfattende grundlagsmateriale, der både overordnet beskriver de bornholmske havnes situation, og mere specifikt analyserer de fire havne, der danner rammen om konkurrencen. Programmet gav mulighed for at indsende såvel meget overordnede eller principielle forslag, som detaljerede forslag til de enkelte havne. Konkurrencen gav også mulighed for at fremsætte skriftlige og teoretiske forslag. På Bornholm er der, som noget enestående i Danmark, havne der er sprængt ind i klippen. To af konkurrencens havne, Årsdale og Allinge, er af denne type. Hasle Havn og havnen i Nørrekaas er bygget udenpå den oprindelige kystlinie som de fleste andre havne i Danmark. Havne har altid været dynamiske. De er blevet ombygget og udvidet med jævne mellemrum, især i de sidste 150 år. Det afgørende er, at udviklingen er positiv og fremsynet. I konkurrenceprogrammet er der derfor lagt stor vægt på en bæredygtig udvikling af de bornholmske havne. Her tænker man både på økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Udviklingsforslagene skal hænge sammen økonomisk, og de må ikke belaste hverken det fysiske eller det kulturhistoriske miljø unødigt. Langt de fleste forslag til konkurrencen er konkrete forslag til én af de fire havne. Omtrent en femtedel er forslag til alle fire havne, og kun tre er helt overordnede og principielle. Samlet viser materialet tydeligt, hvor stor forskel der er på muligheder og begrænsninger i de fire havne. For eksempel synes man ud fra det samlede materiale at kunne konkludere, at indgreb i havnen i Årsdale bør være meget nænsomme, hvis der overhovedet skal gøres noget. Omvendt er dommerkomiteen forundret over, at der blandt forslagene til Nørrekås ikke er flere, der arbejder mere visionært i netop denne havn, som kan tåle store, spektakulære indgreb frem for blot at lave en ny stor marina. Mange af forslagene har som udgangspunkt meget følsomme og indlevede beskrivelser af havnene. Netop derfor kan det undre, at de samme forfattere dernæst har foreslået meget voldsomme indgreb, der ikke har efterladt megen af den karakter eller autencititet, de hævder at ville at bevare. En række forslag har taget meget let på de meget barske naturkræfter, vi kender på Bornholm. Det er ikke hensigtsmæssigt at fjerne de beskyttende moler og stormmure, der har en meget konkret funktion under vinterens storme. Havnenes materialer er med god grund granit, asfalt og beton. Der er et enormt pres og slid på havnene, og træ og andre lette materialer er ikke hensigtsmæssige. Alligevel er hen ved halvdelen af projekterne præget af enorme træklædte arealer. Trædæk er dyre at anlægge, dyre i drift, og glatte når de er våde. Træ bør slet ikke indgå som fast belægning kun som løse badeog bådebroer. Også fra et æstetisk synspunkt virker de træbeklædte arealer fremmede. De bornholmske havne har en karskhed, der ikke mindst fremstår ved de store flader, der er belagt med sten, asfalt og beton. De berømte bornholmske røgerier har virket dragende på nogle forslagsstillere, der har udviklet nye bygningstyper inspireret af røgeriernes form. Men dommerkomiteen finder, at disse nye bygninger vil virke mod hensigten, og sløre det specielle ved de rigtige røgeriskorstene. I Årsdale og Allinge er der en meget god naturlig forbindelse mellem havn og by. Men både i Hasle og i Nørrekås er en vigtig del af opgaven, at forbinde havn og by en udfordring, der kendetegner mange danske havne. Der fremkom en lang række gode ideer og smukke billeder, også i de projekter der ikke blev præmieret. Netop hvad angår den langsgående forbindelse på havnen og de tværgående mellem by og havn kan forslag 20/15362 fra Hasle fremhæves. Også i Hasle har forslag 21/11517 et forslag til et lystfiskercenter ude på det uskønne opfyldte areal, der ellers har voldt mange af konkurrencens deltagere problemer. Overordnet er ideen, at øget fisketurisme kan bidrage til at bevare havnenes aktivitet. Generelt savner forslagene programmatisk opfindsomhed og forslag til nye attraktioner, der kunne stimulere til en fremtid på havnens præmisser. En af de få markante undtagelser er forslag 1/77760, der foreslår en dykkerhave ved Årsdale. Her er den sanselige oplevelse af havet centralt for projektet. Et andet projekt med forslag på programniveau er forslag 42/32362, der især har mange gode ideer til Hasle. Tanken er at forny Hasle Havn ved at gøre havnen til et center for vandsport.

5 Dommerkomiteen har valgt at prioritere forslag med en stærk helhed frem for projekter med mange løse ideer. Det samlede resultat af konkurrencen er et idékatalog for bornholmske og andre havne, men de stærkeste forslag er dem, der har kunnet sammenfatte ideerne i en bæredygtig, rumlig helhed. Det har været diskuteret i dommerkomiteen, hvorvidt man skulle fremhæve de nænsomme indgreb, der er baseret på en langsigtet planlægningsstrategi eller de mere traditionelle og ofte meget entreprenante masterplaner. Ud fra en vurdering af det samlede materiale må det konstateres, at de mere nænsomme forslag er de mest overbevisende, såvel ud fra et æstetisk som et kulturelt og økonomisk bæredygtighedssynspunkt. Dette ses tydeligt i de fire præmierede projekter. De konkrete projektforslag, der er repræsenteret blandt indkøbene, fremhæves primært for mere principielle elementer og indgreb i den overordnede landskabsbehandling end for de foreslåede bebyggelsesplaner. Hermed viser konkurrencens bedste forslag ud over den bornholmske sammenhæng, de er skabt til. Gennem mange år har det faglige fokus ligget på bebyggelsesplanen på et detaljeret design af byområder ved hjælp af bygninger, belægninger og bænke. Arkitekterne har sat en ære i at tegne hvert eneste element i helheden. I flere af denne konkurrences forslag har man beskrevet en mere overordnet strategi, hvor man udstikker retningslinier og fokuspunkter, og derved skaber et rum for udvikling over tid. Et rum, hvor mange ting kan ske i et tempo, der defineres af brugerne og samfundsudviklingen. Denne mere strategiske måde at tænke på fremstår som relevant for mange områder, der minder om de bornholmske havne, hvor en for hurtig udvikling vil ødelægge det, der er stedets attraktion. De bedste forslag i konkurrencen peger på at havnenes udvikling bør ske relativt langsomt, så havnens sjæl kan nå at følge med. Hvis en havn bebygges uden omtanke og for tæt, kan den miste sin atmosfære det, der gjorde den fascinerende og besøgsværdig i første omgang. Hvis udviklingen sker mere langsomt kan man måske fastholde fascinationen, samtidig med at man tilbyder nye muligheder for liv og virke. [3] Forslag 21/77760 Link Signatur Forslag 1/11517 Gorm Schmidt, Richard Hare og Kaare Skjerning Forslag 42/32362 Michael Brinch og Thomas Grage Forslag 20/15362 Hildur Gunlaugsdottir, Anna Sissela Michaelsdotter Andersson og Eva Stricker Sørensen

6 FORSLAG 45/ PRÆMIE KR ALLE HAVNE Udarbejdet af: EBDNBA arkitekter ApS. Medarbejdere: Nana Diercks, arkitekt MAA; Asta Berit Malmquist, arkitektstuderende; June Paaskesen, landskabsarkitektstuderende; Erik Brandt Dam, landskabsarkitekt MDL, arkitekt MAA [4] Forslaget er et meget præcist og velbeskrevet projekt, der bearbejder alle fire havne, og som samtidig rummer principielle holdninger, der kan gælde for de fleste af Bornholms og Danmarks små havne. Projektet tager udgangspunkt i det atmosfærebegreb, der introduceres i grundlagsmaterialet. Her står, at atmosfære er overordentlig vigtig for attraktivitet, men p.g.a. karakteren af dét, der skaber atmosfære, er det meget svært at gøre atmosfære til mål for en bevidst turismeudviklingsindsats. Netop dette formår forslaget på eksemplarisk vis. Forslaget udpeger det unikke i hver enkelt havn, og fremhæver og forstærker dette ved hjælp af enkle, underspillede indgreb. Det gælder ikke mindst forslaget til havnegårde på Kæmpestranden i Allinge, der på én gang viderebringer den lokale tradition for lukkede strandgårde langs havnen og formidler skalaen i forhold til den store, åbne flade. Havnegårdene står direkte på havnens offentlige flade, mens det private rum etableres indadtil, og ved at satse på ferieboliger og mindre boliger til leje gives der mulighed for, at alle kan komme til at bo her og få del i oplevelsen af den nye havn. Med syv overskrifter, foranderlighed, lokal forankring, bevægelsesrum, typologier, flader, kanter og lys, viser forslaget, hvor lidt der skal gøres, og hvor stor omhu hvormed det skal gøres. Strategien synes dog at komme lidt til kort i forhold til Nørrekås, hvor der trods alt skal større indgreb til end blot en udvidelse af strand og bådebro og antydning af kontakt mellem by og havn på tværs af kystvejen. Hele projektet er formidlet med en række forbilledligt klare og præcise illustrationer, der overbevisende markerer, hvor lidt der skal til for at skabe en platform for en bæredygtig udvikling. Forslaget giver Bornholms Regionskommune et operativt værktøj, som kan sikre havnene en fremtid, vi alle kan være tryg ved, og som kan danne forbillede for Danmarks mange andre småhavnes udvikling.

7 Allinge Havn [5]

8 Nørrekås Lystbådehavn [6] Hasle Havn

9 Årsdale Havn [7]

10 FORSLAG 22/ PRÆMIE KR hasle havn Udarbejdet af: Lisbeth Nørskov Poulsen og Claus Bohn [8] Forslaget er et konkret forslag til Hasle Havn, men det er tydeligt, at forslagets udgangspunkt er det helhedssyn, der er formuleret i forslag 44/37901, der tilsyneladende er udarbejdet af samme forfatter. Derfor har dommerkomiteen valgt at vurdere de to forslag under ét. I dette forslag er udgangspunktet, at udvikling er uundgåelig, men at udviklingen må foregå langsomt efter en forudbestemt plan, hvis man ikke skal miste den enkelte havns særlige værdier. Forfatterne skriver som udgangspunkt: På en lille ø som Bornholm med utroligt mange havne er der ikke basis for røgerier, keramikværksteder og dyre fiskerestauranter i hver en lille fiskerby. De fire havne, denne opgave omhandler, har alle fine kvaliteter, som man bør værdsætte og forædle, men at planlægge havneboliger, erhvervsbyggeri, kulturinstitutioner og ravforretninger på alle havnene er urealistisk. For at undgå at byudvikle på bekostning af havnens eventyrlighed foreslås en tre-faset strategi: Først registrering, så iscenesættelse, så endelig indtagelse. Hermed søger forfatterne at opnå, at stedets væsen siver ind i projektet. Dette dokumenteres i forslag 22/37902, hvor Hasle er beskrevet gennem en knap men meget præcis registrering, og derefter iscenesættes med følgende fem elementer: - en landgangsbro, der sikrer kontakt op til byen - en promenade, der sikrer tilgængelighed til vandet - borgmesterens talerstol som hele byens samlingspunkt - stejlepladsen som fremtidigt sted for udvikling af service og erhverv - skulpturparken, som en aktivering af havnens bløde yderside med forbindelse til røgerierne mod syd I den fremtidige udvikling indtagelsen, foreslås boliger, kultur og erhverv. Projektet præmieres for dets indlevelse i stedet og den præcise, minimalistiske løsning af stedets problemer. Til gengæld opfattes den foreslåede reducering af kajarealet i Hasle som uforståelig, økonomisk urentabel og unødvendig for projektets gennemførelse. Det skal bemærkes, at delingen af projektet i to selvstændige projekter ikke har været en fordel ved bedømmelsen. Forslag 44/37901

11 Stejleplads [9] Promenade Landgangsbro Borgmesterens talerstol Skulpturpark

12 Stejlepladsen [10] Kunstnerbolig og atelier

13 Promenade Borgmesterens talerstol [11] Skulpturpark Promenaden ender i en badebro Udsigt fra byens torv

14 FORSLAG 5/41082 DELT 3. PRÆMIE KR allinge havn Udarbejdet af: Ole Egelund, Kongpetsak og Ole Egelund Arkitekter, og Esben Dannemand Sørensen Forslaget er meget smukt illustreret med tegninger, der minder om Oluf Høsts malerier. Det er et forslag til Allinge, der forbilledligt skaber en sammenhæng gennem hele havnen fra nord til syd eller fra sild til sild! Projektets grundlæggende styrke er den måde, hvorpå der skabes tilgang til vandet både helt i nord mellem klipperne, og i havnebassinerne, hvor kajkanten er høj. Denne tilgængelighed skabes ved hjælp af punktvise nedslag i form af træelementer. Bearbejdningens elementer er i fin overensstemmelse med Allinges eksisterende skala. Med en række markante, præcist placerede lampemaster skabes en lyslinje, der forbinder hele området fra nord til syd. Sammen med stemningsskabende, lavtsiddende lys langs kanterne skabes en smuk og poetisk lyssætning langs hele havnens forløb. Dommerkomiteen finder tanken om træelementer på klipperne urealistisk, da vinterens storme hurtigt vil slå elementerne i stykker. Bebyggelsen på Kæmpestranden findes for privat og lukket i udtryk i forhold til havnerummet, hvor det er mere ønskværdigt med en større skala. [12]

15 [13]

16 FORSLAG 11/83127 DELT 3. PRÆMIE KR allinge havn Udarbejdet af: Rosalina Wenningsted-Torgard og Johanne Heesche [14] Forslag 11/83127 er et forslag til bearbejdning af Allinge Havn. Projektet rummer et forløb af kajkanter, brystninger, siddepladser og promenadeflader, der markerer havnens kanter og skaber kontakt til vandet og klippekysten. I et andet spor, nemlig det tidligere jernbanetracé, skitseres et lysspor, der trækker hele havnens længde frem. Det mest markante og originale element i forslaget er imidlertid, at man har valgt at bevare de eksisterende havnebygninger på Kæmpestranden og ombygge disse til at rumme flere nye funktioner, herunder parkering og boliger. Hermed bevares ikke kun de romantiske gamle anlæg, men også spor af en nærmere og mere rå fortid i form af fiskefabrikken. Hvis dette skal lykkes, kræves der imidlertid en arkitektonisk bearbejdning med større indlevelse og præcision, end det er angivet i projektet. Særligt er de foreslåede tagboliger for høje, og det nye p-hus skæmmer udsynet til en af de flotte, gamle strandgårde. Den klare opdeling mellem offentlig og privat, der opnås ved at løfte boligerne op fra gadeplan, sikrer imidlertid havnen som tilgængeligt rum for alle.

17 [15]

18 FORSLAG 17/90100 INDKØB KR hasle havn Udarbejdet af: Rune Veile og Sara Buhl Bjelke Forslaget indkøbes primært for den gode forbindelse i gennem hele havneområdet fra nord til syd. Ved at skabe gennemstrømning via en kanal mod syd fordobles havnekantens længde, og der åbnes formulighed for en massiv udnyttelse til ny bebyggelse. Projektet giver et billede af et festligt familiested med mange små feriehytter og en stor kunstig strand på den nye ø. Til gengæld er forslaget så ambitiøst og gennemgribende, at der ikke lades meget tilbage af Hasle Havns særlige karakter. [16]

19 FORSLAG 31/01011 INDKØB KR Nørrekås Udarbejdet af: Hasløv & Kjærsgaard. Deltagerteam: Dan Hasløv, arkitekt MAA; Dennis Larsen, arkitekt MAA; Benni Ulbrink, stud arch.; Karen Marie Langkjer, stud. arch. Carl Bro ved Niels Lykkeberg. DHI ved Karsten Mangor Forslaget er et godt bud på nogle af marinaens konkrete udfordringer. Her med tilsanding der vendes til noget positivt en længere strand. Overgangen mellem strand og lystbådehavn løses fint ved at forlænge eksisterende moler og i samme greb udvide marinaens kapacitet. Projektet rummer også andre interessante ideer som en energimole og en feriebydel, der dog virker for dominerende og kompakt i den foreliggende udformning. Generelt savner forslaget en konceptuel sammenhæng mellem de enkelte elementer. [17]

20 FORSLAG 33/55676 INDKØB KR nørrekås Udarbejdet af: Dipl.-Ing. Architektin Siw Wrobel, Dipl.-Ing. Architektin Julia Banerjee; Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin Anja Schaumburg [18] Forslaget viser ganske overbevisende, hvordan man med havnens storskalabygninger kan skabe et forløb af rum, der formidler overgangen fra Rønne by til havnens forskellige flader. Mellem bygninger, flader og bassiner opstår der varierede og indbydende byrum, som kan danne ramme for en maritim atmosfære. Forslagets styrke ligger primært i bebyggelsesstrukturens evne til at skabe rumlig sammenhæng med sine omgivelser netop derfor virker den foreslåede bebyggelse langs Nordre Kystvejs landside som en uforståelig barriere mellem den gamle bydel og havnen.

21 FORSLAG 37/51273 INDKØB KR alle havne Udarbejdet af: Bisgaard Landskabsarkitekter og landskabsarkitekt MAA, MDL, Ph.d. stud. Rikke Munck Petersen. Projektgruppe: Lise Vium, landskabsarkitekt MAA; Sara Rönnes, landskabsarkitekt MAA; Mete Greve, landskabsarkitekt MDL; Rikke Munk Petersen, landskabsarkitekt MAA; Steen Bisgaard Jensen, landskabsarkitekt MAA Projektet er endnu et eksempel på et smukt illustreret projekt, der foreslår nænsomme og langsomme forandringer i havnene. Strategien går ud på at skabe særlige landskabsrum, som skal give identitet til den enkelte havn og danne ramme for fremtidig udvikling. Forslaget fremhæves særligt for den gode behandling af Årsdale med vægt på udvikling af de eksisterende klippeløkker. Og i Nørrekås foreslås en aktivering af det vestlige areal, der strækker sig fra lystbådehavnen og ned til industrihaven, ved at udvikle en regional strandpark. Strategien uddybes med et mere konkret forslag til Allinge Havn. Her virker hoveddisponeringen af havnearealet mod syd vellykket, men den stiliserede, urbane strandeng virker fremmed for naturhavnen og styrker ikke Allinge som landskabsrum. Årsdale Havn [19]

22 NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN Hasle HAVN [20] ALLINGE HAVN ÅrsdaLE HAVN

23 Facts om konkurrencen Udskriver: Bornholms Regionskommune Formål: Konkurrencens formål var at fremkalde forslag til nye funktioner og ny anvendelse af fire karakteristiske havne på Bornholm: Nørrekås Lystbådehavn, Hasle Havn, Allinge Havn og Årsdale Havn. Forslagene skal bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling af de Bornholmske havne og samtidig forhåbentlig virke som forbillede for omdannelse af andre mindre havneområder i Danmark. Konkurrenceperiode: 21. januar maj 2008 Antal indsendte forslag: 41 Antal forslag optaget til bedømmelse: 41 Forslagenes fordeling på havnene: NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN: 9; HASLE HAVN: 9; ALLINGE HAVN: 11; ÅRSDALE HAVN: 3; TVÆRGÅENDE OG SKRIFTLIGE BESVARELSER: 9 Dommerkomité: Borgmester Bjarne Kristiansen; formand for Teknik og Miljøudvalget Leif Olsen; chef for Kommunale Ejendomme, Natur og Plan Knud Erik Thomsen; chef for Vej og Havne Hardy Pedersen, alle Bornholms Regionskommune. Carsten Gjessing, repræsenterende det bornholmske erhvervsliv Kim Caspersen, repræsenterende turistorganisationerne Jørgen Hammer, repræsenterende de bornholmske borgerforeninger Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening, AA: Arkitekt MAA Merete Ahnfeldt-Mollerup; arkitekt MAA Susanne Skov; landskabsarkitekt MAA MDL Jacob Fischer Rådgivere for dommerkomitéen: Faglig koordinator i Kommunale Ejendomme, arkitekt MAA Leif Gregersen; havnekonsulent Jakob Jensen, Kommunale Ejendomme; faglig koordinator i Plan, Bjarne Dreier Christensen alle Bornholms Regionskommune. Arkitekt MAA Bente Beedholm, Regionskommunens konsulent Konkurrencens sekretær: Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind, Akademisk Arkitektforening, AA Bedømmelsesperiode: 25. maj juni 2008 Bedømmelseskriterier: Hvorledes kan havnene over tid forbedres i indholdsmæssig, funktionel og æstetisk henseende med respekt for bæredygtighed, stedet, historien og for de særlige kulturelle og naturmæssige forhold i øvrigt? Bilagsmateriale til konkurrenceprogrammet: Bornholm og Havnene, en stedanalyse af 4 udvalgte havne udarbejdet af planlægningsfirmaet Møller og Grønborg med bistand fra Center for Regional og Turismeforskning, Bornholm, november 2007 Samlet præmiesum: kr Fordeling af præmiesum: Én 1. præmier á kr ; en 2. præmie á kr ; to 3. præmier á kr ; 4 indkøb á kr Konkurrencen offentliggjort: 30. juni 2008 Redaktion: Akademisk Arkitektforening, AA Konkurrencer Layout: Ole Mejlby/Agitprop Tryk: Handy-Print A/S Skive Oplag: 300 Illustrationer og fotos: Forslagsstillerne og Bornholms Regionskommune. Kort på inderside af omslag Krak (R/071214/1). For- og bagsideillustrationer: Vinderforslaget, forslag 45/20137 Udgivelsesdato: 30. juni 2008

24

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

VISIONER FOR HAVNE. Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden.

VISIONER FOR HAVNE. Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden. VISIONER FOR HAVNE 1 Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Visioner for havne Indledning... s. 3 Nye

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

KANDESTEDERNE. Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012

KANDESTEDERNE. Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012 KANDESTEDERNE Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012 Hotel Kandestederne K/S Marathonvej 5 9230 Svenstrup J OVERSIGTSKORT Hjorths Hotel og Kokholms Hotel - baggrund

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse

Forum for Offentlig Topledelse FORUM FOR OFFENTLIG TOPLEDELSE Forum for Offentlig Topledelse Prisopgave Prisopgave for Projekt Forum for Offentlig Topledelse Forum for Offentlig Topledelse udskriver en priskonkurrence i efteråret 2003.

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING

DOMMERBETÆNKNING. PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING DOMMERBETÆNKNING PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING Hermed præsenteres resultatet af den åbne konkurrence om en midlertidig pavillonscene til Kulturmødet Mors 2015.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle haller Lokale og Anlægsfonden Nyt liv i gamle haller Dommerbetænkning Onsdag den 15. oktober 2008 Nyt liv i gamle haller Dommerkomitéens generelle bemærkninger De ni indbudte projekter har i et rigt illustreret

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005 Erhvervsudvikling på Dragør Havn Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik i maj/juni 2009 2 Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere