De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut."

Transkript

1 3/2007 Indhold Så lykkedes det!!! 2 Leder 3 Hjælp - jeg har fundet... 5 En betonchaufførs hverdag 6 Løsningssalg 9 Åbent hus 13 Kort nyt 14 DHL-stafetten 16

2 Så lykkedes det!!! Af Produktionsleder Henrik W. Larsen, Kundekonsulent Niels Larsen og Kundeservicechef Johnny Houtved, Unicon Danmark Søndag den 8. juli i år var dagen, hvor Unicon, efter 14 måneder og 13 dages venten, endelig skulle levere beton til motorvejsbroen i Borgmestersvinget i Nørresundby. I og for sig er der ikke noget mærkeligt i, at Unicon leverer beton til en motorvejsbro, det gør vi jo så tit. Det er heller ikke et særsyn, at en støbning er planlagt til at vare timer, hvor der skal støbes kontinuerligt. Det er kun et spørgsmål om, sammen med bygherren, at foretage en fornuftig planlægning af støbningen og så selvfølgelig en masse velvilje fra de chauffører, blandemestre og laboranter, som kører sådan en opgave i skiftehold. Nej det, der for os er specielt ved netop denne motorvejsbro, er, at det er den selv samme bro, som den 25. april 2006, kl styrtede sammen midt i støbningen. Alle, der var tæt på støbningen denne dag, har lige siden været præget af oplevelsen, og derfor var det noget helt specielt, at vi endelig skulle have afsluttet den opgave, som stoppede så brat og tragisk sidste gang. 2 Jeg tror godt, at jeg tør tale på alles vegne, når jeg siger, at alle var utroligt opsatte på, at opgaven skulle gennemføres til alles tilfredshed, så vi en gang for alle kunne melde opgaven fuldført uden problemer. Ikke kun for vores egen skyld, men også for at være med til at sikre, at Entreprenørfirmaet Norvin & Larsen, Colas Danmark A/S trods alt fik en god oplevelse ud af en af deres vel nok mest triste oplevelser i branchen. Unicon og Norvin & Larsen, har igennem mere end 30 år være trofaste partnere i det nordjyske, og det har selvsagt givet gode og tætte forbindelser igennem alle årene, så selvfølgelig var vi opsatte på, at opgaven skulle gennemføres uden problemer. Det første læs beton var bestilt til levering på den nordgående rampe til kl , og præcis på slaget bakkede den første bil op ad rampen med pudset til betonpumpen samtidig med, at den næste bil holdt klar ved foden af rampen med det første regulære læs beton. Der var travlhed både på fabrikken i Nørresundby og på byggepladsen med disse første læs, for der skulle tages prøver både hjemme og ude, så vi kunne få skudt os ind på det rigtige sætmål og det rigtige luftindhold. Det er noget som typisk tager en 3 4 læs at ramme 100%, og det var da også tilfældet her, men ingen af de læs, som vi leverede i opstarten, afveg mere end acceptabelt fra det ønskede, så opstarten gik helt efter bogen. De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut. Også på byggepladsen var der tilfredshed med både beton og leverance. Ved besøg på pladsen kunne man fornemme, at alt kørte som det skulle. Der var en ro og en fornemmelse af at være ovenpå, som gjorde, at alt virkede stille og roligt, hvilket også fremgik af de positive kommentarer, som vi fik fra støbesjakket om betonkvalitet og flow i leverancen. Tirsdag morgen den 10. juli, kl præcis 37 timer efter at støbningen var påbegyndt - kunne betonsjakket på brostøbningen melde: Nu skal vi ikke bruge mere beton. Opgaven var, bortset fra rengøring af biler og blander, fuldført uden et eneste uheld, og med kun et mindre stop i pumpningen tidligt mandag morgen til følge. Vi er sikre på, at der var mange, der åndede lettet og meget tilfredse op den tirsdag morgen. Tilbage står det afsluttende arbejde med at opspænde broen, nedsænke den og færdiggøre i øvrigt, og vi ønsker Norvin & Larsen, Colas Danmark A/S, al mulig held og lykke med resten af opgaven. Vi glæder os til, at vi første gang får lov til at køre i Borgmestersvinget, den nye frakørsel på Nørresundby-siden af motorvej E45. Fuld gang i støbning af motorvejsbroen i Nørresundby.

3 Leder Af Formand Mario Ciliberto Fremtiden kræver nytænkning Det er en kendsgerning, at Aalborg Portland Group har haft tilfredsstillende fremgang i indtjeningen inden for alle 3 forretningsområder i de sidste år. Også 2007 ser lovende ud. Gunstige konjunkturer og fuld kapacitetsudnyttelse på vores produktionsanlæg på de fleste af vore markeder har gjort dette muligt - ikke at forglemme vor ledelse og vore medarbejdere, der har ydet en stor indsats for at imødekomme den store efterspørgsel. Selv om markant stigende distributions- og energiomkostninger samt stigende omkostninger inden for andre områder har haft en alvorlig påvirkning på resultaterne i , har det generelle billede vist en positiv udvikling inden for vore forretningsområder. Men efter flere års vækst stabiliserer Europa sig inden for flere markeder og vi imødeser faldende efterspørgsel. På det skandinaviske marked, og især i Danmark, synes betonmarkedet allerede at have nået toppen. I USA er billedet mere negativt med et betydeligt fald i byggeriet, og på dette marked er salget af hvid cement allerede faldende. På de fleste af vore vækstmarkeder - i Asien, Nordafrika og Mellemøsten - forventer vi stadig vækst. Desværre er der intet der tyder på, at de globale fragt- og energipriser vil falde. Tværtimod forventes der yderligere stigninger i De allokerede CO 2 -kvoter for perioden , som følge af Kyotoprotokollen, vil også have en markant indflydelse på vores omkostninger og på vores konkurrenceevne for cementproduktionen i Aalborg. Hver ton cement produceret i Aalborg koster ca. DKK 150 alene i CO 2 -afgift. I øjeblikket bygges der cementfabrikker rundt omkring i verden med en hastighed, der ikke er set de seneste 25 år. Hovedparten af denne nye kapacitet bygges uden for Kyoto-protokollen (ingen CO 2 -afgifter) og i lande med generelt lave miljø- og produktionsomkostninger - især i Asien, Nordafrika og Mellemøsten. For at imødekomme en verden i forandring inden for vores industri er intern forandring nødvendigt, både med hensyn til vores omkostningsstruktur og hvordan vi agerer. På samme måde som vore konkurrenter skal vi øge effektiviteten for at øge vores konkurrenceevne nu og på langt sigt. Derfor skal vi i de kommende måneder indtil budget for præsenteres i slutningen af oktober arbejde ihærdigt og nytænke for at sikre fortsat resultatvækst. Mål er blevet sat på Aalborg Portland Groups managementmøde i begyndelsen af september og der ligger et stort arbejde foran os for at nå disse mål. Ud over dette er tæt samarbejde mellem forretningsområder og group-funktioner vigtigt for at opnå synergier, men også for at udnytte innovation og samarbejde på tværs af forretningsområder. Tre vigtige kompetenceområder i Aalborg Portland Group vil blive styrket inden for: Teknisk konstruktion og procesteknologi Indkøb Logistik Det er ikke længere business as usual. Ved at nytænke vores forretning kan vi stadig fortsætte med at opnå de resultater vi skal og forventes at opnå. 3

4 Nyt fra de 3 forretningsområder Lars Østergaard Direktør, Aalborg Portland Hvid Cement Frands I. Grex Direktør, Aalborg Portland Grå Cement Bo Ankerfelt Direktør, Unicon Fabriksbeton Aalborg Portland Hvid Cement I årets første 8 måneder ligger salget på budget i Danmark og 7% over de realiserede mængder i Vi forventer at realisere de budgetterede mængder i resten af året. På eksportmarkederne ligger vi 7% under budget. Det skyldes fortrinsvis afmatning på boligmarkedet i USA. Afsætningen til Tyskland forløber fortsat positivt. Samlet set forventer vi en fordobling af afsætningen set i forhold til I både Rusland og Polen er markederne præget af stærkt stigende efterspørgsel; vi forventer et resultat, der ligger over både budget og resultat for I Kina er der fortsat fokus på kvalitet og leveringssikkerhed; salget forløber meget tilfredsstillende. Vi forventer at implementere ny strategiplan i år. I Mellemøsten fortsætter den hektiske byggeaktivitet med uformindsket styrke. Vi forventer et særdeles positivt resultat for 2007, både i Egypten og på eksportmarkederne. I Malaysia er salget minimalt under budget; vi har endnu ikke set den fremgang i byggesektoren, som var udmeldt tidligere på året. For andet halvår forventer vi dog en forbedring i salget, da længe ventede regeringsinvesteringer ser ud til at blive sat i gang. Vi forventer en afsætning tæt på budget, men over sidste års salg. Salget til Australien er stadig negativt påvirket af den lange tørkeperiode, som har ramt markederne på østkysten. Salget er derfor under budget; det forventer vi for hele året. Salget er på niveau med I Vietnam ser vi stadig en kraftig vækst, hvilket også afspejler sig i salget, som er over samme periode sidste år. For andre markeder forløber salget som forventet med et resultat på niveau med budget. Samlet forventer vi et positivt resultat, der ligger over resultatet i Aalborg Portland Grå Cement Aktivitetsniveauet i dansk byggeri er fortsat historisk højt, om end der ikke er helt så meget fart på som i de foregående kvartaler. For os betyder det at travlheden fra første halvår fortsætter og at 2007 tegner til at blive et rekordår for afsætning af cement på det danske marked. Men vi skal arbejde hårdt for at nå de reviderede afsætningsmål, som er markant over det budgetterede niveau. Det er derfor vigtigt, at vi alle udviser ansvarsbevidsthed og bidrager til, at omkostningerne ikke løber løbsk. Budgetproces for 2008 er i gang, og der ligger store udfordringer forude. Omkostninger til fragt og energi stiger fortsat; intet tyder på mere stabilitet i disse markeder i den nære fremtid. Samtidig befinder vi os i et marked på toppen, hvorfor vi må forvente et fald i aktivitetsniveau og dermed pres på resultatet. I år er det første gang vi skal lave budget i SAP. Det betyder, at vi igen skal lære nyt og tænke i andre baner. Lad os alle møde denne udfordring på en positiv måde og se den som en spændende og lærerig proces, der giver os ny viden om vores virksomhed, så vi kan blive bedre til at betjene kunder og styre omkostninger bliver også en skillelinie, da Aalborg Portland som kvotereguleret virksomhed går ind i Kyoto protokollens første aftaleperiode. Tildeling af kvoter er lavere end behovet og kan i sidste ende betyde, at vi må reducere vores produktion, fordi vi ikke kan opnå dækning for omkostningerne. For at sikre miljøet og vores virksomhed er det vigtigt, at vi reducerer udledning af CO2 på alle produkter. Dem må vi fortsat udvikle og vi må øge brugen af bio-brændsler. God arbejdslyst! Unicon I Unicon har vi sagt velkommen til vores nye direktør for Unicon Danmark, Ole Nørklit. Vi ser klare tegn på, at byggeboomet i Danmark er ved at være ovre. Selvom der fortsat er meget høj aktivitet, så melder de fleste af vores kunder, at de forventer en nedgang til næste år. Vi er derfor i gang med at se på tiltag, der skal forbedre effektiviteten - herunder især forbedre det tværorganisatoriske samarbejde. I Norge har vi haft meget høje salgsvolumener især i region øst og syd, bl.a. på grund af et par store byggeprojekter. Derudover er Norge påvirket af problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft; et problem, som er endnu større her end i Danmark. Boligbyggeriet synes dog også i Norge at have toppet, mens erhvervsbyggeri og anlægsinvesteringer fortsætter på højt niveau. I Sverige har et stort aftag fra Citytunnelprojektet i Malmö, kombineret med leverancer til projektet Entré Malmö, gjort, at fabriksbetonleverancerne er historisk høje. Hertil kommer, at leverancer af især granit ligeledes er høje. Projektleverancerne til Citytunnelprojektet vil dog falde noget til næste år, da projektet nærmer sig sin afslutning. Omvendt vil den igangsatte vækststrategi for fabriksbeton og tilslagsmaterialer, hvor den første nye fabrik nu er åbnet i Varberg, betyde en øget afsætning, der kan kompensere for nedgangen i vore projektleverancer.

5 Hjælp - jeg har fundet en forstenet ørnefod - eller hvad er det, jeg har fundet? Af Finn Surlyk, Professor og Bent Ole Borup, Informationskonsulent Aalborg Portlands kridtgrav i Rørdal er en perle for fossiljægere, som kommer i et større antal, men også virksomhedens medarbejdere kan ind imellem ved et tilfælde falde over et fossil. Det store spørgsmål er ofte, hvad er det for et dyr, der gemmer sig i forsteningen. Bent Ole Borup: - En dag her i foråret ringede maskinarbejder Niels Jørgen Simonsen, som har sin daglige gang i kridtgraven, til mig og spurgte, om ikke jeg kunne kontakte nogle af alle de kloge hoveder, der kommer og leder efter fossiler i kridtgraven. For han havde fundet noget mærkeligt. Som han selv udtrykte det - en forstenet ørnefod eller måske kløerne af en fortidsøgle. Jeg forelagde sagen for professor, dr. scient. Finn Surlyk, der en junidag var på besøg i kridtgraven med et hold yngre kolleger. Finn Surlyk: - Et flot og meget velbevaret fossil kiselsvamp blev fundet af Niels Jørgen Simonsen i Rørdal kalkbrud i maj. Kiselsvampen tilhører de såkaldte hexactinellide svampe, og den levede på bunden af kridthavet for omkring 67 millioner år siden. Der er formodentlig tale om slægten Sestrocladia, der også kendes fra kridtet i The White Cliffs of Dover på sydkysten af England. Svampen levede på mange hundrede meters vanddybde, hvor den fik næring ved at filtrere mikroorganismer ud af havvandet. Vandet blev suget ind i et grenet kanalsystem i kroppen gennem porer i ydervæggen. Inde i kanalerne blev havvandets mikroorganismer filtreret fra af særlige specialiserede celler, og det rensede vand blev derefter ledt ud gennem et andet sæt porer. Kiselsvampe tilhører en ældgammel, primitiv dyregruppe, der kendes tilbage til Kambrium-perioden, 550 millioner år før nu. De har et bærende skelet af kisel, der kan være sammenhængende, som i dette tilfælde, eller kan bestå af små stjerner eller nåleformede spikler. Havsvampe, der altså tilhører dyreriget, findes den dag i dag i havet omkring os. De kan ofte findes skyllet op på stranden ved Vesterhavet efter storme. I troperne høstes de og eksporteres til blandt andet Danmark, hvor de kan købes hos materialisten eller på apoteket som natursvampe der dog ikke har kiselskelet ellers ville de næppe være interessante at bruge som badesvampe. Så, jeg måtte afdramatisere historien. Der var ikke tale om hverken en forstenet ørnefod eller kløerne af en fortidsøgle, men en fossil kiselsvamp! Finn Surlyk og Niels Jørgen Simonsen med det usædvanelige fund. Fakta Du kan læse mere om havsvampe og om kridthavet på følgende hjemmesider: htm 5

6 En betonchaufførs hverdag Frihed, fællesskab og fede biler Af Ulla Schade, Journalist Frihed under ansvar, fællesskab med kollegerne og gode arbejdsforhold på Avedøre-fabrikken er det, der får Michael Andersen til at trives i sit job som betonchauffør. Han har kørt beton i seks år, heraf de sidste halvandet år for Unicon. - Det var en af de nemme dage, sagde Michael Andersen, efter at UniPortens udsendte medarbejder havde fulgt ham en arbejdsdag i betonkanonen. Måske var det nemt, eller også fik han det bare til at se sådan ud. Det er i hvert fald en kendsgerning, at alting på denne smukke sensommer-tirsdag gled som smurt i olie, hvor den ene tur afløste den anden, og opgaverne blev løst til tiden og uden problemer. Michael Andersen har kørt sin første tur, da han ved 8-tiden får selskab i den kun 11 måneder gamle Mercedes Actros båndbil. Førerhuset er yderst komfortabelt med ergonomisk rigtige sæder og et nyt gear, der mærkbart har forbedret hans fysiske arbejdsmiljø. - Jeg har været heldig at få en ny bil, hvor jeg sidder meget bedre og kan skifte gear med et enkelt klik. Før var det som at røre rundt i en suppegryde, fortæller Michael. Jo større udfordring, jo sjovere Næste tur går til en privat parcelhusejer i Kastrup, der skal have 2,5 m3 beton til en udestue. En af de nemmere opgaver, vurderer Michael, hvis pladsen på villavejen ikke er for trang. Michael manøvrerer båndet ind over hækken og styrer hele operationen fra sin fjernbetjening. Opgaven er løst på minutter til både ejerens og entreprenørens store tilfredshed. 6 Men det skal ikke nødvendigvis være nemt. Tværtimod jo sværere, jo sjovere, siger Michael. En udfordring er det for eksempel, når betonen skal afleveres gennem et vindue eller en dør. Det kræver stor præcision i manøvrering af både bil og udstyr. Tjek på tingene i Unicon Som søn af en vognmand har Michael kørt en del. Han har bl.a. været chauffør for Irma og Schulstad, men med en del natarbejde blev det for krævende for familien. Efter fire år som chauffør hos en konkurrent kom han til Unicon og har ikke fortrudt. - I forhold til tidligere job er der mere tjek på tingene her. Vi har bedre ansættelses- og arbejdsforhold, tillidsmandsordning og styr på lønaftaler og overarbejde, siger Michael. Så går turen til Kalvebod Brygge, hvor vi skal levere 7,5 m3 beton til en kloakbæring under en ny vej ved Rigsarkivet. En normal dag som denne ligger på omkring 4-6 ture. I dag glider arbejdet fint, men sådan er det ikke altid. Vejret kan drille, og der er ofte ventetid på byggepladserne, som vælter planlægningen og giver overarbejde. Afveksling i hverdagen Hos sin tidligere arbejdsgiver arbejdede Michael en overgang på laboratorium, men det blev for kedeligt. - Jeg kan godt lide friheden ved at køre alene, men det er lige så vigtigt for mig at tale med kolleger og folk på byggepladserne. Det er meget afvekslende at møde så mange forskellige mennesker hver dag. Jeg vil heller ikke undvære fællesskabet med kollegerne på fabrikken, når vi spiser frokost eller får en kop kaffe sammen.

7 Overblik og is i maven Stress kender Michael ikke så meget til. Som far til fem i alderen 3 måneder til 16 år er det måske heller ikke arbejdet, der stresser mest. Men overblik og is i maven er også vigtige egenskaber for en betonchauffør i uforudsete situationer. - Hvis vi bliver forsinket ude på en byggeplads, er der ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Det tager jeg rimeligt afslappet. Jeg kan ikke arbejde hurtigere, end jeg gør. Men når forsinkelsen fører til overarbejde den dag, hvor jeg skal hente den lille i børnehaven, er det da irriterende. Sikkerhed kræver omtanke Sikkerheden på byggepladserne tager han meget alvorligt. Hjelm, sikkerhedsvest og ditto sko er påbudt for at forebygge og undgå arbejdsskader. - Det er tungt udstyr, vi har med at gøre. Især ude på byggepladser med mange lastbiler og kraner skal man lige tænke sig om en ekstra gang. På små villaveje, hvor pladsen er trang, er der andre hensyn at tage til børn, fodgængere og cyklister. Bilen skal passes og plejes Vi er kun lige landet på fabrikken, da Michael bliver bippet igen. Sidste tur i dag går til Hvidovre Skøjtehal på Gl. Køge Landevej, hvor der skal støbes fundament til ishockeyspillernes nye omklædningsfaciliteter. Tilbage på fabrikken kl er der frokostpause og så er det direkte i bilvask for at blive færdig til almindelig arbejdstids ophør kl. 15. For Michael er det en meget vigtig del af arbejdet at gøre bilen ordentligt ren efter dagens arbejde. Det tager helt op til halvanden time og er den fysisk mest krævende del af arbejdet, mener han. - Det er ikke alle, der lægger lige stor vægt på vask og rengøring, men jeg er meget striks med det, både indvendig og udvendig. Det er mig, der kører mest i bilen. Og jeg passer godt på den. Planlægning er alfa og omega På vej tilbage ringer kørselslederen, Pia Vesti Jørgensen, og spørger, om han kan møde næste morgen kl Men det er ikke så godt lige i morgen, for Michael ved, at han kommer sent hjem samme aften. Pia lover at finde en anden. - Min kørselsleder er min nærmeste kontakt, og det kører rigtig godt. Hun følger op og gør tingene færdig, og der er god kemi. Det betyder alt i hverdagen. Jeg kan sagtens arbejde over, bare jeg ved det lidt i forvejen. Planlægning er vigtig, når man har små børn, siger Michael. Hvad så med fremtiden? Kan Michael Andersen se sig selv som betonchauffør om ti år? - Der er en del overarbejde, og jeg er meget væk fra familien. På den anden side er det et godt job, som jeg er meget glad for lige nu. Det er svært at finde andre job, der kan hamle op med chaufførjobbet i Unicon. 7,5 m3 beton til en kloak på Kalvebod Brygge leveret uden problemer. Det kræver præcision at levere beton over hækken i et parcelhuskvarter. En vigtig del af arbejdet som betonchauffør er den daglige rengøring. af bilen. 7

8 Aalborg White Russia to år efter opstart Af Andrey Andreev, Managing Director, Aalborg White OOO, St. Petersborg Aalborg White Russia har siden starten i 2005 fået godt fat i det russiske marked for hvid cement. Markedet er under stabil udvikling godt hjulpet på vej af høj byggeaktivitet samt interessante fornyelser i det russiske byggeri. Aalborg White OOO Aalborg White OOO i daglig tale Aalborg White Russia, blev etableret i St. Petersborg i slutningen af et betydningsfuldt led i den hvide ekspansionsstrategi i den østlige del af Europa. Salgsselskabets aktiviteter omfatter salg og distribution af AAL- BORG WHITE cement til Rusland og enkelte nabolande i det tidligere Sovjetunionen. Distributionen i Rusland sker fra et lejet lager i St. Petersborg. Aalborg Portland White i Aalborg arrangerer leverancer pr. skib fortrinsvis ton pr. last af AALBORG WHITE cement i 50 kg sække, 25 kg sække samt storsække med 1½ ton. Det er hvid cement, der bliver produceret på Aalborg Portland Groups fabrik i Aalborg. Salgskontoret, der er placeret centralt i St. Petersborg, ledes af direktør Andrey Andreev. Sammen med Anton Nikolaevich Kireenko og Aleksej Igorevich Tomashevsky arbejder Andrey Andreev dagligt intenst med kundeopsøgning og opfølgning i regionen og i nærliggende lande. Endvidere yder Aalborg Portland White, Aalborg teknisk assistance med adskillige besøg om året til kunder i regionen. Russisk byggeindustri I den sidste tiårsperiode er der sket en særdeles positiv udvikling i den russiske byggeindustri. Adskillige russiske byer har undergået en bemærkelsesværdig ændring i byggestilen. Arkitekterne har overvundet tradition og ensartethed og designer nu smukke og originale bygningsværker og skaber nye bygninger fuld af komfort og æstetik. Producenter af bygningsmaterialer tragter efter at være på højde med arkitekternes krav til kvalitet og design. Her kommer vores hvide kvalitetscement lige tilpas. Især lægger man mærke til en enorm stigning i fremstilling af betonsten og lignende produkter, kvalitetsmørtler samt glutinøse strukturer og designstuk, balkoner etc. Kunder Vi segmenterer vores kunder af hvid cement på det russiske marked således: Tørmørtelproducenter Puds-Mixtures til indvendig og udvendig brug i bygninger Farveløsninger Selvnivellerende gulvløsninger Betonprodukter Terrazzo-fliser og haveskulpturer. Siden starten i 2005 har Aalborg White Russia forøget importmængderne af hvid cement væsentligt og stabilt til det russiske marked i 2006 nåede vi således ton. Fremtid Behovet for hvid cement er stærkt stigende og Aalborg White Russia distribuerer cementen fra lageret i St. Petersborg til hele den russiske region, både med tog og lastbil. Vi har samtidig etableret en stabil og solid kundekreds, der værdsætter vores leveringsservice og tekniske bistand til alle forbrugere i regionen. Vores forventninger til det russiske marked kan jeg kort skitsere således: Positiv udvikling med et stærkt stigende salg af hvid cement til et spændende marked. Ny russisk byggestil for privatboliger. 8

9 Løsningssalg - fra grå m 3 til værdiskabende løsninger Af Ulla Schade, Journalist Unicon vil udvikle virksomheden ved at udvide markedet for brug af beton. Det skal blandt andet ske med salg af helhedsorienterede logistikløsninger til byggepladserne samt helt nye løsninger med beton som energieffektivt byggemateriale. Femte og sidste modul af det skandinaviske Unicon Sales Academy løber af stabelen i oktober Det er den foreløbige kulmination i en strategisk satsning, der startede med Go To Marketprojektet i 2004/05. Visionen er at skabe værdi i alle byggeriets faser ved at professionalisere og konceptualisere alle dele af Unicons forretning. - I første omgang fokuserede vi på at strømline de interne processer som fundament for de nye koncepter. Vi udviklede og implementerede Disposystemet, et it-system der er unikt ikke blot i betonbranchen, men også på tværs af industriskel, fastslår salgsdirektør Michael Bühlmann, Unicon Danmark. Forbedret byggelogistik Løsningssalg dækker over to forskellige områder, nemlig beton set i forhold til logistik på byggepladsen og beton som æstetisk, fleksibelt og energirigtigt byggemateriale. - At sælge fabriksbeton er andet og mere end at aflevere et antal m 3 på en byggeplads. UNI-Log er et nyt værdiskabende koncept, der bringer vores logistikkompetence ud til kunderne på byggepladsen. Mere realistisk planlægning sparer tid og omkostninger og giver reelle procesforbedringer for både Unicon og kunden, forklarer Michael Bühlmann. Energieffektive bygninger Beton som byggemateriale konkurrerer med andre materialer som fx stål og træ. - Men tiden arbejder positivt for os på grund af de skærpede politiske krav i EU og Skandinavien til energieffektive huse og bygninger. Beton har fremragende egenskaber til at lagre og afgive kulde og varme. Ved at bruge beton aktivt i klimatisering af bygninger nedbringes energiforbrug til at opvarme og nedkøle. Dermed begrænses CO 2 -udslip til gavn for miljøet, siger regionschef Ole-Martin Woldseth, Unicon Norge. Han har sammen med sin organisation været drivkraft for UNI-Energy, et udviklingsprojekt med fokus på beton til energieffektive boliger i form af bl.a. overflader til gulve og vægge. Med en målgruppe, der spænder over hele værdikæden fra bygherrer til den private forbruger, er markedspotentialet meget stort. Stærkt forskningssamarbejde UNI-Energy er resultatet af et mangeårigt samarbejde med Skandinaviens største uafhængige forskningsorganisation, SINTEF, med base i Trondheim. - Med tværfaglig kompetence i verdensklasse og forskningsområder inden for en lang række industrielle sektorer har Unicon haft meget stort udbytte af at samarbejde med SINTEF, understreger Ole-Martin Woldseth. Synlige resultater med kunderne De nye koncepter for løsningssalg er udviklet i projektgrupper på tværs af Skandinavien. Unicon Sales Academy er drivkraften i implementeringen. Samtlige 50 sælgere i Skandinavien har sammen med topledelsen deltaget i fem moduler, hver af tre dages varighed. Mellem modulerne har deltagerne modtaget coaching af eksterne eksperter i forretningsudvikling. Salgsorganisationen bliver desuden styrket ved at ansætte en række nye Product Managers i Danmark og Norge. De har alle ekspertise i at placere løsningerne rigtigt på markedet og bryde igennem til de nye målgrupper. - Fuldt udbytte af investeringen i nye løsninger kræver kompetenceudvikling på alle niveauer i salgsorganisationen. Vi skal alle være i stand til at udøve god salgsledelse i den nye kontekst og styre en meget mere kompleks salgsproces, siger Michael Bühlmann og understreger, at rejsen langt fra er færdig. - Men selvom implementeringen lige er startet, har vi fået første forsmag på de positive effekter. Det er tydeligt, at organisationen har flyttet sig, og vi har allerede nu produceret synlige resultater, både i den enkelte sælgers faglige og personlige udvikling og i resultaterne med kunderne. 9

10 Skal Aalborg Portland brændemærkes? - Nyt brandingprojekt i Aalborg Portland Grå Cement Af Karina Højgaard, CRM & Marketing Manager og Maiken Krogslund, Brand Koordinator, Aalborg Portland Grå Cement Branding stammer oprindeligt fra det at brændemærke kvæg, så dets ejere kunne adskille det fra hinanden. Denne oprindelse giver i sig selv et godt billede af, hvad det er brandingprojektet i Aalborg Portland går ud på, for ved at brændemærke Aalborg Portland har vi muligheden for at adskille os fra vores konkurrenter og på den måde stå stærkere i markedet. Værdien af brandingprojektet er, at vi i højere grad lærer at tænke fremad og nøje overveje, hvilke udfordringer vi kommer til at stå over for i de kommende år både eksternt og internt. Branding i sin grundform handler om at gøre en forskel og adskille sig fra andre på en sådan måde, at siger man cement, siger man også helt automatisk Aalborg Portland. Sådan er det allerede i dag, dels fordi vi allerede er et stærkt brand, dels fordi vi er den eneste store leverandør på det danske marked. Men spørgsmålet er, om det også er sådan, den dag vi ikke længere er den eneste store leverandør på det danske marked? Og hvad med dem, der ikke er vores kunder i dag eller vores fremtidige medarbejdere, hvad siger de, når vi siger cement? Produktet er ikke nok i sig selv, da et produkt oftest kan kopieres. I stedet er det de medarbejdere, der hver dag arbejder med at udvikle, producere eller sælge produkterne, der udgør en stor del af brandet. Det er også derfor, at alle i Aalborg Portland spiller en væsentlig rolle, når brandet skal styrkes. Branding er at kommunikere alle vores unikke styrker i alle sammenhænge både internt og eksternt - klart og ensartet. Brandingprocessen Forud for brandingprojektets opstart ligger en grundig analyse af vores kultur blandt mange ansatte og kunder. På baggrund af denne analyse udarbejdede vi blandt andet en ny mission og vision og valgte 3 nye værdier som skal implementeres i vores nuværende værdisæt. Vi får således et værdisæt bestående af værdierne: kompetence, samarbejde, ansvar, inspirere, modig og forbillede. Når en værdi skal implementeres betyder det, at den skal levendegøres i hele organisationen. Det er derfor ikke nok, at vi alle har kendskab til værdien, men vi skal vide, hvad værdien betyder og have en klar holdning til, hvordan vi vil arbejde efter værdien i vores dagligdag. I brandingprojektet arbejder vi derfor med forskellige tiltag, der kan sikre, at værdierne levendegøres i Aalborg Portland. Styrke i særklasse I forbindelse med kulturanalysen kom vi frem til, at det grundlæggende kendetegn ved Aalborg Portland er, at vi har det, der skal til: Kundefokus, dygtige medarbejdere, stærke produkter i konstant udvikling og en stor markedsandel - alt sammen noget, der giver os Styrke i særklasse. Det er den historie, vi skal fremhæve om os selv, vores produkter og vores arbejdsplads. Det er også derfor ordene ses i forskellige sammenhænge, både når vi informerer internt, rekrutterer og når vi markedsfører os selv. Det, at vi nu søger medarbejdere i særklasse, betyder ikke, at alle os, der blev ansat inden særklasse-begrebet kom til, ikke er i særklasse. Vi er alle sammen i særklasse og derfor skal alle vores fremtidige ansatte også være det, ellers kan vi jo ikke fortsat producere cement i særklasse. Vi vil løbende informere om nye tiltag i brandingprojektet på Intranettet. Mission Vi driver en lønsom virksomhed i udvikling med udgangspunktet i salg, produktion og distribution af cement og hertil relaterede produkter. Vi gør en forskel for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, og vi bidrager aktivt til samfundsudviklingen og beskyttelse af miljøet. Vision Vi vil være den foretrukne leverandør af cement samt hertil relaterede produkter og løsninger i Nordeuropa. Dermed vil vi skabe fundament til et attraktivt og bæredygtigt byggeri. 10

11 Er du enig i følgende udsagn? Ét blandt mange spørgsmål i en intern spørgeskemaundersøgelse fra RDC, som skal sætte fokus på samarbejdet om forskning og udvikling i gruppen. RDC gennemførte i starten af denne sommer en spørgeskemaundersøgelse til et udvalg af de nuværende samt potentielle samarbejdspartnere i Aalborg Portland, Aalborg White og Unicon. Resultatet har givet en række indikatorer på de fremtidige udfordringer i samarbejdet. De sidste par år har budt på store forandringer i Aalborg Portland Group med nye ejere, forretningsenheder og organisation. For RDC har forandringerne bl.a. betydet, at vi nu er blevet en group-funktion, der er fælles for de tre forretningsenheder. Med den nye organisatoriske placering står RDC over for en række udfordringer som bl.a. at få etableret de nye roller og skabt det helt rigtige fokus til hvert forretningsområde. Som et startskud for denne proces valgte RDC at gennemføre en intern undersøgelse for at afdække kendskab og brug af RDC s ydelser. Det noget omfattende spørgeskema opnåede en høj svarprocent fra de tre forretningsenheder. Hertil er der kommet mange kommentarer, hvilket sammenlagt har givet en glimrende indikation på størrelsen og værdien i det nuværende samarbejde mellem RDC og de tre forretningsenheder. RDC sætter meget stor pris på det høje engagement fra de adspurgte og vil gerne sige tak til de personer, der har bidraget til undersøgelsen. Blandt de mange resultater fra undersøgelsen, tegner der sig et billede at 5 overordnede udfordringer: 1. Fortsat udbygning af kontaktfladen mellem RDC og de enkelte forretningsenheder. 2. RDC s rolle, ydelser og kompetenceniveau skal i højere grad synliggøres og opbygges. 3. Der skal fortsat arbejdes mod et endnu større kundefokus i udviklingsprojekterne, så værdien øges for både Aalborg Portland Group og kunden. 4. Bedre prioritering mellem udviklingsprojekterne, så de vigtigste føres hurtigst gennem innovations-processen. 5. Tættere samarbejde med forretningsenhederne om værktøjer, der understøtter og fremmer innovation. Konklusionerne fra undersøgelsen vil blive diskuteret med ledelsen af forretningsområderne og herefter brugt som input til RDC s strategiproces. RDC ser frem til, i samarbejde med de tre forretningsenheder, at få etableret de nødvendige initiativer for at kunne udvikle samarbejdet med de enkelte forretningsenheder i den rigtige retning. Af Mads Stubgaard-Schmidt Turnusøkonom, RDC Research and Development Centre (RDC) er gruppens forsknings- og udviklingscenter Forretningsenhederne vil ifølge undersøgelsen især have gavn af at benytte følgende ydelser: Forskning Ekspertbistand og rådgivning inden for: Cement og beton Normer og standarder Prøvnings- og analysemetoder. Projektledelse Test, analyser og rådgivning Informationsservice, Group Library

12 Med Toro Rosso inn i fremtiden Af Trygve Stuevold Med ryggen rak og blikket fast mot målet langt der fremme, skrider Team Toro Rosso frem. Over stokk og stein, over land og vann! Team Toro Rosso er ett av sju deltakerteam i Unicon Salgsakademi, et utdanningsopplegg for ledere og medarbeidere i Unicon Salg, i Danmark, Norge og Sverige. Teamet består av elleve tapre ryttere; ulike folk fra ulike land eller områder, og med svært ulike oppgaver og utfordringer i hverdagen. I Salgsakademiet opptrer de i samlet flokk, i vennlig kappestrid med de andre teamene. Det står om gjeve premier, samt heder og ære! Rideturen på bildet er nettopp en slik premie; dagstur på hesteryggen i vakre omgivelser! Den fant sted i juni, i Tydal, Midt-Norge, og kom som resultat av teamets fremragende innsats tidligere i kursopplegget, mellom modul 2 og 3. Teamdeltakerne fra Toro Rosso vil nå i etterkant, hver på sin kant, bidra til å rette fokus mot markedsføring, samarbeidspartnere, referanseprosjekt og intern inspirasjon. Målet med Unicon Salgsakademi er nettopp å skape endring og økt trykk i salgsatferden. I hele organisasjonen gjennom målrettet læring, praktisk trening, coaching og aktiv oppfølging. Frem mot Salgsakademiets modul 5 i oktober har vi satt oss flere nye mål. Og Team Toro Rosso går selvfølgelig for gull, smiler Kjersti Storvold. Dagstur på hesteryggen i vakre omgivelser. Vi er blitt en sammensveiset gjeng som trives veldig godt sammen, og som inspirerer og hjelper hverandre, alltid med et glimt i øyet! forteller deltaker Kjersti Storvold fra Unicon Midt-Vest. Under den to dager lange samlingen i Tydal ble det god plass for faglig arbeid. Det ble gjort store fremskritt i arbeidet med UNI-surface, en løsning som skal sikre pene overflater. Det var svært nyttig at eksperten Jørgen Schou og konsulent René Birk Jensen var med oss disse dagene. 12

13 Åbent Hus for nyuddannede ingeniører og maskinmestre Af Tina Hvidberg, HR-Konsulent, Aalborg Portland Grå cement Mandag den 14. maj gennemførte vi for andet år i træk et Åbent Husarrangement - denne gang for nyuddannede ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og maskinmestre. Dagen var tilrettelagt i samarbejde med Unicon under overskriften Fordi der er forskel på et godt job og et drømmejob. Lidt over 40 kandidater tog imod invitationen. Personalechef Christian H. Brosolat Lorentzen bød velkommen og fortalte om Aalborg Portland Groups udviklingsstrategi og karrieremuligheder for nyuddannede kandidater. Herefter blev deltagerne delt i 2 spor (kemi/bygning og maskin). Kandidater med kemi-baggrund blev transporteret til RDC, hvor de fik en spændende rundvisning og hørte tidligere og nuværende turnusingeniører fortælle om deres karriereforløb i Aalborg Portland Group. Endvidere fortalte teknologichef Ib Jensen om mulighederne for et turnusforløb i samarbejde mellem Unicon og RDC. Kandidater med maskinbaggrund hørte først vedligeholdelseschef Tage Meltofte og vedligeholdelsesingeniør Ole Toft give en introduktion til hvilke afdelinger og opgaver en turnusingeniør vil blive udfordret i. Herefter var det en tur på gå-ben ud på fabrikken, hvor kandidaterne fik lejlighed til at komme helt tæt på de store maskiner. Efter frokost var der busrundvisning på Unicons anlæg på Hjulmagervej og fabrikken i Rørdal. En god oplevelse for deltagerne, som så et ukendt land og fik varmen at føle i det hvide ovnhus. Dagen sluttede med spørgsmål og afsluttende bemærkninger ved direktør Jesper Sand Damtoft; der var fine tilbagemeldinger fra vores gæsters oplevelse af arrangementet. På baggrund af Åbent Hus-arrangementet rekrutterede vi i juni måned 2 turnusingeniører med kemisk baggrund, 1 procesingeniør og 1 maskinmester til vedligeholdelsesfunktionen. Alle 4 er startet i deres nye job pr.1. september. Ingeniører og maskinmestre kikker på cementmaskiner. 13

14 Status Kort nyt fra Unicon Slut med røg på arbejdspladsen - og snart også i bilerne Af Ulla Schade, Journalist Unicon vil gerne være med til at fremme medarbejdernes sunde livsstil. Derfor må der ikke mere ryges inden døre på Unicons arbejdspladser rundt omkring i landet. Den nye rygepolitik er en konsekvens af ny lovgivning, der fra den 15. august skærper reglerne om rygning på arbejdspladser. Men det stopper ikke der. Fra årsskiftet strammer Unicon reglerne yderligere, når der heller ikke mere må ryges i betonbiler og andre firmabiler på gule plader. - Det er der flere gode grunde til, forklarer HR-chef Anni Vejstrup Thomsen. Dels er der sikkerheden, for det er simpelthen farligt at ryge under kørslen. Dels er der chaufførernes arbejdsmiljø. Bilerne er ikke personlige, og den halvdel af Unicons chauffører, der ikke ryger, skal ikke tvinges til at køre i en tilrøget bil. De enkelte ansatte i Unicon både chauffører og andre må forsøge at presse en cigaret ind i ny og næ i den travle hverdag. Der er ingen tvivl om, at de fleste vil ryge mindre, fordi der simpelthen ikke er tid. Men det er vel i bund og grund også hensigten med lovgivningen. Gratis kurser i rygestop Inden rygestoppet i bilerne træder i kraft til nytår, får alle interesserede medarbejdere mulighed for at tage et gratis kursus i rygestop. Kurserne vil blive udbudt rundt omkring i landet i samarbejde med en række kommuner, der tilbyder virksomhedskurser, og hvor der er mulighed for at samle et hold. I de geografiske områder, der ikke har denne ordning, vil Unicon tilbyde andre løsninger. Sikkerhedsudvalget udsender nærmere information om kurserne, så snart der er indgået aftaler lokalt. Kort nyt fra Aalborg Portland Grå Cement Hjælp til børn i Angola Af Maiken Krogslund, Brand Koordinator Aalborg Portland bygger skoler i Angola i samarbejde med Red Barnet. Angola er et land i Afrika, hvor der var krig i næsten 30 år. Krigen er slut nu. Men som altid efterlader en krig fattigdom, sult og sygdom. Værst går det ud over børnenes uddannelse. Mange har ikke råd til at gå i skole, og tilmed er der så langt imellem skolerne, at børnene ofte må gå km hver vej. Det betyder, at mange holder op med at gå i skole og i stedet bruger tiden på at tjene penge til familien. Udannelse skaber fremtiden for Angola, og uden den får de næste generationer svært ved at genopbygge samfundet. Hos Aalborg Portland mener vi, at alle har ret til at udvikle deres kompetencer. Derfor støttede vi Red Barnets projekt den 28/8, hvor børn fra 5. klasse på Gug Skole byggede en skole af mursten produceret i kork. Skolen skulle gøre opmærksom på, at børnene i Angola mangler skoler. Murstenene var sponsoreret af forskellige virksomheder, heriblandt Aalborg Portland. Pengene fra skolebyggeriet indgår i Red Barnets landsindsamling, som i år har fokus på uddannelse. Vil du vide mere om projektet i Angola, kan du klikke dig ind på Direktør i Red Barnet Mimi Jacobsen og Aalborgs borgmester Henning G. Jensen inspicerer Gug-børnenes skolebyggeri. 14

15 Kort nyt Aalborg Portland White Endnu engang hvid cement til Grækenland Af Jakob Fabritius Nørregaard, Area Sales Manager, Aalborg Portland White Nationalmuseet i Athen havde pålagt det athenske firma Ktistor S.A. Construction Co. og Exelkat S.A. opgaven med at restaurere det gamle National Technical University of Athens. Hvid cement var en vigtig bestanddel. Adskillige hvide cementer fra europæiske cementproducenter blev testet, så de kunne godkendes til restaurering af den gamle universitetsbygning. En meget vigtig parameter i afprøvningen var en perfekt kornkurve. Den kunne vi fremvise for Ktistors teknikere. Aalborg White havde tidligere leveret hvid cement til restaurering af store dele af Akropolis, med et perfekt resultat, og endnu engang blev vores hvide cement valgt blandt adskillige konkurrenter i Europa, bl.a. fordi vi kunne levere en fremragende kvalitet. Vi leverede i alt 250 ton til projektet, som blev afsluttet med et flot resultat. Nationalmuseets indgang under restaurering med hvid cement. Kort nyt fra Aalborg Portland Group Elektronmikroskop på RDC Af Jakob Lund, Geolog, RDC Et af RDC s mest avancerede instrumenter er et elektronmikroskop, produceret af Phillips og hedder noget så eksotisk som ESEM XL30. Mange mennesker bliver tit benovet over apparatet, men i virkeligheden er det kort fortalt en blanding mellem en avanceret lyspære og et TV-apparat! Ved at tænde for strømmen til lyspæren dannes en elektronstråle. Når elektronstrålen rammer prøven, sker en masse: Noget af strålen vil blive reflekteret, mens andet af den reagerer med prøven. Hvad bruger vi vores elektronmikroskop til? Ligesom i et almindeligt lysmikroskop kan vi forstørre små ting, så vi bedre kan se dem. Men i forhold til et almindeligt mikroskop kan vores elektronmikroskop forstørre meget, meget mere. Faktisk kan man gå i så små detaljer, at man kan pege på et punkt, der er ca. 2-3µm (2-3 milliontedele af en meter ca. 10 gange tyndere end et menneskehår) og analysere for en kemisk sammensætning; fx indholdet af jern, calcium, silicium, magnesium m.m. Hvorfor vil vi studere ting i så stor forstørrelse? Der kan være mange grunde til, at vi vil se ting i detaljer. Hvis vi overvejer at bruge nye råmaterialer eller vil tilsætte nye ting i vores ovne, er det jo vigtigt at vide, hvad det er, vi tilsætter. Tilsætter vi nyt i råmaterialerne, hvad sker der så med vores klinker og vores klinkermineraler? Til dette spørgsmål er det oplagt at bruge et elektronmikroskop til at analysere de enkelte klinkermineraler, og se hvordan de ligger i forhold til hinanden. Herved kan vi se hvor og hvordan de nye ting optages i klinkermineralerne. Dette kan i sidste ende have stor betydning både for produktion af klinker og for, hvor hurtigt den færdige cement afbinder og udvikler sin styrke. ESEM XL30 er et apparat, som giver RDC vigtig viden til at udvikle bedre og billigere produkter. 15

16 Returneres ved varig adresseændring DHL-stafetten Af Steen Skrubbeltrang, Interessekontoret, Aalborg Christina Brandt Due Andersen, Unicon Årets DHL-Stafet i Aalborg var et tilløbsstykke. Ikke mindre end havde tilmeldt sig, og det var næsten en 3-dobling i forhold til sidste år. Aalborg Firmasports baner var start- og målområde, og der var godt fyldt op med telte og pavilloner fra de mange deltagende hold. Med Tine Riis fra Team Industri som inspirerende indpisker fik vi samlet 5 hold a 5 løbere m/k, der alle klarede strækningen omkring travbanen i Aalborg på 5 km i fin stil. Henrik Sand havde dog brug for lidt støtte på turen, så han havde valgt at tage sin søn med i klapvogn, og med den som pacer kom han rundt i en særdeles fin tid. Mon ikke den klapvogn var tunet? Efter at de sidste løbere var klappet ind, var det tid til socialt samvær i de medbragte pavilloner. De gav læ mod den kølige aftenvestenvind, så vi ikke frøs, mens væskebalancen blev genoprettet. Det var vores debut i løbet, men jeg tror at jeg kan love, at vi kommer tilbage igen næste år med endnu flere tilmeldte hold. Henrik Sand med sin pacervogn. DHL-stafet i København blev mere end et tilløbsstykke! Der var tilmeldte fordelt over 4 dage. I Unicon stillede vi med 7 hold. Vi var virkelig klar til at løbe nyt tøj, nye strømper - masser af energi. Fra Unicon stillede vi med vidt forskellige forventninger de konkurrencelystne, dem som skulle under 30 minutter, en enkelt, som ønskede 2 ture og så var vi nogle, der blot gik efter at gennemføre med krop og helbred i behold. Alle fik indfriet deres forventninger mange blev endda positivt overrasket! Det var en temmelig kølig aften, hvorfor vi brugte meget energi på at heppe på vores kollegaer, når de spænede forbi teltet. Der blev lystigt talt om at gentage succesen til næste år, hvorfor vi med denne artikel garanterer, at vi løber igen i Dette skal hermed være en opfordring til samtlige medarbejdere om allerede nu at gå i træningslejr, da målet er at udvide holdantal markant. Bemærk den flotte betonbil. Redaktionsudvalg Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Anders Thorup - formand Anni Vejstrup Thomsen Henrik Hougaard Christian H. Brosolat Lorentzen Poul Dahl - ansvarshav. redaktør Forsidefoto: Fossil kiselsvamp fundet i Aalborg Portlands kridtgrav. Layout - Charlotte Krebs Hurup

SAP - 9 måneder efter go-live

SAP - 9 måneder efter go-live 4/2007 Indhold SAP - 9 måneder efter go-live 2 Leder 3 Klimaundersøgelse 5 Sveriges største granitbrud 7 Uddannelsesmesse i Gigantium 11 Ramadan Kareem 12 Salgsakademi 13 Kort nyt 14 SAP - 9 måneder efter

Læs mere

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern,

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern, 2/2006 Indhold Formanden har ordet 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Præsentation af bladets navn 5 Evaluering af brokollaps 6 Aalborg Portland White i Tyskland 11 Cementproduktion 12 Status

Læs mere

Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina

Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina 4/2009 Leder Annus Horribilis for den globale cementindustri Mario Ciliberto Formand 2009 blev Annus Horribilis-året for den globale cementindustri. Det var

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Member of

ÅRSRAPPORT 2007. Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere