De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut."

Transkript

1 3/2007 Indhold Så lykkedes det!!! 2 Leder 3 Hjælp - jeg har fundet... 5 En betonchaufførs hverdag 6 Løsningssalg 9 Åbent hus 13 Kort nyt 14 DHL-stafetten 16

2 Så lykkedes det!!! Af Produktionsleder Henrik W. Larsen, Kundekonsulent Niels Larsen og Kundeservicechef Johnny Houtved, Unicon Danmark Søndag den 8. juli i år var dagen, hvor Unicon, efter 14 måneder og 13 dages venten, endelig skulle levere beton til motorvejsbroen i Borgmestersvinget i Nørresundby. I og for sig er der ikke noget mærkeligt i, at Unicon leverer beton til en motorvejsbro, det gør vi jo så tit. Det er heller ikke et særsyn, at en støbning er planlagt til at vare timer, hvor der skal støbes kontinuerligt. Det er kun et spørgsmål om, sammen med bygherren, at foretage en fornuftig planlægning af støbningen og så selvfølgelig en masse velvilje fra de chauffører, blandemestre og laboranter, som kører sådan en opgave i skiftehold. Nej det, der for os er specielt ved netop denne motorvejsbro, er, at det er den selv samme bro, som den 25. april 2006, kl styrtede sammen midt i støbningen. Alle, der var tæt på støbningen denne dag, har lige siden været præget af oplevelsen, og derfor var det noget helt specielt, at vi endelig skulle have afsluttet den opgave, som stoppede så brat og tragisk sidste gang. 2 Jeg tror godt, at jeg tør tale på alles vegne, når jeg siger, at alle var utroligt opsatte på, at opgaven skulle gennemføres til alles tilfredshed, så vi en gang for alle kunne melde opgaven fuldført uden problemer. Ikke kun for vores egen skyld, men også for at være med til at sikre, at Entreprenørfirmaet Norvin & Larsen, Colas Danmark A/S trods alt fik en god oplevelse ud af en af deres vel nok mest triste oplevelser i branchen. Unicon og Norvin & Larsen, har igennem mere end 30 år være trofaste partnere i det nordjyske, og det har selvsagt givet gode og tætte forbindelser igennem alle årene, så selvfølgelig var vi opsatte på, at opgaven skulle gennemføres uden problemer. Det første læs beton var bestilt til levering på den nordgående rampe til kl , og præcis på slaget bakkede den første bil op ad rampen med pudset til betonpumpen samtidig med, at den næste bil holdt klar ved foden af rampen med det første regulære læs beton. Der var travlhed både på fabrikken i Nørresundby og på byggepladsen med disse første læs, for der skulle tages prøver både hjemme og ude, så vi kunne få skudt os ind på det rigtige sætmål og det rigtige luftindhold. Det er noget som typisk tager en 3 4 læs at ramme 100%, og det var da også tilfældet her, men ingen af de læs, som vi leverede i opstarten, afveg mere end acceptabelt fra det ønskede, så opstarten gik helt efter bogen. De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut. Også på byggepladsen var der tilfredshed med både beton og leverance. Ved besøg på pladsen kunne man fornemme, at alt kørte som det skulle. Der var en ro og en fornemmelse af at være ovenpå, som gjorde, at alt virkede stille og roligt, hvilket også fremgik af de positive kommentarer, som vi fik fra støbesjakket om betonkvalitet og flow i leverancen. Tirsdag morgen den 10. juli, kl præcis 37 timer efter at støbningen var påbegyndt - kunne betonsjakket på brostøbningen melde: Nu skal vi ikke bruge mere beton. Opgaven var, bortset fra rengøring af biler og blander, fuldført uden et eneste uheld, og med kun et mindre stop i pumpningen tidligt mandag morgen til følge. Vi er sikre på, at der var mange, der åndede lettet og meget tilfredse op den tirsdag morgen. Tilbage står det afsluttende arbejde med at opspænde broen, nedsænke den og færdiggøre i øvrigt, og vi ønsker Norvin & Larsen, Colas Danmark A/S, al mulig held og lykke med resten af opgaven. Vi glæder os til, at vi første gang får lov til at køre i Borgmestersvinget, den nye frakørsel på Nørresundby-siden af motorvej E45. Fuld gang i støbning af motorvejsbroen i Nørresundby.

3 Leder Af Formand Mario Ciliberto Fremtiden kræver nytænkning Det er en kendsgerning, at Aalborg Portland Group har haft tilfredsstillende fremgang i indtjeningen inden for alle 3 forretningsområder i de sidste år. Også 2007 ser lovende ud. Gunstige konjunkturer og fuld kapacitetsudnyttelse på vores produktionsanlæg på de fleste af vore markeder har gjort dette muligt - ikke at forglemme vor ledelse og vore medarbejdere, der har ydet en stor indsats for at imødekomme den store efterspørgsel. Selv om markant stigende distributions- og energiomkostninger samt stigende omkostninger inden for andre områder har haft en alvorlig påvirkning på resultaterne i , har det generelle billede vist en positiv udvikling inden for vore forretningsområder. Men efter flere års vækst stabiliserer Europa sig inden for flere markeder og vi imødeser faldende efterspørgsel. På det skandinaviske marked, og især i Danmark, synes betonmarkedet allerede at have nået toppen. I USA er billedet mere negativt med et betydeligt fald i byggeriet, og på dette marked er salget af hvid cement allerede faldende. På de fleste af vore vækstmarkeder - i Asien, Nordafrika og Mellemøsten - forventer vi stadig vækst. Desværre er der intet der tyder på, at de globale fragt- og energipriser vil falde. Tværtimod forventes der yderligere stigninger i De allokerede CO 2 -kvoter for perioden , som følge af Kyotoprotokollen, vil også have en markant indflydelse på vores omkostninger og på vores konkurrenceevne for cementproduktionen i Aalborg. Hver ton cement produceret i Aalborg koster ca. DKK 150 alene i CO 2 -afgift. I øjeblikket bygges der cementfabrikker rundt omkring i verden med en hastighed, der ikke er set de seneste 25 år. Hovedparten af denne nye kapacitet bygges uden for Kyoto-protokollen (ingen CO 2 -afgifter) og i lande med generelt lave miljø- og produktionsomkostninger - især i Asien, Nordafrika og Mellemøsten. For at imødekomme en verden i forandring inden for vores industri er intern forandring nødvendigt, både med hensyn til vores omkostningsstruktur og hvordan vi agerer. På samme måde som vore konkurrenter skal vi øge effektiviteten for at øge vores konkurrenceevne nu og på langt sigt. Derfor skal vi i de kommende måneder indtil budget for præsenteres i slutningen af oktober arbejde ihærdigt og nytænke for at sikre fortsat resultatvækst. Mål er blevet sat på Aalborg Portland Groups managementmøde i begyndelsen af september og der ligger et stort arbejde foran os for at nå disse mål. Ud over dette er tæt samarbejde mellem forretningsområder og group-funktioner vigtigt for at opnå synergier, men også for at udnytte innovation og samarbejde på tværs af forretningsområder. Tre vigtige kompetenceområder i Aalborg Portland Group vil blive styrket inden for: Teknisk konstruktion og procesteknologi Indkøb Logistik Det er ikke længere business as usual. Ved at nytænke vores forretning kan vi stadig fortsætte med at opnå de resultater vi skal og forventes at opnå. 3

4 Nyt fra de 3 forretningsområder Lars Østergaard Direktør, Aalborg Portland Hvid Cement Frands I. Grex Direktør, Aalborg Portland Grå Cement Bo Ankerfelt Direktør, Unicon Fabriksbeton Aalborg Portland Hvid Cement I årets første 8 måneder ligger salget på budget i Danmark og 7% over de realiserede mængder i Vi forventer at realisere de budgetterede mængder i resten af året. På eksportmarkederne ligger vi 7% under budget. Det skyldes fortrinsvis afmatning på boligmarkedet i USA. Afsætningen til Tyskland forløber fortsat positivt. Samlet set forventer vi en fordobling af afsætningen set i forhold til I både Rusland og Polen er markederne præget af stærkt stigende efterspørgsel; vi forventer et resultat, der ligger over både budget og resultat for I Kina er der fortsat fokus på kvalitet og leveringssikkerhed; salget forløber meget tilfredsstillende. Vi forventer at implementere ny strategiplan i år. I Mellemøsten fortsætter den hektiske byggeaktivitet med uformindsket styrke. Vi forventer et særdeles positivt resultat for 2007, både i Egypten og på eksportmarkederne. I Malaysia er salget minimalt under budget; vi har endnu ikke set den fremgang i byggesektoren, som var udmeldt tidligere på året. For andet halvår forventer vi dog en forbedring i salget, da længe ventede regeringsinvesteringer ser ud til at blive sat i gang. Vi forventer en afsætning tæt på budget, men over sidste års salg. Salget til Australien er stadig negativt påvirket af den lange tørkeperiode, som har ramt markederne på østkysten. Salget er derfor under budget; det forventer vi for hele året. Salget er på niveau med I Vietnam ser vi stadig en kraftig vækst, hvilket også afspejler sig i salget, som er over samme periode sidste år. For andre markeder forløber salget som forventet med et resultat på niveau med budget. Samlet forventer vi et positivt resultat, der ligger over resultatet i Aalborg Portland Grå Cement Aktivitetsniveauet i dansk byggeri er fortsat historisk højt, om end der ikke er helt så meget fart på som i de foregående kvartaler. For os betyder det at travlheden fra første halvår fortsætter og at 2007 tegner til at blive et rekordår for afsætning af cement på det danske marked. Men vi skal arbejde hårdt for at nå de reviderede afsætningsmål, som er markant over det budgetterede niveau. Det er derfor vigtigt, at vi alle udviser ansvarsbevidsthed og bidrager til, at omkostningerne ikke løber løbsk. Budgetproces for 2008 er i gang, og der ligger store udfordringer forude. Omkostninger til fragt og energi stiger fortsat; intet tyder på mere stabilitet i disse markeder i den nære fremtid. Samtidig befinder vi os i et marked på toppen, hvorfor vi må forvente et fald i aktivitetsniveau og dermed pres på resultatet. I år er det første gang vi skal lave budget i SAP. Det betyder, at vi igen skal lære nyt og tænke i andre baner. Lad os alle møde denne udfordring på en positiv måde og se den som en spændende og lærerig proces, der giver os ny viden om vores virksomhed, så vi kan blive bedre til at betjene kunder og styre omkostninger bliver også en skillelinie, da Aalborg Portland som kvotereguleret virksomhed går ind i Kyoto protokollens første aftaleperiode. Tildeling af kvoter er lavere end behovet og kan i sidste ende betyde, at vi må reducere vores produktion, fordi vi ikke kan opnå dækning for omkostningerne. For at sikre miljøet og vores virksomhed er det vigtigt, at vi reducerer udledning af CO2 på alle produkter. Dem må vi fortsat udvikle og vi må øge brugen af bio-brændsler. God arbejdslyst! Unicon I Unicon har vi sagt velkommen til vores nye direktør for Unicon Danmark, Ole Nørklit. Vi ser klare tegn på, at byggeboomet i Danmark er ved at være ovre. Selvom der fortsat er meget høj aktivitet, så melder de fleste af vores kunder, at de forventer en nedgang til næste år. Vi er derfor i gang med at se på tiltag, der skal forbedre effektiviteten - herunder især forbedre det tværorganisatoriske samarbejde. I Norge har vi haft meget høje salgsvolumener især i region øst og syd, bl.a. på grund af et par store byggeprojekter. Derudover er Norge påvirket af problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft; et problem, som er endnu større her end i Danmark. Boligbyggeriet synes dog også i Norge at have toppet, mens erhvervsbyggeri og anlægsinvesteringer fortsætter på højt niveau. I Sverige har et stort aftag fra Citytunnelprojektet i Malmö, kombineret med leverancer til projektet Entré Malmö, gjort, at fabriksbetonleverancerne er historisk høje. Hertil kommer, at leverancer af især granit ligeledes er høje. Projektleverancerne til Citytunnelprojektet vil dog falde noget til næste år, da projektet nærmer sig sin afslutning. Omvendt vil den igangsatte vækststrategi for fabriksbeton og tilslagsmaterialer, hvor den første nye fabrik nu er åbnet i Varberg, betyde en øget afsætning, der kan kompensere for nedgangen i vore projektleverancer.

5 Hjælp - jeg har fundet en forstenet ørnefod - eller hvad er det, jeg har fundet? Af Finn Surlyk, Professor og Bent Ole Borup, Informationskonsulent Aalborg Portlands kridtgrav i Rørdal er en perle for fossiljægere, som kommer i et større antal, men også virksomhedens medarbejdere kan ind imellem ved et tilfælde falde over et fossil. Det store spørgsmål er ofte, hvad er det for et dyr, der gemmer sig i forsteningen. Bent Ole Borup: - En dag her i foråret ringede maskinarbejder Niels Jørgen Simonsen, som har sin daglige gang i kridtgraven, til mig og spurgte, om ikke jeg kunne kontakte nogle af alle de kloge hoveder, der kommer og leder efter fossiler i kridtgraven. For han havde fundet noget mærkeligt. Som han selv udtrykte det - en forstenet ørnefod eller måske kløerne af en fortidsøgle. Jeg forelagde sagen for professor, dr. scient. Finn Surlyk, der en junidag var på besøg i kridtgraven med et hold yngre kolleger. Finn Surlyk: - Et flot og meget velbevaret fossil kiselsvamp blev fundet af Niels Jørgen Simonsen i Rørdal kalkbrud i maj. Kiselsvampen tilhører de såkaldte hexactinellide svampe, og den levede på bunden af kridthavet for omkring 67 millioner år siden. Der er formodentlig tale om slægten Sestrocladia, der også kendes fra kridtet i The White Cliffs of Dover på sydkysten af England. Svampen levede på mange hundrede meters vanddybde, hvor den fik næring ved at filtrere mikroorganismer ud af havvandet. Vandet blev suget ind i et grenet kanalsystem i kroppen gennem porer i ydervæggen. Inde i kanalerne blev havvandets mikroorganismer filtreret fra af særlige specialiserede celler, og det rensede vand blev derefter ledt ud gennem et andet sæt porer. Kiselsvampe tilhører en ældgammel, primitiv dyregruppe, der kendes tilbage til Kambrium-perioden, 550 millioner år før nu. De har et bærende skelet af kisel, der kan være sammenhængende, som i dette tilfælde, eller kan bestå af små stjerner eller nåleformede spikler. Havsvampe, der altså tilhører dyreriget, findes den dag i dag i havet omkring os. De kan ofte findes skyllet op på stranden ved Vesterhavet efter storme. I troperne høstes de og eksporteres til blandt andet Danmark, hvor de kan købes hos materialisten eller på apoteket som natursvampe der dog ikke har kiselskelet ellers ville de næppe være interessante at bruge som badesvampe. Så, jeg måtte afdramatisere historien. Der var ikke tale om hverken en forstenet ørnefod eller kløerne af en fortidsøgle, men en fossil kiselsvamp! Finn Surlyk og Niels Jørgen Simonsen med det usædvanelige fund. Fakta Du kan læse mere om havsvampe og om kridthavet på følgende hjemmesider: htm 5

6 En betonchaufførs hverdag Frihed, fællesskab og fede biler Af Ulla Schade, Journalist Frihed under ansvar, fællesskab med kollegerne og gode arbejdsforhold på Avedøre-fabrikken er det, der får Michael Andersen til at trives i sit job som betonchauffør. Han har kørt beton i seks år, heraf de sidste halvandet år for Unicon. - Det var en af de nemme dage, sagde Michael Andersen, efter at UniPortens udsendte medarbejder havde fulgt ham en arbejdsdag i betonkanonen. Måske var det nemt, eller også fik han det bare til at se sådan ud. Det er i hvert fald en kendsgerning, at alting på denne smukke sensommer-tirsdag gled som smurt i olie, hvor den ene tur afløste den anden, og opgaverne blev løst til tiden og uden problemer. Michael Andersen har kørt sin første tur, da han ved 8-tiden får selskab i den kun 11 måneder gamle Mercedes Actros båndbil. Førerhuset er yderst komfortabelt med ergonomisk rigtige sæder og et nyt gear, der mærkbart har forbedret hans fysiske arbejdsmiljø. - Jeg har været heldig at få en ny bil, hvor jeg sidder meget bedre og kan skifte gear med et enkelt klik. Før var det som at røre rundt i en suppegryde, fortæller Michael. Jo større udfordring, jo sjovere Næste tur går til en privat parcelhusejer i Kastrup, der skal have 2,5 m3 beton til en udestue. En af de nemmere opgaver, vurderer Michael, hvis pladsen på villavejen ikke er for trang. Michael manøvrerer båndet ind over hækken og styrer hele operationen fra sin fjernbetjening. Opgaven er løst på minutter til både ejerens og entreprenørens store tilfredshed. 6 Men det skal ikke nødvendigvis være nemt. Tværtimod jo sværere, jo sjovere, siger Michael. En udfordring er det for eksempel, når betonen skal afleveres gennem et vindue eller en dør. Det kræver stor præcision i manøvrering af både bil og udstyr. Tjek på tingene i Unicon Som søn af en vognmand har Michael kørt en del. Han har bl.a. været chauffør for Irma og Schulstad, men med en del natarbejde blev det for krævende for familien. Efter fire år som chauffør hos en konkurrent kom han til Unicon og har ikke fortrudt. - I forhold til tidligere job er der mere tjek på tingene her. Vi har bedre ansættelses- og arbejdsforhold, tillidsmandsordning og styr på lønaftaler og overarbejde, siger Michael. Så går turen til Kalvebod Brygge, hvor vi skal levere 7,5 m3 beton til en kloakbæring under en ny vej ved Rigsarkivet. En normal dag som denne ligger på omkring 4-6 ture. I dag glider arbejdet fint, men sådan er det ikke altid. Vejret kan drille, og der er ofte ventetid på byggepladserne, som vælter planlægningen og giver overarbejde. Afveksling i hverdagen Hos sin tidligere arbejdsgiver arbejdede Michael en overgang på laboratorium, men det blev for kedeligt. - Jeg kan godt lide friheden ved at køre alene, men det er lige så vigtigt for mig at tale med kolleger og folk på byggepladserne. Det er meget afvekslende at møde så mange forskellige mennesker hver dag. Jeg vil heller ikke undvære fællesskabet med kollegerne på fabrikken, når vi spiser frokost eller får en kop kaffe sammen.

7 Overblik og is i maven Stress kender Michael ikke så meget til. Som far til fem i alderen 3 måneder til 16 år er det måske heller ikke arbejdet, der stresser mest. Men overblik og is i maven er også vigtige egenskaber for en betonchauffør i uforudsete situationer. - Hvis vi bliver forsinket ude på en byggeplads, er der ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Det tager jeg rimeligt afslappet. Jeg kan ikke arbejde hurtigere, end jeg gør. Men når forsinkelsen fører til overarbejde den dag, hvor jeg skal hente den lille i børnehaven, er det da irriterende. Sikkerhed kræver omtanke Sikkerheden på byggepladserne tager han meget alvorligt. Hjelm, sikkerhedsvest og ditto sko er påbudt for at forebygge og undgå arbejdsskader. - Det er tungt udstyr, vi har med at gøre. Især ude på byggepladser med mange lastbiler og kraner skal man lige tænke sig om en ekstra gang. På små villaveje, hvor pladsen er trang, er der andre hensyn at tage til børn, fodgængere og cyklister. Bilen skal passes og plejes Vi er kun lige landet på fabrikken, da Michael bliver bippet igen. Sidste tur i dag går til Hvidovre Skøjtehal på Gl. Køge Landevej, hvor der skal støbes fundament til ishockeyspillernes nye omklædningsfaciliteter. Tilbage på fabrikken kl er der frokostpause og så er det direkte i bilvask for at blive færdig til almindelig arbejdstids ophør kl. 15. For Michael er det en meget vigtig del af arbejdet at gøre bilen ordentligt ren efter dagens arbejde. Det tager helt op til halvanden time og er den fysisk mest krævende del af arbejdet, mener han. - Det er ikke alle, der lægger lige stor vægt på vask og rengøring, men jeg er meget striks med det, både indvendig og udvendig. Det er mig, der kører mest i bilen. Og jeg passer godt på den. Planlægning er alfa og omega På vej tilbage ringer kørselslederen, Pia Vesti Jørgensen, og spørger, om han kan møde næste morgen kl Men det er ikke så godt lige i morgen, for Michael ved, at han kommer sent hjem samme aften. Pia lover at finde en anden. - Min kørselsleder er min nærmeste kontakt, og det kører rigtig godt. Hun følger op og gør tingene færdig, og der er god kemi. Det betyder alt i hverdagen. Jeg kan sagtens arbejde over, bare jeg ved det lidt i forvejen. Planlægning er vigtig, når man har små børn, siger Michael. Hvad så med fremtiden? Kan Michael Andersen se sig selv som betonchauffør om ti år? - Der er en del overarbejde, og jeg er meget væk fra familien. På den anden side er det et godt job, som jeg er meget glad for lige nu. Det er svært at finde andre job, der kan hamle op med chaufførjobbet i Unicon. 7,5 m3 beton til en kloak på Kalvebod Brygge leveret uden problemer. Det kræver præcision at levere beton over hækken i et parcelhuskvarter. En vigtig del af arbejdet som betonchauffør er den daglige rengøring. af bilen. 7

8 Aalborg White Russia to år efter opstart Af Andrey Andreev, Managing Director, Aalborg White OOO, St. Petersborg Aalborg White Russia har siden starten i 2005 fået godt fat i det russiske marked for hvid cement. Markedet er under stabil udvikling godt hjulpet på vej af høj byggeaktivitet samt interessante fornyelser i det russiske byggeri. Aalborg White OOO Aalborg White OOO i daglig tale Aalborg White Russia, blev etableret i St. Petersborg i slutningen af et betydningsfuldt led i den hvide ekspansionsstrategi i den østlige del af Europa. Salgsselskabets aktiviteter omfatter salg og distribution af AAL- BORG WHITE cement til Rusland og enkelte nabolande i det tidligere Sovjetunionen. Distributionen i Rusland sker fra et lejet lager i St. Petersborg. Aalborg Portland White i Aalborg arrangerer leverancer pr. skib fortrinsvis ton pr. last af AALBORG WHITE cement i 50 kg sække, 25 kg sække samt storsække med 1½ ton. Det er hvid cement, der bliver produceret på Aalborg Portland Groups fabrik i Aalborg. Salgskontoret, der er placeret centralt i St. Petersborg, ledes af direktør Andrey Andreev. Sammen med Anton Nikolaevich Kireenko og Aleksej Igorevich Tomashevsky arbejder Andrey Andreev dagligt intenst med kundeopsøgning og opfølgning i regionen og i nærliggende lande. Endvidere yder Aalborg Portland White, Aalborg teknisk assistance med adskillige besøg om året til kunder i regionen. Russisk byggeindustri I den sidste tiårsperiode er der sket en særdeles positiv udvikling i den russiske byggeindustri. Adskillige russiske byer har undergået en bemærkelsesværdig ændring i byggestilen. Arkitekterne har overvundet tradition og ensartethed og designer nu smukke og originale bygningsværker og skaber nye bygninger fuld af komfort og æstetik. Producenter af bygningsmaterialer tragter efter at være på højde med arkitekternes krav til kvalitet og design. Her kommer vores hvide kvalitetscement lige tilpas. Især lægger man mærke til en enorm stigning i fremstilling af betonsten og lignende produkter, kvalitetsmørtler samt glutinøse strukturer og designstuk, balkoner etc. Kunder Vi segmenterer vores kunder af hvid cement på det russiske marked således: Tørmørtelproducenter Puds-Mixtures til indvendig og udvendig brug i bygninger Farveløsninger Selvnivellerende gulvløsninger Betonprodukter Terrazzo-fliser og haveskulpturer. Siden starten i 2005 har Aalborg White Russia forøget importmængderne af hvid cement væsentligt og stabilt til det russiske marked i 2006 nåede vi således ton. Fremtid Behovet for hvid cement er stærkt stigende og Aalborg White Russia distribuerer cementen fra lageret i St. Petersborg til hele den russiske region, både med tog og lastbil. Vi har samtidig etableret en stabil og solid kundekreds, der værdsætter vores leveringsservice og tekniske bistand til alle forbrugere i regionen. Vores forventninger til det russiske marked kan jeg kort skitsere således: Positiv udvikling med et stærkt stigende salg af hvid cement til et spændende marked. Ny russisk byggestil for privatboliger. 8

9 Løsningssalg - fra grå m 3 til værdiskabende løsninger Af Ulla Schade, Journalist Unicon vil udvikle virksomheden ved at udvide markedet for brug af beton. Det skal blandt andet ske med salg af helhedsorienterede logistikløsninger til byggepladserne samt helt nye løsninger med beton som energieffektivt byggemateriale. Femte og sidste modul af det skandinaviske Unicon Sales Academy løber af stabelen i oktober Det er den foreløbige kulmination i en strategisk satsning, der startede med Go To Marketprojektet i 2004/05. Visionen er at skabe værdi i alle byggeriets faser ved at professionalisere og konceptualisere alle dele af Unicons forretning. - I første omgang fokuserede vi på at strømline de interne processer som fundament for de nye koncepter. Vi udviklede og implementerede Disposystemet, et it-system der er unikt ikke blot i betonbranchen, men også på tværs af industriskel, fastslår salgsdirektør Michael Bühlmann, Unicon Danmark. Forbedret byggelogistik Løsningssalg dækker over to forskellige områder, nemlig beton set i forhold til logistik på byggepladsen og beton som æstetisk, fleksibelt og energirigtigt byggemateriale. - At sælge fabriksbeton er andet og mere end at aflevere et antal m 3 på en byggeplads. UNI-Log er et nyt værdiskabende koncept, der bringer vores logistikkompetence ud til kunderne på byggepladsen. Mere realistisk planlægning sparer tid og omkostninger og giver reelle procesforbedringer for både Unicon og kunden, forklarer Michael Bühlmann. Energieffektive bygninger Beton som byggemateriale konkurrerer med andre materialer som fx stål og træ. - Men tiden arbejder positivt for os på grund af de skærpede politiske krav i EU og Skandinavien til energieffektive huse og bygninger. Beton har fremragende egenskaber til at lagre og afgive kulde og varme. Ved at bruge beton aktivt i klimatisering af bygninger nedbringes energiforbrug til at opvarme og nedkøle. Dermed begrænses CO 2 -udslip til gavn for miljøet, siger regionschef Ole-Martin Woldseth, Unicon Norge. Han har sammen med sin organisation været drivkraft for UNI-Energy, et udviklingsprojekt med fokus på beton til energieffektive boliger i form af bl.a. overflader til gulve og vægge. Med en målgruppe, der spænder over hele værdikæden fra bygherrer til den private forbruger, er markedspotentialet meget stort. Stærkt forskningssamarbejde UNI-Energy er resultatet af et mangeårigt samarbejde med Skandinaviens største uafhængige forskningsorganisation, SINTEF, med base i Trondheim. - Med tværfaglig kompetence i verdensklasse og forskningsområder inden for en lang række industrielle sektorer har Unicon haft meget stort udbytte af at samarbejde med SINTEF, understreger Ole-Martin Woldseth. Synlige resultater med kunderne De nye koncepter for løsningssalg er udviklet i projektgrupper på tværs af Skandinavien. Unicon Sales Academy er drivkraften i implementeringen. Samtlige 50 sælgere i Skandinavien har sammen med topledelsen deltaget i fem moduler, hver af tre dages varighed. Mellem modulerne har deltagerne modtaget coaching af eksterne eksperter i forretningsudvikling. Salgsorganisationen bliver desuden styrket ved at ansætte en række nye Product Managers i Danmark og Norge. De har alle ekspertise i at placere løsningerne rigtigt på markedet og bryde igennem til de nye målgrupper. - Fuldt udbytte af investeringen i nye løsninger kræver kompetenceudvikling på alle niveauer i salgsorganisationen. Vi skal alle være i stand til at udøve god salgsledelse i den nye kontekst og styre en meget mere kompleks salgsproces, siger Michael Bühlmann og understreger, at rejsen langt fra er færdig. - Men selvom implementeringen lige er startet, har vi fået første forsmag på de positive effekter. Det er tydeligt, at organisationen har flyttet sig, og vi har allerede nu produceret synlige resultater, både i den enkelte sælgers faglige og personlige udvikling og i resultaterne med kunderne. 9

10 Skal Aalborg Portland brændemærkes? - Nyt brandingprojekt i Aalborg Portland Grå Cement Af Karina Højgaard, CRM & Marketing Manager og Maiken Krogslund, Brand Koordinator, Aalborg Portland Grå Cement Branding stammer oprindeligt fra det at brændemærke kvæg, så dets ejere kunne adskille det fra hinanden. Denne oprindelse giver i sig selv et godt billede af, hvad det er brandingprojektet i Aalborg Portland går ud på, for ved at brændemærke Aalborg Portland har vi muligheden for at adskille os fra vores konkurrenter og på den måde stå stærkere i markedet. Værdien af brandingprojektet er, at vi i højere grad lærer at tænke fremad og nøje overveje, hvilke udfordringer vi kommer til at stå over for i de kommende år både eksternt og internt. Branding i sin grundform handler om at gøre en forskel og adskille sig fra andre på en sådan måde, at siger man cement, siger man også helt automatisk Aalborg Portland. Sådan er det allerede i dag, dels fordi vi allerede er et stærkt brand, dels fordi vi er den eneste store leverandør på det danske marked. Men spørgsmålet er, om det også er sådan, den dag vi ikke længere er den eneste store leverandør på det danske marked? Og hvad med dem, der ikke er vores kunder i dag eller vores fremtidige medarbejdere, hvad siger de, når vi siger cement? Produktet er ikke nok i sig selv, da et produkt oftest kan kopieres. I stedet er det de medarbejdere, der hver dag arbejder med at udvikle, producere eller sælge produkterne, der udgør en stor del af brandet. Det er også derfor, at alle i Aalborg Portland spiller en væsentlig rolle, når brandet skal styrkes. Branding er at kommunikere alle vores unikke styrker i alle sammenhænge både internt og eksternt - klart og ensartet. Brandingprocessen Forud for brandingprojektets opstart ligger en grundig analyse af vores kultur blandt mange ansatte og kunder. På baggrund af denne analyse udarbejdede vi blandt andet en ny mission og vision og valgte 3 nye værdier som skal implementeres i vores nuværende værdisæt. Vi får således et værdisæt bestående af værdierne: kompetence, samarbejde, ansvar, inspirere, modig og forbillede. Når en værdi skal implementeres betyder det, at den skal levendegøres i hele organisationen. Det er derfor ikke nok, at vi alle har kendskab til værdien, men vi skal vide, hvad værdien betyder og have en klar holdning til, hvordan vi vil arbejde efter værdien i vores dagligdag. I brandingprojektet arbejder vi derfor med forskellige tiltag, der kan sikre, at værdierne levendegøres i Aalborg Portland. Styrke i særklasse I forbindelse med kulturanalysen kom vi frem til, at det grundlæggende kendetegn ved Aalborg Portland er, at vi har det, der skal til: Kundefokus, dygtige medarbejdere, stærke produkter i konstant udvikling og en stor markedsandel - alt sammen noget, der giver os Styrke i særklasse. Det er den historie, vi skal fremhæve om os selv, vores produkter og vores arbejdsplads. Det er også derfor ordene ses i forskellige sammenhænge, både når vi informerer internt, rekrutterer og når vi markedsfører os selv. Det, at vi nu søger medarbejdere i særklasse, betyder ikke, at alle os, der blev ansat inden særklasse-begrebet kom til, ikke er i særklasse. Vi er alle sammen i særklasse og derfor skal alle vores fremtidige ansatte også være det, ellers kan vi jo ikke fortsat producere cement i særklasse. Vi vil løbende informere om nye tiltag i brandingprojektet på Intranettet. Mission Vi driver en lønsom virksomhed i udvikling med udgangspunktet i salg, produktion og distribution af cement og hertil relaterede produkter. Vi gør en forskel for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, og vi bidrager aktivt til samfundsudviklingen og beskyttelse af miljøet. Vision Vi vil være den foretrukne leverandør af cement samt hertil relaterede produkter og løsninger i Nordeuropa. Dermed vil vi skabe fundament til et attraktivt og bæredygtigt byggeri. 10

11 Er du enig i følgende udsagn? Ét blandt mange spørgsmål i en intern spørgeskemaundersøgelse fra RDC, som skal sætte fokus på samarbejdet om forskning og udvikling i gruppen. RDC gennemførte i starten af denne sommer en spørgeskemaundersøgelse til et udvalg af de nuværende samt potentielle samarbejdspartnere i Aalborg Portland, Aalborg White og Unicon. Resultatet har givet en række indikatorer på de fremtidige udfordringer i samarbejdet. De sidste par år har budt på store forandringer i Aalborg Portland Group med nye ejere, forretningsenheder og organisation. For RDC har forandringerne bl.a. betydet, at vi nu er blevet en group-funktion, der er fælles for de tre forretningsenheder. Med den nye organisatoriske placering står RDC over for en række udfordringer som bl.a. at få etableret de nye roller og skabt det helt rigtige fokus til hvert forretningsområde. Som et startskud for denne proces valgte RDC at gennemføre en intern undersøgelse for at afdække kendskab og brug af RDC s ydelser. Det noget omfattende spørgeskema opnåede en høj svarprocent fra de tre forretningsenheder. Hertil er der kommet mange kommentarer, hvilket sammenlagt har givet en glimrende indikation på størrelsen og værdien i det nuværende samarbejde mellem RDC og de tre forretningsenheder. RDC sætter meget stor pris på det høje engagement fra de adspurgte og vil gerne sige tak til de personer, der har bidraget til undersøgelsen. Blandt de mange resultater fra undersøgelsen, tegner der sig et billede at 5 overordnede udfordringer: 1. Fortsat udbygning af kontaktfladen mellem RDC og de enkelte forretningsenheder. 2. RDC s rolle, ydelser og kompetenceniveau skal i højere grad synliggøres og opbygges. 3. Der skal fortsat arbejdes mod et endnu større kundefokus i udviklingsprojekterne, så værdien øges for både Aalborg Portland Group og kunden. 4. Bedre prioritering mellem udviklingsprojekterne, så de vigtigste føres hurtigst gennem innovations-processen. 5. Tættere samarbejde med forretningsenhederne om værktøjer, der understøtter og fremmer innovation. Konklusionerne fra undersøgelsen vil blive diskuteret med ledelsen af forretningsområderne og herefter brugt som input til RDC s strategiproces. RDC ser frem til, i samarbejde med de tre forretningsenheder, at få etableret de nødvendige initiativer for at kunne udvikle samarbejdet med de enkelte forretningsenheder i den rigtige retning. Af Mads Stubgaard-Schmidt Turnusøkonom, RDC Research and Development Centre (RDC) er gruppens forsknings- og udviklingscenter Forretningsenhederne vil ifølge undersøgelsen især have gavn af at benytte følgende ydelser: Forskning Ekspertbistand og rådgivning inden for: Cement og beton Normer og standarder Prøvnings- og analysemetoder. Projektledelse Test, analyser og rådgivning Informationsservice, Group Library

12 Med Toro Rosso inn i fremtiden Af Trygve Stuevold Med ryggen rak og blikket fast mot målet langt der fremme, skrider Team Toro Rosso frem. Over stokk og stein, over land og vann! Team Toro Rosso er ett av sju deltakerteam i Unicon Salgsakademi, et utdanningsopplegg for ledere og medarbeidere i Unicon Salg, i Danmark, Norge og Sverige. Teamet består av elleve tapre ryttere; ulike folk fra ulike land eller områder, og med svært ulike oppgaver og utfordringer i hverdagen. I Salgsakademiet opptrer de i samlet flokk, i vennlig kappestrid med de andre teamene. Det står om gjeve premier, samt heder og ære! Rideturen på bildet er nettopp en slik premie; dagstur på hesteryggen i vakre omgivelser! Den fant sted i juni, i Tydal, Midt-Norge, og kom som resultat av teamets fremragende innsats tidligere i kursopplegget, mellom modul 2 og 3. Teamdeltakerne fra Toro Rosso vil nå i etterkant, hver på sin kant, bidra til å rette fokus mot markedsføring, samarbeidspartnere, referanseprosjekt og intern inspirasjon. Målet med Unicon Salgsakademi er nettopp å skape endring og økt trykk i salgsatferden. I hele organisasjonen gjennom målrettet læring, praktisk trening, coaching og aktiv oppfølging. Frem mot Salgsakademiets modul 5 i oktober har vi satt oss flere nye mål. Og Team Toro Rosso går selvfølgelig for gull, smiler Kjersti Storvold. Dagstur på hesteryggen i vakre omgivelser. Vi er blitt en sammensveiset gjeng som trives veldig godt sammen, og som inspirerer og hjelper hverandre, alltid med et glimt i øyet! forteller deltaker Kjersti Storvold fra Unicon Midt-Vest. Under den to dager lange samlingen i Tydal ble det god plass for faglig arbeid. Det ble gjort store fremskritt i arbeidet med UNI-surface, en løsning som skal sikre pene overflater. Det var svært nyttig at eksperten Jørgen Schou og konsulent René Birk Jensen var med oss disse dagene. 12

13 Åbent Hus for nyuddannede ingeniører og maskinmestre Af Tina Hvidberg, HR-Konsulent, Aalborg Portland Grå cement Mandag den 14. maj gennemførte vi for andet år i træk et Åbent Husarrangement - denne gang for nyuddannede ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og maskinmestre. Dagen var tilrettelagt i samarbejde med Unicon under overskriften Fordi der er forskel på et godt job og et drømmejob. Lidt over 40 kandidater tog imod invitationen. Personalechef Christian H. Brosolat Lorentzen bød velkommen og fortalte om Aalborg Portland Groups udviklingsstrategi og karrieremuligheder for nyuddannede kandidater. Herefter blev deltagerne delt i 2 spor (kemi/bygning og maskin). Kandidater med kemi-baggrund blev transporteret til RDC, hvor de fik en spændende rundvisning og hørte tidligere og nuværende turnusingeniører fortælle om deres karriereforløb i Aalborg Portland Group. Endvidere fortalte teknologichef Ib Jensen om mulighederne for et turnusforløb i samarbejde mellem Unicon og RDC. Kandidater med maskinbaggrund hørte først vedligeholdelseschef Tage Meltofte og vedligeholdelsesingeniør Ole Toft give en introduktion til hvilke afdelinger og opgaver en turnusingeniør vil blive udfordret i. Herefter var det en tur på gå-ben ud på fabrikken, hvor kandidaterne fik lejlighed til at komme helt tæt på de store maskiner. Efter frokost var der busrundvisning på Unicons anlæg på Hjulmagervej og fabrikken i Rørdal. En god oplevelse for deltagerne, som så et ukendt land og fik varmen at føle i det hvide ovnhus. Dagen sluttede med spørgsmål og afsluttende bemærkninger ved direktør Jesper Sand Damtoft; der var fine tilbagemeldinger fra vores gæsters oplevelse af arrangementet. På baggrund af Åbent Hus-arrangementet rekrutterede vi i juni måned 2 turnusingeniører med kemisk baggrund, 1 procesingeniør og 1 maskinmester til vedligeholdelsesfunktionen. Alle 4 er startet i deres nye job pr.1. september. Ingeniører og maskinmestre kikker på cementmaskiner. 13

14 Status Kort nyt fra Unicon Slut med røg på arbejdspladsen - og snart også i bilerne Af Ulla Schade, Journalist Unicon vil gerne være med til at fremme medarbejdernes sunde livsstil. Derfor må der ikke mere ryges inden døre på Unicons arbejdspladser rundt omkring i landet. Den nye rygepolitik er en konsekvens af ny lovgivning, der fra den 15. august skærper reglerne om rygning på arbejdspladser. Men det stopper ikke der. Fra årsskiftet strammer Unicon reglerne yderligere, når der heller ikke mere må ryges i betonbiler og andre firmabiler på gule plader. - Det er der flere gode grunde til, forklarer HR-chef Anni Vejstrup Thomsen. Dels er der sikkerheden, for det er simpelthen farligt at ryge under kørslen. Dels er der chaufførernes arbejdsmiljø. Bilerne er ikke personlige, og den halvdel af Unicons chauffører, der ikke ryger, skal ikke tvinges til at køre i en tilrøget bil. De enkelte ansatte i Unicon både chauffører og andre må forsøge at presse en cigaret ind i ny og næ i den travle hverdag. Der er ingen tvivl om, at de fleste vil ryge mindre, fordi der simpelthen ikke er tid. Men det er vel i bund og grund også hensigten med lovgivningen. Gratis kurser i rygestop Inden rygestoppet i bilerne træder i kraft til nytår, får alle interesserede medarbejdere mulighed for at tage et gratis kursus i rygestop. Kurserne vil blive udbudt rundt omkring i landet i samarbejde med en række kommuner, der tilbyder virksomhedskurser, og hvor der er mulighed for at samle et hold. I de geografiske områder, der ikke har denne ordning, vil Unicon tilbyde andre løsninger. Sikkerhedsudvalget udsender nærmere information om kurserne, så snart der er indgået aftaler lokalt. Kort nyt fra Aalborg Portland Grå Cement Hjælp til børn i Angola Af Maiken Krogslund, Brand Koordinator Aalborg Portland bygger skoler i Angola i samarbejde med Red Barnet. Angola er et land i Afrika, hvor der var krig i næsten 30 år. Krigen er slut nu. Men som altid efterlader en krig fattigdom, sult og sygdom. Værst går det ud over børnenes uddannelse. Mange har ikke råd til at gå i skole, og tilmed er der så langt imellem skolerne, at børnene ofte må gå km hver vej. Det betyder, at mange holder op med at gå i skole og i stedet bruger tiden på at tjene penge til familien. Udannelse skaber fremtiden for Angola, og uden den får de næste generationer svært ved at genopbygge samfundet. Hos Aalborg Portland mener vi, at alle har ret til at udvikle deres kompetencer. Derfor støttede vi Red Barnets projekt den 28/8, hvor børn fra 5. klasse på Gug Skole byggede en skole af mursten produceret i kork. Skolen skulle gøre opmærksom på, at børnene i Angola mangler skoler. Murstenene var sponsoreret af forskellige virksomheder, heriblandt Aalborg Portland. Pengene fra skolebyggeriet indgår i Red Barnets landsindsamling, som i år har fokus på uddannelse. Vil du vide mere om projektet i Angola, kan du klikke dig ind på Direktør i Red Barnet Mimi Jacobsen og Aalborgs borgmester Henning G. Jensen inspicerer Gug-børnenes skolebyggeri. 14

15 Kort nyt Aalborg Portland White Endnu engang hvid cement til Grækenland Af Jakob Fabritius Nørregaard, Area Sales Manager, Aalborg Portland White Nationalmuseet i Athen havde pålagt det athenske firma Ktistor S.A. Construction Co. og Exelkat S.A. opgaven med at restaurere det gamle National Technical University of Athens. Hvid cement var en vigtig bestanddel. Adskillige hvide cementer fra europæiske cementproducenter blev testet, så de kunne godkendes til restaurering af den gamle universitetsbygning. En meget vigtig parameter i afprøvningen var en perfekt kornkurve. Den kunne vi fremvise for Ktistors teknikere. Aalborg White havde tidligere leveret hvid cement til restaurering af store dele af Akropolis, med et perfekt resultat, og endnu engang blev vores hvide cement valgt blandt adskillige konkurrenter i Europa, bl.a. fordi vi kunne levere en fremragende kvalitet. Vi leverede i alt 250 ton til projektet, som blev afsluttet med et flot resultat. Nationalmuseets indgang under restaurering med hvid cement. Kort nyt fra Aalborg Portland Group Elektronmikroskop på RDC Af Jakob Lund, Geolog, RDC Et af RDC s mest avancerede instrumenter er et elektronmikroskop, produceret af Phillips og hedder noget så eksotisk som ESEM XL30. Mange mennesker bliver tit benovet over apparatet, men i virkeligheden er det kort fortalt en blanding mellem en avanceret lyspære og et TV-apparat! Ved at tænde for strømmen til lyspæren dannes en elektronstråle. Når elektronstrålen rammer prøven, sker en masse: Noget af strålen vil blive reflekteret, mens andet af den reagerer med prøven. Hvad bruger vi vores elektronmikroskop til? Ligesom i et almindeligt lysmikroskop kan vi forstørre små ting, så vi bedre kan se dem. Men i forhold til et almindeligt mikroskop kan vores elektronmikroskop forstørre meget, meget mere. Faktisk kan man gå i så små detaljer, at man kan pege på et punkt, der er ca. 2-3µm (2-3 milliontedele af en meter ca. 10 gange tyndere end et menneskehår) og analysere for en kemisk sammensætning; fx indholdet af jern, calcium, silicium, magnesium m.m. Hvorfor vil vi studere ting i så stor forstørrelse? Der kan være mange grunde til, at vi vil se ting i detaljer. Hvis vi overvejer at bruge nye råmaterialer eller vil tilsætte nye ting i vores ovne, er det jo vigtigt at vide, hvad det er, vi tilsætter. Tilsætter vi nyt i råmaterialerne, hvad sker der så med vores klinker og vores klinkermineraler? Til dette spørgsmål er det oplagt at bruge et elektronmikroskop til at analysere de enkelte klinkermineraler, og se hvordan de ligger i forhold til hinanden. Herved kan vi se hvor og hvordan de nye ting optages i klinkermineralerne. Dette kan i sidste ende have stor betydning både for produktion af klinker og for, hvor hurtigt den færdige cement afbinder og udvikler sin styrke. ESEM XL30 er et apparat, som giver RDC vigtig viden til at udvikle bedre og billigere produkter. 15

16 Returneres ved varig adresseændring DHL-stafetten Af Steen Skrubbeltrang, Interessekontoret, Aalborg Christina Brandt Due Andersen, Unicon Årets DHL-Stafet i Aalborg var et tilløbsstykke. Ikke mindre end havde tilmeldt sig, og det var næsten en 3-dobling i forhold til sidste år. Aalborg Firmasports baner var start- og målområde, og der var godt fyldt op med telte og pavilloner fra de mange deltagende hold. Med Tine Riis fra Team Industri som inspirerende indpisker fik vi samlet 5 hold a 5 løbere m/k, der alle klarede strækningen omkring travbanen i Aalborg på 5 km i fin stil. Henrik Sand havde dog brug for lidt støtte på turen, så han havde valgt at tage sin søn med i klapvogn, og med den som pacer kom han rundt i en særdeles fin tid. Mon ikke den klapvogn var tunet? Efter at de sidste løbere var klappet ind, var det tid til socialt samvær i de medbragte pavilloner. De gav læ mod den kølige aftenvestenvind, så vi ikke frøs, mens væskebalancen blev genoprettet. Det var vores debut i løbet, men jeg tror at jeg kan love, at vi kommer tilbage igen næste år med endnu flere tilmeldte hold. Henrik Sand med sin pacervogn. DHL-stafet i København blev mere end et tilløbsstykke! Der var tilmeldte fordelt over 4 dage. I Unicon stillede vi med 7 hold. Vi var virkelig klar til at løbe nyt tøj, nye strømper - masser af energi. Fra Unicon stillede vi med vidt forskellige forventninger de konkurrencelystne, dem som skulle under 30 minutter, en enkelt, som ønskede 2 ture og så var vi nogle, der blot gik efter at gennemføre med krop og helbred i behold. Alle fik indfriet deres forventninger mange blev endda positivt overrasket! Det var en temmelig kølig aften, hvorfor vi brugte meget energi på at heppe på vores kollegaer, når de spænede forbi teltet. Der blev lystigt talt om at gentage succesen til næste år, hvorfor vi med denne artikel garanterer, at vi løber igen i Dette skal hermed være en opfordring til samtlige medarbejdere om allerede nu at gå i træningslejr, da målet er at udvide holdantal markant. Bemærk den flotte betonbil. Redaktionsudvalg Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Anders Thorup - formand Anni Vejstrup Thomsen Henrik Hougaard Christian H. Brosolat Lorentzen Poul Dahl - ansvarshav. redaktør Forsidefoto: Fossil kiselsvamp fundet i Aalborg Portlands kridtgrav. Layout - Charlotte Krebs Hurup

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

E X C L U S I V E F L O O R I N G 2 0 1 2 E T I N H O U S E G R O U P C O N C E P T

E X C L U S I V E F L O O R I N G 2 0 1 2 E T I N H O U S E G R O U P C O N C E P T E X C L U S I V E F L O O R I N G 2 0 1 2 E T I N H O U S E G R O U P C O N C E P T Hvem er InHouse Group: InHouse Group er Skandinaviens største importør og distributør af afpassede tæpper. Denne mangeårige

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Her arbejder vi. Software Innovation

Her arbejder vi. Software Innovation Her arbejder vi Software Innovation Business as usual? God forretningssans er ikke hvad det altid har været. Tiderne forandrer sig og verden bliver mindre. Markederne kommer tættere på og konkurrencen

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere