Afrapportering fra arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform"

Transkript

1 Afrapportering fra arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform 11. oktober 2010

2 2/87 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning og møder...8 Kapitel 2 Resumé og anbefalinger Platformens indhold - Hvilke udbud skal platformen vise Hvilke oplysninger skal indberettes til platformen? Adgangen for tredjepart til at indberette, bearbejde og vise platformens oplysninger Hvordan bør ordregiverne eller andre på vegne af ordregiverne indberette oplysninger til platformen? Anvendelse af skabeloner til indberetning af oplysninger Platformens søgefunktioner Hvilke yderligere funktionaliteter skal platformen tilbyde? Platformens statistikfunktion Udbud af platformen Skøn over udgifterne til etablering og drift af en central platform Evaluering af platformen...21 Kapitel 3 Platformens indhold - Hvilke udbud skal platformen vise Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse Hvilke typer udbud/annoncering skal platformen indeholde EU-udbud indrykket af danske myndigheder og myndigheder i de øvrige EUlande EU-udbud indrykket af danske myndigheder Mindre udbud annonceret af danske offentlige ordregivere, som falder under beløbsgrænsen for annonceringspligten Udbud og licitationer inden for bygge- og anlægssektoren Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger...24 Kapitel 4 Hvilke oplysninger skal indberettes til platformen? Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse Hvilke oplysninger skal indberettes? CPV- og UNSPSC-koder Kontraktsum Udbudsformer Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger CPV- og UNSPSC-koder...30

3 3/ Kontraktsum Udbudsformer Arbejdsgruppens anbefalinger...33 Kapitel 5 Adgangen for tredjepart til at indberette, bearbejde og vise platformens oplysninger Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse Indledende overvejelser vedrørende tredjeparts adgang til platformen Hvem kan indberette udbud til platformen? Ordregivere i tilbudslovens forstand De private udbudsformidlere og rådgivere i øvrigt Særligt om regionerne Adgang til import/eksport af data i kommercielt øjemed Integration med udbudsportalen Hvad forstås ved teknisk integration? Nærmere om udbudsportalen.dk og de forskellige former for teknisk integration med platformen Platformens forhold til andre offentlige og private hjemmesider Platformens forhold til andre offentlige hjemmesider Platformens forhold til private hjemmesider Arbejdsgruppens anbefalinger...43 Kapitel 6 Hvordan bør ordregiverne eller andre på vegne af ordregiverne indberette oplysninger til platformen? Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse Modeller for ordregivernes indberetning af oplysninger Model 1- indberetning af nationale udbud og EU-udbud til to separate medier Model 2 indberetning af både nationale udbud og EU-udbud til den nationale platform Overvejelser over fordele og ulemper ved model 1 og Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger...49 Kapitel 7 Anvendelse af skabeloner til indberetning af oplysninger Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse Arbejdsgruppens overvejelser om behovet for standardskabeloner Forslag til felter i standardskabelon for annoncering af varer og tjenesteydelser Forslag til felter i standardskabelon for bygge- og anlægsopgaver Arbejdsgruppens anbefalinger...55 Kapitel 8 Platformens søgefunktioner Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse...56

4 4/ EU s informationssystem vedrørende udbud TED-databasens udbud TED-databasens funktionaliteter Indledende beskrivelse af brugernes muligheder Beskrivelse af søgemulighederne Oprettelse af søgeprofiler og nyhedsagenttjenesten RSS-feed Browser-funktion Overvejelser om hvilke funktionaliteter og søgefunktioner platformen skal tilbyde brugerne Model 1- platform med samme funktionaliteter som TED-databasen Model 2 - platform med færre funktionaliteter end TED-databasen Arbejdsgruppens anbefalinger...67 Kapitel 9 Hvilke yderligere funktionaliteter skal platformen tilbyde? Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse i relation til, hvilke yderligere funktionaliteter platformen skal tilbyde brugerne Liste over potentielle funktionaliteter Ordregivernes ændringer til en offentliggjort annonce Skal ordregiverne have mulighed for at vedhæfte udbudsmaterialet direkte på annoncen? Skal ordregiverne have besked, når en leverandør har været inde på annoncen? Skal platformen tilbyde en arkivfunktion? Arbejdsgruppens anbefalinger...71 Kapitel 10 Platformens statistikfunktion Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse Statistikforpligtelsens juridiske grundlag Statistik over udbud Adgangen til at trække statistik Arbejdsgruppens anbefalinger...74 Kapitel 11 Udbud af platformen Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse Historik Ejerskabet til platformen Etablering af platformen En eksisterende offentlig platform som grundlag for udbuddet Udbygning af allerede eksisterende privat platform Platformens profil Drift af platformen Overvejelser vedrørende den fremtidige varetagelse af driften...80

5 5/ Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger vedrørende udbud af platformen...81 Kapitel 12 Skøn over udgifterne til etablering og drift af en central platform Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse Skøn over etableringsomkostninger Skøn over driftsomkostninger Arbejdsgruppens anbefalinger...85 Kapitel 13 Evaluering af platformen Arbejdsgruppens anbefalinger...86 Bilagsoversigt...87

6 6/87 Kapitel 1 Arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform Udbudsrådet offentliggjorde primo oktober 2009 en rapport, der indeholdt en analyse af tilbudslovens annonceringspligt. Rapportens hovedanbefaling vedrørte etableringen af en central annonceringsplatform. Udbudsrådet anbefalede følgende: At der for at udnytte potentialet for yderligere annoncering og for at skabe gennemsigtighed om offentlige indkøb for erhvervslivet indføres en central annonceringsplatform. At KL og Danske Regioner inddrages i udformningen af en central platform med henblik på at sikre, at indførelsen af platformen ikke fører til større administrative byrder. At erhvervsorganisationerne medvirker til at sikre, at platformen tilgodeser de private leverandørers informationsbehov. At platformen kun tilbyder simple søgemuligheder, så det private marked for udbudsformidling i mindst muligt omfang påvirkes negativt. Med udgangspunkt i rådets anbefaling bad økonomi- og erhvervsministeren Konkurrencestyrelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har haft til opgave at fremsætte forslag til en model for, hvordan en central annonceringsplatform kan udformes. 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens kommissorium er følgende: Baggrund Udbudsrådet har primo oktober 2009 offentliggjort sin første rapport, der indeholder en analyse af tilbudslovens annonceringspligt. Rapportens hovedanbefaling vedrører etablering af en central annonceringsplatform. En central platform skal skabe større fokus på annonceringspligten blandt de offentlige ordregivere og skabe mere gennemsigtighed for erhvervslivet om det offentliges annonceringer af indkøb. Som opfølgning på rådets anbefaling har økonomi- og erhvervsministeren bedt Konkurrencestyrelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at stille forslag til en model for, hvordan en central annonceringsplatform kan udformes. Finansieringen af platformen sker inden for rammen af aftalen om udmøntning af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv Der vil i 2010 blive afsat 1,0 mio. kr. til etableringen af platformen og 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til drift af platformen.

7 7/87 Udmøntningsteksten vedrørende globaliseringsreserven er følgende: Udbudsrådets anbefaling om etablering af en central platform for alle annonceringer af offentlige indkøb realiseres. Udformningen af platformen skal tage hensyn til offentlige myndigheders behov for enkelthed i annonceringen, og private virksomheders behov for et hurtigt overblik samt tage højde for eksisterende platforme og formidlere af offentlige udbud. Når kravene til platformen er udformet, besluttes det, hvordan annonceringsplatformen operationelt kan tænkes sammen med Udbudsportalen.dk. Arbejdsgruppens opgaver Arbejdsgruppen skal drøfte mulige modeller for en annonceringsplatform, herunder foretage et skøn over udgifterne hertil. Arbejdsgruppens arbejde skal munde ud i en afrapportering, som kan danne baggrund for en anbefaling til økonomi- og erhvervsministeren om platformens udformning. Det forventes endvidere, at arbejdsgruppens afrapportering skal udgøre grundstammen i et senere udbud af den tekniske løsning og drift af platformen. Arbejdsgruppen skal inddrage følgende tre pejlemærker i sit arbejde: De offentlige myndigheders behov for enkelthed i annonceringen. Arbejdsgruppen skal således stille forslag til, hvordan ordregivernes indberetning til platformen kan ske, hvor målet er at den ikke fører til større administrative byrder. Private virksomheders behov for et hurtigt overblik. Det skal være enkelt for virksomheder, herunder særligt små - og mellemstore virksomheder, at finde information. Hensynet til eksisterende platforme og formidlere af offentlige udbud. Arbejdsgruppen skal se på følgende: Hvilke typer udbud/annoncering som platformen skal indeholde. Hvilke oplysninger som skal indberettes. Hvilke funktionaliteter og søgefunktioner som platformen skal have. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse være opmærksom på, hvad de private formidleres portaler tilbyder. Hvilke kategorier af oplysninger der skal kunne udtrækkes statistik over, fx antal udbud fordelt på enkelte ordregivere, opgavetype og udbydergeografi. Arbejdsgruppen skal i sit arbejde tage højde for eksisterende platforme og formidlere af offentlige udbud, herunder Udbudsavisen.dk og Regionsudbud.dk. Niveauet for informationssøgning på platformen tager udgangspunkt i Tenders Electronic Daily (TED-databasen), der er den officielle EU-annonceringsplatform.

8 8/87 Arbejdsgruppen skal afdække, hvordan annonceringsplatformen operationelt kan tænkes sammen med Udbudsportalen.dk. Der skal således være en integration mellem platformen og Udbudsportalen.dk. Arbejdsgruppen skal komme med et oplæg til, hvilken form denne integration skal have. Et yderligere aspekt, der kræver arbejdsgruppens overvejelse er, hvorledes der - uanset hvem driftsoperatøren bag platformen bliver - sikres lige og let adgang til import af platformens data til brug i kommercielt øjemed, herunder til formidling på andre informationsplatforme. Organisering af arbejdet, herunder arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen sammensættes af en repræsentant fra hhv. Økonomiog Erhvervsministeriet og Finansministeriet og to repræsentanter fra henholdsvis Konkurrencestyrelsen, KL og Danske Regioner. Konkurrencestyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen. For at sikre at erhvervslivet får indsigt i overvejelserne vedrørende platformen og får lejlighed til at komme med input, etableres en følgegruppe bestående af de erhvervsorganisationer, der har sæde i Udbudsrådet: DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og Landbrug & Fødevarer. Arbejdsgruppen skal præsentere følgegruppen for forskellige delelementer til, hvordan den konkrete udmøntning af platformen skal se ud. For at sikre at eksisterende platforme og formidlere af offentlige udbud får indblik i overvejelserne vedrørende platformen og får lejlighed til at komme med input, skal arbejdsgruppen orientere udbudsformidlerne om arbejdet. Der vil således, inden den endelig afrapportering udarbejdes, blive afholdt et fælles møde med udbudsformidlerne, hvor de vil få lejlighed til at komme med bemærkninger til arbejdsgruppens overvejelser. Arbejdsgruppens skal afrapportere inden udgangen af maj Arbejdsgruppens sammensætning og møder I arbejdsgruppen har deltaget: Kontorchef Pia Ziegler, Konkurrencestyrelsen (formand) Chefrådgiver Jens Peter Bjerg, Danske Regioner Konsulent Marie Bodenhoff, Danske Regioner Projektchef Jacob Scharff, KL Konsulent Peter Riis, KL

9 9/87 Specialkonsulent Signe Vallebo, Økonomi- og Erhvervsministeriet Fuldmægtig Christian Plaschke, Finansministeriet Fuldmægtig Christina Kønig Mejl, Konkurrencestyrelsen (sekretariat) Kontorfuldmægtig Jeanette Nielsen, Konkurrencestyrelsen (sekretariat) Arbejdsgruppen har afholdt 7 møder i tidsrummet fra 25. januar 2010 til den 27. maj I følgegruppen har deltaget: Chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard, DI Chef for Offentligt-Privat samarbejde Marie Louise Løvengreen Rasmussen, Dansk Erhverv Erhvervspolitisk konsulent Kathrine Stampe Andersen, Dansk Byggeri Chefanalytiker Mads Engberg, Håndværksrådet Erhvervsjuridisk chef Lars Brondt Christensen, Landbrug & Fødevarer Der har været afholdt to møder med følgegruppen i tidsrummet ultimo marts 2010 til ultimo april Der har været afholdt et fælles møde i april 2010 med de private udbudsformidlere. Følgende udbudsformidlere deltog i mødet: Mercell UdbudsVagten Lambrecht INFO Licitationen Bygge Information A/S Schultz Information CRM Bygge Fakta

10 10/87 Kapitel 2 Resumé og anbefalinger I forbindelse med arbejdet med at opstille en model for, hvordan en central annonceringsplatform kan udformes, har arbejdsgruppen drøftet følgende: Platformens indhold - Hvilke udbud skal platformen vise (kapitel 3) Hvilke oplysninger skal indberettes til platformen? (kapitel 4) Adgangen for tredjepart til at indberette, bearbejde og vise platformens oplysninger (kapitel 5) Hvordan bør ordregiverne eller andre på vegne af ordregiverne indberette oplysninger til platformen? (kapitel 6) Anvendelse af skabeloner til indberetning af oplysninger (kapitel 7) Platformens søgefunktioner (kapitel 8) Hvilke yderligere funktionaliteter skal platformen tilbyde? (kapitel 9) Platformens statistikfunktion (kapitel 10) Udbud af platformen (kapitel 11) Skøn over udgifterne til etablering og drift af en central platform (kapitel 12) Evaluering af platformen (kapitel 13) Arbejdsgruppens overvejelser fra de enkelte kapitler præsenteres indledningsvist. Derefter følger arbejdsgruppens anbefalinger til hvert kapitel. I det omfang følgegruppen og udbudsformidlerne har haft bemærkninger og holdninger til de enkelte overvejelser, er disse reflekteret. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ikke i alle tilfælde har været sammenfald mellem de enkelte udbudsformidleres holdninger. 2.1 Platformens indhold - Hvilke udbud skal platformen vise Arbejdsgruppen og følgegruppen vurderer, at udformningen af platformen bør bygge på den grundtanke, at leverandørerne bør tilbydes en samlet informationsindgang til hovedparten af de opgaver, der udbydes af danske myndigheder. Dette gælder både store og små offentlige opgaver. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der blandt nogle udbudsformidlere er et ønske om, at platformen alene indeholder annoncer, der er omfattet af tilbudslovens annonceringspligt. Arbejdsgruppen og følgegruppen lægger dog afgørende vægt på målet om at sikre mest mulig gennemsigtighed og konkurrence om den offentlige sektors opgaver som helhed. Det er på den baggrund arbejdsgruppens vurdering, at både annonceringer efter annonceringspligten og EU-udbud fra danske myndigheder bør vises på platformen. Endvidere bør der gives mulighed for, at platformen kan vise de udbud, der i forvejen ofte offentliggøres af or-

11 11/87 dregiverne. Det gælder bygge- og anlægsopgaver efter tilbudsloven samt annoncer vedrørende opgaver under beløbsgrænsen for annonceringspligten. Det er dog herved en forudsætning, at udformningen af platformen kan ske inden for de givne økonomiske rammer. Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler, at platformen, udover at vise kontrakter: om varer og bilag II A-tjenesteydelser, hvis værdi overstiger kr., men er mindre end den aktuelle tærskelværdi i udbudsdirektivet. om bilag II B-tjenesteydelser, hvis værdi overstiger kr., også viser danske myndigheders EU-udbud. giver mulighed for at vise mindre udbud annonceret af danske offentlige ordregivere, som falder under beløbsgrænsen for annonceringspligten. giver mulighed for at vise udbud og licitationer inden for bygge- og anlægssektoren, som falder under Udbudsdirektivets tærskelværdi for bygge- og anlægsopgaver på ca. 36 mio. kr. 2.2 Hvilke oplysninger skal indberettes til platformen? Arbejdsgruppen finder, at ordregiverne, foruden visse lovpligtige oplysninger, bør angive CPV-koder 1 i deres annonceringer efter tilbudsloven for at sikre en korrekt kategorisering af annoncerne. Herved optimeres leverandørernes mulighed for at finde de annoncerede opgaver. Arbejdsgruppen lægger samtidigt vægt på, at ordregiverne på en enkel måde kan foretage indberetningen af CPV-koder, således at de ikke påføres yderligere administrative byrder. Følgegruppen er enig i denne vurdering. Arbejdsgruppen er endvidere opmærksom på, at det bør være muligt for regionerne at anvende UNSPSC-koder 2 til at kategorisere deres opgaver, når 1 CPV står for Common Procurement Vocabulary, og er et fælles referencesystem til at kategorisere udbudte opgaver. 2 UNSPSC står for United Nations Product Specification Codeer og er en international klassifikationsstandard. UNSPSC-koder anvendes af regionerne af hensyn til detaljeringsgraden på fx medicinsk udstyr og for at fremme fuld e-handel.

12 12/87 regionerne får mulighed for at indberette nationale udbud til platformen via regionsudbud.dk 3. Arbejdsgruppen finder tillige, at ordregiverne skal indberette den skønnede kontraktværdi med henblik på, at Konkurrencestyrelsen kan varetage efterlevelsen af Danmarks statistikforpligtelse over for EU-Kommissionen. Arbejdsgruppen lægger dog samtidigt vægt på, at det skal være frivilligt for ordregiverne, om de ønsker offentlighed over for tilbudsgiverne omkring den skønnede kontraktsum. Endelig bemærkes det, at de ordregivere, der ønsker at oplyse om udbudsform ved indkøb af varer og tjenesteydelser efter annonceringspligten, bør have mulighed herfor. Når det drejer sig om udbud af bygge- og anlægsopgaver er det et krav i tilbudsloven, at oplysningen om udbudsform skal angives. Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler: At ordregiverne indberetter CPV-koder, og at det på platformen kan ske enkelt fx i form af en CPV-opslagsfunktion. At regionerne benytter UNSPSC-koder til at kategorisere deres opgaver, når regionerne får mulighed for at indberette udbud til platformen via regionsudbud.dk. Regionernes udbud vises på platformen med CPV-koder. At oplysning om den skønnede kontraktsum anføres af hensyn til statistikforpligtelsen over for EU-Kommissionen, men at det gøres frivilligt for ordregiverne, om de ønsker at offentliggøre kontraktsummen over for tilbudsgiverne. At det er frivilligt for ordregiverne, om de ønsker at oplyse om udbudsformen, når det drejer sig om annoncering af varer og tjenesteydelser. At der er en obligatorisk funktion til afkrydsning af udbudsform, når det drejer sig om udbud af bygge- og anlægsopgaver. 2.3 Adgangen for tredjepart til at indberette, bearbejde og vise platformens oplysninger Arbejdsgruppen påpeger, at indberetning af oplysninger til platformen skal kunne foretages af den ordregivende myndighed selv eller af en tredjepart, fx en kommerciel udbudsformidler, på vegne af myndigheden. Ordregiveren vil fortsat have ansvaret for, at indberetningen lever op til tilbudslovens krav og platformens standarder. 3 Regionsudbud er en annonceringsplatform etableret af regionerne for at formidle alle regionale udbud. Den blev oprettet i 2001 under navnet amtsudbud, men ændrede navn i forbindelse med strukturreformen.

13 13/87 Arbejdsgruppen bemærker i samme forbindelse, at regionerne bør have mulighed for at indberette nationale udbud til platformen via regionsudbud.dk. De regionale udbud importeres derefter til visning på annonceringsplatformen. Det vil teknisk være på linje med de private udbudsformidleres indberetningsadgang. Arbejdsgruppen lægger tillige vægt på, at platformen vederlagsfrit skal kunne stille data til rådighed for de kommercielle formidlere af udbud. For at fastholde den effektive konkurrence på markedet for udbudsformidling er det centralt, at de private formidlere på lige vilkår har adgang til at foretage systematisk kommerciel udnyttelse af de oplysninger om offentlige udbud, der er tilgængelige på platformen. Der vil forinden platformen sættes i drift, blive etableret et testmiljø, der giver de private formidlere mulighed for at sikre, at deres tekniske løsning bliver kompatibel med platformen. Platformen bør endvidere integreres med andre offentlige og private hjemmesider. Arbejdsgruppen påpeger i den forbindelse, at den tekniske integration mellem annonceringsplatformen og udbudsportalen bør udformes således, at informationerne fra platformen vises på udbudsportalen, så de private leverandører kan udnytte disse til at få kendskab til det offentliges udbud af opgaver. Arbejdsgruppens finder, at det bør være op til udbudsportalens bestyrelse at træffe beslutning om, hvilken form for teknisk integration, der ønskes. Der bør dog som minimum etableres et link på udbudsportalen til platformen. Det er tillige arbejdsgruppen og følgegruppens opfattelse, at det er hensigtsmæssigt, at der etableres henvisninger til platformen på andre offentlige hjemmesider, der tilbyder information til erhvervslivet, herunder og Der lægges i den forbindelse vægt på at udnytte den trafik, der allerede er på de etablerede offentlige hjemmesider til at skabe opmærksom om det offentliges annonceringer af opgaver. Arbejdsgruppen og følgegruppen finder endelig, at det er nyttigt, såfremt der etableres henvisninger til platformen på private hjemmesider, herunder erhvervsorganisationernes og udbudsformidlernes hjemmesider. Sådanne henvisninger kan bidrage til at skabe mest mulig opmærksomhed om det offentliges opgaver.

14 14/87 Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler: At indberetning af oplysninger til platformen enten kan foretages af den ordregivende myndighed selv eller af en tredjemand, herunder en kommerciel eller en ikke-kommerciel udbudsformidler som fx regionsudbud.dk, på vegne af myndigheden. Det bemærkes, at det er myndighedens ansvar, at indberetninger foretaget af tredjepart lever op til tilbudslovens krav og platformens standarder. At kommercielle formidlere af udbud på lige vilkår får adgang til at importere/eksportere data fra platformen til brug for egne forretningsmæssige aktiviteter inden for bearbejdning og formidling af information om udbud. At der, forinden platformen sættes i drift, etableres et testmiljø, der giver de private formidlere mulighed for, at tilpasse sig platformens tekniske løsning. At platformen integreres med udbudsportalen.dk på en sådan måde, at tilbudsgiverne umiddelbart kan udnytte platformens informationer til at få kendskab til de offentlige udbud. At udbudsportalens bestyrelse træffer beslutning om, hvilken form for teknisk integration, der er optimal. Dog bør der som minimum være et link på udbudsportalen til platformen. At der er henvisninger til platformen på øvrige relevante offentlige hjemmesider som fx virk.dk og Konkurrencestyrelsens hjemmeside. At der er fri adgang til at etablere henvisninger til platformen fra private hjemmesider, herunder for erhvervsorganisationerne og de private formidlere. 2.4 Hvordan bør ordregiverne eller andre på vegne af ordregiverne indberette oplysninger til platformen? Et hovedprincip for arbejdsgruppen har været, at ordregiverne kun bør indberette ét udbud ét sted. Arbejdsgruppen har derfor vurderet to løsningsmuligheder for, hvordan indberetningerne kan foretages. Den første model indebærer, at nationale udbud efter tilbudsloven indberettes til platformen enten af ordregiverne selv eller via tredjemand som fx de private udbudsformidlere eller regionsudbud.dk. Udbud efter EU s udbudsdirektiver indberettes ligesom i dag til Simap 4 og importeres derefter til visning på platformen. Denne løsningsmodel vurderes som udgangspunkt at 4 Simap er EU s internetportal, hvortil de ordregivende myndigheder indberetter EU-udbud. EU-udbuddene vises for tilbudsgiverne på TED-databasen (Tenders Electronic Daily).

15 15/87 være tilstrækkelig til at imødekomme hensynet til ikke at pålægge ordregiverne yderligere administrative byrder. Den anden model åbner mulighed for, at ordregiverne indberetter både nationale udbud og EU-udbud til platformen. EU-udbuddene sendes derefter - via en såkaldt esenderfunktion - videre til den officielle EUannonceringsplatform. Denne løsning vurderes på langt sigt at kunne have en afbureaukratiserende effekt på indkøbsprocessen, idet bl.a. kommunerne vil kunne drage administrative fordele af en enkelt indberetningsadgang. Det er uafklaret, om denne løsning kan holdes inden for de bevillingsmæssige rammer. Ved begge modeller vil ordregiverne - ligesom i dag - have mulighed for at benytte digitale løsninger fra tredjepart (fx de private udbudsformidlere eller regionsudbud) til indberetning. Ordregiverne vil dog fortsat have ansvaret for, at informationen lever op til tilbudslovens krav og platformens standarder. Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler: At nationale udbud indberettes til den centrale annonceringsplatform enten af ordregiverne selv eller af tredjemand som fx regionsudbud.dk. EU-udbud indberettes som i dag til Simap. Denne løsning vurderes at være tilstrækkelig til at imødekomme hensynet til, at ordregiverne ikke pålægges større administrative byrder. At ordregiverne både indberetter nationale udbud og EU-udbud til platformen (den såkaldte esender-løsning), såfremt denne løsning kan etableres og drives inden for de givne bevillingsmæssige rammer. Denne løsning vurderes at have en afbureaukratiserende effekt på indkøbsprocesserne i bl.a. kommunerne. At tredjepartløsninger kan benyttes til indberetning, hvormed fx regionerne får mulighed for at indberette udbud til platformen via regionsudbud.dk. 2.5 Anvendelse af skabeloner til indberetning af oplysninger Arbejdsgruppen finder, at indberetningerne til platformen bør ske ved anvendelse af en standardskabelon. Dermed kan ordregiverne gennemføre det administrative arbejde med mindst muligt tidsforbrug, ligesom løsningen sikrer en ensartet visning på platformen til gavn for tilbudsgiverne. Arbejdsgruppen påpeger endvidere, at de ordregivende myndigheder så vidt muligt bør have en ensartet tilgang til annonceringer, uanset om tredjepartsløsninger bruges til indberetningen (fx regionsudbud). Ordregiverne er der-

16 16/87 med forpligtet til at benytte skabeloner, der er kompatible med platformens skabeloner, herunder standarder og datakrav. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til indhold af standardskabeloner for henholdsvis varer/tjenesteydelser og for bygge- og anlægsopgaver. Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler: At ordregivernes indberetning til platformen af annonceringer om indkøb af varer og tjenesteydelser baseres på anvendelse af en standardskabelon. At indholdet i det udarbejdede forslag til standardskabelon for varer og tjenesteydelser benyttes. At indholdet i det udarbejdede forslag til standardskabelon for bygge- og anlægsopgaver benyttes. At felterne i skabelonerne på annonceringsplatformen genfindes i de skabeloner, der benyttes af tredjepartsleverandører (herunder fx regionsudbud). 2.6 Platformens søgefunktioner Arbejdsgruppen og følgegruppen anser det for afgørende, at udbuddene, der indberettes til platformen, bliver lettilgængelige for leverandørerne. Derigennem skabes der mest mulig konkurrence om det offentliges opgaver. Det er derfor væsentligt, at platformen tilføres søge- og formidlingsfunktioner, der kan sikre, at udbuddene når de relevante leverandører. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der blandt nogle udbudsformidlere er et ønske om, at platformen kun forsynes med begrænsede søgefunktioner og ikke tilføres en abonnementsfunktion, der gør det muligt for leverandørerne at abonnere på fx s om udbud, der matcher den enkelte leverandørs brancheområde. Det er centralt at finde en passende balance i forhold til det private markeds salg af informationssøgninger om udbud og formidling af disse søgninger. I den forbindelse har TED-databasen fungeret som en inspirationskilde for arbejdsgruppen, idet denne platform i mange år har levet side om side med de private udbudsformidleres portaler. Arbejdsgruppen peger imidlertid på en løsning, som på enkelte områder er mindre vidtrækkende end TED-databasen, men som stadig efter arbejdsgruppens og følgegruppens vurdering lever op til at forbedre gennemsigtigheden om de offentlige opgaver.

17 17/87 Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler: At platformen tilføres en søgefunktion. At søgefunktionen giver brugerne mulighed for at foretage simple fritekstsøgninger, standardsøgninger og udvidede søgninger. At brugerne kan oprette og gemme søgeprofiler. At brugerne kan modtage information om udbud, der matcher søgeprofilen, som nyhedsmeddelelser pr. . Denne abonnementsfunktionalitet kan benyttes ved alle typer af søgninger. At brugerne kan modtage information om udbud, der matcher søgeprofilen, via RSS. Denne abonnementsfunktionalitet kan benyttes ved alle typer af søgninger. At platformen gives en Browser-funktion. 2.7 Hvilke yderligere funktionaliteter skal platformen tilbyde? Arbejdsgruppen finder, at der er behov for at tilføre platformen visse yderligere funktionaliteter ud over søgefunktionen. Disse funktionaliteter vurderes overordnet set at være til gavn for ordregivernes håndtering af udbudsprocessen og tilbudsgivernes udarbejdelse af tilbud. Arbejdsgruppen er dog samtidig opmærksom på, at funktionaliteterne skal afbalanceres i forhold til de serviceværktøjer, som private udbudsformidlere tilbyder, således at markedet for udbudsformidling i mindst muligt omfang påvirkes negativt. Arbejdsgruppen anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler: At platformen tilføres en funktion, der automatisk kan varsle brugerne om ændringer til den udbudte annonce og en eventuel aflysning af annoncen. At platformen tilføres en vedhæftningsfunktion, der giver ordregiverne mulighed for på frivillig basis at vedhæfte udbudsmaterialet til den oprettede annonce. At platformen tilføres en arkivfunktion, hvor annoncerede opgaver gemmes i en periode på op til 5 år, såfremt dette kan ske inden for den fastsatte økonomiske ramme. 2.8 Platformens statistikfunktion Det er arbejdsgruppens opfattelse, at den statistikfunktion, der skal være på platformen bør udformes således, at det bliver muligt for Konkurrencestyrelsen løbende at udtrække statistikrapporter. Disse statistikrapporter skal

18 18/87 benyttes til at efterleve Danmarks statistikforpligtelse på udbudsområdet over for EU-kommissionen. Arbejdsgruppen noterer sig endvidere, at kun Konkurrencestyrelsen som myndighed på udbudsområdet og som ejer af platformen bør have adgang til at udtrække statistik over de enkelte myndigheders konkrete kontraktværdier. Konkurrencestyrelsen forventes at offentliggøre årlige statistikker om omfanget af annonceringer fx i den årlige konkurrenceredegørelse. Det bemærkes, at der i forbindelse med offentliggørelsen ikke vil blive offentliggjort oplysninger, der kan identificere en navngiven myndigheds konkrete kontraktværdier. Interesserede parter vil vederlagsfrit kunne få adgang til det offentliggjorte statistiske materiale, idet styrelsen dog ikke forventes at lave særkørsler eller i øvrigt videregive oplysninger, der kan identificere den konkrete kontraktstørrelse for den enkelte myndigheds udbud. Følgegruppen har udtrykt ønske om, at der fx bør kunne udtrækkes statistik over, hvor mange udbud myndighederne selv vinder. Det vil kræve en særskilt indberetning, som kan opfattes som en yderligere administrativ byrde for ordregiverne. Det vurderes at være uforeneligt med det pejlemærke, der omhandler offentlige myndigheders behov for enkelthed i annonceringen. Følgegruppen har taget dette til efterretning. Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler: At alene Konkurrencestyrelsen som myndighed på udbudsområdet får adgang til alle rådata og dermed til at udtrække statistikrapporter over samtlige oplysninger på platformen. At ordregiverne kun indberetter de oplysninger, der er lovpligtige, eller som det findes nyttige at indberette af hensyn til tilbudsgivernes forståelse af opgaven. At data om kontraktstørrelse udelukkende offentliggøres på overordnet niveau, således at kontraktstørrelsen for den enkelte myndigheds udbud er uidentificerbar. 2.9 Udbud af platformen Arbejdsgruppens udgangspunkt er, at Konkurrencestyrelsen skal eje platformen, idet bevillingen til at etablere og drive platformen er tildelt Konkurrencestyrelsen. Arbejdsgruppen lægger tillige vægt på, at information om offentlige opgaver er basisviden, der omkostningsfrit bør gøres tilgængelig for alle interesserede virksomheder af en offentlig myndighed.

19 19/87 Arbejdsgruppen noterer sig endvidere, at for at sikre udbyttet af de offentlige midler, der allerede er investeret i eksisterende offentlige portaler, bør der foretages et udbud af den tekniske løsning for platformen med udgangspunkt i udbudsavisen.dk, der vederlagsfrit overdrages Konkurrencestyrelsen. Dermed kan den leverandør, der vil skulle levere den tekniske udbygning af platformen, benytte en etableret platform som grundlag for sit tilbud. Dette under forudsætning af, at systemet dokumenteres, så det i alle henseender kan bruges som baggrund for en fair konkurrence om opgaven. Samtidig bør potentielle tilbudsgivere have mulighed for at byde ind med deres egen tekniske løsning som grundlag for etableringen af platformen. Dette under forudsætning af, at Konkurrencestyrelsen vederlagsfrit overdrages ejerskabet samt de fulde rettigheder til den færdige tekniske løsning for platformen. Arbejdsgruppen præciserer, at uanset hvilken teknisk løsning, der danner baggrund for platformen, er det væsentligt, at de krav, der stilles til platformen om fx design, domænenavn og logo iagttages. Arbejdsgruppen anbefaler i den forbindelse, at platformen får sit eget navn, mens Konkurrencestyrelsens logo placeres på siden. Design (farvevalg) bør endvidere ligge tæt på det design, der er valgt til Konkurrencestyrelsens hjemmeside. Arbejdsgruppen lægger ligeledes vægt på, at der som udgangspunkt bør foretages et samlet udbud af såvel etableringen og driften af systemet, idet der hermed er klarhed om ansvarsfordelingen, så betingelserne for et stabilt system er optimale. På længere sigt bør driften udbydes særskilt.

20 20/87 Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler: At ejerskabet til den tekniske løsning for platformen placeres i Konkurrencestyrelsen. At der skabes konkurrence om både etablering og drift af platformen. At KL s tilbud om at overdrage Udbudsavisen gratis til Konkurrencestyrelsen imødekommes og benyttes som et muligt grundlag for et udbud af opgaven vedrørende opbygningen og driften af en ny annonceringsplatform. Løsningen skal iagttage de ønskede krav til design, domænenavn og logo. At alle potentielle tilbudsgivere gives mulighed for at byde ind med deres egen tekniske løsning som grundlag for platformen. Løsningen skal iagttage de ønskede krav til design, domænenavn og logo. Det forudsættes, at Konkurrencestyrelsen overdrages ejerskabet til den færdige tekniske løsning for platformen. At platformen, uanset den tekniske basis, får sin eget navn, og at platformens design tager udgangspunkt i designet af Konkurrencestyrelsens hjemmeside. At etableringen og driften af systemet udbydes samlet, således at uklarheder om fordelingen af ansvaret mellem leverandør og driftsoperatør undgås Skøn over udgifterne til etablering og drift af en central platform Det er arbejdsgruppens umiddelbare skøn, at platformen vil kunne etableres inden for den fastsatte økonomiske ramme på 1 mio. kr. Arbejdsgruppen baserer sit skøn på, at Udbudsavisen forventes at kunne danne grundlag for et kommende udbud, efter der er foretaget en såkaldt dokumentation af systemet Arbejdsgruppen finder dog samtidigt, at visse elementer af udbuddet bør beskrives som optioner, således at det vil være muligt at fravælge disse, såfremt omkostningerne ved etableringen imod forventning overstiger de økonomiske rammer. Når det drejer sig om driften, bemærker arbejdsgruppen, at driftsomkostningerne for de eksisterende portaler synes at variere. For at sikre at driften ikke overstiger de økonomiske rammer, anbefaler arbejdsgruppen, at visse elementer af udbuddet beskrives som optioner, således at det vil være muligt at fravælge disse, såfremt de økonomiske rammer ikke tillader det.

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Kommissionens standardskabeloner Vejledning

Kommissionens standardskabeloner Vejledning Kommissionens standardskabeloner Vejledning 2014 Kommissionens standardskabeloner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Pop-up tekster til bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Pop-up tekster til bekendtgørelse om indgåede kontrakter Pop-up tekster til bekendtgørelse om indgåede kontrakter DEL I: Ordregivende myndighed 1. I.1) Navn, adresser og kontakt(er) Her udfyldes ordregivers officielle navn, adresse mv. samt kontaktpunkt for

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 Bilag 7 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 1. INDLEDNING Forsvarets Materieltjeneste har på baggrund af en gennemgang af lister

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Analyse af tilbudslovens. annonceringspligt. 30. september 2009

Analyse af tilbudslovens. annonceringspligt. 30. september 2009 Analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt 30. september 2009 1 UDBUDSRÅDET Indhold Kapitel 1 Resumé, konklusioner og anbefalinger 3 Kapitel 2 Annonceringspligten baggrund og indhold 9 2.1 Baggrund

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7 Quick Guide til Digitale udbud Tilbudsgiver Side 1/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG BRUG AF DIGITALE UDBUD... 3 2. FREMSØGNING AF SAMT DELTAGELSE I UDBUD... 3 2.1 Deltagelse i udbud... 4 2.1.1

Læs mere

Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler. v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist

Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler. v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist Frivillige rammeaftaler flere leverandører Art. 32, stk. 4 Flere leverandører To typer: Flere aktører alle vilkår

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Vejledning til at anvende Udbud.dk mobil app en Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK APP EN... 4 2.1 FORSIDE OG

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

EU-udbud. Direktiverne. Tærskelværdier. Tilbudsgivning. Af Ditte Enersen

EU-udbud. Direktiverne. Tærskelværdier. Tilbudsgivning. Af Ditte Enersen Af Ditte Enersen Siden 70'erne, hvor de første direktiver om offentlige udbud i EU blev vedtaget, er et stadigt stigende antal udbud blevet publiceret. Den samlede værdi af det offentlige marked i Europa

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Høring over udkast til nye udbudsdirektiver

Høring over udkast til nye udbudsdirektiver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Fremsendt på mail jm@jm.dk Høring over udkast til nye udbudsdirektiver Dansk Erhverv takker for at have modtaget ovenstående forslag

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Slutdato 30-04-2012 23:59. Ændret dato 30-03-2012 08:27

Slutdato 30-04-2012 23:59. Ændret dato 30-03-2012 08:27 Sundhedsforsikring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32597585.aspx Ekstern udbuds ID 102629-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Udbud efter forhandling

Læs mere