Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers"

Transkript

1 VERDO Agerskellet Randers NV Tel. +L t1811 Grønt regnskab 2013 Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet Randers NV Tel CVR-nr

2 Indhoidsfortegnelse 1. Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Branchebetegnelse, listepunkt og tilsynsmyndighed Hovedaktiviteter og væsentlige biaktiviteter Miljødataperiode, certificering og revision Regnskabsprincipper 5 2. Miljødatadel Udledning af forurenende stoffer til luft Udledning af forurenende stoffer til jord Udledning af forurenende stoffer til vand 9 2.4Affald Grænseoverskridende transport af farligt affald Uheld og andre utilsigtede udledninger Forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer Andet Miljøberetning Verdos vision Verdos missiorn Miljøpolitik Med baggrund i ovenstående vil v Væsentlige miljøforhold Oversigt over miijøpvirkninger Miljømal Indsats og resultater Løbende miljøteknologiske forbedringer Erklæringer Ledelseserklæring 18 2

3 1. Basisoplysninger 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold Dette grønne regnskab aflægges for Verdo Produktion AIS, Kraftvarmeværket Ran ders. I daglig tale kaldet KVR. Firmanavnet i Miljøgodkendelsen er Energi Randers, men i den nye organisation under Verdo kaldes Kraftvarmeværket Verdo Produktion AIS, Kulholmsvej. Beliggenhed: Verdo Produktion A/S Kulholmsvej Randers Nø CVR-nr P-nr Moderselskab: Verdo A/S Agerskellet Randers NV Telefon: Telefax: Website: CVR-nr P-nr: Det ultimative moderselskab er den selvejende institution Verdo. Verdo S/I Agerskellet Randers NV CVR-nr P-nr

4 Grønt regnskab Verdo Produktion Bestyrelse: Formand Adm. direktør Kim Frimer Næstformand Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen Advokat Hans Christian Wenzelsen Direktion: Ingeniør Henrik Bøgh Nielsen Godkendelse af regnskabet: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. Grønne regnskaber godkendes ved hjælp af digital signatur af Produktionsassistent Dorte Odgrd Laustsen. 1.2 Branchebetegnelse, listepunkt og tilsynsmyndighed Branchebetegnelse: Produktion af elektricitet Listepunkt: GlOl, Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt p mere end 50 MW. Godkende/ses- og tilsynsmyndighed: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. 1.3 Hovedaktiviteter og væsentlige biaktiviteter Hovedaktiviteter: Produktion af fjernvarme Produktion af el Biaktiviteter: Verdo Energy AIS aktiviteter p havnen i Randers. 1.4 M iljødata periode, certificering og revision Miljødataperiode: Miljødataperioden følger kalenderret. Certificering: Verdo Produktion A/S er ikke certificeret efter EMAS-forordningen eller ISO Revision: Miljødata underkastes ikke ekstern revision. VERDO

5 1.5 Regnskabsprincipper Miljøregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i bekendtgørelse om visse virk somheders afgivelse af miljøoplysninger samt Miljøministeriets vejledning for gennem førelse af det europæiske PRTR.

6 2. Miljødatadel 2.1 Udledning af forurenende stoffer til luft CAS- Stof Enhed Metode Analyse Note nummer Methan (CH 4) kg E Kulmonoxid (CO) kg E Kuldioxid (CO 2) kg C NRB Hydrofluorcarboner (HFC) kg E Dinitrogenoxid (N20) kg E Ammoniak (NH 3) kg E Andre flygtige organiske kg E forbindelser end methan (NMVOC) Nitrogenoxider (NOxJNO 2) kg M CRM Pertluorcarboner (PFC) kg E Svovlhexafluorid (SF 5) kg E Svovloxider (SOxJSO 2) kg M CRM , Hydrochlorfluorcarboner kg E (HCFC) Chlorfluorcarboner (CFC) kg E Haloner kg E Arsen og arsenforbindel- kg E ser (som As) Cadmium og cadmium- kg E forbindelser (som Cd) Chrom og chromforbin- kg E delser (som Cr) Kobber og kobberforbin- kg E delser (som Cu) Kviksølv og kviksølvfor- kg E bindelser (som Hg) Nikkel og nikkelforbindel- kg E ser (som Ni) Bly og blyforbindelser kg E (som Pb) Zink og zinkforbindelser kg E (som Zn) Aldrin kg E Chlordan kg E Chlordecon kg E DDT kg E ,2-dichiorethan (EDC) kg E Dichiormethan (DCM) kg E Dieldrin kg E Endrin kg E Heptachlor kg E Hexachlorbenzen (HCB) kg E ,2,3,4,5,6-hexachlor- kg E cyclohexan (HCH) Lindan kg E Mirex kg E PCDD + PCDF (dioxiner + kg E furaner) (som Teg) Pentachlorbenzen kg E Pentachlorphenol (PCP) kg E Polychlorerede biphenyler kg E (PCB) Tetrachlorethylen (PER) kg E

7 CAS- Stof Enhed Metode Analyse Note nummer Tetrachiormethan (TCM) kg E Trichlorbenzener (TCB) kg E (alle isomerer) ,1,1-trichiorethan kg E ,1,2,2-tetrachiorethan kg E Trichiorethylen kg E Trichiormethan kg E Toxaphen kg E Vinylchlorid kg E Anthracen kg E Benzen kg E Ethylenoxid kg E Naphthalen kg E Di-(2-ethylhexyl)phthalat kg E (DEHP) Polycykliske aromatiske kg E kulbrinter (PAH) Chior og uorganiske kg E chlorforbindelser (som HG!) Asbest kg E Fluor og uorganiske fluor- kg E forbindelser (som HF) Hydrogencyanid (HCN) kg E Partikler (PM1O) kg M CRM Hexabromdiphenyl kg E Udledning af forurenende stoffer til jord CAS- Stof Enhed Metode Analyse Note nummer Total kvælstof kg E Total fosfor kg E Arsen og arsenforbindel- kg E ser (som As) Cadmium og cadmium- kg E forbindelser (som Cd) Chrom og chromforbin- kg E delser (som Gr) Kobber og kobberforbin- kg E delser (som Cu) Kviksølv og kviksølvfor- kg E bindelser (som Hg) Nikkel og nikkelforbindel- kg E ser (som Ni) Bly og blyforbindelser kg E (som Pb) Zink og zinkforbindelser kg E (som Zn) Alachior kg E Aldrin kg E Atrazin kg E Chiordan kg E Chiordecon kg E Chiorfenvinfos kg E Chioralkaner, C10-C13 kg E Chiorpyrifos kg E

8 CAS- Stof Enhed Metode Analyse Note nummer DDT kg E ,2-dichiorethan (EDC) kg E Dichlormethan (DCM) kg E Dieldrin kg E Diuron kg E Endosulfan kg E Endrin kg E Halogenerede organiske kg E forbindelser (som AOX) Heptachlor kg E Hexachlorbenzen (HCB) kg E Hexachlorbutadien kg E (HCBD) ,2,3,4,5,6-hexachlor- kg E cyclohexan (HCH) Lindan kg E Mirex kg E PCDD + PCDF (dioxiner + kg E furaner) (som Teg) Pentachlorbenzen kg E Pentachlorphenol (PCP) kg E Polychlorerede biphenyler kg E Simazin kg E Toxaphen kg E Vinylchlorid kg E Anthracen kg E Benzen kg E Bromerede diphenylethe- kg E re (PBDE) Nonylphenol og kg E nonylphenolethoxylater (NP/NPE) Ethylbenzen kg E Ethylenoxid kg E Isoproturon kg E Naphthalen kg E Organiske tinforbindelser kg E (som total Sn) Di-(2-ethylhexyl)phthalat kg E Phenoler (som total C) kg E Polycykliske aromatiske kg E kulbrinter (PAH) Toluen kg E Tributyltin og tributyltin- kg E forbindelser Triphenyltin og triphe- kg E riyltin-forbindelser Trifluralin kg E Xylener kg E Chiorider (som total Cl) kg E Asbest kg E Cyanider (som total CN) kg E Fluorider (som total F) kg E Hexabromdiphenyl kg E

9 2.3 Udledning af forurenende stoffer til vand Udledning til behandling på et spildevandsanlæg uden for virksomheden: CAS- Stof Enhed Metode Analyse Note nummer Total kvælstof kg E Total fosfor kg E Arsen og arsenforbindel- kg E/C < 1,69 < 1,69 0,0869 ser (som As) Cadmium og cadmium- kg E/C < 0,674 < 0,674 0,00530 forbindelser (som Cd) Chrom og chromforbin- kg E/C < 20,2 < 20,2 0,1237 delser (som Cr) Kobber og kobberforbin- kg E/C < 33,7 < 33,7 0,0854 delser (som Cu) Kviksølv og kviksølvfor- kg E/C < 0,674 < 0,674 0,00623 bindelser (som Hg) Nikkel og nikkelforbindel- kg E/C < 16,9 < 16,9 0,0678 ser (som Ni) Bly og blyforbindelser kg E/C < 6,74 < 6,74 0,0737 (som Pb) Zink og zinkforbindelser kg E/C < 67,4 < 67,4 1,91 (som Zn) Alachlor kg E Aldrin kg E Atrazin kg E Chlordan kg E Chlordecon kg E Chlorfenvinfos kg E Chloralkaner, C10-C13 kg E Chiorpyrifos kg E DDT kg E ,2-dichlorethan (EDC) kg E Dichlormethan (DCM) kg E Dieldrin kg E Diuron kg E Endosulfan kg E Endrin kg E Halogenerede organiske kg E forbindelser (som AOX) Heptachlor kg E Hexachlorbenzen (HCB) kg E Hexachiorbutadien (HCBD) kg E ,2,3,4,5,6-hexachior- kg E cyclohexan (HCH) Lindan kg E Mirex kg E PCDD + PCDF (dioxiner + kg E furaner) (som Teg) Pentachlorbenzen kg E Pentachlorphenol (PCP) kg E Polychlorerede biphenyler kg E (PCB) Simazin kg E Tetrachlorethylen (PER) kg E Tetrachiormethan (TCM) kg E Trichlorbenzener (TCB) kg E (alle isomerer) Trichlorethylen kg E

10 Grønt regnskab Verdo Produktion CAS- Stof Enhed Metode Analyse Note nummer Trichlormethan kg E Toxaphen kg E Vinylchlorid kg E Anthracen kg E Benzen kg E Bromerede diphenylethe- kg E re (PBDE) Nonylphenol og kg E nonylphenolethoxylater (NP/NPE) Ethylbenzen kg E Ethylenoxid kg E Isoproturon kg E Naphthalen kg E Organiske tinforbindelser kg E (som total Sn) Di-(2-ethylhexyl)phthalat kg E Phenoler (som total C) kg E Polycykliske aromatiske kg E kulbrinter (PAH) Toluen kg E Tributyltin og tributyltin- kg E forbindelser Triphenyltin og triphe- kg E nyltin-forbindelser Totalmængde organisk kg E/C kulstof (TOC) (som total C eller COD/3) Trifluralin kg E Xylener kg E Chlorider (som total CI) kg E/C < < Asbest kg E Cyanider (som total CN) kg E Fluorider (som total F) kg E Octylphenoler og oc- kg E tylphenolethoxylater Fluoranthen kg E Isodrin kg E Hexabromdiphenyl kg E Benzo(g,h,i)perylen kg E Sulfat kg C I 2 Noter: 1. Udledningerne er fra 2013 beregnet p baggrund af spildevandsanalyser og udledt spildevandsmængde. 2. Sulfat er ikke et PRTR-stof, men mængden er beregnet og oplyses, idet stoffet fremgår af virksomhedens spildevandstilladelse. Udledning til overfladerecipient: Kraftvarmeværket Randers har ingen udledning til overfladerecipient. 10

11 Grant regnskab Verdo Produktion 2.4 Affald Farligt affald: Behandling Enhed Metode Analyse Note Nyttiggørelse (R) Tons M Vejning Bortskaffelse (D) Tons M Vejning Ikke farligt affald: Behandling Enhed Metode Analyse Note Nyttiggørelse (R) Tons M Vejning i Nyttiggørelse (R) Tons M Vejning Nyttiggørelse (R) Tons M Vejning Noter: 1. Bundaske: Slaggen er et restprodukt fra brændsiet. Mængden afhænger derfor af årets forbrug samt af askeind holdet i brændsiet. Slaggen genan vendes til erstatning for sand og grus som opfyldningsmateriale eller som vejbygningsmateriale. 2. Gips: Gipsen fremkommer som et produkt af afsvovlingsprocessen. Den producerede mængde er afhængig af den forbrændte kulmængde samt svovlindholdet i kullene. Gipsen afhændes og anvendes til pro duktion af gipsplader. 3. Flyveaske: Asken stammer fra partikelrensning af røgen i kedlernes elektro filtre. Flyveaske genanvendes til erstatning for sand og grus som opfyldningsmateriale ved byggeri. øvrige affaldsmængder vurderes ikke at være væsentlige. Der er i 2013 afhentet liter Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear-, og smøreolier til genbrug samt fraktioner af brænd bart, isolering, jord og brokker, som alle er bortskaffet i overens stemmelse med Randers kommunes affaldsordninger. 2.5 Grænseoverskridende transport af farligt affald Kraftvarmeværket Randers har ingen grænseoverskridende transport af farligt affald i

12 Olieked Oliekedler Grønt regnskab Verdo Produktion 2.6 Uheld og andre utilsigtede udledninger Kraftvarmeværket Randers har ikke haft affald fra uheld eller andre utilsigtede udled finger. 2.7 Forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer Forbrug af energi: Eget forbrug Enhed Metode Note El MWh M El til fjernvarme cirkulationspumper MWh M Fjernvarme MWh M Noter: 1. El: Egetforbruget skal ses i sammenhæng med produktionen. Forbrug af vand: Enhed Metode Note Total tilget vandmængde m3 M Noter: 1. Vandforbruget påvirkes af vandtab i fjernvarmenettet. Forbrug af råvarer: Brændsel Enhed Metode Note Træflis Tons M Tør biomasse Tons M Kul Tons M ,0 632 Lossepladsgas Nm3 M Gasolie - Bioolie - m3 M ler m3 M Noter: 1. Forbrug af gasolie og bioolie er til reserve- og spidslastproduktion. 12

13 Afsvovlingsanlæg Afsvovlingsanlæg Afsvovlingsanlæg Afsvovlingsan Afsvovlingsanlæg Grønt regnskab Verdo Produktion Forbrug af hjælpestoffer: Hjælpestoffer Enhed Metode Note Saitsyre 30 % kg M Natronlud 30 h kg M Ammoniak kg M , Salt kg M Kalk kg M Natronlud - Ferriklorid - Nordfloc - Metalsorb - Dispersan - kg M læg kg M kg M 50,0 30,0 95,0 7 Liter M Liter M Noter: 1. Saltsyre og natronlud: Kemikalierne anvendes i forbindelse med fremstilling af spædevand til produktionsanlægget. Natronlud anvendes ogsl i sm mængder, til konditionering af kedlerne. 2. Ammoniak: Anvendes til konditionering af kondensatet fra værkets turbinevarmevekslere. 3. Salt: Anvendes i blødgøringsanlægget for spædevand til fjern varmesystemet. Forbruget er således afhængig af den til førte spædning til fjernvarmesystemet. 4. Kalk: Kalken indgår i selve afsvovlingsprocessen. Forbruget er afhængigt af kulforbruget samt svovlind holdet i kullene. 5. Natronlud Anvendes i spildevandsrensningsanlægget, og forbruget er derfor afhængig af spildevandsmængden. Bruges til at hæve ph-værdien for at f en bedre udfældning af Su spenderede partikler. 6. Ferriklorid Anvendes i spildevandsrensningsanlægget, og forbruget er derfor afhængig af spildevandsmængden. Bruges til hjælp for udfældning af tungmetaller. 7. Nordfloc Anvendes i spildevandsrensningsanlægget, og forbruget er derfor afhængig af spildevandsmængden. Er et flokule ringsmiddel, der fr partiklerne i spildevandet til at klumpe sammen. 8. Metalsorb Anvendes i spildevandsrensningsanlægget, og forbruget er derfor afhængig af spildevandsmængden. 13 VERDO

14 Oliekedler Grønt regnskab Verdo Produktion 9. Dispersan Anvendes i spildevandsrensningsanlægget, og forbruget er derfor afhængig af spildevandsmængden. Tilsættes for at undgå udfældning af kalk i rørsystemet. 28 Andet Produktion Enhed Metode Note El Brutto MWh M Fjernvarme MWh M Fjernvarme - MWh M Driftstimer Enhed Metode Note Kedel 1 h M Kedel 2 h M Generator h M Oliekedler h M

15 3. Miljoberetning 3.1 Verdos vision: Vi skaber grøn energi 3.2 Verdos mission: Vi vil skabe profitabel vækst gennem grøn energi. Og det vil vi via tilfredse kunder, forstærket produktudvikling og engagerede medarbejdere. 3.3 Miljøpolitik Vi vil være Danmarks grønneste energiselskab. Vi tilstræber at fremme grønne løsninger. Vi vælger en grøn løsning, hvis den stiller Verdo økonomisk bedre eller neu tralt. Vi vælger grønne løsninger, der p én gang gavner miljøet og vores omverden. 3.4 Med baggrund i ovenstående vil vi: Afsøge mulighederne for øget anvendelse af CO2 neutrale brændsler og energiformer, som ikke er kendte i dag. Tilstræbe udvikling, implementering og salg af energieffektive løsninger. Arbejde aktivt for at reducere emissioner. Tilstræbe at finde bæredygtige løsninger for genanvendelse af restprodukter og procesvand fra energiproduktion. Sikre mest mulig værdi for miljøet ved vores investeringer. Flere af Verdos forretningsomrder er indenfor miljøtung virksomhed, hvorfor vi, som et af Danmarks grønneste energiselskaber, har en klar holdning til miljøet samtidig med at vores miljømæssige indsats skal give mening for forretningen Verdo. P linje med vores værdier ligger det os p sinde at gøre tingene ordentligt. 3.5 Væsentlige miljøforhold Generelt indebærer produktionen af el og varme store ressourceforbrug og medfører udledninger af miljøbelastende stoffer til luft og vand. Som eksempel p ressourcefor brug kan nævnes brugen af brændsler, vand til procesforml, hjælpestoffer og kemi kalier til vandbehandling. Ved forbrændingen af fossile brændsler som kul og mineralsk olie udledes der kuldio xid (CO 2), svovldioxid (S0 2), kvælstofoxider (NOx), støv og en række sporstoffer. Mil jøeffekterne heraf er blandt andet drivhuseffekt og forsu ring. Verdo arbejder fortsat p at udfase disse brændsler. Rvareforbruget p KVR består i dag primært af træflis og anden fast biomasse til brændsel samt vand til procesforml. Forbruget af kalk i forbindelse med røggasrens ning er reduceret i takt med udfasningen af kul. Syre og lud anvendes til fremstilling af rent spædevand til kedler og fjernvarmenet. Spildevand ledes til kommunalt rensningsanlæg. 15

16 Mineraiprodukter søges genanvendt, idet bundasken genanvendes til erstatning for sand og grus som opfyldningsmateriale eller som vejbygningsmateriale. Flyveasken genanvendes som gødning eller deponeres. Gipsen fremkommer som et produkt af af svovlingsprocessen. Den producerede mængde er afhængig af den forbrændte kulmængde samt svovlindholdet i kullene. Gipsen afhændes og anvendes til produktion af gipsplader. Affald indsamles og sorteres til genbrug, forbrænding eller genbrug iht. Randers Kommunes affaldsregulativ. 3.6 Oversigt over miljopåvirkninger Luftemission Udledning af C02, S02, NOx, HF, Hd, støv og sporstoffer Brændsel sforbru g Den forbrugte (indfyrede) mængde brændse.l Vandforbrug Den tilførte mængde vand. Forbrug af hjælpestof fer Den forbrugte mængde af hjælpestoffer i proces serne. Egetforbrug Forbrug af el og varme til processer, belysning og opvarmning. 1 Spildevand Spildevand til kommunalt rensningsanlæg. - Produktion Den producerede rriæng de el og varme. Mineraiprodukter Producerede mængder flyveaske, bundaske og gips. Affald Sorteres og sendes til genanvendelse, forbræn ding eller deponering gennem den fælles af faldsbortskaffelse ved verdo. 3.7 Miljømål De overordnede ml og ende vil vi. fokusomrder fremgår af afsnittet Med baggrund i ovenst Der vil i løbet af de kommende r være særlig fokus p genanvendelse af procesvand og restprodukter fra energiproduktionen. Der er i 2012 fastsat ml for NOx emissionen for KVR. Ved at arbejde med brændsels sammensætning, luftoverskud, luftfordeling og brændselsfordeling er malet at komme under 0,4 g. NOx pr. kwh produceret el og varme. 16 ÆRDO

17 3.8 Indsats og resultater Malet, at komme under 0,4 g. NOx pr. kwh produceret el og varme, er delvist nået i 2012, hvilket fremgår af nedenstående grafiske afbildning over udviklingen gennem Der vil i de kommende r fortsat blive arbejdet med dette mal. NOx (g/kwh) 2012 : Q 3 q Der har de senere r været stor fokus p at reducerec0 2-emissionen fra KVR, og i rioden er udledningen reduceret fra tons til 465 tons. pe 3.9 Løbende miljøteknologiske forbedringer Løbende miljøteknologiske forbedringer (bedre kendt som BAT Best Available Tech nique) omfatter alle ændringer, systemer og miljøteknologiske forbedringer, der nedbringer miljøbelastningen. Med vedtagelse af IE-direktivet vil der fremover komme endnu mere fokus p denne del af miljøarbejdet, og Verdo vil derfor løbende forholde sig til anvendelsen af BAT. Alle større anlægsprojekter og driftsmæssige omstillinger evalueres med udgangs punkt i forbedringen afverdos samlede miljøbelastning. 17

18 4. Erklæringer 4.1 Ledelseserklæring Vi aflægger hermed grønt regnskab for Det grønne regnskab aflægges i overensstemmelse med bek. nr. 210 om visse virk somheders afgivelse af miljøoplysninger og tilhørende vejledning. Miljøberetningen er udarbejdet i 2012, og gengives i sin helhed i det grønne regnskab for Vi anser den valgte reg nskabspraksis for hensigtsmæssig, således at det grønne regn skab giver et retvisende billede af aktivitetens påvirkninger af miljøet og udviklingen heraf. Randers, den 30. maj 2014 HBNielsen Divisionsd irektør 18 VERDO

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen om persistente organiske miljøgifte Udkast af 29. maj 2012 Titel: Redaktion: Opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere