Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX"

Transkript

1 Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter side Side 2

3 SPULEFELTER Et spulefelt er et område på land, hvor man deponerer sediment fra havnebassin, havneløb og sejlrende. Vanddybder i havnebassiner og sejlrender bliver med tiden mindre, fordi vandet fører sand, grus, jord og sten med sig, som senere lægger sig på bunden. Det er vigtigt at bibeholde vanddybden, fordi der ellers vil være en alvorlig risiko for at skibe, der anvender havnen, vil gå på grund. Vanddybden måles løbende af havnen, og med mellemrum foretages der en oprensning af havnebassin, sejlrende m.v. Det betyder, at der er lange perioder, hvor der ingenting sker på spulefeltet. Oprensninger foretages af en erfaren entreprenør med et oprensningsfartøj, som sikrer, at det oprensede materiale, dvs. sedimentet og vand pumpes ind i spulefeltet på den rigtige måde, så sedimentet kan nå at bundfælde sig. Det overskydende vand vil enten sive ud, fordampe eller ledes tilbage til fjorden (via overløb eller udpumpning). Inden oprensningen påbegyndes, opmåles havnebassinet og sejlrenden med et specielt udstyr, som med centimeters nøjagtighed kan beregne, hvor meget bundmateriale, der skal pumpes op de forskellige steder. Nogle måneder efter at indpumpningen er slut, bliver spulefeltet dækket med forskellige planter. Når spulefeltet en dag er opfyldt, vil det ligne mange andre rekreative områder langs fjord og hav. Jorden i det tidligere spulefelt vil i forskellig grad kunne indeholde stoffer fra skibes bundmaling og andre stoffer hidrørende f.eks. fra vandløb, som oprindelig er aflejret i og ved havnen. Havnens spulefelt har et areal på skriv antal m 2. Side 3

4 BASISOPLYSNINGER Virksomheden: Havnens navn Vej By CVR-nr. xx-xx-xx-xx P.nr. x.xxx.xxx.xxx Ejerforhold: der redegøres kort for havnens ejerforhold Kontakt: Kontaktperson: indsæt navn Tlf. xxxx xxxx . Tilsynsmyndighed: Amt Vej By Branchebetegnelse: Drift af affaldsbehandlingsanlæg ( ). Listepunkt: K 3a; Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i)(a) Hovedaktivitet: Oplag af oppumpet sand og grus fra havnebassiner og sejlrender. (Deponering af havnesediment.) Godkendelser /tilladelser: Myndighed Dato Miljøgodkendelse udfyld Udfyld Væsentligste miljøpåvirkninger: Miljøpåvirkninger kan opdeles i påvirkninger knyttet til udpumpning af materiale (sediment og vand) i spulefeltet og de påvirkninger, der er på lang sigt: Støj og lugt (gener) Oplag af materiale i forhold til kapacitet Vand/stof balance Energiforbrug ved indspuling Problemstoffer i perkolat (udsivet vand) og udledt vand. Side 4

5 LEDELSENS REDEGØRELSE Indledning Regnskabet er udarbejdet efter intentionerne i loven om grønne regnskaber, med det formål at give offentligheden, herunder myndigheder, kunder, naboer, leverandører og andre af virksomhedens interessenter, mulighed for at få et indblik i selskabets miljøforhold. Det grønne regnskab omfatter udelukkende aktiviteten spulefelt (er). Miljøpåvirkninger, der er knyttet til arbejdet med oprensninger af havnebassiner og sejlrender, er ikke inddraget i regnskabet. Ligeledes er miljøpåvirkninger knyttet til havnens ansatte (f.eks. vandforbrug til bad) ikke medtaget i regnskabet. Der er i regnskabet som udgangspunkt anvendt data for den aktuelle regnskabsperiode, dvs. fra dato år til dato år Udvælgelsen af miljøpåvirkninger (miljøforhold) til regnskabet Udvælgelsen er sket ud fra kendskab til spulefelters miljøforhold og på baggrund af myndighedernes prioritering af væsentlighed ved de miljøkrav, der er stillet til anlægget. Der er også skelet til påvirkningernes absolutte størrelse og tilgængeligheden af data ved udvælgelsen. Aktivitet Spulefeltet bliver brugt aktivt i ringe grad. Antallet af dage kan være et godt mål, og eventuelle gener som støj og lugt vil have sammenhæng med indspuling til spulefeltet. De år, hvor der ikke sker indspuling, vil der ikke være miljøpåvirkninger fra spulefeltet og dermed ingen tal eller ændringer, som skal kommenteres i ledelsens redegørelse. Materiale i form af sand, grus og vand Der holdes styr på volumener af indpumpet materiale, oplagrede mængder samt udledning af returvand og fordampning/nedsivning af vand. Energiforbrug på spulefeltet (til indspuling) Forbrug af dieselolie og til dels el baserer sig på fossile brændsler. Det betyder et træk på ikkefornybar ressourcer. Elforbrug til indspuling større end 4000 kwh til drift af pumper medtages i regnskabet. Forbrug af olieprodukter større end 1000 liter til drift af pumper medtages i regnskabet. Luftforurening: CO 2, SO 2 og NO x Der er knyttet udslip af CO 2, SO 2 og NO x til brug af fossile brændsler. Det er sædvane at opgøre udslip i grønne regnskaber. Indholdsstoffer i oppumpet materiale og returvand. Side 5

6 Oppumpet materiale og returvand kan eventuelt indeholde miljøfremmede stoffer. Det er vores vurdering, at indholdet af disse stoffer er på et rimeligt lavt niveau. Der er lavet undersøgelser af disse indholdsstoffer, og der gives en beskrivelse af resultater i regnskabet. Gener i form af støj og lugt Gener i form af støj og lugt vil kunne genere naboer og mennesker i området, når spulefeltet bliver brugt, og vil i det tidsrum kunne give anledning til klager. Derfor er det vigtigt at redegøre for, om der har været problemer knyttet til disse gener eller ej. Oplysninger, der ikke er fundet relevante Spulefeltet adskiller sig fra produktionsvirksomhed ved, at der ikke er nogen normal produktion, og ved at det er sjældent, at spulefeltet bliver brugt. Det betyder igen, at nedennævnte oplysninger ikke vurderes som relevante: Energiforbrug til produktion eller belysning på selve spulefeltet (olieprodukter og el) på selve spulefeltet er ikke relevant Forbruget af drikkevand. Affald, idet der ikke produceres affald. Volumen af røggasser, da det ikke kan opgøres. Støvgener: der er ikke nogen støvgener fra spulefeltet Virksomheden og miljøpolitik Havnen har ikke en skriftlig formuleret miljøpolitik. eller Havnens navn s miljøpolitik lyder: Klip miljøpolitikkens tekst ind her Der har ikke i den forløbne periode været arbejdet med miljømål i sammenhæng med spulefeltet. Der har i årets løb været arbejdet med mål og handlingsplaner med relevans for spulefeltet, som her kort beskrives: kort beskrivelse indeholdende mål og opnåede resultater Krav til underleverandører Side 6

7 Vi stiller ikke specielle miljøkrav til entreprenører, der foretager oprensning for havnen. eller Ved udvælgelse af den entreprenør, som foretager oprensning af havnebassin m.v., og dermed også står for indpumpning af materiale til spulefeltet er et vigtigt kriterium, at entreprenøren kan sikre, at indpumpningen sker på en sådan måde, at det indpumpede materiale kan nå at bundfælde, inden overskydende vand ledes tilbage til fjorden. Andre krav tilføjes, hvis der er stillet andre krav til leverandører. Medarbejderinddragelse Grundet den begrænsede aktivitet er det kun få medarbejdere på havnen, som er involveret i udarbejdelse af det grønne regnskab for spulefeltet. Arbejdet består primært i indsamling og bearbejdning af tal fra entreprenørens arbejde i de perioder, hvor spulefeltet bliver brugt. Arbejdsmiljømæssige risici Der er ingen særlige arbejdsmiljømæssige risici ved indpumpning af materiale fra havnebassin og fjord til spulefeltet. Krav i miljøgodkendelsen I dette afsnit indskrives relevante krav fra miljøgodkendelsen, og hvorledes disse er overholdt, herunder om der er udført egenkontrol. Miljøuheld og hændelser Der har ikke været situationer, som har medført overtrædelser af vilkår i godkendelser og andre miljøkrav. Derfor har der ikke været anledning til at forebygge gentagelser. eller Beskrivelse af hvad der skete, og hvad det medførte. Forholdet til myndigheder og naboer. Der har ikke i regnskabsåret været klager over aktiviteter knyttet til spulefeltet fra naboer eller andre (og dermed er der ikke af den grund ændret i indretning og drift). Der var i årets løb tilsyn fra amtet, som ikke gav anledning til nogen bemærkninger. Side 7

8 OBS: Var der klager i årets løb eller var der enten ikke tilsyn fra amtet eller var der væsentlige bemærkninger fra tilsynet, så må indholdet rettes til derefter. Gennemgang af regnskabet. Da regnskabet er det første af sin slags, er der ikke mulighed for at kommentere forskelle imellem årene. Da spulefeltet ikke blev brugt i regnskabsåret, er der ikke yderligere bemærkninger regnskabet. På grund af driftens karakter er det vanskeligt at sammenligne tallene fra det ene år til det andet. Kommentering af de relevante dele af regnskabet. Ledelsens konklusion Dette grønne regnskab indeholder efter vor opfattelse de oplysninger og informationer, der er nødvendige til en bedømmelse af virksomhedens miljømæssige præstation i regnskabsåret. Regnskabet lever op til lovgivningen om grønne regnskaber. Herudover bør vigtige ting ovenfor resumeres, stikord er: Er der medtaget noget om naboer, f.eks. klager Hvis vilkår ikke er overholdt Gav tilsyn anledning til bemærkninger, og er tingene rettet. Hvis aktivitetsniveauet er ændret/ vil ændres meget op eller ned Hvis godkendelser er ændret (er ved at blive ændret), skal det nævnes her. Underskrift af havnens ledelse Nærværende grønne regnskab indeholder efter min opfattelse alle de oplysninger, der kræves i henhold til bekendtgørelse nr. 594 af Side 8

9 Dato Underskrift Side 9

10 MILJØOPLYSNINGER AKTIVITET Enhed (pr. år) Målt, beregnet, skønnet Note Brug af spulefelt dage Målt 1 INPUT Tilført materiale (vand, sand, grus, jord, sten) 1000 m 3 Målt 2 Energi til indspuling El til pumpe kwh 3 Benzin til pumpe liter 3 OUTPUT Fraføres materiale Indskrives dette Overskydende vand til fjord/hav Fordampning og nedsivning af vand 1000 m 3 Skønnet 1000 m 3 Skønnet 4 5 Luftforurening CO 2 kg Beregnet 6 SO 2 kg Beregnet 6 NO x kg Beregnet 6 Stoffer i udledt vand Skriv Stofnavn kg Målt eller beregnet 9 OPLAG Materiale efter afvanding Stoffer i materiale Skriv Stofnavn 1000 m 3 7 Målt eller beregnet 10 GENER Støjproblemer Ja/nej Opgjort 8 Lugtproblemer Ja/nej Opgjort 8 I ledelsens redegørelser, er det nævnt hvilke oplysninger det ikke er fundet relevant at medtage. Side 10

11 Noter Noterne er medtaget i regnskabet med det formål at beskrive, hvorledes data i dette grønne regnskab er fremskaffet samt for at give en forklaringer, så det er muligt for alle interessenter at læse og forstå regnskabet. 1. Brug af spulefelt Antal dage hvor der er indpumpet materialet på spulefeltet er talt op. 2. Tilført materiale (vand, sand, grus, jord, sten) 3. Energiforbrug til indpumpning 4. Overskydende vand til fjord/hav (returvand) 5. Fordampning og nedsivning af vand 6. Luftforurening: CO 2, SO 2 og NO x Emissioner er beregnet på baggrund af de samlede registrerede forbrug af el og diesel. Der er til beregningerne for år 2002 anvendt emissionsfaktorer (nøgletal fra Green Network). CO 2 SO 2 NO x Fra Green Network El 436 g/kwh 0,30 g/kwh 0,58 g/kwh Øst for Storebælt: Kilde: E Medtag kun den ene (Øst eller Vest) Diesel 706 g/kwh (2001) 1,63 g/kwh (2001) 1,60 g/kwh (2001) 2,65 kg/l 0,0021 kg/l 0,0352 kg/l Vest for Storebælt: Kilde Elsam 2002 Kilde : (Registrerede revisorers manual for Grønne Regnskaber) 7. Materiale efter afvanding 8. Støj / Lugt problemer 9. Stoffer i returvand. 10. Stoffer i indpumpet materiale. Side 11

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 30 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere