ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab 2003 for Århus Kommune 1. Resume Det grønne regnskab omfatter dels Grønt Regnskab for Århus Kommune som bysamfund (geografisk område), dels Grønt Regnskab for Århus Kommune som virksomhed (de kommunale afdelinger/institutioner). Grønt Regnskab for Århus Kommune som bysamfund skal give et helhedsindtryk af kommunens samlede miljøpåvirkninger, dvs. fra såvel husholdninger som privat og offentlig virksomhed. Grønt Regnskab for Århus Kommune som virksomhed sætter fokus på forbrug og miljøpåvirkningen fra den kommunale virksomhed. Århus Byråd har vedtaget en Miljøhandlingsplan for Det grønne regnskab indeholder en opfølgning på Miljøhandlingsplanens mål og indikatorer. Miljøhandlingsplan og Grønt Regnskab er således udtryk for, at Århus Kommune har miljømål, der følges op på. I Grønt Regnskab 2003 er der foretaget en samlet vurdering af miljøtilstanden på hvert af de områder, der behandles. På varme- og affaldsområdet vurderes miljøtilstanden som uændret i forhold til de forgående år. Der er sket en miljøforbedring på vandområdet, spildevandsområdet, elområdet samt på de grønne områder, mens miljøtilstanden på trafikområdet er forværret i forhold til tidligere. Regnskabsdelen vedrørende Århus Kommune som bysamfund er blevet saneret i Grønt Regnskab 2003 i forhold til tidligere, således at der primært følges op på Miljøhandlingsplanens mål og initiativer samt en mindre række af øvrige indikatorer. Den eksisterende miljøhandlingsplan er ved at blive revide-

2 ret med virkning fra 2004, og Grønt Regnskab skal fremover også primært følge op på den nye Miljøhandlinsplan. I forbindelse med saneringen af Grønt Regnskab blev det besluttet at afrapportere på Det Fælleseuropæiske Projekt om Indikatorer for Bæredygtighed. Efterfølgende har det vist sig, at resultatet fra projektet ikke umiddelbart kan anvendes i forbindelse med Grønt Regnskab, og det indstilles derfor, at der ikke fremover afrapporteres fra projektet i det grønne regnskab. Det indstilles endvidere, at Borgmesterens Afdeling gives bemyndigelse til at sanere i de mål, der fremover afrapporteres på i regnskabsdelen om Århus Kommune som virksomhed i lighed med den sanering, der har fundet sted for Grønt Regnskab for Århus Kommune som bysamfund. 2. Tidligere beslutninger Siden Grønt Regnskab 1997 har byrådet hvert år vedtaget et Grønt Regnskab. Den 7. juni 2000 vedtog Byrådet Miljøhandlingsplan Det skete som opfølgning på kommuneplanen Århus Kommune i det 21. Århundrede. Der følges op på Miljøhandlingsplanens mål og initiativer i det grønne regnskab, og der er således en klar sammenhæng mellem Miljøhandlingsplanen og Grønt Regnskab. Den 25. juni 2003, i forbindelse med vedtagelsen af Grønt Regnskab 2002, besluttede Byrådet, at der skulle foretages en sanering i de mål, der afrapporteres på i de fremtidige grønne regnskaber. Det blev samtidigt besluttet, at drøfte et udkast til nye indikatorer i Økonomiudvalget. En sådan drøftelse fandt sted den 9. december Der blev fremlagt et forslag til disposition, der tager udgangspunkt i at Grønt Regnskab 2003 skal følge op på Miljøhandlingsplanen og afrapportere på EU-indikatorer samt afrapportere på en række indikatorer vedrørende Århus Kommune som bysamfund og virksomhed. Det Grønne Regnskab for 2003 er udarbejdet på dette grundlag. Byrådet besluttede d. 17. marts 2004, at der ikke fremover skal udarbejdes en Energirapport. Afrapporteringen til Byrådet vedrørende el, vand og varme sker fremover udelukkende i det grønne regnskab. 3. Beskrivelse af indstillingen Grønt Regnskab 2003 for Århus Kommune er vedlagt. Formål med Grønt Regnskab Formålet med det grønne regnskab er at informere kommunens borgere og omverdenen i øvrigt om ressourceforbrug og miljøpåvirkning fra den kommunale virksomhed samt borgernes og erhvervslivets aktiviteter. Desuden er formålet at informere om miljøindsatsen og miljøtilstanden i kommunen. 2

3 Internt i kommunen er formålet at skabe engagement og motivation i ressource- og miljøarbejdet samt skabe bevidsthed om nye besparelsesmuligheder og indsatsområder gennem synliggørelse af ressourceog miljømæssige forhold. Indhold i Grønt Regnskab 2003 Grønt Regnskab 2003 består af Grønt Regnskab for Århus Kommune som bysamfund (geografisk område) samt Grønt Regnskab for Århus Kommune som virksomhed (de kommunale afdelinger/institutioner). Grønt Regnskab 2003 for Århus Kommune som bysamfund omhandler bysamfundets samlede forbrug af el, varme og vand samt bysamfundets miljøbelastninger fra trafik og fra kraft/varmeproduktion. Desuden omhandler det bysamfundets produktion af spildevand og affald samt håndteringen heraf i form af genbrug, forbrænding, specialbehandling og deponering. Endelig behandles grønne områder. For hvert af områderne i regnskabet er der indeholdt en samlet vurdering af miljøtilstanden. På varmeog affaldsområdet vurderes miljøtilstanden som uændret i forhold til de forgående år. Der er sket en miljøforbedring på vandområdet, spildevandsområdet, elområdet samt på de grønne områder, mens miljøtilstanden på trafikområdet er forværret. Grønt Regnskab 2003 for Århus Kommune som virksomhed omhandler de kommunale afdelingers/institutioners driftsmæssige forbrug af el, varme, vand, transport, pesticider, vejsalt mv. samt produktion og behandling af affald. Oplysninger til udarbejdelse af Grønt Regnskab Magistratsafdelingerne har leveret oplysningerne for deres respektive sektorer til det grønne regnskab. Desuden er der indhentet oplysninger om elforbruget hos NRGi A/S, Østjysk Energi, Viby El-værk, Brabrand El-selskab og Galten Elværk til brug for regnskabsdelen om Århus Kommune som bysamfund. Opbygningen af Grønt Regnskab Det grønne regnskab følger i sin opbygning ikke magistratsafdelingerne, men er tværgående for så vidt angår de enkelte miljøparametre, som f.eks. el, varme, vand osv. Det er tilstræbt, at der for de enkelte områder sker en afrapportering af regnskabstal knyttet op på mål for de enkelte områder, her primært Miljøhandlingsplanens mål og indikatorer. Herudover gives en status på området. Afslutningsvis redegøres der i de enkelte afsnit for områdets planer og initiativer. Der er afslutningsvis i regnskabet opstillet en skematisk oversigt med status på Miljøhandlingsplanens initiativer og aktiviteter. Ændringer i Grønt Regnskab 2003 I forbindelse med vedtagelsen af Grønt Regnskab 2002, d. 25. juni 2003, besluttede Byrådet, at der 3

4 skulle foretages en sanering i de mål, der afrapporteres på i de fremtidige grønne regnskaber. I efteråret 2003 blev der således i samarbejde med magistratsafdelingerne gennemført en sanering af den del af regnskabet, der vedrører Århus Kommune som bysamfund. Grønt Regnskab 2003 følger op på Miljøhandlingsplanen samt afrapporterer på en række indikatorer vedrørende Århus Kommune som bysamfund. Det blev endvidere besluttet at medtage afrapportering på Det Fælleseuropæiske Projekt om Indikatorer for Bæredygtighed. Det har dog efterfølgende vist sig, at resultatet fra projektet ikke umiddelbart kan anvendes i forbindelse med Grønt Regnskab. Det indstilles derfor, at der ikke fremover medtages afrapportering fra projektet i Grønt Regnskab. Som noget nyt i Grønt Regnskab indeholder regnskabsdelen om Århus Kommune som bysamfund miljøvurderinger på de forskellige områder. Hvert afsnit indledes således med en miljøtilstand, hvor det vurderes, om der er sket en miljøforbedring, miljøforværring eller om tilstanden på området er uændret i forhold til forgående år. Oprettelse af en grøn database Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en database, hvori miljødata til brug for fremtidige grønne regnskaber skal indtastes direkte på forbrugsniveau/institutionsniveau. Herved lettes indsamlingen af data, og datakvaliteten forbedres. Desuden vil den grønne database kunne bruges af de enkelte institutioner til løbende opfølgning på energiforbrug m.v. samt til sammenligning med andre institutioner. Det er besluttet at hjemtage et system, der er udviklet af KeepFocus. Den grønne database forventes at kunne anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af Grønt Regnskab Miljøhandlingsplan Miljøhandlingsplan angiver de vigtigste miljøparametre i forhold til den miljøindsats, der har betydning for Århus Kommune. For hvert miljøparameter opstiller Miljøhandlingsplanen målsætninger og indikatorer samt aktiviteter og initiativer. Grønt Regnskab følger op på Miljøhandlingsplanens mål, initiativer og aktiviteter, og der er således en klar sammenhæng mellem Miljøhandlingsplanen og det grønne regnskab. Den eksisterende Miljøhandlingsplan, der er gældende til og med 2003, er ved at blive revideret med virkning fra og med Grønt Regnskab skal fra 2004 primært følge op på den reviderede Miljøhandlingsplan med de justeringer, det vil medføre. Yderligere sanering af mål I Grønt Regnskab 2003 er der gennemført en sanering vedrørende Århus Kommune som bysamfund. Ved etableringen af den grønne database vil der bl.a. blive foretaget en gennemgang af de data, der indsamles til brug for regnskabsdelen om Århus Kommune som virksomhed. 4

5 Det foreslås derfor, at der på tilsvarende vis, som det er foregået vedrørende Århus Kommune som bysamfund, gennemføres en sanering af de mål, der vedrører Århus Kommune som virksomhed. Således vil regnskabsdelen om Århus Kommune som virksomhed fremover primært følge op på Miljøhandlingsplanens mål og indikatorer samt enkelte andre indikatorer, der vedrører Århus Kommune som virksomhed. Det indstilles, i forlængelse af ovenstående, at Borgmesterens Afdeling gives bemyndigelse til at foretage en sanering i de mål, der fremover skal afrapporteres på vedrørende Århus Kommune som virksomhed. Formidling Grønt Regnskab 2003 vil blive fremlagt på bibliotekerne og vil kunne købes i Kommune Information. Desuden vil Grønt Regnskab 2003 blive udlagt på kommunens hjemmeside på internettet. I Regnskabsredegørelsen er den del af Grønt Regnskab 2003, der omhandler Århus Kommune som virksomhed, resumeret. Herved markeres det grønne regnskab som en del af Kommunens samlede regnskabsmateriale. 4. Økonomiske konsekvenser Indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser. 5. Konsekvenser i forhold til mål Det grønne regnskab for Århus Kommune er et element i den samlede indsats for at forbedre miljøet i Århus Kommune. Det grønne regnskab er et værktøj, der sikrer, at målsætninger på miljøområdet bliver afrapporteret til Byrådet. 6. Beslutningspunkter På baggrund af ovenstående indstilles: 1. at Grønt Regnskab 2003 for Århus Kommune godkendes. 2. at Borgmesterens Afdeling gives bemyndigelse til at foretage en sanering i de mål, der skal afrapporteres på i de fremtidige grønne regnskaber vedrørende Århus Kommune som virksomhed. 3. at der i fremtidige grønne regnskaber ikke afrapporteres i forhold til Det Fælleseuropæiske Projekt om Indikatorer for Bæredygtighed. 5

6 Louise Gade / Niels Vad Sørensen Bilagsfortegnelse: Grønt Regnskab 2003 for Århus Kommune 6

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2286 Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.:

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere