Grønt regnskab AGA A/S Grønt regnskab 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012."

Transkript

1 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212.

2 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse Præsentation af AGA A/S Vision, politik og ledelsessystemer Miljømål og resultater Miljøkrav til leverandører Medarbejderinddragelse Arbejdsmiljø Risikoforhold Ledelsens underskrift 8 3 AGA A/S, København Nøgleinformationer Produktion og miljøgodkendelse Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Årets miljødata Ressourceforbrug Miljøpåvirkninger 14 4 AGA A/S, Taulov Nøgleinformationer Produktion og miljøgodkendelse Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Årets miljødata Ressourceforbrug Miljøpåvirkninger 2 5 Anvendte opgørelsesmetoder 23 6 Udtalelser fra Miljømyndigheder Center for Miljø, Københavns Kommune Staten, Miljøcenter Odense Bilag: Vurdering og prioritering af miljøindsats for AGA Taulov 25

3 Grønt regnskab AGA A/S Forord. Dette er A/S grønne regnskab for 212. Det grønne regnskab er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 21 af 3 marts 21 om grønne regnskaber og med det formål at informere kunder og myndigheder om AGA A/S miljømæssige forhold. AGA har to produktionsenheder i Danmark, beliggende i henholdsvis København og Taulov. Begge produktionsenheder er miljøgodkendt og har været omfattet af krav om udarbejdelse af grønne regnskaber siden Dette er således det 16. grønne regnskab for hver af de to produktionsenheder. Dette grønne regnskab dækker begge produktionsenheder og omhandler en nærmere beskrivelse af følgende forhold: y Ledelsens redegørelse (afsnit 2) er fælles for begge produktionsenheder og beskriver fælles miljøforhold som AGA s miljøpolitik, mål, miljøindsats, miljøkrav til leverandører samt medarbejderinddragelse og arbejdsmiljøforhold y Fabriksspecifikke oplysninger og data for hver af de to produktionsenheder (afsnit 3 og 4) omhandler nøgleinformationer, miljøgodkendelser, egenkontrol, vilkårsoverholdelse, naboklager samt årets miljødata og opgørelsesmetoder for data (afsnit 5). Det grønne regnskab har været forelagt for de pågældende miljøtilsynsmyndigheder - Center for Miljø i Københavns Kommune og Staten (Miljøcenter Odense) - til udtalelse. Det grønne regnskab inkl. myndighedsudtalelser (afsnit 6) er sendt til offentliggørelse hos Miljøstyrelsen.

4 4 Ledelsens redegørelse 2. Ledelsens redegørelse. 2.1 Præsentation af AGA A/S AGA A/S er en af Danmarks største producenter af industrielle og medicinske gasser og har ca. 17 ansatte. AGA A/S er et selskab i Linde Group, som med omkring 5. medarbejdere i 7 lande er verdens største leverandør af industrielle og medicinske gasser. AGA A/S er opdelt i to forretningsenheder; Industrielle gasser og Linde Healthcare. AGA A/S har hovedkontor i København, Vermlandsgade 55. Produktionen foregår på selskabets to produktionsenheder i København og Taulov. I København produceres der luftgasser (oxygen, nitrogen og argon) og lattergas. I Taulov produceres der tøris og nitrogenmonoxid. 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer AGA ønsker at fremstå som et ansvarsbevidst selskab, både over for miljøet, medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnerne. Det er Linde/AGA s vision at være: y den førende globale gas- og ingeniørvirksomhed, y beundret for vores medarbejdere, som skaber innovative løsninger der gør en forskel i verden Selskabets overordnede holdninger til miljø, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er udtrykt i vores værdigrundlag og i vores integrerede politik for Sikkerhed, Sundhed, Miljø og Kvalitet: Begge produktionsenheder er miljøgodkendt og omfattet af Miljøministeriets risiko-bekendtgørelse nr af 14 december 26. Miljøgodkendelserne indebærer, at fremstillingen foregår under godkendte rammer uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening, men forpligter også virksomheden til at overholde de krav og vilkår, som er indeholdt i miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelserne er nærmere omtalt i afsnit 3 og 4. Politik for sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet

5 Ledelsens redegørelse 5 Vi har endvidere med udgangspunkt i denne politik og vision etableret et integreret ledelsessystem, der er opbygget efter standarderne ISO 91 (kvalitet), ISO 141 (miljø) og OHSAS 181 (arbejdsmiljø). Ledelsessystemet dækker alle operationelle processer og skal sikre, at AGA vedbliver med at: y have et kvalitetsniveau, der lever op til kundernes ønsker og krav y opfylder myndighedernes krav inden for sikkerhed og miljø y beskytter medarbejdernes sundhed og velfærd y formindsker energiforbruget pr. produceret enhed til fordel for miljøet Den væsentligste miljøpåvirkning i AGA er vores forbrug af energi til produktion af gasser, da dette er en energitung proces. Derfor har AGA også indført energiledelse, som en del af vores ledelsessystem, som skal sikre at energiforbruget pr. produceret enhed fortsat reduceres til gavn for miljøet. Energiledelsessystemet er certificeret efter standarden ISO 51. Produktionsenheden i København er medlem af KLIMA+, som er en del af Grønne Erhverv i Københavns Kommune, og har til formål at styrke virksomheders indsats på klimaområdet. Produktionsenheden i Taulov er medlem af Green Network og har fået diplom og miljøflag for opfyldelsen af kravene til netværket. Erfaringerne fra disse miljønetværk udnyttes i det forebyggende miljøarbejde på begge produktionsenheder. Miljødiplom fra Green Network Arbejdsmiljødiplom fra Green Network Kvalitetscertifikat (ISO 91) Arbejdsmiljøcertifikat (OHSAS 181) Energicertifikat (ISO 51)

6 6 Ledelsens redegørelse 2.3 Miljømål og resultater Vores miljømål for 212 og 213 samt resultater for 212 er vist i nedenstående oversigt: Miljømål Resultat 212 Energi: At reducere Luftgasfabrikkens effektfaktor (elforbrug pr. produceret enhed) til < indeks 91,3 (år 1999 = indeks 1). Emission: At reducere luftemission (pr. km) ved transport af gasser med minimum 2%. Energi: At reducere AGA s varmeforbrug med 2% (korrigeret for graddage). Miljø: At erstatte forbruget af rent drikkevand til vores køletårne, med grundvand fra egen boring. Målet blev indfriet. Effektfaktor blev i år 212 = indeks 89,6. Dette er en reducering af effektfaktoren på over 1,5% sammenlignet med 211 og er den laveste effektfaktor hidtil på AGA. Målet blev indfriet. Den samlede luftemission (NOx m.v.) pr. km fra transporten (distribution) blev reduceret med over 4%. Årsagen skyldes bl.a. at andelen af lastbiler med Euroclass 5 eller bedre steg fra 33% i 211 til 46% i 212. Målet blev ikke indfriet. AGA s samlede varmeforbrug blev i 212 øget med 4% sammenlignet med 211 (korrigeret for graddage). Årsagen er en stigning i brugen af varmt vand (til vask af tøriscontainer i Taulov), samt mindre udvidelse af bygningsareal. Målet blev delvist indfriet. Egen boring er etableret. Der blev anvendt 7412 m 3 grundvand fra egen boring. Dette udgør 1 / 4 af vores vandbehov til køling. Der satses på yderligere anvendelse af grundvand i 213, som erstatning for rent drikkevand. 213 Miljø: At reducere den årlige CO 2 udledning fra produktion/fyldning i Taulov med 5% i perioden sammenlignet med 212. Energi: At reducere energiforbruget til opvarmning i Taulov med 15% i perioden sammenlignet med året 212 (korrigeret for graddage) Emmision: At reducere den årlige luftemission (Nox+CO+Part+HC) ved tung transport med minimum 2%. Miljø: At reducere forbruget af rent drikkevand til vores køletårne, ved at bruge 5% mere grundvand fra egen boring. Alle målene er gældende for både Taulov og København med mindre andet er specificeret.

7 Ledelsens redegørelse Miljøkrav til leverandører En kæde er aldrig stærkere end det svageste led og derfor udvælger AGA leverandører ved anvendelse af kriterier, som også omfatter deres sikkerhed, miljø- og kvalitetspræstationer. Leverandørens drift skal være på linje med AGA s politik for sikkerhed, miljø og kvalitet. Inden der indgås kontrakt med en leverandør, foretager AGA en kategorisering af leverandørens betydning m.h.t. kvalitets-, sikkerheds- og miljøforhold. Leverandører med stor betydning bliver systematisk evalueret og kategoriseret. Leverandører, hvis kvalitet, sikkerhed og miljø er evalueret utilfredsstillende, benyttes som udgangspunkt ikke. 2.5 Medarbejderinddragelse AGA ønsker at medarbejderne er bevidste om selskabets sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøforhold. Medarbejderne indgår som en naturlig del af det daglige miljø- og arbejdsmiljøarbejde, da vi tror på, at det er medarbejderne, der er eksperter på netop deres område. Medarbejderne indgår først og fremmest i vores Arbejdsmiljøorganisation, der består af et centralt arbejdsmiljøudvalg og 7 arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsmiljøgrupperne foretager hvert kvartal en sikkerhedsrundgang, hvor forhold omkring både miljø, sikkerhed og sundhed gennemgås ud fra udarbejdede tjeklister. Der er for samtlige arbejdsområder udarbejdet årlige mål og handlingsplaner, som løbende følges op i arbejdsmiljøudvalget for at sikre, at handlingsplanerne bliver udført og implementeret. Desuden bistår medarbejdere i indsamling og beregning af data, som indgår i dette regnskab. Arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalg inddrages også i udarbejdelsen af de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV er), som gennemføres i åben og tillidsfyldt dialog mellem ledelse og medarbejdere. 2.6 Arbejdsmiljø Som den første industrigasvirksomhed i Danmark blev AGA i 26 arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale standard DS/OHSAS 181. Det er certifikatet, der beviser, at AGA målrettet arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi ønsker, at alle aktiviteter udføres uden ulykker og andre risici for sundhed og tab. Medarbejderne er grundigt instrueret i arbejdsfunktionerne, så risikoen for uheld og ulykker minimeres. År 212 blev et godt år i AGA rent sikkerhedsmæssigt. Der var ingen ulykker med fravær. Ved udgangen af 212 er det 27 måneder siden den sidste ulykke. Det er et flot resultat, og der er ikke langt til AGAs hidtidige rekord på 3 ½ år uden ulykker, som blev opnået i perioden 27 til 21. AGA s ulykkesfrekvens for 212 blev et rent nul. Dette er også AGAs mål for 213. Som det ses i grafen, har 4 ud af de sidste 5 år været uden ulykker med fravær. Hvis det også skal lykkes med nul ulykker i fremtiden, skal vi fortsætte den langsigtede indsats med rapportering og behandling af tæt på ulykker (near miss) og uhensigtsmæssige forhold. Det er forudsætningen for, at vi kan forebygge mod de egentlige ulykker med fravær. AGAs ulykkesfrekvens og antal ulykker med fravær Antal ulykker med fravær AGAs ulykkesfrekvens Forebyggelse: antal af rapporterede uhensigtsmæssige forhold og tæt på-ulykker (near miss) Med denne arbejdsmiljøcertificering kan AGA markedsføre sig med en glad krone Smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside

8 8 Ledelsens redegørelse Grafen på forrige side viser de positive bestræbelser med at få medarbejdere til at registrere og behandle disse hændelser. Det er et flot bevis på, at vi har god styring af vores arbejdsmiljø, og at vi løbende ønsker at forbedre det. Sundhedsfremme er et initiativ, som AGA tog fat på allerede i 23, og er en vigtig del af vores arbejdsmiljø. De synlige tiltag er gratis frugtordning, sundhedsforsikring, tilbud om rygestopkursus, rygekabine, salatbar i kantine, og mulighed for massage i arbejdstiden. I 212 var fokus rettet mod et større arbejdsmiljøprojekt, der blev gennemført for alle medarbejdere. Hver medarbejder deltog i 3 work shops over 3 dage med følgende emner: sundhed, kost, motion, helbredstjek, psykisk arbejdsmiljø, stresshåndtering samt indbygget APV runde. Vores sygefravær er en vigtig indikator på AGA s arbejdsmiljø. Vores sygefravær har de mange år været stabilt omkring et niveau på 2,3%. Sygefraværet i 212 blev dog en smule højere med 2,7%. Dette skyldes Sygefravær AGA % 3, 2,31 2,3 2,43 2,7 hovedsageligt en større andel af langtidssyge, som ikke er relateret til arbejdsmiljøet (stress m.v.). 2,7% sygefravær er dog stadig et flot resultat sammenlignet med DI og den øvrige branche. En anden indikator er AGA s personaleomsætning, der angiver hvor stor procentdel af arbejdskraften, der stopper sit arbejde hos AGA. Tallet var i 212 på 8% hvilket er en del mindre end forrige år. Almindelig pensionering er inkluderet i AGAs personaleomsætning, og netop dette er en del af forklaringen til det forholdsvis høje tal for 211 & 212. AGA er endvidere tilknyttet ALECTIA, som vores arbejdsmiljørådgiver, og benytter sig af deres erfaringer til løsning og forbedring af de arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden. 2.7 Risikoforhold Begge produktionsenheder i AGA er omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. Fabrikkerne i Taulov og København er begge tidligere evalueret og godkendt af myndighederne i henhold til denne bekendtgørelse. I AGA s sikkerhedsplan er risikoforholdende kortlagt, og der er etableret et meget omfattende sikkerheds- og overvågningssystem, som sikrer, at anlægget til enhver tid lever op til de stillede sikkerhedskrav. 2, 1,81 Sikkerhedsplan m.v. gennemgås jævnligt i samarbejde med miljømyndigheder, arbejdstilsynet og brandmyndigheder. 1, Personaleomsætning - % Ledelsens underskrift Miljøregnskabet dækker regnskabsperioden fra 1. januar til 31. december 212 og omfatter efter vor opfattelse alle væsentlige ressource- og miljøforhold som selskabets aktiviteter giver anledning til. Der er ikke i regnskabsåret eller efterfølgende indtruffet væsentlige hændelser, som har indflydelse på AGA s miljøforhold, ligesom der ikke foreligger uafklarede påbud og forbud fra miljømyndigheder, som ikke er omtalt i dette grønne regnskab. København, den 3. marts Max Engelberth CEO & Miljøchef Ole Kronborg Markedsdirektør

9 AGA A/S København 9 3. AGA A/S København. 3.1 Nøgleinformationer AGA A/S København Navn og adresse: AGA A/S, Vermlandsgade 55, 23 København S CVR-nummer: P-nummer: Ejerforhold: AGA A/S er datterselskab af AGA AB, der er 1% ejet af Linde AG Branche: Fremstilling af industrigasser - Branchekode Hovedaktivitet: Biaktiviteter: Listepunkt: Fremstilling, lagring og salg af industrigasser Ingen D 21. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Undtaget er dog virksomheder med 2 ansatte eller derunder. Miljøgodkendelse: 29. juni 2. Spildevand: Tilsynsmyndighed: Væsentlige ressource- og miljøforhold: 29. juni 2. Tilladelse til afledning af processpildevand til offentligt spildevandssystem Center for Miljø, Københavns Kommune Vi har ved valg af væsentlighed taget udgangspunkt i den kortlægning og de miljøforhold, der er reguleret i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen. Vi har derfor i det grønne regnskab fokuseret på: y Forbrug af energi og vand, idet fremstilling af luftgas er en meget energitung proces y Forbrug af råvarer og hjælpestoffer. I fremstillingen af lattergas indgår flydende nitratblanding samt hjælpestofferne lud (NaOH), svovlsyre, Kaliumpermanganat og monoammoniumfosfat. y Udledninger af spildevand til kloak, herunder samlet udledning og udledning af nitrat forbindelser fra lattergasfremstilling y Støjbidrag til omgivelserne y Håndtering af affald

10 1 AGA A/S København 3.2 Produktion og miljøgodkendelse AGA A/S, København fremstiller luftgasser (oxygen, nitrogen og argon) og lattergas. Grundlaget for fremstillingen er kort beskrevet i nedenstående oversigt: Luftgasser Fremstilles ved destillation af atmosfærisk luft. Processen bygger på gentagen kondensering af luften og udnyttelse af komponenternes forskellige kogepunkter ved separering. Lattergas Fremstilles ud fra flydende nitratblanding, som ved opvarmning spaltes i lattergas og vand. Lattergassen ledes gennem fem rensetårne, komprimeres og afkøles inden påfyldning på flasker. Nitratholdigt vand fra rensetårne udledes til kloak. AGA s produktion i København er miljøgodkendt den 29. juni 2 af Miljøkontrollen, Københavns Kommune, der også fører tilsyn med, at AGA overholder de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Som grundlag for miljøgodkendelsen er der foretaget en miljøteknisk kortlægning og vurdering af virksomhedens miljøbelastning. Denne konkluderer, at produktionen primært giver anledning til miljøbelastning i form af støj, spildevand og affald. Disse miljøforhold er nærmere reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen har en retsbeskyttelsesperiode på 8 år. Der skal indhentes fornyet miljøgodkendelse, hvis AGA foretager udvidelser og ændringer, der medfører øget forurening Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Produktion foregår inden for de rammer og krav, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse og spildevandstilladelse. Der har i årets løb ikke været klager over miljøgener fra naboer og omkringboende, ligesom virksomheden ikke har udestående forhold med miljømyndighederne. Som egenkontrol skal AGA hvert år oplyse Center for Miljø om årets forbrug af energi, råvarer og vand, årligt producerede mængder, årlig mængde afledt processpildevand samt risikoforhold. Herudover foretager AGA kontrol af, at krav til spildevand er overholdt. Fremstilling af luftgasser

11 AGA A/S København Årets miljødata 212 Årets miljødata 212 og udviklingstal for de seneste 5 år er i det følgende opgjort og kommenteret. I nedenstående tabel er vist en oversigt over samtlige data inden for de seneste 5 år. Data for elforbrug og flydende nitratblanding er af konkurrencemæssige årsager vist som indeks (år 28 = 1). Enhed Energi El Kwh El (indeks, år 28=1) indeks Effektfaktor (indeks, 1999=1) indeks 92,7 92,1 94,2 91,1 89,6 Fjernvarme MWh Vand Samlet vandforbrug m vand (ekstern) m vand anvendt fra egen boring m Råvare/hjælpestoffer Flydende nitratblanding tons (indeks, år 28=1) indeks Lud, NaOH kg Svovlsyre kg Kaliumpermanganat kg Monoammoniumfosfat kg Emission til kloak Samlet udledning: m spildevand fra lattergas m nitratforbindelser tons 3,4 4,4 3,3 2,9 3,1 - neutraliseret syre/base m Affald/genbrug Samlet affaldsmængde: tons 74,8 7,2 67,6 58,3 7,1 - papir (genbrug) tons 5,6 4,8 7,2 3,8 2,6 - pap (genbrug) tons 9,6 9,4 9,5 9,5 9,5 - elektronik (genbrug) tons 2,5 1,6,5 - jern/rustfri/kobber (genbrug) tons 19,8 23,8 13,3 4,1 2,7 - diverse brændbart tons 35,7 31,1 32,2 35,7 37,1 - miljøfarligt affald tons 1,6 1,1 3,8 4,7,2

12 12 AGA A/S København Ressourceforbrug Energi Den væsentligste miljøpåvirkning i AGA s produktion er brugen af elektricitet, idet fremstilling af luftgasser og lattergas er meget energitunge processer. Elforbruget er ud fra konkurrencemæssige forhold vist som indekstal. I nedenstående graf ses det, at vores energiforbrug i 212 var en smule mindre end 211. Det skyldtes hovedsageligt en mindre produktion af luftgasser i 212 sammenlignet med 211. For at påvirke miljøet mindst muligt indførte AGA et energiledelsessystem i Dette system, som senere er blevet certificeret, har i en lang årrække haft en positiv miljøpåvirkning i forhold til vores effektfaktor (El pr. produceret enhed) på vores luftgasfabrik. El til produktion af gasser Index (28 = 1) Effektfaktor (el pr. produceret enhed) Indeks (1999 =1) I 212 lykkedes det at nå vores mål, at få effektfaktoren under indeks 91, Miljømål 212: Mindre end indeks 91,3 1 Resultatet blev indeks 89,6 hvilket er meget tilfredsstillende. Dette er den laveste effektfaktor, som AGA har opnået hidtil Den gode effektfaktor i 212 skyldtes, at der var få uplanlagte produktionsstop ,3 89,6 En anden årsag skyldes en konstant overvågning af energien og en stram styring af luftgasfabrikken fra vores dygtige procesoperatører Udover el bruges også fjernvarme, primært til opvarmning af lokaler og brugsvand. Fjernvarme AGA s varmeforbrug i Kbh. blev i 212 øget med 5% når der korrigeres for graddage (212 var koldere end 211). Årsagen tillægges en mindre udvidelse af bygningsarealet med fuld opvarmning. MWh

13 AGA A/S København 13 Vand Vand anvendes primært i produktionen til køling. Forbruget af vand følger primært produktionen af luftgasser og sekundært vejrtemperaturen. I 212 var vandforbruget på samme niveau som året før. I 212 fik vi etableret vores egen boring til grundvand. Grundvandet på Amager er uegnet til drikkevand, men kan anvendes som AGAs kølevand, i stedet for brugen af rent drikkevand fra kommunen. I 212 lykkedes det at spare 7412 m 3 rent drikkevand ved at anvende vand fra egen boring. Vores mål er at spare yderligere 5% rent drikkevand i 213 sammenlignet med 212. Vandforbrug Københavns Kommune m Egen boring Råvarer og hjælpestoffer Til produktionen af lattergas anvendes råvaren flydende nitratblanding og som hjælpestoffer anvendes Lud (NaOH), svovlsyre, kaliumpermanganat og monoammoniumfosfat Denne graf angiver forbruget af flydende nitratblanding, som vises som indekstal af konkurrencemæssige årsager. Forbruget af flydende nitratblanding er i 212 steget en smule sammenlignet med 211. Årsagen skyldes en mindre produktionsstigning af lattergas 212 i forhold til 211. Det samme gør sig også gældende for mængden af hjælpestoffer i år 212 til produktion af lattergas. Årets forbrug af disse hjælpestoffer er vist i grafen. For at forbedre miljø og arbejdsmiljø er disse hjælpestoffer siden 24 hjemkøbt som færdige blandinger. Hermed undgår AGA at opbevare disse kemikalier i koncentreret tilstand, og vores medarbejdere undgår de risici, der er ved selv at skulle blande disse kemikalier. Flydende nitratblanding til lattergasproduktion Index (28=1) Hjælpestoffer til produktion Monoammoniumfosfat Kaliumpermanganat Svovlsyre Lud (NaOH) Kg

14 14 AGA A/S København Miljøpåvirkninger Støj Virksomhedens støj stammer fra kompressorer, køleanlæg, udsugningsanlæg, transport m.v. I miljøgodkendelsen er der derfor fastsat krav om maks. støjbelastning på henholdsvis 6 db(a) i skel mod industriområde og på 5, 45 og 4 db(a) i skel mod kolonihaver. Støjgrænseværdierne mod industriområdet bliver overholdt, mens støjniveauet mod kolonihaverne i 21 blev målt til at være for højt. I 22 blev der foretaget støjdæmpende tiltag på kølepumper, der reducerede støjen fra ca. 6 til 5 db. I 23 udarbejdede AGA et forslag til, hvorledes støjen kunne nedbringes yderligere til 4 db (krav i nattetimerne). Forslag og tidsfrist for implementering blev godkendt af Miljøkontrollen, og i 2. kvartal 24 var disse tiltag gennemført (nye køletårne med lyddæmpere samt støjmur). Støjbelastningen blev efterfølgende målt og var reduceret til det ønskede resultat omkring 4 db. Spildevand Fra virksomhedens lattergasproduktion er der i 211 udledt i alt 1.4 m3 spildevand til kloak, og dermed under den tilladte mængde på 1.5 m3 spildevand, som er tilladt ifølge miljøgodkendelsen. I spildevandstilladelsen er der bl.a. stillet krav til spildevandets indhold af sulfat, olie/fedt, temperatur, ph og nitrifikation. Disse kravværdier bliver vurderet overholdt i forbindelse med miljøgodkendelsen og efterfølgende kontrolanalyser. Som egenkontrol foretager AGA målinger af ph-værdi og temperatur på den neutraliserede syre / base før udledning til kloak. Indholdet af nitratforbindelser i spildevandet er målt af Københavns Energi (særbidrag). Disse målinger er anvendt til at beregne den samlede udledning af nitrat-forbindelser. Nitratforbindelser Tons Grafen viser at udledningen af nitrat-forbindelser i årene er tæt knyttet til mængden af produceret lattergas. Luft, lugt og støv Produktionen på AGA medfører ikke udledning af luftforurenende stoffer, røggasser eller støv til omgivelserne. Ammoniakkøleanlægget kan medføre en svag ammoniaklugt, som dog under normale driftsforhold ikke forventes at være mærkbar i omgivelserne. AGA er ikke bekendt med, at der i 212 har været lugtgener fra anlægget. Kravet i miljøgodkendelsen om, at virksomheden ikke må give anledning til generende lugt i omgivelserne, vurderes at være overholdt. AGA s energiforbrug fra Københavns Energi (el + fjernvarme) giver dog anledning til udledning af røggasserne CO 2, SO 2 og NO x, som bidrager til den globale drivhuseffekt og forsuring. Denne udledning fra Københavns Energi indgår ikke i dette grønne regnskab, men AGA s certificerede energiledelsessystem arbejder løbende med at producere med mindst muligt forbrug af energi til gavn for miljøet.

15 AGA A/S København 15 Affaldshåndtering Affaldet på virksomheden sorteres og håndteres i overensstemmelse med Københavns Kommunes affaldsregulativer. Affald afhentes af godkendte transportører og afleveres på modtageanlæg, der indgår i den kommunale affaldsordning. Affaldet sorteres i følgende fraktioner: y Pap, der afleveres til genbrug y Papir, der afleveres til genbrug y Jern/metalaffald, der bortskaffes til genbrug y Elektronik, der afleveres til genbrug y Blandet brændbart affald, der afleveres til forbrænding y Farligt affald, der transporteres til Nord Den samlede affaldsmængde var i år 212 på 7,1 tons, hvoraf 2,7 tons var jern/rustfri/kobber. Der blev afleveret,2 tons miljøfarligt affald til Nord i 212. De resterende 49,2 tons fordeler sig på papir, pap og brændbart. I nedenstående graf vises denne fordeling over de sidste 5 år. Mængderne på alle 3 områder er rimelig jævnt fordelt over en 5 års periode. Dog er papirmængden faldet og brændbart steget i 212 sammenlignet med 211. Affald Papir Pap Brændbart Tons Jord Der udledes, som led i produktionen, ikke forurenende stoffer til jord.

16 16 AGA A/S, Taulov 4. AGA A/S, Taulov. 4.1 Nøgleinformationer AGA A/S, Taulov Navn og adresse: AGA A/S, C. F. Tietgensvej 16, Taulov, 7 Fredericia CVR-nummer: P-nummer: Ejerforhold: AGA A/S er datterselskab af AGA AB, der er 1% ejet af Linde AG Branche: Fremstilling af industrigasser - Branchekode Hovedaktivitet: Biaktiviteter: Listepunkt: Fremstilling, lagring og salg af industrigasser Ingen D 11. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) Miljøgodkendelse: 15. januar 1996 med tillæg af 22. juli 1997 Spildevand: Tilsynsmyndighed: Væsentlige ressource- og miljøforhold: 1. februar 25. Tilladelse fra Fredericia kommune til udledning af spildevand til offentlig kloak. Staten (Miljøcenter Odense). Vi har ved valg af væsentlighed taget udgangspunkt i den kortlægning og de miljøforhold, der er reguleret i miljøgodkendelsen. Vi har derfor i det grønne regnskab fokuseret på: y Forbrug af energi og vand. y Forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Til fremstillingen af nitrogenmonoxid indgår salpetersyre og svovldioxid samt hjælpestofferne lud (NaOH) og svovlsyre. y Udledninger af spildevand til kloak, herunder samlet udledning og udledning af neutraliseret lud. y Håndtering af affald, idet produktionen af nitrogenmonoxid genererer en række spildprodukter spildsyre og svovlsyre.

17 AGA A/S, Taulov Produktion og miljøgodkendelse AGA A/S, Taulov fremstiller nitrogenmonoxid og tøris. Grundlaget for fremstillingen er kort beskrevet i nedenstående oversigt: Nitrogenmonoxid (NO) Fremstilles i et lukket system ud fra salpetersyre og svovldioxid. Efter fremstilling ledes gassen gennem rensetårne for at blive renset for urenheder. Som biprodukter fremkommer svovlsyre med rester af salpetersyre (sælges til gødningsfremstilling), svovlsyre (sendes til Nord) og natronlud (neutraliseres og udledes til kloak) Tøris Fremstilles ud fra kuldioxid ved at flydende kuldioxid ekspanderes til fast form og presses under tryk. AGA s produktion i Taulov er miljøgodkendt den 15. januar 1996 af Vejle Amt. Som følge af amternes nedlæggelse, er AGA Taulov i starten af 27 overflyttet til Statens Miljøcenter Odense. Denne miljømyndighed har taget AGAs miljøgodkendelse op til revurdering, og denne blev færdigbehandlet og annonceret d. 21 oktober 29. Derudover vil myndigheden i fremtiden føre tilsyn med, at AGA A/S overholder de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Som grundlag for miljøgodkendelsen er der foretaget en miljøteknisk kortlægning og vurdering af virksomhedens miljøbelastning. Denne konkluderer, at produktionen kan give anledning til miljøbelastning i form af støj, luftemission og affald. Disse forhold er nærmere reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. Der skal indhentes fornyet godkendelse, hvis AGA foretager udvidelser og ændringer, der medfører øget forurening Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol AGA s produktion foregår inden for de rammer og krav, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. Der har i årets løb ikke været klager over miljøgener fra naboer og omkringboende, ligesom virksomheden ikke har uafklarede udestående forhold med miljømyndighederne. I forbindelse med arbejdet omkring revurderingen af Miljøgodkendelsen, er der en sag, hvor AGA er i tæt dialog med Statens Miljøcenter Odense: y Efter opgravning af udgået acetonetank (nedlagt acetylenfabrik), blev der i 21 konstateret et mindre område med jordforurening (p.g.a. acetonespild), som skal behandles. Oprensning af denne jordforurening er i gang og forventes at blive færdiggjort i 213. Som egenkontrol skal AGA hvert år oplyse miljømyndigheden om årets forbrug af energi, råvarer og vand samt emissioner af forurenende stoffer, støj, affald og andre væsentlige miljøforhold.

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning

Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning >> RL IFORMATIO AA's produktkatalog for 2006 AA udvikler, producerer, sælger og distribuerer gasser, procesløsninger,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2014 12.03.2015 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd Marts

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere